Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 154 din 30 martie 1992  pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 30 martie 1992 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 10 aprilie 1992

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate - prevăzută în anexa la prezenta hotărîre -, elaborată în baza art. 64 alin. 1 lit. b) din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991.
    ART. 2
    Agenţia Naţională pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii distribuie carnetele cu certificate de proprietate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al serviciilor publice ale ministerelor, organizate la nivel judeţean, şi răspunde de organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul acestei acţiuni.
    ART. 3
    Consiliile locale şi judeţene, Ministerul de Interne, instituţiile financiar - bancare şi societăţile comerciale cu capital de stat vor asigura condiţiile tehnico-materiale şi organizatorice necesare derulării în termen şi în bune condiţii a acţiunii de distribuire, în conformitate cu prevederile din Metodologia de distribuire a carnetelor de proprietate.
    Consiliile locale şi judeţene şi Ministerul de Interne vor asigura cu prioritate transportul, securitatea în transport şi depozitare, spaţiile necesare şi accesul la mijloacele de comunicaţie pentru desfăşurarea fluentă a acţiunii de distribuire.
    ART. 4
    Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, pe anul 1992, cu suma de 300 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor de începere a acţiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, cu modificarea corespunzătoare a fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, suma ce va fi restituită pînă la terminarea acţiunii.
    ART. 5
    În vederea acoperirii integrale a cheltuielilor pentru distribuire şi a restituirii sumelor alocate de la buget, conform art. 4, se aprobă preţul carnetelor cu certificate de proprietate de 100 lei/carnet - inclusiv cheltuielile de distribuire -, ce urmează a fi încasat de la fiecare cetăţean, o dată cu eliberarea carnetului cu certificate de proprietate, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 58/1991.
    ART. 6
    Persoanele care participă la acţiunea de distribuire vor primi, pe timpul în care desfăşoară aceasta activitate, o indemnizaţie brută, după cum urmează:
    a) membrii comisiilor judeţene de organizare, a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov (exclusiv cei din secretariatele de lucru) - 1.000 lei/şedinţă;
    b) membrii centrelor de distribuire şi ai secretariatelor de lucru ale comisiilor judeţene de organizare - 75 lei/oră, dar nu mai mult de 600 lei/zi.
    Persoanele prevăzute la alin. 1 vor fi asimilate cu funcţionarii aflaţi în exerciţiul autorităţii de stat.

                 PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                         Contrasemnează:
                        ----------------
              Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
            Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor
                        Mici şi Mijlocii,
                         Adrian Severin

                 Ministrul economiei şi finanţelor,
                       George Danielescu

              Ministrul bugetului, veniturilor statului
                   şi controlului financiar,
                         Florian Bercea

              Secretari de stat în Departamentul pentru
                  Administraţia Publică Locală,
                         Doru Viorel Ursu
                       Mircea Theodor Vaida

    Bucureşti, 30 martie 1992.
    Nr. 154.


    ANEXA 1


                                 METODOLOGIA
                de distribuire a carnetelor de proprietate

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În conformitate cu prevederile Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, toţi cetăţenii români, cu domiciliul în România, care au împlinit vîrsta de 18 ani pînă la data de 31 decembrie 1990, primesc cîte un carnet în care sînt incluse 5 certificate de proprietate, emise de Fondurile Proprietăţii Private.
    Fiecare certificat de proprietate emis de Fondul Proprietăţii Private reprezintă 5.000 unităţi de valoare.
    Valorile certificatelor de proprietate, precum şi cele ale unităţilor de valoare corespunzătoare vor fi anunţate de către consiliul de administraţie al fiecărui Fond al Proprietăţii Private, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două ziare de largă circulaţie.
    Casetele imprimate pe spatele certificatelor de proprietate se vor utiliza pentru efectuarea operaţiunilor ce vor fi anunţate de consiliul de administraţie al fiecărui Fond al Proprietăţii Private.
    Vînzarea acestor certificate către persoane fizice sau juridice străine este interzisă.

    CAP. II
    Constituirea comisiilor

    ART. 2
    Pentru pregătirea, conducerea şi coordonarea activităţii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate se constituie, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărîrii de aprobare a prezentei metodologii, comisii judeţene de organizare, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, conduse de prefect, ca preşedinte, şi de directorul direcţiei teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (denumita în continuare A.N.P.D.I.M.M.), ca vicepreşedinte.
    Comisia de organizare se numeşte prin decizie a prefecturii, respectiv prin ordin al prefectului municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, şi va fi formată din cîte un reprezentant al:
    - consiliului local al municipiului reşedinţa de judeţ, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    - direcţiei teritoriale a A.N.P.D.I.M.M.;
    - inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al municipiului Bucureşti;
    - societăţii de servicii informatice teritoriale, care editează listele cetăţenilor îndreptăţiţi să primească carnete cu certificate de proprietate;
    - direcţiei judeţene a muncii şi protecţiei sociale, respectiv a municipiului Bucureşti;
    - direcţiei finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    - sucursalei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a Băncii Comerciale Române - S.A. sau Băncii Agricole - S.A.;
    - notariatului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    În vederea sprijinirii comisiilor judeţene de organizare, respectiv a municipiului Bucureşti (denumite în continuare comisii de organizare), pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, se va constitui, pe lîngă fiecare comisie, un secretariat de lucru, din membrii comisiei, format din cîte un reprezentant al:
    - direcţiei teritoriale a A.N.P.D.I.M.M.;
    - inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al municipiului Bucureşti;
    - societăţii de servicii informatice teritoriale, care editează listele cetăţenilor îndreptăţiţi să primească carnete cu certificate de proprietate;
    - consiliului local al municipiului reşedinţa de judeţ, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    - uneia dintre instituţiile financiar-bancare, pentru rezolvarea problemelor contabile ale comisiei.
    ART. 3
    Pentru distribuirea efectivă a carnetelor cu certificate de proprietate, în termenul prevăzut de lege, în condiţii de siguranţa şi operativitate, se constituie centre de distribuire la nivel comunal, orăşenesc sau municipal şi pe sectoare ale municipiului Bucureşti.
    ART. 4
    Centrele de distribuire se constituie pe baza propunerilor comisiilor de organizare, prin dispoziţii ale primarilor, şi vor fi formate din salariaţi recrutaţi din administraţia publică locală, de la societăţi comerciale cu capital de stat, regii autonome de interes local, unităţi de învăţămînt etc., precum şi din rîndul pensionarilor, şomerilor şi altor persoane cu o pregătire corespunzătoare desfăşurării acestei activităţi.
    ART. 5
    Numărul de centre de distribuire într-o localitate şi numărul de membri ai acestora se determină astfel:
    a) pentru funcţionarea unui centru de distribuire se asigură minimum 2 membri;
    b) norma maximă de distribuire pentru un membru este de 4.000 carnete cu certificate de proprietate în 120 de zile lucrătoare.
    Pentru fiecare centru de distribuire se va desemna un responsabil cu gestiunea carnetelor cu certificate de proprietate.
    ART. 6
    Conducerea şi coordonarea centrelor de distribuire dintr-o localitate, respectiv din sectoarele municipiului Bucureşti, se asigură de către primar, ajutat de un funcţionar desemnat din cadrul aparatului propriu al consiliului local.

    CAP. III
    Atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de organizare şi a centrelor de distribuire

    ART. 7
    Comisiile de organizare şi secretariatele de lucru ale acestora au următoarele atribuţii principale:
    a) stabilesc numărul centrelor de distribuire comunale, orăşeneşti sau municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, numărul membrilor necesari pentru fiecare centru în parte, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezenta metodologie, şi asigură, cu sprijinul consiliilor locale, al societăţilor comerciale cu capital de stat şi al regiilor autonome de interes local, spaţiile necesare desfăşurării acţiunii de distribuire, transportul certificatelor, precum şi recrutarea membrilor centrelor de distribuire;
    b) stabilesc arondarea străzilor pe centre de distribuire;
    c) desemnează responsabilii centrelor de distribuire;
    d) organizează instruirea membrilor centrelor de distribuire pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei metodologii şi stabilesc programul de lucru al acestora;
    e) asigură distribuirea listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi şi a carnetelor cu certificate de proprietate, la fiecare centru. Distribuirea se face pe bază de proces-verbal de predare-primire (conform modelului din anexa nr. 1);
    f) iau măsuri pentru asigurarea publicităţii la nivelul judeţului, prin presa locală, şi de afişare în fiecare localitate a unor informaţii privind:
    - data începerii şi încheierii acţiunii de distribuire şi locul de unde pot fi ridicate carnetele cu certificate de proprietate;
    - arondarea străzilor pe centre de distribuire în cadrul localităţilor, după caz;
    - orarul de funcţionare a centrelor de distribuire;
    - orice alte informaţii necesare bunei desfăşurări a acestei acţiuni;
    g) asigură îndrumarea şi controlul centrelor de distribuire comunale, orăşeneşti sau municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin desemnarea membrilor săi pe comune, oraşe sau municipii;
    h) soluţionează, în termen de 15 zile de la primire, eventualele contestaţii ale cetăţenilor, primite direct la comisie prin intermediul centrelor de distribuire;
    i) întocmesc situaţia cheltuielilor, pe elementele componente ale acestora, necesare desfăşurării activităţii de distribuire (întocmire liste cetăţeni, transport certificate, indemnizaţiile membrilor comisiei şi centrelor, publicitate şi afişaj, chirii, taxe telefonice, deplasări pe teren etc.) şi o supune avizării direcţiei teritoriale a A.N.P.D.I.M.M., care aproba şi efectuarea plăţilor, în limita sumelor alocate de la buget şi a celor încasate din distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate;
    j) stabilesc şi achită, ori de cîte ori este cazul, din contul special constituit la direcţiile teritoriale ale A.N.P.D.I.M.M., cheltuielile prevăzute pentru desfăşurarea acţiunii de distribuire;
    k) centralizează de la centrele de distribuire şi raportează chenzinal, pe 2 şi 16 ale fiecărei luni, prin telex, la A.N.P.D.I.M.M., numărul total de carnete cu certificate de proprietate distribuite de la începerea acţiunii, pe total judeţ şi fiecare localitate în parte, şi procentul acestora din numărul total stabilit prin liste;
    l) centralizează de la centrele de distribuire, pe măsura încheierii activităţii acestora, documentele prevăzute la art. 8 lit. h) din prezenta metodologie, pe care le preda la A.N.P.D.I.M.M., în termen de 15 zile de la încheierea acţiunii de distribuire la nivelul judeţului;
    m) exercita orice alte atribuţii ce le revin din prezenta metodologie.
    ART. 8
    Centrele de distribuire din comune, oraşe sau municipii, respectiv din sectoarele municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:
    a) preiau de la comisiile de organizare, pe baza de proces-verbal (conform modelului din anexa nr. 1), listele cu cetăţenii îndreptăţiţi şi carnetele cu certificate de proprietate ce urmează a fi distribuite;
    b) verifică dacă beneficiarii carnetelor cu certificate de proprietate se încadrează în prevederile legii (vîrsta şi domiciliul), precum şi valabilitatea actelor de identitate prezentate de aceştia şi eliberează carnetul cu certificate de proprietate după semnarea de primire în lista şi achitarea sumei stabilite;
    c) completează rubricile prevăzute în "Lista cetăţenilor îndreptăţiţi să primească carnete cu certificate de proprietate", respectiv numărul şi seria buletinului de identitate sau ale adeverinţei de identitate eliberate de inspectoratul de poliţie, numărul carnetului cu certificate de proprietate, data eliberării, precum şi menţiunile în coloana "Observaţii", pentru situaţiile prevăzute la art. 17 din prezenta metodologie:
    d) înregistrează suplimentar în lista şi eliberează carnetul cu certificate de proprietate cetăţenilor îndreptăţiţi, care au fost omişi din lista iniţială şi care fac dovada arondării la centrul de distribuire respectiv, pe baza documentelor menţionate la art. 17.
    Pentru cetăţenii care în perioada de distribuire şi-au schimbat domiciliul stabil, înscrierea suplimentară în lista centrului de distribuire la care este arondat, după noul domiciliu, se face pe baza prezentării suplimentare a adeverinţei de confirmare a neprimirii carnetului cu certificate de proprietate, eliberată de centrul de distribuire la care era arondat după fostul domiciliu, vizată de secretariatul de lucru al comisiei de organizare respective (anexa nr. 3);
    e) depun săptămînal sau ori de cîte ori este nevoie, în contul special al direcţiilor teritoriale ale A.N.P.D.I.M.M., sumele încasate la eliberarea carnetelor cu certificate de proprietate;
    f) raportează chenzinal pe 1 şi 5 ale lunii, comisiei de organizare, numărul total de carnete cu certificate de proprietate eliberate de la începutul acţiunii de distribuire;
    g) primesc şi transmit, în termen de 2 zile, comisiei de organizare, spre soluţionare, contestaţiile cetăţenilor;
    h) la încheierea acţiunii de distribuire, transmit în termen de 5 zile comisiei de organizare, pe baza de proces-verbal (conform modelului din anexa nr. 1), următoarele documente:
    - lista cetăţenilor, cu semnăturile acestora de primire a carnetelor cu certificate de proprietate;
    - decontul numeric al carnetelor cu certificate de proprietate primite, distribuite, restituite, deteriorate sau pierdute, cu menţionarea numerelor acestora, în scopul anulării;
    - foile de vărsămînt pentru sumele încasate şi depuse;
    - documentele anexa la lista, în cazul eliberării carnetelor cu certificate de proprietate în condiţiile prevăzute la art. 17 din prezenta metodologie;
    i) exercita orice alte atribuţii ce le revin din prezenta metodologie.
    ART. 9
    Comisiile de organizare judeţene, a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa a cel puţin 3/4 din numărul membrilor, la convocarea şi cu prezenta obligatorie a preşedintelui sau a adjunctului acestuia, iar hotărîrile se consemnează într-un proces-verbal.
    ART. 10
    Secretariatul de lucru al comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov se asigura cu membrii prevăzuţi la art. 2 din prezenta metodologie.
    ART. 11
    Centrele de distribuire din municipii, oraşe şi comune, respectiv din sectoarele municipiului Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea conform programului de funcţionare aprobat de comisiile de organizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, în locurile şi zilele stabilite.
    În comune, aceste centre funcţionează, de regula, la sediile consiliilor locale, iar în oraşe şi municipii, respectiv sectoare ale municipiului Bucureşti, la sediile stabilite de comisiile de organizare respective.
    În comune, în situaţii deosebite, cînd se apreciază ca distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate nu se poate realiza în termenul prevăzut de lege (număr mare de sate componente ale comunelor, distanta mare a acestora faţă de centrul comunal etc.), la propunerea preşedintelui centrului de distribuirea comunal respectiv, comisia de organizare poate aproba deplasarea în aceste sate, anunţate în prealabil, pentru distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate, dacă în aceste sate nu au fost organizate centre de distribuire.

    CAP. IV
    Organizarea activităţii de întocmire a listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi să primească carnete cu certificate de proprietate, precum şi a activităţii de transmitere şi de distribuire a acestora

    ART. 12
    În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărîrii de aprobare a prezentei metodologii, Ministerul de Interne, prin formaţiunile judeţene şi ale municipiului Bucureşti de evidenţă a populaţiei, va selecta şi extrage din "Baza proprie de date" numai "cetăţenii români care au împlinit vîrsta de 18 ani pînă la 31 decembrie 1990, cu domiciliul în România", urmînd să editeze şi să pună la dispoziţia comisiilor de organizare "Listele sintetice cu numărul de cetăţeni îndreptăţiţi să primească carnete cu certificate de proprietate" întocmite pe localităţi şi străzi.
    ART. 13
    În termen de 15 zile de la primirea listelor sintetice, comisiile de organizare, împreună cu consiliile locale, vor stabili modul de întocmire a "Listelor nominale cu cetăţenii români care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate", pe fiecare localitate în parte, pe care îl transmit formaţiunilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de evidenta a populaţiei.
    După stabilirea modului de întocmire a listelor nominale, comisiile de organizare, în termen de 21 zile, organizează centrele de distribuire la nivel comunal, orăşenesc sau municipal şi pe sectoare ale municipiului Bucureşti.
    ART. 14
    În termen de 10 zile de la primirea modului de întocmire a listelor nominale, pe centre de distribuire, formaţiunile judeţene şi a municipiului Bucureşti de evidenta a populaţiei vor transmite comisiilor de organizare "Listele nominale cu cetăţenii români care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate", întocmite conform modelului din anexa nr. 2.
    Ministerul de Interne întocmeşte listele sintetice şi listele nominale cu concursul societăţilor de servicii informatice teritoriale.
    ART. 15
    În termen de 3 zile de la primirea listelor nominale, comisiile de organizare transmit prin telex sau telefax, la A.N.P.D.I.M.M., necesarul de carnete cu certificate de proprietate, adresa unde trebuie expediate acestea, precum şi sumele totale necesare acţiunii de distribuire.
    ART. 16
    A.N.P.D.I.M.M. trimite comisiilor de organizare, în termen de 5 zile de la primirea necesarului, carnetele cu certificate de proprietate solicitate şi, în acelaşi timp, publică în Monitorul Oficial al României şi în mijloacele de informare în masa data începerii acţiunii şi locul de distribuire a acestora. Comisiile de organizare trimit centrelor de distribuire, pe baza de proces-verbal de predare-primire, "Lista cetăţenilor români care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate" şi "Carnetele cu certificate de proprietate" necesare.
    Pînă la data începerii acţiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, comisiile de organizare vor anunţa, prin mijloace locale de informare în masa şi prin afişarea în locuri publice, locul de unde pot fi ridicate carnetele de către cetăţeni, precum şi programul de funcţionare a centrelor de distribuire.
    ART. 17
    Eliberarea carnetelor cu certificate de proprietate se face individual, fiecărui cetăţean îndreptăţit, pe baza buletinului de identitate sau a adeverinţei de identitate eliberate de organul de poliţie.
    Distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate se face numai după locul de domiciliu al cetăţenilor, înscris pe actul de identitate. Persoanele care au locuinţa în alta localitate (flotanţii) trebuie să se prezinte în localitatea în care au domiciliul înscris pe actul de identitate, pentru a-şi ridica carnetul cu certificate de proprietate.
    În cazuri deosebite, se pot elibera carnete cu certificate de proprietate şi în următoarele situaţii:
    a) pentru familiile cu mai mulţi membri îndreptăţiţi să primească carnete cu certificate de proprietate şi care au acelaşi domiciliu, certificatele pot fi ridicate de un singur membru major al familiei, care prezintă o procură specială şi autentificată de Notariatul de Stat. Procura se anexează la lista;
    b) cetăţenii care nu se pot prezenta la sediul centrului de distribuire din diverse motive (invaliditate, handicapaţi, bătrîni internaţi în cămine, persoane cu contracte de muncă pe durată mai mare de 180 de zile în străinătate, lucrători pe navele româneşti cu o deplasare mai mare de 180 de zile, persoane care lucrează în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor de consulare şi reprezentantelor comerciale din străinătate etc.) pot delega o persoană, pe bază de procură specială şi autentificată de Notariatul de Stat, pentru ridicarea carnetelor cu certificate de proprietate, de la locul de domiciliu stabil al acestora. Consemnarea datelor de identitate ale persoanelor împuternicite se face în rubrica "Observaţii", iar documentele se anexează la lista;
    c) pentru persoanele care nu pot semna din diverse cauze, centrul de distribuire eliberează carnetul cu certificate de proprietate prin încheierea unui proces-verbal (model anexa nr. 4), semnat de membrii acestuia şi, după caz, de persoana însoţitoare, în care se specifică expres eliberarea acestuia fără semnătura de primire, cu consemnarea datelor de identificare a însoţitorului sau martorilor, în rubrica "Observaţii".
    În aceste cazuri, în rubrica prevăzută pentru semnătura de primire, membrii centrului consemnează "eliberat cu proces-verbal nr....", iar procesul-verbal se anexează listei;
    d) pentru persoanele aflate în detenţie, carnetele cu certificate de proprietate pot fi ridicate de un membru al familiei sau altă persoana agreată de acestea, pe baza unei procuri speciale de delegare, autentificată de comandantul locului de detenţie, care se anexează la lista cu aceleaşi menţiuni de la lit. b), la rubrica "Observaţii";
    e) pentru persoanele care au decedat după data de 31 decembrie 1990 şi îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru a primi carnete cu certificate de proprietate, acestea se eliberează, de la ultimul domiciliu al persoanei decedate, moştenitorilor legali. Aceştia trebuie să prezinte certificatul de deces original, actul notarial de succesiune şi dovada ultimului domiciliu al persoanei decedate, confirmat pe cererea depusă de moştenitori la organul de poliţie. La rubrica "Observaţii" din lista se vor consemna datele de identificare a persoanei care a ridicat carnetul cu certificate de proprietate.
    ART. 18
    La prezentarea cetăţenilor, membrii centrului de distribuire verifica valabilitatea actului de identitate şi, pe baza acestuia, dacă solicitanţii se încadrează în prevederile Legii nr. 58/1991, eliberează carnetul cu certificate de proprietate, cu respectarea prevederilor din prezenta metodologie.
    În înţelesul legii, actele de identitate sînt valabile dacă termenul de valabilitate înscris în conţinutul lor nu este expirat, nu prezintă ştersături, adăugiri, modificări care să creeze suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, iar fizionomia persoanei corespunde cu fotografia. Paşaportul nu este valabil pentru ridicarea carnetului cu certificate de proprietate.

    CAP. V
    Sancţiuni

    ART. 19
    Constituie contravenţie la metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să constituie infracţiune:
    a) neprimirea şi nesoluţionarea contestaţiilor în termenul prevăzut la art. 7 lit. h) şi art. 8 lit. g), de către persoanele desemnate în acest scop;
    b) eliberarea de carnete cu certificate de proprietate altor persoane decît titularii acestora, fără acte justificative cerute conform prevederilor de la art. 17 şi art. 18;
    c) nerespectarea prevederilor art. 8 lit. e) privind depunerea în termen a sumelor încasate;
    d) pierderea carnetelor cu certificate de proprietate.
    ART. 20
    Contravenţiile prevăzute la art. 19 din prezenta metodologie se sancţionează după cum urmează:
    a) cele de la lit. a), b) şi c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    b) cea prevăzută la lit. d), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare carnet cu certificate de proprietate pierdut.
    ART. 21
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al A.N.P.D.I.M.M. şi al comisiilor de organizare.
    ART. 22
    Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Din punct de vedere organizatoric, sectorul agricol Ilfov se asimilează unui judeţ.
    ART. 24
    Cetăţenii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor depuse la centrele de distribuire sau în cazul în care li s-a refuzat primirea acestora, pot depune cereri de soluţionare la A.P.D.I.M.M.
    ART. 25
    În cazuri de forţă majoră, care au condus la distrugerea listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi sau a carnetelor cu certificate de proprietate, se va proceda la anularea distribuirii efectuate pînă la acea dată, inclusiv a carnetelor cu certificate de proprietate eliberate şi la reluarea acţiunii, cu publicitatea de rigoare, concomitent cu anunţarea persoanelor îndreptăţite prin scrisori cu confirmare de primire.
    ART. 26
    Termenele prevăzute în aceasta metodologie se referă la zile calendaristice.
    ART. 27
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1

                       PROCES-VERBAL
                    de predare-primire

    Încheiat azi ........ 1992 cu prilejul începerii/încheierii acţiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, comisia de organizare/ centru de distribuire din judeţul .......... localitatea ..........., reprezentat(a) prin dl. (d-na) ............., am predat comisiei de organizare/ centrului de distribuire, reprezentat(a) prin dl. (d-na) ..................., următoarele documente:
    1. ........... buc. "liste cetăţeni", conţinînd ........ file;
    2. ........... buc. documente anexate pentru carnetele cu certificate de proprietate eliberate conform art. 17 din metodologia de distribuire;
    3. ........... buc. "Carnete cu certificate de proprietate" de la nr. ..... la nr. ..... pentru a fi distribuite.
    Conform semnăturilor din "Liste", din totalul de "Carnete cu certificate de proprietate" primite au fost distribuite ....... buc. şi au rămas nedistribuite .......... buc., din care:
    a) în stare bună ...... buc. de la nr. ...... la nr. ......
    b) deteriorate ........ buc. de la nr. ...... la nr. ......
    c) pierdute ........... buc. de la nr........ la nr. ......
    ce urmează a fi anulate de Fondurile Proprietăţii Private conform art. 18 din Legea nr. 58/1991.

    4. Foile de vărsămînt nr. ......, totalizînd ...... lei, încasaţi pentru fiecare carnet cu certificate de proprietate eliberat şi depuşi pînă la data încheierii prezentului proces-verbal.
    5. Observaţii .................... .........................................
    ............................................................................


           PREDĂTOR PRIMITOR
          Semnătura Semnătura
             L.S. L.S.

    NOTA:
    Punctele 1 şi 3 se completează la începerea acţiunii de distribuire, iar punctele 1, 2, 3 a), b), c) şi 4, la încheierea acţiunii.


    ANEXA 2


    JUDEŢUL ........................
    LOCALITATEA ....................
    CENTRUL DE DISTRIBUIRE Nr. .....                                     LISTA
       cetăţenilor români, cu domiciliul în România, care au împlinit 18 ani
                  pînă la 31 decembrie 1990 şi au dreptul să
                primească carnete cu certificate de proprietate


  Strada (denumirea nouă şi veche) .............................
┌────┬─────┬───────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬───────┬──────┐
│Nr. │ Cod │Numele │ Data naşterii │ Locul │ Domiciliul │ Buletin │Numărul │ Data │Semnă- │Obser-│
│crt.│nume-│şi pre-│ │ naşterii │ stabil │ de iden- │ carne- │eliberării│ tura │vaţii │
│ │ ric │numele │ │ │ │ titate │tului cu│ │ de │ │
│ │ │(se în-├────┬────┬──────┼─────┬─────┼────┬───┬───┬───┼─────┬─────┤ certi- ├────┬─────┤primire│ │
│ │ │scrie │ │ │ │Loca-│Jude-│Nr. │Bl.│Sc.│Ap.│Seria│numă-│ ficate │ │ │ │ │
│ │ │şi ini-│ziua│luna│ anul │lita-│ ţul │ │ │ │ │ │ rul │de pro- │ │ │ │ │
│ │ │ţiala │(ZZ)│(LL)│(AAAA)│ tea │-----│ li-│ │ │ │ │ │prietate│ │ │ │ │
│ │ │prenu- │ │ │ │ │Ţara │tera│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │melui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tatălui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼────────┼────┼─────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
└────┴─────┴───────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴────────┴────┴─────┴───────┴──────┘    NOTA:
    - Pe o pagină se vor trece maximum 30 persoane pentru a permite completarea pe două rînduri a coloanelor.
    - Coloanele 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19 se completează în momentul eliberării carnetului cu certificate de proprietate.
    - În coloana 19 se vor completa menţiunile prevăzute la art. 17 din Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate.


    ANEXA 3

    CENTRUL DE DISTRIBUIRE Nr. ...... Nr. ....../.......
    LOCALITATEA ..................... Data .............
    JUDEŢUL .........................

                                                            Vizat
                                                Secretariat comisie judeţeană
                                                        de organizare
                                                             L.S.
                           ADEVERINŢĂ

    Prin prezenta se confirmă că dl. (d-na) ..................., posesor al
buletinului (adeverinţei) de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de
.........., la data de .............., nu a primit carnetul cu certificate de
proprietate conform Legii nr. 58/1991 şi a fost radiat de pe lista centrului
nostru de distribuire.
    Prezenta s-a eliberat pentru înscrierea suplimentară în listele centrului
de distribuire din localitatea ..............., judeţul ..................,
corespunzător adresei: str. ............. nr. ...., bloc ....., scara .....,
apartament .....

              Primar Responsabil
               L.S. centru de distribuire    ANEXA 4

    CENTRUL DE DISTRIBUIRE Nr. .......
    LOCALITATEA ......................
    JUDEŢUL ..........................

                        PROCES-VERBAL Nr. ......
                        încheiat astăzi ....... 1992

    Subsemnaţii ...........................................................,
membrii centrului de distribuire, am procedat la eliberarea carnetului cu
certificate de proprietate nr. ..... d-lui (d-nei) .......................,
legitimat cu buletinul (adeverinţa) de identitate seria ..... nr. .........,
eliberat la data de ..........., de către ......................., cu
domiciliul în str. ..........., nr. ...., bloc ...., scara ......,
apartament ........., fără semnătura de primire, conform prevederilor art. 17
lit. c) din metodologia de distribuire.

    Au fost de faţă şi confirmă cele de mai sus următorii martori:

    1. (numele şi prenumele) .........., (buletin) ..........., (adresa) .......
    2. .........................................................................


        Primar Membrii centrului Martori
  ................... de distribuire ......................

       (L.S.) ................... ......................

                        ...................


                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016