Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 463 din 3 iulie 2019  privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 463 din 3 iulie 2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, a bunurilor imobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Ioan Deneş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 463.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi
    se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,
    prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

┌─────────────────────┬────────┬─────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de credite │ │Ministerul │
│(ministere sau │36904099│Apelor şi │
│autorităţi ale │ │Pădurilor │
│administraţiei │ │ │
│publice centrale) │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Administraţia│
│2. Ordonator secundar│24326056│Naţională │
│de credite │ │„Apele │
│ │ │Române“ │
├─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│3. Ordonator terţiar │ │ │
│de credite │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│4. Regii autonome şi │ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub │ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal de credite,│ │ │
│institute naţionale │ │ │
│de │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │
│care funcţionează în │ │ │
│baza Ordonanţei │ │ │
│Guvernului nr. 25/ │ │ │
│1995 privind │ │ │
│reglementarea │ │ │
│organizării şi │ │ │
│finanţării │ │ │
│activităţii de │ │ │
│cercetare-dezvoltare,│ │ │
│aprobată cu │ │ │
│modificări şi │ │ │
│completări prin Legea│ │ │
│nr. 51/1996, cu │ │ │
│modificările │ │ │
│ulterioare, şi, după │ │ │
│caz, societăţi │ │ │
│comerciale cu capital│ │ │
│majoritar de stat │ │ │
│care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└─────────────────────┴────────┴─────────────┘


┌────┬───────────┬───────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬────┬────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │Tipul │ │ │ │ │ │Valoarea de │Situaţia juridică │
│Nr. │Cod de │bunului│Denumire │Descriere tehnică │Vecinătăţi │Adresă │Anul│inventar ├───────────────┬────────────────┤
│crt.│clasificare│(mobil/│ │ │ │ │PIF │- lei - │Baza legală │Administrare/ │
│ │ │imobil)│ │ │ │ │ │ │(proces-verbal)│Concesiune │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │L_reţea_aducţiune =│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0,9 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L_reţea_distribuţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 8,5 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L_reţea_evacuare = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1,1 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1 - staţie│ │Ţara: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │ │tratare apă = 78 │ │România; │ │ │Guvernului │În administrarea│
│ │ │ │ │mp, │N, S, E, V: │judeţul: │ │ │nr. 950/1996; │Administraţiei │
│ │ │ │Alimentare │Sdesf_C1 - staţie │Consiliul │Tulcea; │ │ │Procesul-verbal│Naţionale „Apele│
│1 │8.03.12 │imobil │cu apă a │tratare apă = 78 │Local │comuna │2018│2.932.906,21│de recepţie la │Române“ - │
│ │ │ │localităţii│mp, │Crişan, │Crişan; -; │ │ │terminarea │Administraţia │
│ │ │ │Caraorman │tip clădire P, │domeniul │nr.: -; │ │ │lucrărilor │Bazinală de Apă │
│ │ │ │ │C.F. nr. 30983 - C1│public │satul │ │ │nr. 1.824/ │Dobrogea-Litoral│
│ │ │ │ │U.A.T. Crişan │ │Caraorman │ │ │30.01.2018 │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 14 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │14 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tip clădire P, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. nr. 30983 - C2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │U.A.T. Crişan │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │L_reţea_aducţiune =│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0,2 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L_reţea_distribuţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 6,5 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L_reţea_evacuare = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0,2 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rezervor compensare│ │Ţara: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │ │+ camera vanelor = │N, S, E, V: │România; │ │ │Guvernului │În administrarea│
│ │ │ │Alimentare │54 mp, │Consiliul │judeţul: │ │ │nr. 950/1996; │Administraţiei │
│ │ │ │cu apă a │Sdesf_C1 - rezervor│Local │Tulcea; │ │ │Procesul-verbal│Naţionale „Apele│
│2 │8.03.12 │imobil │localităţii│compensare + camera│Ceatalchioi,│comuna │2018│4.637.777,50│de recepţie la │Române“ - │
│ │ │ │Pătlăgeanca│vanelor = 54 mp, │domeniul │Ceatalchioi;│ │ │terminarea │Administraţia │
│ │ │ │ │tip clădire P, │privat │-; nr.: -; │ │ │lucrărilor │Bazinală de Apă │
│ │ │ │ │CF nr. 31034 - C1 │ │satul │ │ │nr. 11.972/ │Dobrogea-Litoral│
│ │ │ │ │UAT Ceatalchioi │ │Pătlăgeanca │ │ │12.06.2018 │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │wc = 2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă wc│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tip clădire P, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 31034 - C2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │UAT Ceatalchioi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │L_reţea_aducţiune =│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0,2 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L_reţea_distribuţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 7,5 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L_reţea_evacuare = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0,3 km │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C1 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │clădire │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │administrativă = 29│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C1 - clădire │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │administrativă = 58│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tip clădire S+P, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. nr. 31035 - C1│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │UAT Ceatalchioi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C2 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rezervor = 114 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C2 - rezervor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 114 mp, │N, S, V: │Ţara: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │ │tip clădire P, │Consiliul │România; │ │ │Guvernului │În administrarea│
│ │ │ │Alimentare │C.F. nr. 31035 - C2│Local │judeţul: │ │ │nr. 950/1996; │Administraţiei │
│ │ │ │cu apă a │UAT Ceatalchioi │Ceatalchioi,│Tulcea; │ │ │Procesul-verbal│Naţionale „Apele│
│3 │8.03.12 │imobil │localităţii│Sconstr_C3 - staţie│domeniul │comuna │2018│5.165.535,91│de recepţie │Române“ - │
│ │ │ │Ceatalchioi│tratare ape uzate =│public │Ceatalchioi;│ │ │la terminarea │Administraţia │
│ │ │ │ │262 mp, Sdesf_C3 - │E: drum │-; nr.: -; │ │ │lucrărilor │Bazinală de Apă │
│ │ │ │ │staţie tratare │comunal DC1 │satul │ │ │nr. 11.269/ │Dobrogea-Litoral│
│ │ │ │ │ape uzate = 262 mp,│ │Ceatalchioi │ │ │05.06.2018 │ │
│ │ │ │ │tip clădire P, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. nr. 31035 - C3│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │UAT Ceatalchioi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C4 - staţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pompare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │apă brută = 9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C4 - staţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pompare apă brută =│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │9 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tip clădire P, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. nr. 31035 - C4│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │UAT Ceatalchioi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr_C5 - anexă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │wc = 2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesf_C5 - anexă wc│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │= 2 mp, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tip clădire P │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. nr. 31035 - C5│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │UAT Ceatalchioi │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice