Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 481 din 4 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 481 din 4 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 592 din 18 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări şi organizează şi conduce contabilitatea în regim economic potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament-cadru."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică."

    3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie şi se înregistrează la registrul comerţului ca institut naţional de cercetare-dezvoltare."

    4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte prin hotărârea de înfiinţare a acestuia, pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz."

    5. La articolul 4, alineatele (3) şi (5) se abrogă.
    6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare ori inovare finanţat parţial sau integral din fonduri publice aparţin, după caz, contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.
    (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific ale institutului naţional."

    7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice centrale coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de înfiinţare a acestuia, şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: inovare şi transfer tehnologic, marketing, juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit public intern, achiziţii, relaţii publice şi mass-media."

    8. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional, după caz;
    e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    f) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu, propuşi de organul administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional."

    9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, ai organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional."

    10. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale de specialitate reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.
    (2) Ministerele ai căror reprezentanţi fac parte în mod obligatoriu din consiliul de administraţie au obligaţia de a transmite organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional, cu minimum o lună înainte de expirarea mandatului consiliului de administraţie, nominalizarea reprezentanţilor săi.
    (3) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie îşi pierd calitatea de angajaţi ai instituţiilor de la care provin, raportul de serviciu sau de muncă se suspendă sau se modifică, mandatul acestora încetează de drept."

    11. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe."

    12. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care pe parcursul derulării mandatului de membru în consiliul de administraţie se constată una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (3) şi (4), membrul consiliului de administraţie este revocat.
(6) În cazul în care preşedintele consiliului ştiinţific se află în situaţia prevăzută la alin. (5), acesta este înlocuit în consiliul de administraţie de vicepreşedinte, până la alegerea unui nou preşedinte al consiliului ştiinţific, pentru o perioadă de cel mult două luni."

    13. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului administraţiei publice centrale coordonator şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;"

    14. La articolul 11 alineatul (1), litera j) se abrogă.
    15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de conducătorul organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional.
    (3) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aprobă prin act administrativ al conducătorului organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional."

    16. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional."

    17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În ultima lună a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional programul de activitate pentru anul următor.
    (2) În primul trimestru al fiecărui an, conducerea institutului naţional prezintă organului administraţiei publice centrale coordonator următoarele situaţii pentru anul precedent:
    a) raport anual de activitate al institutului naţional;
    b) raport anual de activitate al consiliului de administraţie;
    c) raport anual de activitate al directorului general, din care să reiasă îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă managerială."

    18. La articolul 25, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;"

    19. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de institut naţional se realizează cu încadrarea în structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat."

    20. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de organul administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional şi se aprobă prin ordin al conducătorului acestui organ, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale."

    21. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    În cazul în care institutul naţional realizează şi activităţi comerciale şi de producţie, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată."

    22. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere individuală, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii."

    23. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Acordarea drepturilor de natură salarială prevăzute în contractul colectiv de muncă al institutului naţional se face pe baza evaluării individuale anuale a performanţelor personalului şi cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli."

    24. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea conducătorului organului administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional."

    25. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Organul administraţiei publice centrale coordonator al institutului naţional va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.
(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se adjudecă potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    26. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la instituţii de credit cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie."

    27. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti de drept comun."

    28. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Institutul naţional se acreditează/reacreditează la un interval de maximum 5 ani, în conformitate cu actele normative în vigoare."

    29. În tot cuprinsul regulamentului-cadru, sintagma „minister coordonator“ se înlocuieşte cu sintagma „organ al administraţiei publice centrale coordonator“.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul cercetării şi inovării,
                    Dan Popescu,
                    secretar general
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 iulie 2019.
    Nr. 481.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016