Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 507 din 5 august 1994  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 507 din 5 august 1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 septembrie 1994

    În temeiul art. 18 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol,

    Guvernul României hotărăşte:

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Instrucţiunile privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VĂCĂROIU

                        Contrasemnează:
                       ----------------
                        Ministru de stat,
                      ministrul finanţelor,
                        Florin Georgescu

    Bucureşti, 5 august 1994.
    Nr. 507.


    ANEXĂ

                        INSTRUCŢIUNI
       privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului
       pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare referitoare
                la aşezarea şi urmărirea impozitului

    1. Impozitul pe venitul agricol, reglementat prin Legea nr. 34/1994, constituie venit al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, conform art. 20 din lege, şi este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor care se finanţează de la bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii.
    2. În sensul art. 1 din Legea nr. 34/1994, prin contribuabili se înţelege şi fundaţiile, obştile, asociaţiile agricole, unităţile de cult şi altele asemenea, deţinătoare de terenuri agricole, în măsura în care nu sunt plătitoare de impozit pe profit.
    3. Impozitul pe venitul agricol se stabileşte de organele fiscale pe numele contribuabililor, în localitatea în care figurează în evidenţa financiară condusă de consiliul local, iar în cazul asociaţiilor agricole constituite potrivit legii, în localitatea în care îşi au sediul principal sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea.
    4. Pentru aplicarea normelor de venit impozabil prevăzute în anexa la Legea nr. 34/1994, se va ţine seama de încadrarea în zone de fertilitate a comunelor, oraşelor şi municipiilor, stabilită prin H.C.M. nr. 1108/1969.
    5. Încadrarea comunelor, oraşelor şi municipiilor pe zone de favorabilitate se face de către consiliile judeţene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, avându-se în vedere, orientativ, zonele de fertilitate stabilite prin H.C.M. nr. 1108/1969 şi, eventual, documentaţia întocmită de organul de specialitate agricolă al administraţiei locale.
    Hotărârea consiliilor judeţene privind încadrarea comunelor, oraşelor şi municipiilor în zone de favorabilitate se comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat.
    6. Determinarea venitului impozabil se face prin înmulţirea numărului de hectare cu normele de venit respective, stabilite pe zone de fertilitate sau zone de favorabilitate, după caz, din anexa la Legea nr. 34/1994.
    Pentru terenurile cultivate cu cartofi, ceapă, usturoi, pepeni, fasole şi alte legume şi zarzavaturi, se au în vedere normele de venit prevăzute pentru grădini de legume şi zarzavat.
    În cazul terenurilor productive necultivate, venitul impozabil se determina pe baza normei de venit stabilite pentru terenuri arabile.
    7. Terenurile arabile care se folosesc pentru două sau mai multe culturi cu categorii de folosinţă distincte în cursul aceluiaşi an, venitul impozabil se determină ţinându-se seama de categoria de folosinţă cu ponderea cea mai mare în timpul anului.
    În anul 1994, impozitul se datorează începând cu 1 iulie şi numai pentru veniturile realizate conform categoriei de folosinţă a terenurilor, după această dată.
    Terenurile degradate şi poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, sunt scutite de taxe şi impozite către stat, judeţ sau comună, pe timpul cât durează ameliorarea lor.
    Terenurile improprii pentru a fi cultivate, care nu pot fi folosite nici pentru păşunat, nici în alt mod, cum sunt râpele, mlaştinile etc., adică terenurile improprii şi neproducătoare de venit, nu se impun.
    Până la rezolvarea definitivă a litigiului respectiv, terenurile în litigiu se impun pe numele contribuabilului care le foloseşte.
    Terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii-anexă gospodăriei se supun impozitului pe terenuri, conform art. 13 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.
    8. Evidenţa suprafeţelor de teren pe contribuabili, definiţi potrivit legii, încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă, precum şi stabilirea venitului impozabil se face pe baza situaţiei existente la 1 ianuarie a anului de impunere.
    În scopul organizării impunerii, consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia întocmirii şi ţinerii la zi a registrelor agricole şi a documentelor de evidenţă funciară.
    9. În sensul prevederilor lit. B din anexa la Legea nr. 34/1994, se consideră plantaţii tinere neajunse pe rod şi deci neimpozabile:
    - viile altoite şi indigene, în primii 4 ani de la plantare;
    - viile hibrizi în primii 3 ani de la plantare;
    - piersicii în primii 4 ani de la plantare;
    - merii, perii, prunii, caişii, vişinii şi gutuii în primii 5 ani de la plantare;
    - nucii, în primii 9 ani de la plantare.
    Scutirea de impozit pentru plantaţiile ţinere neajunse pe rod se acordă atât pentru perioada când nu sunt ajunse pe rod, cât şi pentru primul an după intrarea pe rod.
    În calculul perioadei de neimpozitare nu se include anual în care a avut loc plantarea.
    Pentru celelalte plantaţii de pomi fructiferi, ca şi pentru plantaţiile cu zmeuriş şi căpşunării, perioada în care se consideră neajunse pe rod se stabileşte de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    10. Veniturile rezultate din culturi intercalate nu se cuprind în venitul impozabil realizat din cultivarea terenurilor, deoarece sunt supuse impozitului veniturile din cultura de bază. Astfel, la vii şi livezi se impun veniturile realizate din plantaţiile de viţă de vie şi pomi fructiferi, nu şi veniturile din culturi intercalate (fasole, cartofi etc.), indiferent dacă plantaţiile de vii sau livezi au ajuns sau nu pe rod.
    11. Contribuabili care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi a zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbuştilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole se impun pe baza venitului net obţinut, avându-se în vedere datele din declaraţia de impunere şi din evidenţele conduse în cazul unor asemenea activităţi.
    Contribuabilii care se impun pe baza venitului net obţinut, conform art. 5 din Legea nr. 34/1994, au obligaţia să depună anual declaraţii de impunere, la termenul stabilit prin lege, având ca baza veniturile realizate în anul anterior depunerii declaraţiei de impunere.
    Declaraţiile depuse se verifică şi se actualizează în mod obligatoriu cel puţin o dată pe trimestru, în cursul anului de impunere, de către organele fiscale prin întocmire de note de constatare şi procese-verbale, de stabilire a impozitului, iar diferenţele de impozit rezultate se repartizează pe termenele de plată nedevenite scadente.
    La 31 decembrie a fiecărui an, impunerea stabilită se definitivează de către organele fiscale, avându-se în vedere venitul total obţinut în cursul anului, volumul cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, constatările din timpul anului făcute cu ocazia verificărilor efectuate, precum şi sumele plătite în timpul anului în contul impozitului.
    Diferenţele de impozit stabilite se achită până la 31 ianuarie a anului următor.
    Impozitul calculat pe baza venitului net obţinut nu poate fi inferior impozitului calculat pe baza normelor de venit agricol. De exemplu, impozitul calculat pentru o suprafaţă amenajată cu solarii în care se cultivă zarzavaturi nu poate fi inferior impozitului calculat pentru aceeaşi suprafaţă prin aplicarea normei de venit stabilite pentru "Grădini de legume şi zarzavaturi".
    În cazul contribuabililor impuşi pe baza venitului net obţinut, nu sunt aplicabile prevederile art. 12 din Legea nr. 34/1994 întrucât pierderea recoltei din cauza calamităţilor naturale se reflectă în mod direct în mărimea venitului net obţinut.
    12. Contribuabilii impuşi pe baza venitului net obţinut sunt obligaţi să conducă o evidenţă simplă în care să se înregistreze producţia obţinută, producţia valorificată, suma încasată, precum şi cheltuielile legate în mod efectiv de realizarea producţiei şi valorificarea ei.
    13. La stabilirea sumei brute a încasărilor se vor avea în vedere suprafaţa cultivată, natura instalaţiilor şi amenajărilor folosite, felul produselor, cantităţile rezultate, modul de valorificare a produselor (la locul exploatării, pe piaţa sau prin societăţi comerciale de profil etc.) şi preţurile de vânzare.
    14. În ce priveşte cheltuielile, se vor prevedea spre exemplu: costul seminţelor, al răsadurilor cumpărate, al puieţilor şi arbuştilor achiziţionaţi pentru plantare, cheltuielile pentru tratamentul chimic al terenului sau al plantelor, costul îngrăşămintelor, salariile plătite muncitorilor sezonieri sau ocazionali, cheltuielile pentru forţa motrice sau pentru irigaţii, cheltuielile făcute cu desfacerea produselor, cheltuielile de transport la locul desfacerii produselor, amortismentul instalaţiilor, costul agentului termic etc.
    Salariile plătite muncitorilor sezonieri sau ocazionali se deduc din venitul brut numai în măsura în care se face dovada plăţii impozitului pe salarii, conform legii.
    Muncile agricole făcute de membrii gospodăriei cu mijloace proprii nu se consideră cheltuială şi nu se scad din venitul brut.
    15. Contribuabilii definiţi potrivit Legii nr. 34/1994, care pentru unele suprafeţe de teren se impun pe baza venitului net obţinut, nu se mai impun pentru acele suprafeţe de teren şi pe baza normelor de venit agricol impozabil prevăzute în anexa nr. 1 la lege.
    În cazul în care un contribuabil, pentru o anumită suprafaţa de teren, urmează să se impună pe baza normelor de venit agricol impozabil, iar pentru o parte din suprafaţă, pe baza venitului net obţinut, impozitul anual de plată se calculează prin cumularea celor două venituri. De exemplu, dacă un contribuabil care are în proprietate 4 ha teren arabil situat în zona I de fertilitate, din care 0,10 ha a fost cultivat cu legume şi zarzavat, impozitul se va stabili prin cumularea venitului astfel : 3,90 ha X 141,000 = 549.900 lei venit calculat pe baza de norme, la care se adaugă un venit de circa 400.000 lei, obţinut de pe suprafaţa cultivată cu legume şi zarzavat, în total 949.900 lei, la care, aplicând cota de 10%, impozitul de plată pentru anul 1995 este de 94.990 lei.
    16. Contribuabilii persoane fizice, autorizaţi, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, să producă şi să vândă produse de natura celor menţionate la art. 5 din Legea nr. 34/1994 se impun în continuare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 201/1990, dată în aplicarea decretului-lege menţionat.
    17. Potrivit art. 6 din Legea nr. 34/1994, cota de impozit ce se aplică atât la contribuabilii impuşi pe baza normei de venit agricol impozabil, cât şi pe baza venitului net obţinut, este de 10% în anii 1994, 1995 şi 1996 şi de 15% pentru următorii ani.
    18. În anul 1994, impozitul pe venitul agricol se datorează proporţional cu durata aplicării Legii nr. 34/1994, atât în cazul contribuabililor impuşi pe baza normelor de venit agricol, cât şi a celor impuşi pe baza venitului net obţinut. De exemplu, un contribuabil din prima zona de fertilitate, care posedă o suprafaţă de 2 ha teren arabil, va plăti în anul 1994 pentru semestrul II un impozit pe venitul agricol în sumă de 14.100 lei (141.000 lei X 2 ha = 282.200 lei; 282.000 lei X 10% = 28.200 lei impozit anual; 28.200 lei : 2 = 14.100 lei impozit pe semestrul II 1994), care se repartizează pe cele două termene de plată stabilite potrivit legii.
    19. Contribuabilii care din recolta obţinută la culturile de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, soia, in, cânepă şi bumbac contractează şi livrează agenţilor economici mandataţi de stat la 60% din recolta realizată, impozitul se reduce cu 50% pentru suprafaţa cultivată cu asemenea culturi.
    De exemplu, pentru un contribuabil cu o suprafaţă de 2 ha teren arabil situat în prima zonă de fertilitate, care a avut cultivat 0,50 ha cu bumbac, din care a predat efectiv 60% din recolta obţinută, impozitul de plată se va calcula pentru anul 1995 astfel:

  - 1,50 ha teren arabil a 141.000 lei
    norma de venit impozabil 211.500 lei
  - 0,50 ha teren cultivat cu bumbac a
    141.000 lei norma de venit impozabil 70.500 lei
                                                -----------
 TOTAL venit impozabil 282.000 lei
 Impozitul de plată (282.000 X 10%) 28.200 lei


    La prezentarea documentului de predare în mod efectiv a 60% din recolta de bumbac la agentul economic mandatat de stat, impozitul se recalculează după cum urmează:

  - la 0,50 ha teren cultivat cu bumbac a
    141.000 lei norma de venit impozabil 70.500 lei
  - impozit 10% asupra venitului de
    70.500 lei 7.050 lei
  - reducerea de impozit de 50% pentru
    predarea efectivă a 60% din recolta
    de bumbac (7.050 X 50%) 3.525 lei


    În acest caz, impozitul rămas de plată, după reducerea cu 50% acordată potrivit art. 6 din Legea nr. 34/1994, este de 24.675 lei (28.200 lei - 3.525 lei).
    20. Reducerea de impozit se acordă, după stabilirea impunerilor anuale, pe baza documentului eliberat de agentul economic mandatat de stat să preia producţiile agricole contractate de contribuabil, din care să rezulte suprafaţa terenului pentru care s-a contractat şi s-a predat efectiv 60% din recolta obţinută.
    Pentru acordarea reducerilor de impozit se întocmesc borderouri de scădere care vor cuprinde datele prevăzute în formularul anexat.
    21. Prin răspundere solidară în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (art. 8) se înţelege dreptul organelor fiscale de a cere declararea sumelor de venit agricol impozabil şi plata impozitului de la oricare dintre membrii majori şi gospodăriei, care locuiesc şi gospodăresc cu subiectul impozabil (contribuabilul) şi care beneficiază de veniturile agricole realizate, aceştia putând fi urmăriţi asupra oricăror venituri personale, indiferent dacă au fost sau nu impuse în cadrul gospodăriei din care fac parte.
    În mod solidar răspund şi moştenitorii aflaţi în indiviziune pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din lege, întrucât aceştia au chiar calitatea de contribuabili.
    22. În cazul când asociaţiile agricole nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de lege, răspunderea revine membrilor asociaţiilor agricole, în raport cu suprafaţa de teren adusă în asociaţiei.
    23. După determinarea venitului impozabil şi stabilirea impozitului de plată, se întocmesc înştiinţări de plată, care, după operarea lor în evidenţe fiscale, se înmânează contribuabililor, cel târziu până la 15 aprilie, inclusiv, al fiecărui an. Pentru anul 1994, înştiinţările de plată se înmânează până la 1 septembrie.
    24. Modificările intervenite în cursul anului de impunere, în ceea ce priveşte mărimea suprafeţelor de teren supuse impozitului pe venitul agricol, se vor opera, în vederea stabilirii noilor obligaţii fiscale, începând cu data la care s-au produs. De exemplu, un contribuabil care are în proprietate o suprafaţă de 2 ha teren arabil în prima zona de fertilitate, din care donează la 1 iulie 1995 suprafaţa de 1 ha, impozitul stabilit pe anul 1995 se va recalcula după cum urmează:

  - 2 ha teren arabil a 141.000 lei norma
    de venit agricol impozabil 282.000 lei
  - impozit pe anul 1995
    (282.000 X 10%) 28.200 lei
  - impozit de plată pe anul 1995
    (141.000 lei norma de venit agricol
    pentru 1 ha teren arabil + 70.500
    lei ce reprezintă venitul normat pen-
    tru perioada 1 ianuarie - 30 iunie
    1995 = 211.500 lei venit normat X
    10% cota de impozit) 21.150 lei
  - impozitul de scăzut în cazul contribua-
    bilului care a donat pentru perioada 1
    iulie - 31 decembrie 1995 7.050 lei
  - impozitul de debitat în cazul contri-
    buabilului care a primit terenul sub
    forma de donaţiei 7.050 lei


    25. În cazul când contribuabilul care a donat terenul a plătit impozitul de 28.200 lei pe întregul an 1995, impozitul de 7.050 lei aferent suprafeţei donate se va restitui sau compensa potrivit prevederilor legale.
    Pentru contribuabilul care a primit terenul sub formă de donaţiei, impozitul datorat de 7.050 lei se va repartiza pe cele două termene de plată, în sumă egală, respectiv 50% până la 1 septembrie şi restul de 50% până la 15 noiembrie, întrucât donaţia a avut loc cu mult înaintea primului termen de plată.
    26. În cazul când contribuabilul care, spre exemplu, a donat terenul nu a făcut în cursul semestrului I 1995 nici o plată până la data donării, impozitul datorat de 21.500 lei se va împărţi în părţi egale pe cele două termene de plată (1 septembrie şi 15 noiembrie), iar în cazul contribuabilului care a primit donaţia, impozitul datorat de 7.050 lei se va repartiza, de asemenea, pe cele două termene de plată.
    27. Pentru neplata la termen a impozitului pe venitul agricol datorat potrivit legii, contribuabilii plătesc o majorare de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.
    În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, plata impozitului pe venitul agricol se face, fără majorări de întârziere, în ziua lucrătoare imediat următoare.
    28. Contribuabilii care nu au fost impuşi la timp cu impozitul pe venitul agricol sau nu au fost impuşi pentru toate sursele de venit vor fi impuşi şi obligaţi la plata impozitului pe venitul agricol pe 3 ani anteriori celui în care s-a făcut constatarea, exceptând perioada de scutire prevăzută în Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Astfel, dacă în anul 1997 se constată că un contribuabil a avut o suprafaţă de teren pe mai mulţi ani în urmă fără să fi fost impus, în afara anului 1997 când se constată neimpunerea, contribuabilul respectiv va fi impus pe anii calendaristici 1996, 1995 şi 1994. Dacă situaţia se constată în anul 1995, contribuabilul va fi impus numai pentru semestrul II al anului 1994, întrucât pe anii anteriori anului 1994, respectiv anii 1993 şi 1992, se aplicau prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    O impunere eronată stabilită poate fi revizuită în aceeaşi perioadă.
    Impozitul stabilit în condiţiile art. 11 din Legea nr. 34/1994 şi ale pct. 28 din prezentele instrucţiuni se plăteşte în termen de 30 de zile, socotite de la data înmânării înştiinţării de plată.
    29. Pentru reducerile de impozit ce se acordă în cazul pierderii de recolte din cauza calamităţilor naturale, contribuabilii au obligaţia să depună cereri de scădere a impozitului, în termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau la Administraţia financiară a sectorului agricol Ilfov. În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, organele financiare sesizate vor efectua la faţa locului constatarea pagubelor produse în prezenţa proprietarului şi a reprezentantului de specialitate agricolă al administraţiei locale, care vor cuantifica nivelul pagubelor produse prin note de constatare, ce vor servi la determinarea cuantumului impozitului pe venitul agricol ce urmează a fi scăzut.
    30. Documentele de scădere a impozitului pe venitul agricol, în caz de pierdere a recoltei din cauza calamităţilor naturale, se întocmesc o singură data până la 31 decembrie a anului în care a avut loc calamitatea, începând cu ultimul termen de plată, respectiv 15 noiembrie a fiecărui an.
    31. Calamităţi naturale sunt considerate:
    - distrugerea recoltelor de pe terenurile contribuabililor datorată îngheţului, secetei, grindinei, ploilor torenţiale, inundaţiilor, manei, prăbuşirilor şi deplasărilor de teren, stagnării de apă, brumei târzii de primăvară şi timpurii de toamnă, dăunătorilor animali şi vegetali;
    - distrugerea recoltei strânse în câmp, la arie, în gospodăria agricolă, datorită inundaţiilor sau furtunii, precum şi distrugerea recoltelor din cauza incendiilor, dacă acestea nu s-au produs din vina unui membru al gospodăriei în cauză.
    32. Reducerile de impozit pentru calamităţi naturale se acordă numai contribuabililor care în anul de impunere au suferit pierderi de recolte comparativ cu producţia medie la hectar efectiv realizată în ultimii 3 ani în localitatea respectivă.
    33. Calculul impozitului de scăzut pentru pierderi de recolte din cauza calamităţilor naturale se face astfel:
    - se determină venitul impozabil aferent suprafeţei de teren calamitate;
    - asupra venitului impozabil aferent suprafeţei calamitate se aplică procentul de distrugere a recoltei respective, obţinându-se astfel suma de scăzut din venitul total impozabil;
    - din venitul total impozabil se scade suma reprezentând venitul determinat prin aplicarea procentului de distrugere, iar la venitul total impozabil astfel obţinut se calculează impozitul de plată;
    - diferenţa între impozitul stabilit iniţial şi impozitul de plată aferent venitului total impozabil, rămas după reducerea venitului cu procentul de distrugere a recoltelor, reprezintă impozitul de scăzut, conform art. 12 din Legea nr. 34/1994.
    Exemplu: În anul 1995, un contribuabil dintr-o comună încadrată în prima zonă de fertilitate este impus astfel:

  - 2 ha teren arabil a 141.000 lei 282.000 lei
  - impozit de plată 10% aplicat la
    venitul impozabil de 282.000 lei 28.200 lei


    Din cauza grindinei din vara anului 1995 de pe suprafaţa de 1 ha s-au realizat numai 400 kg grâu.
    Producţia medie la hectar efectiv realizată în ultimii 3 ani în comuna respectivă a fost de 1.600 kg (1.400 kg în 1992 + 1.600 kg în 1993 + 1.800 kg în 1994 = 4.800 kg : 3 = 1.600 kg).
    Producţia la hectar de 400 kg realizată de contribuabilul în cauză reprezintă 25% din producţia medie la hectar a localităţii respective (400 X 100 : 1.600 = 25%), astfel că procentul de distrugere a recoltei de pe suprafaţa de 1 ha cultivată cu grâu este de 75% şi, în consecinţă, se acordă în această proporţie reducerea de impozit.
    Venitul aferent suprafeţei de 1 ha, cultivată cu grâu, este de 141.000 lei (prima zonă de fertilitate).
    În această situaţiei, ţinând seama că procentul de distrugere a recoltei de pe suprafaţa de 1 ha, cultivată cu grâu, este de 75%, venitul impozabil este de 176.250 lei (282.000 - 105.750, adică 75% din 141.000 lei).
    La venitul de 176.250 lei corespunde un impozit de 17.625 lei, care scăzându-se din impozitul iniţial de 28.200 lei, rezultă impozitul de scăzut în suma de 10.575 lei (28.200 lei - 17.625 lei).
    34. Pentru determinarea procentului de distrugere a recoltelor, organele direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau al Administraţiei financiare a sectorului agricol Ilfov, în colaborare cu organele de specialitate agricole, întocmesc un proces-verbal în dublu exemplar, pe comune, oraşe şi municipii, din care trebuie să rezulte: producţia medie la hectar (pentru culturile calamitate), efectiv realizată în ultimii 3 ani în comuna, oraşul sau municipiul respectiv, natura calamităţilor, numărul total al gospodăriilor care au suferit pierderi de recolte din cauza calamităţilor naturale.
    La acest proces-verbal, întocmit pe comune, oraşe şi municipii, se anexează cererile de scădere de impozit, depuse de către contribuabili, în care organele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 34/1994 trebuie să certifice suprafaţa de teren calamitată, felul culturii de pe această suprafaţă şi procentul de distrugere a recoltelor respective şi apoi să întocmească borderoul centralizat pe comună, oraş sau municipiu, după caz, potrivit modelului anexat.
    35. După trecerea termenului prevăzut la ultimul alineat al art. 12 din Legea nr. 34/1994, directorul general al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat aprobă borderoul centralizat pe comună, oraş sau municipiu, după caz, la care se anexează cererile contribuabililor şi procesul-verbal de constatare a calamităţii, după care se întocmesc borderouri nominale de scădere de impozit pentru toţi contribuabilii care au suferit pierderi de recolte din cauza calamităţilor naturale.
    36. Pentru anul 1994, reducerea de impozit ce se acordă potrivit art. 12 din Legea nr. 34/1994 se raportează la durata aplicării legii. În cazul dat ca exemplu la pct. 33, impozitul de scăzut pe anul 1994 (dacă ar fi avut loc calamitatea respectivă) este de 5.287 lei (10.575 : 2 = 5.287 lei).
    37. Potrivit dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 34/1994, consiliile judeţene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti pot acorda înlesnirile menţionate expres în cuprinsul acestui articol, pe baza de cerere.
    38. Cererea se depune de către contribuabil la organul fiscal de domiciliu sau sediu, care va prezenta consiliului judeţean, Consiliului Sectorului Agricol Ilfov sau Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, după caz, o notă cuprinzând date referitoare la obligaţiile fiscale ale contribuabilului, rezultate din evidenţe fiscale, însoţită de cererea de acordare a înlesnirii.
    Soluţia adoptată de consiliul local respectiv va fi comunicată şi organului fiscal în termen de 15 zile, care va face operarea în evidenţele nominale şi centralizate.
    39. Contribuabilii în vârstă de 65 de ani, care îşi lucrează singuri pământul, beneficiază de o reducere a impozitului pe venitul agricol cu 50%.
    Reducerea impozitului pe venitul agricol cu 50% se acordă şi în situaţia în care contribuabilii respectivi folosesc mijloace mecanice pentru efectuarea unor lucrări agricole (arat, semănat, prăşit, treierat etc.) ale societăţilor comerciale de profil.
    Pentru contribuabilii în cauză, impozitul se reduce cu 50% începând cu 1 ianuarie al anului de impunere. În vederea acordării acestei reduceri, contribuabilii trebuie să facă dovada cu act oficial în momentul stabilirii impunerii.
    40. În cazul persoanelor handicapate şi asimilabile gradului I şi II de invaliditate, reducerea cu 50% a impozitului pe venitul agricol se acordă numai atunci când capul gospodăriei este în această situaţiei. Reducerea de impozit se acordă pe baza actelor doveditoare prin care se atestă situaţia respectivă, începând cu 1 ianuarie al anului de impunere.
    41. Scutirea de impozit pe venitul agricol prevăzută la ultimul alineat al art. 13 din Legea nr. 34/1994 se acordă în aceleaşi condiţii ca şi în cazul persoanelor handicapate şi asimilabile gradului I şi II de invaliditate.
    42. Depunerea de către contribuabili a contestaţiei sau a plângerii, în condiţiile prevăzute de art. 16 din Legea nr. 34/1994, nu exclude plata şi nu suspendă urmărirea plăţii impozitului datorat. Astfel, plata datoriei de către contribuabil rămâne bine efectuată pentru impozitul neachitat, organele fiscale fiind îndreptăţite să urmărească silit veniturile sau bunurile debitorului, în condiţiile legii.
    Dacă debitorul a contestat impozitul pe venitul agricol, bunurile urmărite vor fi indisponibilizate, dar nu se va proceda la vânzarea lor înainte de rezolvarea contestaţiei.
    43. În cazul în care contestaţia sau plângerea a fost soluţionată favorabil, sumele încasate în plus, precum şi bunurile sechestrate pentru neplata în termen a impozitului pe venitul agricol se restituie în condiţiile Legii nr. 34/1994.
    44. Bunurile sechestrate, cu excepţia celor perisabile (bunuri ce se pot strica într-un timp scurt) nu se pot vinde până la soluţionarea contestaţiei sau a plângerii de către organele menţionate la art. 16 din Legea nr. 34/1994. Dacă bunurile perisabile sechestrate au fost vândute între timp, se restituie contribuabilului, în cazul admiterii contestaţiei sau a plângerii, sumele realizate din vânzarea bunurilor respective.
    45. Taxa de timbru de 2% prevăzută în art. 17 din Legea nr. 34/1994 se datorează şi în cazul când sunt contestate majorări de întârziere.
    46. La stabilirea impozitului pe venitul agricol de la 1 iulie 1994, se va ţine seama ca, în cazul contribuabililor care au plătit integral impozitul pe terenuri în baza Legii nr. 2/1977 privind impozitul agricol, 50% din suma achitată să fie considerată ca plată în contul impozitului datorat conform Legii nr. 34/1994 iar în cazul celor care nu au plătit impozitul pe terenuri pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1994 să-l achite o dată cu noul impozit, la termenele prevăzute de Legea nr. 34/1994.
    47. Formularistica necesară organelor fiscale în vederea stabilirii şi încasării impozitului pe venitul agricol este prevăzută în anexe.
    Actualizarea şi completarea formularisticii respective se vor face prin ordin al ministrului finanţelor.
    48. Prevederile prezentelor instrucţiuni sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 34/1994.
    49. Pe data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

    Judeţul ..................
    Municipiul (oraşul)................
    Comuna ...................


                       DECLARAŢIEI DE IMPUNERE
   privind veniturile realizate, conform art. 5 din Legea nr. 34/1994
     privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 ......


    Subsemnatul .............., cu domiciliul (sediul) în localitatea ........., str. ....... nr. ........, telefon ............, judeţul (sectorul) ......., declar că venitul realizat din*): ................ are la baza următoarele elemente:
------------------------
    *) Cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbuştilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, pepiniere viticole şi pomicole.

    1. Exercit activitatea în municipiul/oraşul/comuna ........... judeţul (sectorul)........, str. ........... nr. ...........
    2. Activitatea este continua/sezonieră ...............................
    3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: .................................................................... .................................................................. .
    4. Modul de desfacere a produselor (prin societăţi comerciale, direct la piaţă, de la domiciliu, la export etc.) ...........................
    5. Evidenţele fiscale conduse sunt următoarele : ........................
    6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la .......19 ...... la ................... 19 ..........
    7. Veniturile realizate în această perioadă sunt:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │ Venitul brut pe surse de venit: │ Suma (lei) │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ (LEI) │ │
 │ TOTAL VENIT BRUT │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
                                                                (continuare)


    8. Cheltuieli efectuate pentru realizarea venitului sunt următoarele:

 ┌────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┐
 │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │
 ├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ TOTAL CHELTUIELI │ │
 └────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────┘


    9. Venitul net impozabil (7-8) ......................................lei.
    În afară de cele de mai sus, declar următoarele: .............................

    Data ...... 19 ........ Semnătura contribuabilului,

    M.F. cod 14.13.2/A Format A4/t

    Judeţul ...............
    Municipiul (oraşul) .............
    Comuna ................


                       PROCES-VERBAL DE IMPUNERE Nr.......
                       -----------------------------------
                            Înştiinţare de plată *)
            a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19.....
----------
    *) Un exemplar se înmânează contribuabilului.


    Data ............ Data ..........

      APROBAT VERIFICAT

    Astăzi ......... 19 .........., în baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, se stabileşte impunerea pe anul 19 ...... după cum urmează:
    Numele şi prenumele contribuabilului ................................
    Domiciliul (sediul): comuna (oraşul/municipiul) ..................., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ......, ap. ......
    I. Determinarea venitului anual impozabil:
    a) Venit brut realizat din : **)
    - ................................................................
    - ................................................................
    - ................................................................
    - ................................................................
    TOTAL VENIT BRUT .................. lei
    b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut : **)
    - ................................................................
    - ................................................................
    - ................................................................
    - ................................................................
---------
    **) Se fac precizări în funcţie de natura culturii şi a cheltuielilor efectuate pentru realizarea venitului.

    TOTAL CHELTUIELI ................................. lei
    II. Venitul net obţinut (a-b) ........................... lei
    III. Cota de impozit .................................... %
    IV. Impozit de plată .................................... lei.
    V. Impozitul de plată stabilit, repartizat pe termene de plată:
    - 50% până la ..................... 19 ..........
    - 50% până la ..................... 19 ..........

                       Organul de impunere
                        Numele şi prenumele
                            Semnătura

         M.F. cod 14.13.2/B Format A4/t

    JUDEŢUL .................
    Municipiul (oraşul) .................
    Comuna ..................


                         SITUAŢIA CENTRALIZATOARE*)
           privind stabilirea impozitului pe venitul agricol,
         conform Legii nr. 34/1994, pe anul 199 .....
--------------
    *) Un exemplar se înaintează Ministerului Finanţelor.


    1. Impozitul pe venitul agricol pe baza normelor de venit:

 ┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐
 │ │ │ Contribuabili │
 │ Categoria de folosinţă │ Nr. │ supuşi impozitului │
 │ │ rând ├───────┬───────────────┤
 │ │ │ Total │Venit impozabil│
 │ │ │ (ha) │ (mii lei) │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Teren arabil │ 1 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Grădini de legume şi zarzavat │ 2 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Vii, începând cu al doilea an de rod │ 3 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Livezi de pomi fructiferi, zmeuriş şi │ │ │ │
 │căpşunării,începând de la al doilea an de rod│ 4 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Păşuni │ 5 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Fâneţe │ 6 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Terenuri forestiere cu păduri în exploatare │ 7 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Alte terenuri agricole(ape, bălţi, heleştee) │ 8 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │TOTAL │ 9 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤
 │Număr contribuabili impuşi │ 10 │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────────────┘


    2. Contribuabilii impuşi pe baza venitului net obţinut :
    - Număr de contribuabili ..................................
    - Venitul brut stabilit .......................... mii lei.
    - Cheltuieli ..................................... mii lei.
    - Venit net obţinut .............................. mii lei.
    - Impozit de plată ............................... mii lei.

    3. TOTAL IMPOZIT DE PLATĂ (1+2) .................. mii lei.

     Director general, Director I.T.,

    Cod MF 14.13.3 Format A4/t

    Judeţul .................
    Municipiul (oraşul) ...............
    Comuna ..................


                  Înştiinţare de plată nr. ............
                   din ............... 19 ........


    Către domnul (doamna) ............, contribuabil din ........., str. ...... nr. ......., bl. ....., etaj. ....., ap. ...., judeţul ............
    Vă facem cunoscut că aveţi de plată pe anul 19 .........., ca impozit pe venitul agricol stabilit conform Legii nr. 34/1994, suma de ........ lei*):
    Pentru anul 199 ......., suma de ................. lei se repartizează pe termene de plată, astfel:
    - 50%, respectiv .................. lei până la .................. 199 .....
    - 50%, respectiv .................. lei până la .................. 199 .....

                     Organul financiar,
-----------------------
    *) Se comunică contribuabililor impuşi pe baza normelor de venit.

    M.F. cod 14.13.4 Format A5/t(1)

    Subsemnatul (contribuabil) ............, din comuna (oraşul, municipiul) ........, str. .......... nr. ......., am primit înştiinţarea de plată nr. .......... pe anul 199 ........., prin care sunt obligat a plăti suma de ............. lei, reprezentând impozitul pe venitul agricol.
    Contribuabil (semnătura) .....................


    JUDEŢUL ..........................
    MUNICIPIUL (ORAŞUL) ..............
    COMUNA ...........................


                              MATRICOLA
        privind stabilirea pe anul 1994 a impozitului pe venitul agricol


┌────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Impozitul pe venitul agricol │ ÎNLESNIRI │
│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ACORDATE │
│ │ │ │ NUMELE şi │ │ TERENURI AGRICOLE │POTRIVIT ART. 13│
│ │ │ │ PRENUMELE │ ├──────────┬───────┬────────┬───────────┬──────┬──────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┤ DIN LEGEA │
│ │Nr. crt. │ │(denumirea)│ │ Terenuri │Grădini│ Vii de │ Livezi de │Păşuni│Fâneţe│ Terenuri │ Alte │ Terenuri │ TOTAL │ Nr. 34/1994 │
│Nr. │ din │Numărul│ CONTRIBU- │Specificare│ arabile, │ de │ orice │ pomi │ │ │forestiere│terenuri│ocupate de│TERENURI,│ - LEI - │
│crt.│Registrul│de rol │ABILULUI şi│ │cultivate,│legume │ fel, │fructiferi,│ │ │cu păduri │agricole│clădiri şi│ VENIT ├────────┬───────┤
│ │ agricol │ │DOMICILIUL │ │ neprevă- │ şi │începând│zmeuriş şi │ │ │ în │ │construc- │IMPOZABIL│REDUCERI│SCUTIRI│
│ │ │ │SAU SEDIUL │ │ zute în │zarza- │ cu al │căpşunării,│ │ │exploatare│ │ ţii │ şi │ DE │ DE │
│ │ │ │ (str. şi │ │coloanele │ vat │ doilea │începând cu│ │ │ │ │ │ IMPOZIT │IMPOZIT │IMPOZIT│
│ │ │ │ nr.) │ │următoare │ │ an de │ al doilea │ │ │ │ │ │DE PLATĂ │ PE │ PE │
│ │ │ │ │ │ │ │ rod │ an de rod │ │ │ │ │ │ │VENITUL │VENITUL│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AGRICOL │AGRICOL│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CU 50% │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┬─┼─────┬─┼──────┬─┼─────────┬─┼────┬─┼────┬─┼────────┬─┼──────┬─┼────────┬─┼───────┬─┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ │ 10│ │ 11│ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ │15=6+..│ │ 16 │ 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...+14 │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ │mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ TOTAL │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ PAGINA │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X │
│ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴─┴─────┴─┴──────┴─┴─────────┴─┴────┴─┴────┴─┴────────┴─┴──────┴─┴────────┴─┴───────┴─┴────────┴───────┘
                                    M.F. 14-13-5X3/12


    JUDEŢUL ..........................
    COMUNA ...........................
    ..................................
    ORAŞUL ...........................


                     BORDEROU Nr. ........ din ........ 199 .........
             de scădere a impozitului pe venitul agricol pe anul 199 ......
              pentru contribuabilii care au suferit pierderi de recolte
                       din cauza calamităţilor naturale


┌────┬─────────┬────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Venitul │ │ │
│ │ │ │ │Impozitul│ │ │ Venitul │ │ Venitul │ impozabil │Impozitul│ │
│Nr. │Nr. crt. │ Numele │Venitul│anual de │Suprafaţa│ Felul │impozabil│Procentul │ de scăzut │ rămas după│de plată │Impozitul │
│crt.│ din │ şi prenumele │total │ plată │terenului│culturilor│ aferent │ de │ în urma │ scăderea │ aferent │de scăzut │
│ │matricola│contribuabilului│impo- │stabilit │calamitat│ distruse │terenului│distrugere│ aplicării │din venitul│venitului│(col.4-11)│
│ │ │ │zabil │ iniţial │ │ │calamitat│a culturii│procentului│ iniţial │ din │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │a venitului│col. 10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │distrugere │ suprafeţei│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(col. │ calamitate│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7 X 8) │ (col.3- 9)│ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
└────┴─────────┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

            Director general, Director I.T.,


    JUDEŢUL .............................
    COMUNA ..............................
    ORAŞUL ..............................

                BORDEROU Nr. ........ din ...... 199 .......
     pentru scăderea impozitului pe venitul agricol pe anul 199.....,
                conform art. 6 din Legea nr. 34/1994


┌────┬────────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │ Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ agentului │ Numărul şi │ │ │ Venitul │ │ Cota de │ Impozitul │ Numărul │
│Nr. │ Numele │ economic │ data sub │ Numărul │ Total │ aferent │ Impozitul│ reducere │ scăzut conform │ poziţiei │
│crt.│ şi prenumele │ la care │ care s-a │ şi data │impozit │ suprafeţei │ aferent │ conform │art. 6 din Legea│ de rol │
│ │contribuabilului│s-a livrat │înregistrat │ dovezii │stabilit│ contractate │ venitului│ art. 6 din │ nr. 34/1994 │ unde s-a │
│ │ │ producţia │ cererea de │prezentate│ iniţial│ cu cultură │din col. 6│ Legea │(col. 7 X 8/100)│ operat │
│ │ │contractată│ scădere │ │ │ │ │nr. 34/1994 │ │ scăderea │
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
└────┴────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘

                  Director general, Director I.T.,


    NOTĂ:
    La acest borderou se anexează cererile şi dovezile prezentate de contribuabilii în cauză.

                              -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016