Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 mai 2019  privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv  şi ale Consiliului Naţional al Muntelui    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 mai 2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 444 din 4 iunie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (2) din Legea muntelui nr. 197/2018,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv
    ART. 1
    (1) În vederea aplicării politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi protecţie a mediului montan se constituie, la nivel teritorial, câte un comitet de masiv pentru fiecare dintre grupele de munţi prevăzute în anexa la Legea muntelui nr. 197/2018, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ.
    (2) Numărul şi denumirile comitetelor de masiv sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) Comitetul de masiv cuprinde 18 membri şi are următoarea componenţă:
    a) un primar al unei unităţi administrativ-teritoriale din raza teritorială a fiecărei grupe de munţi, desemnat prin votul primarilor din localităţile aferente respectivei grupe de munţi;
    b) un reprezentant al consiliilor judeţene aferente fiecărei grupe de munţi, desemnat de preşedinţii consiliilor judeţene din raza teritorială a respectivei grupe de munţi;
    c) un reprezentant al prefecţilor din raza teritorială a fiecărei grupe de munţi, desemnat de prefecţii din judeţele aferente respectivei grupe de munţi;
    d) câte un reprezentant al fiecărei autorităţi şi instituţii publice cu impact asupra protecţiei şi dezvoltării durabile a zonei montane: direcţia pentru agricultură judeţeană, direcţia sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia apelor române, agenţia pentru protecţia mediului, structura teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, reprezentanţa teritorială a Ministerului Turismului, direcţia de sănătate publică, direcţia silvică, inspectoratul şcolar, structura montană a Jandarmeriei Române;
    e) doi reprezentanţi ai societăţii civile din cadrul unor organizaţii cu activitate reprezentativă în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a zonei montane în grupa de munţi respectivă, desemnaţi prin vot de către aceste organizaţii;
    f) un reprezentant al mediului de afaceri din grupa de munţi respectivă, desemnat prin vot de către aceste organizaţii;
    g) un reprezentant al unităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul montan şi/sau agricol din grupa de munţi respectivă;
    h) un reprezentant al gestionarilor fondului cinegetic din grupa de munţi respectivă, desemnat prin vot de către aceste organizaţii.

    (2) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) se desemnează conform procedurii aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Componenţa nominală a comitetului de masiv se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, pe baza propunerilor formulate de instituţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comitetului de masiv se adoptă la prima reuniune a comitetului de masiv, care va avea loc în termen de maximum 15 zile de la data aprobării componenţei nominale a comitetului de masiv, în baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comitetului de masiv elaborat de Agenţia Naţională a Zonei Montane şi aprobat de directorul general al acesteia.
    (5) Mandatul membrilor comitetului de masiv este de 4 ani.
    (6) Membrii comitetului de masiv îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.
    (7) Fiecare membru al comitetului de masiv are dreptul la un singur vot.

    ART. 3
    (1) Comitetul de masiv este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi cu majoritate simplă de voturi dintre membrii săi, la prima reuniune a acestuia.
    (2) Mandatele de preşedinte şi de vicepreşedinte au o durată de un an de la data alegerii.
    (3) În absenţa preşedintelui comitetului de masiv, atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedintele comitetului de masiv.

    ART. 4
    (1) Prima şedinţă a comitetului de masiv este prezidată de către reprezentantul consiliului judeţean.
    (2) Comitetul de masiv se întruneşte la convocarea preşedintelui acestuia sau la cererea a două treimi din membrii săi, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, prin grija secretariatului.
    (3) Adoptarea hotărârilor în cadrul reuniunilor comitetului de masiv se face cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, iar, în caz de egalitate, votul preşedintelui comitetului de masiv este hotărâtor.
    (4) Secretariatul comitetului de masiv este asigurat de către Agenţia Naţională a Zonei Montane, prin centrele regionale de dezvoltare montană, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al comitetului de masiv.

    ART. 5
    (1) În cadrul comitetului de masiv se constituie o comisie tehnică, din rândul membrilor comitetului de masiv, formată din 3 până la 5 membri, căreia acesta îi poate delega parţial competenţele sale pe perioada dintre două întruniri ale comitetului.
    (2) Comitetul de masiv poate desemna în cadrul său comisii de specialitate în domenii precum:
    a) agricultură şi dezvoltare rurală;
    b) protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii;
    c) silvicultură, cinegetică şi gospodărirea apelor;
    d) infrastructură montană;
    e) educaţie montană;
    f) inovare şi cercetare.

    (3) Procedurile de numire, numărul membrilor şi modul de funcţionare a comisiilor de specialitate sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare al comitetului de masiv.

    ART. 6
    Comitetul de masiv exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) formulează propuneri de politici şi strategii la nivel de grupe de munţi către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională a Zonei Montane, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Consiliul Naţional al Muntelui şi alte instituţii sau autorităţi publice abilitate, în scopul includerii acestora în documentele de programare;
    b) participă la consultări privind implementarea politicilor, programelor şi măsurilor cu aplicabilitate la specificul montan sau la situaţia particulară a grupei de munţi;
    c) colaborează cu organisme neguvernamentale, operatori economici, universităţi şi instituţii academice/ştiinţifice, grupuri de acţiune locală, cu alte persoane de drept public şi privat, în scopul dezvoltării durabile a grupei de munţi;
    d) colaborează cu organele de specialitate ale administraţiei publice la nivel de grupe de munţi pentru punerea în aplicare a propunerilor formulate de Consiliul Naţional al Muntelui privind strategia şi politicile naţionale pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a zonei montane;
    e) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice la nivelul grupei de munţi şi prezintă periodic informări către Consiliul Naţional al Muntelui;
    f) iniţiază, colaborează şi participă la nivel de grupe de munţi la manifestări ştiinţifice, culturale, târguri şi expoziţii şi la alte activităţi destinate zonei montane;
    g) monitorizează aplicarea programelor care au drept scop dezvoltarea durabilă a grupei de munţi;
    h) realizează schimbul de informaţii cu celelalte comitete de masiv şi creează parteneriate cu experţi, operatori economici şi alte persoane fizice sau juridice care pot contribui la elaborarea de studii, cercetări şi proiecte specifice pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane la nivel de grupe de munţi;
    i) contribuie la atragerea de fonduri din surse interne şi externe pentru punerea în aplicare a programelor de dezvoltare durabilă a zonei montane la nivel de grupe de munţi;
    j) efectuează vizite de documentare şi consultare la instituţiile cu responsabilităţi în dezvoltarea durabilă a zonei montane, din ţară şi străinătate, la invitaţia acestora;
    k) diseminează informaţiile referitoare la programele de sprijin pentru agricultură.


    CAP. II
    Stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor Consiliului Naţional al Muntelui
    ART. 7
    La nivel naţional se constituie Consiliul Naţional al Muntelui, cu rol consultativ, care va asigura cooperarea între Guvern şi reprezentanţii zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor şi politicilor specifice acesteia.

    ART. 8
    (1) Consiliul Naţional al Muntelui este prezidat de prim-ministrul României.
    (2) Consiliul Naţional al Muntelui cuprinde 23 de membri şi are următoarea componenţă, aprobată prin decizie a prim-ministrului României:
    a) câte un reprezentant al administraţiei publice centrale, numit prin ordin al ministrului, din cadrul următoarelor ministere şi autorităţi: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Turismului;
    b) preşedinţii celor nouă comitete de masiv;
    c) doi reprezentanţi ai mediului academic, din care unul desemnat de preşedintele Academiei Române şi unul desemnat de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“;
    d) un reprezentant al asociaţiilor agricultorilor şi producătorilor din grupele de munţi, desemnat prin vot de aceste organizaţii;
    e) un reprezentant al societăţii civile din cadrul organizaţiilor cu activitate în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a zonei montane, desemnat prin vot de aceste organizaţii;
    f) un reprezentant al gestionarilor fondului cinegetic din zona montană, desemnat prin vot de către aceste organizaţii.

    (3) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2) lit. d), e) şi f) se desemnează conform procedurii aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui se aprobă prin decizie a prim-ministrului României, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este vicepreşedintele Consiliului Naţional al Muntelui. Consiliul Naţional al Muntelui poate avea un al doilea vicepreşedinte, ales din rândul membrilor Consiliului Naţional al Muntelui, numit prin decizie a prim-ministrului României.
    (6) Membrii Consiliului Naţional al Muntelui sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.

    ART. 9
    (1) Consiliul Naţional al Muntelui se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie şi este convocat de preşedintele acestuia sau la cererea a două treimi din membrii săi, la propunerea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Consiliul Naţional al Muntelui întocmeşte anual un raport de activitate, pe care îl transmite prim-ministrului şi structurilor componente, până la data de 1 februarie a anului următor.
    (3) Secretariatul Consiliului Naţional al Muntelui se asigură de către Agenţia Naţională a Zonei Montane.

    ART. 10
    (1) În cadrul Consiliului Naţional al Muntelui se constituie o comisie tehnică, formată din 5 până la 7 membri ai Consiliului Naţional al Muntelui, care asigură continuitatea lucrărilor între două şedinţe, căreia consiliul îi poate delega parţial competenţele sale.
    (2) Preşedintele comisiei tehnice este ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) Comisia tehnică pregăteşte programul de lucru al şedinţelor Consiliului Naţional al Muntelui şi este însărcinată cu organizarea întrunirilor sale.
    (4) Comisia tehnică întocmeşte rapoarte cu privire la activităţile sale şi le înaintează Consiliului Naţional al Muntelui.

    ART. 11
    (1) Consiliul Naţional al Muntelui, la propunerea comisiei tehnice, poate înfiinţa grupuri de lucru de specialitate.
    (2) Procedurile de numire, numărul membrilor şi modul de funcţionare a grupurilor de lucru sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliul Naţional al Muntelui.

    ART. 12
    Consiliul Naţional al Muntelui exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) este consultat asupra obiectivelor şi strategiilor pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;
    b) este consultat asupra acţiunilor de urmat conform strategiilor pentru dezvoltarea, amenajarea şi protecţia zonei montane;
    c) este consultat asupra proiectelor de acte normative specifice zonei montane;
    d) formulează recomandări asupra priorităţilor de intervenţie şi a condiţiilor generale de aprobare a sprijinului pentru zona montană;
    e) colaborează la elaborarea planurilor de dezvoltare economică şi socioculturală, cu respectarea normelor europene şi naţionale de protecţie a cadrului natural şi antropic;
    f) analizează şi avizează activitatea comitetelor de masiv prin rapoartele pe care le întocmesc acestea între două şedinţe;
    g) este consultat asupra documentelor strategice de dezvoltare durabilă a zonei montane.


    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 13
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul interministerial şi comitetele judeţene pentru zona montană se desfiinţează.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Academiei Române,
                    Ioan Aurel Pop
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Ion Cîmpeanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    p. Ministrul educaţiei naţionale,
                    Petru Andea,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana Petcu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul turismului,
                    Cristina Ionela Tărteaţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 mai 2019.
    Nr. 332.
    ANEXA 1

    Comitetele de masiv
    1. Comitetul de masiv pentru grupa nordică
    2. Comitetul de masiv pentru grupa centrală
    3. Comitetul de masiv pentru grupa sudică
    4. Comitetul de masiv pentru grupa Bucegi
    5. Comitetul de masiv pentru grupa Făgăraş
    6. Comitetul de masiv pentru grupa Parâng
    7. Comitetul de masiv pentru grupa Retezat-Godeanu
    8. Comitetul de masiv pentru grupa Munţii Banatului şi Poiana Ruscă
    9. Comitetul de masiv pentru grupa Munţii Apuseni

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice