Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 284 din 28 martie 2024  privind înscrierea  unui  bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 28 martie 2024 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024
     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288, 297, 299 şi 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) este destinat desfăşurării activităţilor specifice Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, derulate în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale.
    (3) Predarea-primirea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor contabile aplicabile.

    ART. 2
     Se aprobă actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Se aprobă comasarea poziţiilor cu nr. MF 26311, MF 26312, MF 26327, precum şi a nr. MF care se va atribui imobilului prevăzut la art. 1, la poziţia cu nr. MF 26327.
    (2) Datele de identificare ale bunului imobil din domeniul public al statului rezultat în urma comasării sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
     Se aprobă închirierea unei suprafeţe de 801 mp, temporar disponibilă, din bunul imobil cu nr. MF 26327 prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor desfăşurării de activităţi conexe domeniului de activitate al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, cu impact tehnologic şi socioeconomic, precum şi pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa.

    ART. 5
    (1) Închirierea suprafeţei de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327, prevăzută la art. 4, se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
    (2) Se împuterniceşte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în calitate de administrator al bunului imobil cu nr. MF 26327, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea suprafeţei de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327, prevăzută la art. 4.
    (3) Contractul de închiriere se încheie de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, prin act adiţional, cu acordul părţilor.
    (4) O cotă-parte de 50% din chiria încasată, potrivit contractului prevăzut la alin. (3), rămâne la dispoziţia Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa şi pentru dezvoltare, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat.
    (5) Preţul minim lunar pentru închirierea suprafeţei de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327 este prevăzut în anexa nr. 4, iar plata va fi efectuată în lei, la cursul de schimb valutar leu/euro stabilit de Banca Naţională a României în ziua emiterii facturii.

    ART. 6
     Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în calitate de ordonator principal de credite, împreună cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 şi 2, şi împreună cu Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                        PRIM-MINISTRU
                        ION-MARCEL CIOLACU
                        Contrasemnează:
                        Viceprim-ministru,
                        Marian Neacşu
                        Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                        Bogdan-Gruia Ivan
                        Ministrul finanţelor,
                        Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, Nr. 284.
        28 martie 2024.
    ANEXA 1

                                 DATELE DE IDENTIFICARE
             ale bunului proprietate publică a statului care se înscrie în
                inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
                         al statului şi se dă în administrarea
             Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi
           Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA

┌────────────────────┬────────┬────────────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de credite│ │Ministerul │
│(ministere sau │43516588│Cercetării, Inovării│
│autorităţi ale │ │şi Digitalizării │
│administraţiei │ │ │
│publice centrale) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│care funcţionează în│ │Institutul Naţional │
│baza Ordonanţei │ │de │
│Guvernului nr. 57/ │ │Cercetare-Dezvoltare│
│2002, aprobată cu │ │pentru Maşini şi │
│modificări şi │2795310 │Instalaţii destinate│
│completări prin │ │Agriculturii şi │
│Legea nr. 324/2003, │ │Industriei │
│cu modificările şi │ │Alimentare - INMA │
│completările │ │ │
│ulterioare, şi, după│ │ │
│caz, societăţi │ │ │
│comerciale cu │ │ │
│capital majoritar de│ │ │
│stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat. │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────────────────┘


┌───────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │Datele de identificare │Anul │Valoarea│ │ │ │
│Nr. de │Codul de │Denumirea ├────────────┬──────────┤dobândirii│de │Baza legală │Situaţia │Tipul │
│inventar MF│clasificare│ │Descrierea │Adresa │/dării în │inventar│ │juridică │bunului│
│ │ │ │tehnică │ │folosinţă │(lei) │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la sol = 31 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp; │ │ │ │H.C.M. nr. │ │ │
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │543/ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │16.04.1952 │ │ │
│ │ │ │desfăşurată │Municipiul│ │ │Hotărârea │ │ │
│Se atribuie│ │ │= 31 mp; │Bucureşti,│ │ │Guvernului │ │ │
│de către │ │Clădire - │- anul │şos. │ │ │nr. 1.308/ │În │ │
│Ministerul │8.29.06 │cabină │construirii:│Bucureşti │1952 │9.777 │25.11.1996, │administrare│Imobil │
│Finanţelor.│ │transformator│1927; │- Ploieşti│ │ │cu │ │ │
│ │ │ │- nr. │nr. 67, │ │ │modificările│ │ │
│ │ │ │cadastral │sectorul 1│ │ │şi │ │ │
│ │ │ │232196-C3; │ │ │ │completările│ │ │
│ │ │ │- CF nr. │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │232196 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────┘


    ANEXA 2

                                 DATELE DE IDENTIFICARE
                 ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al
                    statului şi aflate în administrarea Institutului
                        Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
         Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare -
                  INMA, care funcţionează în coordonarea Ministerului
                       Cercetării, Inovării şi Digitalizării, la
           care se actualizează denumirea, datele de identificare şi valoarea
        de inventar, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării

┌────────────────────┬────────┬────────────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de credite│ │Ministerul │
│(ministere sau │43516588│Cercetării, Inovării│
│autorităţi ale │ │şi Digitalizării │
│administraţiei │ │ │
│publice centrale) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│2. Ordonator │ │ │
│secundar de credite │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar│ │ │
│de credite │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────────────────┤
│4. Regii autonome şi│ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub│ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │
│care funcţionează în│ │Institutul Naţional │
│baza Ordonanţei │ │de │
│Guvernului nr. 57/ │ │Cercetare-Dezvoltare│
│2002, aprobată cu │ │pentru Maşini şi │
│modificări şi │2795310 │Instalaţii destinate│
│completări prin │ │Agriculturii şi │
│Legea nr. 324/2003, │ │Industriei │
│cu modificările şi │ │Alimentare - INMA │
│completările │ │ │
│ulterioare, şi, după│ │ │
│caz, societăţi │ │ │
│comerciale cu │ │ │
│capital majoritar de│ │ │
│stat care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat. │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────────────────┘


┌────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │Datele de identificare │Anul │Valoarea │ │ │ │
│Nr. de │Codul de │ ├────────────┬──────────┤dobândirii│de │ │Situaţia │Tipul │
│inventar│clasificare│Denumirea │Descrierea │ │/dării în │inventar │Baza legală │juridică │bunului│
│MF │ │ │tehnică │Adresa │folosinţă │(lei) │ │ │ │
│ │ │ │(pe scurt) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la sol = 724│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │H.C.M. nr. │ │ │
│ │ │ │desfăşurată │ │ │ │543/ │ │ │
│ │ │ │= 984 mp; │Municipiul│ │ │16.04.1952 │ │ │
│ │ │ │- regim de │Bucureşti,│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │înălţime P +│şos. │ │ │Guvernului │ │ │
│26311 │8.29.06 │Clădire - │1 │Bucureşti │1952 │511.323 │nr. 1.308/ │În │Imobil │
│ │ │corp B │- anul │- Ploieşti│ │ │25.11.1996, │administrare│ │
│ │ │ │construirii:│nr. 67, │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │1927; │sectorul 1│ │ │modificările│ │ │
│ │ │ │- nr. │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │completările│ │ │
│ │ │ │232196-C2; │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │- CF nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │232196 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la sol = 180│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │H.C.M. nr. │ │ │
│ │ │ │desfăşurată │ │ │ │543/ │ │ │
│ │ │ │= 360 mp; │Municipiul│ │ │16.04.1952 │ │ │
│ │ │ │- regim de │Bucureşti,│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │înălţime P +│şos. │ │ │Guvernului │ │ │
│26312 │8.29.06 │Clădire - │1; │Bucureşti │1952 │196.341 │nr. 1.308/ │În │Imobil │
│ │ │corp A │- anul │- Ploieşti│ │ │25.11.1996, │administrare│ │
│ │ │ │construirii:│nr. 67, │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │1927; │sectorul 1│ │ │modificările│ │ │
│ │ │ │- nr. │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │completările│ │ │
│ │ │ │232196-C1; │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │- CF nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │232196 a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din acte │ │ │ │H.C.M. nr. │ │ │
│ │ │ │8.284 mp; │ │ │ │543/ │ │ │
│ │ │ │- suprafaţa │Municipiul│ │ │16.04.1952 │ │ │
│ │ │ │măsurată │Bucureşti,│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │8.278 mp; │şos. │ │ │Guvernului │ │ │
│26327 │8.29.06 │Teren │- nr. │Bucureşti │1952 │16.677.794│nr. 1.308/ │În │Imobil │
│ │ │intravilan│cadastral │- Ploieşti│ │ │25.11.1996, │administrare│ │
│ │ │ │232196; │nr. 67, │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │- CF nr. │sectorul 1│ │ │modificările│ │ │
│ │ │ │232196 a │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │municipiului│ │ │ │completările│ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┼──────────┴────────────┴────────────┴───────┤
│TOTAL: │17.385.458 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

                                 DATELE DE IDENTIFICARE
                            ale bunurilor imobile aparţinând
         domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului
                   Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi
                          Instalaţii destinate Agriculturii şi
             Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea
                          Ministerului Cercetării, Inovării şi
                     Digitalizării, pentru care se comasează nr. MF

┌───────┬────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Datele de identificare ale │Valoarea de│
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │Nr. MF │Codul de │Denumirea │imobilului ca urmare a │inventar │
│ │Codul de │Denumirea │Administratorul │ │Descrierea │de │pentru │clasificaţie│bunului │înscrierii în cartea funciară │actualizată│
│Nr. MF │clasificaţie│bunului │imobilului │Adresa │tehnică │inventar │imobilele│pentru │rezultat în │ │- lei - │
│ │ │ │ │ │ │- lei - │comasate │imobilele │urma ├─────────────┬──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │comasate │comasării │Descrierea │Adresa │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnică │ │ │
├───────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │Corp A │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │la sol = 724│ │ │ │ │construită la│ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │ │sol = 180 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │ │desfăşurată =│ │ │
│ │ │ │ │ │= 984 mp; │ │ │ │ │360 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │- regim de │ │ │ │ │- regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime P +│ │ │ │ │înălţime P + │ │ │
│26311 │8.29.06 │Clădire- corp│ │ │1; │511.323 │ │ │ │1; │ │ │
│ │ │B │ │ │- anul │ │ │ │ │- anul │ │ │
│ │ │ │ │ │construirii │ │ │ │ │construirii │ │ │
│ │ │ │ │ │1927; │ │ │ │ │1927; │ │ │
│ │ │ │ │ │- nr. │ │ │ │ │- nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │ │ │ │cadastral │ │ │
│ │ │ │ │ │232196-C2; │ │ │ │ │232196-C1; │ │ │
│ │ │ │ │ │- CF nr. │ │ │ │ │- CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │232196 a │ │ │ │ │232196 a │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiului│ │ │ │ │municipiului │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │
│ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │
├───────┼────────────┼─────────────┤ │ ├────────────┼──────────┤ │ │ │Corp B │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │ │construită la│ │ │
│ │ │ │ │ │la sol = 180│ │ │ │ │sol = 724 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │ │desfăşurată =│ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │ │984 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │= 360 mp; │ │ │ │ │- regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │- regim de │ │ │ │ │înălţime P + │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime P +│ │ │ │ │1; │ │ │
│26312 │8.29.06 │Clădire- corp│ │ │1; │196.341 │ │ │ │- anul │ │ │
│ │ │A │ │ │- anul │ │ │ │ │construirii │ │ │
│ │ │ │Institutul Naţional │ │construirii │ │ │ │ │1927; │ │ │
│ │ │ │de │ │1927; │ │ │ │ │- nr. │ │ │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare│ │- nr. │ │ │ │Clădiri corp │cadastral │ │ │
│ │ │ │pentru Maşini şi │Municipiul │cadastral │ │ │ │A, corp B şi │232196-C2; │Municipiul │ │
│ │ │ │Instalaţii destinate│Bucureşti, şos. │232196-C1; │ │26327 │8.29.06 │cabină │- CF nr. │Bucureşti, şos. │17.395.235 │
│ │ │ │Agriculturii şi │Bucureşti-Ploieşti,│- CF nr. │ │ │ │transformator│232196 a │Bucureşti-Ploieşti│ │
│ │ │ │Industriei │nr. 67, sectorul 1 │232196 a │ │ │ │+ teren │municipiului │nr. 67, sectorul 1│ │
│ │ │ │Alimentare- INMA CUI│ │municipiului│ │ │ │intravilan │Bucureşti, │ │ │
│ │ │ │2795310 │ │Bucureşti, │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │Cabină │ │ │
├───────┼────────────┼─────────────┤ │ ├────────────┼──────────┤ │ │ │transformator│ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │din acte │ │ │ │ │construită la│ │ │
│ │ │ │ │ │8.284 mp; │ │ │ │ │sol = 31 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │măsurată │ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │ │8.278 mp; │ │ │ │ │desfăşurată =│ │ │
│26327 │8.29.06 │Teren │ │ │- nr. │16.677.794│ │ │ │31 mp; │ │ │
│ │ │intravilan │ │ │cadastral │ │ │ │ │- anul │ │ │
│ │ │ │ │ │232196; │ │ │ │ │construirii │ │ │
│ │ │ │ │ │- CF nr. │ │ │ │ │1927; │ │ │
│ │ │ │ │ │232196 a │ │ │ │ │- nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiului│ │ │ │ │cadastral │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │232196-C3; │ │ │
│ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │- CF nr. │ │ │
├───────┼────────────┼─────────────┤ │ ├────────────┼──────────┤ │ │ │232196 s │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │municipiului │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │
│ │ │ │ │ │la sol = 31 │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │ │Teren │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │ │intravilan │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │ │din acte │ │ │
│Nr. MF │ │ │ │ │= 31 mp; │ │ │ │ │8.284 mp; │ │ │
│care se│ │Clădire- │ │ │- anul │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │
│va │8.29.06 │cabină │ │ │construirii │9.777 │ │ │ │măsurată │ │ │
│atribui│ │transformator│ │ │1927; │ │ │ │ │8.278 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │- nr. │ │ │ │ │- nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │ │ │ │cadastral │ │ │
│ │ │ │ │ │232196-C3; │ │ │ │ │232196; │ │ │
│ │ │ │ │ │- CF nr. │ │ │ │ │- CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │232196 s │ │ │ │ │232196 a │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiului│ │ │ │ │municipiului │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │
│ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │
└───────┴────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────┘


    ANEXA 4

                                 DATELE DE IDENTIFICARE
                           ale suprafeţei de 801 mp, temporar
           disponibilă, aparţinând domeniului public al statului şi aflată în
              administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
                         pentru Maşini şi Instalaţii destinate
           Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în
                          coordonarea Ministerului Cercetării,
                     Inovării şi Digitalizării, care se închiriază

┌────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Destinaţia│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Destinaţia │pentru │Perioada │Preţul │
│Nr. │ │Codul de │Persoana juridică ce│Adresa bunului │Caracteristicile│Valoarea de │actuală a │care se │pentru care│minim al │
│crt.│Nr. MF │clasificaţie│administrează bunul │imobil/spaţiului │tehnice │inventar │bunului │închiriază│se acordă │închirierii│
│ │ │ │imobil/spaţiul │ │ │(lei) │imobil/ │bunul │închirierea│(euro) │
│ │ │ │ │ │ │ │spaţiului │imobil/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │spaţiul │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- suprafaţă de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │801 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- acces incintă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din teren │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institutul Naţional │ │intravilan în │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │suprafaţă totală│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare│Municipiul │de 8.284 mp │ │Spaţii de │Lucrări de│ │ │
│ │26327 │ │pentru Maşini şi │Bucureşti, şos. │(suprafaţă din │ │lucru │utilitate │ │2,5 euro/mp│
│1. │(parţial)│8.29.06 │Instalaţii destinate│Bucureşti-Ploieşti│acte) şi 8.278 │1.613.785,09│pentru │publică │4 ani │/lună │
│ │ │ │Agriculturii şi │nr. 67, sectorul 1│mp (suprafaţă │ │activitatea│naţională │ │ │
│ │ │ │Industriei │ │măsurată), cu │ │de CDI │ │ │ │
│ │ │ │Alimentare - INMA │ │nr. cadastral │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CUI 2795310 │ │232196 CF nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │232196 a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016