Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 362 din 30 mai 2019  privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare  a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 362 din 30 mai 2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 450 din 5 iunie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (3) şi al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Obiectivul Programului
    ART. 1
    (1) Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, denumit în continuare Program, este un program de finanţare a proiectelor de investiţii pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare sau balneoclimatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (3) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (4) Prezenta schemă se aplică exclusiv în localităţile şi arealele pentru care este acordat sau se va acorda statut de staţiune balneară sau balneoclimatică, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Programul este implementat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, denumită în continuare CNSP, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) CNSP are calitatea de furnizor şi administrator al acestei scheme de minimis.

    ART. 3
    Obiectivele principale ale schemei de minimis urmăresc stimularea dezvoltării infrastructurii în localităţile şi arealele definite ca staţiuni balneare sau balneoclimatice în vederea implementării de soluţii terapeutice inovatoare pentru un spectru larg de afecţiuni, încurajarea operatorilor economici de a investi în unităţile medico-balneare şi de recuperare, crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea de noi locuri de muncă, calificarea şi profesionalizarea personalului ce activează în domeniu.

    CAP. II
    Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă este valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la data de 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
    (2) Plăţile în cadrul prezentei scheme se efectuează până la data de 31 decembrie 2022, respectiv data de 31 decembrie 2024 în cazul prelungirii valabilităţii schemei în condiţiile alin. (1).

    ART. 5
    (1) Bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul în lei a 130 milioane euro.
    (2) Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 400 milioane lei credite de angajament şi 80 milioane lei credite bugetare pentru realizarea de plăţi în baza angajamentelor legale emise.
    (3) Finanţarea prezentei scheme de minimis se suportă din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru CNSP, titlul „Alte transferuri“.
    (4) Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 1.300 de beneficiari.

    CAP. III
    Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
    ART. 6
    Pot beneficia de prevederile Programului societăţile de orice tip, respectiv întreprinderile care sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitării de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităţilor şi arealelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) codul unic de înregistrare (CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului dacă este autorizat conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată. Solicitarea finanţării se face pe un singur cod CAEN;
    c) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul de „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

    d) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz;
    f) deţin un drept asupra imobilului, respectiv proprietate, închiriere sau concesiune pe termen lung, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minimum 10 ani de la data plăţii finale a ajutorului de minimis, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) face dovada deţinerii surselor de cofinanţare ale proiectului în valoare de cel puţin 50% din valoarea totală a investiţiei, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit bancar.


    ART. 7
    (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 6 lit. c), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (2) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care au fuzionat. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (3) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (4) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.
    (6) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare adoptată de Comisia Europeană.
    (7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 8
    (1) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru activităţile de:
    a) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    b) producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protecţie;
    c) pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013, respectiv:
    (i) 031 - Pescuitul;
    (ii) 032 - Acvacultura;

    d) producţie primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
    e) prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    (i) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    (ii) când ajutorul este condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.


    (2) Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
    (3) Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
    (4) În cadrul schemei nu se acordă:
    a) ajutoare pentru export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport de marfă în contul terţilor sau contra cost.

    (5) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate prevăzute la alin. (1), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    (6) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    CAP. IV
    Tipurile de ajutor financiar
    ART. 9
    Prin Program se poate aloca fiecărui beneficiar o sumă nerambursabilă de maximum 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.

    ART. 10
    Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe dintre cheltuielile eligibile prevăzute la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi.
    (2) În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului şi, după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
    (3) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

    CAP. V
    Procedura de înscriere şi selecţie în cadrul Programului
    ART. 12
    Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un Acord de finanţare din partea CNSP.

    ART. 13
    (1) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează pe întreaga durată a sesiunii alocate, în limita bugetului anual alocat schemei, de la data comunicată de CNSP pe site-ul său cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii acesteia.
    (2) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, CNSP emite un proiect de acord pentru finanţare.
    (3) Pe baza proiectelor de acorduri pentru finanţare şi în ordinea în care acestea au fost emise, CNSP aprobă acordurile pentru finanţare după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
    (4) În vederea obţinerii unui acord pentru finanţare, întreprinderea solicitantă depune sau transmite la Registratura CNSP din strada Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, o cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii însoţită de un plan de investiţii şi de lista documentelor, stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Modelul cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, structura planului de investiţii şi lista documentelor justificative care vor trebui depuse de întreprinderea solicitantă, precum şi modalitatea de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate ale prezentei scheme în funcţie de importanţa economică a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui CNSP, la propunerea Consiliului de Programare Economică, denumit în continuare CPE, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 15
    Analiza proiectelor eligibile va fi efectuată în vederea aprobării de către CPE, printr-o comisie de lucru a CPE, stabilită în condiţiile art. 8 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de importanţa economică a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare.

    ART. 16
    (1) În scopul verificării solicitărilor şi implementării schemei, CPE verifică documentele depuse, în conformitate cu cele stabilite prin ordinul preşedintelui CNSP prevăzut la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, din punctul de vedere al veridicităţii conformităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, completarea tuturor câmpurilor cererii de finanţare, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor ce se subscriu codului CAEN pentru care se solicită finanţare.
    (2) CPE va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în cursul căruia a fost depusă cererea de finanţare, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    ART. 17
    În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare, CPE poate propune emiterea:
    a) unui acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme;
    b) unei solicitări de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    (ii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii. În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, prin intermediul mijloacelor electronice securizare şi sub semnătura electronică a reprezentantului legal. Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu se iau în considerare.

    c) unei scrisori de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate;
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.    ART. 18
    (1) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea unei cereri de acord pentru finanţare, CPE soluţionează cererea respectivă.
    (2) CPE finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare de la data la care documentaţia este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.

    ART. 19
    Pe baza propunerilor CPE, CNSP emite acordurile pentru finanţare şi le aprobă prin ordinul preşedintelui CNSP sau scrisorile de respingere a cererilor de acord pentru finanţare, în termen de maximum 5 zile de la data primirii comunicării din partea CPE.

    ART. 20
    (1) CNSP va informa în scris beneficiarul, prin intermediul notificării de acord pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, menţionând titlul acestuia, şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) CNSP transmite solicitantului scrisoarea de respingere, cu detalierea tuturor motivelor ce au condus la emiterea acesteia.

    ART. 21
    CNSP publică lunar pe site-ul său situaţia cererilor de finanţare aflate în analiză, pentru care s-au emis acorduri pentru finanţare, proiectele de acord pentru finanţare sau pe cele respinse.

    ART. 22
    (1) În cazul în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Solicitantul se poate adresa CNSP, formulând o contestaţie, în scris, care va cuprinde:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura reprezentantului legal.


    ART. 23
    Pentru soluţionarea contestaţiilor, CNSP va constitui o comisie de contestaţie, formată din 3 membri care nu au participat la procesul de verificare.

    ART. 24
    Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, e-mail sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    CAP. VI
    Procedura de plată a ajutorului de stat aprobat
    ART. 25
    Beneficiarul are obligaţia să efectueze cheltuielile în termen de maximum 12 luni de la data primirii acordului de finanţare şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată la sediul CNSP, în termen de maximum 15 luni de la data primirii acordului de finanţare.

    ART. 26
    În vederea plăţii ajutorului de minimis, întreprinderea transmite la Registratura CNSP, după efectuarea tuturor cheltuielilor, o cerere de plată şi un raport auditat al cheltuielilor realizate, precum şi al modului de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate ale schemei.

    ART. 27
    (1) CNSP verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii.
    (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, CNSP transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de minimis.
    (3) Plata se efectuează în termen de 30 de zile de la data la care documentaţia este considerată completă.

    ART. 28
    Acordul de finanţare va fi anulat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, va fi recuperată şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie mobile, fie imobile, finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de 10 ani de la accesarea sumelor în acest Program.

    ART. 29
    În situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanţare sau bunurile rezultate din programul de investiţii nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

    ART. 30
    (1) Beneficiarii care vor primi acordul de finanţare vor deschide conturi curente la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi.
    (2) Beneficiarii - societăţi înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor utiliza pentru gestionarea sumelor reprezentând ajutorul de minimis contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“.
    (3) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către CNSP în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.
    (4) Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de CNSP în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“. În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată CNSP în vederea restituirii acesteia.
    (5) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinaţie la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
    (6) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, CNSP percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    Se admit compensări între tipurile de cheltuieli eligibile ce fac obiectul acordului de finanţare, fără a se putea depăşi valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat.

    ART. 32
    Cheltuielile efectuate, inclusiv dosarul achiziţiei şi/sau facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile.

    ART. 33
    (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care a fost emis acordul de finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite CNSP o cerere de renunţare totală/parţială la finanţare, urmând să primească ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare.
    (2) În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea proiectului de investiţii fără a depune o cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul Programului pe parcursul valabilităţii acestuia.

    CAP. VII
    Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 34
    Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se vor face de către CNSP şi de către alte structuri specializate ale statului, conform art. 35 alin. (1).

    ART. 35
    (1) Atât reprezentanţii CNSP, ai Curţii de Conturi a României, cât şi cei ai organelor de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au dreptul să verifice anunţat/inopinat la sediul beneficiarilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului, precum şi respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis şi a angajamentelor din acordul de finanţare.
    (2) Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.
    (3) Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, reprezentanţii organelor de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării.
    (4) În cazul în care, în urma controalelor sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare sau în schema de ajutor de minimis, CNSP va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat şi va anunţa Consiliul Concurenţei că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.

    ART. 36
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

    ART. 37
    Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia ca pe perioada derulării proiectului de investiţii şi pe o perioadă de 10 ani de monitorizare să afişeze la loc vizibil outdoor sau indoor, la locaţia realizării proiectului, şi pe pagina de internet de promovare, elementele de identitate vizuală după cum urmează:
    a) sigla Guvernului României;
    b) sigla cofinanţatorului, CNSP;
    c) fraza „Proiect «denumirea completă, astfel cum se regăseşte în cuprinsul acordului de finanţare», cofinanţat de Guvernul României prin Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018“.


    ART. 38
    În situaţia în care, pe perioada contractuală, precum şi pe durata celor 10 ani de monitorizare beneficiarul ajunge, din cauze imputabile acestuia, în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă sau înstrăinează bunurile ce fac obiectul proiectului finanţat cu ajutor de minimis în baza prezentei scheme, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.

    CAP. VIII
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    ART. 39
    Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în cursul căruia depune cererea de finanţare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 40
    Schema de ajutor de minimis şi toate actele subsecvente date în aplicarea acesteia vor fi publicate integral pe site-ul CNSP la adresa www.cnp.ro şi, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare, se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 41
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

    ART. 42
    CNSP păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia Uniunii Europene în domeniul ajutorului de minimis.

    ART. 43
    CNSP are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau a Uniunii Europene aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 44
    CNSP are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    ART. 45
    Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    ART. 46
    Pe baza unei cereri scrise, CNSP va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 47
    Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani de la semnarea acordului de finanţare.

    ART. 48
    Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, revine CNSP, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/de minimis.

    ART. 49
    Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, CNSP, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România, RegAS, a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. 50
    Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    CAP. IX
    Confidenţialitate
    ART. 51
    Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii Comisiei de specialitate, cei ai Secretariatului Comisiei, cei ai CNSP şi ai organelor de control având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 52
    CNSP este autorizată să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, obiectivul proiectului, suma ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului, respectiv localitatea şi judeţul, precum şi stadiul implementării proiectului şi realizării rambursărilor ajutorului aprobat.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul turismului,
                    Bogdan Gheorghe Trif
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea

    Bucureşti, 30 mai 2019.
    Nr. 362.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice