Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 495 din 9 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 495 din 9 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 18 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Activitatea de control ex ante, prevăzută la art. 6 alin. (2)-(4) din ordonanţa de urgenţă, se iniţiază odată cu emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii contractante, conform art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, şi se finalizează la:
    (...)
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), verificatorii ex ante întocmesc un raport de activitate în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de control ex ante, care se transmite, în copie, Agenţiei Naţionale de Integritate, atunci când sunt incidente prevederile art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă."

    2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Echipele de control prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt desemnate prin ordin al preşedintelui ANAP, în baza programului de verificare, în termen de:
    a) 3 zile lucrătoare de la publicarea anunţului de participare/ de concurs/de participare simplificat/de concesionare;
    b) o zi lucrătoare de la momentul includerii în programul de verificare a modificării contractuale sau a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă."

    3. La articolul 3, alineatele (1), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Metodologia de selecţie, prevăzută în capitolul II secţiunea 1 din ordonanţa de urgenţă, se aplică zilnic, în toate situaţiile în care numărul de solicitări în vederea realizării controlului ex ante de către ANAP este mai mare decât procentul de 5% aplicat la numărul procedurilor de atribuire aferente contractelor cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de legislaţie pentru realizarea achiziţiei directe, încărcate de către autorităţile contractante în SEAP în ziua precedentă.
    (...)
    (8) Programul de verificare se realizează prin includerea tuturor procedurilor de atribuire a contractelor pentru care a fost solicitat control ex ante, în corelare cu rezultatele aplicării metodologiei de selecţie, după caz, în scopul respectării ţintei prevăzute la art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, şi se aprobă de preşedintele ANAP.
    (9) Includerea în programul de verificare, ca urmare a aplicării metodologiei de selecţie, se face în funcţie de încadrarea în categoriile de risc de la alin. (7), în ordine descrescătoare, de la risc foarte ridicat la risc scăzut, ţinând cont de îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:
    a) distribuirea în mod echilibrat a procedurilor de atribuire selectate în vederea controlului ex ante în funcţie de numărul celor iniţiate de o autoritate contractantă într-o anumită perioadă de timp;
    b) distribuţia geografică a autorităţilor contractante;
    c) gradul de încărcare al echipelor de verificatori ex ante."

    4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Metodologia de selecţie are la bază evaluarea riscului asociat procedurilor de atribuire a contractelor şi, pe baza rezultatului obţinut prin aplicarea unor filtre, criterii şi indicatori de risc, se realizează includerea acestora în programul de verificare.
(1^2) În cazul procedurilor de atribuire iniţiate prin SEAP, solicitarea de control ex ante se consideră înregistrată dacă aceasta a fost încărcată în SEAP odată cu documentaţia de atribuire, în secţiunea dedicată strategiei de contractare, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1.3.
(1^3) În cazul modificărilor contractuale, metodologia de selecţie se aplică zilnic asupra cererilor primite de la autorităţile contractante şi înregistrate la ANAP în ziua precedentă, urmărindu-se încadrarea în ţintele anuale stabilite prin ordinul preşedintelui ANAP prevăzut la art. 7 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă, în funcţie de rezultatul obţinut prin aplicarea unor filtre, criterii şi indicatori de risc."

    5. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) valoarea estimată."

    6. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Indicatorul de risc prevăzut la alin. (3) lit. a) este evaluat, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de următoarele criterii:"

    7. La articolul 3 alineatul (6), litera f) se abrogă.
    8. La articolul 3, alineatele (10)-(12) se abrogă.
    9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Notificarea intenţiei de a iniţia procedura de negociere fără publicare prealabilă, respectiv de a modifica contractul, însoţită de solicitarea de control ex ante, se transmite către ANAP prin mijloacele de comunicare prevăzute în cap. II secţiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin intermediul SEAP, simultan cu transmiterea invitaţiilor către operatorii economici vizaţi, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 20, respectiv art. 21 din ordonanţa de urgenţă, între data transmiterii notificării la ANAP şi cea pentru începerea demersurilor aferente derulării negocierii/modificării contractuale."

    10. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Informaţiile ce trebuie cuprinse în notificările şi solicitarea de control ex ante prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1.1 şi 1.2, respectiv în anexa nr. 1.3."

    11. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.
    12. La articolul 15, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Cererea de conciliere, respectiv scrisoarea de intenţie prevăzute de prezentul articol se elaborează conform modelului din anexa nr. 1.4, respectiv anexa nr. 1.5."

    13. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) nu conţine toate informaţiile prevăzute de modelul de cerere de conciliere din anexa nr. 1.4;"

    14. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Anexele nr. 1.1-1.5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    15. Anexele nr. 1.1-1.4 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Bogdan Puşcaş
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu

    Bucureşti, 9 iulie 2019.
    Nr. 495.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1.1 la normele metodologice)
    Informaţii pe care autoritatea contractantă (AC)/entitatea contractantă (EC) trebuie să le includă în notificarea către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind negocierile fără publicare prealabilă derulate în baza art. 104, cu excepţia art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 117, cu excepţia art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art. 64 şi 65 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor iniţiate în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Legea nr. 98/2016, în situaţia în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 253 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │Definirea │ │
│ │informaţiilor │ │
│ │obligatorii pentru │ │
│Nr. │înştiinţarea ANAP a │Răspunsul │
│crt.│iniţierii unei │AC/EC │
│ │proceduri de │ │
│ │negociere │ │
│ │fără publicarea │ │
│ │prealabilă │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │Denumirea AC/EC │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Codul unic de │ │
│2. │identificare fiscală │ │
│ │(CUI) al AC/EC │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Adresă, telefon, fax,│ │
│ │adresă de e-mail, │ │
│3. │adresă de internet │ │
│ │ale AC/EC, persoana │ │
│ │de contact - AC/EC │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Numele/Prenumele │ │
│4. │reprezentantului │ │
│ │legal al AC/EC │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data şi valabilitatea│ │
│5. │contractului iniţial │ │
│ │(acolo unde este │ │
│ │cazul) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Denumirea │ │
│ │contractului ce │ │
│6. │urmează a fi atribuit│ │
│ │prin procedură de │ │
│ │negociere fără │ │
│ │publicare prealabilă │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Tipul contractului │ │
│7. │(furnizare, servicii,│ │
│ │lucrări) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│8. │Codul/Codurile CPV │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│9. │Criteriul de │ │
│ │atribuire utilizat │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Obiectul principal al│ │
│10. │contractului iniţial │ │
│ │(acolo unde este │ │
│ │cazul) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Sursa de finanţare │ │
│11. │(altele decât fonduri│ │
│ │europene) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Data stabilită pentru│ │
│ │demararea │ │
│12. │demersurilor de │ │
│ │negociere fără │ │
│ │publicare prealabilă │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Adresa la care se va │ │
│ │derula procedura de │ │
│13. │negociere fără │ │
│ │publicare prealabilă │ │
│ │(localitate, judeţ) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea de atribuire│ │
│ │a contractului │ │
│14. │iniţial şi moneda │ │
│ │utilizată (acolo unde│ │
│ │este cazul) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea estimată a │ │
│ │viitorului contract/ │ │
│ │act adiţional │ │
│15. │încheiat în urma │ │
│ │procedurii de │ │
│ │negociere fără │ │
│ │publicare prealabilă,│ │
│ │moneda utilizată │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Existenţa loturilor │ │
│16. │(acolo unde este │ │
│ │cazul) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Numărul/Data │ │
│ │anunţului de │ │
│17. │participare publicat │ │
│ │în SEAP (acolo unde │ │
│ │este cazul) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Numărul/Data │ │
│ │anunţului de │ │
│18. │atribuire publicat în│ │
│ │SEAP (acolo unde este│ │
│ │cazul) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │circumstanţelor care │ │
│ │au condus la │ │
│ │necesitatea iniţierii│ │
│ │negocierii fără │ │
│ │publicare prealabilă │ │
│ │a unui anunţ în baza │ │
│ │art. 104, cu excepţia│ │
│ │art. 104 alin. (1) │NOTĂ: │
│ │lit. c) din Legea nr.│AC/EC va │
│ │98/2016, cu │preciza │
│ │modificările şi │încadrarea │
│19. │completările │în articol,│
│ │ulterioare, a art. │alineat, │
│ │117, cu excepţia art.│literă din │
│ │117 alin. (1) lit. d)│legea │
│ │din Legea nr. 99/ │aplicabilă.│
│ │2016, cu modificările│ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare, şi a art.│ │
│ │64 şi 65 din Legea │ │
│ │nr. 100/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │ │NOTĂ: │
│ │Invitaţia/Invitaţiile│Se transmit│
│ │de participare │copii de pe│
│ │transmise │invitaţia/ │
│ │operatorilor │invitaţiile│
│20. │economici pentru │transmise │
│ │participarea la │către │
│ │procedura de │operatorul/│
│ │negociere fără │operatorii │
│ │publicare prealabilă │economic/ │
│ │ │economici. │
└────┴─────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1.2 la normele metodologice)
    Informaţii pe care autoritatea contractantă (AC)/entitatea contractantă (EC) trebuie să le includă în notificarea către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind modificarea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/acordului-cadru sectorial, în situaţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016  privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Definirea │ │
│ │informaţiilor │ │
│Nr. │obligatorii pentru │Răspunsul AC/│
│crt.│notificarea ANAP a │EC │
│ │iniţierii unei │ │
│ │modificări │ │
│ │contractuale │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│1. │Denumirea AC/EC │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Codul unic de │ │
│2. │identificare │ │
│ │fiscală (CUI) al AC│ │
│ │/EC │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Adresă, telefon, │ │
│ │fax, adresă de │ │
│3. │e-mail, adresă de │ │
│ │internet ale AC/EC,│ │
│ │persoana de contact│ │
│ │- AC/EC │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Numele/Prenumele │ │
│4. │reprezentantului │ │
│ │legal al AC/EC │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Denumirea │ │
│5. │contractantului cu │ │
│ │care se încheie │ │
│ │actul adiţional │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Codul unic de │ │
│ │identificare │ │
│6. │fiscală (CUI) al │ │
│ │contractantului cu │ │
│ │care se încheie │ │
│ │actul adiţional │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Adresă, telefon, │ │
│ │fax, adresă de │ │
│ │e-mail, adresă de │ │
│7. │internet ale │ │
│ │contractantului cu │ │
│ │care se încheie │ │
│ │actul adiţional │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│8. │Tipul contractului │ │
│ │iniţial │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Obiectul principal │ │
│9. │al contractului │ │
│ │iniţial │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Data semnării │ │
│ │contractului │ │
│10. │iniţial şi perioada│ │
│ │de valabilitate a │ │
│ │acestuia │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │aspectelor ce fac │ │
│ │obiectul │ │
│11. │modificării │ │
│ │contractuale ce │ │
│ │urmează a fi │ │
│ │iniţiată │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Data stabilită │ │
│ │pentru începerea │ │
│12. │etapelor de │ │
│ │modificare a │ │
│ │contractului │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Adresa la care se │ │
│ │va derula procedura│ │
│13. │de modificare │ │
│ │contractuală │ │
│ │(localitate, judeţ)│ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Criteriul de │ │
│ │atribuire şi │ │
│ │factorii de │ │
│14. │evaluare din │ │
│ │procedura de │ │
│ │atribuire a │ │
│ │contractului │ │
│ │iniţial │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Numărul │NOTĂ: │
│ │modificărilor │Se va include│
│ │contractuale, de │şi │
│ │tipul celor │modificarea │
│15. │prevăzute la │contractuală │
│ │punctul 26, │ce face │
│ │efectuate asupra │obiectul │
│ │contractului │notificării │
│ │atribuit │către ANAP. │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │NOTĂ: │
│ │Suma modificărilor │Nu se va │
│ │anterioare (dacă │include │
│ │ele există) │valoarea │
│16. │aplicate valorii │modificării │
│ │atribuite, moneda │ce face │
│ │utilizată │obiectul │
│ │ │notificării │
│ │ │către ANAP. │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │NOTĂ: │
│ │ │Spre exemplu,│
│ │ │dacă se │
│ │ │modifică │
│ │Numărul tipurilor │exclusiv │
│ │de modificări │preţul │
│ │contractuale │contractului,│
│ │aplicate │se consideră │
│ │contractului │un tip de │
│17. │atribuit, în │modificare; │
│ │relaţie cu │dacă se │
│ │modificarea │modifică │
│ │contractuală ce │preţul şi │
│ │face obiectul │durata │
│ │notificării către │contractului,│
│ │ANAP │se vor avea │
│ │ │în vedere │
│ │ │două tipuri │
│ │ │de modificări│
│ │ │ş.a.m.d. │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Sursa de finanţare │ │
│ │(contract iniţial, │ │
│18. │act adiţional) │ │
│ │(altele decât │ │
│ │fonduri europene) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Numărul/Data │ │
│19. │anunţului de │ │
│ │participare │ │
│ │publicat în SEAP │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea estimată a│ │
│ │contractului/ │ │
│ │acordului-cadru │ │
│20. │iniţial, moneda în │ │
│ │care este exprimată│ │
│ │această valoare │ │
│ │estimată │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea estimată a│ │
│ │lotului/ │ │
│21. │contractului │ │
│ │subsecvent (acolo │ │
│ │unde este cazul), │ │
│ │moneda utilizată │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Numărul/Data │ │
│22. │anunţului de │ │
│ │atribuire publicat │ │
│ │în SEAP │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea atribuită │ │
│23. │prin contractul │ │
│ │iniţial, moneda │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea atribuită │ │
│ │distinct pe fiecare│ │
│24. │lot (acolo unde │ │
│ │este cazul), moneda│ │
│ │utilizată │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea │ │
│ │modificării │ │
│ │contractuale ce se │ │
│ │doreşte a fi │ │
│ │realizată │ │
│25. │(exprimată în │ │
│ │valoare nominală şi│ │
│ │în procent din │ │
│ │contractul │ │
│ │iniţial), moneda │ │
│ │utilizată │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │circumstanţelor │ │
│ │imprevizibile care │ │
│ │au condus la │ │
│ │necesitatea │ │
│ │iniţierii │ │
│ │modificării în │ │
│ │cauză şi │ │
│ │argumentele │ │
│ │autorităţii │ │
│ │contractante care │ │
│ │justifică │ │
│ │încadrarea în │ │
│ │prevederea legală, │ │
│ │conform │ │
│26. │prevederilor art. │ │
│ │221 alin. (1) lit. │ │
│ │b) şi c) din Legea │ │
│ │nr. 98/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, art. │ │
│ │237 şi 238 din │ │
│ │Legea nr. 99/2016, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, sau │ │
│ │art. 102 şi 103 din│ │
│ │Legea nr. 100/2016,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1.3 la normele metodologice)
    CERERE
    de introducere a procedurii de atribuire/modificării contractuale în programul de verificare ex ante al ANAP
    Subsemnatul/a, ......................, în calitate de reprezentant legal al autorităţii contractante/entităţii contractante ...................., cod unic de înregistrare (CIF) ...................
    Referitor la: procedura de atribuire a contractului/acordului-cadru ....................... (tip contract), având ca obiect ........................... (denumirea achiziţiei), cu o valoare estimată de ................. (menţiune monedă)/modificarea Contractului nr. ..... din ..... încheiat cu S.C. ....., având ca obiect .....
    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) coroborat cu prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, solicităm ca prezenta documentaţie de atribuire/modificare contractuală să fie introdusă în programul de verificare al ANAP, în vederea derulării controlului ex ante.
    Data: ..............
    Semnătura reprezentantului legal al autorităţii/entităţii contractante ...................
    NOTĂ:
    Cererea se încarcă în SEAP odată cu documentaţia de atribuire în secţiunea „strategia de contractare“, iar în cazul negocierilor/modificărilor contractuale, se ataşează notificării transmise la ANAP.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 1.4 la normele metodologice)
    Cerere de conciliere
    În atenţia preşedintelui ANAP
    Subsemnatul,
    Numele autorităţii contractante/entităţii contractante: ...............................
    Adresa autorităţii contractante/entităţii contractante: ...............................
    Persoană de contact, adresă de e-mail: ..................................................
    Reprezentant legal: ..................................................................................
    În ceea ce priveşte Avizul conform condiţionat nr. ............. din data .................., emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ca rezultat al activităţii controlului ex ante asupra documentaţiei de atribuire/anunţului de participare/solicitării de clarificări/Procesului-verbal de evaluare nr. ........... din data ...................,
    transmitem pe această cale cererea pentru conciliere cu privire la următoarele abateri identificate în cadrul controlului ex ante şi măsurile de remediere corespunzătoare acestora, solicitând emiterea unui aviz conform necondiţionat. Vă prezentăm în continuare argumentele pentru păstrarea formei propuse de noi:
    Motivele în fapt:
    Motivele de drept:
    Numele autorităţii contractante/entităţii contractante ................................
    Numele reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii contractante ....................................
    Semnătura reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii contractante ................................
    Se anexează scrisoarea de intenţie de conciliere, atunci când aceasta a fost formulată.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 1.5 la normele metodologice)
    Scrisoare de intenţie pentru conciliere
    Subsemnatul,
    Numele autorităţii contractante/entităţii contractante: ...............................
    Adresa autorităţii contractante/entităţii contractante: ...............................
    Persoană de contact, adresă de e-mail: ...................................
    Reprezentant legal: ......................................................
    În ceea ce priveşte Avizul conform condiţionat nr. .............., emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ca rezultat al activităţii controlului ex ante asupra documentaţiei de atribuire/anunţului de participare/solicitării de clarificări/Procesului-verbal de evaluare nr. ..........., vă aducem la cunoştinţă pe această cale că intenţionăm să depunem cererea pentru conciliere cu privire la următoarele abateri identificate în cadrul controlului ex ante şi remediile aferente acestora: ................................................
    Numele autorităţii contractante/entităţii contractante ................................
    Numele reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii contractante ....................................
    Semnătura reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii contractante ...........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016