Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 431 din 20 iunie 2019  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 431 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 564 din 9 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) următoarelor echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului şi sunt destinate exclusiv utilizării în zbor:
    (i) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum şi motoarele, elicele, piesele şi echipamentele neinstalate ale acestora;
    (ii) aeronave fără pilot la bord, precum şi motoarele, elicele, piesele şi echipamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 şi care sunt destinate operării exclusiv pe frecvenţe radio atribuite, prin reglementările radio ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, pentru utilizare aeronautică protejată;"

    2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 27 se introduc trei noi puncte, punctele 28, 29 şi 30, cu următorul cuprins:
    "28. utilizator final - orice persoană care pune în funcţiune sau utilizează un echipament;
29. dispozitiv destinat să producă perturbaţii electromagnetice - orice aparat proiectat şi fabricat cu intenţia de a produce perturbaţii electromagnetice, astfel încât să degradeze funcţionarea altor echipamente;
30. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorilor finali accesarea informaţiilor care le sunt adresate, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate."

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Echipamentele pot fi puse la dispoziţie pe piaţă de către operatorii economici, puse în funcţiune şi/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri şi numai dacă sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora."

    4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbaţii electromagnetice."

    5. La articolul 6, literele b), f), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) să întocmească documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 şi să efectueze procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 ori să delege reprezentantului autorizat efectuarea procedurii;
    (...)
f) să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului şi modificările standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1), sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, sunt luate în considerare în mod corespunzător;
    (...)
l) să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei şi în termenul indicat de acestea, pe suport hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;
m) să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control al pieţei, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le-au introdus pe piaţă;"

    6. La articolul 7 alineatul (3), punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, pe suport hârtie sau în format electronic, a informaţiilor şi/sau a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului, prezentate în limba română sau în limba engleză;
3. cooperarea cu autorităţile de supraveghere şi control al pieţei, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de obligaţiile mandatului reprezentantului autorizat."

    7. La articolul 8, punctele 5, 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "5. să indice pe aparat numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul; datele de contact să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante şi prezentate în limba română;
    (...)
11. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;
12. să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control al pieţei, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le-au introdus pe piaţă."

    8. La articolul 9, punctele 6 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "6. să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate sau de a-l retrage şi/sau rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un aparat pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;
    (...)
8. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu dispoziţiile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;"

    9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Declaraţia UE de conformitate se prezintă în limba română sau în limba engleză."

    10. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil şi lizibil, într-o formă care nu poate fi ştearsă sau îndepărtată, pe aparat sau pe plăcuţa sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ţinând de natura aparatului, marcajul CE se aplică pe ambalaj şi pe documentele însoţitoare."

    11. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie. Informaţiile pot fi furnizate, în cazul în care utilizatorul final este de acord, şi pe suport durabil."

    12. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la aparatele comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, şi care sunt supuse controlului vamal."

    13. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În activitatea de supraveghere şi control, ANCOM şi ANPC pot solicita Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii şi subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau a informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează aparate prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal."

    14. Articolul 32 se abrogă.
    15. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea efectuării încercărilor în conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligaţia de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr reprezentativ de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi dispusă şi asupra aparatului/aparatelor aflat(e) la utilizatorul final în cazul în care există suficiente indicii că acel(e) aparat/aparate produce/produc perturbaţii electromagnetice."

    16. La articolul 35, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce priveşte toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre, se poate realiza şi ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 33 alin. (1).
(3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acţiuni de control în contextul alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să coopereze, la solicitarea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei."

    17. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, şi date privind: riscurile identificate asociate cu aparatul respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul aparat sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile."

    18. La articolul 36, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 35, ANCOM sau ANPC, după caz, constată că aparatul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, operatorilor economici relevanţi li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate cu cerinţele respective şi să restricţioneze punerea la dispoziţie pe piaţă ori să retragă aparatul de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporţional cu natura riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz.
    (...)
    (4) Măsurile corective şi restricţiile stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie a preşedintelui ANCOM, respectiv prin ordin al preşedintelui ANPC, după caz."

    19. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorului final orice informaţii sau documente necesare în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea şi controlul pieţei."

    20. La articolul 43 alineatul (1), punctele 2, 3, 10, 16, 21, 24, 25 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. neîntocmirea de către producător a documentaţiei tehnice menţionate în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, conform art. 6 lit. b), a declaraţiei UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform art. 6 lit. c), respectiv neîntocmirea de către reprezentantul autorizat a declaraţiei UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform mandatului primit;
3. nerespectarea de către producător a obligaţiei stabilite la art. 6 lit. b) privind efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 13;
    (...)
10. fapta operatorului economic de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate ori a-l retrage sau a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deţine indicii sau informaţii că un aparat pe care l-a introdus pe piaţă şi/sau pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform art. 6 lit. j) ori art. 8 pct. 8, respectiv de a nu se asigura de îndeplinirea obligaţiei stabilite conform art. 9 pct. 6, după caz;
    (...)
16. nerespectarea de către importator a obligaţiei de informare a producătorului şi a autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, dacă deţine indicii sau informaţii că un aparat nu este conform cu cerinţele esenţiale, în condiţiile art. 8 pct. 4;
    (...)
21. fapta importatorului ori a distribuitorului de a introduce pe piaţă, respectiv de a pune la dispoziţie pe piaţă un echipament în cazul în care deţine indicii sau informaţii că acesta nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate, potrivit obligaţiilor prevăzute la art. 8 pct. 4, respectiv art. 9 pct. 4;
    (...)
24. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziţia autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, conform art. 41, informaţiile şi/sau documentele necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;
25. nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la art. 11, art. 40 sau art. 41;
    (...)
28. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile corective stabilite conform art. 38 sau art. 39 alin. (1);"

    21. La articolul 43 alineatul (1), după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 33 şi 34, cu următorul cuprins:
    "33. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei de informare a producătorului sau a importatorului şi a autorităţilor de supraveghere şi control a pieţei, dacă deţine indicii sau informaţii că un aparat nu este conform cu cerinţele esenţiale, în condiţiile art. 9 pct. 4;
34. fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea sau punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbaţii electromagnetice."

    22. La articolul 43 alineatul (2), punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28 şi 33, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;"

    23. La articolul 43 alineatul (2), după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:
    "22. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 34, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei."

    24. La articolul 44 alineatul (2), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul de specialitate din cadrul autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 28 şi 31;
b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANCOM, în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29, 30, 32-34;
c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANPC, în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1, 11-13, 21, 24, 25, 32-34, în cazul echipamentului achiziţionat de consumator;"

    25. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) ANCOM sau ANPC, după caz, poate dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, şi următoarele sancţiuni complementare:
    a) interzicerea utilizării până la aducerea echipamentelor în conformitate cu cerinţele esenţiale, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 32;
    b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 34, în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sancţiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele indicate conform art. 44 alin. (2) lit. b) şi c)."    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) echipamentelor radio sau dispozitivelor utilizate sau destinate a fi utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa naţională, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal."

    2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:
    "29. utilizator final - orice persoană care pune în funcţiune sau utilizează un echipament radio."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în conformitate şi cu cerinţa esenţială de a utiliza în mod eficient spectrul de frecvenţe radio şi de a contribui la folosirea optimă a acestuia pentru evitarea interferenţelor prejudiciabile."

    4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Categoriile sau clasele de echipamente radio ce privesc cerinţele esenţiale prevăzute la alin. (3) fac obiectul actelor delegate ale Comisiei Europene şi nu sunt reglementate prin prezentul act normativ."

    5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Producătorii de echipamente radio şi de software care permit ca echipamentele radio să fie utilizate conform destinaţiei şi care fac parte din acele categorii sau clase de echipamente radio stabilite de Comisia Europeană prin acte delegate trebuie să furnizeze Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, şi Comisiei Europene informaţii privind conformitatea combinaţiilor de echipament radio-software cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3."

    6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Categoriile de echipamente radio vizate de dispoziţiile alin. (1) sunt stabilite de Comisia Europeană prin intermediul actelor delegate."

    7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea se realizează înainte ca echipamentele radio ce aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) să fie introduse pe piaţă."

    8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Echipamentele radio pot fi puse la dispoziţie pe piaţă de către operatorii economici, puse în funcţiune şi/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri şi numai dacă sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora."

    9. La articolul 7, alineatele (1) şi (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Autorizarea punerii în funcţiune şi utilizării echipamentelor radio, în cazul respectării cerinţelor prezentei hotărâri, se realizează de către ANCOM în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (...)
    (4) În vederea respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice, titularul licenţei acordate conform legii are obligaţia de a asigura, pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, respectarea cerinţei esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).
    (5) Titularul licenţei acordate conform legii are obligaţia să transmită, la solicitarea ANCOM, în cazul staţiilor de radiocomunicaţii/emisie amplasate în intravilanul localităţilor şi în exteriorul clădirilor, rezultatele măsurătorilor de radiaţii electromagnetice neionizante în care să indice valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat. Măsurătorile se realizează în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Comunicaţii Electronice din cadrul Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii.
    (6) Măsurătorile prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai vechi de 24 de luni de la data solicitării, iar transmiterea acestora se realizează în termenul şi conform modalităţilor stabilite de către ANCOM.
    (7) ANCOM poate solicita prezentarea informaţiilor prevăzute la alin. (5) în condiţiile alin. (6) şi în vederea respectării dispoziţiilor alin. (2) lit. c)."

    10. La articolul 10, literele c), m) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) să se asigure că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcţiona fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio;
    (...)
m) să se asigure că fiecare echipament radio este însoţit de o copie a declaraţiei UE de conformitate sau de declaraţia UE de conformitate simplificată, prezentată în limba română sau în limba engleză; declaraţia UE de conformitate simplificată trebuie să conţină adresa de internet exactă de unde se poate obţine textul integral al declaraţiei UE de conformitate;
    (...)
q) să furnizeze, la cererea motivată din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia solicitate, necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri prezentate în limba română sau în limba engleză;"

    11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie. Informaţiile pot fi furnizate, în cazul în care utilizatorul final este de acord, şi pe suport durabil, conform art. 2 pct. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică."

    12. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Obligaţia prevăzută în art. 10 lit. b) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 10 lit. d) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat."

    13. La articolul 12 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei echipamentelor radio, pe suport hârtie sau în format electronic, a tuturor informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio prezentate în limba română sau în limba engleză;"

    14. La articolul 13, literele b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) să se asigure, înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor radio, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 18 şi 19 a fost îndeplinită de către producător şi că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcţiona fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio stabilite conform legii;
    (...)
l) să furnizeze autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;"

    15. La articolul 14, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un aparat pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, şi să informeze imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele radio, în cazul în care constată că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor echipamente ori din raţiuni de siguranţă, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate;
f) să furnizeze autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;"

    16. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, ANCOM informează Comisia Europeană în conformitate cu articolul 11 paragraful (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."

    17. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Declaraţia UE de conformitate se prezintă în limba română sau în limba engleză."

    18. La articolul 37, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la echipamentele radio comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, şi care sunt supuse controlului vamal."

    19. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În activitatea de supraveghere şi control, ANCOM şi ANPC pot solicita Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii şi subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează echipamente radio prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal."

    20. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorilor finali orice informaţii sau documente necesare în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea pieţei şi controlul echipamentelor radio."

    21. Articolul 39 se abrogă.
    22. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce priveşte toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre, se poate realiza şi ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1)."

    23. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, şi date privind: riscurile identificate asociate cu echipamentul radio respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul echipament radio sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile."

    24. La articolul 44, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM sau ANPC constată că echipamentul radio nu este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, operatorilor economici relevanţi li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate cu cerinţele respective şi să restricţioneze punerea la dispoziţie pe piaţă ori să îl retragă de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporţional cu natura riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz.
    (...)
    (4) Măsurile corective şi restricţiile stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie a preşedintelui ANCOM sau prin ordin al preşedintelui ANPC, după caz."

    25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În cazul în care, ca urmare a evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), se constată că, deşi echipamentul radio este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, acesta prezintă totuşi un risc cu privire la sănătatea sau siguranţa persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecţia interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, ANCOM sau ANPC, după caz, poate solicita operatorului economic relevant să întreprindă toate acţiunile corective pe care le consideră necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc sau să retragă echipamentul radio de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului."

    26. La articolul 49, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 43-48, ANCOM sau ANPC poate solicita operatorului economic relevant aducerea echipamentului radio în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată următoarele:"

    27. La articolul 51 alineatul (1), punctele 3, 16-18, 20, 23, 26, 33, 41, 44 şi 45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. nerespectarea de către producător a obligaţiei de a construi echipamente radio astfel încât să poată funcţiona fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvente radio, conform dispoziţiilor art. 10 lit. c);
    (...)
16. fapta operatorului economic controlat de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deţine indicii sau informaţii că un aparat pe care l-a introdus pe piaţă şi/sau l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform dispoziţiilor art. 10 lit. o) şi art. 13 lit. j), respectiv de a nu informa imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio în condiţiile art. 10 lit. p) şi art. 13 lit. j), ori de a nu se asigura de îndeplinirea obligaţiei stabilite conform dispoziţiilor art. 14 lit. e), după caz;
17. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile prevăzute la art. 47 alin. (1), în condiţiile art. 47 alin. (6) sau de a încălca obligaţia prevăzută la art. 46 sau art. 48 alin. (2);
18. nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiei de furnizare a informaţiilor şi a documentaţiei solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condiţiile art. 10 lit. q), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 13 lit. l) sau art. 14 lit. f);
    (...)
20. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligaţiei prevăzute la art. 16 de furnizare a datelor de identificare solicitate sau a obligaţiei prevăzute la art. 38 de furnizare a informaţiilor necesare în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea pieţei;
    (...)
23. nerespectarea de către importator a obligaţiei de a se asigura, înainte de introducerea pe piaţă, că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcţiona fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio stabilite conform legii, potrivit dispoziţiilor art. 13 lit. b);
    (...)
26. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. d) de a nu introduce echipamentele radio pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deţine indicii sau informaţii că echipamentele radio nu sunt conforme cu cerinţele esenţiale, ori a obligaţiei de informare a producătorului şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio atunci când echipamentele radio prezintă un risc;
    (...)
33. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei de a nu pune la dispoziţie pe piaţă echipamentul radio înainte ca acesta să fie adus în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deţine indicii sau informaţii că echipamentul radio nu este conform cu cerinţele esenţiale, ori a obligaţiei de informare a producătorului sau importatorului şi a autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei echipamentelor radio atunci când echipamentul radio prezintă un risc potrivit dispoziţiilor art. 14 lit. c);
    (...)
41. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, conform prevederilor art. 38, datele şi/sau informaţiile necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;
    (...)
44. nerespectarea de către titularul licenţei acordate conform legii a obligaţiei stabilite conform art. 7 alin. (4);
45. neprezentarea de către titularul licenţei acordate conform legii a informaţiilor solicitate conform dispoziţiilor art. 7 alin. (5) şi (7), în condiţiile art. 7 alin. (6);"

    28. La articolul 52 alineatul (2), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul de specialitate din cadrul ANCOM, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 1, 9, 10, 16, 17, 19, 26-28, 30, 33, 35, 36, 41 şi 43-46;
b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANCOM, în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 47 şi 48;
c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANPC, în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2, 16-21, 26, 33, 34, 40, 41 şi 48, în cazul echipamentului radio achiziţionat de consumator;"

    29. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) ANCOM sau ANPC, după caz, pot dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, şi următoarele sancţiuni complementare:
    a) interzicerea utilizării până la aducerea echipamentelor în conformitate cu cerinţele esenţiale, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 48;
    b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 40, în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sancţiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele şi prin procedura indicate conform art. 52 alin. (2) lit. b) şi c)."

    30. La anexa nr. 1 „Echipamente care nu intră în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri“, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Următoarele echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului şi sunt destinate exclusiv utilizării în zbor:
    a) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum şi motoarele, elicele, piesele şi echipamentele neinstalate ale acestora;
    b) aeronave fără pilot la bord, precum şi motoarele, elicele, piesele şi echipamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 şi care sunt destinate operării exclusiv pe frecvenţe radio atribuite, prin reglementările radio ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, pentru utilizare aeronautică protejată."    ART. III
    (1) Echipamentele introduse pe piaţă anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, ce respectă dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau în funcţiune.
    (2) Echipamentele radio introduse pe piaţă anterior datei de 13 iunie 2017 şi care respectă dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau în funcţiune.

    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. V
    Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    p. Ministrul economiei,
                    Bogdan Constantin Andronic,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Melania-Gabriela Ciot,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 20 iunie 2019.
    Nr. 431.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice