Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 august 2013  privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 august 2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    în urma deliberărilor din şedinţa din data de 21 august 2013,

    Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.
    ART. 2
    Hotărârea intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se publică şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
    ART. 3
    Direcţiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.
    ART. 4
    Direcţia reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare asigură comunicarea prezentei hotărâri.


                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu

    Bucureşti, 21 august 2013.
    Nr. 28.


                            REGULAMENTUL NR. 3/2013
       pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în
              conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
                    648/2012 al Parlamentului European şi al
     Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate
   extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte norme privind autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi în conformitate cu prevederile normelor europene emise în aplicarea acestuia.
    (2) Normele europene emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 reprezintă regulamentele europene delegate de completare a acestuia cu privire la o serie de standarde tehnice de reglementare, regulamentele europene de punere în aplicare a unor standarde tehnice de implementare conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum şi orientările şi recomandările Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA), emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012, conform Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.
    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi în normele europene emise în aplicarea acestuia, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise în aplicarea acesteia de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
    (2) Contrapartea centrală se interpune între contrapărţile la contractele tranzacţionate pe una sau mai multe pieţe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător şi vânzător pentru fiecare cumpărător şi este responsabilă pentru funcţionarea unui sistem de compensare. Contrapartea centrală acţionează în oricare dintre calităţile de contraparte centrală pentru instrumente financiare derivate şi/sau de contraparte centrală pentru alte instrumente decât cele derivate, precum şi în calitate de casă de compensare în conformitate cu prevederile art. 157 din Legea nr. 297/2004.
    (3) După abrogarea titlului III din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate, formulată de contrapartea centrală către un membru compensator şi, dacă este cazul, către contrapărţile centrale cu care a încheiat acorduri de interoperabilitate sau de un membru compensator către un client ori un membru noncompensator pentru încadrarea în limitele impuse contului de marjă;
    2. cont de marjă - contul în care se evidenţiază fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare constituite în vederea garantării poziţiilor deschise, precum şi drepturile dobândite şi obligaţiile asumate;
    3. cont de poziţie - contul deschis în sistemul electronic de compensare-decontare pentru membrii compensatori/ noncompensatori şi/sau clienţii acestora în care sunt evidenţiate contractele cumpărate şi/sau vândute, precum şi poziţiile deschise cu instrumente financiare ca urmare a încheierii de tranzacţii;
    4. garanţie financiară - garanţie asupra valorilor mobiliare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. ipoteca mobiliară - ipotecă asupra valorilor mobiliare, definită conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    6. expunere - nivelul riscului asumat de un membru compensator/noncompensator care efectuează operaţiuni cu instrumente financiare, în cont propriu şi în contul clienţilor, fiind calculată după metodele utilizate de contrapartea centrală;
    7. închiderea unei poziţii deschise - stingerea de către client, membrul compensator/noncompensator sau contrapartea centrală a obligaţiilor contractuale dintr-o poziţie deschisă, fie prin asumarea unei poziţii de sens contrar, fie prin livrarea activului-suport, fie prin exercitarea dreptului conferit de opţiune;
    8. marcarea la piaţă - actualizarea conturilor de marjă, a garanţiilor şi a altor elemente de activ sau pasiv, cel puţin la sfârşitul programului de operare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise;
    9. poziţie deschisă - numărul net de contracte cumpărate sau vândute, înregistrate într-un anumit cont de poziţie, care nu au ajuns la scadenţă sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligaţii nu au fost stinse;
    10. grup - grupul de societăţi constând dintr-o societate-mamă şi filialele acesteia în sensul definiţiei de la pct. 12 sau grupul de societăţi menţionat la art. 3 alin. (1) şi la art. 80 alin. (7) şi (8) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit;
    11. participaţie calificată - deţinerea, directă sau indirectă, într-o contraparte centrală ori într-un registru central de tranzacţii a unei participaţii care reprezintă cel puţin 10% din capital sau din drepturile de vot, astfel cum este prevăzut la art. 228 din Legea nr. 297/2004, având în vedere condiţiile de cumulare stabilite la art. 12 alin. (4) şi (5) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării contrapărţii centrale sau a registrului central de tranzacţii în care este deţinută participaţia respectivă;
    12. societate-mamă - societatea care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor ori asociaţilor la o altă societate (filială); sau
    b) are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societăţi (filială) şi este simultan acţionar ori asociat la societatea în cauză; sau
    c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei societăţi (filială) al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză ori al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societăţii în cauză, dacă legislaţia sub incidenţa căreia intră filiala permite ca ea să fie supusă unor astfel de contracte ori clauze;
    d) este acţionar sau asociat al unei societăţi şi:
    (i) fie majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale societăţii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar în cauză, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până la momentul întocmirii conturilor consolidate au fost numiţi doar prin exercitarea drepturilor sale de vot,
    (ii) fie controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai societăţii în cauză (filială), majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor societăţii în cauză.
    Pct. (i) nu se aplică dacă o altă societate deţine drepturile menţionate la lit. a), b) sau c) în ceea ce priveşte filiala.
    În aplicarea lit. a), b) şi d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale oricărei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii-mamă sau a unei alte filiale trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.
    În aplicarea lit. a), b) şi d), din drepturile menţionate la paragraful anterior se scad următoarele drepturi:
    1. conferite de acţiunile deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
    2. conferite de acţiuni deţinute ca garanţie, cu condiţia ca aceste drepturi să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau ca deţinerea acestor acţiuni să constituie, pentru societatea care le deţine, o operaţiune curentă în cadrul activităţilor sale în materie de împrumuturi, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care oferă garanţia.
    În aplicarea lit. a) şi d), din totalul drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor filialei se scad drepturile de vot conferite de acţiunile deţinute de societatea însăşi, de o filială a societăţii în cauză sau de o persoană acţionând în nume propriu, dar pe seama acestor societăţi;
    13. filială - societatea menţionată la pct. 12, în relaţie cu societatea-mamă, inclusiv o filială a unei filiale a societăţii-mamă care le conduce;
    14. control - înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială, aşa cum este descrisă la pct. 12;
    15. legături strânse - o situaţie în care cel puţin două persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
    (i) participare, adică deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi;
    (ii) control, adică relaţia dintre o societate-mamă şi o filială, aşa cum este descrisă la pct. 12, sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate. În acest sens, o filială a unei filiale este considerată a fi o filială a societăţii-mamă a filialelor respective.
    O situaţie în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate în mod permanent de aceeaşi persoană printr-o relaţie de control se consideră, de asemenea, ca determinând o "legătură strânsă" între persoanele respective.

    CAP. II
    Prevederi aplicabile contrapărţii centrale

    ART. 3
    În vederea autorizării şi pe toată perioada funcţionării, contrapartea centrală trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la titlul IV cap. V şi VI din Legea nr. 297/2004 ce nu contravin Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi normelor europene emise în aplicarea acestuia, precum şi prevederile prezentului regulament.

    SECŢIUNEA 1
    Autorizarea contrapărţii centrale

    ART. 4
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare contrapartea centrală va transmite A.S.F. o cerere de autorizare în conformitate cu art. 14 şi, respectiv, art. 17 din Regulamentul (UE) 648/2012, semnată de reprezentantul legal al societăţii respective şi însoţită de documentele menţionate la alin. (2).
    (2) În vederea acordării autorizaţiei menţionate la alin. (1), o persoană juridică ce intenţionează să presteze servicii de compensare în calitate de contraparte centrală depune o cerere în care se specifică activităţile şi serviciile pe care intenţionează să le presteze, precum şi clasele de instrumente financiare pentru care intenţionează să desfăşoare activităţi specifice, însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată, cuprinzând menţiuni privind obiectul de activitate precizat la art. 11;
    b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii, conform prevederilor art. 10;
    c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
    d) dovada deţinerii capitalului iniţial permanent şi disponibil de cel puţin echivalentul în lei a 7,5 milioane euro prevăzut la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, determinat în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind cerinţele de capital pentru contrapărţile centrale, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, precum şi a resurselor proprii prevăzute la art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi calculate în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare privind cerinţele pentru contrapărţile centrale, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    e) dovada deţinerii cu titlu legal a sediului central necesar funcţionării contrapărţii centrale, precum şi a sediului de prelucrare secundar care are capacitatea de a asigura continuitatea tuturor funcţiilor critice ale contrapărţii centrale în mod identic cu sediul central, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2012, materializată prin una dintre următoarele forme:
    1. actul de proprietate;
    2. contractul de închiriere înregistrat la autoritatea fiscală, în original/copie legalizată; Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Contractul de închiriere va fi reînnoit şi depus la A.S.F. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţiune ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social;
    f) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi directori sau, după caz, pentru membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului:
    1. curriculum vitae actualizat, datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 17;
    2. copia actului de identitate;
    3. copia legalizată a diplomei/diplomelor de studii;
    4. certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată, eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 5 ani sau care încă nu şi-au stabilit reşedinţa în România, certificatele de cazier judiciar şi certificatele de cazier fiscal eliberate de autorităţile române vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autorităţile competente din statul de origine şi din statul în care şi-au stabilit anterior reşedinţa, dacă acesta este alt stat decât cel de origine; în cazul în care în statul membru de origine nu se eliberează documentele echivalente, se va depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în acest sens;
    5. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 17, precum şi cele menţionate în normele europene incidente;
    6. documente din partea Băncii Naţionale a României (B.N.R.) din care să reiasă că nu au fost sancţionaţi cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul bancar, pentru persoanele care au desfăşurat anterior activităţi la entităţile reglementate şi supravegheate de B.N.R.;
    7. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 1, care trebuie să cuprindă: toate deţinerile directe sau indirecte individuale şi/sau în legătură cu alte persoane cu care acţionează în mod concertat ori persoane cu care se află în legături strânse, în orice societate comercială, reprezentând cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
    g) pentru acţionarii persoane fizice sau juridice, cu deţineri directe ori indirecte reprezentând o participaţie calificată într-o contraparte centrală documentele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor la o societate de servicii de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009 (Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009) din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 8 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009, aşa cum au fost acestea detaliate în anexa nr. 1 din acelaşi regulament;
    h) regulamentul de organizare şi funcţionare a contrapărţii centrale întocmit cu respectarea prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi ale cap. III din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 (art. 3-8 şi ale art. 11);
    i) reglementările elaborate de contrapartea centrală în conformitate cu prevederile art. 12;
    j) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanţii contrapărţii centrale în relaţia cu A.S.F.;
    k) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România;
    l) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al contrapărţii centrale, din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă prevederile din Legea nr. 297/2004, prevederile reglementărilor europene incidente, precum şi prevederile prezentului regulament;
    m) raportul de evaluare a echipamentelor tehnice şi a programului informatic necesare funcţionării contrapărţii centrale, întocmit de un evaluator/expert independent, după caz;
    n) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice şi de securitate deţinând minimum certificat CISA (Certified Information Security Auditor), auditor independent faţă de contrapartea centrală, care să certifice gradul de siguranţă a sistemului utilizat de contrapartea centrală şi existenţa controalelor pentru riscul sistemic şi operaţional;
    o) dovada, în copie, a deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului pentru calculator specializat, care va fi folosit numai pentru activitatea supusă autorizării, ori declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în original, a reprezentantului legal al contrapărţii centrale din care să rezulte că programul pentru calculator este produs de către departamentul de informatică al acestuia, că este documentat corespunzător, versionat pe baza unui proces documentat de management al schimbării, precum şi manualul de operare;
    p) curriculum vitae actualizat, datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale şi copia actului de identitate a persoanelor desemnate să asigure funcţia de audit intern sau, după caz, copia contractului încheiat între societate şi auditorul intern, în situaţia în care activitatea de audit intern este externalizată;
    q) documente pentru autorizarea persoanelor care asigură funcţia de conformitate prevăzute la art. 13 alin. (8);
    r) curriculum vitae actualizat, datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale şi copia actului de identitate pentru persoanele care asigură funcţia de administrare a riscului;
    s) copia contractului încheiat cu operatorii de piaţă şi operatorii de sistem, după caz, ai locului/ai locurilor de tranzacţionare, definite la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru tranzacţiile din sistemul acestora pentru care se efectuează servicii de compensare;
    ş) autorizaţia prealabilă a B.N.R. pentru sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu art. 404 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor ce vor fi practicate, dacă au fost aprobate de adunarea generală a acţionarilor;
    ţ) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor de autorizare.
    (3) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise A.S.F. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine vor fi prezentate în copie şi în traducere legalizată.
    (4) Pentru documentele menţionate la alin. (2) vor fi depuse şi traduceri legalizate în limba engleză.
    (5) Evaluarea acţionarilor prevăzuţi la alin. (2) lit. g) conform prevederilor art. 31 şi 32 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se realizează în baza procedurilor, criteriilor şi documentelor prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009.
    (6) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea centrală va depune la A.S.F. informaţii suplimentare în termen de maximum 90 de zile de la data solicitării A.S.F.
    (7) A.S.F. va decide cu privire la autorizaţia de funcţionare a contrapărţii centrale în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (8) Contrapartea centrală respectă în orice moment condiţiile impuse pentru autorizare.
    ART. 5
    Cererea de autorizare pentru funcţionarea contrapărţii centrale poate fi respinsă în condiţiile menţionate la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ori în condiţiile în care nu sunt îndeplinite cerinţele suplimentare stabilite de A.S.F. conform prezentului regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Retragerea autorizaţiei de funcţionare a contrapărţii centrale

    ART. 6
    (1) A.S.F. poate să retragă autorizaţia unei contrapărţi centrale în condiţiile impuse de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (2) Contrapartea centrală are obligaţia să convoace adunarea generală a acţionarilor proprii în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data retragerii autorizaţiei care va avea pe ordinea de zi hotărârea privind modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În situaţia în care contrapartea centrală nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), A.S.F. va solicita consiliului de administraţie sau, după caz, directoratului societăţii să convoace adunarea generală a acţionarilor care va avea pe ordinea de zi hotărârea privind modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), A.S.F. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acţionarilor în vederea încadrării contrapărţii centrale în prevederile alin. (2).
    ART. 7
    (1) În vederea retragerii autorizaţiei de funcţionare a unei contrapărţi centrale, la cerere, conform art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, aceasta va depune o solicitare în acest sens, însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar al contrapărţii centrale privind solicitarea retragerii autorizaţiei;
    b) dovada publicării anunţului contrapărţii centrale cu privire la încetarea activităţii, în 3 cotidiene de circulaţie naţională, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar;
    c) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului/contrapărţii centrale, în original, şi documente justificative din care să rezulte că nu există poziţii şi garanţii înregistrate în conturile membrilor compensatori şi că nu au fost iniţiate noi contracte după data adunării generale a acţionarilor în care s-a hotărât începerea procedurii de solicitare a retragerii autorizaţiei;
    d) dovada că au fost restituite toate contribuţiile la fondul de garantare al contrapărţii centrale, precum şi la celelalte scheme de garantare;
    e) dovada încetării contractului încheiat cu operatorii de piaţă şi operatorii de sistem, după caz, ai locului/locurilor de tranzacţionare, prevăzute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    f) dovada achitării datoriilor faţă de membrii compensatori, A.S.F. şi alte entităţi implicate;
    g) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanelor responsabile cu administrarea arhivei societăţii;
    h) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii;
    i) balanţa de verificare aferentă lunii în curs;
    j) orice alte documente şi informaţii pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.
    (2) În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare ca urmare a unei fuziuni, documentele prevăzute la alin. (1) se vor completa cu dovada publicării proiectului de fuziune şi dovada necontestării acestuia la oficiul registrului comerţului în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizaţiei contrapărţii centrale la data constatării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete conform prevederilor alin. (1) şi (2).
    ART. 8
    (1) În cazul retragerii autorizaţiei în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu excepţia situaţiei de solicitare a retragerii la cerere a autorizaţiei, consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directoratul va efectua numai acte de administrare în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizaţiei, precum şi supravegherea transferului operaţiunilor, poziţiilor, garanţiilor (marjelor) şi al fondului de garantare către o altă societate autorizată în baza Regulamentului (UE) nr. 648/2012 să efectueze operaţiunile specifice contrapărţii centrale şi publicarea acestei situaţii.
    (2) Prin conservarea patrimoniului existent la data retragerii autorizaţiei se înţelege inclusiv închiderea poziţiilor deschise existente, restituirea garanţiilor şi a contribuţiilor la fondul de garantare, precum şi orice alte operaţiuni pentru buna desfăşurare a activităţii contrapărţii centrale.
    (3) Transferul operaţiunilor, poziţiilor, garanţiilor (marjelor) şi al fondului de garantare către o altă contraparte centrală va fi efectuat în cel mai scurt timp posibil, astfel încât să se evite pe cât posibil acumularea de pierderi în contul membrilor compensatori şi al clienţilor acestora.
    (4) În situaţia în care A.S.F. apreciază că societatea riscă să intre în insolvenţă sunt aplicabile măsurile de administrare specială şi lichidare administrativă prevăzute de titlul IX din Legea nr. 297/2004.
    ART. 9
    Retragerea autorizaţiei de funcţionare sau iniţierea procedurii de retragere nu exonerează contrapartea centrală de executarea obligaţiilor faţă de A.S.F. şi entităţile pieţei de capital, care au luat naştere anterior deciziei de retragere a autorizaţiei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii privind autorizarea contrapărţii centrale

    ART. 10
    Contrapartea centrală se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni emitentă de acţiuni nominative conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 11
    (1) Obiectul de activitate al contrapărţii centrale constă în efectuarea de operaţiuni de compensare, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi alte servicii şi activităţi legate de compensare, precum şi, după caz, în operarea unei sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.
    (2) Obiectul de activitate va cuprinde serviciile şi activităţile pe care o contraparte centrală le prestează, inclusiv clasele de instrumente financiare pentru care furnizează servicii şi activităţi de compensare.
    (3) În vederea extinderii obiectului de activitate al contrapărţii centrale în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o contraparte centrală va transmite la A.S.F. o cerere de autorizare pentru extinderea obiectului de activitate, iar procedura de autorizare va fi cea prevăzută la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (4) Cererea de autorizare menţionată la alin. (3) va fi însoţită de documentele menţionate la art. 4 alin. (2) în măsura în care acestea se modifică în conformitate cu obiectul de activitate extins.
    ART. 12
    (1) O contraparte centrală are obligaţia de întocmire a unor reglementări proprii prin care să se asigure îndeplinirea de către societate, consiliul de administraţie şi directori, respectiv consiliul de supraveghere şi directoratul societăţii, angajaţii, participanţii la contrapartea centrală şi investitori a prevederilor Legii nr. 297/2004, a normelor europene incidente şi a prevederilor prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) politici şi proceduri privind constituirea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi ale conducerii efective a contrapărţii centrale în conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi ale art. 3 şi 7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    b) politici, proceduri, sisteme şi controale de identificare, monitorizare şi administrare a riscurilor cu respectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    c) politici şi proceduri de conformitate în concordanţă cu prevederile art. 5 şi 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    d) reguli şi proceduri de remunerare stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    e) reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    f) reguli şi proceduri privind constituirea, mandatul şi funcţionarea comitetului de risc în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    g) reguli şi proceduri privind constituirea şi funcţionarea auditului intern cu respectarea art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    h) reguli şi proceduri de evidenţă şi păstrare a datelor în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ale art. 12-16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.249/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul evidenţelor care trebuie păstrate de contrapărţile centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.249/2012;
    i) politici de continuitate a activităţii şi un plan de redresare în caz de dezastru în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi ale art. 17-21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    j) procedura de gestionare a crizelor în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    k) proceduri privind identificarea şi gestionarea conflictelor de interese în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    l) proceduri privind externalizarea activităţii conform prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    m) politici şi proceduri pentru implementarea regulilor de conduită în conformitate cu prevederile titlului IV cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    n) reguli şi proceduri cu privire la cerinţele de marjă, fondul de garantare, inclusiv modul de calcul al acestuia, precum şi la constituirea şi utilizarea altor resurse financiare conform prevederilor art. 41-43 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi în conformitate cu prevederile titlurilor VI-VII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    o) proceduri aplicabile în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată în conformitate cu prevederile art. 45 şi 48 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi, respectiv, prevederile cap. IX şi ale cap. XII secţiunea 7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    p) politici şi proceduri privind evaluarea şi monitorizarea continuă a lichidităţii activelor acceptate ca garanţie în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi cu prevederile cap. X din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    q) politica de investiţii a resurselor financiare cu respectarea prevederilor art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi în conformitate cu prevederile cap. XI din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    r) politici şi proceduri de validare a modelelor, metodologiilor şi a cadrului de gestionare a riscului de lichidităţi, precum şi politici şi proceduri privind programele de simulare de criză (stress testing) şi de testare expost (back testing), în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi cap. XII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    s) proceduri privind identificarea surselor de risc care i-ar putea afecta funcţiile în curs de desfăşurare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013;
    ş) proceduri pentru adoptarea de măsuri adecvate pe baza informaţiilor incluse în rapoartele către conducere, potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013;
    t) după caz, proceduri privind cumpărarea impusă, aşa cum sunt prevăzute în cadrul Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
    (2) În vederea evaluării riscului contrapărţii centrale de către A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea centrală trebuie să se asigure că reglementările proprii prevăzute la alin. (1) includ toate informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) Orice modificare a reglementărilor proprii menţionate la alin. (1) este supusă autorizării A.S.F., înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Autorizaţia pentru modificarea reglementărilor se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru modificarea respectivă, cu excepţia situaţiilor în care modificarea reglementărilor duce la extinderea obiectului de activitate al contrapărţii centrale.
    ART. 13
    (1) O contraparte centrală are obligaţia de a constitui un compartiment de conformitate specializat pentru îndeplinirea funcţiei de conformitate prevăzută la art. 6 din Regulamentul (UE) delegat nr. 153/2013.
    (2) Contrapartea centrală trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ funcţia de conformitate, care se va desfăşura în mod independent şi care va implica următoarele responsabilităţi:
    a) monitorizarea şi evaluarea în mod continuu a eficacităţii şi a modului adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform art. 12, precum şi a măsurilor dispuse pentru remedierea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii (deficienţe constatate în ducerea la îndeplinire a obligaţiilor societăţii);
    b) asigurarea respectării prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    c) acordarea de consultanţă şi asistenţă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul contrapărţii centrale, responsabile cu desfăşurarea unei anumite activităţi pentru respectarea cerinţelor impuse conform prevederilor reglementărilor în vigoare.
    (3) Contrapartea centrală va avea cel puţin 2 angajaţi în cadrul compartimentului de conformitate.
    (4) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de conformitate, denumită în continuare reprezentant al compartimentului de conformitate, va fi supusă autorizării A.S.F. şi va fi înscrisă în Registrul A.S.F.
    (5) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de conformitate să îşi ducă la îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, contrapartea centrală trebuie să se asigure că următoarele condiţii sunt respectate:
    a) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de conformitate trebuie să aibă autoritatea, resursele, experienţa şi cunoştinţele de specialitate necesare, precum şi acces la toate informaţiile relevante;
    b) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de conformitate poartă responsabilitatea pentru respectarea atribuţiilor aferente funcţiei de conformitate şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare;
    c) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de conformitate trebuie să nu fie implicată în desfăşurarea activităţilor pe care le monitorizează;
    d) metoda de stabilire a remuneraţiei persoanelor numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de conformitate trebuie să nu le compromită obiectivitatea şi trebuie să nu conducă la această posibilitate.
    (6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, reprezentantul compartimentului de conformitate va raporta direct consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare, informând imediat şi auditorii interni ai contrapărţii centrale.
    (7) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de reprezentant al compartimentului de conformitate al unei contrapărţi centrale, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi să fie angajată exclusiv în cadrul acelei contrapărţi centrale;
    b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă ori de diplomă şi experienţă de minimum 5 ani în sectorul pieţei de capital reglementat de A.S.F.;
    c) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat examenul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F. şi să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
    d) să nu fie administrator/membru al consiliului de supraveghere/director/membru al directoratului al contrapărţii centrale respective sau al unei alte contrapărţi centrale;
    e) să nu fie acţionar, administrator, angajat, agent pentru servicii de investiţii financiare, reprezentant al compartimentului de control intern, după caz, la un intermediar, la o societate de administrare a investiţiilor, la o altă contraparte centrală, la un depozitar central sau la un operator de piaţă/sistem;
    f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;
    g) să aibă o bună reputaţie, calificare şi experienţă profesională pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii contrapărţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale normelor europene aplicabile, precum şi pentru a asigura administrarea sigură, prudentă şi transparentă a activităţii acesteia, în scopul protejării intereselor investitorilor;
    h) să nu fi fost sancţionată de A.S.F. sau B.N.R. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.
    (8) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de conformitate, contrapartea centrală va depune la A.S.F., pentru fiecare persoană, o cerere, însoţită de următoarele documente:
    a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile legalizate ale actelor de studii;
    d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de conformitate, eliberat de A.S.F.;
    e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
    f) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
    g) declaraţia pe propria răspundere a persoanei, sub semnătură olografă, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (7) lit. d)-g);
    h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru înscrierea în Registrul A.S.F.;
    i) orice alte informaţii şi documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.
    (9) Cererea de autorizare pentru persoanele care se autorizează ca reprezentanţi ai compartimentului de conformitate va fi însoţită de descrierea detaliată a responsabilităţilor fiecărei persoane din cadrul compartimentului de conformitate.
    (10) Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de conformitate se poate face în următoarele situaţii:
    a) la cererea societăţii;
    b) ca sancţiune.
    (11) Contrapartea centrală are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de conformitate cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.
    (12) Retragerea la cerere va fi acordată de A.S.F. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizaţiei.
    (13) După retragerea, în condiţiile alin. (10) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de conformitate, emisă pe numele unei contrapărţi centrale, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeaşi calitate pe numele unei alte contrapărţi centrale nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.
    (14) Reprezentantul compartimentului de conformitate îşi va desfăşura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborată în vederea asigurării respectării de contrapartea centrală şi angajaţii săi a legislaţiei incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii.
    (15) Suplimentar faţă de responsabilităţile prevăzute la alin. (2), reprezentantul compartimentului de conformitate are următoarele atribuţii:
    a) să monitorizeze, să efectueze investigaţii şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii contrapărţii centrale şi a procedurilor interne de către contrapartea centrală sau de către angajaţii acesteia, să ţină evidenţa neregulilor descoperite;
    b) să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;
    c) să avizeze documentele transmise de contrapartea centrală către A.S.F. în vederea obţinerii autorizaţiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F. şi normelor europene aplicabile, precum şi raportările transmise A.S.F.;
    d) să prevină şi să propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societăţii de către organele de conducere ale contrapărţii centrale sau de către angajaţii acesteia;
    e) să raporteze cu celeritate consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.
    (16) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (15), reprezentantul compartimentului de conformitate va ţine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului contrapărţii centrale în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare, precum şi deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluţionare.
    (17) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de conformitate ia cunoştinţă în timpul activităţii de eventuale încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/ directorii/membrii directoratului în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare şi auditorii interni ai contrapărţii centrale.
    (18) În cazul constatării unor abateri de la legislaţia şi reglementările în vigoare, membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere/directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai contrapărţii centrale, în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare, vor notifica imediat A.S.F. şi altor entităţi din piaţa de capital implicate situaţia constatată şi măsurile adoptate.
    (19) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie/ membrii consiliului de supraveghere/directorii/membrii directoratului, în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare, nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data notificării prevăzute la alin. (18), reprezentanţii compartimentului de conformitate au obligaţia de a notifica de îndată A.S.F. asupra neaplicării acestor măsuri.
    (20) La sfârşitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, reprezentantul compartimentului de conformitate va transmite consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului ai contrapărţii centrale, în funcţie de structura organizatorică a contrapărţii centrale şi de regulamentul şi procedurile interne de organizare, un raport cuprinzând analiza tuturor situaţiilor identificate, activitatea desfăşurată, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul următor. Raportul aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directori/directorat, după caz, va fi transmis A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Acţionarii contrapărţii centrale

    ART. 14
    Poate dobândi calitatea de acţionar al casei de compensare/contrapărţii centrale orice persoană fizică sau juridică, română ori străină.
    ART. 15
    (1) În vederea evaluării caracterului adecvat al unui achizitor potenţial conform prevederilor art. 31 şi 32 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, achizitorul potenţial are obligaţia de a transmite A.S.F. documentele menţionate în anexa nr. 2 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009.
    (2) Actul constitutiv al contrapărţii centrale trebuie să conţină prevederi referitoare la procentele menţionate la art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi dispoziţii referitoare la aplicarea procedurii stabilite de art. 283 din Legea nr. 297/2004.
    (3) În cazul în care, în perioada de evaluare, A.S.F. nu se opune achiziţiei propuse, perioada maximă pentru finalizarea achiziţiei este de 60 de zile de la expirarea perioadei de evaluare şi se poate prelungi la cererea motivată a potenţialului achizitor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Administrarea şi conducerea contrapărţii centrale

    ART. 16
    Administrarea şi conducerea contrapărţii centrale trebuie să se desfăşoare în condiţii de soliditate şi prudenţă în vederea asigurării protecţiei intereselor acţionarilor şi investitorilor.
    ART. 17
    (1) Administrarea contrapărţii centrale va fi încredinţată unui consiliu de administraţie sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format dintr-un număr impar de membri, persoane fizice, dar nu mai puţin de 5. Cel puţin o treime dintre aceştia, dar nu mai puţin de 2, trebuie să fie independenţi în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (2) Desemnarea administratorilor independenţi se va efectua cu respectarea criteriilor stabilite de art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celui privind lipsa relaţiilor dintre administratori şi acţionarii persoane juridice ai contrapărţii centrale.
    (3) Conducerea efectivă a contrapărţii centrale trebuie să fie asigurată de directori, în cazul sistemului unitar de administrare, sau de membrii directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare.
    (4) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului unei contrapărţi centrale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă o bună reputaţie, calificare şi experienţă profesională adecvată în domeniul serviciilor financiare, al administrării riscului şi/sau al serviciilor de compensare pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii contrapărţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale normelor europene aplicabile, precum şi pentru a asigura administrarea solidă, prudentă şi transparentă a activităţii acesteia, în scopul protejării intereselor investitorilor;
    b) să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licenţă, în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul serviciilor financiare, al administrării riscurilor şi/sau al serviciilor de compensare;
    c) să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor de suspendare/retragere a autorizaţiei sau interzicere temporară a desfăşurării unor activităţi sau servicii sau a unor sancţiuni similare, aplicate de A.S.F., B.N.R. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din statele membre sau nemembre;
    d) să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată sau pentru fapte de corupţie, spălarea de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz, dare sau luare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a contrapărţii centrale;
    e) să nu fi fost administratori ai unei societăţi care s-a aflat în curs de reorganizare judiciară sau a fost declarată în stare de faliment sau care a fost suspendată ori căreia i s-a retras autorizaţia de către autoritatea competentă pe perioada exercitării funcţiilor cu care au fost învestiţi;
    f) să nu facă parte din conducere, să nu fie administratori, angajaţi sau auditori financiari şi să nu deţină nicio participare la o altă entitate care îndeplineşte funcţiile unei contrapărţi centrale sau la un intermediar care este membru al contrapărţii centrale respective;
    g) să nu deţină nicio funcţie publică.
    (5) Membrii independenţi ai consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi directoratului trebuie, suplimentar faţă de prevederile alin. (4), să facă dovada îndeplinirii cerinţelor definite la art. 2 pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    ART. 18
    (1) În vederea validării individuale a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi a aprobării numirii directorilor/membrilor directoratului contrapărţii centrale, A.S.F. va evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi experienţa profesională a fiecărei persoane propuse, luând în considerare documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f).
    (2) A.S.F. va refuza să valideze membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau să aprobe numirea directorilor/membrilor directoratului contrapărţii centrale dacă există motive întemeiate pentru a considera că aceştia nu pot asigura administrarea şi efectuarea operaţiunilor contrapărţii centrale în condiţii sigure şi prudente.
    (3) În termen de maximum 30 de zile de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanţă a postului de membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, contrapartea centrală va supune validării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, care să respecte condiţiile prevăzute la art. 17 şi art. 4 alin. (2) lit. f).
    (4) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.
    ART. 19
    Atribuţiile şi responsabilităţile consiliului de administraţie şi ale directorilor, respectiv ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului vor fi stabilite în actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, ale prevederilor art. 26 şi 27 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi ale cap. III din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
    ART. 20
    (1) În vederea verificării de către A.S.F. a îndeplinirii prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, până la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere are obligaţia să notifice consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al contrapărţii centrale şi A.S.F. natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor sale materiale, dacă:
    a) este parte a unui contract încheiat cu contrapartea centrală;
    b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu contrapartea centrală;
    c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu contrapartea centrală;
    d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere;
    e) alte circumstanţe care constituie sau pot da naştere unui conflict de interese aşa cum sunt ele identificate de către contrapartea centrală conform procedurilor menţionate la art. 12 alin. (1) lit. k).
    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine membrului consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere atunci când a cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat ori este în curs de a fi încheiat un contract faţă de care acesta are un interes material sau în situaţia în care pe ordinea de zi se dezbat şi se supun aprobării probleme faţă de care respectivul membru se află în conflict de interese.
    (3) Un membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situaţie care se referă la patrimoniul ori interesele personale sau ale familiei acestuia (soţul/soţiei, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv) şi care se află în legătură directă ori incidentă cu activitatea contrapărţii centrale.
    (4) Membrul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere care are un interes material, o relaţie materială ori care se află într-un conflict de interese nu va participa la dezbaterile care au legătură cu acestea şi se va abţine de la vot asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.
    (5) Atunci când un membru al consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere al contrapărţii centrale nu declară una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4):
    a) contrapartea centrală, un acţionar al acesteia sau A.S.F. poate cere instanţei judecătoreşti anularea oricărui contract în care membrul respectiv are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1)-(4);
    b) A.S.F. poate solicita contrapărţii centrale anularea hotărârii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi înlocuirea respectivului membru al consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Dotarea tehnică şi resursele

    ART. 21
    (1) Sistemele tehnice folosite de către contrapartea centrală trebuie să respecte cerinţele menţionate la art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013, să fie echipate cu sisteme de siguranţă şi salvare corespunzătoare, precum şi să asigure îndeplinirea a cel puţin următoarelor funcţii:
    a) evaluarea şi gestionarea riscului de compensare şi a celui de decontare, în sensul reducerii acestora;
    b) păstrarea în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date;
    c) înregistrarea instrumentelor financiare şi a tuturor operaţiunilor cu acestea, separat pe fiecare membru compensator, pe fiecare client al membrului compensator, pe fiecare membru noncompensator şi pe fiecare client al membrului noncompensator;
    d) reevaluarea cel puţin la sfârşitul programului de operare şi ori de câte ori este cazul a poziţiilor deschise şi a tuturor acelor elemente de activ sau pasiv care fac obiectul marcării la piaţă, conform procedurii stabilite de contrapartea centrală;
    e) comunicarea în timp real cu membrii compensatori ai respectivei contrapărţi centrale;
    f) operarea în timp real a alimentărilor în conturile de marjă, a retragerilor sau a constituirilor de garanţii şi/sau colateral;
    g) posibilitatea intervenirii în cazul necesităţii reducerii poziţiei nete pentru membrii compensatori care nu se încadrează în limitele impuse de contrapartea centrală;
    h) transmiterea electronică a rapoartelor aferente operaţiunilor specifice desfăşurate cu instrumente financiare pentru fiecare membru compensator, fiecare client al membrului compensator, fiecare membru noncompensator şi fiecare client al membrului noncompensator.
    (2) Contrapartea centrală trebuie să dispună de capacităţi de recuperare şi refacere în urma pierderii de date, să se asigure împotriva calamităţilor naturale sau a oricărei altei situaţii deosebite, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi cap. V din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
    (3) Contrapartea centrală trebuie să garanteze nerepudierea tranzacţiilor.
    ART. 22
    Spaţiul destinat sediului social, precum şi cel destinat sediului de prelucrare secundar al contrapărţii centrale trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţii contrapărţii centrale şi va avea cel puţin următoarele caracteristici:
    a) să fie exclusiv destinat activităţii specifice;
    b) să aibă o suprafaţă care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu;
    c) să asigure condiţiile minime privind dotarea tehnică;
    d) să asigure securitatea spaţiului prin sisteme de alarmă antiefracţie;
    e) să fie dotat cu sistem de alarmă în caz de incendiu;
    f) să aibă surse de energie electrică principală, precum şi de rezervă;
    g) să asigure securitatea spaţiului conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 23
    Contrapartea centrală trebuie să dispună şi să menţină pe parcursul activităţii sale de resursele financiare prevăzute la titlul IV cap. 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, precum şi de cap. VI şi VII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 pentru a face faţă unor situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor membrilor compensatori.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Modificări în modul de organizare şi funcţionare a contrapărţii centrale

    ART. 24
    (1) Următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare a contrapărţii centrale vor fi supuse autorizării A.S.F., în prealabil intrării în vigoare sau înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului:
    a) emiterea, modificarea şi completarea reglementărilor şi procedurilor emise de către contrapartea centrală privind organizarea şi funcţionarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 12;
    b) majorarea/reducerea capitalului social;
    c) modificarea obiectului de activitate;
    d) modificarea structurii acţionariatului în cazul atingerii sau depăşirii pragurilor de deţinere prevăzute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    e) schimbarea directorilor sau, după caz, a membrilor directoratului;
    f) schimbarea sediului social şi a sediului de prelucrare secundar;
    g) înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare (sucursale);
    h) schimbarea denumirii;
    i) modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
    j) modificarea adusă sistemului de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.
    (2) Contrapartea centrală va supune validării A.S.F., individual, înaintea începerii exercitării mandatului, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi va supune autorizării A.S.F. modificarea componenţei, prezentând pentru fiecare membru documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. f).
    (3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare menţiuni de la oficiul registrului comerţului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare a modificării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei sau a deciziei de validare a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, cu excepţia modificărilor de la alin. (1) lit. d), contrapartea centrală are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înscriere de menţiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerţului şi, după caz, eliberarea unui nou certificat.
    (4) Orice modificare a condiţiilor de autorizare care au stat la baza acordării autorizaţiei contrapărţii centrale, altele decât cele menţionate la alin. (1), se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la producerea modificării.
    (5) În cazul în care deschiderea unei sucursale presupune extinderea obiectului de activitate, contrapartea centrală trebuie să efectueze aceleaşi demersuri cu cele pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare iniţiale conform art. 4 şi 5.
    ART. 25
    (1) Contrapartea centrală poate să îşi desfăşoare activitatea şi în altă localitate decât cea în care se află sediul social, prin înfiinţarea de sucursale.
    (2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită desfăşurarea în condiţii sigure, prudente şi transparente a activităţii contrapărţii centrale şi să respecte cel puţin următoarele cerinţe cumulative:
    a) să deţină un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii, care trebuie să fie în folosinţa exclusivă a contrapărţii centrale, îndeplinind condiţiile prevăzute la art. 22;
    b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică necesară desfăşurării activităţii sucursalei;
    c) persoana din conducerea sucursalei să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 17;
    d) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de către consiliul de administraţie al contrapărţii centrale care va cuprinde prevederi speciale privind evidenţa şi controlul în cadrul sucursalei, precum şi atribuţiile şi răspunderea personalului acesteia;
    e) să folosească în mod legal un sistem tehnico-informatic care să îndeplinească funcţiile prevăzute la art. 21 alin. (1).
    (3) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor va fi remisă zilnic sediului social/central al contrapărţii centrale.
    (4) Lunar, toate documentele aferente activităţilor desfăşurate de către sucursale vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central al contrapărţii centrale, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
    ART. 26
    Contrapartea centrală are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toată durata de funcţionarea a acestora, notificând A.S.F. orice modificare.
    ART. 27
    A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor menţionate la art. 24 dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau altor dispoziţii legale în vigoare ori normelor europene.
    ART. 28
    Actul individual de autorizare a modificărilor aduse condiţiilor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei şi/sau decizia de validare a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere se eliberează pe baza unei cereri, însoţită de următoarele documente, după caz:
    a) hotărârea organului statutar al contrapărţii centrale conform prevederilor actului constitutiv. În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu care urmează să se majoreze capitalul social şi sursa/sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului iniţial şi permanent prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. d);
    b) fundamentarea elaborării, modificării şi/sau completării regulamentelor şi procedurilor contrapărţii centrale, precum şi proiectele reglementărilor supuse aprobării cu evidenţierea, după caz, a modificărilor/completărilor efectuate, în cazul prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. a);
    c) aprobarea prealabilă a B.N.R. pentru orice modificare adusă sistemului de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, conform art. 404 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) actul adiţional la actul constitutiv al contrapărţii centrale pentru modificările prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b), c), f), g) şi h) şi la lit. e) şi alin. (2), dacă este cazul;
    e) dovada vărsării capitalului social în cazul majorării capitalului social, respectiv fundamentarea necesităţii reducerii acestuia, actele care atestă proprietatea şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. b);
    f) contractele de cesiune, extrasele din registrul acţionarilor, noua structură a acţionariatului cu respectarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în cazul modificărilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d);
    g) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f), cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 17, pentru modificările prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. e), precum şi pentru modificările componenţei consiliului de administraţie şi, respectiv, ale consiliului de supraveghere;
    h) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e), pentru modificările prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. f) şi g). Autorizarea de către A.S.F. a schimbării sediului social sau a sediului de prelucrare secundar ori a înfiinţării unui sediu secundar va avea loc după efectuarea unei inspecţii la noul sediu;
    i) regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalei, precum şi documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor de la art. 25 alin.
    (2), pentru modificările prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. g);
    j) dovada achitării în contul A.S.F., după caz, a tarifului pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare şi funcţionare, validarea membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului, aprobarea reglementărilor;
    k) orice alte informaţii pe care A.S.F. le poate solicita în vederea analizării documentaţiei.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Funcţionarea contrapărţii centrale

    ART. 29
    În vederea derulării în condiţii de siguranţă a operaţiunilor specifice desfăşurate cu instrumente financiare, contrapartea centrală trebuie să organizeze şi să evidenţieze separat activitatea, delimitând responsabilităţile personalului implicat în operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi ale personalului responsabil cu administrarea riscului, ale personalului care asigură funcţia de conformitate şi ale celui responsabil cu efectuarea decontărilor.
    ART. 30
    (1) Contrapartea centrală trebuie să se organizeze astfel încât să asigure respectarea prevederilor referitoare la regulile de conduită prevăzute la titlul IV cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ale cap. IV din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013, precum şi realizarea următoarelor operaţiuni:
    a) înregistrarea, în conturile de poziţie, în numele membrilor compensatori, a instrumentelor financiare tranzacţionate;
    b) înregistrarea, în conturile de marjă, în numele membrilor compensatori, a contravalorii activelor depuse de aceştia pentru îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din înregistrarea instrumentelor financiare în conturile de poziţie;
    c) păstrarea evidenţei operaţiunilor cu instrumente financiare, a poziţiilor nete şi a poziţiilor deschise, pe active-suport şi scadenţe, respectiv serii de opţiuni; evidenţa este ţinută cu respectarea condiţiilor privind segregarea conturilor prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    d) efectuarea zilnică a transferului primelor pentru contractele cu opţiuni înregistrate, în conformitate cu regulile şi procedurile sistemului de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare;
    e) păstrarea evidenţei zilnice a contribuţiilor la fondul de garantare;
    f) ajustarea cel puţin la sfârşitul programului de operare a conturilor de marjă prin înregistrarea diferenţelor favorabile sau nefavorabile rezultate din marcarea la piaţă;
    g) supravegherea îndeplinirii cerinţelor de marjă conform limitelor impuse de contrapartea centrală;
    h) emiterea şi transmiterea zilnică, pentru fiecare membru compensator, a unui raport privind instrumentele financiare înregistrate, poziţiile nete şi poziţiile deschise înregistrate în numele său, garanţiile şi/sau colateralul constituite în contul de marjă, valoarea garanţiilor excedentare, profitul ori pierderea înregistrată, primele plătite şi cele încasate în urma efectuării marcării la piaţă, precum şi comisioanele sau tarifele corespunzătoare operaţiunilor efectuate, la sfârşitul programului de operare;
    i) transmiterea, cel puţin la sfârşitul programului de operare sau ori de câte ori este cazul, a apelului în marjă către membri compensatori şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor acestora corespunzătoare apelului în marjă.
    (2) Contrapartea centrală va păstra confidenţialitatea asupra tuturor documentelor şi informaţiilor legate de activitatea acesteia, a membrilor compensatori, a membrilor noncompensatori şi a clienţilor acestora.
    (3) Contrapartea centrală are obligaţia respectării prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte obligaţia de raportare a detaliilor cu privire la contractele derivate încheiate, modificate sau terminate către un registru central de tranzacţii.
    ART. 31
    (1) Înregistrarea instrumentelor financiare la contrapartea centrală se face numai prin intermediul membrilor compensatori conform mecanismelor stabilite prin reglementările proprii ale contrapărţii centrale.
    (2) Membrii contrapărţii centrale pot utiliza serviciile de compensare ale unei contrapărţi centrale acţionând în una dintre următoarele calităţi:
    a) în mod direct, în calitate de membri compensatori generali sau membri compensatori individuali;
    b) indirect, ca membri noncompensatori.
    (3) Membrul compensator general este membrul care devine contrapartea contrapărţii centrale în procesul de compensare-decontare pentru tranzacţiile încheiate pe cont propriu, pe contul clienţilor săi, pe contul membrilor noncompensatori, precum şi al clienţilor acestora.
    (4) Membrul compensator individual este membrul care devine contrapartea contrapărţii centrale în procesul de compensare-decontare pentru tranzacţiile încheiate pe cont propriu şi pe contul clienţilor săi.
    (5) Termenii membru compensator general, membru compensator individual, membru noncompensator şi client al membrului noncompensator utilizaţi în prezentul regulament au următorul corespondent în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi în normele emise în aplicarea acestuia:
    a) membru compensator general/individual = membru compensator;
    b) membru noncompensator = client al membrului compensator;
    c) client al membrului noncompensator = client indirect.
    ART. 32
    (1) Membrul compensator individual şi membrul noncompensator au următoarele drepturi:
    a) să refuze executarea ordinelor clientului care nu a constituit marja necesară;
    b) să închidă forţat poziţiile deschise deţinute de client, până la acoperirea necesarului de marjă, în cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract şi contul de marjă nu se încadrează în limitele impuse;
    c) să încaseze comisioane şi tarife de la clienţii care efectuează operaţiuni cu instrumente financiare şi cu care au încheiate contracte de intermediere;
    d) să înregistreze la contrapartea centrală contracte şi/sau tranzacţii cu instrumente financiare derivate încheiate pe bază bilaterală în afara locurilor de tranzacţionare, conform regulilor elaborate de contrapartea centrală.
    (2) Membrul compensator general are drepturile prevăzute la alin. (1), precum şi dreptul de a încasa comisioane şi tarife de la membrii noncompensatori cu care a încheiat acorduri de compensare indirectă conform prevederilor titlului II din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la dispoziţiile în materie de compensare indirectă, obligaţia de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacţionare, contrapărţile nefinanciare şi tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC [Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013].
    ART. 33
    Membrul compensator are următoarele obligaţii:
    a) să înregistreze la contrapartea centrală tranzacţiile efectuate de respectivul membru compensator cu instrumente financiare în cadrul locurilor de tranzacţionare pentru care contrapartea centrală oferă servicii de compensare;
    b) să constituie şi să menţină garanţiile cerute de contrapartea centrală pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din activitatea desfăşurată, inclusiv pentru îndeplinirea necesarului de marjă;
    c) să constituie, să actualizeze şi să menţină contribuţiile solicitate de contrapartea centrală la fondul de garantare, în condiţiile stabilite de către aceasta;
    d) să nu permită unui client propriu, membru noncompensator sau orice alt client al acestuia introducerea de noi ordine de tranzacţionare dacă, în cazul executării acestora, ar urma să fie depăşite limitele impuse de contrapartea centrală;
    e) să efectueze cel puţin zilnic marcarea la piaţă pentru poziţiile deschise şi celelalte elemente de activ sau pasiv înregistrate în contul de marjă al fiecărui client, membru noncompensator, după caz, în conformitate cu reglementările contrapărţii centrale;
    f) să emită apelul în marjă pentru proprii clienţi, în orice situaţie în care sunt depăşite limitele impuse de contrapartea centrală;
    g) să acopere cu propriile fonduri debitele apărute pe seama oricărui client propriu sau a membrilor noncompensatori cu care a încheiat acorduri de compensare indirectă;
    h) să urmărească şi să asigure exercitarea opţiunilor, executarea contractelor şi închiderea poziţiilor conform clauzelor/elementelor specifice instrumentelor financiare derivate;
    i) să înştiinţeze de îndată locul de tranzacţionare la care are acces, contrapartea centrală şi, dacă este cazul, membrii noncompensatori cu care a încheiat acorduri de compensare indirectă despre declanşarea procedurii de insolvenţă;
    j) să respecte şi să îndeplinească celelalte condiţii impuse de contrapartea centrală pe durata desfăşurării activităţii în calitate de membru compensator;
    k) să se asigure că respectă obligaţiile de raportare către registrele centrale de tranzacţii, în conformitate cu prevederile incidente ale Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
    ART. 34
    Membrii compensatori generali pot efectua operaţiuni specifice pentru membrii noncompensatori, în baza unui acord de compensare indirectă care, pe lângă prevederile art. 2-5 din Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013, trebuie să conţină cel puţin următoarele obligaţii ale membrului compensator faţă de clientul pentru care oferă servicii de compensare indirectă:
    a) să onoreze la timp toate obligaţiile financiare;
    b) să transmită zilnic un raport către fiecare dintre membrii noncompensatori pentru care oferă servicii de compensare indirectă;
    c) să se asigure că sunt constituite garanţiile în contul de marjă pentru acoperirea tuturor expunerilor înregistrate în numele şi/sau în contul celui pentru care oferă servicii de compensare indirectă;
    d) să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor documentelor şi informaţiilor legate de activitatea clienţilor pentru care oferă servicii de compensare indirectă;
    e) să actualizeze contribuţiile la fondul de garantare, după caz, în modalitatea şi în termenul prevăzute de reglementările contrapărţii centrale.
    ART. 35
    (1) Membrul noncompensator trebuie să semneze un acord de compensare indirectă cu un singur membru compensator general.
    (2) Contrapartea centrală identifică, monitorizează şi gestionează orice riscuri semnificative care decurg din acordurile de compensare indirectă în baza prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013.
    ART. 36
    Contrapartea centrală trebuie să aplice prevederile referitoare la segregare şi portabilitate conform art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi să solicite membrilor compensatori să deţină resurse financiare suficiente şi să asigure capacitate operaţională permanentă în vederea îndeplinirii obligaţiilor care rezultă din participarea la sistemul de compensare-decontare administrat de aceasta.
    ART. 37
    (1) Cerinţele privind admiterea membrilor compensatori la sistemul de compensare-decontare administrat de contrapartea centrală vor fi stabilite prin proceduri, în baza unor criterii obiective care să permită un acces liber şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013, şi vor conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) cerinţe minime de capital pentru membrii compensatori;
    b) cerinţe privind condiţiile de calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de personalul membrilor compensatori desemnaţi în relaţia cu contrapartea centrală;
    c) cerinţe privind monitorizarea continuă a respectării permanente a condiţiilor impuse membrilor compensatori;
    d) cerinţe privind participarea la fondul de garantare.
    (2) Membrii compensatori vor încheia contracte cu contrapartea centrală în vederea îndeplinirii obligaţiilor de plată, precum şi a cerinţelor de marjă prevăzute la art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi la art. 24-28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 şi vor stabili reguli interne cu privire la politicile de administrare a riscului ce vor fi revizuite permanent de către consiliul de administraţie/de supraveghere.
    ART. 38
    (1) Contrapartea centrală poate suspenda/retrage membrilor compensatori sau membrilor noncompensatori accesul la sistemul de compensare cel puţin în următoarele situaţii:
    a) A.S.F. sau, după caz, autoritatea competentă notifică cu privire la suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a membrului compensator;
    b) locul de tranzacţionare notifică cu privire la suspendarea de la tranzacţionare a participantului care este membru compensator;
    c) sunt încălcate reglementările contrapărţii centrale privind îndeplinirea cerinţelor de marjă;
    d) sunt încălcate reglementările contrapărţii centrale privind participarea şi actualizarea contribuţiilor la fondul de garantare;
    e) suspendarea membrului noncompensator este solicitată de către membrul compensator general cu care a încheiat acord de compensare indirectă;
    f) acordul dintre membrul compensator general şi membrul noncompensator a expirat.
    (2) În cazul suspendării membrului compensator, contrapartea centrală va permite acestuia închiderea poziţiilor deschise în scopul reducerii expunerii sau suplimentarea garanţiilor constituite în contul de marjă.
    (3) Suspendarea efectuată în conformitate cu alin. (1) lit. b) nu poate aduce atingere dreptului membrului compensator care a notificat suspendarea sau operaţiuni derulate în afara unui loc de tranzacţionare de a înregistra la contrapartea centrală contracte ori tranzacţii încheiate în alte locuri de tranzacţionare.
    (4) Contrapartea centrală va notifica membrului compensator hotărârea suspendării în ziua adoptării acestei decizii.
    (5) Contrapartea centrală va notifica A.S.F./autorităţii competente şi, după caz, locului de tranzacţionare la care acesta este participant suspendarea membrului compensator în termen de 24 de ore de la luarea deciziei.
    (6) Suspendarea nu va fi revocată până ce deficienţele pentru care aceasta a fost luată nu au fost remediate.
    ART. 39
    (1) Acordul de compensare indirectă încheiat între un membru compensator general şi un membru noncompensator poate prevedea clauze de suspendare a membrului noncompensator pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Membrul noncompensator suspendat trebuie să continue suplimentarea garanţiilor în contul de marjă la nivelurile solicitate de membrul compensator general.
    (2) Suspendarea membrului noncompensator se face de către contrapartea centrală, la cererea şi pe răspunderea exclusivă a membrului compensator general. Contrapărţii centrale nu îi este cerut şi nici nu este îndreptăţită să verifice oportunitatea unei astfel de cereri sau conformitatea cu clauzele contractuale prevăzute în acordul de compensare indirectă încheiat între membrul compensator general şi membrul noncompensator.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) sau în cazul altor suspendări, membrul compensator general răspunde în faţa contrapărţii centrale pentru executarea tuturor obligaţiilor asumate de membrul noncompensator, pentru răspunsurile la toate apelurile în marjă şi/sau debitele înregistrate din momentul suspendării şi efectuează operaţiuni pentru închiderea poziţiilor deschise numai în scopul reducerii expunerii.
    ART. 40
    Contrapartea centrală impune, solicită şi colectează un nivel al marjelor care să respecte cerinţele prevăzute de art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi cerinţele art. 24-28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
    ART. 41
    Constituirea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare se realizează în conformitate cu art. 42 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi art. 29-34 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
    ART. 42
    Contrapartea centrală trebuie să adopte măsuri privind limitarea riscului de decontare a fondurilor băneşti şi a instrumentelor financiare, în conformitate cu art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, stabilind cel puţin următoarele:
    a) introducerea de obligaţii în contractele încheiate cu membrii compensatori pentru deschiderea conturilor în care se efectuează decontarea bănească, decontarea instrumentelor financiare ori decontarea altor active-suport ale instrumentelor financiare derivate şi pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a fondurilor băneşti şi, după caz, a decontării instrumentelor financiare;
    b) stabilirea momentului la care contrapartea centrală se interpune în tranzacţii, respectiv momentul introducerii ordinelor de transfer în sistemul contrapărţii centrale şi momentul irevocabilităţii ordinelor de transfer;
    c) stabilirea momentului finalităţii decontării tranzacţiilor în conturile deschise la contrapartea centrală;
    d) stabilirea obligaţiilor pe care contrapartea centrală şi le asumă cu privire la operaţiunile cu instrumente financiare în scopul identificării şi administrării riscurilor rezultate din acestea, în cazul în care decontarea implică efectuarea livrării activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate;
    e) identificarea şi administrarea riscurilor de credit, de decontare şi de lichiditate la care este expusă contrapartea centrală în procesele de livrare a activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate, în cazul în care decontarea implică efectuarea livrării activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate;
    f) decontarea instrumentelor financiare, a activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate şi a fondurilor băneşti trebuie să se realizeze pe baza principiului livrare contra plată, în cazul în care decontarea implică efectuarea livrării activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate.
    ART. 43
    (1) În scopul garantării disponibilităţilor băneşti, a activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate şi a instrumentelor financiare, contrapartea centrală trebuie să dispună de facilităţi pentru:
    a) plata către vânzător a contravalorii instrumentelor financiare sau a altor active-suport ale instrumentelor financiare derivate în cazul în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată;
    b) vânzarea instrumentelor financiare sau a altor active-suport ale instrumentelor financiare derivate preluate drept garanţie, în situaţia în care vânzătorul sau cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de livrare sau de plată;
    c) împrumutul sau achiziţionarea de instrumente financiare sau de alte active-suport ale instrumentelor financiare derivate pentru a fi livrate cumpărătorului în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de livrare a acestora;
    d) executarea garanţiilor depuse de cumpărătorii sau vânzătorii care nu şi-au executat obligaţiile de plată, respectiv de livrare;
    e) compensarea în urma executării de operaţiuni de sens contrar în conturile celor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de livrare, respectiv de plată.
    (2) Pentru minimizarea riscurilor corespunzătoare decontării instrumentelor financiare, contrapartea centrală deschide şi menţine un cont în cadrul sistemului care asigură decontarea instrumentelor financiare obiect al compensării.
    ART. 44
    Politica de investiţii a contrapărţii centrale va fi stabilită în conformitate cu prevederile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi ale art. 43-46 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
    ART. 45
    (1) Contrapartea centrală trebuie să asigure condiţiile de transparenţă prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 648/2013, precum şi pe cele prevăzute de normele emise în aplicarea acestui regulament.
    (2) Contrapartea centrală are obligaţia de a furniza membrilor compensatori şi noncompensatori în timp util informaţii suficiente pentru a da posibilitatea acestora să îşi evalueze riscurile şi costurile generate de utilizarea serviciilor contrapărţii centrale.
    (3) Informaţiile menţionate la alin. (2) vor fi făcute publice pe site-ul contrapărţii centrale şi prezentate atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de largă circulaţie.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Supravegherea contrapărţii centrale

    ART. 46
    În conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 297/2004, A.S.F. supraveghează desfăşurarea ordonată şi transparentă a activităţii contrapărţii centrale, precum şi protecţia investitorilor şi poate solicita date, informaţii şi documente necesare în vederea desfăşurării activităţii de supraveghere, precum şi organiza inspecţii la sediul/sediile contrapărţii centrale.
    ART. 47
    (1) Contrapartea centrală va notifica de îndată A.S.F., fără a se limita la acestea, următoarele situaţii:
    a) încălcarea regulamentelor şi procedurilor contrapărţii centrale de către membrii compensatori, precum şi măsurile adoptate;
    b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice şi ale sistemelor informatice;
    c) planificarea activităţilor corespunzătoare obiectivelor contrapărţii centrale şi planurile privind achiziţia de acţiuni;
    d) contractele, alianţele sau cooperările încheiate.
    (2) Încălcarea regulamentelor şi procedurilor contrapărţii centrale de către un membru compensator cu sediul în alt stat va fi notificată de către A.S.F. autorităţii competente a membrului compensator respectiv.
    (3) Contrapartea centrală are obligaţia de a transmite la A.S.F. în maximum 30 de zile de la data de raportare (ultima zi a fiecărei luni) o situaţie din care să rezulte respectarea cerinţelor de capital menţionate în Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, precum şi situaţia resurselor financiare proprii destinate scopului prevăzut la art. 45 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în situaţia în care capitalul scade sub pragul de notificare menţionat la art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, contrapartea centrală are obligaţia de a transmite A.S.F., săptămânal, notificarea menţionată la art. 1 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013.
    ART. 48
    (1) Contrapartea centrală va transmite A.S.F. toate hotărârile adunărilor generale şi ale consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere/directoratului/membrilor directoratului referitoare la activitatea de compensare, în termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc şedinţele.
    (2) La cererea A.S.F., contrapartea centrală va transmite procesele-verbale aferente şedinţelor adunărilor generale ale acţionarilor.
    ART. 49
    Contrapartea centrală are obligaţia să transmită A.S.F., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un raport care trebuie să cuprindă:
    a) situaţia financiară anuală cu toate anexele corespunzătoare;
    b) raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa;
    c) raportul de gestiune al administratorilor;
    d) structura acţionarilor contrapărţii centrale, cu indicarea pentru fiecare acţionar a numărului şi tipului de acţiuni deţinute, precum şi a procentului de acţiuni cu drept de vot deţinute;
    e) lista membrilor compensatori;
    f) raportul de activitate al contrapărţii centrale.
    ART. 50
    (1) Contrapartea centrală are obligaţia să transmită A.S.F., pentru semestrul I al anului, un raport semestrial cuprinzând bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, în termen de 45 de zile de la data de 30 iunie.
    (2) Contrapartea centrală are obligaţia de a transmite A.S.F., trimestrial, un raport cuprinzând următoarele informaţii:
    a) evoluţia principalilor indicatori economico-financiari, după structura bilanţului anual;
    b) situaţia activelor financiare cu grad mare de lichiditate;
    c) cauzele care au determinat apariţia unor modificări faţă de conţinutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul;
    d) situaţia privind gestionarea fondului de garantare conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
    (3) Raportările trimestriale se transmit A.S.F. în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru.
    ART. 51
    (1) Raportul de activitate menţionat la art. 49 lit. f) va fi întocmit şi prezentat ţinând cont de următoarele cerinţe organizaţionale:
    a) separarea funcţiilor operaţionale, de control, de conformitate şi de administrare a riscurilor, precum şi procedura de administrare a conflictelor de interese;
    b) controlul operaţiunilor, cu specificarea sarcinilor şi responsabilităţilor, cu privire, în special, la monitorizarea şi corectarea neregulilor;
    c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute şi a măsurilor luate pentru eliminarea acestora.
    (2) Raportul menţionat la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) organigrama şi structura funcţională;
    b) delegarea atribuţiilor;
    c) structura sistemului de conformitate;
    d) măsurile luate pentru a asigura funcţionarea ordonată a serviciilor de compensare, cu referire în special la mijloacele tehnice şi respectarea reglementărilor, la păstrarea conturilor, înregistrarea transferurilor de proprietate, precum şi măsurile luate în vederea combaterii spălării banilor;
    e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operaţională apărută;
    f) principalele rezultate ale activităţii de control la toate nivelele structurii organizatorice.
    (3) Raportul sintetic de activitate a contrapărţii centrale va fi publicat pe site-ul propriu.
    ART. 52
    (1) Cel puţin o dată pe an contrapartea centrală are obligaţia să testeze structura tehnologică şi programele informatice cu impact major, stabilit pe baza analizelor de impact asupra serviciilor şi activităţilor principale, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum şi la procedurile de recuperare în caz de dezastru. Testele vor fi realizate de către o terţă parte sau de către departamentul specializat, cu condiţia ca acesta din urmă să fie diferit şi independent de departamentul de producţie al structurii tehnologice şi programelor informatice. Rezultatele acestor teste vor fi notificate A.S.F. până cel târziu la 31 decembrie, împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către contrapartea centrală pentru a elimina disfuncţionalităţile apărute.
    (2) Orice problemă semnificativă cu privire la structura tehnologică sau programul pentru calculator trebuie raportată de îndată la A.S.F. Măsurile stabilite de către contrapartea centrală vor fi comunicate A.S.F. în maximum două zile lucrătoare de la adoptarea acestora.
    ART. 53
    În scopul exercitării atribuţiilor A.S.F. de supraveghere a activităţii contrapărţii centrale, auditorii financiari ai contrapărţii vor raporta A.S.F. orice fapt sau act în legătură cu activitatea contrapărţii centrale în condiţiile şi cu respectarea termenilor prevăzuţi la art. 260 din Legea nr. 297/2004. Informaţiile cuprinse în raportul auditorului financiar cu privire la operaţiunile de compensare-decontare efectuate de contrapartea centrală vor fi transmise şi B.N.R.
    ART. 54
    Orice act sau fapt susceptibil a avea consecinţe semnificative asupra transparenţei şi protecţiei investitorilor, precum şi asupra organizării şi funcţionării operaţiunilor de compensare şi decontare trebuie notificat A.S.F. în termen de două zile de la data la care a avut loc.
    ART. 55
    (1) La solicitarea A.S.F., contrapartea centrală va transmite informaţii cu privire la instrumentele financiare înregistrate şi membrii compensatori admişi în sistemul de compensare, precum şi date şi informaţii cu privire la ordinele de transfer între conturi.
    (2) Datele şi informaţiile se pot obţine prin:
    a) fluxuri periodice de informaţii în formă electronică sau pe suport hârtie, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către A.S.F.;
    b) cereri punctuale referitoare la anumite informaţii.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Sancţiuni

    ART. 56
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează potrivit dispoziţiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.
    ART. 57
    Sancţiunile aplicate de către A.S.F. vor fi făcute publice, atât în Buletinul A.S.F., cât şi pe site-ul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 58
    (1) În cazul în care intenţionează prestarea serviciilor de compensare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012, Societatea Comercială "Casa Română de Compensaţie" - S.A. şi Societatea Comercială "Casa de Compensare Bucureşti" - S.A. vor depune la A.S.F., până la data de 15 septembrie 2013, o cerere de autorizare în calitate de contraparte centrală conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, însoţită de documentaţia necesară în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Până la data adoptării de către A.S.F. a unei decizii cu privire la autorizarea unei contrapărţi centrale în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 sunt aplicabile în continuare pentru funcţionarea şi supravegherea entităţilor menţionate la alin. (1).
    (3) Prevederile prezentului regulament referitoare la funcţionarea şi supravegherea unei contrapărţi centrale vor intra în vigoare la momentul încetării aplicabilităţii dispoziţiilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005, menţionate la alin. (2).
    (4) A.S.F. va retrage autorizaţia de funcţionare a Societăţii Comerciale "Casa Română de Compensaţie" - S.A. şi a Societăţii Comerciale "Casa de Compensare Bucureşti" - S.A. în maximum 90 de zile:
    a) de la data prevăzută la alin. (1), în cazul în care entităţile menţionate nu depun cererea de autorizare conform alin. (1);
    b) de la data respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directoratul va efectua numai acte de administrare în sensul conservării patrimoniului existent la data menţionată la alin. (4) lit. a) sau, după caz, lit. b) şi/sau în sensul supravegherii transferului poziţiilor deschise, al garanţiilor şi al fondului de garantare către o altă societate autorizată în calitate de contraparte centrală în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi transmiterea la A.S.F. a unui raport cu privire la această situaţie.
    (6) Actele de administrare menţionate la alin. (5) vor fi efectuate în maximum 60 de zile de la data menţionată la alin. (4) lit. a) sau, după caz, lit. b).
    (7) În vederea transferului poziţiilor deschise, al garanţiilor şi al fondului de garantare menţionate la alin. (5), membrii compensatori şi operatorul de piaţă/sistem care administrează piaţa de instrumente financiare derivate au obligaţia să încheie contracte cu o contraparte centrală autorizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
    (8) Prevederile titlului III din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 se abrogă la data intrării în vigoare a actului individual emis de A.S.F. cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
    (9) În cazul în care niciuna dintre entităţile menţionate la alin. (1) nu depune cererea de autorizare conform alin. (1), prevederile titlului III din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 se abrogă la data retragerii autorizaţiei de funcţionare a acestor entităţi.
    (10) În situaţia în care data intrării în vigoare a autorizării sau retragerii autorizaţiei pentru Societatea Comercială "Casa Română de Compensaţie" - S.A. şi Societatea Comercială "Casa de Compensare Bucureşti" - S.A. nu este în aceeaşi zi, prevederile titlului III din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 se abrogă în ziua imediat următoare în care intră în vigoare actul individual emis de A.S.F. pentru a doua din cele două entităţi.
    ART. 59
    Insolvenţa contrapărţii centrale şi a membrilor acesteia este supusă prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor speciale ale titlului IX din Legea nr. 297/2004.
    ART. 60
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    ART. 61
    Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu

    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

                                   DECLARAŢIE

    Subsemnatul, ......................, cu domiciliul în ...................., posesor al actului de identitate tip .......*1), seria ......... nr. ........, eliberat de ................ la data de ..............., valabil până la data de .........., CNP .................., în calitate de ........................*2) al contrapărţii centrale .................................*3), declar prin prezenta că am următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
-----
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie/consiliu de supraveghere/director/membru al directoratului.
    *3) Se completează denumirea contrapărţii centrale.

    a) deţineri individuale:

 ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │Nr. │Denumirea societăţii în │Statutul rezident al │Participare la │
 │crt.│care sunt deţinute acţiuni│societăţii în care │capitalul social al │
 │ │ │sunt deţinute acţiuni│societăţii/drepturile │
 │ │ │ │de vot (%) │
 ├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘


    b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate:

 ┌────┬─────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
 │Nr. │Persoana │Denumirea │Statutul rezident al │Participarea │
 │crt.│implicată│societăţii în care│societăţii în care │persoanei implicate │
 │ │ │sunt deţinute │sunt deţinute acţiuni│la capitalul social │
 │ │ │acţiuni │ │al societăţii/ │
 │ │ │ │ │drepturile de vot │
 │ │ │ │ │ (%) │
 ├────┼─────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘


    c) deţineri în legătură cu persoanele cu care se află în legături strânse:

 ┌────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
 │Nr. │Persoana cu │Denumirea │Statutul rezident│Participarea │
 │crt.│care se află│societăţii în │al societăţii în │persoanei cu care se │
 │ │în legături │care sunt deţinute│care sunt │află în legături │
 │ │strânse │acţiuni │deţinute acţiuni │strânse la capitalul │
 │ │ │ │ │social al │
 │ │ │ │ │societăţii/drepturile│
 │ │ │ │ │de vot (%) │
 ├────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

    Data ..................
    Semnătura .............


    ANEXA 2
    -------
la regulament
-------------

    Cerinţe generale: Capitalul contrapărţii centrale (CPC)

    1. Cerinţe de capital:
    A. Valoarea cerinţelor de capital pentru lichidarea sau restructurarea activităţilor sale, calculate conform art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind cerinţele de capital pentru contrapărţile centrale [Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013], şi o descriere a elementelor luate în calcul (de exemplu, cheltuielile de exploatare brute anuale, intervalul de timp necesar pentru lichidare sau restructurare etc.)
    B. Valoarea cerinţelor de capital ale CPC pentru riscul operaţional şi legal conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 şi o descriere a elementelor luate în calcul (de exemplu, metodele de evaluare utilizate)
    C. Valoarea cerinţelor de capital ale CPC pentru riscul de credit, de contraparte sau/şi riscul de piaţă calculate în conformitate cu art. 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 şi o descriere a elementelor luate în calcul (de exemplu, valoarea expunerilor ponderate pentru riscul de credit şi de contraparte, metoda utilizată pentru calcularea riscului de piaţă care nu este deja acoperit de resurse financiare specifice, expunerile contrapărţii centrale în raport cu alte contrapărţi în situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 52 şi 53 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii [Regulamentul (UE) nr. 648/2012] nu sunt îndeplinite etc.).
    D. Valoarea cerinţelor de capital al CPC pentru riscul comercial calculat în conformitate cu art. 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 şi o descriere a elementelor luate în calcul (de exemplu, scenariile negative previzibile în mod rezonabil relevante pentru modelul său de afaceri etc.)
    E. Valoarea pragului de notificare

    2. Poziţia capitalului:
    A. Valoarea capitalului deţinut de CPC la data transmiterii cererii de autorizare/de extindere a autorizaţiei în baza prezentului regulament
    B. Valoarea minimă şi maximă a capitalului deţinut de CPC în ultimele 12 luni anterioare datei transmiterii cererii de autorizare/de extindere a autorizaţiei în baza prezentului regulament şi o descriere a stabilităţii capitalului deţinut pe parcursul perioadei respective
    C. În cazul solicitării extinderii autorizaţiei, să se precizeze de câte ori a fost încălcat pragul de notificare în ultimele 12 luni
    D. Procedurile CPC pentru monitorizarea capitalului deţinut
    E. Procedurile instituite de CPC pentru identificarea riscurilor, inclusiv riscul reputaţional, strategic sau orice alt risc asociat mediului economic ori comercial şi care poate avea impact asupra funcţiilor sale, precum şi asupra veniturilor, cheltuielilor şi nivelului capitalului
    F. Detalii privind modul în care este investit capitalul CPC

    Cerinţe generale: Cerinţe organizaţionale

    A. Detalii ale structurii organizatorice, ale sistemului de guvernanţă, ale funcţiei de administrare a riscului, de audit intern şi de conformitate şi ale sistemului informatic
    B. Prevederi generale
    a) Detalii ale regulilor instituite în vederea identificării, administrării, monitorizării şi raportării riscurilor la care CPC este sau ar putea fi expusă, inclusiv:
    (i) componentele-cheie ale sistemului de guvernanţă al CPC;
    (ii) adecvarea personalului;
    (iii) liniile de responsabilitate şi de raportare;
    (iv) implicaţiile grupului în sistemul propriu de guvernanţă al CPC;
    (v) caracterul adecvat al instrumentelor de administrare a riscului.
    b) Detalii privind modul în care este asigurată respectarea de către CPC a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv:
    (i) independenţa sa;
    (ii) autoritatea, resursele, expertiza; şi
    (iii) accesul la toate informaţiile relevante.
    c) Detalii privind modul în care sunt asigurate de către CPC caracterul adecvat şi proporţionalitatea sistemelor, resurselor şi procedurilor
    d) Detalii privind politica de remunerare şi modul în care aceasta este concepută pentru promovarea unei administrări a riscului stabil şi eficace
    e) Detalii privind adecvarea sistemelor privind tehnologia informaţiilor şi modalitatea în care este menţinută securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor
    C. Conducerea executivă şi consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
    a) Detalii privind experienţa în vederea asigurării unei administrări sănătoase şi prudente a CPC
    b) Detalii privind evaluarea independenţei membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere
    D. Comitetul de risc
    a) Detalii privind independenţa comitetului de risc
    b) Detalii privind independenţa membrului consiliului de administraţie care prezidează comitetul de risc
    c) Detalii privind modalitatea în care se asigură în situaţii de urgenţă consultarea comitetului de risc cu privire la evoluţiile care au un impact asupra administrării riscurilor CPC
    d) Detalii privind modalitatea în care membrii comitetului de risc îşi iau obligaţia de a păstra confidenţialitatea
    E. Acţionarii şi asociaţii care deţin participaţii calificate
    - Detalii privind modul în care CPC s-a asigurat de caracterul adecvat al acţionarilor care deţin participaţii calificate
    F. Conflictul de interese
    a) Detalii cu privire la evaluarea CPC referitoare la un posibil conflict de interese
    b) Detalii privind evaluarea procedurilor CPC care au ca scop soluţionarea posibilelor conflicte de interese şi verificarea conformităţii acestora
    G. Externalizarea
    a) Detalii privind externalizarea funcţiilor operaţionale, a serviciilor sau activităţilor şi modul în care sunt îndeplinite cerinţele art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012
    b) Modul în care este asigurată responsabilitatea deplină a CPC pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor care îi revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012
    H. Evidenţa datelor
    a) Detalii privind modul în care sunt respectate cerinţele art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare privind cerinţele pentru contrapărţile centrale [Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013] (în special accesibilitatea, durabilitatea şi granularitatea informaţiilor)
    b) Detalii privind modul în care este asigurat accesul deplin la înregistrări în afara UE
    I. Cerinţe de participare
    a) Detalii privind criteriile de admitere a membrilor compensatori
    b) Detalii privind procesele şi procedurile instituite de CPC care permit evaluarea continuă şi examinarea completă anuală a respectării acestor criterii şi administrarea situaţiilor în care aceste cerinţe nu mai sunt îndeplinite
    J. Transparenţa
    - Evidenţa disponibilităţii regulilor de guvernanţă şi a regulilor de funcţionare ale CPC, care includ, printre altele:
    (i) criteriile de admitere;
    (ii) cerinţele operaţionale şi tehnice referitoare la protocoalele de comunicare şi formatul mesajului;
    (iii) refuzul accesului/suspendarea membrilor compensatori;
    (iv) o descriere a drepturilor şi obligaţiilor membrilor compensatori (şi a clienţilor dacă este cazul), precum şi a riscurilor asociate;
    (v) preţurile şi comisioanele aferente serviciilor prestate, inclusiv reduceri şi rabaturi;
    (vi) informaţiile privind preţul utilizat pentru calcularea expunerilor de la finalul zilei;
    (vii) volumul tranzacţiilor compensate pentru fiecare clasă de instrumente pe baza agregată;
    (viii) situaţiile de încălcare de către membrii compensatori a criteriilor de participare conform art. 38 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
    (ix) procedurile de soluţionare a reclamaţiilor.

    Cerinţe generale: Continuitatea activităţii

    A. Politica de continuitate a activităţii CPC şi principalele elemente ale planului de redresare în caz de dezastru al CPC
    - Procedurile CPC pentru asigurarea ordonată şi la timp a decontării sau transferului activelor şi poziţiilor clienţilor şi membrilor compensatori în cazul retragerii autorizaţiei CPC
    B. Detalii privind politica de continuitate a activităţii şi a planului de redresare, inclusiv:
    a) Detalii ale procesului de aprobare a politicilor de continuitate a activităţii şi frecvenţa şi procesele legate de revizuirea independentă a acestora. Informaţii privind modalitatea în care politica de continuitate a activităţii este documentată şi actualizată
    b) Detalii privind funcţiile şi sistemele critice de activitate la care se referă politicile, criteriile utilizate pentru identificarea lor şi metodele folosite pentru asigurarea continuităţii lor
    c) Informaţii privind conexiunile şi dependenţele cu alte sisteme şi servicii externalizate, inclusiv modalitatea în care CPC administrează un posibil risc comercial pe care acestea lar putea induce
    d) Analiza scenariilor şi testelor pe care CPC le conduce, precum şi riscurile acoperite de acestea, frecvenţa lor şi procesul pentru actualizarea acestora şi modalitatea în care membrii compensatori şi persoanele relevante sunt implicate în aceste teste
    e) Detalii privind procesele, obiectivele şi perioadele de timp incluse în planul de redresare şi dacă acestea respectă limitele stabilite de Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 şi permit ca toate obligaţiile de plată să fie îndeplinite în timp util
    - Detalii privind resursele umane disponibile în caz de redresare, inclusiv numărul angajaţilor, aptitudinile şi adecvarea personalului, precum şi situaţia sediilor secundare şi a altor proceduri de redresare
    f) Detalii privind funcţia de management a crizelor, compoziţia sa şi procesele relevante pentru soluţionarea unui eveniment de criză
    g) Detalii privind planul de comunicare, inclusiv modalitatea în care sunt satisfăcute nevoile de comunicare ale tuturor părţilor interesate (stakeholders) ale CPC pe perioada evenimentului de criză

    Reguli de conduită: segregare şi portabilitate

    A. Detalii privind segregarea şi portabilitatea CPC
    B. Detalii privind oferta de servicii a CPC referitoare la segregare şi portabilitate, inclusiv:
    a) Detalii privind segregarea individuală per client, inclusiv nivelul de protecţie, implicaţiile juridice, precum şi legea insolvenţei aplicabilă în jurisdicţiile relevante
    b) Detalii privind segregarea globală a clienţilor, inclusiv nivelul de protecţie, implicaţiile juridice, precum şi legea insolvenţei aplicabilă în jurisdicţiile relevante
    c) Costurile aferente segregării individuale per client şi a segregării globale a clienţilor

    Cerinţe prudenţiale: Marjele

    A. Metodologia adoptată pentru calculul marjelor iniţiale, inclusiv modul în care a fost verificat faptul că marjele iniţiale nu sunt mai mici decât cele calculate folosind un interval de încredere de 99% (99,5% pentru derivatele extrabursiere), un orizont de timp pentru calculul volatilităţii istorice de un an şi un orizont de timp pentru perioada de lichidare de două zile lucrătoare (5 zile lucrătoare pentru derivatele extrabursiere). În cazul în care CPC a ales varianta de la lit. c) a art. 28 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în vederea evitării prociclităţii în calculul marjei, să se ofere detalii privind modul în care s-a verificat că cerinţele de marjă ale CPC nu sunt mai mici decât cele calculate folosind un interval de încredere de 99% (99,5% pentru derivatele extrabursiere) şi o volatilitate estimată pentru o perioadă istorică de 10 ani.
    În cazul în care CPC adoptă o marjă de portofoliu, să se precizeze compoziţia portofoliului pe clase de active, inclusiv suma reducerilor de marjă.
    B. Măsurile de administrare a riscurilor adoptate de CPC, în particular:
    a) Criteriile luate în considerare pentru determinarea procentului aplicat în calculul marjelor pentru fiecare clasă de instrumente financiare, inclusiv derivatele extrabursiere
    b) Orizontul de timp utilizat pentru calculul volatilităţii istorice şi intervalul de încredere relativ, inclusiv datele utilizate pentru calculul acestuia
    c) Dacă observaţiile istorice nu sunt disponibile, să se indice ipotezele conservatoare luate în calcul
    d) Perioada de lichidare aleasă, cu evidenţierea criteriilor urmărite în efectuarea unei asemenea selecţii
    e) Dacă compensările sau reducerile de marje solicitate sunt permise, să se precizeze abordarea urmărită referitoare la marja de portofoliu, furnizând o evidenţă statistică a corelaţiei dintre instrumentele financiare
    f) Detalii privind valoarea reducerilor de marjă în cazul marjei de portofoliu care acoperă mai multe instrumente
    g) Detalii privind programul de testare a rezistenţei (stress testing) derulat pentru reducerile de marjă
    h) Opţiunile alese pentru limitarea prociclităţii în calculul marjelor iniţiale

    Cerinţe prudenţiale: Fondul de garantare şi ordinea utilizării resurselor în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată

    A. Metodologia adoptată pentru calculul valorii fondului de garantare, inclusiv:
    a) Informaţii privind modalitatea în care s-a verificat că fondul de garantare permite CPC să reziste, în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile, la situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a membrului compensator faţă de care are cea mai mare expunere sau a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea membru compensator în ordinea mărimii expunerii, dacă suma expunerilor faţă de aceştia este mai mare
    b) Valoarea minimă a fondului de garantare, sub care acesta nu poate scădea în niciun caz
    c) Criteriile de calculare a contribuţiei fiecărui membru compensator şi evidenţa proporţionalităţii contribuţiilor în raport cu expunerile fiecărui membru compensator
    B. Definiţia dată de CPC pentru condiţiile de piaţă extreme, dar plauzibile, precum şi cadrul de politică internă care defineşte tipurile de condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile, care ar putea să o expună la cel mai mare nivel de risc şi cadrul CPC care reflectă evoluţiile pieţei
    C. Valoarea curentă a marjei şi contribuţiile fondului de garantare ţinute pentru fiecare membru compensator şi evidenţa faptului că sumele corespunzătoare sunt prefinanţate
    D. Evidenţa faptului că resursele proprii dedicate ale CPC sunt înregistrate separat în contabilitatea CPC. Dacă CPC a înfiinţat mai multe fonduri de garantare, evidenţa separată a resurselor proprii dedicate ale CPC în contabilitatea CPC proporţional cu fiecare fond de garantare
    E. Evidenţa calculării valorii resurselor proprii dedicate ale CPC
    F. Evidenţa că resursele proprii dedicate ale CPC includ alte resurse decât cele de capital (incluzând rezultatul reportat şi rezervele CPC)
    G. Evidenţa modului în care sunt investite resursele proprii dedicate ale CPC, din care să rezulte că aceste resurse sunt disponibile în orice moment.
    H. Procedurile CPC referitoare la notificarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu privire la încălcarea cerinţelor privind resursele proprii dedicate şi a planului său de reconstituire a acestora, evidenţiind în particular modul în care CPC adresează problema neîndepliniri ulterioare a obligaţiilor de plată ale unui membru compensator înainte ca CPC să îşi fi reconstituit resursele proprii dedicate
    I. Metodologia CPC de evaluare a solidităţii şi de revizuire regulată a cadrului ce defineşte tipurile de condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile, care ar putea să o expună la cel mai mare nivel de risc

    Cerinţe prudenţiale: Cerinţele controlului riscului de lichiditate

    A. Următoarele informaţii:
    a) Informaţii privind liniile de credit necesare sau alte mijloace similare pentru acoperirea nevoilor de lichidităţi ale CPC, subliniind limitele de concentraţie pe fiecare membru compensator, societate-mamă sau filială care furnizează asemenea linii de credit.
    b) Cadrul de administrare al riscului de lichiditate al CPC care include evaluarea nevoilor potenţiale de lichidităţi în cadrul unei game largi de posibile scenarii de simulare de criză. Simulările de criză includ situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a primilor 2 membri compensatori faţă de care CPC are cele mai mari expuneri, riscul de lichiditate generat de politica de investiţii a CPC în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile
    Detalii referitoare la posibilele nevoi de lichiditate care derivă din relaţiile dintre CPC şi acele entităţi faţă de care CPC are o expunere de lichiditate
    B. Următoarele informaţii:
    a) Procesele-verbale ale reuniunilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere care aprobă planul de lichiditate, precum şi opinia Comitetului de risc pe marginea planului de lichiditate
    b) Detalii privind interdependenţa entităţilor faţă de care CPC are expuneri de lichiditate
    c) Un exemplu de rapoarte zilnice şi trimestriale întocmite de CPC referitoare la nevoile sale de lichidităţi şi resurse
    d) Detalii privind resursele lichide ale CPC disponibile la o anumită dată, inclusiv valoarea numerarului depus la bănci centrale şi la instituţii de credit autorizate, valoarea liniilor de credit angajate şi a acordurilor de răscumpărare angajate, precum şi detalii privind instrumentele financiare foarte uşor vandabile disponibile CPC
    e) Un raport referitor la modul în care sunt administrate nevoile de lichiditate în diferite valute
    f) Rezultatele testelor privind procedurile CPC de acces la mecanismele de finanţare prestabilite
    g) Procedurile întocmite de CPC de acces la resursele financiare lichide pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de plată în decursul unui deficit de lichidităţi
    h) Detalii privind modul în care este administrat gradul de concentrare al expunerii la riscul de lichiditate, inclusiv expunerile faţă de băncile de decontare, sistemele de plăţi, sistemele de decontare a valorilor mobiliare, agenţii nostro, bănci de custodie, furnizori de lichiditate, CPC interoperabile, furnizori de servicii
    i) Detalii privind procedura CPC în cazul încălcării limitelor de concentrare

    Cerinţe prudenţiale: Cerinţe în materie de garanţii

    A. Politicile şi procedurile adoptate de CPC pentru a evalua şi monitoriza lichiditatea activelor acceptate drept garanţie, cu realizarea distincţiei dintre garanţia în numerar şi garanţia în instrumente financiare
    B. Detalii privind modul în care CPC administrează riscul valutar la care este expus prin achiziţia colateralului în forma numerarului în diferite valute
    C. Următoarele informaţii:
    a) Detalii privind modul în care CPC s-a asigurat că riscul de credit şi de piaţă pentru fiecare tip de instrument financiar selectat drept garanţie este scăzut
    b) Detalii privind modul în care CPC administrează riscul valutar, dacă este cazul, generat de investiţiile sale în instrumente financiare
    c) Detalii privind modul în care CPC se asigură că instrumentele financiare acceptate drept garanţie respectă cerinţele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013
    d) Detalii privind modul în care CPC administrează riscul semnificativ de corelare (wrong-way risk)
    e) În situaţia în care garanţiile bancare sau aurul sunt colectate drept garanţii, să se indice modul în care CPC se asigură că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013
    f) Procedurile şi politicile CPC pentru monitorizarea calităţii creditului, lichidităţii pieţei şi volatilităţii preţurilor pentru fiecare activ acceptat drept garanţie şi pentru asigurarea marcării la piaţă a valorii acelor active
    g) Procedurile şi politicile stabilite de CPC pentru a determina că marjele de ajustare (haircuts) sunt prudente şi corespunzătoare
    h) Procedurile şi politicile CPC pentru a se asigura că garanţiile sunt suficient de diversificate şi în măsură să asigure faptul că CPC poate lichida colateralul fără un impact semnificativ asupra pieţei
    i) Detalii privind modul în care CPC îşi evaluează riscul de concentrare şi modul în care determină limitele de concentrare corespunzătoare, inclusiv la nivelul:
    - emitenţilor individuali;
    - tipurilor de emitenţi;
    - tipurilor de active;
    - fiecărui membru compensator; şi
    - tuturor membrilor compensatori.
    j) Criteriile pe care CPC le-a avut în considerare în momentul stabilirii limitelor de concentrare din punctul de vedere al distribuţiei geografice, riscului de credit, lichidităţii şi volatilităţii preţurilor aferente emitentului instrumentelor financiare
    k) Detalii privind modul în care sunt respectate toate condiţiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013

    Cerinţe prudenţiale: Politica de investiţii

    A. Politica de investiţii a CPC, în particular o defalcare a procentului de marjă investit în instrumente financiare, respectiv în numerar. În situaţia nivelului de marjă investit în numerar, să se realizeze defalcarea pe depozite negarantate, respectiv garantate
    B. Măsurile de administrare a riscului adoptate de CPC pentru investirea resurselor sale financiare, cu realizarea distincţiei investiţiilor CPC în instrumente financiare şi depozite în numerar
    C. Următoarele informaţii:
    a) Detalii privind modul în care CPC evaluează faptul că riscul de credit şi de piaţă pentru fiecare tip de instrument financiar selecţionat în scopuri investiţionale este scăzut, precum şi modul în care CPC se asigură că perioada medie până la maturitatea portofoliului său rămâne sub 2 ani
    b) O listă a instrumentelor financiare în care CPC îşi investeşte resursele financiare, cu evidenţierea tipului de instrument financiar, emitentului individual şi tipului de emitent
    c) Detalii privind modul în care CPC administrează riscul valutar, dacă există, generat de investiţiile sale în instrumente financiare
    d) Identificarea instituţiilor financiare unde sunt depozitate instrumentele, precum şi metodologia utilizată de CPC pentru a evalua riscul de credit al instituţiei financiare şi măsurile implementate de CPC pentru prevenirea pierderilor cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor de plată sau insolvenţa instituţiei financiare
    e) Detalii privind modul în care CPC se asigură că instrumentele financiare în care investeşte rămân suficient de diversificate
    f) Măsurile de atenuare a riscurilor care urmează să fie aplicate de CPC în situaţia depăşirii limitelor de concentrare
    D. Următoarele informaţii:
    a) În situaţia în care CPC deţine depozite overnight, metodologia utilizată de CPC pentru evaluarea riscului de credit al instituţiei financiare
    b) Detalii privind modul în care CPC administrează riscul valutar, dacă există, generat de investiţia în depozitele în numerar
    c) În situaţia depozitelor în numerar care sunt garantate, măsurile luate de CPC privind garantarea şi asigurarea faptului că instrumentele financiare primite în garanţie îndeplinesc criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013
    d) În situaţia depozitelor în numerar care nu sunt garantate, detalii privind modul în care este administrat riscul ce derivă din expunere, inclusiv modul în care CPC se asigură că nu este expus unor pierderi cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor de plată sau de insolvenţa instituţiei financiare depozitare
    E. Politica de investiţii a CPC, inclusiv modul în care CPC asigură faptul că reglementările proprii acordă cel mai înalt grad de prioritate principiilor conservării capitalului şi maximizării lichidităţilor, precum şi modul în care politica de investiţii garantează că nu apar conflicte de interese cu interesele comerciale ale CPC
    F. Detalii privind veniturile generate de investiţiile resurselor financiare şi proporţia acestora în veniturile totale ale CPC

    Cerinţe prudenţiale: Reexaminarea modelelor, simulările de criză (stress testing) şi testele ex-post (back testing)

    Partea I: Modele şi programe
    A. Următoarele informaţii:
    a) Detalii privind procesul de validare a modelelor, metodologiilor şi cadrului CPC de administrare a riscului de lichiditate
    b) Criteriile adoptate de către CPC pentru a evalua dacă modelele, metodologiile şi cadrul său de administrare a riscului de lichiditate pot fi validate cu succes, inclusiv rezultatele acestor teste
    c) Politicile şi procedurile CPC utilizate pentru evaluarea relevanţei, acurateţei, fiabilităţii şi rezilienţei modelelor, metodologiilor şi cadrului său de administrare a riscului de lichiditate
    d) Criteriile adoptate de către CPC pentru evaluarea independenţei părţii terţe care validează modelele, metodologiile şi cadrul de administrare a riscului de lichiditate al CPC

    Partea a II-a: Testele ex-post (back testing)
    B. Următoarele informaţii:
    a) Programul de testare ex-post al CPC pentru determinarea gradului de acoperire al marjei (de exemplu, prin efectuarea unei comparaţii ex-post între rezultatele observate şi rezultatele preconizate în urma utilizării modelelor de calculare a marjei), orizontul de timp utilizat pentru asemenea teste şi criteriile utilizate pentru evaluarea rezultatelor programului de testare expost
    b) Detalii privind procedurile CPC referitoare la programul de testare ex-post, inclusiv:
    (i) frecvenţa testelor ex-post;
    (ii) acţiunile care urmează să fie luate în funcţie de rezultatele testelor ex-post;
    (iii) rapoartele furnizate comitetului de risc ca urmare a testelor ex-post;
    (iv) disponibilitatea analizelor testelor ex-post pentru toţi membrii compensatori şi clienţi.

    Partea a III-a: Testele şi analiza de senzitivitate
    C. Următoarele informaţii:
    a) Testele de senzitivitate pe care CPC le-a adoptat pentru evaluarea gradului de acoperire al modelului său de calculare a marjei în diferite condiţii de piaţă, utilizând date istorice privind condiţii de criză a pieţei care deja s-au materializat şi date ipotetice pentru condiţii de criză a pieţei care nu s-au materializat
    b) Acţiunile care urmează să fie luate în funcţie de rezultatele testelor şi analizei
    c) Rapoartele furnizate comitetului de risc ca urmare a acestor teste

    Partea a IV-a: Simulările de criză (stress testing)
    D. Următoarele informaţii:
    a) Programul de simulări de criză al unei CPC pentru estimarea expunerilor la risc, în vederea evaluării caracterului adecvat al resurselor financiare, inclusiv scenarii de simulări de criză utilizate de CPC pentru a evalua falimentul băncilor-custode, furnizorilor de lichiditate sau CPC-urilor interoperabile
    b) Procedurile CPC privind programul pentru simulările de criză, inclusiv:
    (i) frecvenţa simulărilor de criză;
    (ii) acţiunile care urmează să fie luate în funcţie de rezultatele simulărilor de criză;
    (iii) rapoartele furnizate comitetului de risc ca urmare a acestor simulări;
    (iv) disponibilitatea analizei privind simulările de criză tuturor membrilor compensatori şi clienţilor.
    c) Detalii privind programul de simulări de criză privind resursele financiare totale, inclusiv:
    - metodologia CPC de garantare a faptului că aceasta dispune de o combinaţie de marje, contribuţii la fondul de garantare şi alte resurse financiare suficiente pentru a acoperi cel puţin situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a celor 2 membri compensatori faţă de care aceasta are cele mai mari expuneri în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile;
    - metodologia CPC de garantare a faptului că simulările de criză iau în calcul pierderile potenţiale care rezultă din situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a entităţilor care fac parte din acelaşi grup ca şi cei 2 membri compensatori faţă de care CPC are cele mai mari expuneri în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile;
    - metodologia CPC de garantare a faptului că aceasta dispune de o combinaţie de marje şi contribuţii la fondul de garantare suficiente pentru a acoperi cel puţin situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a membrului compensator faţă de care CPC are cele mai mari expuneri sau a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea membru compensator, în cazul în care suma expunerilor lor este mai mare;
    - metodologia CPC de evaluare a pierderilor la nivelul poziţiilor membrilor compensatori, incluzând, inter alia, impactul lichidării poziţiilor asupra pieţei, precum şi efectul situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a unui membru compensator care emite instrumente financiare compensate de CPC;
    - procedurile CPC pentru creşterea marjei, a contribuţiilor la fondul de garantare şi a altor resurse financiare, în situaţia în care rezultatele testelor arată că nu sunt suficient de acoperitoare.
    d) Detalii privind programul de simulări de criză privind resursele financiare lichide, inclusiv:
    - metodologia CPC de asigurare a faptului că resursele sale lichide sunt suficiente pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
    - reguli şi proceduri stabilite pentru situaţiile în care CPC are resurse financiare lichide insuficiente;
    - metodologia CPC pentru identificarea tuturor entităţilor care ar expune CPC la un risc de lichiditate;
    - metodologia CPC pentru identificarea posibilelor efecte de contagiune şi neîndeplinire a obligaţiilor de plată printre membrii compensatori;
    - procedurile CPC pentru creşterea resurselor sale financiare lichide, în situaţia în care rezultatele testelor arată că nu sunt suficient de acoperitoare

    Partea a V-a: Acoperirea şi utilizarea rezultatelor testelor
    E. Procedurile CPC privind:
    a) Adaptarea calculării cerinţei de marjă pentru a reflecta modificările condiţiilor de piaţă
    b) Evaluarea caracterului adecvat al marjelor de ajustare (haircuts) în condiţii de piaţă observate, extreme, dar plauzibile
    c) Luarea în considerare a corelaţiilor/compensărilor între produse
    d) Recalibrarea modelului de marjă în situaţia în care rezultatele testelor ex-post indică faptul că modelul nu identifică valoarea corespunzătoare a marjei iniţiale, necesară pentru atingerea nivelului de încredere preconizat
    e) Determinarea valorii marjei suplimentare pe care CPC ar putea fi necesar să o colecteze inclusiv pe durata unei zile (intraday)
    f) Evaluarea surselor de testare a excepţiilor evidenţiate de testele ex-post şi de simulările de criză (stress testing) şi schimbarea modelelor şi recalibrarea parametrilor

    Partea a VI-a: Simulări de criză în sens invers
    F. Următoarele informaţii:
    a) Simulările de criză în sens invers pe care CPC le-a adoptat pentru identificarea condiţiilor de piaţă în care combinaţia dintre marje, fondul său de garantare şi celelalte resurse financiare nu ar asigura o acoperire suficientă a expunerilor de credit şi pentru care resursele sale financiare lichide ar putea fi insuficiente
    b) Detalii privind modul în care CPC utilizează simulările de criză în sens invers pentru identificarea scenariilor extreme, dar plauzibile, pentru dimensionarea fondului său de garantare
    c) Raportările care vor fi transmise comitetului de risc în urma acestor teste

    Partea a VII-a: Proceduri aplicabile în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată
    G. Următoarele informaţii:
    a) Procedurile CPC aplicabile în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată şi modul în care testele şi reexaminările asigură că aceste proceduri sunt practice şi eficace
    b) Detalii privind exerciţiile de simulare efectuate de CPC pentru testarea procedurilor aplicabile în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată

    Partea a VIII-a: Publicarea informaţiilor
    H. Procedurile CPC pentru publicarea principiilor generale care stau la baza modelelor, metodologiilor şi testelor sale, o sinteză de nivel înalt a rezultatelor testelor, orice acţiuni corective întreprinse şi aspectele-cheie ale procedurilor aplicabile în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată.

    Cerinţe prudenţiale: Decontarea

    - Procedurile CPC privind decontarea care să includă şi motivele neutilizării banilor băncii centrale şi a mecanismelor livrare contra plată, dacă este cazul, precum şi detalii privind obligaţiile CPC privind livrările de instrumente financiare, inclusiv posibilitatea de a despăgubi participanţii pentru pierderile suferite în cursul procesului de livrare

                                     _____________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016