Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 iunie 2009  privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 iunie 2009 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali

EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 481 din 13 iulie 2009
    În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,
    Congresul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali aprobă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 30 octombrie 2007, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În subordinea şi sub coordonarea Biroului executiv se înfiinţează şi funcţionează Institutul Naţional de Asistenţă Socială - I.N.A.S., potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament."

    2. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Comisia de avizare şi atestare profesională desfăşoară proceduri specifice de analizare a cererilor de înregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social.
(5) Procedura de constituire, înregistrare şi funcţionare a formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament."

    3. După articolul 23 se introduc anexele nr. 1-6, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, asistenţii sociali urmează modalităţile specifice de formare profesională continuă a asistenţilor sociali, organizate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali prin Institutul Naţional de Asistenţă Socială - I.N.A.S. sau avizate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în condiţiile legii.
    (2) Asigurarea tuturor condiţiilor financiare pentru formarea profesională continuă a asistenţilor sociali reprezintă o obligaţie a angajatorilor, în condiţiile legii.
    (3) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                    Preşedintele Colegiului Naţional
                    al Asistenţilor Sociali,
                    Florian Valeriu Sălăjeanu

    Bucureşti, 7 iunie 2009.
    Nr. 2.

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    STATUTUL
    Institutului Naţional de Asistenţă Socială - I.N.A.S.
    CAP. I
    Înfiinţarea Institutului Naţional de Asistenţă Socială - I.N.A.S.
    ART. 1
    Se înfiinţează Institutul Naţional de Asistenţă Socială - I.N.A.S., denumit în continuare I.N.A.S., în subordinea şi sub coordonarea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

    ART. 2
    (1) I.N.A.S. este o structură administrativă a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (2) În cadrul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, I.N.A.S. este organizat şi funcţionează în baza principiului autonomiei, precum şi în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut.
    (3) I.N.A.S. nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare prevăzute de lege.
    (4) I.N.A.S. are buget propriu alocat, care se aprobă anual de către Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (5) I.N.A.S. are siglă şi ştampilă proprii, cu menţiunea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

    ART. 3
    Sediul I.N.A.S. este stabilit în municipiul Bucureşti.

    ART. 4
    (1) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali poate înfiinţa centre teritoriale ale I.N.A.S. pe lângă structurile teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, care dispun de resurse umane şi logistică pentru ducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor prevăzute în Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social şi în prezentul statut.
    (2) Centrele teritoriale se înfiinţează prin hotărâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.A.S., cu avizul Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (3) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, prin I.N.A.S., se poate asocia pentru organizarea de programe de formare profesională continuă în domeniul asistenţei sociale, sub forma cursurilor de formare profesională, a cursurilor postuniversitare sau de masterat, cu persoane juridice române sau instituţii de învăţământ superior din ţară, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.

    ART. 5
    (1) I.N.A.S. are ca atribuţii dezvoltarea, cercetarea, pregătirea, formarea profesională complementară şi continuă, precum şi perfecţionarea continuă a asistenţilor sociali, în vederea asigurării exercitării calificate a profesiei de asistent social.
    (2) Pentru realizarea acestui scop, I.N.A.S. urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
    a) asigurarea cadrului organizatoric necesar pregătirii asistenţilor sociali debutanţi, formării profesionale continue a tuturor asistenţilor sociali, îmbunătăţirii nivelului profesional al asistenţilor sociali şi respectării Codului deontologic al profesiei de asistent social;
    b) asigurarea cadrului organizatoric pentru dezvoltarea de metodologii, elaborarea şi realizarea de studii şi cercetări în domeniul asistenţei sociale, în vederea creşterii calităţii actului profesional al asistentului social;
    c) stabilirea formelor de pregătire la standarde de competenţă profesionale, într-un sistem nediscriminatoriu de oportunităţi egale şi uniforme la nivel naţional;
    d) realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de asistent social în plan intern şi internaţional, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei pentru întărirea sistemului naţional de asistenţă socială românesc şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene;
    e) stabilirea unor relaţii de cooperare permanentă, pe plan intern şi internaţional, cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în realizarea formării şi perfecţionării profesionale continue în sistemul profesiilor care îşi desfăşoară activitatea în sistemul naţional de asistenţă socială;
    f) asigurarea formării profesionale complementare pentru persoanele cu atribuţii în asistenţă socială, prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 466/2004, precum şi pentru alte categorii profesionale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, în condiţiile legii.


    ART. 6
    Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, prin I.N.A.S., este abilitat să emită atestate, avize, certificate şi diplome care atestă formarea profesională complementară sau continuă în domeniul asistenţei sociale, pentru întregul sistem naţional de asistenţă socială.

    ART. 7
    (1) În vederea realizării scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, I.N.A.S. desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
    a) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a asistenţilor sociali aflaţi în perioada stagiului la standardele de competenţă profesională stabilite de organele profesiei, precum şi pentru obţinerea treptelor de competenţă profesională;
    b) realizează studii şi cercetări în domeniul asistenţei sociale;
    c) elaborează şi atestă metodologii de lucru şi instrumente pentru practica asistenţilor sociali;
    d) elaborează şi atestă programele de formare pentru asistenţii sociali şi realizează formarea formatorilor în domeniul asistenţei sociale;
    e) elaborează metodologia de evaluare a cunoştinţelor participanţilor la programe de formare organizate de I.N.A.S. sau de alţi furnizori acreditaţi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi emite certificate sau diplome;
    f) avizează programele de formare elaborate de către furnizorii de formare acreditaţi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
    g) asigură cursanţilor stagiile profesionale şi stagiile de practică în cadrul formelor de exercitare a profesiei de asistent social sau în cadrul instituţiilor publice şi private furnizoare de servicii de asistenţă socială;
    h) formulează puncte de vedere la solicitarea organismelor şi instituţiilor interesate în obţinerea unei opinii autorizate în domeniul asistenţei sociale;
    i) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele şi statutul I.N.A.S.

    (2) Cursurile organizate de I.N.A.S. se desfăşoară sub formă de prelegeri şi ateliere de lucru încadrate în module de pregătire, în urma cărora cursanţii obţin calificative sau note.
    (3) Dispoziţiile referitoare la formarea profesională sunt aplicabile şi formelor de exercitare a profesiei de asistent social sau altor entităţi care asigură stagiile de practică ale cursanţilor.
    (4) Formarea profesională continuă realizată prin intermediul I.N.A.S. este parte componentă a sistemului de formare profesională a adulţilor prin forme specifice profesiilor reglementate, altele decât cele autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea I.N.A.S.
    ART. 8
    (1) Organele de conducere ale I.N.A.S. sunt:
    a) Consiliul I.N.A.S., denumit în continuare Consiliul;
    b) preşedintele Consiliului;
    c) directorul executiv.

    (2) Pe lângă Consiliu funcţionează, cu rol consultativ, un consiliu ştiinţific.

    ART. 9
    (1) Consiliul asigură conducerea I.N.A.S. şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (2) Consiliul este format din 6 membri desemnaţi prin hotărâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea structurilor teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, cărora li se adaugă şi preşedintele în funcţie al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (3) Membrii Consiliului sunt asistenţi sociali principali, având atestat de liberă practică în asistenţă socială, cu reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, cu experienţă şi rezultate notorii în activitatea de asistenţă socială şi de formare profesională continuă a asistenţilor sociali.
    (4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului pot primi o indemnizaţie stabilită de Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

    ART. 10
    (1) Preşedintele Consiliului este preşedintele în funcţie al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele Consiliului. În lipsa preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de către preşedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenţi. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 11
    (1) Conducerea executivă a I.N.A.S. este asigurată de un director executiv numit de Consiliu, aprobat de către Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (2) Pentru activitatea depusă, directorul executiv poate primi o indemnizaţie stabilită de Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

    ART. 12
    Consiliul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al I.N.A.S. şi îl supune spre aprobare Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
    b) aprobă planul anual de desfăşurare a programelor de cercetare şi supune aprobării Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali direcţiile tematice;
    c) aprobă membrii Consiliului ştiinţific şi ai corpului de specialişti ai I.N.A.S., în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor în cadrul I.N.A.S.;
    d) aprobă planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire (prelegeri, ateliere de lucru, stagii de practică), programele de studiu, precum şi celelalte modalităţi de formare profesională continuă avizate de Comisia de formare profesională, cu avizul Consiliului ştiinţific;
    e) aprobă proiectul de buget propriu alocat, controlează execuţia bugetară proprie şi modul de gestionare a patrimoniului şi a fondurilor de care dispune I.N.A.S.;
    f) aprobă cuantumul taxelor de participare la programele de formare, precum şi al taxelor şi cotizaţiilor pentru obţinerea avizelor, atestatelor, certificatelor sau diplomelor emise de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali prin I.N.A.S.;
    g) orice alte atribuţii prevăzute de actele normative sau stabilite de Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.


    ART. 13
    (1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, se va solicita şi votul membrilor lipsă.
    (2) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de către secretarul Consiliului, desemnat din rândul membrilor Consiliului.

    ART. 14
    (1) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:
    a) convoacă Consiliul în şedinţă ordinară sau extraordinară;
    b) reprezintă structura I.N.A.S. în relaţiile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice sau private, cu organizaţii şi operatori economici, cu persoane fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
    c) negociază şi semnează contracte în numele structurii I.N.A.S.;
    d) semnează certificatele şi atestatele eliberate asistenţilor sociali care au absolvit cursurile organizate sub egida Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali prin I.N.A.S.;
    e) propune Consiliului aprobarea numirii în funcţie a membrilor Consiliului ştiinţific;
    f) aprobă propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali care îşi desfăşoară activitatea în I.N.A.S.;
    g) ia măsuri pentru atragerea de noi surse de finanţare a activităţii I.N.A.S. şi asigură dezvoltarea bazei materiale a acestuia;
    h) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor teritoriale de formare iniţială şi continuă a asistenţilor sociali.

    (2) Preşedintele Consiliului poate delega o parte din atribuţiile sale directorului executiv.

    ART. 15
    (1) Directorul executiv are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură conducerea curentă a activităţii I.N.A.S.;
    b) coordonează şi controlează, sub aspect metodologic, activitatea centrelor teritoriale de formare profesională continuă a asistenţilor sociali şi conlucrează cu departamentele de specialitate din cadrul I.N.A.S. în vederea ducerii la îndeplinire a acestei atribuţii;
    c) participă la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului I.N.A.S. şi propune Consiliului coordonatorii departamentelor;
    d) controlează şi evaluează periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de către personalul I.N.A.S.;
    e) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de formare profesională continuă;
    f) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea preşedintelui, dări de seamă asupra activităţii desfăşurate în cadrul departamentelor I.N.A.S., serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.N.A.S., propunând măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    g) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte realizarea măsurilor dispuse;
    h) selectează prin concurs şi propune eliberarea din funcţie a personalului serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.N.A.S.;
    i) aplică sancţiunile disciplinare personalului I.N.A.S. şi ia măsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
    j) dispune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în I.N.A.S.;
    k) răspunde de buna administrare şi gospodărire a patrimoniului I.N.A.S.;
    l) urmăreşte elaborarea lucrărilor periodice prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.N.A.S., precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
    m) propune spre aprobare Consiliului cuantumul taxelor de participare la programele de formare, precum şi pentru obţinerea atestatelor, avizelor, certificatelor sau diplomelor emise de I.N.A.S.;
    n) elaborează proiectul de buget şi îl propune spre aprobare Consiliului;
    o) asigură comunicarea către persoanele interesate a actelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora;
    p) este ordonator de plăţi;
    r) orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv, Consiliu sau de către preşedinte.

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.
    (3) Directorul executiv îşi poate delega atribuţiile, în tot sau în parte, directorului executiv adjunct, după caz.

    ART. 16
    (1) Pe lângă Consiliu funcţionează, cu rol consultativ, un consiliu ştiinţific.
    (2) Consiliul ştiinţific este format dintr-un număr impar de membri, desemnaţi de Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali la propunerea Consiliului sau a preşedintelui Consiliului.
    (3) Membrii Consiliului ştiinţific sunt asistenţi sociali principali sau personalităţi recunoscute în domeniul asistenţei sociale, având o reputaţie profesională neştirbită, care exercită în acelaşi timp activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior.
    (4) Membrii Consiliului ştiinţific vor aviza conţinutul programelor şi cursurilor de formare profesională continuă.
    (5) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului ştiinţific pot primi o indemnizaţie stabilită de Consiliu.

    ART. 17
    (1) Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) avizează planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire, programele de studiu, precum şi celelalte modalităţi de formare profesională avizate de Comisia de formare profesională;
    b) propune criterii de selecţie a membrilor corpului formatorilor I.N.A.S.;
    c) coordonează şi avizează publicaţiile ştiinţifice ale I.N.A.S.

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul ştiinţific emite avize cu caracter consultativ sau obligatoriu, după caz.
    (3) Consiliul ştiinţific alege un preşedinte cu majoritatea voturilor exprimate, care va asigura convocarea, organizarea şi coordonarea şedinţelor, la cererea preşedintelui Consiliului.

    ART. 18
    În cadrul I.N.A.S. funcţionează următoarele departamente:
    1. Departamentul pentru formarea profesională continuă;
    2. Departamentul de studii şi cercetări;
    3. Departamentul de cooperare.

    ART. 19
    (1) Patrimoniul alocat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali către I.N.A.S. se constituie din:
    a) resurse provenite de la bugetul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi bugetele structurilor teritoriale;
    b) donaţii, sponsorizări sau legate, cu titlu direct;
    c) taxe şi alte venituri realizate din activităţi directe;
    d) alte venituri realizate în condiţiile legii.

    (2) Fondurile alocate I.N.A.S. vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor acestuia, potrivit bugetului aprobat, cu aprobarea Consiliului.
    (3) Pentru activităţile de formare profesională continuă, complementară şi perfecţionare desfăşurate de I.N.A.S. se percep taxe ce vor fi stabilite de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului.

    ART. 20
    În cadrul I.N.A.S. se constituie şi funcţionează un serviciu tehnico-administrativ şi de secretariat, conform hotărârii Consiliului, în subordinea directorului executiv.

    CAP. III
    Dizolvarea, lichidarea şi suspendarea I.N.A.S.
    ART. 21
    (1) I.N.A.S. se dizolvă:
    a) la data înfiinţării Institutului Naţional de Asistenţă Socială - I.N.A.S. prin hotărâre a Guvernului României;
    b) când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
    c) pentru orice alte cauze prevăzute de lege.

    (2) Activitatea I.N.A.S. se suspendă:
    a) prin hotărâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
    b) pentru orice alte cauze prevăzute de lege.


    ART. 22
    În caz de dizolvare a I.N.A.S., patrimoniul alocat I.N.A.S. va fi realocat către celelalte structuri administrative ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) I.N.A.S. este autorizat să îşi desfăşoare activitatea de la data adoptării prezentului statut prin hotărâre a Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
    (2) De la data aprobării prezentului statut, dispoziţiile sale urmează a fi transpuse în măsurile de eficientizare a organizării şi funcţionării Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, precum şi în normele privind formarea profesională continuă a asistenţilor sociali.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    PROCEDURA
    privind constituirea, înregistrarea şi funcţionarea
    formelor independente de exercitare a
    profesiei de asistent social
    CAP. I
    Cabinetul individual de asistenţă socială
    ART. 1
    (1) Cabinetul individual de asistenţă socială se constituie, se declară şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi următoarele din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social.
    (2) Prin cabinet individual de asistenţă socială se înţelege forma de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică, constituită şi declarată în baza dreptului de liberă practică, de către asistentul social atestat, în vederea prestării serviciilor de asistenţă socială, înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

    ART. 2
    Cabinetul individual de asistenţă socială este individualizat prin:
    a) denumire, care va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma "cabinet individual de asistenţă socială";
    b) sediul profesional declarat;
    c) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.


    ART. 3
    (1) Cabinetul individual de asistenţă socială poate angaja asistenţi sociali cu drept de liberă practică atestaţi şi personal auxiliar, în baza unor contracte individuale de muncă sau a altor forme contractuale, în condiţiile legii.
    (2) Cabinetul individual de asistenţă socială prestează numai acele servicii de asistenţă socială pentru care asistenţii sociali cu drept de liberă practică titulari sau salariaţi în cadrul cabinetului au fost atestaţi, potrivit reglementărilor în vigoare.

    ART. 4
    (1) Actul de constituire şi declarare a cabinetului individual de asistenţă socială va fi încheiat în formă scrisă şi va cuprinde în mod obligatoriu prevederile cuprinse în anexa nr. 3 la regulament.
    (2) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotărârea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, denumit în continuare Biroul executiv, privind înregistrarea cabinetului individual de asistenţă socială în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcţionării formei de exercitare a profesiei de asistent social.
    (3) Cabinetul individual de asistenţă socială poate fi dizolvat prin:
    a) hotărârea Biroului executiv;
    b) hotărâre judecătorească;
    c) decesul titularului;
    d) decizia titularului.

    (4) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

    CAP. II
    Cabinetele asociate de asistenţă socială
    ART. 5
    (1) Cabinetele individuale de asistenţă socială înregistrate în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, se pot asocia prin contract, încheiat în formă scrisă, conform anexei nr. 4 la regulament.
    (2) Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, urmând ca noua formă independentă de exercitare a profesiei de asistent social să fie înregistrată, potrivit hotărârii Biroului executiv, în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

    ART. 6
    După atribuirea codului de înregistrare al cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate prestează serviciile de asistenţă socială numai în numele şi pe seama noii forme de exercitare a profesiei, cu păstrarea drepturilor şi a obligaţiilor individuale prevăzute de lege. De asemenea, personalul cabinetelor urmează a fi angajat de către noua formă de exercitare a profesiei.

    ART. 7
    Titularii cabinetelor asociate hotărăsc şi declară de comun acord noul sediu profesional comun, iar patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de către toate cabinetele individuale asociate. De asemenea, denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilită de către aceştia, urmată de sintagma "cabinete asociate de asistenţă socială". Dispoziţiile art. 4 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi cabinetelor asociate de asistenţă socială.

    ART. 8
    Cabinetele asociate de asistenţă socială sunt administrate de către un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotărârea adunării generale a cabinetelor asociate.

    ART. 9
    (1) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotărârea Biroului executiv privind înregistrarea cabinetelor asociate de asistenţă socială în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcţionării noii forme de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică.
    (2) Cabinetele asociate de asistenţă socială pot fi dizolvate prin:
    a) hotărârea Biroului executiv;
    b) hotărâre judecătorească;
    c) decesul unui titular sau decesul simultan al tuturor titularilor;
    d) hotărârea asociaţilor.

    (3) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

    ART. 10
    Prevederile prezentului capitol nu se aplică cabinetelor individuale care încheie un contract de asociere în participaţiune sau o altă formă contractuală, alta decât cea reglementată prin prezenta procedură, nedeclarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

    CAP. III
    Societatea civilă profesională de asistenţă socială
    ART. 11
    (1) Prin societate civilă profesională de asistenţă socială se înţelege societatea constituită printr-un contract de societate civilă, în temeiul art. 9 şi următoarele din Legea nr. 466/2004, de către 2 sau mai mulţi asistenţi sociali cu drept de liberă practică, declarată la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
    (2) Actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) se încheie în formă scrisă şi va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în anexa nr. 5 la regulament.
    (3) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotărârea Biroului executiv privind înregistrarea societăţii civile profesionale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcţionării noii forme independente de exercitare a profesiei de asistent social.

    ART. 12
    Societatea civilă profesională de asistenţă socială se individualizează prin:
    a) denumire, care constă în denumirea aleasă prin actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) şi care trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin numele unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "societate civilă profesională de asistenţă socială";
    b) sediul profesional declarat;
    c) patrimoniul sau capitalul social, constând în aport în natură sau numerar;
    d) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.


    ART. 13
    (1) Adunarea generală a asociaţilor reprezintă organul de conducere al societăţii, iar hotărârile luate de către aceasta sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată de către asociaţi dă dreptul la câte un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de către alţi asociaţi prin împuternicire scrisă, purtând parafa mandantului.
    (2) Adunările generale se convoacă de către oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generală se întruneşte la sediul profesional al societăţii sau cu acordul majorităţii asociaţilor, în orice altă locaţie.

    ART. 14
    (1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale deţinute de către asociaţii prezenţi. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
    (2) Principalele atribuţii ale adunării generale a asociaţilor sunt:
    a) aprobarea bilanţului anual;
    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
    c) mărirea sau reducerea capitalului social;
    d) fuziunea;
    e) schimbarea denumirii societăţii;
    f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de puncte de lucru sau sedii secundare;
    g) primirea de noi asociaţi;
    h) excluderea asociatului sau asociaţilor;
    i) alegerea administratorului societăţii;
    j) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor;
    k) orice modificarea a clauzelor contractului de societate civilă profesională.

    (3) Adunările generale sunt prezidate de către un administrator. Procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor va fi întocmit de către secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate şi voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de către asociaţii prezenţi. Lucrările adunării generale a asociaţilor se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de către administratorul societăţii civile profesionale.

    ART. 15
    (1) Societatea este administrată de către un administrator ales de către adunarea generală a asociaţilor din rândul asociaţilor, asistenţi sociali cu drept de liberă practică. Acesta este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin majoritatea părţilor sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fără a putea însă depăşi durata constituirii societăţii. Calitatea de administrator încetează prin pierderea calităţii de asistent social cu drept de liberă practică, revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.
    (2) În condiţiile contractului de societate civilă profesională, atribuţiile administratorului pot fi îndeplinite şi de către un consiliu de administraţie desemnat de către adunarea generală a asociaţilor, compus dintr-un număr impar de membri desemnaţi din rândul asociaţilor, asistenţi sociali cu drept de liberă practică.
    (3) Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a adunării generale a asociaţilor, care poate fixa însă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către administrator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.
    (4) Administratorul poate fi remunerat, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor, care poate stabili cuantumul indemnizaţiei.

    ART. 16
    (1) Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.
    (2) Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de administrator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul sau situaţia financiară anuală şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţă de situaţia financiară anuală, de anexele acesteia şi pot consulta orice registru sau document contabil al societăţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.
    (3) Adunarea generală a asociaţilor aprobă rezultatul exerciţiului financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
    (4) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face în conformitate cu cotele de participare a asociaţilor la beneficiile şi pierderile societăţii.

    ART. 17
    (1) Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către asistenţi socialii cu drept de liberă practică. Cesiunea între asociaţi este liberă. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preemţiune în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se comunică în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, sub sancţiunea nulităţii absolute a modificărilor operate.
    (2) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii, către toţi asociaţii. În cazul de neexercitare a dreptului de preemţiune, cesiunea poate fi făcută către asistenţi sociali cu drept de liberă practică neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

    ART. 18
    Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali cu cel puţin 15 zile înainte. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Biroul executiv va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului unilateral de retragere.

    ART. 19
    (1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea părţilor sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzător.
    (2) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. În termen de maximum 15 zile de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:
    a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;
    b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului asociatului;
    c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetării la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

    (3) Cesionarii sunt obligaţi să depună la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali un exemplar original al actului de cesiune şi atestatul de liberă practică.

    ART. 20
    (1) Asistenţii sociali cu drept de liberă practică titulari şi cei salarizaţi în cadrul societăţii civile profesionale exercită profesia de asistent social cu drept de liberă practică în numele acesteia.
    (2) Fiecare asistent social răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare asistent social cu drept de liberă practică, care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

    ART. 21
    (1) Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:
    a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;
    b) prin hotărâre judecătorească;
    c) prin radierea tuturor asociaţilor din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea I;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
    e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 30 de zile;
    f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.

    (2) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul majorităţii asociaţilor. În caz contrar acesta va putea fi numit de către Biroul executiv. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de către lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de asistenţă socială.
    (3) Asociatul naţional al unei societăţi civile profesionale poate solicita Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali reorganizarea societăţii prin transferarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor societăţii civile profesionale către cabinetul individual de asistenţă socială, constituit şi declarat, în calitate de titular, de către asociatul naţional al societăţii.

    CAP. IV
    Constituirea, înregistrarea şi funcţionarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social
    ART. 22
    (1) În vederea înregistrării formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, titularii acestora le vor declara la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la constituire.
    (2) Dovada înregistrării formelor de exercitare a profesiei de asistent social o constituie certificatul de înregistrare, eliberat prin hotărârea Biroului executiv, care va cuprinde denumirea completă, sediul profesional, punctele de lucru şi codul de înregistrare ale formei independente de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică, potrivit anexei nr. 6 la regulament.
    (3) Hotărârea Biroului executiv va fi luată la propunerea Comisiei de avizare şi atestare profesională, în baza următoarelor documente:
    a) actul constitutiv al cabinetului individual de asistenţă socială, potrivit anexei nr. 3, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 4, sau actul constitutiv al societăţii civile profesionale (contractul de societate civilă profesională), potrivit anexei nr. 5, după caz (în două exemplare originale);
    b) atestatele de liberă practică ale asistenţilor sociali titulari ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizată);
    d) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    e) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie, semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    f) opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular/titulari;
    g) dosar cu şină.


    ART. 23
    (1) Solicitanţii, titulari ai formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social sau împuterniciţii acestora, se vor prezenta pentru înregistrarea documentelor necesare înregistrării cu actele de identitate, în original.
    (2) Dosarele de înregistrare se depun la secretariatele structurilor teritoriale din raza sediului profesional ales şi declarat, care va verifica existenţa tuturor documentelor cerute la art. 22 alin. (3) şi le va înainta Comisiei de avizare şi atestare profesională. Secretariatele structurilor teritoriale primesc numai dosarele complete, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 22 alin. (3).
    (3) Comisia de avizare şi atestare profesională va analiza dosarele depuse în vederea înregistrării, potrivit dispoziţiilor prezentei proceduri, şi va înainta propunerile de înregistrare sau neînregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică Biroului executiv. Propunerea de neînregistrare a unei comisii aplicative nu anulează dreptul solicitantului sau solicitanţilor de a obţine înregistrarea formei de exercitare a profesiei în altă specialitate, pentru care îndeplineşte condiţiile de funcţionare stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.
    (4) La propunerea comisiei operative, Biroul executiv va hotărî înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a. În cazul în care solicitanţii nu obţin cel puţin o propunere de înregistrare din partea unei comisii aplicative, Biroul executiv va întocmi o adresă de respingere a cererii de înregistrare, specificând motivele care au stat la baza neînregistrării formei de exercitare a profesiei.
    (5) Certificatul de înregistrare eliberat în temeiul hotărârii Biroului executiv privind înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, sau adresa de comunicare a respingerii cererii de înregistrare vor fi emise în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererilor la secretariatul Biroului executiv.
    (6) Contestaţia privind rezultatul analizării cererii de înregistrare poate fi depusă la secretariatul Biroului executiv, în termen de 10 zile de la data primirii certificatului de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare. Biroul executiv este obligat să soluţioneze contestaţia depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul acestuia.
    (7) Titularii sau reprezentanţii formei independente de exercitare a profesiei de asistent social au obligaţia ca în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înregistrare fiscală să prezinte dovada înregistrării fiscale a formei de exercitare a profesiei de asistent social, în fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul, la secretariatul Biroului executiv, direct sau prin poştă.

    ART. 24
    (1) Orice modificare privind forma de exercitare a profesiei de asistent social, sediul profesional sau punctele de lucru, asociaţii, denumirea, cotele-părţi, administrarea formei de exercitare a profesiei de asistent social, dizolvarea, intervenită asupra situaţiei existente la data declarării formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social, este declarată în mod obligatoriu la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, sub sancţiunea nulităţii acesteia.
    (2) Pentru înregistrarea modificărilor prevăzute la alin. (1), la certificatul de înregistrare eliberat prin hotărâre a Biroului executiv, titularii formelor de exercitare a profesiei vor depune la secretariatele structurilor teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali următoarele documente:
    a) cererea de înscriere a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere (în două exemplare originale);
    b) avizele de exercitare a profesiei de asistent social sau atestatele de liberă practică ale asistenţilor sociali titulari ori salariaţi sau colaboratori ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberă practică, precum şi schiţa spaţiului, după caz (original sau copie legalizată);
    d) contractele individuale de muncă sau alte acte doveditoare privind stabilirea raporturilor contractuale între asistenţii sociali şi forma de exercitare a profesiei de asistent social, după caz (fotocopie, semnată de către titular pentru conformitate cu originalul);
    e) decizia sau hotărârea titularilor formei independente de exercitare a profesiei de asistent social cu privire la deţinerea cotelor-părţi, respectiv dizolvarea sau administrarea formelor de exercitare a profesiei de asistent social şi declararea acestora la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, după caz (original sau copie legalizată);
    f) dovada achitării taxei de înregistrare a modificărilor (fotocopie, semnată de către titular pentru conformitate cu originalul);
    g) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular/titulari;
    h) dosar cu şină.

    (3) Titularii formelor independente de exercitare a profesiei au obligaţia de a prezenta la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la data înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă, contractele individuale de muncă încheiate cu asistenţii sociali, în fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul, direct sau prin poştă.
    (4) Sediul profesional şi punctele de lucru ale formelor de exercitare a profesiei de asistent social trebuie să îndeplinească condiţiile de funcţionare.

    ART. 25
    (1) Dosarele cuprinzând documentele prevăzute la art. 24 alin. (2) vor fi depuse la comitetele filialelor teritoriale din raza sediului profesional declarat, care vor verifica existenţa documentelor necesare pentru înregistrarea modificărilor solicitate şi vor înainta dosarele complete Biroului executiv. Comisiile aplicative competente din cadrul Biroului executiv vor analiza documentele depuse la dosar şi vor propune plenului Biroului executiv înregistrarea sau neînregistrarea modificărilor solicitate.
    (2) Biroul executiv, în funcţie de propunerile înaintate de către comisiile aplicative, hotărăşte înregistrarea modificărilor solicitate prin cererea de înregistrare a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere şi eliberarea unei noi anexe la certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, şi, după caz, a unui nou certificat de înregistrare sau emiterea unei adrese de comunicare a respingerii solicitării de înregistrare a modificărilor la cererea de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
    (3) Hotărârea Biroului executiv privind menţiunea la certificatul de înregistrare este emisă în maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de modificare a cererii de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social la secretariatul Biroului executiv.

    ART. 26
    (1) Hotărârea Biroului executiv conţinând modificările înregistrate va cuprinde în mod obligatoriu, după caz, denumirea completă, sediul profesional şi punctele de lucru, specialităţile de competenţă pentru care se îndeplinesc condiţiile de funcţionare, precum şi codul de înregistrare atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
    (2) Contestaţia privind rezultatul analizării cererii de înregistrare a modificărilor solicitate poate fi depusă la secretariatul Biroului executiv, în termen de 10 zile de la data primirii noului certificat de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare a modificărilor solicitate. Biroul executiv este obligat să soluţioneze contestaţia depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Biroului executiv.
    (3) Secretariatul Biroului executiv operează în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, orice modificare intervenită în certificatul de înregistrare.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la regulament)
    ACT DE CONSTITUIRE ŞI DECLARARE
    A CABINETULUI INDIVIDUAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    Subsemnatul/a, ........., domiciliat/ă în ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. .., ap. ..., sectorul/judeţul ......, legitimat/ă cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat/ă de către ......... la data de .........., CNP ........, în calitate de asistent social, având codul ..............., prin prezenta,
    DECLAR
    constituirea, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, a cabinetului individual de asistenţă socială, având:
    1. denumirea: ....................................;
    2. sediul profesional situat în ........, str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul .........;
    3. puncte de lucru situate în: a) ........., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., sectorul/judeţul .......; b) ......, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ..........
    Patrimoniul iniţial al cabinetului individual de asistenţă socială este constituit din aportul titularului, conform documentelor anexate (acte de proprietate, facturi, chitanţe, bonuri fiscale etc.), în valoare totală de ......... lei şi cer înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
    În susţinerea cererii formulate anexez documentele de care înţeleg să mă folosesc (conform opis) şi mă oblig ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depun la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele care atestă modificările intervenite la prezenta declaraţie, pe care mi-o asum în întregime.
    Prin prezenta declar că am luat cunoştinţă despre dispoziţiile Legii nr. 466/2004, respectiv ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi ale celorlalte acte cu caracter normativ aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, pe care mă oblig să le respect întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, să aduc la cunoştinţa Biroului executiv orice litigiu în care sunt implicat, în legătură cu exercitarea profesiei de asistent social, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
    Totodată, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în vederea eliberării certificatului de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioară a acestora
    Data .................................
    (semnătura şi parafa individuală)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    CONTRACT DE ASOCIERE
    Cabinetele individuale de asistenţă socială asociate (asociaţii):
    1. cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea: .............., având codul de înregistrare ......., reprezentat prin ........., asistent social, având codul: ............;
    2. cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea: ..............., având codul de înregistrare ......., reprezentat prin ..........., asistent social, având codul: .............;
    3. cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea: ..............., având codul de înregistrare ......., reprezentat prin ............, asistent social, având codul: ............,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, am convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei în forma de exercitare "cabinete asociate", după cum urmează:
    1. Denumirea asocierii
    Asocierea este denumită: ...................................
    2. Sediul asocierii
    Sediul profesional al asocierii este stabilit în .........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ................... .
    Cabinetele asociate vor funcţiona şi în următoarele puncte de lucru:
    a) ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ...........;
    b) ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul .......... .

    3. Durata asocierii
    Asocierea se încheie pe o durată de ........ (luni/ani) sau nedeterminată.
    4. Patrimoniul
    Pentru funcţionarea asocierii, cabinetele individuale îşi aduc aporturi în bunuri (dotări), după cum urmează:
    1. cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea ..............., aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională, bunuri, conform documentelor anexate, în valoare totală de ........ lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar .. lei, valoare vărsată în contul bancar profesional ..........., deschis la ...........;
    2. cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea ............., aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională, bunuri, conform documentelor anexate, în valoare totală de ......... lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ...... lei, valoare vărsată în contul bancar profesional ..........., deschis la ..........;
    3. cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea ..........., aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională, bunuri, conform documentelor anexate, în valoare totală de ........... lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ...... lei, valoare vărsată în contul bancar profesional .........., deschis la .......... .
    5. Procentul de participare la beneficiile şi pierderile asocierii
    1. Cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea ............, deţine un procent de ....% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
    2. Cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea ............, deţine un procent de ....% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
    3. Cabinetul individual de asistenţă socială, cu denumirea ............, deţine un procent de ....% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
    Aporturile prevăzute la pct. 4, clientela fiecărui cabinet şi profesionalismul titularului cabinetului au reprezentat criteriile de stabilire a procentului de participare la beneficiile şi pierderile asocierii.
    Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru salariaţi, cheltuielile de întreţinere, chiriile, amortizările, taxele şi impozitele aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilităţi şi dotări, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta, prin concursul tuturor cabinetelor asociate.
    După deducerea cheltuielilor prevăzute mai sus venitul rămas se distribuie între cabinetele asociate conform cotelor convenite prin prezentul contract. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea venitului constituirea unui fond de rezervă al asocierii. Cota de participare la asociere conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea.
    6. Conducerea şi administrarea asocierii
    Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii cabinetelor individuale asociate. Fiecare asociat are dreptul la câte un vot, indiferent de cota de participare la beneficiile şi pierderile asocierii. Asociaţii au desemnat din rândul titularilor, cu unanimitate de voturi, un administrator/coordonator, care va reprezenta asocierea în raporturile cu terţii, în persoana dnei/dlui asistent social .............. .
    În cazul în care asociaţii nu aleg un administrator sau îl revocă ulterior pe cel ales, fără a mai fi înlocuit, adunarea generală va prelua atribuţiile de administrare ale asocierii.
    7. Exercitarea profesiei
    Fiecare asociat exercită profesia în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea asocierii (forma de exercitare a profesiei) şi va aplica parafa proprie. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.
    8. Încetarea sau lichidarea asocierii
    Asocierea încetează a mai opera: în cazul cererii de încetare sau suspendare a activităţii, înregistrată la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali; în cazul neplăţii contribuţiilor (cotizaţiilor) sau taxelor către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali; în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare; pe perioada suspendării dreptului de a profesa dispuse împotriva unuia dintre asistenţii sociali titulari ai cabinetelor asociate; la încetarea termenului asocierii.
    9. Dispoziţii finale
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......., în ..... exemplare originale, dintre care două exemplare vor fi depuse la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în vederea înregistrării.
    Prin prezenta, asociaţii
    DECLARĂM
    prezentul contract la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi cerem înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, având înregistrate specialităţile cabinetelor asociate.
    În susţinerea cererii formulate anexăm documentele de care înţelegem să ne folosim (conform opisului) şi ne obligăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depunem la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele ce atestă modificările intervenite la prezenta declaraţie, pe care ne-o asumăm în întregime.
    Prin prezenta declarăm că am luat cunoştinţă despre dispoziţiile Legii nr. 466/2004, respectiv ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi ale celorlalte acte cu caracter normativ aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, pe care ne obligăm să le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, ne angajăm să achităm întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, să aducem la cunoştinţa Biroului executiv orice litigiu în care suntem implicaţi, în legătură cu exercitarea profesiei de asistent social, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
    Totodată, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ne exprimăm consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea datelor noastre cu caracter personal în vederea eliberării certificatului de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioară a acestora.
    Data .......................
    Semnătura şi parafa titularilor, ştampila fiecărui cabinet individual de asistenţă socială:
    1. .........................
    2. .........................
    3. .........................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    ACT CONSTITUTIV
    (CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ)
    Subsemnaţii:
    - ..............., domiciliat/ă în ......., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., legitimat/ă cu BI/CI seria .. nr. .., eliberat/ă de către ........... la data de ........, CNP ........., în calitate de asistent social, având codul personal ..........;
    – ..............., domiciliat/ă în ......., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., legitimat/ă cu BI/CI seria .. nr. .., eliberat/ă de către ........... la data de ........, CNP ........., în calitate de asistent social, având codul personal ..........;
    – ..............., domiciliat/ă în ......., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., legitimat/ă cu BI/CI seria .. nr. .., eliberat/ă de către ........... la data de ........, CNP ........., în calitate de asistent social, având codul personal ..........;

    au hotărât, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, constituirea unei societăţi civile profesionale, precum şi declararea acesteia la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în următoarele condiţii:
    1. Funcţionare
    Prezenta societate civilă profesională de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea ca o formă de exercitare a profesiei de asistent social, în conformitate cu dispoziţiile art. 1499-1531 din Codul civil , respectiv în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, de la data înregistrării acesteia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
    2. Obiectul
    Societatea civilă profesională de asistenţă socială are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de asistent social de către cel puţin 2 asistenţi sociali, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 466/2004.
    3. Răspunderea profesională
    Fiecare asociat sau asistent social salariat sau colaborator îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.
    4. Denumirea
    Societatea este denumită: .........................................
    5. Sediul
    Sediul activităţilor principale al societăţii este situat în ............., str. ....... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ............... .
    Punctele de lucru sunt situate în:
    1. .............., str. ...... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ........ .
    2. .............., str. ...... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ........ .
    Societatea, prin act adiţional la prezentul contract, îşi poate deschide şi alte puncte de lucru în ţară şi în străinătate.
    6. Durata
    Societatea se constituie pentru o durată de ani/pentru o durată nelimitată, din momentul înregistrării sale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
    7. Capitalul social (patrimoniul)
    Capitalul social iniţial, în valoare de ........... lei, este compus după cum urmează:
    1. dna/dl ............ a adus un aport în numerar/natură/clientelă: ........ lei, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de .... % din capitalul social, respectiv deţinător al unui număr de .... părţi sociale;
    2. dna/dl ............ a adus un aport în numerar/natură/clientelă: ............ lei, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de .... % din capitalul social, respectiv deţinător al unui număr de .... părţi sociale;
    3. dna/dl ............ a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .. lei, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ..... % din capitalul social, respectiv deţinător al unui număr de ... părţi sociale.
    8. Repartizare
    Capitalul social este divizat în ........ părţi sociale, a câte ..... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la pct. 7.
    9. Adunarea generală a asociaţilor
    Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor, iar hotărârile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi prin împuternicire scrisă. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale deţinute de către asociaţii prezenţi. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
    10. Atribuţiile adunării generale
    Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:
    a) aprobarea bilanţului anual;
    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
    c) mărirea sau reducerea capitalului social;
    d) fuziunea;
    e) schimbarea denumirii societăţii;
    f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;
    g) primirea de noi asociaţi;
    h) excluderea asociatului/asociaţilor;
    i) alegerea administratorului/coordonatorului societăţii;
    j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
    k) orice modificare a statutului societăţii.

    11. Procedura adunării generale şi procesele-verbale
    Adunările generale sunt prezidate de către un administrator asistent social ales de adunarea generală sau de către asociatul desemnat de acesta. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de către asociaţii prezenţi. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de administratorul societăţii civile profesionale.
    12. Administrarea
    Societatea este administrată de către un asistent social administrator sau asociatul desemnat de acesta, ales din rândul asociaţilor. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin majoritatea părţilor sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fără a putea însă depăşi durata constituirii societăţii. Calitatea de administrator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.
    13. Administratorul iniţial
    Dna/Dl .............. este desemnată/desemnat începând cu data înregistrării societăţii, pentru un mandat de ....... ani.
    14. Drepturile şi obligaţiile administratorului
    Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a adunării generale a asociaţilor, care pot fixa însă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către administrator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.
    15. Remunerare
    Administratorul poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor.
    16. Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.
    17. Conturile şi informarea asociaţilor
    Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de administrator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.
    18. Rezultatele financiare
    Adunarea generală a asociaţilor aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
    19. Repartizarea beneficiilor
    Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face în conformitate cu cotele de participare ale asociaţilor la beneficiile şi pierderile societăţii, după cum urmează:
    - dna/dl ......... are o cotă de participare la beneficiile şi pierderile societăţii de ........... %;
    – dna/dl ......... are o cotă de participare la beneficiile şi pierderile societăţii de ........... %;
    – dna/dl ......... are o cotă de participare la beneficiile şi pierderile societăţii de ........... %.

    20. Cesiunea părţilor sociale
    Cesiunea părţilor sociale poate fi făcută numai către asistenţii sociali cu drept de liberă practică, în condiţiile Legii nr. 466/2004. Cesiunea între asociaţi este liberă. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se comunică în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, sub sancţiunea nulităţii absolute a modificărilor operate.
    21. Notificarea cesiunii
    Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii, către toţi asociaţii. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către asistenţi sociali cu drept de liberă practică neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.
    22. Retragerea asociaţilor
    Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali cu cel puţin 30 de zile înainte. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului unilateral de retragere.
    23. Încetarea calităţii de asociat
    Asociatul care, din orice motiv, pierde dreptul de exercitare a profesiei de asistent social, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea părţilor sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzător.
    24. Decesul asociatului
    La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. În termen de maximum 30 de zile de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:
    a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;
    b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;
    c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetării la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

    25. Alte dispoziţii
    Cesionarii sunt obligaţi să depună la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali un exemplar original al actului de cesiune.
    26. Activitatea şi răspunderea profesională
    Asociaţii şi asistenţii sociali salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de asistent social în numele societăţii. Fiecare asistent social răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare asistent social care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.
    27. Dizolvarea
    Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:
    a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;
    b) prin hotărâre judecătorească;
    c) prin radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România a tuturor asociaţilor;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
    e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 30 de zile;
    f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.

    28. Lichidarea
    Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".
    Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul majorităţii asociaţilor. În caz contrar acesta va putea fi numit de către Biroul executiv. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de asistenţă socială.
    29. Înregistrarea
    Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării prezentului act constitutiv, sub condiţia înregistrării sale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.
    Prezentul contract de societate civilă profesională a fost încheiat astăzi, ........, urmând a fi declarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
    30. Dispoziţii finale
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ...... în ......... exemplare originale, din care două exemplare vor fi depuse la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în vederea înregistrării.
    Prin prezenta, asociaţii
    DECLARĂM
    prezentul act constitutiv (contract de societate civilă profesională) la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi cerem înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, cu specialităţile:
    ..................................................................
    În susţinerea cererii formulate anexăm documentele de care înţelegem să ne folosim (conform opisului) şi ne obligăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depunem la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele ce atestă modificările intervenite la prezenta declaraţie, pe care ne-o asumăm în întregime.
    Prin prezenta declarăm că am luat cunoştinţă despre dispoziţiile Legii nr. 466/2004, respectiv ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, pe care ne obligăm să le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, ne angajăm să achităm întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) anuale aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, să aducem la cunoştinţa Biroului executiv, pentru mediere, orice litigiu în care suntem implicaţi, în legătură cu exercitarea profesiei de asistent social cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
    Totodată, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ne exprimăm consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea datelor noastre cu caracter personal în vederea eliberării certificatului de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioară a acestora.
    Data ...............
    Semnăturile şi parafele asociaţilor:
    1. ................ 2. ................ 3. ................
    L.S. L.S. L.S.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    ROMÂNIA
    COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
    (antet)
    Timbru sec
    CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
    Nr. ....... din data de .............
    În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 30 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, coroborate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b) şi ale art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,
    la propunerea Comisiei de avizare şi atestare profesională a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,
    Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali hotărăşte:
    înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, a formei de exercitare a profesiei de asistent social, având denumirea ............, sediul profesional situat în localitatea ........., str. .......... nr. ......., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., sucursala ........, punct/puncte de lucru situat/situate în localitatea ......., str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ... ap. ....., sectorul/judeţul ...., sucursala .........., fiind alocat codul de înregistrare ......... .
    Prezentul certificat de înregistrare este valabil sub condiţia îndeplinirii standardelor de competenţă în serviciile de asistenţă socială, a metodologiei exercitării profesiei de asistent social sau ghidurilor de bună practică aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, precum şi a Codului deontologic al profesiei de asistent social.
    Preşedinte,
    .............
    L.S.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice