Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 43 din 7 decembrie 2018  privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru  al Colegiului Fizioterapeuţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 7 decembrie 2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 21 lit. a) şi m) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 lit. a) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,
    Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 6.12.2018, emite următoarea hotărâre:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO, emite prezenta hotărâre în scopul de a asigura o soluţionare unitară la nivelul tuturor colegiilor teritoriale a cererilor de suspendare sau de încetare la cerere a calităţii de membru al CFZRO, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 2
    Persoana abilitată pentru aplicarea prezentei hotărâri este preşedintele fiecărui colegiu teritorial.

    CAP. II
    Suspendarea la cerere a calităţii de membru al CFZRO
    ART. 3
    Membrii CFZRO pot solicita suspendarea calităţii de membru pe o perioadă determinată, pentru motive obiective, respectiv:
    a) orice formă de şomaj, conform legislaţiei în vigoare, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
    b) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
    c) suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
    d) suspendarea contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    e) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;
    f) suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
    g) suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la iniţiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
    h) alte motive obiective care justifică suspendarea calităţii de membru al CFZRO, pentru o perioadă de cel puţin o lună.


    ART. 4
    (1) Cererea de suspendare, însoţită de documentele justificative, dacă este cazul, poate fi depusă:
    a) personal, de solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, la sediul colegiului teritorial;
    b) prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.

    (2) Modelul cererii de suspendare a calităţii de membru al CFZRO este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Cererea va fi înregistrată în Registrul de intrări-ieşiri al colegiului teritorial.
    (4) Cererea de suspendare va avea anexate obligatoriu următoarele acte:
    a) autorizaţia de liberă practică, însoţită de avizul anual, în original;
    b) documente justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul;
    c) dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru.


    ART. 5
    (1) Fizioterapeuţii care solicită suspendarea calităţii de membru al CFZRO trebuie să achite cotizaţia de membru datorată până la data depunerii cererii de suspendare, în caz contrar preşedintele colegiului teritorial având dreptul de a nu aproba cererea de suspendare până la efectuarea plăţii acesteia. În situaţia în care se constată că solicitantul a achitat cotizaţia şi pentru o parte din perioada cât va fi suspendat, această sumă se va restitui.
    (2) În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de încetare, preşedintele colegiului teritorial decide aprobarea sau respingerea acesteia, dispunând, când este cazul, actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului unic al fizioterapeuţilor. Decizia va fi transmisă solicitantului prin orice mijloc de comunicare, cu confirmare de primire, în termen de maximum 15 zile de la emitere.
    (3) Decizia emisă de preşedintele colegiului teritorial se comunică solicitantului, colegiului naţional, Ministerului Sănătăţii şi angajatorului, dacă este cazul.
    (4) Suspendarea intră în vigoare şi produce efecte din momentul aprobării cererii de suspendare de către preşedintele colegiului teritorial.
    (5) Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al CFZRO se suspendă toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei de fizioterapeut.
    (6) Pe perioada suspendării, membrul CFZRO nu va avea obligaţia de plată a cotizaţiei.
    (7) Pe durata suspendării, membrul CFZRO nu va avea dreptul să exercite profesia de fizioterapeut.

    ART. 6
    Autorizaţia de liberă practică predată de solicitant va fi păstrată de către colegiul teritorial pe perioada suspendării acestuia, la dosarul profesional al acestuia.

    ART. 7
    (1) Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al CFZRO se face în baza unei solicitări scrise, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care solicitantul anexează asigurarea pentru răspundere civilă profesională aflată în termen de valabilitate şi dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru. Fizioterapeuţii care solicită încetarea suspendării calităţii de membru al CFZRO trebuie să achite cotizaţia de membru datorată la zi, în caz contrar preşedintele colegiului teritorial având dreptul de a nu aproba cererea până la efectuarea plăţii acesteia.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la sediul Consiliului teritorial care a aprobat suspendarea, cu cel puţin 15 zile anterior datei la care acesta urmează să îşi reia activitatea profesională.
    (3) Cererea de încetare a suspendării calităţii de membru al CFZRO poate fi depusă:
    a) personal, de solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, la sediul colegiului teritorial;
    b) prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.


    ART. 8
    (1) În termen de 15 zile de la data admiterii cererii de încetare a suspendării calităţii de membru al CFZRO, preşedintele Colegiului teritorial va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului unic al fizioterapeuţilor şi va preda titularului autorizaţia de liberă practică.
    (2) Autorizaţia de liberă practică se poate ridica de către solicitant personal, de către împuternicit prin procură notarială, de la sediul colegiului teritorial emitent sau se poate transmite prin curier rapid, cu plata la destinaţie, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant. În situaţia contractării serviciului de curierat rapid, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri corespondenţă, întârzieri etc.).
    (3) Autorizaţia de liberă practică care nu a fost ridicată de către solicitant se păstrează în arhiva colegiului teritorial cu termen permanent.

    CAP. III
    Renunţarea/Încetarea la cerere a calităţii de membru al CFZRO
    ART. 9
    (1) Membrii CFZRO pot solicita încetarea calităţii de membru al CFZRO pentru motive obiective, cu 15 zile înainte de data încetării.
    (2) Renunţarea la calitatea de membru se efectuează prin cerere scrisă înaintată colegiului teritorial unde membrul îşi are apartenenţa.
    (3) În cazul decesului unui membru CFZRO, cererea poate fi depusă de rudele acestuia sau de orice persoană interesată, însoţită de copia documentului justificativ. Calitatea de membru al CFZRO încetează de drept de la data decesului.

    ART. 10
    (1) Cererea de încetare a calităţii de membru al CFZRO poate fi depusă:
    a) personal, de solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, la sediul colegiului teritorial;
    b) prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.

    (2) Modelul cererii de încetare a calităţii de membru al CFZRO este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Cererea de încetare a calităţii de membru CFZRO va fi înregistrată în Registrul de intrări-ieşiri al colegiului teritorial.
    (4) Cererea de încetare a calităţii de membru va avea anexate obligatoriu următoarele acte:
    a) autorizaţia de liberă practică, însoţită de avizul anual, în original;
    b) în cazul prevăzut la art. 9 alin. (3), documentul justificativ în copie certificată cu originalul.


    ART. 11
    (1) Fizioterapeuţii care solicită încetarea calităţii de membru CFZRO trebuie să achite cotizaţia de membru datorată până la data depunerii cererii de încetare, în caz contrar preşedintele colegiului teritorial având dreptul de a nu aproba cererea de renunţare până la efectuarea plăţii acesteia. În situaţia în care se constată că solicitantul a achitat cotizaţia şi pentru o parte din perioada după care îi va înceta calitatea de membru, această suma se va restitui.
    (2) Încetarea calităţii de membru intră în vigoare şi produce efecte din momentul aprobării cererii de către preşedintele colegiului teritorial, moment din care încetează toate obligaţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea activităţii de fizioterapeut, inclusiv dreptul solicitantului de a exercita profesia de fizioterapeut.
    (3) În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de încetare, preşedintele colegiului teritorial decide aprobarea sau respingerea acesteia, dispunând, când este cazul, actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului unic al fizioterapeuţilor. Decizia va fi transmisă solicitantului prin orice mijloc de comunicare, cu confirmare de primire, în termen de maximum 15 zile de la emitere.
    (4) Decizia emisă de preşedintele colegiului teritorial se comunică solicitantului, colegiului naţional, Ministerului Sănătăţii şi angajatorului, dacă este cazul.
    (5) Încetarea calităţii de membru intră în vigoare şi produce efecte din momentul aprobării cererii de renunţare de către preşedintele colegiului teritorial, moment din care încetează toate obligaţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea activităţii de fizioterapeut, inclusiv dreptul solicitantului de a exercita profesia de fizioterapeut.

    ART. 12
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 13
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
                    Elena Căciulan

    Bucureşti, 7 decembrie 2018.
    Nr. 43.
    ANEXA


┌──────────────────────────────────────┐
│Aprob suspendarea începând cu data de │
│........................ . │
│Preşedintele Colegiului │
│Fizioterapeuţilor │
│……………………………………………… │
└──────────────────────────────────────┘


    Către Colegiul Fizioterapeuţilor ……………….......
    CERERE
    pentru suspendarea calităţii de membru al CFZRO
    Subsemnatul/a, .................................., identificat/ă cu CI seria .................................. nr. .................................., eliberată de .................................. la data de .................................., CNP .................................., domiciliat/ă în localitatea ..................., str. ......................... nr. ..... , bl. ......., sc. ...., et. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ............................, tel. .................................., e-mail .................................., în calitate de membru al Colegiul Fizioterapeuţilor din România - Colegiul Teritorial .................................., conform Autorizaţiei de liberă practică nr. .................................., eliberată la data de .................................., având nr. registru unic al fizioterapeuţilor .................................., prin împuternicit (dacă este cazul) .................................., conform .................................., vă solicit să admiteţi prezenta cerere de suspendare a calităţii de membru al CFZRO pe perioada .................................. - .................................., pentru următoarele motive:
    ......................................................................................................................................................................... .

    Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    [ ] autorizaţia de liberă practică, în original;
    [ ] avizul anual, în original;
    [ ] documentele justificative, în copie certificată cu originalul;
    [ ] dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru.

    Declar pe propria răspundere că înţeleg faptul că, pe toată perioada suspendării calităţii de membru al CFZRO, nu mai am dreptul de a exercita profesia de fizioterapeut.
    Datele cu caracter personal furnizate către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de membru (înscriere, emitere şi predare/transmitere documente, avizarea anuală etc.) în vederea respectării obligaţiilor care reies din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi din alte acte normative aplicabile CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Mai multe detalii despre drepturile şi obligaţiile părţilor se regăsesc în Politica de protecţia datelor disponibilă la sediul CFZRO şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    Data .............................................. Semnătura ......................................

    ANEXA


┌──────────────────────────────────────┐
│Aprob încetarea suspendării începând │
│cu data de ........................ . │
│Preşedintele Colegiului │
│Fizioterapeuţilor │
│……………………………………………… │
└──────────────────────────────────────┘


    Către Colegiul Fizioterapeuţilor ……………….......
    CERERE
    pentru încetarea suspendării calităţii de membru al CFZRO
    Subsemnatul/a, ................................., identificat/ă cu CI seria ................................. nr. ................................., eliberată de ............................................. la data de ........................, CNP ................................., domiciliat/ă în localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ........., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ................................., tel. ................................., e-mail ......................................................, în calitate de membru al Colegiul Fizioterapeuţilor din România - Colegiul Teritorial .................................................................., conform Autorizaţiei de liberă practică nr. ............................................., eliberată la data de ............................................., având nr. registru unic al fizioterapeuţilor ..........................., prin împuternicit (dacă este cazul) ...................................., conform ................................., vă solicit aprobarea prezentei cereri de încetare a suspendării calităţii de membru al CFZRO, începând cu data de ..................................................................................................... .
    Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    [ ] asigurarea pentru răspundere civilă profesională aflată în termen de valabilitate;
    [ ] dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru.

    Doresc ca autorizaţia de liberă practică să îmi fie transmisă astfel:
    |_| ridicare personal/împuternicit;
    |_| prin servicii de curierat cu plata la destinatar, la următoarea adresă:
    oraş ............................................, str. ....................................... nr. ........., bl. ........., sc. ..........., et. ..........., ap. ..........., sectorul (judeţul) ........................., cod poştal |_|_|_|_|_|_|_|, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.


    Datele cu caracter personal furnizate către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de membru (înscriere, emitere şi predare/transmitere documente, avizarea anuală etc.) în vederea respectării obligaţiilor care reies din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi din alte acte normative aplicabile CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Mai multe detalii despre drepturile şi obligaţiile părţilor se regăsesc în Politica de protecţia datelor disponibilă la sediul CFZRO şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    Data .............................................. Semnătura ......................................

    ANEXA


┌──────────────────────────────────────┐
│Aprob încetarea calităţii de membru │
│începând cu data de │
│........................ . │
│Preşedintele Colegiului │
│Fizioterapeuţilor │
│……………………………………………… │
└──────────────────────────────────────┘


    Către Colegiul Fizioterapeuţilor …………………………
    CERERE
    pentru încetarea calităţii de membru/renunţarea la calitatea de membru
    Subsemnatul/a, ................................., identificat/ă cu CI seria ................................. nr. ................................., eliberată de ................................. la data de ................................, CNP ................................................., domiciliat/ă în localitatea ............................................., str. ................................................... nr. ............, bl. .............................., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ....................., tel. .................., e-mail ........................................................., în calitate de membru al Colegiul Fizioterapeuţilor din România - Colegiul Teritorial ........................................................., conform Autorizaţiei de liberă practică nr. ........................, eliberată la data de .................................................................., având nr. registru unic al fizioterapeuţilor ..........................., prin împuternicit (dacă este cazul) .........................................., conform ..........................., vă solicit aprobarea prezentei cereri de încetare a calităţii de membru/renunţare la calitatea de membru al CFZRO, pentru următoarele motive:
    ......................................................................................................................................................................... .

    Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    [ ] autorizaţia de liberă practică, în original;
    [ ] avizul anual, în original;
    [ ] copii (conform cu originalul) ale documentelor justificative, dacă este cazul;
    [ ] dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru.

    Declar pe propria răspundere că am înţeles faptul că, odată cu încetarea calităţii de membru al CFZRO, nu mai am dreptul de a exercita profesia de fizioterapeut.
    Datele cu caracter personal furnizate către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de membru (înscriere, emitere şi predare/transmitere documente, avizarea anuală etc.) în vederea respectării obligaţiilor care reies din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi din alte acte normative aplicabile CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Mai multe detalii despre drepturile şi obligaţiile părţilor se regăsesc în Politica de protecţia datelor disponibilă la sediul CFZRO şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    Data .............................................. Semnătura ......................................

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice