Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 473 din 17 iunie 1996  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza Legii nr. 55/1995, precum şi la Fondurile Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1995    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 473 din 17 iunie 1996 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza Legii nr. 55/1995, precum şi la Fondurile Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1995

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 iunie 1996
    În temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995,

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. I
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza Legii nr. 55/1995, precum şi la Fondurile Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1995, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996, se modifică şi se completează astfel:

    1. Alineatul (1) al articolului 18 se abrogă, iar alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Titlurile de privatizare anulate se transmit de către centrele de subscriere la Agenţia Naţională pentru Privatizare, unde vor fi păstrate până la încheierea etapei de alocare a acţiunilor."

    2. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care au intervenit modificări ale capitalului social al unei societăţi comerciale după data de 31 decembrie 1995, menţionate în Registrul comerţului de la Oficiul Registrului comerţului competent, şi nu au avut loc vânzări de acţiuni potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 55/1995, numărul acţiunilor luate în calcul la alocare va fi cel aferent capitalului social prevăzut în cererea de înscriere de menţiuni, transferabil cu titlu gratuit în limita nivelului din lista societăţilor comerciale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995*), cu modificările şi completările ulterioare, certificat de Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private."
-------------------------
    *) Hotărârea Guvernului nr. 626/1995 a fost republicată, în temeiul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 732/1995, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 bis din 30 septembrie 1995.

    3. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care vor rezulta fracţiuni de acţiuni, se va aloca un număr întreg de acţiuni, astfel încât să fie asigurat gradul cel mai înalt de acoperire a numărului titlurilor de privatizare subscrise pentru respectiva societate comercială. În vederea alocării unui număr întreg de acţiuni, valoarea nominală a acestora va fi considerată la 1.000 lei, în loc de 25.000 lei, prin creşterea corespunzătoare a numărului de acţiuni, astfel încât, pe total, valoarea capitalului social să nu fie afectată."

    4. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "(3) Societăţile comerciale prevăzute la alineatul precedent, care au emis, până în prezent, acţiuni cu o valoare nominală mai mare de 1.000 lei, vor proceda la anularea acestora, la emiterea de acţiuni cu valoare nominală de 1.000 lei, corespunzător prevederilor art. 63 din Legea nr. 31/1990, şi la efectuarea înscrierii menţiunii respective în Registrul comerţului de la Oficiul Registrului comerţului competent."

    5. Alineatul (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 27 - (1) Rezultatul alocării acţiunilor, respectiv indicele de alocare, va fi listat pentru fiecare societate comercială şi publicat în Monitorul Oficial al României."

    6. Articolul 27 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "(5) Distribuirea efectivă a certificatelor de acţionar se va face prin intermediul oficiilor poştale din subordinea Regiei Autonome "Poşta Română". În acest scop, Regia Autonomă "Poşta Română" va presta serviciul de distribuire pe baza de convenţie încheiată cu Fondul Proprietăţii de Stat."

    7. După capitolul IV se introduce capitolul IV^1, denumit "Procedura de alocare a acţiunilor în cazul societăţilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea unor societăţi comerciale înscrise în lista prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995", care va avea următorul cuprins:
    "CAP. IV^1
    Procedura de alocare a acţiunilor în cazul societăţilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea unor societăţi comerciale înscrise în lista prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995
    Art. 36.^1 - Capitalul social aferent societăţilor comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii unor societăţi comerciale înscrise în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995, cu modificările şi completările ulterioare, urmează regimul de privatizare stabilit pentru societăţile comerciale din care provin.
    Art. 36.^2 - (1) Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu Fondurile Proprietăţii Private vor transmite, în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Institutului de Management şi Informatică, toate datele şi informaţiile cu privire la capitalul social (cu indicarea cotelor deţinute de fiecare acţionar sau grup de acţionari), sediul, obiectul de activitate şi codul fiscal al societăţilor comerciale rezultate din divizarea societăţilor comerciale înscrise în lista, inclusiv pentru cele din care au rezultat. Aceste date vor fi transmise pe suport magnetic, precum şi sub formă scriptică, conform modelului prezentat în anexa nr. 4^1, atestate prin semnătura conducătorilor instituţiilor menţionate. Aceleaşi date se vor transmite şi pentru societăţile comerciale rezultate din fuzionarea unor societăţi comerciale înscrise în listă.
    (2) Pe măsura primirii acestor informaţii, Institutul de Management şi Informatică va transmite secretariatelor judeţene pentru urmărirea aplicării Legii nr. 55/1995 situaţia societăţilor comerciale înscrise în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995, cu modificările şi completările ulterioare, supuse divizării sau, după caz, fuziunii, ale căror sedii se află în raza lor teritorială, precum şi listingul fişierului cu cetăţenii care au subscris pentru aceste societăţi comerciale, conform modelului prezentat în anexa nr. 4^2.
    (3) Secretariatele judeţene pentru urmărirea aplicării Legii nr. 55/1995 vor transmite respectivelor societăţi comerciale sau, în cazul în care persoana juridică înscrisă în listă a încetat, societăţii comerciale care a preluat, în urma divizării, cea mai mare cotă de capital social, situaţia cu cetăţenii care au subscris pentru societatea comercială înscrisă în listă.
    (4) În termen de 5 zile de la data primirii situaţiei prevăzute la alineatul precedent, societăţile comerciale în cauza vor transmite cetăţenilor îndreptăţiţi scrisori recomandate cu confirmare de primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 4^3, în vederea reformulării, de către aceştia, a opţiunii iniţiale.
    Art. 36.^3 - (1) Cetăţenii care au subscris pentru societăţile comerciale divizate, înscrise în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru:
    a) menţinerea opţiunii pentru societatea comercială înscrisă în listă, caz în care alocarea acţiunilor se va face în limita capitalului privatizabil, cu titlu gratuit, rămas în urma divizării;
    b) reformularea opţiunii iniţiale, prin desemnarea uneia dintre societăţile comerciale rezultată din divizarea societăţii comerciale pentru care s-a depus opţiunea iniţială, caz în care alocarea acţiunilor se va face în limita capitalului privatizabil, cu titlu gratuit, al acestor societăţi comerciale;
    c) Fondul Proprietăţii Private la care societatea comercială a fost arondată, în cazul privatizării parţiale sau integrale a unei societăţi comerciale rezultate din divizarea unei societăţi comerciale înscrise în listă.
    (2) În cazul în care s-au produs divizări ce au avut drept consecinţa încetarea persoanei juridice înscrise în listă, societăţile comerciale rezultate îşi menţin obligaţia de privatizare potrivit procedurilor instituite pe Legea nr. 55/1995 şi de prezentele norme metodologice, urmând ca, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), menţinerea opţiunii să fie considerată a fi efectuată pentru societatea comercială rezultată care a preluat cota cea mai mare de capital social.
    (3) În cazul în care, societăţile comerciale rezultate în urma divizării, s-au efectuat privatizări parţiale - stabilite prin contracte de vânzare-cumpărare ferme, încheiate de către Fondul Proprietăţii de Stat cu diverşi investitori -, având ca rezultat diminuarea cotei de capital social destinat schimbului cu titlu gratuit, alocarea acţiunilor, ca urmare a opţiunilor formulate pentru acestea, se va face în limita capitalului rămas, transferabil cu titlu gratuit.
    Art. 36.^4 - (1) Reformularea opţiunii iniţiale se va face prin marcarea uneia dintre societăţile comerciale înscrise în formular.
    (2) Formularele, marcate conform prevederilor alineatului precedent şi semnate de titular, se vor depune la orice oficiu poştal, pentru transmiterea lor către societăţile comerciale înscrise în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Reformularea opţiunii se poate face până la data de 31 iulie 1996 inclusiv, numai cu privire la aceleaşi titluri de privatizare care au făcut obiectul cererii iniţiale de subscriere. Dovada reformulării opţiunii în termen se face prin ştampila oficiului poştal, aplicată pe plicul care conţine formularul.
    (4) În cazul în care pe formular sunt marcate două sau mai multe societăţi comerciale, precum şi în cazul netransmiterii formularului în termen, rămâne valabilă opţiunea formulată iniţial sau se vor aplica prevederile art. 36^3 alin. (2), după caz.
    Art. 36.^5 - Secretariatele judeţene pentru urmărirea aplicării Legii nr. 55/1995, împreună cu conducerile societăţilor comerciale în cauză, vor definitiva listele acţionarilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4^4, până la data de 10 august 1996 inclusiv, pe baza opţiunilor reformulate de cetăţenii îndreptăţiţi, pentru fiecare societate comercială în parte.
    (2) Listele prevăzute la alineatul precedent vor fi transmise de către secretariatele judeţene pentru urmărirea aplicării Legii nr. 55/1995, prin intermediul societăţilor de servicii informatice, al Institutului de Management şi Informatică, pentru efectuarea alocării.
    Art. 36.^6 - (1) Opţiunile formulate, în temeiul art. 5 din Legea nr. 55/1995, pentru societăţile comerciale rezultate din divizarea unor societăţi comerciale înscrise în listă, rămân valabil exprimate şi se cumulează cu opţiunile formulate de ceilalţi cetăţeni, potrivit procedurii stabilite în prezentul capitol.
    (2) Alocarea acţiunilor la societăţile comerciale supuse divizării, înscrise în listă, precum şi la cele rezultate în urma divizării acestora, se va efectua conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 36.^7 - (1) În cazul societăţilor comerciale înscrise în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care au fuzionat, având ca efect constituirea unei noi societăţi comerciale, neînscrisă în listă, alocarea acţiunilor se va face pe baza capitalului social rezultat, în funcţie de cota de gratuitate stabilită pentru societatea comercială din listă, fuzionată, cu cel mai mare capital social.
    (2) Dacă fuziunea a avut loc între societăţi comerciale înscrise în listă şi societăţi comerciale neînscrise în listă, alocarea acţiunilor se va face pe baza cotelor de capital social privatizabil, cu titlu gratuit, al societăţilor comerciale înscrise în listă. În cazul în care procentele de privatizare cu titlu gratuit ale societăţilor comerciale înscrise în listă şi care au fuzionat sunt diferite, la alocare se va avea în vedere procentul de privatizare cu titlul gratuit cel mai mare.
    Art. 36.^8 - Prevederile prezentului capitol se aplică societăţilor comerciale care au dobândit personalitate juridică până la data de 31 martie 1996.

    8. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 38. - Arhivarea şi păstrarea cererilor de schimb, a documentelor justificative, precum şi a titlurilor de privatizare depuse de către cetăţeni se vor face pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii subscrierilor efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, de către prefecturile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a sectorului agricol Ilfov, cu respectarea normelor legale în materie."

    9. După articolul 40 se introduce articolul 40^1, care va avea următorul cuprins:
    "Art. 40.^1 - Subscrierile efectuate de cetăţeni la societăţile comerciale prevăzute iniţial în lista societăţilor comerciale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995 şi care, ulterior, nu se mai găsesc în lista societăţilor comerciale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 732/1995, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul regim de repartizare şi alocare:
    a) în cazul în care la respectiva societate comercială exclusă din listă există cota destinată schimbului contra titluri de privatizare, subscrierile efectuate de cetăţeni se vor cumula cu subscrierile efectuate de persoane dintre cele menţionate la art. 5 din Legea nr. 55/1995, urmând ca alocarea acestora să se facă potrivit prevederilor cap. IV din prezentele norme metodologice;
    b) în cazul în care la respectiva societate comercială nu mai există capital privatizabil cu titlu gratuit, subscrierile se vor considera a fi făcute pentru Fondul Proprietăţii Private la care aceasta a fost arondată.

    10. Anexa nr. 4 cuprinzând modelul certificatului de acţionar pentru persoane fizice se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 4^5 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza Legii nr. 55/1995, precum şi la Fondul Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1995, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VĂCĂROIU

                       Contrasemnează:
                       ---------------
                      Ministru de stat,
          preşedintele Consiliului pentru Coordonare,
               Strategie şi Reformă Economică,
                        Mircea Coşea

       Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare,
                        Iacob Zelenco

    Bucureşti, 17 iunie 1996.
    Nr. 473.


    ANEXA 4^1

                       DATE ŞI INFORMAŢII
             privind societăţile comerciale rezultate din
                  divizarea sau, după caz, fuziunea
              unor societăţi comerciale cuprinse în listă*)
-------------------
    *) Datele prevăzute în prezenta anexă se vor furniza pentru toate societăţile comerciale incluse în listă şi divizate, structurate pe fiecare astfel de societate.

    1. Date referitoare la societatea comercială din listă:
    - poziţia în listă;
    - denumirea;
    - codul fiscal;
    - sediul social;
    - capitalul social la 31 decembrie 1995;
    - cota de capital social destinată privatizării cu titlu gratuit.
    2. Date referitoare la societăţile comerciale rezultate în urma divizării sau, după caz, a fuziunii:


 ┌─────┬─────────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┐
 │Nr. │Denumirea│Codul │Sediul│Obiectul│Capitalul│Capitalul │Capitalul │Capitalul │Alţi │
 │crt. │ │fiscal│social│ de │social la│social │social │social │acţio-│
 │ │ │ │ │activi- │31 │aferent │aferent │total │nari │
 │ │ │ │ │tate │decembrie│F.P.P. │F.P.S. │(F.P.S.+ │(mii │
 │ │ │ │ │ │1995 │pentru │pentru │F.P.P.) │lei%) │
 │ │ │ │ │ │(mii lei)│transferul│transferul│pentru │ │
 │ │ │ │ │ │ │cu titlu │cu titlu │transferul│ │
 │ │ │ │ │ │ │gratuit │gratuit │cu titlu │ │
 │ │ │ │ │ │ │(mii lei%)│(mii lei%)│gratuit │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei%)│ │
 ├─────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┘    ANEXA 4^2

    Judeţul:
    Societatea comercială care a fost supusă
    procesului de divizare/fuziune, cuprinsă
    în lista aprobată prin Hotărârea
    Guvernului nr. 626/1995, cu modificările şi
    completările ulterioare, şi la care au
    optat următorii cetăţeni: Denumirea: .............

                                                Poziţia în lista:
                                                Codul fiscal:
                                                Capitalul social
                                                (la 31 decembrie 1995):
                                                Cota procentuală de
                                                capital social privati-
                                                zabil cu titlu gratuit:
 ┌────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬──────────────────┐
 │ │ │ │ │Codul │ │Nr. de titluri de │
 │Nr. │Numele│Prenumele│Prenumele│numeric │Adresa│privatizare depuse│
 │crt.│ │ │ tatălui │personal│ ├─────────┬────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ C.N.P. │ C.C.P.│
 ├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 └────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 4^3

    Domnului (doamnei) ..............................................
    Adresa: .........................................................
    Vă mulţumim că aţi participat la programul de privatizare în masă, subscriind în vederea dobândirii de acţiuni la Societatea Comercială ...........
................., cu sediul în ..........................., având poziţia nr.......... în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1995, republicată.
    Pentru a veni întru totul în întâmpinarea opţiunii dumneavoastră de a obţine acţiuni în schimbul titlurilor de privatizare pe care le-aţi depus, vă informăm că din societatea comercială pentru care aţi subscris s-au constituit următoarele societăţi comerciale*):
-----------------------
    *) Se vor menţiona societăţile comerciale care mai au cota de capital social privatizabil cu titlu gratuit, rezultate în urma divizării societăţii comerciale cuprinse în listă, pentru care a optat respectivul cetăţean.
                                                                          _
    1. ..................................................................|_|
         (denumirea, sediul social, capitalul social şi codul fiscal) _
    2....................................................................|_|
         (denumirea, sediul social, capitalul social şi codul fiscal)
    Societatea comercială înscrisă în listă, din divizarea căreia au rezultat societăţile comerciale sus-menţionate, a fost arondată la Fondul
                                                   _
Proprietăţii Private .............................|_|

                                 Semnătura,
                           ....................

    Dacă doriţi să optaţi pentru una dintre acestea, aveţi posibilitatea să reformulaţi opţiunea exprimată iniţial, marcând căsuţa din dreptul societăţii comerciale la care doriţi să deveniţi acţionar. Vă rugăm să transmiteţi noua opţiune în plicul în care aţi primit această scrisoare. Formularea noii opţiuni nu vă va costa nimic, răspunsul fiind plătit.
    Precizăm că noua opţiune poate fi reformulată şi pentru Fondul Proprietăţii Private la care a fost arondată societatea comercială înscrisă în listă şi divizată, caz în care va trebui să marcaţi căsuţa din dreptul menţiunii referitoare la acest fond.
    În cazul în care nu vă veţi reformula opţiunea şi nu o veţi depune la orice oficiu poştal, până cel mai târziu la data de 31 iulie 1996 inclusiv, vom considera că rămâne valabilă opţiunea formulată de dumneavoastră iniţial. Acelaşi lucru se va întâmpla şi în situaţia în care veţi marca două sau mai multe căsuţe prevăzute în dreptul societăţilor comerciale enumerate mai sus.
    Vă rugăm să certificaţi noua opţiune prin semnătura dumneavoastră şi să o transmiteti societăţii comerciale pentru care aţi formulat opţiunea iniţială.
    Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să vă ridicaţi certificatul de acţionar în cel mai scurt timp după anunţarea oficială a datei de începere a distribuirii acestora pentru societatea comercială aleasă de dumneavoastră.

    ANEXA 4^4

    Societatea comercială cuprinsă în lista
    aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
    626/1995, cu modificările şi completă-
    rile ulterioare, care a fost supusă
    procesului de divizare Denumirea: ..........

                                              Poziţia în lista:
                                              Codul fiscal:
                                              Capitalul social
                                              (la 31 decembrie 1995):
                                              Cota procentuală de
                                              capital social privati-
                                              zabil cu titlu gratuit:

    Societatea comercială rezultată din
    divizare, la care au optat următorii
    cetăţeni: Denumirea: ...........
                                              Poziţia în lista:
                                              Codul fiscal:
                                              Capitalul social
                                              (la 31 decembrie 1995):
                                              Cota procentuală de
                                              capital social privaţi-
                                              zabil cu titlu gratuit:

 ┌────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬──────────────────┐
 │ │ │ │ │Codul │ │Nr. de titluri de │
 │Nr. │Numele│Prenumele│Prenumele│numeric │Adresa│privatizare depuse│
 │crt.│ │ │ tatălui │personal│ ├────────┬─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ C.N.P. │ C.C.P. │
 ├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 └────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴─────────┘


    ANEXA 4^5

 ┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │ Societatea Comercială │ ROMÂNIA │
 │ │ │
 │ .......................... │Societatea Comercială .........................│
 │ │Sediul: .......................................│
 │ .......................... │Capitalul social: ...... lei, din care......lei│
 │ │ privatizabil prin cupoane şi carnete │
 │ │Numărul total de acţiuni: .....................│
 │ │din care ............................. aferente│
 │ │ capitalul privatizabil prin cupoane şi carnete│
 │ │Codul fiscal: ............................. Nr.│
 │ Codul fiscal: ............ │din Registrul comerţului: .....................│
 │ │ │
 │ │ CERTIFICAT DE ACŢIONAR │
 │ │ Nr........... data eliberării: .......... │
 │ │ Se atestă calitatea de ACŢIONAR a │
 │ Acţionar: │Dlui(Dnei) ....................................│
 │ ......................... │ (numele, iniţială, prenumele) │
 │(numele, iniţiala, prenumele│Data şi locul naşterii: .......................│
 │ │Actul de identitate: seria.... nr.... C.N.P.:..│
 │ │Domiciliul: ...................................│
 │ C.N.P.: .................. │ ...................................│
 │ Nr. certificatului de │care este înscris în Registrul acţionarilor la │
 │ acţionar: ................ │poziţia nr. ........./P, fiind deţinătorul unui│
 │ │număr de .......... acţiuni cu numerele de or─ │
 │ │dine de la ...... la .... , în valoare nominală│
 │ Data eliberării: ......... │de ............... lei fiecare, cu un indice de│
 │ │alocare de ................ , în valoare totală│
 │ │de ................... lei. │
 │ │Acţiunile au fost dobândite în urma alocării │
 │ │prin schimbarea unui număr de ......... cupoane│
 │ │nominative de privatizare, a unui număr de ....│
 │ │carnete cu certificate de proprietate şi a unui│
 │ │număr de ....... certificate de proprietate. │
 │ │ │
 │ Semnătura acţionarului, │ Semnătura administratorului, │
 │ │ (conducătorul societăţii comerciale) │
 │ ......................... │ ...................................... │
 └────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


                          -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016