Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 441 din 25 iunie 2019  privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor  din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă  a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale  produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă  din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui şi Vrancea    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 25 iunie 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui şi Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 194.606 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui şi Vrancea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 194.606 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.

    ART. 3
    Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţională „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră, şi a prevederilor alin. (3)-(5) ale art. 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2019.

    ART. 5
    Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române“ răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Daniel-Constantin Coroamă,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 25 iunie 2019.
    Nr. 441.
    ANEXA 1

    LISTĂ
    privind realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale
    produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
    Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui şi Vrancea

┌────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┐
│ │Denumirea │ │ │Valoare│
│Nr. │obiectivului/ │Râul/ │Capacităţi │totală │
│crt.│Judeţul │Amplasament │ │(mii │
│ │ │ │ │lei) │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Argeş │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │ │Valea │ │ │
│ │Regularizare │Păuleasca, │ │ │
│1 │Valea Păuleasca │comunele │Amenajare │4.500 │
│ │la Miceşti, │Mălureni şi │albie 2.500 m│ │
│ │judeţul Argeş │Miceşti, │ │ │
│ │ │judeţul Argeş │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Bihor │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │Refacere │ │
│ │Regularizare râu │Râul Crişul │consolidare │ │
│ │Crişul Negru la │Negru, comuna │mal - 35 m │ │
│2 │Finiş, judeţul │Finiş, judeţul │Consolidare │646 │
│ │Bihor │Bihor │mal - 200 m │ │
│ │ │ │Reprofilare │ │
│ │ │ │albie - 300 m│ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Bistriţa-Năsăud │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Apărare mal râu │Râul Şieu, │Reprofilare │ │
│ │Şieu la │localitatea │albie - 800 m│ │
│3 │Chintelnic, │Chintelnic, │Consolidare │525 │
│ │judeţul │judeţul │de mal - 500 │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │Bistriţa-Năsăud│m Prag de │ │
│ │ │ │fund - 1 buc.│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Apărare mal râu │Râul Şieu, │Reprofilare │ │
│ │Şieu la │localitatea │albie - 800 m│ │
│4 │Crainimăt, │Crainimăt, │Consolidare │525 │
│ │judeţul │judeţul │de mal - 350 │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │Bistriţa-Năsăud│m Prag de │ │
│ │ │ │fund - 1 buc.│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │Reprofilare │ │
│ │ │ │albie - 9.000│ │
│ │Înlăturarea │Valea Budac, │m Consolidare│ │
│ │efectelor produse│localităţile │mal - 11.900 │ │
│ │de inundaţii pe │Jelna şi Budacu│m Praguri de │ │
│5 │Valea Budac, la │de Jos, comuna │fund - 12 │39.000 │
│ │Budacul de Jos, │Budacu de Jos, │buc. │ │
│ │judeţul │judeţul │Reabilitare │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │Bistriţa-Năsăud│staţia │ │
│ │ │ │hidrometrică │ │
│ │ │ │- 1 buc. │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │Reprofilare │ │
│ │Refacerea │Valea Buduşel, │albie - 2.200│ │
│ │capacităţii de │localitatea │m Consolidare│ │
│ │tranzitare a │Satu Nou, │mal - 1.100 m│ │
│6 │viiturilor pe │comuna Cetate, │Praguri de │6.000 │
│ │Valea Buduşel la │judeţul │fund - 4 buc.│ │
│ │Cetate, judeţul │Bistriţa-Năsăud│Cădere de │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │beton - 3 │ │
│ │ │ │buc. │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │ │ │ │
│ │efectelor produse│Râul Şieu, │Reprofilare │ │
│ │de inundaţii prin│localităţile │albie - 3.000│ │
│ │măsuri de │Ruştior şi │m Consolidare│ │
│7 │stabilizare a │Şieuţ, comuna │mal - 3.000 m│11.300 │
│ │albiei râului │Şieuţ, judeţul │Praguri de │ │
│ │Şieu la Şieuţ, │Bistriţa-Năsăud│fund - 7 buc.│ │
│ │judeţul │ │ │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │ │Reprofilare │ │
│ │efectelor produse│Râul Şieu, │albie - 7.500│ │
│ │de inundaţii prin│localitatea │m Consolidare│ │
│ │măsuri de │Mărişelu, │mal - 4.500 m│ │
│8 │stabilizare a │comuna │Praguri de │21.000 │
│ │albiei râului │Mărişelu, │fund - 12 │ │
│ │Şieu la Mărişelu,│judeţul │buc. │ │
│ │judeţul │Bistriţa-Năsăud│Staţie │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │hidrometrică │ │
│ │ │ │- 1 buc. │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │ │ │ │
│ │efectelor produse│ │Reprofilare │ │
│ │de inundaţii prin│Râul Şieu, │albie - 3.000│ │
│ │măsuri de │localitatea │m Consolidare│ │
│9 │stabilizare a │Şieu, comuna │mal - 3.000 m│11.300 │
│ │albiei râului │Şieu, judeţul │Praguri de │ │
│ │Şieu la Şieu, │Bistriţa-Năsăud│fund - 7 buc.│ │
│ │judeţul │ │ │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │ │ │ │
│ │efectelor produse│Râul Dipşa, │Reprofilare │ │
│ │de inundaţii şi │localitatea │albie - 7.000│ │
│ │creşterea │Lechinţa, │m Consolidare│ │
│10 │capacităţii de │comuna │mal - 3.500 │10.500 │
│ │tranzitare a │Lechinţa, │km Praguri de│ │
│ │râului Dipşa la │judeţul │fund - 10 │ │
│ │Lechinţa, judeţul│Bistriţa-Năsăud│buc. │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │Reprofilare │ │
│ │Refacerea │ │albie - 8.000│ │
│ │capacităţii de │Râul Dipşa, │m Consolidare│ │
│ │tranzitare a │localitatea │mal - 8.000 m│ │
│11 │viiturilor pe │Teaca, comuna │Praguri de │22.500 │
│ │râul Dipşa la │Teaca, judeţul │fund - 11 │ │
│ │Teaca, judeţul │Bistriţa-Năsăud│buc. │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │ │Staţie │ │
│ │ │ │hidrometrică │ │
│ │ │ │- 1 buc. │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │Râul Bistriţa, │ │ │
│ │efectelor produse│localitatea │Reprofilare │ │
│ │de inundaţii pe │Prundu │albie - 3.000│ │
│12 │râul Bistriţa la │Bârgăului, │m Consolidare│8.200 │
│ │Prundu Bârgăului,│comuna Prundu │mal - 2.000 m│ │
│ │judeţul │Bârgăului, │Praguri de │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │judeţul │fund - 6 buc.│ │
│ │ │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │Râul Bistriţa, │Reprofilare │ │
│ │efectelor produse│localitatea │albie - 3.500│ │
│ │de inundaţii pe │Josenii │m Consolidare│ │
│13 │râul Bistriţa la │Bârgăului, │mal - 2.500 m│12.800 │
│ │Josenii │comuna Josenii │Praguri de │ │
│ │Bârgăului, │Bârgăului, │fund - 10 │ │
│ │judeţul │judeţul │buc. │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Înlăturarea │Râul Bârgău, │Reprofilare │ │
│ │efectelor produse│localitatea │albie - 2.000│ │
│ │de inundaţii pe │Tiha Bârgăului,│m Consolidare│ │
│14 │râul Bârgău la │comuna Tiha │mal - 1.000 m│5.000 │
│ │Tiha Bârgăului, │Bârgăului, │Praguri de │ │
│ │judeţul │judeţul │fund - 6 buc.│ │
│ │Bistriţa-Năsăud │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Râu Budac în │Reprofilare │ │
│ │Apărare râu Budac│localitatea │albie - 1.000│ │
│15 │la Budacu de Sus,│Budacu de Sus, │m Consolidare│525 │
│ │judeţul │judeţul │mal - 310 ml │ │
│ │Bistriţa-Năsăud │Bistriţa-Năsăud│Praguri de │ │
│ │ │ │fund - 1 buc.│ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Cluj │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Consolidare de │ │ │ │
│ │mal pe râul │Râu Someşul Mic│Refacere │ │
│16 │Someşul Mic în │(km 1.447) │consolidare │525 │
│ │Iclozel amonte │comuna Iclod, │mal - 125 m │ │
│ │pod DC, judeţul │judeţul Cluj │ │ │
│ │Cluj │ │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Caraş-Severin │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Regularizare râu │Râul Sebeş la │ │ │
│ │Sebeş la │Caransebeş, │Refacere │ │
│17 │Caransebeş, │judeţul │consolidare │65 │
│ │judeţul │Caraş-Severin │mal - 50 m │ │
│ │Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Regularizare │Pârâul Zlagna, │ │ │
│ │pârâu Zlagna la │oraşul │Refacere zid │ │
│18 │Caransebeş, │Caransebeş, │de sprijin - │60 │
│ │judeţul │judeţul │30 m │ │
│ │Caraş-Severin │Caraş-Severin │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Regularizare │Pârâul Potoc, │ │ │
│ │pârâu Potoc la │oraşul │Refacere zid │ │
│19 │Caransebeş, │Caransebeş, │de sprijin - │160 │
│ │judeţul │judeţul │80 m │ │
│ │Caraş-Severin │Caraş-Severin │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Dig mal stâng │ │ │ │
│ │pârâu Axin la │Pârâul Axin, │Refacere │ │
│20 │confluenţa cu │comuna Obreja, │consolidare │165 │
│ │râul Bistra, │judeţul │mal - 200 m │ │
│ │judeţul │Caraş-Severin │ │ │
│ │Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Covasna │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │ │Pârâul Turia, │ │ │
│ │Regularizare │mal stâng │Refacere dig │ │
│21 │pârâu Turia, │amonte de │- 30 m │179 │
│ │judeţul Covasna │municipiul │Apărare de │ │
│ │ │Târgu Secuiesc,│mal - 100 m │ │
│ │ │judeţul Covasna│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Regularizare │Pârâul Caşin la│ │ │
│ │pârâu Caşin pe │100 m amonte │Refacere dig │ │
│22 │sectorul Târgu │confluenţa cu │- 60 m │238 │
│ │Secuiesc-Valea │râul Negru, │Apărare de │ │
│ │Seacă, judeţul │judeţul Covasna│mal - 120 m │ │
│ │Covasna │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Pârâul Satului,│ │ │
│ │Regularizare şi │mal drept │Refacere │ │
│ │îndiguire râul │amonte │subtraversare│ │
│23 │Negru şi │confluenţă cu │dig - 1 buc. │89 │
│ │afluenţi, judeţul│râul Negru, în │Refacere dig │ │
│ │Covasna │localitatea │- 50 m │ │
│ │ │Băcel, judeţul │ │ │
│ │ │Covasna │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │Refacere │ │
│ │ │ │praguri de │ │
│ │Regularizare │Pârâul │fund - 4 buc.│ │
│ │pârâu Ghelinţa, │Ghelinţa, │Refacere │ │
│24 │intravilan │intravilan │protecţie │893 │
│ │Ghelinţa, judeţul│Ghelinţa, │taluz - 400 m│ │
│ │Covasna │judeţul Covasna│Refacere │ │
│ │ │ │consolidare │ │
│ │ │ │mal - 60 m │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │Refacere │ │
│ │ │ │consolidare │ │
│ │Regularizare │ │mal - 250 m │ │
│ │pârâu Caşin zona │Tronson Valea │Refacere │ │
│25 │Valea │Seacă-Catrusa, │praguri de │833 │
│ │Seacă-Catrusa, │judeţul Covasna│fund - 1 buc.│ │
│ │judeţul Covasna │ │Reprofilare │ │
│ │ │ │albie - 2.500│ │
│ │ │ │m │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Gorj │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Amenajare râu │Râul Amaradia │ │ │
│ │Amaradia în │în localitatea │Consolidare │ │
│26 │localitatea │Bustuchin, │de mal - 150 │1.200 │
│ │Bustuchin, amonte│amonte pod │m Reprofilare│ │
│ │pod DC74, judeţul│DC74, judeţul │albie - 300 m│ │
│ │Gorj │Gorj │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Hunedoara │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │ │Pârâul │Refacere │ │
│ │Reabilitare şi │Crevedia, │consolidare │ │
│27 │amenajare pârâu │municipiul │mal - 384 m │536 │
│ │Crevedia, judeţul│Vulcan, judeţul│Refacere │ │
│ │Hunedoara │Hunedoara │praguri de │ │
│ │ │ │fund - 4 buc.│ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Maramureş │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Amenajare Vale │Vale Băiţa în │ │ │
│ │Băiţa în │localitatea │Refacere │ │
│28 │localitatea │Tăuţii │consolidare │150 │
│ │Tăuţii Măgheruş, │Măgheruş, │mal - 350 m │ │
│ │judeţul Maramureş│judeţul │ │ │
│ │ │Maramureş │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Mureş │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Amenajarea râului│ │Refacere │ │
│ │Mureş în zona │Râul Mureş, │apărare mal -│ │
│29 │barajului de │comuna │250 m │1.350 │
│ │priză Azomureş, │Cristeşti, │Refacere │ │
│ │judeţul Mureş │judeţul Mureş │praguri de │ │
│ │ │ │fund - 2 buc.│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Regularizare │Pârâul Pietriş,│ │ │
│ │pârâu Bistra în │localitatea │Refacere │ │
│30 │localitatea │Pietriş, comuna│apărare mal -│500 │
│ │Bistra-Pietriş, │Deda, judeţul │400 m │ │
│ │judeţul Mureş │Mureş │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Neamţ │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Amenajare albie │Râu Albuia, │ │ │
│ │râu Albuia în │satul Rotunda, │Apărare mal -│ │
│31 │localitatea │comuna │700 m │3.300 │
│ │Rotunda, comuna │Doljeşti, │Reprofilare │ │
│ │Doljeşti, judeţul│judeţul Neamţ │albie - 700 m│ │
│ │Neamţ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Amenajare albie │Râul Ţiganca în│Apărare mal -│ │
│ │râu Ţiganca în │localitatea Ion│1.500 m │ │
│32 │localitatea Ion │Creangă, comuna│Reprofilare │7.700 │
│ │Creangă, comuna │Ion Creangă, │albie - 1.500│ │
│ │Ion Creangă, │judeţul Neamţ │m │ │
│ │judeţul Neamţ │ │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Satu Mare │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Refacere │ │Refacere dig │ │
│ │subtraversare şi │Râul Tur, │- 30 m │ │
│ │dig mal stâng pe │comuna Livada, │Refacere │ │
│33 │râul Tur în zona │judeţul Satu │subtraversare│250 │
│ │localităţii │Mare │- 1 buc. Epiu│ │
│ │Adrian, judeţul │ │- 1 buc. │ │
│ │Satu Mare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Subtraversare │Râul Tur, în │ │ │
│ │prin dig mal │zona │ │ │
│ │stâng râul Tur │localităţii │Refacere │ │
│34 │(km 24 + 510/ │Adrian, comuna │subtraversare│119 │
│ │obiectiv: dig mal│Livada, judeţul│- 1 buc. │ │
│ │stâng râul Tur), │Satu Mare │ │ │
│ │judeţul Satu Mare│ │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Sălaj │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Amenajare │Râul Zalău, │Reprofilare │ │
│ │complexă │amonte şi aval │albie - 400 m│ │
│35 │Craidorolţ - │pod CF din │Refacere dig │4.000 │
│ │Vârsolţ, judeţul │localitatea │- 400 m │ │
│ │Sălaj │Şărmăşag │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Amenajare râu │Râul Agriji în │Consolidare │ │
│ │Agriji, comunele │localităţile │mal - 600 m │ │
│36 │Românaşi şi │Prodăneşti, │Reprofilare │3.030 │
│ │Creaca, judeţul │Borza din │albie - 1.700│ │
│ │Sălaj │comuna Creaca │m │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Amenajare râul │ │Refacere │ │
│ │Crasna în │Localitatea │consolidare │ │
│37 │localitatea │Crasna, judeţul│mal - 800 m │1.200 │
│ │Crasna, judeţul │Sălaj │Reprofilare │ │
│ │Sălaj │ │albie - 800 m│ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Timiş │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Dig mal stâng râu│ │ │ │
│ │Bârzava amonte │Râul Bârzava, │Punere în │ │
│38 │pod rutier │comuna Banloc, │siguranţă - │1.280 │
│ │Partoş, comuna │judeţul Timiş │dig 800 m │ │
│ │Banloc, judeţul │ │ │ │
│ │Timiş │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Apărare de mal │ │ │ │
│ │râu Timiş, │Râul Timiş, │Refacere │ │
│39 │intravilan │localitatea │apărare mal -│1.400 │
│ │localitatea │Lugoj, judeţul │600 m │ │
│ │Lugoj, judeţul │Timiş │ │ │
│ │Timiş │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Dig mal râu Timiş│ │ │ │
│ │(aval pod rutier │Râul Timiş, │Refacere │ │
│40 │Parţa, km 36 + │comuna Parţa, │consolidare │80 │
│ │600), judeţul │judeţul Timiş │mal - 50 m │ │
│ │Timiş │ │ │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Vaslui │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Îndiguire şi │Zona pădure │Refacere dig │ │
│ │regularizare râul│Lunca Dumeşti, │- 100 m │ │
│41 │Bârlad la │localitatea │Apărare mal -│450 │
│ │Dumeşti, judeţul │Dumeşti, │200 m │ │
│ │Vaslui │judeţul Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Râul Bârlad │ │ │
│ │Regularizare râul│amonte pod CF │Consolidare │ │
│42 │Bârlad, sector │Buhăieşti, │mal - 200 m │350 │
│ │Negreşti-Bălteni,│localitatea │Reprofilare -│ │
│ │judeţul Vaslui │Buhăieşti, │200 m │ │
│ │ │judeţul Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Regularizare râul│Râul Hobana, │ │ │
│ │Bârlad şi │amonte │Consolidare │ │
│43 │afluenţi sector │confluenţa râu │mal - 450 m │480 │
│ │Banca-limita │Bârlad, comuna │Căderi - 2 │ │
│ │judeţul Vaslui │Tutova, judeţul│buc. │ │
│ │ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Aval baraj │ │ │
│ │ │transversal râu│ │ │
│ │Polder Vultureşti│Bârlad, aval │ │ │
│ │- consolidare mal│rizberma polder│Refacere │ │
│44 │aval rizbermă, │Vultureşti, │consolidare │100 │
│ │judeţul Vaslui │amonte pod CF │mal - 30 m │ │
│ │ │Poiana, oraşul │ │ │
│ │ │Negreşti, │ │ │
│ │ │judeţul Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Staţie automată │ │Reabilitare │ │
│45 │hidrometrică AHSS│Comuna Băceşti,│staţie │220 │
│ │804 Băceşti, │judeţul Vaslui │Consolidare │ │
│ │judeţul Vaslui │ │mal - 50 m │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Staţie automată │Oraşul │Reabilitare │ │
│46 │hidrometrică AHSS│Negreşti, aval │staţie │220 │
│ │50 Negreşti, │pod DN beton, │Consolidare │ │
│ │judeţul Vaslui │judeţul Vaslui │mal - 60 m │ │
├────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┤
│ │Judeţul Vrancea │
├────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Refacere │ │ │ │
│ │construcţie │Satul │ │ │
│ │hidrotehnică │Clipiceşti, │Refacere │ │
│47 │„Amenajare râu │comuna Ţifeşti,│apărare mal -│2.372 │
│ │Putna pe raza │judeţul Vrancea│364 m │ │
│ │comunei Ţifeşti, │ │ │ │
│ │judeţul Vrancea │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Regularizare │ │ │ │
│ │albie pârâu │Pârâul Slimnic │Consolidare │ │
│48 │Slimnic la │la Tâmboieşti, │mal - 1.500 m│5.712 │
│ │Tâmboieşti, │judeţul Vrancea│ │ │
│ │judeţul Vrancea │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Apărare de mal │Pârâul Oreavu, │ │ │
│49 │pârâu Oreavu, │comuna │Consolidare │1.079 │
│ │comuna Urecheşti,│Urecheşti, │mal - 240 m │ │
│ │judeţul Vrancea │judeţul Vrancea│ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┼───────┤
│TOTAL │194.606│
└────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice