Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 231 din 30 martie 2005  privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 231 din 30 martie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2005
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Monica Luisa Macovei
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Vasile Blaga
                    Ministrul integrării europene,
                    Ene Dinga
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionel Popescu

    Bucureşti, 30 martie 2005.
    Nr. 231.
    ANEXA 1

    STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
    pe perioada 2005-2007
    A. CONSIDERAŢII GENERALE
    1. Premise
    Strategia Naţională Anticorupţie 2005-2007 (denumită în continuare SNA 2005-2007) reflectă angajamentul politic necondiţionat, în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei.
    Misiunea prezentei strategii este prevenirea şi combaterea corupţiei prin perfecţionarea şi aplicarea riguroasă a cadrului normativ, prin stabilitate şi coerenţă legislativă şi prin consolidarea instituţională a organismelor cu atribuţii decisive în domeniu.
    Prin corupţie în prezenta strategie se înţelege:
    i) devierea sistematică de la principiile de imparţialitate şi echitate care trebuie să stea la baza funcţionării administraţiei publice, şi care presupun ca bunurile publice să fie distribuite în mod universal, echitabil şi egal
    si
    ii) substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea către unii indivizi sau grupuri a unei părţi disproporţionate a bunurilor publice în raport cu contribuţia lor.

    Actele de corupţie sunt acele demersuri care lezează această distribuţie universală şi echitabilă cu scopul de a aduce profit unor persoane sau grupuri. Legea nr. 78/2000 stabileşte ca element central utilizarea funcţiei publice ca sursă de venituri, de obţinere a unor avantaje materiale, sau de influenţă personală, pentru sine sau pentru altul. Această abordare converge spre definiţia dată corupţiei în cadrul Programului Global împotriva corupţiei derulat de ONU: "esenţa fenomenului corupţiei constă în abuzul de putere săvârşit în scopul obţinerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în sectorul public sau în sectorul privat".
    Auditul independent al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2001-2004, realizat în perioada ianuarie-martie 2005 de Freedom House Washington Inc., arată că "În perioada 2000 - 2004 România a creat un impresionant arsenal de instrumente legale pentru transparenţă, responsabilitate şi anticorupţie, dintre care unele par să fi generat rezultate pozitive". In acelaşi timp însă au fost identificate ca principale obstacole în calea eficienţei luptei împotriva corupţiei:
    - implementarea deficitară a legislaţiei anticorupţie;
    – utilizarea restrânsă a instrumentelor administrative de combatere a corupţiei;
    – coordonarea insuficienta între structurile de control şi organele de anchetă penală în domeniul corupţiei;
    – lipsa de autonomie reală a procurorilor;
    – inflaţia legislativă şi instituţională în domeniu.

    De asemenea, atât Auditul independent menţionat, cât şi ultimul Raport Naţional asupra Corupţiei al Asociaţiei Române pentru Transparenţă precizează că sunt necesare îmbunătăţiri în legislaţia anticorupţie, indicând necesitatea adoptării unor clarificări legislative, în ceea ce priveşte, de exemplu, conflictul de interese, mecanismele de verificare a declaraţiilor de avere şi interese, precum şi regimul incompatibilităţilor*1).
    ___________
    *1) Conform Auditului independent al rezultatelor şi impactului generate de Strategia Naţională Anticorupţie realizat de Freedom House şi Raportului Naţional asupra corupţiei - ediţia 2005, realizat de Asociaţia Română pentru Transparenţă.


    2. Principii
    Fiecare acţiune cuprinsă în prezenta Strategie se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru realizarea unui sistem judiciar modern:
    Principiul statului de drept, pe baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului şi presupune separaţia puterilor în stat.
    Principiul bunei guvernări, conform căruia Guvernul trebuie să-şi stabilească acţiuni clare, eficiente, pe baza unor obiective bine stabilite şi de calitate şi să aibă capacitatea şi flexibilitatea de a răspunde rapid necesităţilor sociale.
    Principiul responsabilităţii, care impune obligaţia Guvernului formula politici publice şi de răspunde pentru eficienţa şi implementarea acestora, de a accepta şi suporta consecinţele neîndeplinirii acestei obligaţii
    Principiul prevenirii săvârşirii actelor de corupţie, conform căruia identificarea anticipată şi înlăturarea în timp util a premiselor de apariţie a faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative.
    Principiul eficienţei în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii PNA atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete cât şi al managementului instituţional.
    Principiul cooperării şi coerenţei în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate.
    Principiul transparenţei, consultării societăţii civile şi al dialogului social, care impune, pe de o parte, transparenţa procesului decizional, iar pe de altă parte consultarea membrilor societăţii civile în cadrul acestui proces.
    Principiul parteneriatelor public-private, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii civile în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei.    B. DOMENII PRIORITARE ŞI OBIECTIVE
    Rapoartele asupra corupţiei din România realizate în decursul anilor de către Banca Mondială, Transparency International sau Freedom House Washington Inc. converg în a arăta că bunele practici nu sunt încă instituţionalizate la nivelul funcţionării de zi cu zi a aparatului administrativ de stat, la nivelul justiţiei, al poliţiei sau al vămii. Acest lucru face ca în permanenţă să fie necesare două abordări simultane, deopotrivă importante, în efortul anticorupţie. Prima vizează construcţia normalităţii prin instituirea de standarde şi stabilirea de bune practici la nivelul administraţiei şi a altor sectoare cheie, cum ar fi educaţia, sistemul sanitar, organele de menţinere a ordinii publice, justiţia. Această abordare cuprinde întreg spectrul de activităţi referitoare la prevenirea corupţiei, la crearea unei societăţi care preţuieşte integritatea, şi care funcţionează pe baza unor standarde recunoscute de integritate. Cealaltă abordare vizează reprimarea comportamentelor deviante de la aceste standarde şi norme, şi cuprinde activităţile de combatere a corupţiei propriu-zise, precum şi completarea cadrului instituţional care să permită o activitate de combatere eficientă. Cele două se constituie în domenii prioritare de acţiune în cadrul acestei strategii. În sfârşit, realizarea activităţilor din aceste două domenii necesită consolidarea cooperării interne şi internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, ceea ce se constituie în al treilea domeniu de activitate.
    Domeniul prioritar I: PREVENIRE, TRANSPARENŢĂ, EDUCAŢIE
    Obiectivul 1. Creşterea transparenţei şi integrităţii în administraţia publică
    Una dintre cauzele cele mai importante ale apariţiei şi întreţinerii fenomenului de corupţie este lipsa de transparenţă a sistemului administrativ. Ca atare apare necesitatea ca, pe de o parte, să fie completat cadrul legislativ privitor la transparenţa administraţiei publice, iar de pe altă parte să fie continuată implementarea prevederilor deja existente pentru a atinge anumite standarde de transparenţă în sectorul public. În acest sens se vor avea în vedere revizuiri legislative, expuse în planul de acţiune, în următoarele domenii: acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile publice, finanţarea partidelor politice, alocarea fondurilor publice pentru publicitate, regimul achiziţiilor publice, regimul funcţionarilor publici, regimul inspecţiilor la agenţii economici. În privinţa accesului la informaţia de interes public, respectiv în privinţa participării cetăţeneşti la procesul de luare a deciziilor, se poate constata, pe de-o parte, implementarea parţială a prevederilor legale şi, pe de altă parte, întârzierea în revizuirea reglementărilor care restrâng accesul la informaţie în sensul unei definiri precise a informaţiilor exceptate de la accesul public. În acest domeniu se va continua monitorizarea implementării acestor acte normative.
    Un accent important în cadrul acestui obiectiv se pune pe includerea normelor incluse în codurile de conduită în programele de pregătire profesională specializată a personalului din sectoare publice considerate vulnerabile.
    În scopul asigurării coordonării luptei împotriva corupţiei si a coerenţei politicilor publice din domeniu, planul de acţiune include referiri la strategii şi planuri anticorupţie sectoriale (de exemplu: sectorul vamal, poliţia şi instituţiile de control). Strategiile sectoriale vor include responsabilităţi clare pentru toate organele cu atribuţii în lupta împotriva corupţiei în ariile respective (de exemplu Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice). În vederea creşterii calităţii actului de control şi a probelor, se vor realiza de către structurile de control administrativ planuri de control pe sectoarele cele mai vulnerabile, în cooperare cu Parchetul Naţional Anticorupţie.

    Obiectivul 2. Prevenirea corupţiei în mediul de afaceri
    Acest obiectiv vizează crearea unui mediu de afaceri în care competiţia între firmele de stat şi cele private, pe de o parte, şi între firmele private pe de alta să fie echitabilă şi supusă aceloraşi reguli, iar statul să funcţioneze ca un arbitru imparţial şi eficace în asigurarea respectării reglementarilor în vigoare de către toţi agenţii economici. Analiza impactului SNA 2001-2004 realizată prin auditul independent arată că rămân încă zone vulnerabile la corupţie în legislaţia privind mediul de afaceri care se reflectă, între altele, în ambiguităţi ale prevederilor legislative în domeniul falimentului şi al modului de acordare de scutiri şi de reeşalonări de la plata taxelor. De asemenea, un rol important în prevenirea corupţiei în acest domeniu este rezervat reglementării cu prioritate a evaziunii fiscale, precum şi armonizării legislaţiei privind spălarea banilor cu acquis-ul comunitar şi cu recomandările FATF.

    Obiectivul 3. Campanii de informare şi măsuri educative
    Acest obiectiv vizează creşterea gradului de înţelegere a mecanismelor corupţiei şi stimularea unei atitudini civice anticorupţie atât a cetăţenilor adulţi şi plătitori de taxe, cât şi a tinerilor. Implementarea standardelor de performanţă şi de integritate ale administraţiei publice este posibilă numai cu ajutorul cetăţeanului care să joace rolul unui consumator de servicii conştient de drepturile şi de îndatoririle sale, ca şi de modalităţile practice de a le realiza, cu alte cuvinte, a unui cetăţean care este competent din punct de vedere civic. Aşadar, o componentă fundamentală a prevenirii fenomenului corupţiei constă în activitatea de informare a cetăţenilor atât cu privire la obligaţiile legale ale instituţiilor şi ale funcţionarilor publici, cât şi cu privire la modalităţile de luptă împotriva fenomenului corupţiei, prin mijloacele legale şi civice de care fiecare cetăţean dispune.
    Constatând că în perioada 2001-2004 au fost făcute prea puţine eforturi în ceea ce priveşte informarea diferitelor categorii de cetăţeni cu privire la cauzele, mecanismele şi consecinţele corupţiei, Auditul independent asupra SNA I recomandă derularea unor campanii de informare, cu implicarea organizaţiilor neguvernamentale.
    Totodată, consecvente angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, autorităţile române vor continua organizarea de campanii de conştientizare privind efectele devastatoare ale corupţiei la scară largă. Temele vor viza, între altele, transparenţa decizională, codurile de conduită a funcţionarilor publici, conştientizarea de către opinia publică a costurilor administrative suplimentare reprezentate de corupţie, conflictele de interese şi incompatibilităţile. O altă abordare a segmentului de informare asupra corupţiei va consta în introducerea, în programa pentru licee, a unor cursuri sau module de curs de educaţie civică anticorupţie.
    Domeniul prioritar II: COMBATEREA CORUPŢIEI

    Obiectivul 4. Creşterea integrităţii şi a rezistenţei la corupţie a sistemului judiciar
    Integritatea sistemului judiciar este factorul crucial pentru reuşita luptei împotriva corupţiei. În acelaşi timp, sistemul judiciar a fost identificat ca o zonă ale cărei disfuncţionalităţi pot avea un impact major asupra eficienţei luptei împotriva corupţiei. România a progresat pe calea stabilirii independenţei sistemului judiciar faţă de puterea politică. Cu toate acestea, sunt încă necesare măsuri care sa conducă la atingerea unor standarde înalte de performanţă şi integritate de către magistraţi. Adoptarea si diseminarea Codului deontologic actualizat sunt măsuri importante în direcţia creşterii integrităţii si rezistenţei la corupţie a sistemului judiciar, alături de completarea de către magistraţi a prevederilor cu privire la declaraţiile de avere şi de interese*2).
    ____________
    *2) Noile formulare detaliate de declaraţii de avere şi de interese au fost aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 14/3 martie 2005

    In ceea ce priveşte procurorii, auditul independent asupra impactului SNA 2001-2004 reclamă vulnerabilitatea poziţiei acestora în raport cu procurorul ierarhic superior, identificând în aceasta vulnerabilitate premisele unor probleme sistemice. Planul de acţiune include măsuri clare pentru aplicarea principiului continuităţii în faza de urmărire penală: stabilirea unor criterii obiective de repartizare iniţială a cauzelor, restricţionarea posibilităţilor de redistribuire a dosarelor şi de intervenţie a procurorului ierarhic superior în desfăşurarea urmăririi penale la cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege, introducerea controlului instanţei cu privire la actele de infirmare ale procurorului ierarhic superior, la cererea procurorului care efectuează urmărirea penală în cauză.
    In vederea creşterii operativităţii şi eficienţei în activitatea de urmărire penală va fi consolidat controlul efectiv şi nemijlocit al procurorului asupra activităţilor de investigare şi cercetare penală efectuate de poliţia judiciară. De asemenea se vor pune la punct proceduri care să permită sesizarea de îndată a procurorului de către structurile informative şi de investigaţie prin transmiterea oricăror informaţii şi suport probator referitoare la săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie sau crimă organizată. În acest context trebuie menţionat că până la sfârşitul anului se va înfiinţa Comunitatea de Informaţii în scopul coordonării tuturor structurilor cu atribuţii în culegerea de informaţii.
    Auditul Independent asupra Strategiei Naţionale Anticorupţie 2001-2004 atrage atenţia asupra faptului că există membri CSM care deţin şi funcţii administrative în cadrul instanţelor şi parchetelor, ceea ce, în opinia auditorului, se defineşte prin situaţie de incompatibilitate. Alte evaluări independente*3) se referă la caracterul nepermanent al membrilor CSM ca la un aspect negativ al funcţionării CSM şi recomandă permanentizarea poziţiilor de membri CSM. O altă deficienţă semnalată de organizaţii ale societăţii civile este vechimea actuală impusă pentru magistraţii care acced la funcţii de conducere, soluţia propusă fiind de reducere a anilor de activitate necesari pentru a promova şi a fi numit în funcţiile de conducere. Planul de acţiune include măsuri care introduc incompatibilităţi între calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi funcţiile de conducere la instanţe şi parchete. De asemenea, planul introduce măsuri cu privire la transparentizarea procesului de evaluare a magistraţilor şi cu privire la elaborarea şi publicarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unui raport anual privind activitatea proprie.
    _________
    *3) Asociaţia Română pentru Transparenţă - Raportul Naţional asupra Corupţiei - ediţia 2005; Asociaţia Magistraţilor din România - comentarii asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea şi funcţionarea CSM

    În ceea ce priveşte instrumentele de consolidare a integrităţii sistemului judiciar, începând cu anul 2005, toate instanţele din ţară beneficiază de un sistem informatic şi software specializat pentru efectuarea distribuţiei aleatorii a dosarelor către completele de judecată. Într-un raport al Ministerului Justiţiei din februarie 2005*4), se arăta că au existat dificultăţi în ceea ce priveşte implementarea efectivă a acestui sistem, dificultăţi care au fost însă remediate până la 1 martie 2005. În prezent distribuţia aleatorie se aplica la toate instanţele din ţara. Pentru incidentele procedurale care nu s-au putut rezolva în sistem informatizat (de exemplu incompatibilităţile), pentru a se asigura distribuţia aleatorie se aplică Hotărârea nr. 71, din 9 martie 2005. Această hotărâre include şi prevederi care asigură continuitatea completelor de judecată şi a judecătorilor în cadrul completelor.
    ___________
    *4) Raport prezentat Consiliului Superior al Magistraturii.

    Planul propune măsuri administrative şi legislative pe termen scurt de reformare a Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA) astfel încât acest serviciu, militarizat în prezent, să devină o unitate de investigaţie internă modernă şi responsabilă, la nivelul Ministerului Justiţiei, conform angajamentelor României faţă de Uniunea Europeană. În acest sens, planul de acţiune include măsuri cu privire la redefinirea competenţelor şi eliminarea suprapunerilor, demilitarizarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, precum şi prin instituirea unor mecanisme eficiente de control a activităţii sale. Pe termen mediu, se va evalua necesitatea menţinerii acestui serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei.

    Obiectivul 5. Reducerea numărului de structuri cu atribuţii în lupta împotriva corupţiei
    Un angajament important asumat de către România vizează adoptarea de măsuri care să reducă considerabil numărul autorităţilor care au atribuţii de prevenire sau investigare a corupţiei până la sfârşitul lui 2005, astfel încât să fie evitate suprapunerile în ceea ce priveşte responsabilităţile.
    Analizele realizate de către Ministerul Justiţiei, ca şi rapoartele externe, arată că activitatea de anticorupţie este afectată atât de suprapuneri ale competenţelor diverselor structuri, dar mai ales de fragmentare. Coordonarea este cu atât mai dificila cu cât acest domeniu implică activităţi de investigaţie şi transferul de date confidenţiale. Măsurile incluse in planul de acţiune vizează:
    - elaborarea unei evaluări pentru redefinirea şi delimitarea clară a atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice care în prezent deţin competenţe în domeniile combaterii şi/sau prevenirii corupţiei
    – revizuirea cadrului legislativ, pe baza concluziilor evaluării de mai sus, în vederea redefinirii şi delimitării clare a atribuţiilor, a raţionalizării activităţii şi a reducerii numărului acestor instituţii şi autorităţi în vederea limitării actualei fragmentări instituţionale.


    Obiectivul 6. Întărirea capacităţii instituţionale a Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA)
    Angajamentele asumate de România includ necesitatea aplicării riguroase a legislaţiei anticorupţie în vigoare şi asigurarea independenţei efective a Parchetului Naţional Anticorupţie. Auditul Independent asupra SNA 2001-2004 subliniază necesitatea reorganizării Parchetului Naţional Anticorupţie pentru a permite o coordonare efectivă cu celelalte structuri având atribuţii în lupta împotriva corupţiei, precum şi necesitatea perfecţionării politicilor de personal ale Parchetului Naţional Anticorupţie.
    Măsurile propuse în planul de acţiune se referă la:
    - consolidarea independenţei şi reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie
    – analizarea periodică a activităţii Parchetului Naţional Anticorupţie şi a activităţii Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, inclusiv din punctul de vedere al performanţelor în administrarea instituţiei şi al rezultatelor concrete; revizuirea procedurii de numire şi revocare a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu asigurarea atât a independenţei cât şi a responsabilităţii acestuia pentru performanţele Parchetului Naţional Anticorupţie
    – stabilirea unor proceduri clare de colaborare între Parchetul Naţional Anticorupţie şi toate celelalte structuri cu atribuţii în lupta anticorupţie;
    – selectarea procurorilor Parchetului Naţional Anticorupţie în urma evaluării performanţelor profesionale ale acestora pe baza unor criterii obiective;
    – asigurarea personale si financiare resurse, potrivit evaluărilor efectuate.
    – pregătirea profesională specializată a personalului.
    – îmbunătăţirea sistemului informatic al Parchetului Naţional Anticorupţie care să permită inclusiv dezvoltarea bazei de date statistice.
    – întocmirea şi prezentarea de către Parchetul Naţional Anticorupţie a unui raport anual privind rezultatele combaterii corupţiei la nivel înalt.


    Obiectivul 7. Creşterea celerităţii în urmărirea penală şi în procesul penal
    Angajamentele României includ asigurarea unor proceduri rapide şi transparente de urmărire şi judecare a faptelor de corupţie. Măsura propusă în planul de acţiune vizează reducerea duratei procedurilor cu privire la toate cauzele penale, cu respectarea deplină a drepturilor inculpaţilor şi a celorlalte părţi implicate în procesul penal.
    De asemenea se propune modificarea Codului de Procedura Penală şi a altor acte normative incidente în vederea asigurării continuităţii instituţionale şi a operativităţii în cercetarea penală a cauzelor care privesc atât infracţiuni de corupţie, cât şi de crimă organizată.

    Obiectivul 8. Combaterea corupţiei prin mijloace administrative
    Una dintre principalele recomandări ale Auditului independent asupra Strategiei Naţionale Anticorupţie 2001-2004 se referă la extinderea definiţiei conflictului de interese. De asemenea, Auditul recomandă şi desemnarea unui organism unic şi independent de verificare a declaraţiilor de avere, de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate. Totodată, România s-a angajat faţă de Uniunea Europeană ca în mod deosebit, să adopte măsuri pentru a face posibilă verificarea depunerii declaraţiilor de avere*5) şi de a revizui regimul de sancţiuni astfel încât să se asigure efectul lor descurajator.
    ________
    *5) Idem 2.

    Măsurile propuse în planul de acţiune prevăd desemnarea unui organism cu atribuţii în domeniile sus menţionate şi evaluarea anuală a activităţii acestuia.
    De asemenea, în 2004 a fost creat un instrument de protecţie pentru personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii prin Legea nr. 571/2004. Planul de acţiune include, între competenţele noului organism, şi monitorizarea aplicării Legii nr. 571/2004. Încrederea avertizorilor publici în aplicarea acestei legi este fundamentală pentru lupta împotriva corupţiei în cadrul administraţiei publice.
    Domeniul prioritar III: COOPERARE INTERNA ŞI COORDONARE INTERNAŢIONALĂ

    Obiectiv 9: Coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiune
    În ceea ce priveşte cooperarea pe plan intern, se va urmări stabilirea unor proceduri clare de colaborare între toate structurile cu atribuţii în lupta anticorupţie.
    De asemenea, eforturile în lupta anticorupţie ale instituţiilor cu atribuţii în acest sens vor fi coordonate, iar acţiunile cuprinse în planul de implementare al SNA 2005-2007 şi aplicarea riguroasă a legislaţiei anticorupţie, inclusiv strategiile şi planurile sectoriale, vor fi monitorizate de către o singură structură inter-instituţională: Consiliul pentru coordonarea implementării SNA 2005-2007. Consiliul se înfiinţează sub autoritatea primului-ministru şi în coordonarea ministrului justiţiei, Ministerul Justiţiei asigurând şi secretariatul acestei structuri. Consiliul se va reuni trimestrial sau ori de câte ori este necesar. La asigurarea independenţei practice a Consiliului vor contribui natura sa inter-instituţională şi obligaţia de a invita la şedinţele sale reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ziarişti.

    Obiectiv 10: Implementarea completă a tuturor instrumentelor anticorupţie ale UE, ONU, CoE şi OECD
    Până în anul 2007, conform angajamentelor asumate, România trebuie să se alinieze în totalitate la legislaţia şi bunele practici europene.
    Măsurile propuse includ, printre altele, implementarea recomandărilor formulate în cadrul celei de-a doua runde de evaluare GRECO şi a recomandărilor MONEYVAL, a obligaţiilor asumate prin Convenţia de la Merida, eliminarea imunităţii notarilor si a executorilor judecătoreşti, implementarea răspunderii penale a persoanei juridice, inclusiv în ceea ce priveşte corupţia în sectorul privat. De asemenea, pentru România rămâne o prioritate cooperarea şi coordonarea, la nivel regional, a activităţii de prevenire şi de combatere a corupţiei în cadrul instituţiilor Pactului de Stabilitate SPAI.


    C. METODELE DE EVALUARE A ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR
    Monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2005-2007 va fi realizată de către Consiliul pentru coordonarea implementării SNA 2005-2007, sub autoritatea primului ministru şi în coordonarea ministrului justiţiei. Evaluarea progresului în implementarea SNA 2005-2007 se va realiza anual, în luna noiembrie, conform termenelor şi indicatorilor prevăzuţi în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2005-2007.
    Actualizarea Strategiei Naţionale Anticorupţie se va face în măsura în care necesitatea rezultă din evaluare.
    Monitorizarea prin mecanismele şi măsurile propuse mai sus se vor completa cu concluziile monitorizării de către Comisia Europeană a angajamentelor luate de România în contextul încheierii negocierilor de aderare, relevante pentru lupta împotriva corupţiei. În acest scop, Guvernul României se angajează să informeze semestrial Comisia Europeană cu privire la stadiul implementării prezentei Strategii.


    ANEXA 2

    PLANUL DE ACŢIUNE
    pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie
    pe perioada 2005-2007*1)
    _________
    *1) Sumele necesare realizării măsurilor prevăzute în Planul de Acţiune, aferente anului 2005, sunt asigurate prin includerea acestora în bugetele instituţiilor responsabile. în ceea ce priveşte măsurile cu termen de realizare în anul 2005 pentru care Planul nu specifică o sumă, finanţarea este inclusă în bugetul existent. Sumele însoţite de menţiunea Necesar Buget 2005" vor fi alocate prin rectificările bugetare din cursul anului 2005. Resursele aferente realizării măsurilor cu termen 2006 sau 2007, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi.
    DOMENIUL PRIORITAR I: PREVENIRE, TRANSPARENŢĂ, EDUCAŢIE


┌───┬──────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Indicatori de │
│Nr.│ │ │Termen de │ │Responsa- │evaluare a │
│crt│Obiectiv │Măsură │realizare │Resurse │bili │stadiului │
│ │ │ │ │ │ │realizării │
│ │ │ │ │ │ │măsurii │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.1. Elaborarea şi│ │ │ │ │
│ │ │aprobarea │ │ │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │ │ │
│ │ │lege privind │ │ │ │ │
│ │ │atribuirea │ │ │ │ │
│ │ │contractelor de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabilă din│ │ │ │ │
│ │ │fondurile publice,│ │ │ │ │
│ │ │care va urmări: - │ │ │ │ │
│ │ │eliminarea │ │ │ │ │
│ │ │arbitrariului în │ │ │ │ │
│ │ │acordarea │ │ │ │ │
│ │ │fondurilor │ │ │ │ │
│ │ │publice; - │ │ │ │ │
│ │ │precizarea unor │ │ │ │ │
│ │ │condiţii şi │ │ │ │ │
│ │ │criterii de │ │ │ │ │
│ │ │eligibilitate │ │ │ │ │
│ │ │clare şi │ │ │ │ │
│ │ │transparente; - │ │ │ │ │
│ │ │asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │
│ │ │întregului proces │ │ │ │Proiect de │
│ │Creşterea │de selecţie şi │ │ │MJ │lege supus │
│ │transparenţei │acordare a │ │ │Parteneri:│dezbaterii │
│ │şi │finanţărilor │ │Bugetul │MFP, CC, │publice │
│1. │integrităţii │nerambursabile, │Iunie 2005 │MJ │Cancelaria│Proiect de │
│ │în │inclusiv prin │ │existent │Primului │lege aprobat │
│ │administraţia │natura publică a │ │ │Ministru, │de către │
│ │publică │informaţiilor │ │ │ │Guvern │
│ │ │referitoare la │ │ │ │ │
│ │ │acordarea │ │ │ │ │
│ │ │contractelor; - │ │ │ │ │
│ │ │creşterea │ │ │ │ │
│ │ │eficienţei │ │ │ │ │
│ │ │controlului │ │ │ │ │
│ │ │administrativ cu │ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │respectarea │ │ │ │ │
│ │ │condiţiilor legale│ │ │ │ │
│ │ │în acest domeniu; │ │ │ │ │
│ │ │- consolidarea │ │ │ │ │
│ │ │cooperării dintre │ │ │ │ │
│ │ │structurile cu │ │ │ │ │
│ │ │atribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │control │ │ │ │ │
│ │ │administrativ şi a│ │ │ │ │
│ │ │mecanismului de │ │ │ │ │
│ │ │transmitere │ │ │ │ │
│ │ │operativă a │ │ │ │ │
│ │ │informaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │către organele de │ │ │ │ │
│ │ │cercetare şi │ │ │ │ │
│ │ │urmărire penală. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.2 Reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │alocării │ │ │ │ │
│ │ │fondurilor publice│ │ │SGG │ │
│ │ │pentru │ │ │Parteneri:│ │
│ │ │publicitate, care │ │ │Convenţia │Proiect de act│
│ │ │să includă │ │ │Organiza- │normativ supus│
│ │ │garanţii de │ │Bugetul │ţiilor de │dezbaterii │
│ │ │asigurare a │Iunie 2005 │SGG │Media, │publice │
│ │ │transparenţei │ │existent │Clubul │Proiect de act│
│ │ │precum şi │ │ │Român de │normativ │
│ │ │introducerea unui │ │ │Presă, │aprobat de │
│ │ │sistem de │ │ │ARCA, ASG,│către Guvern │
│ │ │sancţiuni în cazul│ │ │MCC, MJ, │ │
│ │ │nerespectării │ │ │ONG │ │
│ │ │prevederilor │ │ │ │ │
│ │ │legale. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.3 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │reglementărilor │ │ │ │ │
│ │ │existente privind │ │ │ │ │
│ │ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │partidelor │ │ │ │ │
│ │ │politice în │ │ │ │ │
│ │ │sensul: - │ │ │ │ │
│ │ │reglementării │ │ │ │ │
│ │ │regimului │ │ │ │ │
│ │ │reducerilor pe │ │ │ │ │
│ │ │care furnizorii de│ │ │ │ │
│ │ │servicii le pot │ │ │ │ │
│ │ │oferi partidelor │ │ │ │ │
│ │ │politice si │ │ │ │ │
│ │ │candidaţilor; - │ │ │ │ │
│ │ │stimulării │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei în │ │ │ │ │
│ │ │administrarea │ │ │ │ │
│ │ │fondurilor de │ │ │ │ │
│ │ │campanie, prin │ │ │ │ │
│ │ │reanalizarea │ │ │ │ │
│ │ │plafoanelor de │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │ │candidaţi, în │ │ │ │ │
│ │ │funcţie de numărul│ │ │ │ │
│ │ │de locuitori ai │ │ │ │ │
│ │ │localităţilor sau │ │ │ │ │
│ │ │sectoarelor pentru│ │ │ │ │
│ │ │care candidează şi│ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │transparentizarea │ │ │ │ │
│ │ │conturilor în care│ │ │ │Proiect de act│
│ │ │se fac donaţii │ │ │MJ │normativ supus│
│ │ │către partide; - │ │ │Parteneri:│dezbaterii │
│ │ │sancţionării: │Decembrie │Bugetul │MFP, CC, │publice │
│ │ │nerespectării │2005 │MJ │Cancelaria│Proiect de act│
│ │ │reglementărilor │ │existent │Primului │normativ │
│ │ │privind finanţarea│ │ │Ministru, │aprobat de │
│ │ │partidelor │ │ │SGG şi PNA│către Guvern │
│ │ │politice şi a │ │ │ │ │
│ │ │campaniilor │ │ │ │ │
│ │ │electorale; │ │ │ │ │
│ │ │situaţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │conflicte de │ │ │ │ │
│ │ │interese în │ │ │ │ │
│ │ │folosirea │ │ │ │ │
│ │ │fondurilor publice│ │ │ │ │
│ │ │pentru campanii │ │ │ │ │
│ │ │electorale de │ │ │ │ │
│ │ │către persoanele │ │ │ │ │
│ │ │care deţin funcţii│ │ │ │ │
│ │ │publice; - │ │ │ │ │
│ │ │obligativităţii │ │ │ │ │
│ │ │partidelor de a │ │ │ │ │
│ │ │publica şi pe │ │ │ │ │
│ │ │paginile proprii │ │ │ │ │
│ │ │de web lista │ │ │ │ │
│ │ │donaţiilor şi a │ │ │ │ │
│ │ │rapoartelor de │ │ │ │ │
│ │ │venituri şi │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli; - │ │ │ │ │
│ │ │corelării acestor │ │ │ │ │
│ │ │reglementări cu │ │ │ │ │
│ │ │alte reglementări │ │ │ │ │
│ │ │în vigoare; - │ │ │ │ │
│ │ │sincronizării │ │ │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor cu │ │ │ │ │
│ │ │atribuţiuni legate│ │ │ │ │
│ │ │de validarea │ │ │ │ │
│ │ │mandatelor │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.4 Publicarea │ │ │ │Publicarea │
│ │ │anuală de către │ │ │ │anuală, în │
│ │ │Curtea de Conturi │ │ │ │luna iunie, a │
│ │ │a listelor depuse │Anual, │Bugetul │ │listei │
│ │ │de partidele │începând cu│Curţii de│CC │donatorilor şi│
│ │ │politice cu │2006 │Conturi │ │a sumelor │
│ │ │privire la │ │existent │ │donate │
│ │ │finanţare │ │ │ │partidelor │
│ │ │(donatorii şi │ │ │ │politice │
│ │ │sumele acordate). │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.5. Elaborarea şi│ │ │ │ │
│ │ │publicarea de │ │ │ │ │
│ │ │către Curtea de │Anual şi cu│ │ │ │
│ │ │Conturi a │ocazia │Bugetul │ │Publicarea │
│ │ │rapoartelor de │campaniilor│Curţii de│ │anuală, a │
│ │ │audit privind │electorale │Conturi │CC │rapoartelor de│
│ │ │finanţarea │începând │existent │ │către Curtea │
│ │ │partidelor │din mai │ │ │de Conturi │
│ │ │politice şi a │2005 │ │ │ │
│ │ │campaniilor │ │ │ │ │
│ │ │electorale. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.6. Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │reglementărilor cu│ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │Proiect de act│
│ │ │achiziţii publice │ │ │ │normativ supus│
│ │ │în sensul │ │Bugetul │ │dezbaterii │
│ │ │armonizării │Iunie 2006 │MFP │MFP │publice │
│ │ │acestora cu │ │existent │ │Proiect de act│
│ │ │directivele │ │ │ │normativ │
│ │ │consolidate ale UE│ │ │ │aprobat de │
│ │ │şi cu bunele │ │ │ │către Guvern │
│ │ │practici europene │ │ │ │ │
│ │ │în domeniu. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.7. Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei care │ │ │ │Proiecte de │
│ │ │restricţionează │ │ │ │acte normative│
│ │ │accesul la │ │ │ │supuse │
│ │ │informaţiile de │ │Bugetul │MJ │dezbaterii │
│ │ │interes public │Iunie 2006 │MJ │Parteneri:│publice │
│ │ │pentru definirea │ │existent │ONG-uri │Proiecte de │
│ │ │precisă a │ │ │ │acte normative│
│ │ │informaţiilor │ │ │ │aprobate de │
│ │ │exceptate de la │ │ │ │către Guvern │
│ │ │accesul public. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Raport anual, │
│ │ │ │ │ │ │publicat în │
│ │ │ │ │ │ │luna aprilie │
│ │ │ │ │ │ │de ASG │
│ │ │1.8. Monitorizarea│ │ │ │Rapoarte │
│ │ │implementării │ │ │ │anuale │
│ │ │Legii 52/2003 │ │ │ │realizate de │
│ │ │privind │Anual, în │ │ASG │către │
│ │ │transparenţa │luna │Bugetul │Parteneri:│autorităţile │
│ │ │decizională în │aprilie, │ASG │institu- │publice │
│ │ │administraţia │incepand cu│existent │tiile │publicate în │
│ │ │publică şi a Legii│2005 │ │publice, │conformitate │
│ │ │544/2001 privind │ │ │ONG-uri │cu Legea 544/ │
│ │ │liberul acces la │ │ │ │2001 şi cu │
│ │ │informaţiile de │ │ │ │Legea 52/2003 │
│ │ │interes public. │ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │ │ │ │ │reacţiei │
│ │ │ │ │ │ │instituţionale│
│ │ │ │ │ │ │cu privire la │
│ │ │ │ │ │ │cele două legi│
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │MAI - │ │
│ │ │ │ │ │Unitatea │ │
│ │ │ │ │ │Centrală │ │
│ │ │1.9. Implementarea│ │ │de Reformă│ │
│ │ │practicii │ │ │a Adminis-│Raport de │
│ │ │ghişeelor unice în│Începând cu│ │traţiei │evaluare │
│ │ │administraţia │mai 2005 │Bugetul │Publice │elaborat şi │
│ │ │publică acolo unde│până în │MAI │Parteneri:│publicat │
│ │ │se constată că │decembrie │existent │toate │Ghişee unice │
│ │ │acestea sunt │2007 │ │autori- │devenite │
│ │ │necesare. │ │ │tăţile │funcţionale, │
│ │ │ │ │ │publice │ │
│ │ │ │ │ │care │ │
│ │ │ │ │ │furnizează│ │
│ │ │ │ │ │servicii │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.10. Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei cu │ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │funcţionarii │ │ │ │ │
│ │ │publici în sensul │ │ │ │ │
│ │ │armonizării │ │ │ │ │
│ │ │acesteia cu │ │ │ │ │
│ │ │legislaţia şi cu │ │ │ │ │
│ │ │cele mai bune │ │ │ │ │
│ │ │practici europene,│ │ │ │ │
│ │ │inclusiv cu │ │ │ │ │
│ │ │privire la: │ │ │ │ │
│ │ │introducerea │ │ │ │ │
│ │ │metodologiei de │ │ │ │ │
│ │ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │funcţionarilor │ │ │ │ │
│ │ │publici pe │ │ │ │ │
│ │ │criterii de │ │Bugetele │MAI │Proiect de │
│ │ │performanţă ca │Decembrie │MAI, ANFP│Partener: │lege aprobat │
│ │ │bază pentru │2007 │existente│ANFP, │în Guvern │
│ │ │evaluarea │ │ │ONG-uri │ │
│ │ │profesională şi │ │ │ │ │
│ │ │salarizarea │ │ │ │ │
│ │ │corespunzătoare │ │ │ │ │
│ │ │(recomandare │ │ │ │ │
│ │ │SIGMA); rotaţia │ │ │ │ │
│ │ │personalului din │ │ │ │ │
│ │ │sectoarele │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabile la │ │ │ │ │
│ │ │corupţie; │ │ │ │ │
│ │ │consolidarea │ │ │ │ │
│ │ │rolului Agenţiei │ │ │ │ │
│ │ │Naţionale a │ │ │ │ │
│ │ │Funcţionarilor │ │ │ │ │
│ │ │Publici ca agenţie│ │ │ │ │
│ │ │de monitorizare │ │ │ │ │
│ │ │avansată, analiză │ │ │ │ │
│ │ │şi raportare. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.11 Realizarea │ │ │ │ │
│ │ │unei evaluări │ │ │ │ │
│ │ │independente cu │ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │instituţiile care │ │ │ │ │
│ │ │realizează │ │ │ │ │
│ │ │controale/ │ │ │ │ │
│ │ │inspecţii la │ │ │ │ │
│ │ │agenţii economici │ │ │ │ │
│ │ │care să propună │ │ │ │ │
│ │ │printre altele: │ │ │ │ │
│ │ │soluţii pentru │ │ │ │ │
│ │ │evitarea │ │ │ │ │
│ │ │suprapunerilor │ │ │ │ │
│ │ │(unde e cazul), │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv prin │ │ │ │Publicarea │
│ │ │modificări │ │ │ │raportului de │
│ │ │legislative care │ │ │ │evaluare │
│ │ │să le elimine; │ │Necesar │ │Proiecte de │
│ │ │implementarea │ │35000 │ │modificare a │
│ │ │bunelor practici │ │Euro │MFP, │actelor │
│ │ │şi a modelelor de │Martie 2006│pentru │Partener │normative │
│ │ │succes din UE şi │ │bugetul │MEC │supuse │
│ │ │adaptarea acestora│ │MFP în │ │dezbaterii │
│ │ │la contextul │ │2006 │ │publice │
│ │ │românesc; │ │ │ │Proiecte de │
│ │ │reanalizarea │ │ │ │acte normative│
│ │ │valorii minime şi │ │ │ │aprobate de │
│ │ │maxime a amenzilor│ │ │ │către Guvern │
│ │ │şi stabilirea unor│ │ │ │ │
│ │ │criterii obiective│ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │individualizarea │ │ │ │ │
│ │ │sancţiunii şi │ │ │ │ │
│ │ │reducerea puterii │ │ │ │ │
│ │ │discreţionare a │ │ │ │ │
│ │ │agentului │ │ │ │ │
│ │ │constatator; │ │ │ │ │
│ │ │reanalizarea │ │ │ │ │
│ │ │stimulentelor │ │ │ │ │
│ │ │financiare pentru │ │ │ │ │
│ │ │funcţionarii cu │ │ │ │ │
│ │ │atribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │control. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.12 Realizarea de│ │ │ │ │
│ │ │către structurile │ │ │ │ │
│ │ │de control │ │Bugetul │ │ │
│ │ │administrativ a │ │PNA │ │ │
│ │ │unor planuri de │ │existent │Structu- │Planuri de │
│ │ │control pe │ │si │rile cu │control │
│ │ │sectoarele cele │Permanent, │bugetul │atribu- │aprobate │
│ │ │mai vulnerabile │începând cu│existent │tii de │Acţiuni │
│ │ │potrivit auditului│Octombrie │al │control │întreprinse │
│ │ │independent din │2005 │celorlal-│adminis- │conform │
│ │ │martie 2005, în │ │te struc-│trativ, │planurilor de │
│ │ │cooperare cu PNA, │ │turi de │PNA │control │
│ │ │pentru creşterea │ │control │ │ │
│ │ │calităţii actului │ │ │ │ │
│ │ │de control şi a │ │ │ │ │
│ │ │probelor. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.13 Actualizarea │ │ │ │ │
│ │ │strategiilor │ │ │ │ │
│ │ │sectoriale şi a │ │ │ │ │
│ │ │planurilor de │ │ │ │ │
│ │ │acţiune detaliate │ │ │ │ │
│ │ │privind lupta │ │ │ │ │
│ │ │împotriva │ │ │ │ │
│ │ │corupţiei, în │ │ │ │ │
│ │ │sectoare publice │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabile, cu │ │ │ │ │
│ │ │precădere │ │ │ │ │
│ │ │instituţii de │ │ │ │ │
│ │ │control şi │ │ │ │ │
│ │ │poliţie. │ │ │ │Strategii şi │
│ │ │Strategiile vor │ │ │ │planuri de │
│ │ │include în special│ │Bugetele │ │acţiune │
│ │ │revizuirea │Iunie 2005 │MFP, MAI │MFP, MAI │actualizate şi│
│ │ │măsurilor │ │existente│ │aprobate de │
│ │ │sectoriale │ │ │ │instituţiile │
│ │ │existente şi │ │ │ │responsabile │
│ │ │propunerea unor │ │ │ │ │
│ │ │standarde de │ │ │ │ │
│ │ │integritate mai │ │ │ │ │
│ │ │clare, modalităţi │ │ │ │ │
│ │ │de evaluare │ │ │ │ │
│ │ │periodică şi │ │ │ │ │
│ │ │indicatori de │ │ │ │ │
│ │ │măsurare a │ │ │ │ │
│ │ │aplicării │ │ │ │ │
│ │ │standardelor de │ │ │ │ │
│ │ │integritate, │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv folosirea│ │ │ │ │
│ │ │testelor de │ │ │ │ │
│ │ │integritate. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.14 Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │unor strategii şi │ │ │ │ │
│ │ │planuri de acţiune│ │ │ │ │
│ │ │sectoriale │ │ │ │ │
│ │ │detaliate privind │ │ │ │Strategii şi │
│ │ │lupta împotriva │ │Bugetele │MAI, MMSSF│planuri de │
│ │ │corupţiei în │Octombrie │institu- │MTCT, MS │acţiune │
│ │ │celelalte sectoare│2005 │ţiilor │etc. │aprobate de │
│ │ │publice │ │implicate│ │instituţiile │
│ │ │considerate │ │ │ │responsabile │
│ │ │vulnerabile │ │ │ │ │
│ │ │potrivit auditului│ │ │ │ │
│ │ │independent din │ │ │ │ │
│ │ │martie 2005. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.15 Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │unei strategii │ │ │ │ │
│ │ │actualizate şi a │ │ │ │Strategie şi │
│ │ │unui plan de │ │ │ │plan de │
│ │ │acţiune detaliat │ │Buget │ │acţiune │
│ │ │privind lupta │Mai 2005 │existent │MFP, ANV │aprobate şi │
│ │ │împotriva │ │AVM │ │publicate pe │
│ │ │corupţiei în │ │ │ │site Raportare│
│ │ │domeniul vamal, pe│ │ │ │către UE │
│ │ │perioada │ │ │ │ │
│ │ │2005-2007. │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.16 Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │sau actualizarea, │ │Bugetele │MAI, MFP, │ │
│ │ │după caz, a │Septembrie │institu- │MMSSF, │Coduri de │
│ │ │codurilor de │2005 │tiilor │MTCT, MS │conduită │
│ │ │conduită pentru │ │implicate│etc. │elaborate │
│ │ │diversele sectoare│ │ │ │ │
│ │ │publice. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.17 Diseminarea │ │ │ │ │
│ │ │codurilor de │ │ │ │ │
│ │ │conduită în │ │ │ │ │
│ │ │sectoarele │ │ │ │ │
│ │ │respective, │ │Bugetele │ │Coduri de │
│ │ │inclusiv prin │ │existente│MEC, INM, │conduită │
│ │ │includerea în │Septembrie │ale │SNG, INA, │diseminate │
│ │ │pregătirea │2006 │institu- │INPPA, MAI│Personal din │
│ │ │profesională │ │ţiilor │MAE etc. │sectoarele │
│ │ │specializată a │ │implicate│ │menţionate │
│ │ │unor componente de│ │ │ │instruit │
│ │ │integritate şi │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie │ │ │ │ │
│ │ │pentru sectorul │ │ │ │ │
│ │ │public. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Proiect de │
│ │Prevenirea │ │ │Bugete │ │lege supus │
│ │corupţiei în │2.1 Revizuirea │ │existente│ │dezbaterii │
│2 │mediul de │legislaţiei cu │Iulie 2005 │MFP, MJ │MFP, MJ │publice │
│ │afaceri │privire la │ │PHARE │ │Proiect de │
│ │Angajament │faliment. │ │2002 │ │lege aprobat │
│ │EUCP │ │ │ │ │de către │
│ │ │ │ │ │ │Guvern │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │2.2 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei cu │ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │Proiect de │
│ │ │reeşalonări şi │ │ │ │lege supus │
│ │ │scutiri de plată a│ │ │ │dezbaterii │
│ │ │datoriilor către │ │Bugetul │ │publice │
│ │ │bugetul de stat │Mai 2005 │MFP │MFP │Proiect de │
│ │ │care să includă │ │existent │ │lege aprobat │
│ │ │criterii limitate,│ │ │ │de către │
│ │ │clare şi obiective│ │ │ │Guvern │
│ │ │precum şi garanţii│ │ │ │ │
│ │ │ale transparenţei │ │ │ │ │
│ │ │procedurilor. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Proiect de │
│ │ │2.3 Elaborarea şi │ │ │ │lege supus │
│ │ │aprobarea │ │Bugetul │ │dezbaterii │
│ │ │proiectului de │Aprilie │MFP │MFP │publice │
│ │ │lege cu privire la│2005 │existent │ │Proiect de │
│ │ │evaziunea fiscală.│ │ │ │lege aprobat │
│ │ │ │ │ │ │de către │
│ │ │ │ │ │ │Guvern │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │2.4 Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │ │aprobarea │ │ │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │ │ │
│ │ │lege cu privire la│ │ │ │Proiect de │
│ │ │modificarea Legii │ │ │ │lege supus │
│ │ │656/2002 pentru │ │ │ │dezbaterii │
│ │ │prevenirea şi │ │Bugetul │MJ │publice │
│ │ │sancţionarea │Aprilie │existent │Parteneri:│Proiect de │
│ │ │spălării banilor, │2005 │MJ, │ONPCSB, │lege aprobat │
│ │ │în vederea │ │ONPCSB │PICCJ, MAI│de către │
│ │ │armonizării │ │ │BNR │Guvern │
│ │ │legislaţiei cu │ │ │ │Raportare │
│ │ │acquis-ul │ │ │ │către UE │
│ │ │comunitar şi cu │ │ │ │ │
│ │ │recomandările │ │ │ │ │
│ │ │FATF. Angajament │ │ │ │ │
│ │ │EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │ │ │ │ │gradului de │
│ │ │ │ │Necesită │ │transmitere a │
│ │ │3.1 Campanie de │ │resurse │ │mesajelor │
│ │Campanii de │informare publică │Mai - │bugetare │MJ │anticorupţie │
│3 │informare şi │şi de schimbare a │Decembrie │suplimen │Parteneri:│Creşterea │
│ │măsuri │atitudinii faţă de│2005 │tare │ONG-uri │gradului de │
│ │educative │corupţie. │ │150.000 │ │înţelegere a │
│ │ │Angajament EUCP │ │Euro │ │mecanismelor │
│ │ │ │ │ │ │corupţiei │
│ │ │ │ │ │ │Raportare │
│ │ │ │ │ │ │către UE │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │3.2 Continuarea │ │ │ │ │
│ │ │măsurii prevăzute │ │ │ │ │
│ │ │la 3.1 prin │ │ │ │ │
│ │ │campanii de │ │ │ │ │
│ │ │informare şi de │ │ │ │ │
│ │ │schimbare de │ │ │ │ │
│ │ │atitudine axate pe│ │ │ │ │
│ │ │teme punctuale. │ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │(posibile teme: │ │ │ │gradului de │
│ │ │dreptul la │ │ │ │transmitere a │
│ │ │informare al │ │ │ │mesajelor │
│ │ │cetăţeanului, │ │ │ │anticorupţie │
│ │ │transparenţă în │Începând cu│component│MJ │Creşterea │
│ │ │administraţie, │Decembrie │a PHARE │Parteneri:│gradului de │
│ │ │corupţie - │2005 │2004 │ONG-uri │înţelegere a │
│ │ │instituţii şi │ │ │ │mecanismelor │
│ │ │competenţele lor │ │ │ │corupţiei │
│ │ │în prevenirea şi │ │ │ │Raportare │
│ │ │combaterea │ │ │ │către UE │
│ │ │corupţiei, accesul│ │ │ │ │
│ │ │la instituţii, │ │ │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │ │ │
│ │ │avertizorilor, │ │ │ │ │
│ │ │rolul fiecăruia în│ │ │ │ │
│ │ │combaterea │ │ │ │ │
│ │ │corupţiei etc). │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Creşterea (i) │
│ │ │ │ │ │ │nivelului de │
│ │ │ │ │ │ │cunoaştere a │
│ │ │ │ │ │ │problematicii │
│ │ │3.3 Organizarea │ │ │ │privitoare la │
│ │ │unei campanii de │ │ │ │integritate, a│
│ │ │prevenţie │ │ │ │mecanismelor │
│ │ │incluzând o │ │ │ │de prevenire a│
│ │ │componentă de │ │Necesită │ │corupţiei; │
│ │ │integritate şi │ │resurse │ │(ii) gradului │
│ │ │prevenire a │ │bugetare │MEdC │de interes şi │
│ │ │corupţiei, │Începând cu│suplimen-│Parteneri │de implicare │
│ │ │printr-un proiect │iunie 2005 │tare- │MJ, ONG- │civică a │
│ │ │pilot în licee │ │100.000 │uri │elevilor. Noua│
│ │ │care să conducă la│ │Euro │ │programă │
│ │ │adaptarea │ │ │ │implementată; │
│ │ │programei şcolare │ │ │ │(iii) │
│ │ │privind educaţia │ │ │ │numărului de │
│ │ │civică. │ │ │ │instituţii de │
│ │ │ │ │ │ │învăţământ │
│ │ │ │ │ │ │care au │
│ │ │ │ │ │ │introdus sau │
│ │ │ │ │ │ │implementează │
│ │ │ │ │ │ │noua programă │
├───┴──────────────┴──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│DOMENIUL PRIORITAR II: COMBATEREA │ │ │ │ │
│CORUPŢIEI │ │ │ │ │
├───┬──────────────┬──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │Cod │
│ │integrităţii │4.1 Adoptarea │ │ │ │deontologic │
│ │şi a │Codului │ │Buget CSM│ │adoptat şi │
│ │rezistenţei la│deontologic │Aprilie │2005 │ │publicat în │
│4 │corupţie a │actualizat al │2005 │existent │CSM │Monitorul │
│ │sistemului │magistraţilor. │ │PHARE │ │Oficial │
│ │judiciar │Angajament EUCP │ │2002 │ │Raportare │
│ │Angajament │ │ │ │ │către UE │
│ │EUCP │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.2 Diseminarea │ │ │ │Dezbateri în │
│ │ │Codului │ │Buget CSM│ │cele 15 curţi │
│ │ │Deontologic │Mai - │2005 │ │de apel │
│ │ │actualizat în cele│Octombrie │existent │CSM │Diseminarea │
│ │ │15 curţi de apel │2005 │şi PHARE │ │Codului │
│ │ │şi prin alte │ │2002 │ │Deontologic │
│ │ │metode. Angajament│ │ │ │Raportare │
│ │ │EUCP │ │ │ │către UE │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.3 Modificarea │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei în │ │ │ │ │
│ │ │sensul sporirii │ │ │ │ │
│ │ │garanţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │independenţă a │ │ │ │ │
│ │ │procurorului şi │ │ │ │ │
│ │ │aplicarea │ │ │ │ │
│ │ │principiului │ │ │ │ │
│ │ │continuităţii şi │ │ │ │ │
│ │ │în faza de │ │ │ │ │
│ │ │urmărire penală: │ │ │ │ │
│ │ │1. Stabilirea unor│ │ │ │ │
│ │ │criterii obiective│ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │repartizarea │ │ │ │ │
│ │ │cauzelor către │ │ │ │ │
│ │ │procurori; - │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP 2.│ │ │ │ │
│ │ │Restricţionarea │ │ │ │ │
│ │ │posibilităţilor de│ │ │ │ │
│ │ │redistribuire a │ │ │ │ │
│ │ │dosarelor sau de │ │ │ │ │
│ │ │preluare a │ │ │ │ │
│ │ │acestora pe linie │ │ │ │ │
│ │ │ierarhică la │ │ │ │ │
│ │ │cazuri expres şi │ │ │ │ │
│ │ │limitativ │ │ │ │ │
│ │ │prevăzute de lege,│ │ │ │ │
│ │ │cu introducerea │ │ │ │ │
│ │ │unor prevederi │ │ │ │ │
│ │ │sancţionatoare în │ │ │ │ │
│ │ │cazul │ │ │ │ │
│ │ │nerespectării │ │ │ │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │ │ │Proiect de act│
│ │ │legale. │ │ │ │normativ │
│ │ │Introducerea │Septembrie │Bugetul │MJ │aprobat de │
│ │ │posibilităţii │2005 │MJ │Parteneri:│către Guvern │
│ │ │procurorului de a │ │existent │MP, CSM │Raportare │
│ │ │contesta la CSM │ │ │ │către UE │
│ │ │măsura de │ │ │ │ │
│ │ │redistribuire a │ │ │ │ │
│ │ │dosarului dispusă │ │ │ │ │
│ │ │de procurorul │ │ │ │ │
│ │ │ierarhic superior;│ │ │ │ │
│ │ │3. Introducerea │ │ │ │ │
│ │ │controlului │ │ │ │ │
│ │ │instanţei cu │ │ │ │ │
│ │ │privire la actele │ │ │ │ │
│ │ │de infirmare │ │ │ │ │
│ │ │adoptate de │ │ │ │ │
│ │ │procurorul │ │ │ │ │
│ │ │ierarhic superior │ │ │ │ │
│ │ │la cererea │ │ │ │ │
│ │ │procurorului care │ │ │ │ │
│ │ │efectuează │ │ │ │ │
│ │ │cercetările în │ │ │ │ │
│ │ │cauză; 4. │ │ │ │ │
│ │ │Reglementarea │ │ │ │ │
│ │ │expresă a │ │ │ │ │
│ │ │posibilităţii │ │ │ │ │
│ │ │procurorului de a │ │ │ │ │
│ │ │contesta la CSM │ │ │ │ │
│ │ │acţiunea │ │ │ │ │
│ │ │procurorului │ │ │ │ │
│ │ │ierarhic superior │ │ │ │ │
│ │ │în cazul │ │ │ │ │
│ │ │intervenţiei │ │ │ │ │
│ │ │acestuia, în orice│ │ │ │ │
│ │ │formă, în │ │ │ │ │
│ │ │desfăşurarea │ │ │ │ │
│ │ │urmăririi penale │ │ │ │ │
│ │ │sau în adoptarea │ │ │ │ │
│ │ │soluţiei. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Creşterea │
│ │ │ │ │ │ │rolului │
│ │ │ │ │ │ │procurorului │
│ │ │ │ │ │ │în evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │profesională a│
│ │ │ │ │ │ │poliţistului │
│ │ │4.4 Consolidarea │ │ │ │din poliţia │
│ │ │controlului │ │ │ │judiciară │
│ │ │efectiv şi │ │ │ │Delimitarea │
│ │ │nemijlocit al │ │Bugetele │ │subordonării │
│ │ │procurorului │Septembrie │MJ, MAI, │MJ │funcţionale de│
│ │ │asupra activităţii│2005 │MP │Parteneri:│subordonarea │
│ │ │de investigare şi │ │existente│MAI, MP │administrativă│
│ │ │cercetare penală │ │ │ │a poliţiei │
│ │ │efectuată de │ │ │ │judiciare │
│ │ │poliţia judiciară.│ │ │ │Proiect de act│
│ │ │ │ │ │ │normativ supus│
│ │ │ │ │ │ │dezbaterii │
│ │ │ │ │ │ │publice │
│ │ │ │ │ │ │Proiect de act│
│ │ │ │ │ │ │normativ │
│ │ │ │ │ │ │aprobat de │
│ │ │ │ │ │ │către Guvern │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.5 Sesizarea de │ │ │ │ │
│ │ │îndată a │ │ │ │ │
│ │ │procurorului care │ │ │ │ │
│ │ │instrumentează │ │ │ │ │
│ │ │cazuri de crimă │ │ │CSAT, SRI,│ │
│ │ │organizată sau │ │ │SIE, struc│ │
│ │ │corupţie de către │ │ │turile de │Stabilirea │
│ │ │structurile │ │Bugetul │informa- │procedurilor │
│ │ │informative şi de │Octombrie │existent │tii depar-│de comunicare │
│ │ │investigaţie prin │2005 │al insti-│tamentele │Protocoale │
│ │ │transmiterea │ │tutiilor │MFP, MJ, │semnate de │
│ │ │oricăror │ │implicate│MAI, │instituţiile │
│ │ │informaţii şi │ │ │ONPCSB, │implicate │
│ │ │suport probator │ │ │PNA si │ │
│ │ │referitoare la │ │ │PICCJ │ │
│ │ │săvârşirea unor │ │ │ │ │
│ │ │acte sau fapte de │ │ │ │ │
│ │ │corupţie sau crimă│ │ │ │ │
│ │ │organizată │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.6 Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │ │aprobarea │ │ │ │ │
│ │ │proiectului de │ │ │ │ │
│ │ │modificare şi │ │ │ │ │
│ │ │completare a celor│ │ │ │ │
│ │ │3 legi privind │ │ │ │ │
│ │ │reforma justiţiei │ │ │ │ │
│ │ │în sensul: - │ │ │ │ │
│ │ │stabilirea │ │ │ │ │
│ │ │incompatibilităţii│ │ │ │ │
│ │ │între calitatea de│ │ │ │ │
│ │ │membru CSM şi │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile de │ │ │ │ │
│ │ │conducere la │ │ │ │ │
│ │ │instanţe şi │ │ │ │ │
│ │ │parchete, - │ │ │ │ │
│ │ │transparenţa │ │ │ │ │
│ │ │procesului de │ │ │ │ │
│ │ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │procurorilor şi │ │ │ │ │
│ │ │judecătorilor, - │ │ │ │ │
│ │ │modificarea │ │ │ │ │
│ │ │componenţei │ │ │ │Proiect de │
│ │ │colegiului de │ │ │ │lege supus │
│ │ │conducere şi │ │Bugetul │ │dezbaterii │
│ │ │includerea în │Aprilie │MJ pentru│ │publice │
│ │ │competenţa │2005 │2005 │MJ │Proiect de │
│ │ │acestuia a │ │existent │ │lege adoptat │
│ │ │stabilirii │ │ │ │de către │
│ │ │componenţei │ │ │ │Guvern │
│ │ │secţiilor şi │ │ │ │ │
│ │ │completelor pe │ │ │ │ │
│ │ │baza principiilor │ │ │ │ │
│ │ │specializării şi │ │ │ │ │
│ │ │asigurării │ │ │ │ │
│ │ │continuităţii; │ │ │ │ │
│ │ │stabilirea │ │ │ │ │
│ │ │limitativă a │ │ │ │ │
│ │ │cazurilor în care │ │ │ │ │
│ │ │este permisă │ │ │ │ │
│ │ │modificarea │ │ │ │ │
│ │ │componenţei │ │ │ │ │
│ │ │secţiilor şi a │ │ │ │ │
│ │ │completelor, - │ │ │ │ │
│ │ │elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │ │publicarea de │ │ │ │ │
│ │ │către CSM a unui │ │ │ │ │
│ │ │raport anual │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │ │ │
│ │ │proprie, în scopul│ │ │ │ │
│ │ │asigurării │ │ │ │ │
│ │ │transparenţei │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │CSM şi │Rapoarte │
│ │ │4.7 Controlul │ │ │toate - │elaborate │
│ │ │distribuirii │ │ │instantele│trimestrial în│
│ │ │aleatorii a │ │ │aplicarea │2005 şi │
│ │ │cauzelor de către │ │ │sistemului│semestrial în │
│ │ │instanţe, inclusiv│Permanent, │ │de distri-│2006 Rapoarte │
│ │ │a aplicării │trimestrial│Bugetele │buire │trimestriale │
│ │ │principiului │începând cu│existente│aleatorie │dezbătute de │
│ │ │continuităţii │Aprilie │CSM şi MJ│MJ-funcţi-│către CSM. │
│ │ │completului/ │2005 │ │onarea │Eventuale │
│ │ │judecătorului în │ │ │sistemului│măsuri │
│ │ │soluţionarea │ │ │din punct │corectoare │
│ │ │cauzelor │ │ │de vedere │adoptate de │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │tehnic │CSM Raportare │
│ │ │ │ │ │ │către UE │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.8 Continuarea │ │ │ │ │
│ │ │reformării │ │ │ │ │
│ │ │Direcţiei Generale│ │ │ │ │
│ │ │de Protecţie şi │ │ │ │ │
│ │ │Anticorupţie, │ │ │ │ │
│ │ │pentru a deveni o │ │ │ │ │
│ │ │unitate de │ │ │ │Numirea unui │
│ │ │investigaţii │ │ │ │civil la │
│ │ │interne modernă şi│ │ │ │conducerea │
│ │ │responsabilă, în │ │Bugetul │ │DGPA Proiect │
│ │ │vederea │ │MJ pentru│ │de act │
│ │ │redefinirii │August 2005│2005 │MJ │normativ │
│ │ │competenţelor şi │ │existent │ │aprobat de │
│ │ │eliminării │ │ │ │către Guvern │
│ │ │suprapunerilor, │ │ │ │Raportare │
│ │ │demilitarizării, │ │ │ │către UE │
│ │ │precum şi a │ │ │ │ │
│ │ │instituirii unor │ │ │ │ │
│ │ │mecanisme │ │ │ │ │
│ │ │eficiente de │ │ │ │ │
│ │ │control a │ │ │ │ │
│ │ │activităţii. │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │5.1 Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │unei evaluări a │ │ │ │ │
│ │ │autorităţilor şi │ │ │ │ │
│ │Reducerea │instituţiilor │ │ │ │Raport de │
│ │numărului de │publice care în │ │ │ │evaluare │
│ │structuri cu │prezent deţin │ │ │MJ în │publicat │
│ │atribuţii în │competenţe în │ │component│partene- │Proiect(e) de │
│5 │lupta │domeniile │Iunie 2005 │a PHARE │riat cu │act(e) │
│ │împotriva │combaterii şi/sau │ │2003 │proiectul │normativ(e) │
│ │corupţiei │prevenirii │ │ │PHARE │aprobate de │
│ │Angajament │corupţiei, în │ │ │ │Guvern │
│ │EUCP │vederea │ │ │ │Raportare │
│ │ │identificării │ │ │ │către UE │
│ │ │suprapunerii de │ │ │ │ │
│ │ │atribuţii. │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │5.2 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │cadrului │ │ │ │ │
│ │ │legislativ, pe │ │ │ │ │
│ │ │baza concluziilor │ │ │ │ │
│ │ │evaluării de mai │ │ │ │ │
│ │ │sus, în vederea │ │ │ │Proiecte de │
│ │ │redefinirii şi │ │ │ │lege supuse │
│ │ │delimitării clare │ │ │ │dezbaterii │
│ │ │a atribuţiilor, a │ │ │ │publice │
│ │ │raţionalizării │Septembrie │Bugetul │MJ │Proiecte de │
│ │ │activităţii şi a │2005 │MJ │ │acte normative│
│ │ │reducerii │ │ │ │aprobate de │
│ │ │numărului acestor │ │ │ │către Guvern │
│ │ │instituţii şi │ │ │ │Raportare │
│ │ │autorităţi în │ │ │ │către UE │
│ │ │vederea limitării │ │ │ │ │
│ │ │actualei │ │ │ │ │
│ │ │fragmentări │ │ │ │ │
│ │ │instituţionale. │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │6.1 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │cadrului │ │ │ │ │
│ │ │legislativ │ │ │ │ │
│ │ │existent în │ │ │ │ │
│ │ │sensul: │ │ │ │ │
│ │ │consolidării │ │ │ │ │
│ │ │independenţei PNA;│ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
│ │ │reorganizării PNA │ │ │ │ │
│ │ │şi redefinirii │ │ │ │ │
│ │ │resurselor umane │ │ │ │ │
│ │ │şi financiare │ │ │ │ │
│ │ │necesare │ │ │ │ │
│ │ │funcţionării │ │ │ │ │
│ │ │eficiente; │ │ │ │ │
│ │ │delimitării │ │ │ │ │
│ │ │competenţei PNA la│ │ │ │ │
│ │ │marea corupţie - │ │ │ │ │
│ │ │competenţa │ │ │ │ │
│ │ │materială şi după │ │ │ │ │
│ │ │calitatea │ │ │ │ │
│ │ │persoanei; │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
│ │ │analizării │ │ │ │ │
│ │ │periodice a │ │ │ │ │
│ │ │activităţii PNA şi│ │ │ │ │
│ │ │a Procurorului │ │ │ │ │
│ │ │General al PNA, │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv din │ │ │ │ │
│ │ │punctul de vedere │ │ │ │ │
│ │ │al performanţelor │ │ │ │ │
│ │ │în administrarea │ │ │ │ │
│ │ │instituţiei şi al │ │ │ │ │
│ │ │rezultatelor │ │ │ │ │
│ │ │concrete, urmând │ │ │ │ │
│ │ │ca aceeaşi soluţie│ │ │ │ │
│ │ │să se aplice şi în│ │ │ │ │
│ │ │cazul Procurorului│ │ │ │ │
│ │ │General al │ │ │ │ │
│ │ │Parchetului de pe │ │ │ │ │
│ │ │lângă Înalta Curte│ │ │ │ │
│ │ │de Casaţie şi │ │ │ │ │
│ │ │Justiţie; │ │ │ │ │
│ │ │selectării │ │ │ │Proiecte de │
│ │ │procurorilor PNA │ │ │ │lege supuse │
│ │ │în urma evaluării │ │Bugete │ │dezbaterii │
│ │Consolidarea │performanţelor │ │MJ,PNA │ │publice │
│ │capacităţii │profesionale ale │ │pentru │ │Proiecte de │
│6 │instituţionale│acestora pe baza │Iunie 2005 │2005 │MJ, MP │lege aprobate │
│ │a PNA │unor criterii │ │existente│ │de către │
│ │ │obiective; │ │PHARE │ │Guvern │
│ │ │prevederii unor │ │2003 │ │Raportare │
│ │ │incompatibilităţi │ │ │ │către UE │
│ │ │speciale şi a unor│ │ │ │ │
│ │ │situaţii de │ │ │ │ │
│ │ │conflicte de │ │ │ │ │
│ │ │interese pentru │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile de │ │ │ │ │
│ │ │conducere din PNA,│ │ │ │ │
│ │ │urmând ca aceeaşi │ │ │ │ │
│ │ │soluţie să se │ │ │ │ │
│ │ │aplice si în cazul│ │ │ │ │
│ │ │Procurorului │ │ │ │ │
│ │ │General al │ │ │ │ │
│ │ │Parchetului de pe │ │ │ │ │
│ │ │lângă Înalta Curte│ │ │ │ │
│ │ │de Casaţie şi │ │ │ │ │
│ │ │Justiţie │ │ │ │ │
│ │ │stabilirii unor │ │ │ │ │
│ │ │proceduri clare de│ │ │ │ │
│ │ │colaborare între │ │ │ │ │
│ │ │PNA şi toate │ │ │ │ │
│ │ │celelalte │ │ │ │ │
│ │ │structuri cu │ │ │ │ │
│ │ │atribuţii în lupta│ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie; │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
│ │ │creării unui │ │ │ │ │
│ │ │departament, în │ │ │ │ │
│ │ │cadrul PNA, care │ │ │ │ │
│ │ │să coordoneze │ │ │ │ │
│ │ │colaborarea PNA cu│ │ │ │ │
│ │ │celelalte │ │ │ │ │
│ │ │instituţii de │ │ │ │ │
│ │ │luptă împotriva │ │ │ │ │
│ │ │corupţiei; │ │ │ │ │
│ │ │revizuirii │ │ │ │ │
│ │ │procedurii de │ │ │ │ │
│ │ │numire şi revocare│ │ │ │ │
│ │ │a Procurorului │ │ │ │ │
│ │ │General al PNA şi │ │ │ │ │
│ │ │asigurării atât a │ │ │ │ │
│ │ │independenţei cât │ │ │ │ │
│ │ │şi a │ │ │ │ │
│ │ │responsabilităţii │ │ │ │ │
│ │ │acestuia pentru │ │ │ │ │
│ │ │performanţele PNA.│ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │6.2 Pregătirea │ │ │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │Planuri de │
│ │ │specializată a │ │ │ │pregătire │
│ │ │personalului PNA, │ │Bugete │ │profesională │
│ │ │mai ales cu │ │PNA + │ │specializată │
│ │ │privire la │Anual │compo- │ │întocmite │
│ │ │tipologiile │începând cu│nentă │PNA │Sesiuni de │
│ │ │cazurilor de │Septembrie │PHARE │ │pregătire │
│ │ │corupţie şi │2005 │2003 si │ │organizate │
│ │ │cooperarea │ │PHARE │ │Personal PNA │
│ │ │judiciară cu │ │2004 │ │specializat │
│ │ │structuri similare│ │ │ │Raportare │
│ │ │din statele membre│ │ │ │către UE │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │6.3 Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │sistemului │ │ │ │ │
│ │ │informatic al PNA,│ │ │ │ │
│ │ │incluzând │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea bazei │ │ │ │ │
│ │ │de date statistice│ │ │ │ │
│ │ │a PNA (care să │ │ │ │ │
│ │ │cuprindă │ │ │ │ │
│ │ │evidenţierea │ │ │ │ │
│ │ │unitară pe │ │ │ │ │
│ │ │categorii de │ │ │ │ │
│ │ │persoane │ │ │ │ │
│ │ │cercetate, trimise│ │ │ │ │
│ │ │în judecată şi │ │ │ │ │
│ │ │condamnate │ │ │ │ │
│ │ │definitiv pentru │ │ │ │ │
│ │ │infracţiuni de │ │Bugetul │ │Echipamente │
│ │ │corupţie la nivel │ │PNA pe │ │informatice │
│ │ │înalt, durata │Anual │2005 │PNA │livrate, │
│ │ │soluţionării şi │începând cu│existent │Parteneri:│instalate si │
│ │ │cuantumul │Decembrie │PHARE │MJ │funcţionale │
│ │ │prejudiciilor, │2005 │2003 │instantele│Baza de date │
│ │ │valoarea bunurilor│ │PHARE │si MP │funcţională │
│ │ │sechestrate şi │ │2004 │ │Raportare │
│ │ │confiscate pentru │ │ │ │către UE │
│ │ │acest tip de │ │ │ │ │
│ │ │infracţiuni, │ │ │ │ │
│ │ │distribuţia │ │ │ │ │
│ │ │cazurilor pe │ │ │ │ │
│ │ │intervale de │ │ │ │ │
│ │ │valoare a │ │ │ │ │
│ │ │prejudiciului, de │ │ │ │ │
│ │ │valoare a │ │ │ │ │
│ │ │obiectului │ │ │ │ │
│ │ │infracţiunii │ │ │ │ │
│ │ │(mitei), pe │ │ │ │ │
│ │ │categorii de │ │ │ │ │
│ │ │funcţii (demnitari│ │ │ │ │
│ │ │/funcţionari │ │ │ │ │
│ │ │etc)). Angajament │ │ │ │ │
│ │ │EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Schemă de │
│ │ │6.4 Asigurarea │ │ │ │personal │
│ │ │resurselor de │ │ │ │completă │
│ │ │personal şi │ │ │PNA │Resursele │
│ │ │financiare pentru │Permanent │Buget PNA│Parteneri:│financiare │
│ │ │PNA, potrivit │ │2005-2007│MJ, MFP │necesare │
│ │ │evaluărilor │ │ │ │funcţionării │
│ │ │efectuate │ │ │ │alocate │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │Raportare │
│ │ │ │ │ │ │către UE │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │6.5 Redactarea şi │ │ │ │ │
│ │ │publicarea │ │ │ │ │
│ │ │raportului anual │ │ │ │ │
│ │ │de, activitate al │Anual │ │ │Raport anual │
│ │ │PNA, în special │incepand cu│Bugetul │ │publicat pe │
│ │ │privind │Aprilie │PNA │PNA │site Raportare│
│ │ │rezultatele │2005 │existent │ │către UE │
│ │ │combaterii │ │ │ │ │
│ │ │corupţiei la nivel│ │ │ │ │
│ │ │înalt Angajament │ │ │ │ │
│ │ │EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │7.1 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │Codului de │ │ │ │ │
│ │ │Procedura Penala │ │ │ │ │
│ │ │şi a altor acte │ │ │ │ │
│ │Asigurarea │normative │ │ │ │Proiecte de │
│ │eficienţei │incidente pentru a│ │ │ │lege supuse │
│ │procedurilor │asigura │ │ │ │dezbaterii │
│ │penale, │continuitatea │ │Bugetul │ │publice │
│ │creşterea │instituţională şi │Iulie 2005 │MJ │MJ, MP │Proiecte de │
│ │celerităţii în│operativitatea în │ │ │ │lege aprobate │
│ │urmărirea │cercetarea penală │ │ │ │de către │
│ │penală şi în │a cauzelor care │ │ │ │Guvern │
│ │procesul penal│privesc atât │ │ │ │ │
│ │ │infracţiuni de │ │ │ │ │
│ │ │corupţie, cât şi │ │ │ │ │
│ │ │de crimă │ │ │ │ │
│ │ │organizată; │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │7.2. Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │Codului de │ │ │ │ │
│ │ │Procedură Penală │ │ │ │ │
│ │ │şi a altor acte în│ │ │ │ │
│ │ │vederea reducerii │ │ │ │ │
│ │ │duratei │ │ │ │Proiect de │
│ │ │procedurilor │ │ │ │lege supus │
│ │ │(reducerea │ │ │ │dezbaterii │
│ │ │numărului căilor │ │ │ │publice │
│ │ │de atac pentru │ │Bugetul │ │Proiect de │
│7 │ │anumite cauze şi a│Iulie 2005 │MJ │MJ │lege aprobat │
│ │ │motivelor de │ │existent │ │de către │
│ │ │amânare, │ │ │ │Guvern │
│ │ │stabilirea unor │ │ │ │Raportare │
│ │ │condiţii stricte │ │ │ │către UE │
│ │ │pentru solicitarea│ │ │ │ │
│ │ │strămutării şi │ │ │ │ │
│ │ │recuzării etc.) în│ │ │ │ │
│ │ │toate cauzele │ │ │ │ │
│ │ │penale. Angajament│ │ │ │ │
│ │ │EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │8.1 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │cadrului │ │ │ │ │
│ │ │legislativ în │ │ │ │ │
│ │ │sensul desemnării │ │ │ │ │
│ │ │unei instituţii │ │ │ │ │
│ │ │abilitate să │ │ │ │ │
│ │ │verifice şi să │ │ │ │ │
│ │ │controleze │ │ │ │ │
│ │ │declaraţiile de │ │ │ │ │
│ │ │avere, de │ │ │ │ │
│ │ │interese, stările │ │ │ │Proiect de │
│ │ │de │ │ │ │lege supus │
│ │Combaterea │incompatibilitate,│ │ │ │dezbaterii │
│ │corupţiei prin│precum şi să │ │ │ │publice │
│ │mijloace │asigure protecţia │ │Bugetul │ │Proiect de │
│8 │administrative│persoanelor din │Iunie 2005 │MJ │MJ │lege aprobat │
│ │Angajament │cadrul │ │existent │ │de către │
│ │EUCP │instituţiilor şi │ │ │ │Guvern │
│ │ │autorităţilor │ │ │ │Raportare │
│ │ │publice care │ │ │ │către UE │
│ │ │semnalează │ │ │ │ │
│ │ │încălcări ale │ │ │ │ │
│ │ │legii (avertizorii│ │ │ │ │
│ │ │de integritate). │ │ │ │ │
│ │ │Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │regimului de │ │ │ │ │
│ │ │sancţiuni │ │ │ │ │
│ │ │administrative │ │ │ │ │
│ │ │astfel încât să se│ │ │ │ │
│ │ │asigure efectul │ │ │ │ │
│ │ │descurajator. │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │8.2 Crearea │ │Necesar │ │Instituţia │
│ │ │instituţiei │ │pentru │ │dotată cu: │
│ │ │desemnate la │ │Bugetul │Instituţia│sediu, │
│ │ │punctul 8.1 şi │Octombrie │Institu- │desem- │echipamente, │
│ │ │alocarea de │2005 │ţiei │nata la │buget Schema │
│ │ │resurse umane şi │ │desemnate│punctul │de personal │
│ │ │financiare │ │in 2005: │8.1 │completată │
│ │ │necesare │ │1.750.000│ │Raportare │
│ │ │funcţionării │ │euro │ │către UE │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │8.3 Evaluarea │ │ │ │Numărul de │
│ │ │anuală a │ │ │ │verificări │
│ │ │activităţii │ │ │ │întreprinse │
│ │ │instituţiei │ │ │ │defalcat pe │
│ │ │menţionate la │ │Bugetul │ │categorii de │
│ │ │punctul 8.1 prin: │ │Institu- │ │persoane │
│ │ │Publicarea │ │tiei de- │Instituţia│verificate şi │
│ │ │raportului de │Anual │semnate │desemnata │de sesizări │
│ │ │activitate │începând cu│la punct.│la pun- │soluţionate, │
│ │ │Realizarea unui │Iunie 2006 │8.1 │ctul 8.1 │defalcat pe │
│ │ │audit independent │ │pentru │ │categorii de │
│ │ │care să evalueze │ │2006 │ │autori Raport │
│ │ │organismul │ │ │ │de activitate │
│ │ │desemnat din │ │ │ │publicat │
│ │ │punctul de vedere │ │ │ │Raportul de │
│ │ │al performanţei │ │ │ │audit publicat│
│ │ │manageriale. │ │ │ │ │
├───┴──────────────┴──────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────────┤
│DOMENIUL PRIORITAR III: COOPERARE INTERNĂ ŞI COORDONARE INTERNAŢIONALĂ │
├───┬──────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │9.1 Transformarea │ │ │ │ │
│ │ │CNPC într-un │ │ │ │ │
│ │ │consiliu inter- │ │ │ │ │
│ │ │instituţional, sub│ │ │ │ │
│ │ │autoritatea │ │ │ │ │
│ │ │Primului Ministru │ │ │ │ │
│ │ │şi în coordonarea │ │ │ │ │
│ │ │Ministrului │ │ │ │ │
│ │ │Justiţiei, având │ │ │ │ │
│ │Coordonarea şi│ca atribuţii │ │ │ │Proiect de act│
│ │monitorizarea │coordonarea şi │ │Bugetul │ │normativ │
│9 │implementării │monitorizarea │Martie 2005│MJ │MJ │aprobat de │
│ │SNA 2005- 2007│implementării SNA │ │existent │ │către Guvern │
│ │şi a planului │2005-2007, │ │ │ │Raportare │
│ │de acţiune │inclusiv a │ │ │ │către UE │
│ │ │strategiilor şi │ │ │ │ │
│ │ │planurilor │ │ │ │ │
│ │ │sectoriale, precum│ │ │ │ │
│ │ │şi monitorizarea │ │ │ │ │
│ │ │aplicării │ │ │ │ │
│ │ │riguroase a │ │ │ │ │
│ │ │legislaţiei │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie. │ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │9.2 Evaluarea │ │ │MJ si │ │
│ │ │progresului în │ │ │celelalte │ │
│ │ │implementarea SNA │ │ │institutii│ │
│ │ │2005-2007 şi a │ │ │incluse in│ │
│ │ │legislaţiei │ │ │consiliul │ │
│ │ │anticorupţie, │Anual, │Bugetul │interinsti│Raport de │
│ │ │precum şi │noiembrie │MJ │tutional │evaluare │
│ │ │actualizarea SNA │ │existent │coordonare│publicat │
│ │ │2005-2007 în │ │ │şi monito-│ │
│ │ │măsura în care │ │ │rizare a │ │
│ │ │necesitatea │ │ │implemen- │ │
│ │ │rezultă din │ │ │tării SNA │ │
│ │ │evaluare │ │ │2005-2007 │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │10.1 Implementarea│ │ │ │ │
│ │Implementarea │recomandărilor │ │ │ │ │
│ │completă a │formulate în │ │ │ │Recomandări │
│ │tuturor │cadrul celei de-a │ │Bugetele │MJ │GRECO │
│10 │instrumentelor│doua runde de │Decembrie │existente│Parteneri:│îndeplinite │
│ │anticorupţie │evaluare GRECO │2007 │MAI, MJ, │MAE, CSM, │Recomandări │
│ │ale UE, ONU, │(Angajament EUCP) │ │MP │ONPCSB │MONEYVAL │
│ │CoE şi OECD │şi a │ │ │ │îndeplinite │
│ │ │recomandărilor │ │ │ │ │
│ │ │MONEYVAL │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │10.2 Cooperare şi │ │ │ │ │
│ │ │cooperare la nivel│ │ │ │ │
│ │ │regional a │ │ │ │ │
│ │ │activităţii de │ │Bugetele │ │Nr. de │
│ │ │prevenire şi │Anual, │MJ, MAE, │MJ │întâlniri/ │
│ │ │combatere a │începând cu│MP │Parteneri:│tematici/ │
│ │ │corupţiei în │2005 │existente│MAE, MP │dezbateri pe │
│ │ │cadrul │ │ │ │an │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │ │
│ │ │Pactului de │ │ │ │ │
│ │ │Stabilitate SPAI │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │10.3 Elaborarea │ │ │ │Proiect de │
│ │ │unui proiect de │ │ │ │lege supus │
│ │ │modificare a Legii│ │ │ │dezbaterii │
│ │ │nr. 36/1995 a │ │ │ │publice │
│ │ │notarilor publici │ │Bugetul │ │Proiect de │
│ │ │şi activităţii │Mai 2005 │MJ pentru│MJ │lege aprobat │
│ │ │notariale în │ │2005 │ │de către │
│ │ │sensul eliminării │ │ │ │Guvern │
│ │ │imunităţii │ │ │ │Raportare │
│ │ │notarilor │ │ │ │către UE │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │10.4 Elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │unui amendament de│ │ │ │ │
│ │ │modificare a Legii│ │ │ │ │
│ │ │nr. 188/2000 │ │Bugetul │ │Amendament │
│ │ │privind executorii│Mai 2005 │MJ pentru│MJ │legislativ │
│ │ │judecătoreşti, în │ │2005 │ │prezentat în │
│ │ │sensul eliminării │ │existent │ │Parlament │
│ │ │imunităţii │ │ │ │ │
│ │ │executorilor │ │ │ │ │
│ │ │judecătoreşti │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │10.5 Revizuirea │ │ │ │ │
│ │ │Codului Penal, a │ │ │ │ │
│ │ │Codului de │ │ │ │ │
│ │ │Procedura Penală │ │ │ │ │
│ │ │şi a altor acte │ │ │ │Amendamente │
│ │ │normative │ │Bugetul │ │legislative │
│ │ │incidente pentru │ │MJ pentru│ │aprobate de │
│ │ │implementarea │Iulie 2005 │2005 │MJ │către Guvern │
│ │ │răspunderii penale│ │existent │ │Raportare │
│ │ │a persoanei │ │ │ │către UE │
│ │ │juridice, inclusiv│ │ │ │ │
│ │ │în ceea ce │ │ │ │ │
│ │ │priveşte corupţia │ │ │ │ │
│ │ │în sectorul privat│ │ │ │ │
│ │ │Angajament EUCP │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Proiect de │
│ │ │ │ │ │ │lege supus │
│ │ │10.6 Implementarea│ │ │ │dezbaterii │
│ │ │obligaţiilor │ │Bugetul │ │publice │
│ │ │asumate prin │Decembrie │MJ │MJ │Proiect de │
│ │ │Convenţia de la │2007 │existent │ │lege aprobat │
│ │ │Merida Angajament │ │ │ │de către │
│ │ │EUCP │ │ │ │Guvern │
│ │ │ │ │ │ │Raportare │
│ │ │ │ │ │ │către UE │
└───┴──────────────┴──────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘


       TOTAL NECESAR BUGET pentru anul 2005: 2.000.000 EURO LISTĂ ABREVIERI
    ANFP Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    ANV Autoritatea Naţională a Vămilor
    ARCA Asociaţia Română pentru Comunicaţii Audiovizuale
    ASG Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
    BNR Banca Naţională a României
    CC Curtea de Conturi
    CNPC Consiliul Naţional de Prevenire a Criminalităţii
    CSAT Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
    CSM Consiliul Superior al Magistraturii
    EUCP Document de Poziţie Comună a Uniunii Europene
    (European Union Common Position)
    INA Institutul Naţional de Administraţie
    INM Institutul Naţional al Magistraturii
    INPPA Institutul Naţional pentru Pregătirea Profesională a Avocaţilor
    MAE Ministerul Afacerilor Externe
    MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor
    MCC Ministerul Culturii şi Cultelor
    MEC Ministerul Economiei şi Comerţului
    MEdC Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    MFP Ministerul Finanţelor Publice
    MJ Ministerul Justiţiei
    MMSSF Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    MP Ministerul Public
    MS Ministerul Sănătăţii
    MTCT Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
    ONG Organizaţii Nonguvernamentale
    ONPCSB Oficiul de Prevenire şi Combaterea a Spălării Banilor
    PICC Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    PNA Parchetul Naţional Anticorupţie
    SGG Secretariatul General al Guvernului
    SIE Serviciul de Informaţii Externe
    SNG Şcoala Naţională de Grefieri
    SRI Serviciul Român de Informaţii
    SNA Strategia Naţionala Anticorupţie


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016