Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 18 din 3 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 565 din 10 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, precum şi ale dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. s) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
    Biroul permanent al Senatului hotărăşte:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea, se organizează, funcţionează şi îşi exercită competenţele potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, denumită în continuare Legea nr. 102/2005, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor, potrivit prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumită în continuare Legea nr. 190/2018, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare Legea nr. 363/2018, potrivit prevederilor celorlalte acte normative aplicabile în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi potrivit prevederilor prezentului regulament."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Prevederile prezentului regulament se interpretează şi se aplică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 102/2005, ale Regulamentului general privind protecţia datelor, ale celorlalte acte normative aplicabile în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, ale reglementărilor legale aplicabile funcţiilor de conducere şi de execuţie de specialitate specifice din serviciile Parlamentului, funcţiilor de demnitate publică, precum şi cu cele aplicabile personalului contractual, după caz."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Autoritatea exercită atribuţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, de Legea nr. 102/2005, de Legea nr. 190/2018, de Legea nr. 363/2018 şi de celelalte acte normative aplicabile în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
    (2) Regulamentul împreună cu structura organizatorică se întocmesc de Autoritate şi se aprobă de Biroul permanent al Senatului.
    (3) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85.
    (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de preşedintele Autorităţii, potrivit legii.
    (5) În cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit alin. (2), prin decizie a preşedintelui Autorităţii se pot organiza compartimente, comisii cu activitate temporară, precum şi alte structuri funcţionale necesare îndeplinirii atribuţiilor legale."

    4. La articolul 6 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) aprobă efectuarea investigaţiilor şi împuterniceşte persoanele cu atribuţii de control, în conformitate cu procedura aplicabilă;"

    5. La articolul 6 alineatul (2), după litera p) se introduce o nouă literă, litera p^1), cu următorul cuprins:
    "p^1) desemnează responsabilul cu protecţia datelor la nivelul Autorităţii şi stabileşte atribuţiile acestuia, prin decizie;"

    6. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) În cadrul Autorităţii se organizează şi funcţionează cabinetul preşedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condiţiile legii.
    (2) În cadrul cabinetul preşedintelui îşi pot desfăşura activitatea un consilier şi un expert, sub coordonarea directorului de cabinet, potrivit deciziei preşedintelui Autorităţii."

    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Vicepreşedintele Autorităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual al Autorităţii;
    b) avizează proiectul de buget al Autorităţii şi proiectele de rectificare a acestuia;
    c) coordonează activitatea de perfecţionare profesională a personalului Autorităţii şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia, pe care le înaintează către preşedintele Autorităţii;
    d) exercită atribuţiile stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii;
    e) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Autorităţii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei, potrivit legii;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii, potrivit legii."

    8. Articolul 12 se abrogă.
    9. Articolul 13^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Direcţia control îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare procedura de efectuare a investigaţiilor;
    b) elaborează şi propune spre aprobare formularele tipizate ale notificărilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor şi Regulamentul (UE) nr. 611/2013;
    c) elaborează şi propune spre aprobare formularul-tip de declarare a responsabililor pentru protecţia datelor şi ţine evidenţa acestora;
    d) propune şi fundamentează necesitatea adoptării de decizii şi instrucţiuni cu caracter normativ, dacă aceasta rezultă din activitatea specifică desfăşurată, precum şi a altor decizii ce vizează activitatea direcţiei;
    e) stabileşte formatul registrelor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) şi e);
    f) primeşte şi asigură soluţionarea sesizărilor, a cererilor referitoare la investigaţiile efectuate şi a lucrărilor repartizate;
    g) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul direcţiei;
    h) primeşte şi ţine evidenţa sesizărilor, a notificărilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, le analizează şi propune, după caz, luarea măsurilor corective, în condiţiile legii;
    i) elaborează proiectul planului tematic anual al investigaţiilor din oficiu şi îl supune aprobării preşedintelui Autorităţii;
    j) propune şi efectuează investigaţii, în condiţiile legii şi ale procedurii aprobate, şi întocmeşte documentele necesare desfăşurării acestora;
    k) supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii propunerea de obţinere a autorizaţiei judiciare, în cazurile prevăzute de lege, potrivit procedurii aprobate;
    l) poate participa la efectuarea de investigaţii privind soluţionarea plângerilor, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    m) aplică sancţiunile contravenţionale şi celelalte măsuri corective sau, după caz, propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării investigaţiilor şi elaborează proiectele recomandărilor şi ale deciziilor de aplicare a măsurilor corective prevăzute de lege, potrivit procedurii aprobate;
    n) participă la operaţiunile comune desfăşurate pe teritoriul României sau al altor state membre, potrivit reglementărilor legale aplicabile;
    o) transmite spre executare deciziile preşedintelui Autorităţii şi procesele-verbale de constatare/sancţionare şi urmăreşte respectarea de către operatori a celor dispuse de Autoritate;
    p) întocmeşte şi transmite documentele pentru punerea în executare a amenzilor aplicate ca urmare a efectuării investigaţiilor, în condiţiile legii;
    q) ţine evidenţa lucrărilor gestionate şi a măsurilor corective aplicate la nivelul direcţiei;
    r) analizează semnalările organismelor de certificare acreditate cu privire la motivele acordării sau retragerii certificării solicitate de operatori sau împuterniciţi şi, după caz, face propuneri cu privire la luarea măsurilor prevăzute de reglementările legale aplicabile;
    s) propune motivat, dacă este cazul, revocarea acreditării unui organism de monitorizare a respectării codurilor de conduită, potrivit prevederilor legale aplicabile, şi gestionează documentaţia aferentă;
    ş) sesizează alte autorităţi competente, după caz;
    t) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei, precum şi a informaţiilor cu privire la activitatea specifică a acesteia din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;
    ţ) participă la elaborarea proiectului de raport anual al Autorităţii;
    u) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    v) participă la reuniuni interinstituţionale şi la alte evenimente, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii, potrivit legii.
    (2) În activitatea de gestionare a infrastructurii informatice a Autorităţii şi a comunicaţiilor electronice, Direcţia control îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură realizarea şi administrarea bazei de date a Autorităţii în format electronic;
    b) gestionează aplicaţia electronică de management al documentelor;
    c) gestionează aplicaţia electronică de înregistrare on-line a notificărilor incidentelor de securitate, a plângerilor şi a responsabililor pentru protecţia datelor;
    d) asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informatic necesar desfăşurării activităţii Autorităţii;
    e) administrează şi gestionează, în condiţii de siguranţă şi protecţie, infrastructura de comunicaţii de date a Autorităţii;
    f) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informatic la nivelul Autorităţii;
    g) acordă suportul tehnic de specialitate celorlalte compartimente în soluţionarea lucrărilor şi participă la investigaţiile cu specific informatic;
    h) gestionează din punct de vedere tehnic pagina de internet a Autorităţii şi efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia."

    10. Articolul 13^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13^2
    Direcţia plângeri îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare procedura de soluţionare a plângerilor;
    b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    c) primeşte, examinează şi soluţionează plângerile adresate Autorităţii şi cererile referitoare la aceste plângeri, conform legii şi procedurii aprobate;
    d) propune şi efectuează investigaţii în condiţiile legii şi ale procedurii aprobate, ca urmare a analizării plângerilor, şi întocmeşte documentele necesare desfăşurării acestora;
    e) supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii propunerea de obţinere a autorizaţiei judiciare, în cazurile prevăzute de lege, potrivit procedurii aprobate;
    f) poate participa la efectuarea de investigaţii din oficiu, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    g) aplică sancţiunile contravenţionale şi celelalte măsuri corective sau, după caz, propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării investigaţiilor şi elaborează proiectele recomandărilor şi deciziilor de aplicare a măsurilor corective prevăzute de lege, potrivit procedurii aprobate;
    h) propune şi fundamentează necesitatea adoptării de decizii şi instrucţiuni cu caracter normativ, dacă aceasta rezultă din activitatea specifică desfăşurată, precum şi a altor decizii ce vizează activitatea direcţiei;
    i) propune motivat, dacă este cazul, revocarea acreditării unui organism de monitorizare a respectării codurilor de conduită, potrivit prevederilor legale aplicabile, şi gestionează documentaţia aferentă;
    j) participă la operaţiunile comune desfăşurate pe teritoriul României sau al altor state membre, potrivit reglementărilor legale aplicabile;
    k) transmite spre executare deciziile preşedintelui Autorităţii şi procesele-verbale de constatare/sancţionare şi urmăreşte respectarea de către operatori a celor dispuse de Autoritate;
    l) întocmeşte şi transmite documentele pentru punerea în executare a amenzilor aplicate ca urmare a efectuării investigaţiilor pentru soluţionarea plângerilor, în condiţiile legii;
    m) sesizează alte autorităţi competente, după caz, în cadrul procedurii de soluţionare a plângerilor;
    n) ţine evidenţa lucrărilor gestionate şi a măsurilor corective aplicate la nivelul direcţiei;
    o) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei;
    p) efectuează propuneri pentru actualizarea şi îmbunătăţirea informaţiilor cu privire la activitatea specifică a direcţiei din secţiunile corespunzătoare ale paginii de internet a Autorităţii;
    q) participă la elaborarea proiectului de raport anual al Autorităţii;
    r) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    s) participă la reuniuni interinstituţionale şi la alte evenimente, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    ş) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul direcţiei;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii, potrivit legii."

    11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Serviciul relaţii externe îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    b) organizează activitatea de relaţii externe şi asigură cooperarea Autorităţii cu autorităţile similare din străinătate, potrivit procedurilor de lucru aprobate;
    c) formulează răspunsuri la adresele primite din străinătate, altele decât plângerile sau sesizările, precum şi la alte adrese privind relaţiile externe;
    d) formulează răspunsuri la adresele primite din partea mass-mediei din străinătate;
    e) gestionează analizarea documentelor şi a proiectelor de acte normative iniţiate la nivel european cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte compartimente, şi transmite punctul de vedere al Autorităţii, după caz;
    f) gestionează activitatea de primire a solicitărilor transmise prin Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) şi trimite prin IMI răspunsurile formulate de serviciu sau de celelalte compartimente de specialitate;
    g) gestionează şi soluţionează transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale, potrivit legii, şi ţine evidenţa acestora;
    h) formulează răspunsuri referitoare la chestiuni privind transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
    i) gestionează participarea la grupurile şi subgrupurile de lucru organizate la nivelul Uniunii Europene şi Consiliului Europei, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    j) examinează materialele primite de la Comitetul european pentru protecţia datelor, face propunerile corespunzătoare şi transmite electronic punctul de vedere al Autorităţii, inclusiv în cadrul procedurii scrise de vot;
    k) participă la reuniuni interinstituţionale şi la alte evenimente, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    l) transmite compartimentelor de specialitate actele emise sau adoptate de Comitetul european pentru protecţia datelor şi de alte organisme internaţionale şi propune publicarea acestora pe pagina de internet a Autorităţii;
    m) întocmeşte documentaţia pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate ale delegaţiilor Autorităţii şi organizează vizitele delegaţiilor străine, inclusiv cele la sediul Autorităţii, conform legii;
    n) redactează proiectele de decizii referitoare la activitatea serviciului;
    o) gestionează informaţiile din secţiunea în limba engleză a paginii de internet a Autorităţii şi efectuează propuneri pentru actualizarea şi îmbunătăţirea informaţiilor cu privire la activitatea specifică a serviciului din secţiunile corespunzătoare ale paginii de internet a Autorităţii;
    p) participă la întocmirea raportului anual al Autorităţii;
    q) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    r) propune măsuri cu privire la îmbunătăţirea activităţii serviciului;
    s) ţine evidenţa lucrărilor gestionate, a corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;
    ş) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii, potrivit legii."

    12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Direcţia juridică şi comunicare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează şi propune emiterea de puncte de vedere şi/sau de avize asupra proiectelor de acte normative primite cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    b) analizează şi propune iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;
    c) reprezintă interesele Autorităţii în faţa instanţelor judecătoreşti, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    d) elaborează proiectele instrucţiunilor şi deciziilor cu caracter normativ ale preşedintelui Autorităţii, inclusiv pe baza propunerilor compartimentelor;
    e) elaborează proiectele deciziilor preşedintelui Autorităţii, cu excepţia celor de competenţa altor compartimente ale Autorităţii;
    f) analizează, avizează şi supune spre aprobare proiectele codurilor de conduită primite, potrivit reglementărilor legale aplicabile;
    g) propune criteriile de acreditare a organismelor de certificare, respectiv criteriile de certificare, potrivit prevederilor legale aplicabile, în colaborare cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    h) gestionează acreditarea organismelor de monitorizare a codurilor de conduită, potrivit prevederilor legale aplicabile, în colaborare cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    i) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    j) formulează răspunsuri la solicitările primite din partea persoanelor juridice de drept public şi de drept privat şi a altor organisme; asigură consultarea prealabilă a acestora privind evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
    k) propune soluţionarea plângerilor prealabile, formulate în temeiul legii contenciosului administrativ;
    l) verifică şi acordă avizul de legalitate pentru deciziile preşedintelui Autorităţii, actele şi contractele supuse spre aprobare preşedintelui Autorităţii;
    m) asigură soluţionarea adreselor primite din partea mass-mediei, cu excepţia celor adresate din străinătate, şi redactează comunicatele de presă, pe care le supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii;
    n) promovează acţiuni de sensibilizare a operatorilor şi a persoanelor împuternicite, acţiuni de informare a publicului larg, organizează conferinţe şi alte evenimente, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    o) participă la reuniuni interinstituţionale şi la alte evenimente, conform celor dispuse de preşedintele Autorităţii;
    p) gestionează şi participă la întocmirea raportului anual al Autorităţii, propune editarea de materiale destinate informării publicului, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;
    q) propune emiterea acreditărilor reprezentanţilor mass-mediei, potrivit legii;
    r) propune organizarea activităţii de relaţii cu publicul;
    s) asigură soluţionarea petiţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind accesul la informaţiile de interes public, precum şi activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Autorităţii;
    ş) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei;
    t) efectuează propuneri pentru actualizarea şi îmbunătăţirea informaţiilor cu privire la activitatea specifică a direcţiei din secţiunile corespunzătoare ale paginii de internet a Autorităţii;
    ţ) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    u) propune formatul registrului prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b), f) şi g);
    v) ţine evidenţa lucrărilor gestionate la nivelul direcţiei, a corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul direcţiei;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii, potrivit legii.
    (2) Direcţia juridică şi comunicare se află în subordinea directă a preşedintelui Autorităţii."

    13. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Serviciul economic îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură coordonarea activităţii economico-financiare, achiziţii, resurse umane, administrative şi a celorlalte activităţi specifice stabilite prin legi speciale;
    b) întocmeşte şi fundamentează proiectul bugetului anual al Autorităţii, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, şi urmăreşte ca acesta să fie inclus în proiectul bugetului de stat, potrivit legii;
    c) organizează gestionarea bugetului şi a patrimoniului şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;
    d) gestionează parcul auto al Autorităţii şi organizează activitatea de transport pentru conducerea şi compartimentele Autorităţii;
    e) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii;
    f) organizează activitatea de control financiar preventiv privind modul de utilizare a resurselor financiare aprobate;
    g) întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale cuvenite personalului, precum şi situaţiile privind plata acestor drepturi;
    h) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuală ale tuturor compartimentelor Autorităţii; organizează, derulează şi gestionează procedurile de achiziţii publice, potrivit legii;
    i) întocmeşte proiectele contractelor pentru asigurarea utilităţilor şi ale contractelor de achiziţii publice şi asigură executarea acestora, potrivit legii;
    j) organizează activitatea de dotare şi realizare a procedurilor de achiziţii publice, în vederea exploatării, dezvoltării şi întreţinerii sistemelor informatice din patrimoniul Autorităţii, potrivit legii;
    k) organizează activitatea de dotare, de întreţinere a sediului instituţiei şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a acestora;
    l) întocmeşte situaţiile financiar-contabile, potrivit reglementărilor legale, precum şi situaţiile referitoare la degradarea, scoaterea din uz, casarea, valorificarea unor bunuri existente în gestiune sau folosinţă;
    m) realizează inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, potrivit legii;
    n) organizează activitatea de protecţie şi de securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, activitatea de pază a sediului şi bunurilor Autorităţii şi gestionează arhiva Autorităţii, potrivit legii;
    o) aplică legislaţia în domeniul activităţii de personal şi prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, întocmeşte statul de funcţii şi îl prezintă spre aprobare preşedintelui Autorităţii;
    p) răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrarea şi promovarea personalului;
    q) întocmeşte actele necesare la angajarea, promovarea, sancţionarea, acordarea drepturilor salariale, modificarea sau la încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii;
    r) ţine evidenţa şi completează dosarele profesionale ale personalului Autorităţii, în condiţiile legii, precum şi gestionează depunerea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese, potrivit legii;
    s) întocmeşte registrul de evidenţă a personalului Autorităţii, întocmeşte lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, eliberează şi vizează legitimaţiile de serviciu pentru personalul Autorităţii şi eliberează, la cerere, adeverinţele solicitate de acesta;
    ş) coordonează activitatea de evaluare a personalului Autorităţii; programează şi organizează perfecţionarea profesională a personalului Autorităţii;
    t) ţine evidenţa concediilor de odihnă şi a altor concedii ale personalului Autorităţii;
    ţ) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate, redactează proiectele de decizii referitoare la activitatea serviciului;
    u) efectuează propuneri pentru actualizarea şi îmbunătăţirea informaţiilor cu privire la activitatea specifică a serviciului din secţiunile corespunzătoare ale paginii de internet a Autorităţii şi participă la întocmirea raportului anual al Autorităţii;
    v) propune măsuri cu privire la îmbunătăţirea activităţii serviciului, ţine evidenţa lucrărilor, a corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;
    w) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorităţii;
    x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii, potrivit legii."

    14. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Registrele Autorităţii sunt următoarele:
    a) registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei, în care se înregistrează în ordine cronologică actele de sesizare, plângerile, cererile, notificările şi toate celelalte acte care privesc activitatea Autorităţii, inclusiv cele cu caracter administrativ şi financiar;
    b) registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
    c) registrul responsabililor cu protecţia datelor;
    d) registrul de evidenţă a transferurilor de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
    e) registrul notificărilor încălcărilor de securitate;
    f) registrul codurilor de conduită;
    g) registrul de evidenţă a deciziilor, instrucţiunilor, autorizaţiilor şi recomandărilor emise de preşedintele Autorităţii;
    h) registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, potrivit reglementărilor legale aplicabile;
    i) registrul de arhivă."

    15. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.
    16. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Corespondenţa înregistrată în registrul general de intrări-ieşiri se transmite spre soluţionare compartimentelor din cadrul Autorităţii, pe baza rezoluţiei preşedintelui Autorităţii sau a persoanei desemnate de acesta."

    17. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor legale, Autoritatea dispune, potrivit legii, de:
    a) două autoturisme pentru conducerea Autorităţii: preşedinte şi vicepreşedinte;
    b) două autoturisme pentru parcul auto comun;
    c) şase autoturisme pentru activităţile specifice, respectiv pentru asigurarea competenţelor şi sarcinilor de monitorizare şi control ale Autorităţii, în conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protecţia datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat."

    18. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti.
    (2) Guvernul pune la dispoziţie Autorităţii, în condiţiile legii, sediul necesar exercitării efective şi corespunzătoare a atribuţiilor sale.
    (3) În măsura în care nu se asigură sediul prevăzut la alin. (1), Autoritatea poate proceda, în condiţiile legii, la închirierea sau la achiziţionarea unui sediu de pe piaţa liberă imobiliară, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie."

    19. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. II
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 3 iulie 2019.


                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 18.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa la regulament)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice