Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 mai 2019  pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 461 din 7 iunie 2019
    În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Palatul Ştirbey-Buftea în data de 11 mai 2019, h o t ă r ă ş t e:
    ART. I
    Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale legale şi în interesul strict al organizării şi promovării profesiei de practician în insolvenţă, UNPIR operează portalul de date statistice al insolvenţei, numit în prezentul statut « portal de date». Datele furnizate de către practicienii în insolvenţă prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de către entităţi, cu excepţia UNPIR şi a entităţilor din cadrul UNPIR."

    2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei operează de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai operează şi în ipoteza fuziunii şi divizării formelor de organizare a profesiei conform cap. IX."

    3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Practicienii în insolvenţă fac parte din organele care aplică procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt reprezentanţi legali ai debitoarei, aceştia îndeplinind strict atribuţiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 85/2014, cu modificările ulterioare, precum şi Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare. Prevederile prezentului Statut pentru activitatea practicienilor desemnaţi conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, se vor aplica doar în măsura compatibilităţii cu acest act normativ. Răspunderea, obligaţiile şi drepturile practicienilor în insolvenţă sunt limitate la atribuţiile stabilite de aceste acte normative."

    4. La articolul 21, literele f), h), i), j), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) să comunice, prin completarea rubricilor în cadrul portalului de date, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la data şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerţului, după caz;
    ................................................................................................
h) să completeze online rubricile portalului de date în conformitate cu setul de instrucţiuni al acestuia. Obligaţia completării şi actualizării datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociaţilor coordonatori al/ai fiecărei forme de organizare, astfel:
    1. lunar sau ori de câte ori se impune pentru toate procedurile în care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea în baza căruia a fost desemnat;
    2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru declaraţia veniturilor realizate în anul anterior şi stabilirea contribuţiei anuale aferente;
i) să comunice, prin completarea în portalul de date, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi pe cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;
j) să completeze în portalul de date şi să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către cenzorul filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale faţă de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;
k) să completeze în portalul de date şi să furnizeze atunci când este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;
l) să furnizeze orice alte informaţii solicitate justificat de Uniune, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile acesteia."

    5. La articolul 48, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) operează portalul de date statistice, în scopul şi în limitele prevăzute la art. 6 alin. (3), pe baza instrucţiunilor emise de CNC."

    6. La articolul 60, literele g) şi i) se abrogă.
    7. La articolul 91, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) proiectul de divizare semnat de asociaţii/titularii de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie să conţină modul de repartizare a patrimoniului, însoţit de anexa cu repartizarea portofoliul de dosare cu stabilirea clară a entităţii căreia îi vor rămâne spre îndeplinire obligaţiile legale conform procedurii, respectiv exercitării drepturilor, precum şi modalitatea de stingere a pasivului aşa cum s-a stabilit prin hotărârea asociaţilor asupra divizării.
    UNPIR nu certifică repartizarea portofoliului de dosare în noile entităţi, înregistrarea în registrul formelor de organizare a profesiei rezultate în urma divizării fiind pentru publicitatea formelor de organizare;"

    8. La articolul 96, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. b), c), h) şi i), cererea va fi însoţită de raportul lichidatorului în care se va menţiona modalitatea de predare a portofoliului de dosare în care procedura nu este închisă ca urmare a lichidării.
(2^2) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) şi g), cererea va fi însoţită şi de următoarele:
    - cerere de decontare privind dosarele cu procedurile închise şi pentru care se solicită achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;
    – declaraţie privind contul în care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate şi neplătite din fond (în cazul sumelor prevăzute în sentinţele de închidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);
    – documentele de decontare prevăzute la art. 116 alin. (1);
    – declaraţie de venituri din profesie, aferentă anului în curs;
    – declaraţie privind predarea în condiţiile legii şi statutului de organizare a profesiei a dosarelor în care procedura nu este încă închisă;
    – dovada achitării cotizaţiilor şi contribuţiilor anuale.
    Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse după radierea formei de organizare.
    Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligaţiilor fiscale sau de altă natură; singurul efect pe care îl are este acela de încetare a capacităţii de a se angaja în activităţi specifice profesiei de practician în insolvenţă, aşa cum aceasta este organizată conform O.U.G."

    9. Titlul capitolului XIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. XIII

    Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare"

    10. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) onorariile din hotărârea judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială. Având în vedere natura fondului de lichidare, constituit în condiţiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv în limita sumei prevăzute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finală din O.U.G.
    Stabilirea chiar şi de instanţă a unor sume superioare celor prevăzute în statut sau a celor aprobate de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silită de către beneficiar a unor sume superioare având în vedere prevederile art. 38 alin. (5) şi art. 51 din O.U.G."

    11. La articolul 116, alineatul (4) se abrogă.
    12. După articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 116^1
    Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea solicită următoarele documente:
    a) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri valorificabile în condiţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecătorul-sindic);
    b) hotărârea adunării creditorilor din care să rezulte că sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
    c) cererea practicianului prin care se obligă pe propria răspundere să restituie avansul, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
    d) factură fiscală."

    13. La articolul 117 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) până la 5.000 lei, în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 5.000 lei, exclusiv TVA.
    Indiferent de cuantumul onorariului din hotărârea judecătorească, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul în limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) şi art. 51 din O.U.G. sunt incidente;"

    14. La articolul 117 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    15. La articolul 117 alineatul (2), literele a)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative;
b) cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;
c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 116^1 necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societăţii debitoare şi ţinerea contabilităţii societăţii debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parţial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu partenerii comerciali, precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/suprasuverane etc.). În condiţiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiţii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de deplasare, la care sunt ataşate facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga şi diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (4);
d) cheltuieli necesare pentru ţinerea contabilităţii societăţii debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;
e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 116^1 pot fi şi cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare (cum ar fi predarea instalaţiilor ce conţin materiale radioactive, substanţe chimice periculoase etc.), şi pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condiţiile de siguranţă cerute de lege, existând un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactivă, iar din acest motiv obligaţiile de mediu nu pot fi transmise odată cu imobilul supus valorificării în procedură, precum şi cheltuieli legate de elaborarea documentaţiei tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluţiilor fezabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor aferente acestor soluţii. Se vor aplica prevederile alin. (4);
f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecţie a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunţ privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;
g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile în anulare sau acţiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvenţă şi expertizele judiciare încuviinţate de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în anulare sau acţiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcţie de durata acţiunilor pentru curatori.
    Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedură stabilite de judecătorul-sindic, prin hotărâre, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedură care respectă tarifele şi standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente."

    16. La articolul 117, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Cheltuielile de procedură trebuie însoţite de documente justificative care atestă efectuarea/prestarea serviciilor de către terţi conform reglementărilor prezentului statut şi procedurii de decontare UNPIR."

    17. La articolul 117 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) onorariile şi cheltuielile cu procedura dispuse prin sentinţă sau încheiere de judecătorul-sindic în situaţia în care cererile de decont sunt înaintate la filială după împlinirea termenului de prescripţie de trei ani, calculat de la data comunicării sentinţei/încheierii prin intermediul Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sau conform Codului de procedură civilă."

    18. La articolul 117, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare în limitele prevăzute de dispoziţiile statutare în prezentul capitol doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare, aprobate de către judecătorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care să rezulte că suma urmează să se restituie cu prioritate conform aprobării adunării creditorilor, în condiţiile art. 116^1."

    19. La articolul 117, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitară la nivelul Uniunii a dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f).
(7) În scopul bunei gestionări a fondului de lichidare conform destinaţiei prevăzute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) şi f)."

    20. La articolul 119, alineatele (4), (7) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul falimentului, procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA. Prin excepţie, procentul de 2% nu se aplică:
    a) în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA;
    b) în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane.
    ...............................................................................................
(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei unde îşi are sediul societatea debitoare.
    ...............................................................................................
(11) Practicianul are obligaţia completării on-line în portalul de date a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din planul de distribuire odată cu depunerea acestora la dosarul cauzei."

    21. La articolul 119, alineatul (16) se abrogă.
    22. La articolul 120, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel prevăzut la art. 117, respectiv cheltuieli de procedură care nu corespund prevederilor prezentului statut şi procedurii de decontare UNPIR, constituie încălcarea art. 51 din O.U.G. şi a principiilor din Codul de conduită etică;"

    23. La articolul 120, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. neîndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) şi l);"

    24. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 122
    (1) Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 şi 21.
    (2) Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă de maximum 6 luni fapta prevăzută la art. 120 pct. 3."

    25. La articolul 123, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Neplata amenzii în termen de 90 de zile de la data aplicării sancţiunii se sancţionează cu suspendarea din profesie pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni."

    26. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 134, cu următorul cuprins:
    "ART. 134
    Dispoziţiile referitoare la «portalul de date» şi toate obligaţiile membrilor cu privire la utilizarea acestuia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit operaţional, comunicată tuturor membrilor prin grija Secretariatului general şi al filialelor UNPIR."

    27. În anexa nr. 1 la statut, paragraful 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporţional cu punctajul obţinut. Nota minimă de promovare a examenului este 8."

    28. În anexa nr. 2 la statut, la articolul 3, alineatul (3) şi articolul 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Documentele mai sus menţionate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvenţă stagiar, se vor transmite către Secretariatul INPPI.
    Secretariatul INPPI va proceda la verificarea documentaţiei, efectuarea stagiului complet de pregătire profesională, inclusiv a punctelor de pregătire profesională şi va afişa pe site-ul www.unpir.ro şi www.inppi.ro lista cu persoanele admise în vederea susţinerii examenului de definitivat.
    Măsura respingerii participării la examenul de definitivat poate face obiectul contestaţiei. Contestaţia va fi soluţionată de Comisia de analizare a contestaţiilor desemnată de INPPI.
    ...............................................................................................
    ART. 10
    Comisia de examinare, desemnată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR, are următoarele atribuţii:
    a) verifică cunoştinţele teoretice şi practice ale candidatului în domeniul insolvenţei;
    b) declară respinşi candidaţii care nu au obţinut nota minimă de promovare a examenului;
    c) declară admişi candidaţii care au obţinut nota minimă de promovare a examenului;
    d) poate dispune amânarea susţinerii examenului de definitivat pentru candidaţii care nu îndeplinesc cerinţele legale privind susţinerea examenului, în cazul în care se constată că lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
    e) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului naţional de conducere al UNPIR în vederea validării acestora."

    29. În anexa nr. 2 la statut, la articolul 3, alineatul (4) se abrogă.
    30. În anexa nr. 4 la statut, la articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cercetările se efectuează, de regulă, după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, inclusiv e-mail, fax sau prin luarea la cunoştinţă."

    31. În anexa nr. 4 la statut, la articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Comunicarea deciziei disciplinare se efectuează, de regulă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la domiciliul/sediul profesional al persoanei ce are calitatea de parte în procedura disciplinară.
    Comunicarea se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea (e-mail sau fax) sau prin orice formă de luare la cunoştinţă.
    Comunicarea se consideră a fi efectuată indiferent de existenţa dovezii de recepţionare dacă transmiterea hotărârii disciplinare s-a făcut la adresa, e-mailul sau fax-ul înscrise în Tabloul Uniunii."

    32. În anexa nr. 7 la statut, preambulul contractului de societate al societăţii profesionale cu răspundere limitată şi articolele 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " CONTRACTUL DE SOCIETATE
    al societăţii profesionale cu răspundere limitată
    - model -a) Pentru constituirea de societăţi:
    Subsemnaţii:
    - domnul/doamna ...................................., numele purtate anterior ..............................., B.I./C.I. seria .......... nr. .............., eliberat/eliberată de ......................... la data de ..................., cod numeric personal ........................, născut/născută în ................. la data de .........................., domiciliat/domiciliată în ....................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de .................... şi practician în insolvenţă definitiv din data de ..................;
    – domnul/doamna ................................., numele purtate anterior .........................., B.I./C.I. seria .......... nr. ........., eliberat/eliberată de ....................... la data de ....................., cod numeric personal ......................., născut/născută în .................. la data de ......................, domiciliat/domiciliată în ............................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ...................... şi practician în insolvenţă definitiv din data de ...............,
    au convenit constituirea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., şi de Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007, republicată, denumit în continuare Statut, după cum urmează:
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
    Subscrisa .................... SPRL, cu sediul în ......................, număr matricol ..............RFO ........, înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ................;
    - domnul/doamna ............................., numele purtate anterior ..........................., B.I./C.I. seria .......... nr. ..............., eliberat/eliberată de ........................... la data de ....................., cod numeric personal ....................., născut/născută în ................. la data de .................., domiciliat/domiciliată în ............................, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de .................. şi practician în insolvenţă definitiv din data de ................;
    – domnul/doamna ..........................., numele purtate anterior ..............................., B.I./C.I. seria .......... nr. .................., eliberat/eliberată de .......................... la data de ........................., cod numeric personal ...................., născut/născută în ................. la data de ......................., domiciliat/domiciliată în ......................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ..................... şi practician în insolvenţă definitiv din data de ..................,
    au convenit constituirea unei filiale a societăţii profesionale cu răspundere limitată .............., supusă reglementărilor prevăzute de O.U.G. şi de Statut, după cum urmează:
    ART. 1
    Denumire
    a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
    În concordanţă cu Dovada de rezervare denumire nr. ........../.........., societatea este denumită .......... societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, scrisorile, publicaţiile şi alte documente emise de societate, denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).
    b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
    În concordanţă cu Dovada de rezervare denumire nr. ........../.........., societatea este denumită .......... Filiala ..............SPRL. În toate actele, scrisorile, publicaţiile şi alte documente emise de societate, denumirea societăţii va fi ................Filiala ..........SPRL
    ART. 2
    Sediu
    a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
    Sediul principal al societăţii este situat în ........... Societatea îşi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare. Filialele vor îngloba denumirea societăţii profesionale constitutive mamă şi cuvântul filiala, urmat de denumirea judeţului pe raza căruia se constituie aceasta.
    b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
    Sediul filialei este situat în ............................................................ .
    ART. 3
    Formă
    a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
    Prezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de practicieni în insolvenţă, cu răspundere limitată, compusă din subsemnaţii practicieni în insolvenţă înscrişi în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... bis din .........., ca practicieni în insolvenţă definitivi:
    - ............................... - asociat;
    – ............................... - asociat;
    – ............................... - asociat.
    b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
    Prezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de practicieni în insolvenţă, cu răspundere limitată, compusă din ....... SPRL şi următorii practicieni în insolvenţă înscrişi în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... bis din .........., ca practicieni în insolvenţă definitivi:
    - ............................... SPRL - asociat;
    – ............................... - asociat;
    – ............................... - asociat.
    ..................................................................................................................................................................................................
    ART. 5
    Obiect
    Societatea/....................... Filiala .................... SPRL are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvenţă conform O.U.G. şi Statutului.
    ...............................................................................
    ART. 7
    Durată
    Societatea/...................... Filiala ..................... SPRL se constituie pentru o durată de .......... ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.
    ART. 8
    Compunerea patrimoniului social
    a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
    1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ........................ şi în natură, evaluat la ................... lei.
    2. Aportul social este compus după cum urmează:
    - domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei;
    – domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei.
    3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaţilor sunt constituite din următoarele:
    - .................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ....................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ..................., la valoarea de ....................... lei;
    – ................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ......................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ...................., la valoarea de ...................... lei.
    b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
    1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ..................... şi în natură, evaluat la ...................... lei.
    2. Aportul social este compus după cum urmează:
    - societatea mamă ............................... SPRL, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei;
    – domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei;
    – domnul/doamna ................................, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei.
    3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaţilor sunt constituite din următoarele:
    - ............................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..............................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ....................., la valoarea de ........................ lei;
    – ............................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..............................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ....................., la valoarea de ......................... lei;
    – ............................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..............................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ....................., la valoarea de ......................... lei.
    ART. 9
    Repartizare
    a) Pentru constituirea de SPRL:
    Aportul social este divizat în .......... părţi sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 8, astfel:
    - domnul ............................... - .......... părţi sociale, reprezentând...........% din părţile sociale;
    – domnul ............................... - .......... părţi sociale, reprezentând..........% din părţile sociale.
    b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
    Aportul social este divizat în .......... părţi sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 8, astfel:
    - societatea mamă ............................... SPRL ........ părţi sociale, reprezentând ...........% din părţile sociale;
    – domnul ............................... - .......... părţi sociale, reprezentând ..........% din părţile sociale.
    ART. 11
    Adunările generale
    1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.
    2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.
    3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi/sau ....... .
    4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.
    5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau, cu acordul unanim al asociaţilor/cu acordul majorităţii asociaţilor/cu acordul .....% din valoarea părţilor sociale, în orice altă locaţie.
    6.1. Hotărârile adunărilor generale se iau de regulă prin votul tuturor asociaţilor şi părţilor sociale. Actul constitutiv, prin excepţie de la prevederea de mai sus şi de la pct. 2, poate prevedea cerinţe mai ridicate sau mai scăzute de cvorum şi de majoritate.
    6.2. Dacă adunarea generală, în privinţa numirii partenerului coordonator, nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 6.1, adunarea, ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
    ART. 12
    Atribuţiile adunării generale
    Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:
    a) schimbarea denumirii societăţii;
    b) schimbarea sediului principal;
    c) înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale (exclusiv pentru SPRL);
    d) primirea de noi asociaţi;
    e) excluderea asociatului/asociaţilor;
    f) alegerea sau revocarea asociatului/asociaţilor practician/practicieni în insolvenţă coordonator(i) al/ai societăţii;
    g) fuziunea, divizarea sau lichidarea urmată de radierea societăţii;
    h) mărirea sau reducerea aportului social;
    i) repartizarea venitului net al societăţii;
    j) crearea sau anularea părţilor de industrie;
    k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
    l) orice modificare a statutului societăţii."    ART. II
    Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,
                    Niculae Bălan

    Buftea, 11 mai 2019.
    Nr. 3.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice