Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2015  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;"

    2. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d) şi dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. c) şi dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;"

    5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cadrul militar în activitate nu deţine un spaţiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului sau la adresa la care deţine o cotă parte ori proprietate în devălmăşie din locuinţa situată în garnizoana/localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului;"

    6. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) iniţial au deţinut locuinţe proprietate personală, locuinţă de serviciu, de intervenţie sau din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, iar ulterior, în baza unor titluri executorii, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe. Acest drept se acordă şi în cazul pierderii beneficiului folosinţei acestor locuinţe prin partaj convenţional sau judiciar;"

    7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt cadre militare în activitate, având dreptul la compensaţia lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie, potrivit opţiunii acestora."

    8. La articolul 6 alineatul (2), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) adresa la care locuieşte;
    .................................................................
    f) indicativul unităţii/denumirea structurii militare ori a autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat/încadrată soţul/soţia şi garnizoana/localitatea de dislocare;"

    9. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La raportul prevăzut la alin. (1) se anexează:
    a) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului/soţiei autentificată de notarul public, privitoare la situaţia locativă a acestora. Declaraţia soţului/soţiei cadrului militar îndreptăţit nu se anexează în situaţii temeinic justificate pe bază de documente prezentate în acest sens;
    b) adeverinţa de la locul de muncă al soţului/soţiei încadrat/încadrată într-o autoritate sau instituţie publică din care să rezulte că nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;
    c) copie de pe actul de identitate;
    d) copie de pe contractul de închiriere şi de pe dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. În situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de imobile se anexează numai copie de pe contractul de închiriere;
    e) copie de pe titluri de proprietate şi de pe alte documente la care se face referire în raport."

    10. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) se certifică pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al unităţii militare/persoana desemnată de comandantul/şeful unităţii militare."

    11. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Responsabilitatea privind veridicitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (2)-(4) revine cadrului militar solicitant, cu excepţia datelor cuprinse în declaraţia dată pe propria răspundere de către soţul/soţia cadrului militar solicitant, situaţie în care răspunderea revine acestuia/acesteia."

    12. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 alin. (4) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie prevăzute în prezenta hotărâre şi consemnează rezultatele şi propunerile într-un proces-verbal care se prezintă comandantului/şefului unităţii militare pentru a hotărî, după caz, astfel:
    a) acordarea dreptului la compensaţia lunară pentru chirie cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile legale şi emiterea ordinului de zi pe unitate/ordinului de alocare la plată, specificându-se în mod expres data la care se efectuează aceasta;
    b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de acordare a dreptului la compensaţie lunară pentru chirie şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii."

    13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Alocarea şi scoaterea la/de la plata compensaţiei lunare pentru chirie se fac prin ordin de zi pe unitate/ordin, potrivit normelor în vigoare.
    (2) Proiectul ordinului de zi pe unitate/ordinului de alocare la plata compensaţiei lunare pentru chirie se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare."

    14. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:
    "e) sunt detaşate în altă localitate decât cea în care are închiriat spaţiul de locuit;
    f) se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an/2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) sunt în perioada de predare a funcţiei ca urmare a trecerii în rezervă sau direct în retragere."

    15. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), b) şi e) compensaţia lunară pentru chirie se acordă numai dacă familia locuieşte în continuare în locuinţa închiriată sau contractul de închiriere nu este suspendat ori locuinţa închiriată nu este subînchiriată.
    (3) Baza de calcul al compensaţiei lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi g) o constituie solda lunară brută cuvenită, potrivit legii, pentru situaţiile respective, iar pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f) baza de calcul o reprezintă solda lunară brută avută în luna anterioară intrării în concediu."

    16. La articolul 14, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) la data la care soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţa închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate."

    17. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 17^1. - Dovada înregistrării, modificării şi rezilierii contractului de închiriere la organele fiscale se eliberează şi chiriaşului sau structurilor Ministerului Apărării Naţionale la solicitarea expresă a acestora.
    Art. 17^2. - Clauzele minime obligatorii ale contractului de închiriere sunt cuprinse în modelul de contract, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    18. După articolul 18 se introduce o anexă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    (1) Cadrelor militare în activitate, beneficiare ale compensaţiei lunare pentru chirie, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, li se acordă în continuare, la propunerea comisiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, compensaţia lunară pentru chirie, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Documentul prevăzut la art. 6 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Nerespectarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (2) atrage sistarea plăţii compensaţiei lunare pentru chirie cu excepţia cadrelor militare care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se află în misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi a celor care execută, potrivit actelor normative în vigoare, misiuni cu caracter temporar în străinătate, studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv, pentru care termenul curge de la data sosirii din străinătate, consemnată în ordinul de zi pe unitate.
    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


                      PRIM-MINISTRU
                   VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:
                         -----------------
                         Viceprim-ministru,
                   ministrul afacerilor interne,
                            Gabriel Oprea

                    Ministrul apărării naţionale,
                             Mircea Duşa

         p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                          Florian Coldea

           Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
                          Silviu Predoiu

           Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
                       Lucian-Silvan Pahonţu

          Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                             Marcel Opriş

                    Ministrul finanţelor publice,
                      Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 27 mai 2015.
    Nr. 384.


    ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005)


                            CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
                                    (model)

    Părţile contractante
    Dl/Dna ......, cu domiciliul în ......., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria .... nr. ...., CNP ........ în calitate de locator,
    sau
    Persoana juridică ......, CIF ......., CUI ........, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........, reprezentată prin ......., în calitate de ......., legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria .... nr. ......, CNP .......... în calitate de locator,
    şi
    Dl/Dna ......., având domiciliul în ......., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria ..... nr. ...., CNP ....., având calitatea de locatar,
    au convenit următoarele:
    I. Obiectul contractului
    Închirierea imobilului/de părţi ale imobilului, compus din ....... camere, situat în ......., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...../judeţul ......, deţinut cu titlu ......... în baza actului nr. .................
    II. Durata contractului
    Termenul de închiriere este de ......../în cifre şi litere .......) ani/luni, de la data de ......, până la data de ................. .
    III. Chiria
    Chiria lunară este de .........../în cifre şi litere ........) lei şi se achită la data de ........ a fiecărei luni, în numerar (cont bancă etc.), iar dovada achitării chiriei se face pe bază de .............
    S-a achitat, în avans, în contul chiriei, suma de .........../(în cifre şi litere)...........) lei.
    IV. Clauze speciale
    Prelungirea/Rezilierea contractului, întreţinerea locuinţei închiriate, evacuarea locatarului etc. se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte reglementări în materie.
    În situaţia în care rezilierea contractului este solicitată de locator la organul fiscal competent, locatorul are obligaţia să notifice în scris locatarul cu privire la denunţarea contractului.
    Alte clauze:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    V. Dispoziţii speciale
    Prezentul contract de închiriere s-a încheiat astăzi, ....../(data)......, în ......../(în cifre şi litere).......... exemplare.
    Orice schimbare din contract care generează modificarea venitului impozabil se va comunica organului fiscal competent în termen de 15 zile de la data producerii acesteia.
    VI. Declaraţie
    Subsemnatul (subsemnaţii), .........., în calitate de locator, declar (declarăm) că imobilul pe care îl închiriez (închiriem) nu este înstrăinat şi are rol fiscal la direcţia de impozite şi taxe locale.

                 Locator, Locatar,
     ................................. ................................
      (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)


    NOTĂ:
    - Contractul se înregistrează la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii, cu excepţia contractelor încheiate cu persoane juridice ce au ca obiect de activitate închirierea de imobile.
    - Clauzele din prezentul contract au caracter minimal.

                            ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016