Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 533 din 24 iulie 2019  privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 533 din 24 iulie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 645 din 5 august 2019
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi al art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării valorii de inventar, precum şi a descrierii tehnice a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Contractul de concesiune nr. 36.814/21/09/2018 încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de concedent, şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în calitate de concesionar, având ca obiect prevederile de la alin. (1), se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.

    ART. 2
    Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 533.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor pentru care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar, imobile ce se regăsesc
    în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

┌───────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│Ordonator principal de credite │ │ │
│(ministere sau autorităţi ale │13633330 │Ministerul │
│administraţiei │ │Transporturilor│
│publice centrale) │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Regii autonome şi companii/ │ │ │
│societăţi naţionale aflate sub │ │În concesiunea │
│autoritatea ordonatorului │ │Companiei │
│principal, instituţii naţionale de │ │Naţionale de │
│cercetare-dezvoltare, care │16054368 │Administrare │
│funcţionează în baza Ordonanţei │ │a │
│Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu│ │Infrastructurii│
│modificări şi completări prin Legea│ │Rutiere - S.A. │
│nr. 51/1996, │ │ │
│cu modificările ulterioare │ │ │
├────┬──────┬────────────┬──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoarea │
│Nr. │Nr. │Codul │Denumirea │Descrierea │imobilului │
│crt.│M.F. │de │imobilului│tehnică │şi a terenului │
│ │ │clasificaţie│ │ │aferent │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 7+848-km │ │
│ │ │ │ │180+220; km │ │
│ │ │ │ │188+390-km │ │
│ │ │ │ │280+753; km │ │
│ │ │ │ │281+400-km │ │
│ │ │ │ │408+925; km │ │
│ │ │ │ │409+719-km │ │
│ │ │ │ │482+230; L = │ │
│ │ │ │ │425,193 km. │ │
│ │ │ │ │Sectorul km │ │
│ │ │ │ │280+753-km │ │
│ │ │ │ │281+400 s-a │ │
│ │ │ │ │predat la │ │
│ │ │ │ │Consiliul Local │ │
│ │ │ │ │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │Bacău prin H.G. │ │
│ │ │ │ │nr. 132/2008. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 180+220-km │ │
│ │ │ │ │188+390 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │8,770 km, se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│1 │12151 │8.12.03.01 │DN 2 │Local al │1.913.726.408 │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Focşani prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.02.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 408+925-km │ │
│ │ │ │ │409+719 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,871 km, se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Fălticeni prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 19.652/ │ │
│ │ │ │ │14.05.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │9.321/ │ │
│ │ │ │ │18.04.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0+000-km │ │
│ │ │ │ │127+1011; km │ │
│ │ │ │ │128+900-km │ │
│ │ │ │ │149+966; L = │ │
│ │ │ │ │132,659 km; │ │
│ │ │ │ │pasaj superior │ │
│ │ │ │ │km 142+375, │ │
│ │ │ │ │preluat prin │ │
│ │ │ │ │H.G. nr. 811/ │ │
│ │ │ │ │2007. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 127+1011-km │ │
│ │ │ │ │128+900, cu │ │
│3 │12153 │8.12.03.01 │DN 2B │lungimea de L = │189.667.975 │
│ │ │ │ │1,623 km, se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Galaţi prin │ │
│ │ │ │ │Protocol de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │înregistrat cu │ │
│ │ │ │ │nr. 6.071/ │ │
│ │ │ │ │20.02.2019 şi │ │
│ │ │ │ │nr. 8.572/ │ │
│ │ │ │ │12.02.2019. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 284,9911 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │3,4382 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren DN │Local al │ │
│4 │99777 │8.12.05 │2B │Municipiului │134 │
│ │ │ │ │Galaţi, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 6.071/ │ │
│ │ │ │ │20.02.2019 şi │ │
│ │ │ │ │nr. 8.572/ │ │
│ │ │ │ │12.02.2019. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 2+552-km │ │
│ │ │ │ │117+775; L = │ │
│ │ │ │ │115,223 km. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 0+000-km │ │
│ │ │ │ │2+552 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │2,552 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│5 │12155 │8.12.05.01 │DN 2D │administrarea │588.365.311 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Focşani prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 212,6 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │3,4000 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│6 │99779 │8.12.05.01 │teren DN2D│Municipiului │19.057.500 │
│ │ │ │ │Focşani, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 2+000-km │ │
│ │ │ │ │76+865; L = │ │
│ │ │ │ │74,165 km. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 76+865-km │ │
│ │ │ │ │81+000 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │4,135 km, se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│7 │12156 │8.12.04 │DN2F │administrarea │181.027.308 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Vaslui prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.369/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │50.548/ │ │
│ │ │ │ │04.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 149,1179 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │4,8821 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│8 │99781 │8.12.04.01 │teren DN2F│Municipiului │15.638.463 │
│ │ │ │ │Vaslui, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.369/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │50.548/ │ │
│ │ │ │ │04.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 4+000-km │ │
│ │ │ │ │43+640; km │ │
│ │ │ │ │53+358-km │ │
│ │ │ │ │55+219; L = │ │
│ │ │ │ │41,921 km. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 43+640-km │ │
│ │ │ │ │53+358 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L= │ │
│ │ │ │ │9,718 km, se │ │
│9 │12157 │8.12.04 │DN2G │regăseşte în │100.976.920 │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Moineşti prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 4.754/ │ │
│ │ │ │ │09.02.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │4.885/ │ │
│ │ │ │ │26.01.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 88,00 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │14,00 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│10 │99782 │8.12.04 │teren DN2G│Municipiului │9.382.489 │
│ │ │ │ │Moineşti prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 4.754/ │ │
│ │ │ │ │09.02.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │4.885/ │ │
│ │ │ │ │26.01.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 8+500-km 334 │ │
│ │ │ │ │+800; km │ │
│ │ │ │ │343+200-km │ │
│ │ │ │ │494+800; km │ │
│ │ │ │ │500+400-km │ │
│ │ │ │ │560+100; km │ │
│ │ │ │ │564+730-km │ │
│ │ │ │ │639+350; L= │ │
│ │ │ │ │578,422 │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 334+800-km │ │
│ │ │ │ │343+200 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │8,4 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Drobeta-Turnu │ │
│ │ │ │ │Severin prin │ │
│ │ │ │ │H.G. nr. 84/ │ │
│ │ │ │ │2011. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 494+800-km │ │
│ │ │ │ │500+400 cu │ │
│11 │12165 │8.12.03.01 │DN 6 │lungimea de L = │3.363.510.455 │
│ │ │ │ │5,51 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Lugoj prin H.G. │ │
│ │ │ │ │nr. 84/2011. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 560+100-km │ │
│ │ │ │ │564+730 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L= │ │
│ │ │ │ │4.652 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Timişoara prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 42.235/ │ │
│ │ │ │ │06.11.2017, │ │
│ │ │ │ │respectiv nr. │ │
│ │ │ │ │SC201726102/ │ │
│ │ │ │ │20.10.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 1225,2830 ha│ │
│ │ │ │ │Nu cuprinde │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │ │aferentă │ │
│ │ │ │ │sectorului km │ │
│ │ │ │ │494+800-500+400 │ │
│ │ │ │ │şi km │ │
│ │ │ │ │450+000-457+700 │ │
│ │ │ │ │preluată prin │ │
│ │ │ │ │H.G. nr. 1.197/ │ │
│ │ │ │ │2006 şi H.G. nr.│ │
│ │ │ │ │23/2008. │ │
│12 │99793 │8.12.03.01 │teren DN6 │Suprafaţa de │168.078.136 │
│ │ │ │ │4.1453 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Timişoara prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 42.235/ │ │
│ │ │ │ │06.11.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │SC20172612/ │ │
│ │ │ │ │20.10.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 11+200-km │ │
│ │ │ │ │360+308; km │ │
│ │ │ │ │367+510-km │ │
│ │ │ │ │384+543; km │ │
│ │ │ │ │393+000-km │ │
│ │ │ │ │538+600; km │ │
│ │ │ │ │539+300-km │ │
│ │ │ │ │596+630; L = │ │
│ │ │ │ │500,861 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 360+308-km │ │
│ │ │ │ │367+510 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L= │ │
│ │ │ │ │7,185 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Orăştie prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 5.767/ │ │
│ │ │ │ │09.02.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │1.633/ │ │
│ │ │ │ │06.02.2018. │ │
│13 │12167 │8.12.03.01 │DN7 │Sectorul de drum│2.054.034.770 │
│ │ │ │ │km 384+543-km │ │
│ │ │ │ │386+200 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L= │ │
│ │ │ │ │1,860 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Deva prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.623/ │ │
│ │ │ │ │17.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │27.687/ │ │
│ │ │ │ │08.08.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul km │ │
│ │ │ │ │386+200-km │ │
│ │ │ │ │393+000 s-a │ │
│ │ │ │ │predat prin H.G.│ │
│ │ │ │ │nr. 193/ │ │
│ │ │ │ │09.03.2010. │ │
│ │ │ │ │Sectorul km │ │
│ │ │ │ │538+600-km │ │
│ │ │ │ │539+300 s-a │ │
│ │ │ │ │predat prin H.G.│ │
│ │ │ │ │nr. 271/2009. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 853,623 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │4,405 ha s-a │ │
│ │ │ │ │preluat prin │ │
│ │ │ │ │H.G. nr. 500/ │ │
│ │ │ │ │2008. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │0,56 ha aferentă│ │
│ │ │ │ │sectorului km │ │
│ │ │ │ │538 + 600 – km │ │
│ │ │ │ │539 + 300 s-a │ │
│ │ │ │ │predat prin H.G.│ │
│ │ │ │ │nr. 271/2009. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │7,2029 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│14 │99795 │8.12.03.01 │teren DN7 │Orăştie prin │112.684.731 │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 5.767/ │ │
│ │ │ │ │09.02.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │1.633/ │ │
│ │ │ │ │06.02.2018. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │3,1935 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Deva prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.623/ │ │
│ │ │ │ │17.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │27.687/ │ │
│ │ │ │ │08.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │8 + 280; km 12 +│ │
│ │ │ │ │440 – km 73 + │ │
│ │ │ │ │500; km 81 + 025│ │
│ │ │ │ │– km 130 + 792; │ │
│ │ │ │ │km 134 + 002 – │ │
│ │ │ │ │km 165 + 920; L │ │
│ │ │ │ │= 147,700 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 8 + 280 – km │ │
│ │ │ │ │12 + 440 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │4.16 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Sfântu Gheorghe │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 09/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │66.462/ │ │
│ │ │ │ │22.11.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 73 + 500 – km│ │
│ │ │ │ │81 + 025 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │7,525 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Miercurea-Ciuc │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│15 │12174 │8.12.03.01 │DN12 │de │614.875.094 │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 218/ │ │
│ │ │ │ │12.01.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │105.576/ │ │
│ │ │ │ │28.12.2017; │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 130 + 792 – │ │
│ │ │ │ │km 134 + 002 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │3,21 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Gheorgheni prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.208/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │15.675/ │ │
│ │ │ │ │22.11.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 165 + 920 – │ │
│ │ │ │ │km 168 + 460 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │2,54 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Topliţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.211/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │15.939/ │ │
│ │ │ │ │21.11.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 247,0175 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │5,272 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Sfântu Gheorghe │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.209/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │66.462/ │ │
│ │ │ │ │27.11.2017. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │4,4177 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Gheorgheni prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.208/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │teren DN │15.675/ │ │
│16 │99803 │8.12.03.01 │12 │22.11.2017. │34.108.379 │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │3,0480 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Topliţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.211/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │15.939/ │ │
│ │ │ │ │21.11.2017. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │11,147 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Miercurea-Ciuc │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 218/ │ │
│ │ │ │ │12.01.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │105.576/ │ │
│ │ │ │ │28.12.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │168 + 224; km │ │
│ │ │ │ │183 + 030 – km │ │
│ │ │ │ │318 + 300; km │ │
│ │ │ │ │318 + 572 – km │ │
│ │ │ │ │368 + 600; L = │ │
│ │ │ │ │320,482 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 308 + 860 – │ │
│ │ │ │ │km 309 + 350 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,490 km s-a │ │
│ │ │ │ │preluat prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 18.883/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │26.393/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 318 + 300 – │ │
│ │ │ │ │km 318 + 572 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,272 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│17 │12184 │8.12.03.01 │DN15 │Consiliului │1.940.938.836 │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Neamţ prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.390/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │18.882/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 168 + 224 – │ │
│ │ │ │ │km 183 + 030 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │14,806 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Topliţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.211/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │15.939/ │ │
│ │ │ │ │21.11.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 533,748 ha │ │
│ │ │ │ │Nu cuprinde │ │
│ │ │ │ │suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │teren aferentă │ │
│ │ │ │ │sectorului km 0 │ │
│ │ │ │ │+ 000 – km 2 + │ │
│ │ │ │ │300 preluat prin│ │
│ │ │ │ │H.G. nr. 1.174/ │ │
│ │ │ │ │2007. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │0,7360 ha s-a │ │
│ │ │ │ │preluat prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 18.883/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │26.393/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │0,6256 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│18 │99812 │8.12.03.01 │teren DN15│Local al │52.821.136 │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Piatra-Neamţ │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.390/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017. nr. │ │
│ │ │ │ │18.882/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │17,9016 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Topliţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 47.211/ │ │
│ │ │ │ │07.12.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │15.939/ │ │
│ │ │ │ │21.11.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 6 + 780 – km │ │
│ │ │ │ │68 + 827; L = │ │
│ │ │ │ │60,292 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 6 + 780 – km │ │
│ │ │ │ │7 + 000 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L= │ │
│19 │12187 │8.12.04 │DN15C │0,220 km s-a │146.841.137 │
│ │ │ │ │preluat prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 18.883/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │26.393/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 119,352 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │0,352 ha s-a │ │
│ │ │ │ │preluat prin │ │
│20 │99815 │8.12.04.01 │teren │Protocolul de │11.476.479 │
│ │ │ │DN15C │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 18.883/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │26.393/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 2 + 041 – km │ │
│ │ │ │ │124 + 606; L = │ │
│ │ │ │ │115,439 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 1 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │2 + 041 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,961 km, se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Piatra-Neamţ │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.390/ │ │
│21 │12188 │8.12.05 │DN15D │17.07.2017; nr. │271.470.356 │
│ │ │ │ │18.882/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 124 + 606 – │ │
│ │ │ │ │km 127 + 500 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │2,991 km, se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Vaslui prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.369/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │50.548/ │ │
│ │ │ │ │04.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 231,167 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │3,2901 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Vaslui, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.369/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │50.548/ │ │
│22 │99816 │8.12.05.01 │teren │04.08.2017. │22.380.744 │
│ │ │ │DN15D │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,5431 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Piatra-Neamţ │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.390/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │18.882/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017 │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 1 + 200 – km │ │
│ │ │ │ │81 + 293; L = │ │
│ │ │ │ │80,093 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │1 + 200 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │1,200 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│23 │12193 │8.12.05.01 │DN 17C │administrarea │136.566.585 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Bistriţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.673/ │ │
│ │ │ │ │28.08.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │66.571/ │ │
│ │ │ │ │20.08.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 137,4 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,60 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren │Local al │ │
│24 │99821 │8.12.05.01 │DN 17C │Municipiului │22.421.089 │
│ │ │ │ │Bistriţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.673/ │ │
│ │ │ │ │28.08.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │66.571/ │ │
│ │ │ │ │20.08.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 2 + 800 – km │ │
│ │ │ │ │171 + 135; km │ │
│ │ │ │ │172 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │178 + 000; km │ │
│ │ │ │ │178 + 665 – km │ │
│ │ │ │ │287 + 456 L = │ │
│ │ │ │ │269,2400. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 171 + 135 – │ │
│ │ │ │ │km 172 + 000 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,865 km şi │ │
│ │ │ │ │sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 178 + 000 – │ │
│25 │12201 │8.12.03 │DN 22 │km 178 + 665 cu │291.189.283 │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,665 km se │ │
│ │ │ │ │regăsesc în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Tulcea prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 28.487/ │ │
│ │ │ │ │16.07.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │16.008/ │ │
│ │ │ │ │06.06.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 544,92 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,97 ha şi │ │
│ │ │ │ │suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,08 ha se │ │
│ │ │ │ │regăsesc în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │teren │Consiliului │ │
│26 │99830 │8.12.03.01 │DN 22 │Local al │166.682.504 │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Tulcea, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 28.487/ │ │
│ │ │ │ │16.07.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │16.008/ │ │
│ │ │ │ │06.06.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 5 + 025 – km │ │
│ │ │ │ │83 + 860; L = │ │
│ │ │ │ │78,835 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │5 + 025 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │4,663 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│27 │144785│8.12.03 │DN 23 │administrarea │160.054.946 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Focşani prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.02.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 117,6299 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │7,3701 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren DN │Local al │ │
│28 │144791│8.12.05.01 │23 │Municipiului │10.826.246 │
│ │ │ │ │Focşani, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.02.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 1 + 500 – km │ │
│ │ │ │ │34 + 400; L = │ │
│ │ │ │ │32,900 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │1 + 500 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │1,500 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│29 │151880│8.12.05.01 │DN 23 A │administrarea │48.056.453 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Focşani prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.02.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 66,0906 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,9094 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren │Local al │ │
│30 │151881│8.12.05.01 │DN 23A │Municipiului │7.166.819 │
│ │ │ │ │Focşani, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 30.368/ │ │
│ │ │ │ │16.02.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │57.918/ │ │
│ │ │ │ │16.08.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 000 – 97 │ │
│ │ │ │ │+ 525 L = 97,525│ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 97 + 525 – km│ │
│ │ │ │ │98 + 000 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,512 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│31 │12207 │8.12.05 │DN 24A │Consiliului │221.481.454 │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Huşi prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-primire │ │
│ │ │ │ │nr. 18.872/ │ │
│ │ │ │ │21.05.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │10.651/ │ │
│ │ │ │ │03.05.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 192,4368 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │0.5632 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren │Local al │ │
│32 │99866 │8.12.05.01 │DN 24A │Municipiului │19.659.585 │
│ │ │ │ │Huşi, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 18.872/ │ │
│ │ │ │ │21.05.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │10.651/ │ │
│ │ │ │ │03.05.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │25 + 490; km 34 │ │
│ │ │ │ │+ 365 – km 49 + │ │
│ │ │ │ │072; L = 40,307 │ │
│ │ │ │ │km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 25 + 490 – km│ │
│ │ │ │ │34 + 365 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │8,765 km se │ │
│33 │12208 │8.12.03.01 │DN24B │regăseşte în │195.048.381 │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Huşi prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-primire │ │
│ │ │ │ │nr. 18.872/ │ │
│ │ │ │ │21.05.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │10.651/ │ │
│ │ │ │ │03.05.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 78,8878 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │10,1122 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren │Local al │ │
│34 │99867 │8.12.03.01 │DN 24B │Municipiului │11.013.574 │
│ │ │ │ │Huşi, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 18.872/ │ │
│ │ │ │ │21.05.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │10.651/ │ │
│ │ │ │ │03.05.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 000 – 52 │ │
│ │ │ │ │+ 650 L = 52,650│ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 52 + 650 – km│ │
│ │ │ │ │53 + 600 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │0,950 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│35 │12226 │8.12.05 │DN 51A │Consiliului │96.246.970 │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Turnu Măgurele │ │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-primire │ │
│ │ │ │ │nr. 28.802/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │16.545/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 78,5 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de 1,5│ │
│ │ │ │ │ha se regăseşte │ │
│ │ │ │ │în administrarea│ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │teren │Municipiului │ │
│36 │99905 │8.12.05.01 │DN 51A │Turnu Măgurele, │7.262.972 │
│ │ │ │ │prin Protocolul │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 28.802/ │ │
│ │ │ │ │17.07.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │16.545/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 500 – km │ │
│ │ │ │ │34 + 275; km 44 │ │
│ │ │ │ │+ 000 – km 82 + │ │
│ │ │ │ │866 L = 72,641 │ │
│ │ │ │ │km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 34 + 275 – km│ │
│ │ │ │ │39 + 140 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │4,865 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│37 │12238 │8.12.04.01 │DN58 │Municipiului │217.009.008 │
│ │ │ │ │Reşiţa prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 964/ │ │
│ │ │ │ │17.01.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │325/04.01.2018. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 39 + 140 – km│ │
│ │ │ │ │44 + 000 se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliul Local │ │
│ │ │ │ │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │Reşiţa prin H.G.│ │
│ │ │ │ │nr. 84/2011. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 156,6243 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │5,9575 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│38 │99938 │8.12.04.01 │teren DN │Local al │24.614.758 │
│ │ │ │58 │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Reşiţa, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 964/ │ │
│ │ │ │ │17.01.2018; nr. │ │
│ │ │ │ │325/04.01.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 4 + 400 – km │ │
│ │ │ │ │47 + 873; L = │ │
│ │ │ │ │43,473 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 3 + 170 – km │ │
│ │ │ │ │4 + 400 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │1,444 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│39 │12242 │8.12.04.01 │DN59A │administrarea │85.343.838 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Timişoara prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.742/ │ │
│ │ │ │ │18.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │SC 2017-17324/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 89,6828 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,3172 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren │Local al │ │
│40 │99946 │8.12.04.01 │DN59A │Municipiului │14.881.917 │
│ │ │ │ │Timişoara, prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.742/ │ │
│ │ │ │ │18.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │SC 2017-17324/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 0 + 000 – km │ │
│ │ │ │ │10 + 510; km 16 │ │
│ │ │ │ │+ 568 – km 109 +│ │
│ │ │ │ │308; L = 103,159│ │
│ │ │ │ │km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 10 + 510 – km│ │
│ │ │ │ │16 + 568 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │6,149 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│41 │12252 │8.12.04 │DN66A │administrarea │183.546.452 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Lupeni prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.742/ │ │
│ │ │ │ │18.07.2017; │ │
│ │ │ │ │nr. SC │ │
│ │ │ │ │2017-17324/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 117,9766 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │8,0234 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren │Local al │ │
│42 │99966 │8.12.04.01 │DN66A │Municipiului │15.022.872 │
│ │ │ │ │Lupeni prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.742/ │ │
│ │ │ │ │18.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │SC 2017-17324/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 2 + 630 – km │ │
│ │ │ │ │3 + 300; km 6 + │ │
│ │ │ │ │300 – km 46 + │ │
│ │ │ │ │200; L = 39,879 │ │
│ │ │ │ │km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 3 + 300 – km │ │
│ │ │ │ │6 + 300 cu │ │
│ │ │ │ │lungimea de L = │ │
│ │ │ │ │3,00 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│43 │12261 │8.12.03 │DN69 │Local al │200.357.696 │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Timişoara prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 26.755/ │ │
│ │ │ │ │18.07.2017; │ │
│ │ │ │ │nr. SC │ │
│ │ │ │ │2017-17325/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 46 + 200 – 47│ │
│ │ │ │ │+ 000 s-a predat│ │
│ │ │ │ │prin H.G. nr. │ │
│ │ │ │ │271/2009. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 94,56 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │4,800 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Timişoara prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│44 │99980 │8.12.03.01 │teren DN69│predare-preluare│16.593.712 │
│ │ │ │ │nr. 26.755/ │ │
│ │ │ │ │18.07.2017; nr. │ │
│ │ │ │ │SC 2017-17325/ │ │
│ │ │ │ │11.07.2017. │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │0,64 ha aferentă│ │
│ │ │ │ │sectorului km 46│ │
│ │ │ │ │+ 200 – km 47 + │ │
│ │ │ │ │000 s-a predat │ │
│ │ │ │ │prin H.G. nr. │ │
│ │ │ │ │271/2009. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 5 + 100 – km │ │
│ │ │ │ │125 + 100; km │ │
│ │ │ │ │132 + 500 – km │ │
│ │ │ │ │175 + 460; L = │ │
│ │ │ │ │155,43 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 3 + 867 – km │ │
│ │ │ │ │5 + 100 în │ │
│ │ │ │ │lungime de L = │ │
│ │ │ │ │1,233 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│45 │12171 │8.12.03.01 │DN 11 │Braşov prin │397.426.942 │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.044/ │ │
│ │ │ │ │22.08.2018, │ │
│ │ │ │ │nr. 67.768/ │ │
│ │ │ │ │07.08.2018. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 125 + 100 – │ │
│ │ │ │ │km 132 + 500 se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local Oneşti │ │
│ │ │ │ │prin H.G. nr. 84│ │
│ │ │ │ │/2011. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 127,4562 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │2.5438 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren DN │Local al │ │
│46 │99800 │8.12.03.01 │11 │Municipiului │52.395.358 │
│ │ │ │ │Braşov prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.044/ │ │
│ │ │ │ │22.08.2018, nr. │ │
│ │ │ │ │67.768/ │ │
│ │ │ │ │07.08.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 6 + 100 – km │ │
│ │ │ │ │111 + 600; km │ │
│ │ │ │ │117 + 750 – km │ │
│ │ │ │ │165 + 000; L = │ │
│ │ │ │ │147,182 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 4 + 782 – km │ │
│ │ │ │ │6 + 100 în │ │
│ │ │ │ │lungime de L = │ │
│ │ │ │ │1,318 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│47 │12178 │8.12.03.01 │DN 13 │Braşov prin │758.733.155 │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.045/ │ │
│ │ │ │ │22.08.2018, │ │
│ │ │ │ │nr. 67.763/ │ │
│ │ │ │ │07.08.2018. │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 111 + 600 – │ │
│ │ │ │ │km 117 + 750 se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliul Local │ │
│ │ │ │ │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │Sighişoara prin │ │
│ │ │ │ │H.G. nr. 1.064/ │ │
│ │ │ │ │2010. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 282,043 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │1,9957 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren DN │Local al │ │
│48 │99806 │8.12.03.01 │13 │Municipiului │42.211.472 │
│ │ │ │ │Braşov prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.045/ │ │
│ │ │ │ │22.08.2018, nr. │ │
│ │ │ │ │67.763/ │ │
│ │ │ │ │07.08.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │km 1 + 285 – km │ │
│ │ │ │ │128 + 250; L = │ │
│ │ │ │ │118,565 km │ │
│ │ │ │ │Sectorul de drum│ │
│ │ │ │ │km 128 + 250 – │ │
│ │ │ │ │km 130 + 900 în │ │
│ │ │ │ │lungime de L = │ │
│ │ │ │ │2,650 km se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│49 │12265 │8.12.03.01 │DN 73 │administrarea │448.933.916 │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │Local al │ │
│ │ │ │ │Municipiului │ │
│ │ │ │ │Braşov prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.046/ │ │
│ │ │ │ │22.08.2018, │ │
│ │ │ │ │nr. 67.760/ │ │
│ │ │ │ │07.08.2018. │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │S = 237,56 ha │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │3,4450 ha se │ │
│ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │administrarea │ │
│ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │teren DN │Local al │ │
│50 │99984 │8.12.03.01 │73 │Municipiului │35.105.699 │
│ │ │ │ │Braşov prin │ │
│ │ │ │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │ │predare-preluare│ │
│ │ │ │ │nr. 33.046/ │ │
│ │ │ │ │22.08.2018, nr. │ │
│ │ │ │ │67.760/ │ │
│ │ │ │ │07.08.2018. │ │
└────┴──────┴────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice