Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÎRE Nr. 272 din 14 iunie 1994  pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÎRE Nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994
    Guvernul României hotărăşte:
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici români sau străini, instituţii publice, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care, potrivit legii, intervin în procesul de construire sau deţin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de construcţii, oricare ar fi sursa de finanţare sau forma de proprietate.

    ART. 3
    Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

    ART. 4
    Prevederile contrare prezentei hotărâri se abroga.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice
                    şi amenajării teritoriului,
                    Marin Cristea
                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finanţelor,
                    Dan Mogos,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    REGULAMENT
    privind controlul de stat al calităţii în construcţii
    CAP. 1
    Prevederi generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul şi organizarea, precum şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii.
    Dispoziţiile regulamentului sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi în emiterea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire, în amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.
    Factorii implicaţi stabiliţi prin lege sunt: investitori, cercetători, proiectanţi, specialişti verificatori de proiecte atestaţi şi experţi tehnici atestaţi, fabricanti şi furnizori de produse pentru construcţii, executanţi şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autorităţi publice, asociaţii profesionale de profil etc.

    ART. 2
    Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii ce pot aparea la construcţii şi care pot pune în primejdie sau afecta negativ viaţa, sănătatea, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entităţi sau societăţii, în parte sau în ansamblul ei.

    ART. 3
    Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplică construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau sursa de finanţare.
    Acest control se exercită diferenţiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existenta a construcţiilor. Controlul se exercită atât la lucrările noi, cît şi la lucrările de intervenţii în timp - modernizări, reabilitări, reparaţii capitale, consolidări, precum şi la alte categorii de lucrări de natura acestora.
    Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

    ART. 4
    Controlul de stat este independent de factorii implicaţi în activităţile menţionate la art. 1.

    CAP. 2
    Obiectivele controlului de stat al calităţii în construcţii
    ART. 5
    Controlul de stat al calităţii în construcţii urmăreşte, în principal, următoarele obiective:
    a) îndeplinirea, de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, comisiile tehnice sau agenţii economici, a obligaţiilor prevăzute de lege referitoare la:
    - eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire-desfiinţare şi a avizelor necesare;
    – elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii;
    – certificarea calităţii produselor pentru construcţii;
    – modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi de construcţii;
    – atestarea specialiştilor;
    – acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii;
    – certificarea sistemelor de conducere şi de asigurare a calităţii;
    – alte activităţi similare prevăzute de dispoziţiile legale;

    b) respectarea, de către toţi factorii care contribuie sau sunt implicaţi în conceperea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor, a prevederilor legale privind:
    - reglementările tehnice în construcţii;
    – certificarea calităţii produselor folosite la realizarea construcţiilor;
    – agrementele tehnice pentru produse şi procedee noi;
    – verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor de construcţii şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;
    – domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi disciplinei în urbanism;
    – aplicarea sistemului propriu de calitate, management şi asigurare a calităţii;
    – modul de efectuare a verificărilor execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanţi şi proiectanţi şi prin încheierea cronologică a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementărilor tehnice în vigoare;
    – soluţionarea de către proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare şi defectelor de execuţie;
    – organizarea, funcţionarea şi modul de îndeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum şi a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale producţiei;
    – funcţionarea în condiţiile legii a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;
    – asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
    – recepţia construcţiilor la terminarea acestora, precum şi la expirarea perioadei de garanţie;
    – urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţiile în timp asupra acestora;
    – postutilizarea construcţiilor;

    c) respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire, a avizelor obligatorii şi a altor documente referitoare la construcţii, emise de organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de alte organe abilitate de lege;
    d) respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, uragane etc.) sau provocate prin acţiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie şi/sau de execuţie etc.), cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor;
    e) îmbunătăţirea sistemului calităţii în construcţii şi a regulamentelor aferente componentelor acestuia.


    CAP. 3
    Organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii
    ART. 6
    Controlul de stat al calităţii în construcţii şi lucrărilor publice se exercită de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, precum şi de celelalte organisme similare cu atribuţii specifice stabilite prin dispoziţiile legale. Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului este constituită dintr-o inspecţie centrala şi inspecţii teritoriale.
    Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu funcţii de control, pe baza unor proceduri de desfăşurare a acesteia, de către comisii aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

    ART. 7
    Controlul de stat al calităţii în construcţii se organizează şi se exercită prin inspecţii, în mod diferenţiat, pe bază de instrucţiuni aprobate de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în următoarele moduri:
    a) inspecţii curente la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare, execuţie şi exploatare a construcţiilor în diverse etape ale acestui proces, pe baza unor programe trimestriale întocmite de inspecţiile teritoriale şi aprobate de conducerea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;
    b) inspecţii în faze determinate ale execuţiei lucrărilor de construcţii care sunt stabilite de proiectantul lucrării cu acceptul inspecţiilor teritoriale.
    Prin faza determinata, în acceptia acestui regulament, se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, o dată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului.
    Stabilirea fazelor determinate, modul de realizare şi dispunerea continuării lucrărilor - de către proiectant, executant şi investitor - sau, după caz, autorizarea acestora de către personalul inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.
    Controalele în fazele determinate nu înlocuiesc şi nu exclud răspunderile factorilor implicaţi în proiectarea şi execuţia construcţiilor.

    c) inspecţii prin sondaj efectuate din dispoziţia conducerii Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi din iniţiativa proprie a conducerilor inspecţiilor teritoriale;
    d) inspecţii tematice, dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului sau a inspecţiilor teritoriale, la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare, execuţie, exploatare a construcţiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcţiilor sau modul de funcţionare şi de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii;
    e) inspecţii ale autorităţilor administraţiilor publice centrale şi locale implicate în elaborarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, potrivit legii.


    ART. 8
    Inspecţiile prevăzute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita şi la staţiile de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de producţie, la laboratoarele de încercări în construcţii, precum şi alţi furnizori de produse sau elemente de construcţii executate în cadrul producţiei secundar-industriale.

    ART. 9
    Inspecţiile efectuate în cadrul controlului de stat al calităţii în construcţii se consemnează şi se finalizează prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.

    CAP. 4
    Obligaţii şi raspunderi
    ART. 10
    În exercitarea controlului de stat în construcţii, inspecţia centrala din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele obligaţii şi raspunderi principale, pe baza reglementărilor specifice:
    a) organizează, coordonează şi inspecteaza modul de exercitare a controlului statului în construcţii potrivit programelor aprobate şi în conformitate cu prevederile cap. 1 şi 2 din prezentul regulament;
    b) exercita controlul în domeniul construcţiilor la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    c) organizează în teritoriu sistemul de control, stabileşte metodologiile, procedurile şi obiectivele acţiunilor de inspecţie şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale;
    d) efectuează inspecţii în etapele de proiectare, execuţie şi exploatare a construcţiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calităţii în construcţii;
    e) elaborează periodic informări, rapoarte şi sinteze în domeniu, cu propuneri de imbunatatire, care sunt prezentate ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului;
    f) colaborează cu direcţiile de resort din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Institutul Roman de Standardizare, Biroul Naţional pentru Metrologie, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Departamentul pentru Administraţia Publică Locală şi alte organe ale administraţiei publice, pentru elaborarea de reglementări cu scop de protejare a populaţiei;
    g) elaborează şi actualizează norme interne, instrucţiuni, proceduri şi stabileşte mijloace şi metode pentru desfăşurarea activităţii proprii, asigura dotarea cu aparatura şi tehnica de control;
    h) realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi furnizează date de sinteza din domeniul;
    i) autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate, precum şi dirigintii de specialitate ai investitorilor şi proprietarilor;
    j) participa la elaborarea criteriilor şi procedurilor de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii;
    k) autorizeaza laboratoarele de încercări în construcţii şi personalul acestora;
    l) emite, după caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acorduri de modificare a construcţiilor existente;
    m) constata abaterile de la prevederile legale şi aplica sancţiunile prevăzute de lege;
    n) deleagă, după caz, efectuarea unor activităţi proprii inspecţiilor teritoriale;
    o) asigura condiţiile tehnice şi economico-financiare pentru desfăşurarea activităţii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru punerea în siguranţa a fondului construit existent.


    ART. 11
    În exercitarea controlului de stat în construcţii la agenţii economici din teritoriul arondat, inspecţiile teritoriale în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului au următoarele obligaţii şi raspunderi principale:
    a) inspecteaza modul de aplicare şi funcţionare a sistemului calităţii şi a componentelor sale;
    b) inspecteaza la autorităţile publice locale, investitori şi beneficiari, modul în care aceştia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor şi calitatea construcţiilor;
    c) inspecteaza existenta şi complexitatea documentaţiilor de execuţie pentru lucrările ce se realizează, precum şi modul în care sunt respectate în documentaţiile de execuţie, în caiete de sarcini şi în contracte prevederile din lege şi reglementările tehnice;
    d) inspecteaza activitatea specialiştilor tehnici atestaţi în conformitate cu prevederile legii şi ale reglementărilor în vigoare;
    e) inspecteaza pe santiere dacă se respecta în execuţie prevederile din autorizaţiile de construire, din proiecte şi din caietele de sarcini şi reglementările tehnice, precum şi modul în care se asigura şi se atesta calitatea lucrărilor şi a producţiei industriale secundare în construcţii (betoane, elemente prefabricate etc.) în bazele proprii ale agenţilor economici cu activitate în construcţii;
    f) inspecteaza, pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii în fazele determinate, dacă sunt îndeplinite, de către factorii implicaţi, condiţiile tehnice din proiecte şi reglementările tehnice şi autorizeaza continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiţii;
    g) inspecteaza în perioada de utilizare, la construcţiile pentru care a fost stabilită, prin norme şi proiecte, urmărirea specială a comportării în exploatare, modul de respectare de către beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate în acest scop;
    h) inspecteaza la proprietarii şi utilizatorii de construcţii aplicarea prevederilor legii şi a reglementărilor în vigoare referitoare la recepţie, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi, după caz, modul în care aceştia efectuează urmărirea curenta a stării construcţiilor;
    i) inspecteaza respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări din construcţii;
    j) inspecteaza la agenţii economici cu activitate în construcţii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul şi atestarea calităţii materialelor, elementelor şi lucrărilor de construcţii;
    k) constata abaterile de la prevederile legale şi aplica sancţiunile prevăzute de lege;
    l) emite, după caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acorduri de modificare a construcţiilor existente, în conformitate cu competentele stabilite de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;
    m) efectuează periodic şi ori de cîte ori este necesar analize şi elaborează sinteze şi rapoarte privind disciplina şi calitatea în construcţii.


    ART. 12
    Personalul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care efectuează inspecţii la agenţii economici sau care consulta şi utilizează documente sau informaţii de la aceştia, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor tehnice, a performantelor, soluţiilor tehnice, metodelor tehnologice etc. de care au luat cunoştinţa în timpul exercitării activităţii sale.

    ART. 13
    Inspectorii Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite.

    ART. 14
    În afară obligaţiilor prevăzute de lege, factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare, amplasare, execuţie, utilizare şi postutilizare a construcţiilor au următoarele obligaţii şi raspunderi:
    a) sa pună la dispoziţie organelor de control toate documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului;
    b) să permită accesul la locul şi punctele necesare pentru efectuarea controlului;
    c) sa aducă la îndeplinire dispoziţiile şi măsurile stabilite de organele de control;
    d) să aplice toate măsurile prevăzute de lege şi sa anunţe, în termen de 24 de ore, inspecţiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. 5 lit. d) din prezentul regulament;
    e) sa sesizeze inspecţiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrărilor de construcţii de utilitate publică, ca urmare a unor defecte de calitate;
    f) sa anunţe inspecţia teritorială cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor;
    g) sa achite la termenele legale, în contul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cuantumul sumei prevăzute de lege, din valoarea cheltuielilor de capital sau reparaţii capitale;
    h) alte obligaţii prevăzute de lege.


    CAP. 5
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Pentru construcţiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, directorului Serviciului Roman de Informaţii, controlul calităţii se realizează de către organele proprii ale autorităţilor menţionate, abilitate în acest scop.

    ART. 16
    Controlul de stat în construcţii nu exclude şi nu suplineste controlul interior sau alte forme de control şi nu absolvă factorii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile şi răspunderile ce le revin prin dispoziţii legale cu privire la realizarea condiţiilor referitoare la calitatea construcţiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate.

    ART. 17
    În cazul nerespectării autorizaţiei de construire, a avizelor, a proiectului, a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementări tehnice în vigoare, care pot afecta siguranţa construcţiilor, sănătatea oamenilor sau protecţia mediului înconjurător, se dispune investitorului şi/sau proprietarului/utilizatorului oprirea execuţiei lucrărilor în curs până la înlăturarea deficienţelor respective şi intrarea în legalitate.
    În cazul în care aceştia nu respecta dispoziţiile date de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului sau inspecţiile sale teritoriale, se va sesiza organul de urmărire penală în vederea actionarii în justiţie.

    ART. 18
    În activităţile de inspecţie, inspectorii se legitimează cu legitimatiile de serviciu.

    ART. 19
    Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine raspunderi şi sancţiuni, potrivit legii.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016