Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 239 din 18 aprilie 2019  pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 239 din 18 aprilie 2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 314 din 22 aprilie 2019
    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre instituie schema de ajutor de minimis pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general, denumită Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor“, denumit în continuare Programul, în cadrul căreia se acordă finanţare pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi asigurarea în cadrul acestora a învăţământului preşcolar de specialitate.
    (2) Se consideră că reprezintă un serviciu de interes economic general activităţile didactice şi sportive complexe, integrat structural şi funcţional, destinat asigurării unei creşteri sănătoase a preşcolarului, în scopul unei dezvoltări a personalităţii acestuia, care să contribuie la crearea abilităţilor de comunicare, precum şi la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a capacităţilor sportive, în mod unitar în cadrul aceluiaşi proces didactic, unitate dificil de realizat în condiţiile inexistenţei în România a unor astfel de grădiniţe.
    (3) Acordarea ajutorului de minimis se va face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 114 din 26.04.2012, modificat prin Regulamentul (UE) 1.923/2018 al Comisiei din 7 decembrie 2018, şi nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană potrivit art. 2 alin. (1) din respectivul regulament.

    ART. 2
    Schema de ajutor de minimis urmăreşte încurajarea înfiinţării de grădiniţe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor şi al asigurării accesului la acestea prin stabilirea unor tarife suportabile.

    ART. 3
    Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sau cluburile sportive, care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

    ART. 4
    Prezenta schemă de ajutor de minimis vizează construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv pentru minimum 2 grupe standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică ajutoarelor de stat acordate:
    a) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;
    b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, astfel cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);
    e) întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    (2) În cazul în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele prevăzute la alin. (1), cât şi în sectoare care nu sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile schemei se aplică numai ajutoarelor acordate pentru aceste alte sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul să se asigure că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri.
    (3) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutor:
    a) pentru sprijinirea activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) pentru utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.


    ART. 6
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) întreprindere - entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul în care este finanţată sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; în prezenta schemă de ajutor de minimis termenul „întreprindere“ include persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3; în sensul aplicării normelor europene privind ajutoarele de stat, mai multe entităţi juridice distincte formează o întreprindere dacă există participaţii de control şi/sau alte legături funcţionale, economice sau organice între acele entităţi;
    c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil. În sensul prezentei scheme, data acordării ajutorului este data aprobării Acordului de finanţare dintre beneficiar şi furnizorul de ajutor de stat, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;
    d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care potrivit prezentei scheme constituie baza de calcul pentru ajutorul de stat ce poate fi acordat;
    e) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor, care nu se finanţează prin schema de ajutor de stat;
    f) acord de finanţare - act juridic unilateral emis de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în calitate de furnizor, prin care se aprobă spre finanţare, în baza prezentei scheme, un proiect selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie şi prin care se încredinţează serviciul de interes economic general, se stabilesc durata acestuia şi obligaţiile ce revin beneficiarului ca prestator de serviciu de interes economic general;
    g) persoane juridice de drept privat - persoanele juridice cu scop lucrativ şi persoanele juridice fără scop patrimonial, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii;
    h) grup fiscal unic - grup de firme stabilite în România, independente din punct de vedere juridic, dar aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric, aşa cum este definit la art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) furnizorul de ajutor de minimis şi administrator al schemei - Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză;
    j) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    k) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) în cazul unei întreprinderi care face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, când, în ultimii 2 ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza indicatorului financiar EBITDA se situează sub valoarea 1,0.    ART. 7
    Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) nu sunt întreprinderi în dificultate;
    b) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    c) fac dovada deţinerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.


    ART. 8
    (1) În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) clădirea este dimensionată pentru cel puţin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare, şi are toate facilităţile necesare conform prevederilor prezentei scheme;
    b) clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi construcţii noi sau existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în clădirea respectivă să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în ultimii 5 ani;
    c) obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
    d) existenţa unui număr de minimum 10 angajaţi aferenţi proiectului pe perioada de funcţionare a grădiniţei, atât personal de specialitate, cât şi personal de deservire.

    (2) Activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va fi menţinută cel puţin 10 ani de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obţinută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.
    (3) Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de minimis; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.
    (4) Proiectele de investiţii beneficiare ale Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanţare.
    (5) Condiţiile minime de construcţie, amenajare şi dotare a grădiniţelor cu profil sportiv, conform normativelor în vigoare, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 9
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv.

    ART. 10
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
    a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    b) cheltuieli pentru construcţia şi/sau amenajarea grădiniţelor şi a clădirilor anexă;
    c) cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;
    d) cheltuieli privind dotarea grădiniţelor cu active corporale şi necorporale de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.

    (2) În sensul prezentei scheme nu vor fi considerate cheltuieli eligibile pentru obţinerea alocării financiare nerambursabile următoarele categorii:
    a) orice cheltuieli înregistrate anterior datei aprobării Acordului de finanţare dintre beneficiar şi furnizorul de ajutor de stat, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;
    b) cheltuielile cu finanţarea proiectului;
    c) garanţii bancare legate de realizarea proiectului eligibil de ridicarea fondurilor;
    d) cheltuielile cu achiziţionarea de active a căror finanţare parţială a fost realizată cu o altă sursă de ajutor public;
    e) orice alte cheltuieli care nu sunt relevante pentru dezvoltarea proiectului;
    f) taxe bancare, dobândă şi alte comisioane aferente creditelor;
    g) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată;
    h) contribuţia în natură;
    i) cheltuielile colaterale care intervin dintr-un contract de leasing;
    j) cheltuieli de marketing şi publicitate.


    ART. 11
    (1) În calitate de întreprinderi cărora le-a fost încredinţat serviciul de interes economic general, beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis au următoarele obligaţii:
    a) să asigure acces gratuit, pentru o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul în care ajutorul de minimis a fost acordat pentru construirea de grădiniţe cu profil sportiv, respectiv pentru cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul în care ajutorul de minimis a fost acordat pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv;
    b) să faciliteze accesul copiilor la respectivele grădiniţe prin stabilirea unor tarife reduse, accesibile faţă de cele ale unor grădiniţe comparabile care şi-au realizat investiţiile din surse proprii, corelate cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să asigure un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea grădiniţelor pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare;
    d) să menţină activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate prin acest Program cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obţinută ca ajutor prin prezenta schemă;
    e) să nu închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la data acordării ajutorului de minimis prin prezenta schemă; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obţinută ca ajutor prin prezenta schemă;
    f) să afişeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest Program pe perioada derulării proiectului şi pe o perioadă de cel puţin 7 ani de funcţionare.

    (2) Accesul gratuit prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă pentru preşcolarii înmatriculaţi ale căror familii au, la momentul depunerii cererii de înscriere, un venit salarial pe membru de familie sub salariul minim brut. Accesul gratuit se acordă pe durata unui an calendaristic.
    (3) Informaţia privind asigurarea accesului gratuit se va afişa la loc vizibil, astfel încât cei interesaţi să poată depune cererea şi documentele necesare la înscriere.
    (4) În cazul în care numărul de locuri pentru care se acordă acces gratuit nu se epuizează în urma aplicării criteriului prevăzut la alin. (2), se va aplica un al doilea criteriu, respectiv numărul de copii aflaţi în întreţinerea reprezentanţilor legali ai preşcolarului.
    (5) Copiii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile pentru care se asigură acces gratuit.
    (6) Beneficiarii care nu respectă prevederile alin. (1) lit. a) plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul constatării încălcării obligaţiei, înmulţit cu numărul de locuri pentru care nu au acordat acces gratuit.

    ART. 12
    (1) Ajutorul de minimis se acordă sub forma unui ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro pentru o întreprindere şi acoperă cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv.
    (2) Ajutorul de minimis poate fi acordat sub formă de grant, plătit beneficiarului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale, sau sub forma unei alocări financiare nerambursabile deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar, defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare, în conformitate cu prevederile legale cu privire la deducerile fiscale.
    (3) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, conform prevederilor prezentei hotărâri, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.
    (4) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:
    a) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează un serviciu de interes economic general pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 de euro;
    b) plafonul de minimis se aplică pe întreprindere, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.

    (5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (4), întreprinderea respectivă nu poate beneficia de dispoziţiile prezentei scheme, nici măcar pentru partea din valoare care nu depăşeşte plafonul.
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care respectiva cumulare ar avea ca rezultat o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevăzută pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz, într-un regulament de exceptare pe categorii sau într-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (7) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme se pot cumula cu ajutoarele de minimis acordate în temeiul altor regulamente de minimis până la plafonul prevăzut la alin. (4).
    (8) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu nicio compensaţie acordată pentru acelaşi serviciu de interes economic general, indiferent dacă acesta constituie sau nu ajutor de minimis.

    ART. 13
    (1) Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanţat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere.
    (2) Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferenţa necesară finalizării şi funcţionării corespunzătoare a proiectului de investiţii.
    (3) Beneficiarul are obligaţia să facă dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase pentru respectarea prevederilor alin. (2), fără ca acestea să facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finanţare.

    ART. 14
    Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă transmite către Registratura generală a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis primite de întreprindere în anul fiscal curent şi în ultimii 2 ani fiscali anteriori, indiferent de sursa de finanţare a acestora, în baza regulamentelor privind ajutoarele de minimis ale Uniunii Europene, faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emisă de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată şi faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta schemă;
    b) devizul general pe categorii de cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.


    ART. 15
    (1) Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, în ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) Comisia de selecţie va purta denumirea de Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ şi reprezintă o comisie de lucru a Consiliului de Programare Economică, care îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei prevăzute la alin. (1), precum şi procedura şi termenele de evaluare ale cererilor de acord pentru finanţare, precum şi de plată a ajutoarelor de minimis se vor aproba prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (4) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va publica pe site-ul instituţiei componenţa comisiei „Investim în copii, investim în viitor“ în luna decembrie a fiecărui an de derulare a schemei de ajutor de minimis pentru anul următor.
    (5) Pentru anul 2019, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va publica pe site-ul instituţiei componenţa comisiei „Investim în copii, investim în viitor“ în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (6) Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ va fi formată din 7 membri, dintre care unul va fi preşedinte, numiţi prin ordin de preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, dintre personalităţi marcante ale sportului românesc şi din domeniul educaţiei.
    (7) Membrii Comisiei „Investim în copii, investim în viitor“ beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea desfăşurată în cadrul acesteia, stabilită în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ evaluează şi selectează proiectele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în termen de 30 de zile de la primirea cererii de acord pentru finanţare şi decide, printr-o hotărâre, emiterea „Acordului de finanţare“ a măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre.

    ART. 16
    (1) În cazul în care Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ decide emiterea „Acordului de finanţare“, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză aprobă prin ordin al preşedintelui Acordul de finanţare şi comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat, serviciul de interes economic general pentru care se acordă ajutorul, precum şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) În cazul în care Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ decide că întreprinderea nu este eligibilă pentru o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză îi comunică în scris beneficiarului acest lucru, printr-o scrisoare de respingere.

    ART. 17
    Hotărârile Comisiei „Investim în copii, investim în viitor“ pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis are caracter multianual şi se derulează până la data de 31 decembrie 2020, plăţile în cadrul acesteia putând fi efectuate până la data de 31 decembrie 2022.
    (2) Plăţile acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se efectuează în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului.

    ART. 19
    (1) Bugetul maxim al prezentei scheme este de 2.350 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 500 milioane euro, fiind defalcat astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare pentru perioada 2019-2020;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis pentru perioada 2019-2022.

    (2) Bugetul anual maxim al schemei este de 1.175 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 250 milioane euro.
    (3) Bugetul prezentei scheme de ajutor de minimis este prevăzut în bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărui preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (4) În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr de 1.000 de beneficiari.

    ART. 20
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare, sau a oricărei reglementări care le modifică/completează, cu modificările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima plată a fost acordată. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
    (2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei şi să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 22
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar, cu excepţia prevederilor art. 11 alin. (6).
    (3) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (6) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

    ART. 23
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat prin cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 24
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (2) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) În cazul în care există îndoieli rezonabile cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să deruleze o acţiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de minimis va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, potrivit art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat RegAS datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Acordurile de finanţare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordurilor.

    ART. 27
    (1) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligaţia să afişeze la loc vizibil materiale publicitare în care să includă următorul mesaj „Acest obiectiv s-a realizat cu sprijinul Guvernului României prin Programul Growth «Investim în copii, investim în viitor».
    (2) Modalitatea de prezentare/afişare a mesajului prevăzut la alin. (1) va respecta următoarele caracteristici tehnice şi de amplasament:

┌─────────┬──────────────┬──────────────┐
│Amplasare│Tip │Dimensiuni │
│ │ │(cm) │
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │L = min. 80 - │
│ │RollUp │max. 90 │
│ │ │H = 200 │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │L = min. 45 -–│
│ │poster - │max. 50 │
│ │portret │H = min. 65 - │
│ │ │max. 70 │
│Interior ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │L = min. 65 - │
│ │poster - │max. 70 │
│ │landscape │H = min. 45 - │
│ │ │max. 50 │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │pliant │L = 20; H = 21│
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │flyer │L = 10; H = 21│
├─────────┼──────────────┼──────────────┤
│Exterior │people stopper│L = 50; H = 70│
│ │/a-board │ │
└─────────┴──────────────┴──────────────┘
    ART. 28
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu
                    p. Ministrul tineretului şi sportului,
                    Remus Munteanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 aprilie 2019.
    Nr. 239.
    ANEXA 1

    CONDIŢIILE MINIME
    de construcţie, amenajare şi dotare a grădiniţelor cu profil sportiv
    1. Descriere funcţională şi arhitecturală
    Proiectele de investiţii propuse vor răspunde cerinţelor impuse de normativul NP011-97 şi se recomandă să cuprindă următoarele:
    a) Zonă carosabilă/acces auto
    Sunt amenajate circa 20 de locuri de parcare pentru vizitatori şi pentru personal, zona fiind folosită şi pentru descărcarea/ preluarea mărfii.

    b) Clădire principală - grădiniţă
    Este structurată de principiu astfel:
    - acces principal: zona destinată accesului părinţilor şi copiilor, care include un spaţiu tip windfang şi o zonă de depozitare pentru cărucioare;
    – recepţie: zona destinată primirii, cu acces către un spaţiu medical (cabinet), zona de aşteptare şi legătura directă cu zona administrativă;
    – zonă administrativă: cu intrare separată (acces secundar) din zona de parcare. Cuprinde vestiare, grupuri sanitare, zone de depozitare/recepţie marfă, încăperi anexe pentru depozitarea şi spălarea veselei, pentru prepararea/încălzirea mâncării şi pentru colectarea rufelor murdare şi depozitarea rufelor curate, birou şi cancelarie;
    – spaţiu tehnic: cu intrare separată din exterior;
    – sală de mese/spaţiu multifuncţional: aflat(ă) în continuarea zonei de recepţie, este destinat(ă) în mod curent servirii mesei, dar poate fi folosit(ă) şi ca spaţiu de întâlnire sau pentru orice activităţi comune;
    – săli de clasă: fiecare sală cuprinde vestiar şi grup sanitar propriu care respectă cerinţele din normativ privind accesul persoanelor cu dizabilităţi;
    – sală de sport: zonă destinată activităţilor sportive indoor, cu o înălţime mai mare. Cuprinde anexe pentru depozitare şi o zonă de vestiare/grupuri sanitare.


    c) Facilitaţi sportive
    Un spaţiu de aproximativ 900 mp, subîmpărţit în 4 zone în funcţie de suprafaţa de joc:
    1. suprafaţă de joc sintetică - care se poate împărţi în funcţie de necesitate pentru a desfăşura jocuri precum: minibaschet, minihandbal, minivolei, minifotbal, minitenis, precum şi pentru escaladă, role, echipamente gonflabile tip multisport;
    2. suprafaţă de joc înierbată natural, care se poate împărţi în funcţie de necesitate pentru a desfăşura jocuri precum: minifotbal, minitenis;
    3. suprafaţă de joc cu nisip - cu pistă de elan.
    2. Caracteristici constructive
    a) Închideri
    Se propune ca închiderile exterioare să fie realizate din zidărie de blocuri ceramice placate cu termoizolaţie.
    Termoizolarea şi hidroizolarea elementelor de construcţie se vor face în conformitate cu prevederile normativelor C112/86 şi C107/97.
    Toate sistemele de închidere ale faţadelor vor fi proiectate şi agrementate astfel încât să fie compatibile între ele şi să nu conducă la scăderea performanţelor şi condiţiilor de calitate ale clădirii.

    b) Acoperiş
    Sistem terasă necirculabilă. Alcătuirile de detaliu ale teraselor vor fi conforme cu prevederile normativelor în vigoare NP40/02 şi C107/97 privind termohidroizolarea elementelor de construcţii.

    c) Compartimentări
    Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de cărămidă sau cu pereţi uşori în tehnologia specifică acestui tip de compartimentări, respectiv cu structură din profile metalice, izolări fonice din vată minerală şi plăci din gips-carton diferenţiate după natura spaţiilor unde se folosesc.
    Grosimea pereţilor de compartimentare va fi determinată de cerinţele de izolare acustică şi de protecţie la foc.
    Toate compartimentările vor avea îndeplinite cerinţele de rezistenţă la foc conform scenariului de securitate la incendiu.

    d) Tâmplărie interioară
    Uşile interioare pot fi din lemn sau celulare cu placări din MDF vopsit pe tocuri metalice cu vopsitorii specifice conform conceptului de culoare stabilit prin proiectul tehnic (P.Th.).
    Pentru grupurile sanitare destinate copiilor, uşile vor fi prevăzute cu sisteme de încuietori specifice, adaptate folosirii de către copii de vârstă preşcolară.

    e) Tâmplărie exterioară
    Se propune realizarea unei tâmplării din aluminiu sau PVC cu geam dublu sau triplu termoizolant, finisată în concordanţă cu culoarea materialelor de faţadă folosite.

    f) Finisaje interioare
    Finisajele vor fi alese astfel încât să confere un aspect agreabil interioarelor, adaptat funcţiunii, care să asigure o rezistenţă corespunzătoare la uzură, răspunzând în acelaşi timp tuturor cerinţelor impuse de normativul NP011-97. Nu se vor folosi materiale de finisaj care conţin formaldehidă sau alte substanţe nocive.
    Se propune utilizarea vopsitoriilor lavabile pe tencuieli gletuite la pereţii din zidărie şi elementele de beton armat, respectiv vopsitorii specifice la pereţii din gips-carton.
    Se propune folosirea placajelor ceramice de tip faianţă şi gresie în spaţiile grupurilor sanitare şi bucătăriei.
    Pardoselile propuse ţin seama de destinaţia încăperilor şi de necesităţile Programului, utilizându-se atât pardoseli reci - gresie ceramică, cât şi pardoseli calde - parchet lamelar stratificat, montat pe suport fonoizolant pe planşele de beton.

    g) Finisaje exterioare
    Se intenţionează ca realizarea imaginii arhitecturale să fie susţinută de utilizarea unor materiale de finisaj durabile, în culori armonioase. Datorită realizării sistemului termoizolant la faţade, materialele de finisaj propuse vor fi adaptate sistemului.
    Se vor lua măsuri pentru evitarea stagnării apelor în jurul clădirii şi a infiltrării apelor de suprafaţă. Terenul va fi amenajat cu pante de scurgere adecvate. Evacuarea apelor meteorice se va face la reţeaua de canalizare din zonă.


    3. Abordarea structurală
    Sistemul structural al construcţiei poate fi realizat din cadre de beton armat şi din grinzi de beton armat, respectiv stâlpi de beton armat, precum şi pe cadre din structuri metalice.
    Plăcile pot fi realizate de asemenea din beton armat cu grosimea adecvată conform calculelor aferente structurii de rezistenţă.
    Acoperişul este realizat sub formă de terasă.
    Se propune realizarea unei structuri în cadre care prezintă avantajul flexibilităţii spaţiului interior, datorită faptului că pereţii de compartimentare nu au rol structural şi dispunerea acestora poate fi modificată în funcţie de cerinţele de funcţionalitate.
    Proprietăţile terenului de fundare se vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Caracteristicile fizico-mecanice ale valorilor normale şi valorilor de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabilesc conform legislaţiei în vigoare.

    4. Asigurarea cu utilităţi
    Asigurarea cu utilităţi a imobilului se va face conform precizărilor din avizele şi acordurile specifice.
    Detalii specifice, note de calcul etc. se vor regăsi în memoriile de specialitate.
    Toate instalaţiile se vor realiza respectând specificaţiile caracteristice programului arhitectural în cauză şi respectând normele şi normativele în vigoare.
    a) Instalaţii electrice
    Instalaţiile proiectate corespunzător funcţiunii propuse vor fi următoarele:
    1. instalaţii electrice de iluminat interior şi circuite de alimentare la prize;
    2. instalaţii electrice de iluminat exterior;
    3. reţele electrice exterioare (dacă este cazul, în urma racordării la reţeaua existentă);
    4. instalaţii electrice de alimentare cu energie electrică (dacă este cazul, refacerea celei existente);
    5. instalaţii electrice de curenţi slabi, telefonie, internet, cablare structurată.

    Se va urmări ca instalaţiile electrice de iluminat interior să fie realizate cu corpuri de iluminat tip LED, cu intensitate/valori diferite de temperatură de culoare în funcţie de încăperile pe care le deservesc, comanda făcându-se sectorizat.
    Comutatoarele şi întrerupătoarele se vor monta la înălţimea de 0,6-1,5 m, în funcţie de destinaţia încăperilor. Acolo unde este cazul, aparatele vor fi prevăzute cu protecţii speciale, având în vedere tipul de utilizatori ai clădirii.
    La proiectarea instalaţiilor de iluminat se vor respecta prevederile normativelor şi standardelor în vigoare.

    b) Instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare
    Sistemul de încălzire centrală va fi stabilit conform normativelor în vigoare, ţinându-se cont de cerinţele igienico-sanitare ale clădirilor cu funcţiunea de grădiniţă.
    Asigurarea confortului termic necesar în conformitate cu prevederile normelor în vigoare pentru construcţia propusă se propune a se face prin realizarea instalaţiei termice deservite de centrală termică proprie amplasată în spaţiul tehnic destinat.
    În această centrală se prepară agentul termic şi apa caldă menajeră. Funcţionarea centralei termice va asigura parametrii eficienţi de exploatare.
    Imobilul va fi prevăzut cu instalaţie de încălzire centrală cu corpuri statice, cu protecţie specifică funcţiunii de grădiniţă - radiatoare ce se vor monta de regulă sub ferestre.
    Conductele ce alcătuiesc reţeaua de distribuţie a apei calde se vor monta în şapă, realizându-se astfel o schemă de distribuţie clasică.
    Se va asigura posibilitatea golirii în punctele joase ale traseului, iar în punctele de maxim se vor monta aerisiri.
    Distribuţia şi colectarea apei se vor face prin racordarea instalaţiei propuse la distribuitorul şi colectorul din centrala termică.
    Conductele de legătură se vor realiza din materiale durabile şi de bună calitate, montate şi întreţinute conform caietelor de sarcini şi normelor de exploatare recomandate de producători. Precizări suplimentare se vor regăsi în memoriul de specialitate instalaţii termice.
    Răcirea se propune a se realiza printr-un sistem de tip mini VRV amplasat pe clădire cu unităţi interioare de climatizare pentru fiecare încăpere principală.
    Toate instalaţiile se vor realiza respectând specificaţiile caracteristice programului arhitectural în cauză şi respectând normele şi normativele în vigoare.

    c) Instalaţii sanitare
    Alimentarea cu apă se va face prin realizarea unui branşament, conform avizelor/acordurilor de specialitate.
    Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin pante de scurgere corespunzătoare, conform avizelor/acordurilor de specialitate.    ANEXA 2

    DOTĂRI MATERIALE MINIME
    pentru grădiniţele cu profil sportiv
    Estimare necesar de dotări materiale pentru grădiniţele cu profil sportiv
    Suprafaţa terenului: cca 2.320 mp
    Suprafaţa construită: cca 425 mp
    Grupe de copii: 2
    Număr de copii: 36

┌────┬─────────────┬────┬────────────────┐
│ │ │ │Descriere │
│ │ │ │generală │
│ │ │ │(Se va adapta │
│Nr. │ │Nr. │pentru fiecare │
│crt.│Tip obiect │buc.│locaţie în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │geometria │
│ │ │ │spaţiului │
│ │ │ │disponibil.) │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│A │Aparate, echipamente şi materiale │
│ │sportive de interior │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │Consola │ │Reglabil pe │
│1 │mobilă cu coş│1 │înălţime │
│ │de baschet │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│ │Porţi şi │ │interioare │
│2 │plasă de │1 │aproximative: │
│ │minifotbal │ │200 x 130 x 90 │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Stâlpi şi │ │Reglabil pe │
│3 │plasă pentru │1 │înălţime │
│ │minivolei │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│4 │Saltele de │1 │aproximative: │
│ │sport │ │200 x 150 x 20 │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│5 │Saltele de │1 │aproximative: │
│ │sport │ │200 x 100 x 10 │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Covoraşe/ │ │ │
│ │Salteluţe │ │Dimensiuni │
│6 │pentru │6 │aproximative: │
│ │exerciţii de │ │200 x 10 x 3 cm │
│ │dezvoltare │ │ │
│ │fizică la sol│ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Setul poate │
│ │ │ │conţine: 1 modul│
│ │ │ │plan înclinat; 1│
│ │ │ │modul scară cu 3│
│ │Modul │ │etaje; 1 modul │
│7 │exerciţii din│1 │scară cu 4 │
│ │burete │ │etaje; 1 modul │
│ │ │ │tobogan; 1 modul│
│ │ │ │scară cu │
│ │ │ │cilindri; 1 │
│ │ │ │modul triunghi │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Spalier │ │Realizat conform│
│8 │gimnastică │1 │EN 12346 │
│ │pentru copii │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │- Cu suporţi │
│ │ │ │detaşabili (din │
│ │ │ │lemn) şi │
│ │ │ │picioare din │
│ │ │ │cauciuc │
│ │Bârnă joasă │ │antiderapante, │
│9 │pentru │1 │lungime │
│ │gimnastică │ │aproximativă 3 m│
│ │ │ │- Bârnă │
│ │ │ │confecţionată │
│ │ │ │din lemn şi │
│ │ │ │îmbrăcată în │
│ │ │ │velur sau │
│ │ │ │similar │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Minibârnă │ │Umplută cu spumă│
│10 │joasă pentru │1 │solidă sau │
│ │gimnastică │ │similar (200 x │
│ │ │ │10 x 5 cm) │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Echipată cu │
│ │ │ │arcuri de oţel │
│ │ │ │nichelate, │
│ │Trambulină │ │capitonată cu │
│11 │pentru │1 │spumă │
│ │gimnastică │ │poliuretanică, │
│ │ │ │dimensiuni │
│ │ │ │aproximative L: │
│ │ │ │120 x l: 60 x h:│
│ │ │ │22 cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Trapez din │ │Dimensiuni │
│12 │burete pentru│1 │aproximative: 45│
│ │copii │ │x 50 x 35 cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Lada │ │Dimensiuni │
│13 │gimnastică │1 │aproximative: │
│ │din burete │ │120 x 100 x 75 │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Perete escală│ │Echipat cu prize│
│14 │mobil │1 │şi frânghie cu │
│ │ │ │noduri │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│15 │Tunel/Tub │1 │ │
│ │pentru târâre│ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Caracteristici │
│ │ │ │generale: │
│ │ │ │diametru 96 cm, │
│ │ │ │înălţime de la │
│ │Trambulină cu│ │sol 35 cm, │
│16 │mâner pentru │1 │sarcina maximă │
│ │copii │ │admisă 100 kg; │
│ │ │ │include mâner de│
│ │ │ │care se pot │
│ │ │ │sprijini/ţine │
│ │ │ │copiii. │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│17 │Dom joacă/ │1 │aproximative: D │
│ │sărituri │ │= 160 cm, H = 41│
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│B │Aparate, echipamente şi materiale │
│ │sportive de exterior │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │Consolă │ │Reglabil pe │
│1 │mobilă cu coş│1 │înălţime │
│ │de baschet │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Porţi şi │ │ │
│2 │plasă de │1 │Dimensiunea de │
│ │minifotbal/ │ │170 x 105 cm │
│ │minihandbal │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Stâlpi şi │ │1 set reglabil │
│3 │plasă pentru │1 │pe înălţime │
│ │minivolei │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Stâlpi şi │ │1 set reglabil │
│4 │plasă pentru │1 │pe înălţime │
│ │minitenis │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Porţi mini │ │Dimensiuni │
│5 │pentru hochei│1 │aproximative: 71│
│ │pe iarbă │ │x 51 x 46 cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Acoperită cu │
│ │Pistă de │ │material elastic│
│6 │alergări │1 │pentru │
│ │ │ │amortizarea │
│ │ │ │vibraţiilor │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│7 │Groapă cu │1 │Pentru sărituri │
│ │nisip │ │cu elan │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Set spalier │ │Pentru montat în│
│ │(bare │ │groapa cu nisip │
│8 │paralele) │1 │(zona de joacă) │
│ │pentru │ │sau zona de │
│ │exterior │ │tartan │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│C │Echipamente de joaca de exterior │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Poate include │
│ │ │ │următoarele: 2 │
│ │ │ │spaliere, 2 │
│ │Modul pentru │ │panouri │
│1 │căţărare/ │1 │căţărare, 1 set │
│ │joacă │ │inele │
│ │ │ │gimnastică, 2 │
│ │ │ │scări cu │
│ │ │ │frânghie │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Complex de │ │Echipat cu 2 │
│2 │joacă cu │1 │leagăne, │
│ │tobogan şi │ │turnuri, tobogan│
│ │leagăne │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Adaptată pentru │
│ │ │ │dezvoltarea │
│3 │Trambulină │1 │psihomotorie a │
│ │ │ │copiilor. │
│ │ │ │Include plasă de│
│ │ │ │protecţie. │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Leagănul poate │
│ │ │ │fi folosit de 2 │
│ │ │ │copii deodată. │
│ │ │ │Setul conţine │
│4 │Leagăn pentru│1 │accesorii pentru│
│ │2 persoane │ │fixare şi 1 │
│ │ │ │şezut leagăn │
│ │ │ │baby şi 1 şezut │
│ │ │ │simplu. EN 71 │
│ │ │ │standard │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Lăţime la bază: │
│ │ │ │aproximativ 80 │
│ │ │ │cm, lungime │
│5 │Balansoar 2 m│1 │aproximativă: │
│ │ │ │200 cm, înălţime│
│ │ │ │aproximativă │
│ │ │ │balans: 80 cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni: │
│6 │Balansoar 3 m│1 │aproximativ L 3 │
│ │ │ │m x l 0,3 m x H │
│ │ │ │0,5 m │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Balansoar pe │ │Diverse modele │
│7 │arc │1 │în conformitate │
│ │ │ │cu EN 1176 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Marginile │
│ │Măsuţă pentru│ │produsului sunt │
│8 │picnic şi │2 │rotunjite şi │
│ │activităţi │ │netede, ceea ce │
│ │ │ │asigură un plus │
│ │ │ │de siguranţă. │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│D │Mobilier săli de grupă │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │De preferinţă │
│ │ │ │din lemn sau PAL│
│ │ │ │melaminat, cu │
│ │ │ │dimensiunile │
│ │Paturi casetă│ │aproximative │
│1 │rabatabile │33 │(numai patul, │
│ │ │ │fără casetă): │
│ │ │ │1,40 m x 0,60 m │
│ │ │ │x 0,25 m. │
│ │ │ │Include cuier │
│ │ │ │pentru pijamale.│
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiunile │
│ │ │ │aproximative: │
│ │ │ │300 x 310 mm şi │
│2 │Scaune copii │33 │înălţimea totală│
│ │ │ │630 mm. │
│ │ │ │Înălţimea │
│ │ │ │şezutului este │
│ │ │ │de 340 mm. │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Fiecare masă are│
│ │ │ │4 locuri. │
│ │ │ │Dimensiuni │
│ │ │ │aproximative: │
│ │ │ │1.200 x 500 x │
│ │ │ │460/520/580 mm. │
│ │Mese │ │Cadru din │
│3 │reglabile │8 │profile rotunde,│
│ │pentru copii │ │pentru │
│ │ │ │protecţie. │
│ │ │ │Colţurile sunt │
│ │ │ │rotunjite. │
│ │ │ │Produs │
│ │ │ │certificat EN │
│ │ │ │1729 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│4 │Birou pentru │2 │ │
│ │educatori │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│5 │Scaun pentru │2 │ │
│ │educatori │ │ │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│E │Vestiare săli de grupă │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Vestiar │
│ │ │ │individual │
│ │ │ │aproximativ (350│
│ │ │ │x 450 x 1500 │
│ │ │ │mm). Structură │
│1 │Dulap vestiar│33 │din PAL │
│ │ │ │melaminat. Cant │
│ │ │ │ABS de 0,4/2,00 │
│ │ │ │mm. Dulapul │
│ │ │ │dispune de bară │
│ │ │ │pentru umeraşe │
│ │ │ │şi cuier. │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Aproximativ │
│ │Banchetă │ │1.200 x 300 x │
│2 │pentru │2 │300 mm. PAL │
│ │dezbrăcat/ │ │melaminat. cant │
│ │îmbrăcat │ │ABS de 1,00/2,00│
│ │ │ │mm. │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│F │Zona recepţie/Filtru │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Dimensiune: │
│ │Dulap cu │ │aproximativ │
│ │compartimente│ │1.296 х 350 х │
│1 │prevăzute cu │3 │1.040 mm. │
│ │uşi pentru │ │Structura din │
│ │copii │ │PAL melaminat. │
│ │ │ │Cant ABS de 1,00│
│ │ │ │/2,00 mm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiune │
│2 │Canapele │1 │aproximativă: │
│ │ │ │120 cm x 72 cm x│
│ │ │ │72 cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Măsuţă │ │Rotundă, │
│3 │primire │1 │similară cu o │
│ │ │ │măsuţă de cafea │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Cadru/Cuier │ │Înălţime: │
│4 │haine pentru │1 │aproximativ 128 │
│ │copii │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Cadru/Cuier │ │Înălţime: │
│5 │haine pentru │1 │aproximativ 193 │
│ │adulţi │ │cm │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│G │Sală de mese multifuncţională │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │Mese │ │ │
│1 │reglabile │5 │Similar D.3 │
│ │pentru copii │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│2 │Scaune de │21 │Similar D.2 │
│ │copii │ │ │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│H │Cabinet medical │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│ │ │ │aproximative: │
│ │ │ │180 x 60 x 60 │
│ │ │ │cm; cap │
│ │ │ │rabatabil (0-75 │
│ │ │ │grade); cadru │
│ │ │ │metalic vopsit │
│ │ │ │în câmp │
│ │Pat │ │electrostatic │
│1 │consultaţie │1 │sau inox; │
│ │ │ │tapiţerie din │
│ │ │ │piele sintetică;│
│ │ │ │suport pentru │
│ │ │ │rolă de hârtie, │
│ │ │ │din inox; │
│ │ │ │poliuretan 8-10 │
│ │ │ │cm; picioare │
│ │ │ │reglabile pe │
│ │ │ │înălţime │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Dulap pentru │ │Dimensiuni │
│2 │instrumentar │1 │aproximative: │
│ │medical │ │(70 x 34 x 165) │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Dulap tip │ │Dimensiuni │
│3 │noptieră cu │1 │aproximative: │
│ │sertare │ │(40 x 35 x 90) │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│4 │Birou cabinet│1 │ │
│ │medical │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│5 │Scaun de │1 │Scaun ergonomic │
│ │birou │ │cu braţe │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Scaun cu şezut │
│ │ │ │şi spătar. │
│ │ │ │Spătarul │
│ │ │ │confortabil │
│ │ │ │asigură poziţia │
│ │ │ │corectă, iar │
│ │ │ │profilul │
│ │ │ │şezutului │
│ │ │ │elimină │
│ │ │ │presiunea sub │
│ │ │ │genunchi când se│
│6 │Scaun pentru │1 │stă jos. Ramă │
│ │pacient │ │din ţeavă ovală │
│ │ │ │dimensiunea │
│ │ │ │aproximativă 38 │
│ │ │ │x 20 şi 30 x 15 │
│ │ │ │mm. Forma H │
│ │ │ │asigură │
│ │ │ │stabilitate │
│ │ │ │mărită. Poate fi│
│ │ │ │ridicat pe masă,│
│ │ │ │având protecţie │
│ │ │ │pentru a nu │
│ │ │ │zgâria blatul. │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Cadru/Cuier │ │Cuier cu picior,│
│7 │haine adulţi │1 │aproximativ 178 │
│ │şi copii │ │cm │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│I │Birou personal didactic + │
│ │Cancelarie │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │Masă birou de│ │Dimensiuni │
│1 │colţ pentru │1 │aproximative: │
│ │profesor │ │1.400 x 1.200 x │
│ │ │ │755 mm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│2 │Scaun de │1 │Idem articolul │
│ │birou │ │E.5 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│3 │Scaun │1 │Idem articolul │
│ │vizitator │ │E.5 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│4 │Canapea │1 │Idem articolul │
│ │ │ │F.2 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Masa │ │Diametrul │
│5 │cancelarie │1 │aproximativ 140 │
│ │ │ │cm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Scaune de │ │Scaun ergonomic │
│6 │birou pentru │4 │cu braţe │
│ │profesori │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│7 │Etajeră │1 │aproximative (L │
│ │bibliorafturi│ │x l x h) mm 800 │
│ │ │ │x 380 x 1.880 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Cadru/Cuier │ │Cuier cu picior,│
│8 │de haine │1 │aproximativ 178 │
│ │adulţi şi │ │cm │
│ │copii │ │ │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│J │Vestiare sală sport │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│ │ │ │aproximative: │
│ │Dulapuri │ │300 x 350 x H │
│ │metalice cu o│ │1.300 mm; fante │
│1 │uşă pentru │4 │de aerisire în │
│ │copii │ │partea │
│ │ │ │superioară şi │
│ │ │ │inferioară a │
│ │ │ │dulapului │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│2 │Bancă vestiar│1 │aproximative: │
│ │ │ │1.000 x 375 x │
│ │ │ │455 mm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│3 │Bancă cuier │1 │aproximative: │
│ │vestiar │ │1.000 x 375 x │
│ │ │ │1.650 mm │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│K │Vestiare personal administrativ │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Material tablă │
│ │ │ │de oţel de │
│ │ │ │calitatea I; │
│ │ │ │compartimente │
│ │ │ │pentru haine, │
│ │ │ │compartimente │
│ │Dulap pentru │ │pentru pantofi; │
│1 │vestiar cu │2 │dimensiuni │
│ │bancă │ │aproximative: │
│ │ │ │înălţime 2.170 │
│ │ │ │mm, lăţime 1.200│
│ │ │ │mm, adâncime 800│
│ │ │ │mm, lăţimea │
│ │ │ │compartimentelor│
│ │ │ │400 mm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Tablă de oţel de│
│ │ │ │calitatea I; │
│ │ │ │aproximativ │
│ │Dulap pentru │ │1.800 x 900 x │
│ │vestiar cu │ │500 mm; înălţime│
│2 │compartimente│1 │picioare 120 mm;│
│ │mici │ │număr │
│ │ │ │compartimente: │
│ │ │ │9; lăţime │
│ │ │ │compartimente: │
│ │ │ │300 mm │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│ │Încăpere pentru încălzirea │
│L │mâncării, depozitarea şi spălarea │
│ │veselei │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Ansamblu compus │
│ │ │ │din corp bază cu│
│ │ │ │sertare din PAL,│
│ │ │ │PAL melaminat, │
│ │ │ │plastic ABS; │
│ │ │ │uşă: MDF, │
│ │ │ │melamină, │
│ │ │ │plastic ABS; │
│ │ │ │front sertar: │
│ │ │ │MDF, melamina, │
│ │Corpuri de │ │plastic, plastic│
│ │bază + │ │polipropilenic; │
│1 │corpuri │1 │sertare: PAL, │
│ │suspendate │ │melamină; blat: │
│ │ │ │PAL, melamină │
│ │ │ │laminată la │
│ │ │ │presiune înaltă;│
│ │ │ │corpuri │
│ │ │ │suspendate: PAL,│
│ │ │ │PAL melaminat, │
│ │ │ │plastic; uşă: │
│ │ │ │MDF, melamină, │
│ │ │ │plastic; spate: │
│ │ │ │MDF, vopsea pe │
│ │ │ │bază de acril │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│2 │Frigider │1 │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Cuptor │ │Cuptor │
│3 │profesional │1 │profesional cu │
│ │ │ │convecţie │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│4 │Aragaz │1 │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│5 │Maşina de │1 │ │
│ │spălat veselă│ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│6 │Set chiuvetă │1 │ │
│ │inox │ │ │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│M │Depozite pentru obiecte de uz │
│ │gospodăresc │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │Dulap cu │ │Dimensiuni │
│ │poliţe pentru│ │aproximative (L │
│1 │păstrare/ │1 │x A x H): 1.000 │
│ │depozitare │ │x 600 x 1.800 mm│
│ │veselă │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Dulap pentru │ │Dimensiune │
│2 │depozitare │2 │aproximativă: │
│ │birotică │ │802 x 403 x │
│ │ │ │1.816 mm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Dulapuri │ │Dimensiune │
│3 │pentru │2 │aproximativă: │
│ │lenjerie │ │802 х 403 х │
│ │curată │ │1.816 mm │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Dulap │ │Dimensiuni │
│ │organizator │ │aproximative (L │
│4 │pentru │2 │x l x h) mm: │
│ │lenjerie │ │1.048 x 450 x │
│ │murdară │ │870 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Dulap plastic│ │Dimensiuni │
│5 │utilitar │1 │aproximative: │
│ │ │ │173 x 68 x 39 cm│
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│N │Grupuri sanitare pentru copii │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│1 │Vas WC │7 │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│2 │Lavoar │9 │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Alimentare cu │
│3 │Baterii │9 │apă rece şi │
│ │lavoar │ │caldă, cartuş │
│ │ │ │ceramic │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Vas WC pentru│ │ │
│4 │copii cu │2 │ │
│ │dizabilităţi │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Lavoar pentru│ │ │
│5 │copii cu │2 │ │
│ │dizabilităţi │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │Baterii │ │ │
│6 │lavoar pentru│2 │ │
│ │copii cu │ │ │
│ │dizabilităţi │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│7 │Duşuri │5 │Similar O.4 │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│8 │Baterii │5 │Similar O.5 │
│ │duşuri │ │ │
├────┼─────────────┴────┴────────────────┤
│O │Grupuri sanitare pentru personal │
│ │didactic şi vizitatori │
├────┼─────────────┬────┬────────────────┤
│ │ │ │Setul conţine │
│ │ │ │vasul de WC │
│1 │Vas WC │2 │suspendat şi │
│ │ │ │capacul de WC │
│ │ │ │potrivit, cadru.│
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Dimensiuni │
│ │ │ │aproximative: │
│ │ │ │400 x 350 x H │
│2 │Lavoar │2 │155 mm; are │
│ │ │ │orificiu central│
│ │ │ │pentru baterie │
│ │ │ │şi preaplin. │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│ │ │ │Alimentare cu │
│3 │Baterii │2 │apă rece şi │
│ │lavoar │ │caldă, cartuş │
│ │ │ │ceramic │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│4 │Duşuri │1 │ │
├────┼─────────────┼────┼────────────────┤
│5 │Baterii de │1 │Colţuri │
│ │duşuri │ │rotunjite │
└────┴─────────────┴────┴────────────────┘    ANEXA 3

    CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
    (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
    Subsemnatul/a/Subscrisa:
    Denumirea persoanei juridice .................................................................
    Sediul ..................................................................................
    Telefon.........................., fax .................., e-mail .....................
    Data înregistrării ......................................................................
    Numărul de înregistrare^1 ...........................................................
    Codul unic de înregistrare ...............................................................
    Cont ........................., deschis la banca .............................,
    solicit acordarea ajutorului de minimis ................... lei (în cifre şi litere) ...................., reprezentând .............% (maximum 100%) din valoarea totală a proiectului ................. lei (în cifre şi litere) din care, după caz, aport propriu ............... lei (în cifre şi litere).
    Solicit ca ajutorul de minimis să fie acordat astfel^2:
    [] ajutor nerambursabil
    [] alocare financiară nerambursabilă

    Cheltuielile eligibile ale proiectului se prezintă după cum urmează:

┌──────────────────────────┬──┬──┬─────┐
│ │An│An│Total│
│ │1 │2 │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Cheltuieli pentru │ │ │ │
│amenajarea terenurilor │ │ │ │
│sportive aferente │ │ │ │
│obiectivului de investiţii│ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Cheltuieli pentru │ │ │ │
│asigurarea utilităţilor │ │ │ │
│necesare obiectivului de │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Cheltuieli cu construcţia │ │ │ │
│unui obiectiv nou de │ │ │ │
│investiţii şi a │ │ │ │
│obiectivelor conexe │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Cheltuieli pentru │ │ │ │
│amenajarea unui obiectiv │ │ │ │
│nou de investiţii şi a │ │ │ │
│obiectivelor conexe │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Cheltuieli cu achiziţia de│ │ │ │
│active corporale pentru │ │ │ │
│dotarea obiectivului de │ │ │ │
│investiţii, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│- mijloace fixe │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│- obiecte de inventar │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Cheltuieli cu achiziţia de│ │ │ │
│active necorporale pentru │ │ │ │
│dotarea obiectivului de │ │ │ │
│investiţii, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│- mijloace fixe │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│- obiecte de inventar │ │ │ │
└──────────────────────────┴──┴──┴─────┘    Forma juridică:
    Capitalul social: ................................. lei deţinut de
    - persoane fizice ............................. %
    – persoane juridice: ........................ %

    Tipul întreprinderii
    [] Întreprindere autonomă
    [] Întreprindere parteneră^3
    [] Întreprindere legată^4

    Cod CAEN aferent activităţii principale ...................................................
    Cod CAEN aferent proiectului ..................................................................
    Localitatea implementării proiectului: .....................................................
    Persoana de contact: .........................., telefon..........................
    Exerciţiul financiar de referinţă .....

┌─────────┬──────────┬──────┬──────────┐
│Numărul │Cifra de │Active│ │
│mediu │afaceri │totale│Profit din│
│anual de │anuală │(mii │exploatare│
│salariaţi│netă (mii │lei/ │ │
│ │lei/mii €)│mii €)│ │
└─────────┴──────────┴──────┴──────────┘


    ^1 Datele privind înregistrarea persoanei juridice solicitante vor trebui completate şi prezentate distinct, cu informaţii specifice fiecărei categorii de persoană juridică.
    ^2 Solicitantul trebuie să bifeze o singură opţiune.
    ^3 Definiţia întreprinderii partenere este prevăzută în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4 Definiţia întreprinderii legate este prevăzută în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ................., eliberat de ........................... la data de ........................, cu domiciliul în localitatea .........................., str. .......................... nr............, bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ..............................., în calitate de reprezentant legal al ...................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani^5:
    [] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis6:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013.

    B. Declar pe propria răspundere că:
    • întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă sau administrare specială;
    • întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
    • întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale^7;
    • împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
    • întreprinderea nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.

    C. Declar pe propria răspundere că:
    [] NU am calitatea de asociat/acţionar în altă întreprindere care desfăşoară aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului; în sensul programului, activitate autorizată desfăşurată înseamnă cod CAEN autorizat.
    [] AM calitatea de asociat/acţionar în altă întreprindere care desfăşoară aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul Programului şi nu intenţionez să o închid în următorii 7 ani de la acordarea ajutorului prin prezenta schemă; în sensul Programului, activitate autorizată desfăşurată înseamnă cod CAEN autorizat.

    D. Declar pe propria răspundere că:
    • va fi asigurat un număr de ..... locuri gratuite pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale reprezentând o cotă procentuală de ...% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi;
    • accesul celorlalţi copii în grădiniţă va fi realizat pe baza următoarelor tarife:
    ...............................................................................
    ................................................................................

    • va fi asigurat un program prelungit de activitate zilnică, precum şi de funcţionare a grădiniţei pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare;
    • va fi menţinută activitatea în grădiniţă cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în caz contrar urmând a fi rambursată suma obţinută ca ajutor prin prezenta schemă.

    Reprezentantul legal/împuternicitul întreprinderii
    Numele....................................................
    Funcţia.....................................................
    Semnătura................................................
    Data semnării...........................................
    ^5 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
    ^6 Pentru întreprinderi partenere şi legate se vor declara sumele obţinute pentru toate entităţile.
    ^7 Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din Tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea art. 93 din Tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice