Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 ianuarie 2016  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dacă este cazul pentru o înţelegere adecvată din partea solicitantului, informarea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 118 din lege se poate realiza şi oral în cadrul interviului preliminar prevăzut la art. 43 din lege."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Dreptul solicitantului de azil de a i se elibera un document temporar de identitate
    Art. 3. - Pentru străinii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează gratuit, la cerere, o adeverinţă care să ateste calitatea de solicitant de azil a acestora, în care se înscrie codul numeric personal atribuit potrivit art. 17 alin. (1^1) din lege."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Drepturi specifice solicitanţilor de azil vulnerabili
    Art. 5. - (1) Personalul specializat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări colaborează cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), precum şi cu organizaţiile neguvernamentale relevante în vederea identificării solicitanţilor de azil care pot fi incluşi în categoria persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 5^1 alin. (2) din lege.
    (2) În vederea includerii solicitanţilor de azil în categoria persoanelor vulnerabile, specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări în colaborare, după caz, cu specialişti din cadrul altor instituţii sau autorităţi cu competenţe în domeniu realizează o evaluare a nevoilor speciale ale străinilor.
    (3) În funcţie de specificul nevoii fiecărui solicitant de azil identificat ca persoană vulnerabilă, Inspectoratul General pentru Imigrări sesizează şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile specializate în vederea acordării asistenţei necesare.
    (4) Inspectoratul General pentru Imigrări poate colabora cu organizaţii neguvernamentale în vederea asistării solicitanţilor de azil identificaţi ca persoane vulnerabile."

    4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "Accesul la drepturile sociale
    Art. 5^1. - Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a solicitantului de azil, a reprezentantului organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe solicitant sau a reprezentantului legal al acestuia. Cererea este însoţită de documentele prevăzute de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor de identitate şi de stare civilă eliberate de autorităţile din ţara de origine, precum şi de documentul temporar de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pe care sunt înscrise codul numeric personal şi reşedinţa solicitantului de azil."

    5. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care accesul la sistemul educaţional nu este posibil din cauza situaţiei specifice a minorului solicitant de protecţie internaţională, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări, propune alte modalităţi de educaţie în conformitate cu legislaţia şi practica naţională."

    6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "Accesul pe piaţa forţei de muncă
    Art. 6^1. - (1) În vederea acordării de sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă, solicitanţii de azil care se află în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. o) şi o^1) din lege pot beneficia gratuit, la cerere, de serviciile de mediere şi serviciile de informare şi consiliere profesională acordate, potrivit prevederilor legale, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
    (2) Înregistrarea ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a solicitanţilor de azil care se află în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. o) şi o^1) din lege se face la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază este stabilită reşedinţa străinului în România, potrivit documentului temporar de identitate.
    (3) Pentru înregistrarea ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit alin. (2), şi pentru a beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1), precum şi, după caz, de celelalte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, solicitanţii de azil care se află în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. o) şi o^1) din lege trebuie să prezinte documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu excepţia documentelor de stare civilă eliberate de autorităţile din ţara de origine, precum şi cele prevăzute la alin. (4). Diplomele sau certificatele de studii ori de absolvire, precum şi certificatele de competenţă profesională, calificare sau alte documente relevante sunt acceptate numai în situaţia în care acestea sunt recunoscute pe teritoriul României, potrivit prevederilor legale aplicabile.
    (4) Pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României, conform prevederilor legale, precum şi pentru participarea la un program de formare profesională ori pentru evaluarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor şi ale legislaţiei privind evaluarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, solicitantul de azil care se află în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. o) şi o^1) din lege trebuie să prezinte documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu excepţia documentelor de stare civilă eliberate de autorităţile din ţara de origine, precum şi:
    a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. o) din lege;
    b) documentul temporar de identitate valabil, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    (5) Adeverinţa prevăzută la alin. (4) lit. a) se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii."

    7. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Cu privire la obligaţia prevăzută la art. 19 lit. g) din lege se face menţiune în documentul temporar de identitate, după cum urmează: «Titularul documentului poate părăsi localitatea de reşedinţă numai cu acordul Inspectoratului General pentru Imigrări»"

    8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Agenţii de persecuţie sau agenţii de la care poate proveni riscul serios
    Art. 11. - Agenţii de persecuţie sau agenţii de la care poate proveni riscul serios pot fi:
    a) statul;
    b) partidele sau organizaţiile care controlează statul sau o parte importantă din teritoriul acestuia;
    c) agenţi neguvernamentali, în cazul în care se poate demonstra că agenţii menţionaţi la lit. a) şi b), inclusiv organizaţiile internaţionale, nu pot sau nu doresc să acorde o protecţie împotriva persecuţiilor sau a riscurilor serioase în sensul art. 11^1."

    9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rolul activ
    Art. 13. - (1) Autorităţile competente să soluţioneze cererile de azil au obligaţia să cerceteze toate elementele relevante ale cererii de azil în colaborare cu solicitantul.
    (2) Elementele menţionate la alin. (1) se referă cel puţin la următoarele: documentele de care dispune solicitantul de protecţie internaţională şi care pot atesta sau atestă identitatea, vârsta, cetăţenia sau cetăţeniile deţinute, informaţiile furnizate de solicitant cu privire la situaţia personală, precum şi cu privire la ţara/ţările, localitatea/localităţile în care a avut domiciliul sau reşedinţa anterioare, trecutul său, inclusiv cel al rudelor relevante, cererile anterioare de azil, itinerarul, documente de călătorie, precum şi motivele care justifică cererea de azil.
    (3) În activitatea de cercetare a elementelor relevante ale cererii de azil, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita informaţii autorităţilor cu competenţe în domeniul securităţii naţionale. În situaţia în care au fost consultate autorităţile cu competenţe în domeniul securităţii naţionale, acestea sunt informate cu privire la finalizarea procedurii de azil."

    10. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea art. 13 alin. (1) lit. b) din lege, funcţionarii cu atribuţii de consultare a informaţiilor din ţările de origine ale solicitanţilor de azil trebuie să consulte orice informaţii existente în surse publice pe internet, biblioteci, opinii ale unor experţi în materie, rapoarte şi materiale ale instituţiilor, centrelor şi organizaţiilor specializate în acest sens şi materiale emise de Ministerul Afacerilor Externe al României, precum şi orice alte surse care pot contribui la cunoaşterea situaţiei din ţările de origine şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate de către aceştia."

    11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Funcţionarii competenţi să soluţioneze cererile de azil şi să stabilească statul membru responsabil
    Art. 17. - Funcţionarii prevăzuţi la art. 48 şi la art. 120 alin. (1) din lege trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare juridice, cu diplomă de licenţă, şi să deţină cunoştinţe de specialitate în domeniul azilului."

    12. La articolul 18 alineatul (1), literele a), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) informează solicitantul cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are în calitate de solicitant de azil şi îi înmânează acestuia broşura comună de informare prevăzută la art. 118 din lege;
    ..................................................................................................
    e) întocmesc dosarul personal al solicitantului, care va cuprinde toate documentele necesare în vederea soluţionării cazului sau/şi care au legătură cu aceasta;
    ..................................................................................................
    g) eliberează solicitantului, contra cost, în termen de 3 zile, documentul temporar de identitate. Persoanele care sunt înregistrate în evidenţele centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ca beneficiare ale asistenţei materiale acordate în condiţiile art. 17 alin. (5) din lege sunt scutite de plata taxei extrajudiciare de timbru."

    13. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de azil, depusă la una dintre autorităţile prevăzute la art. 35 lit. b)-d) din lege, trebuie transmisă de îndată la structura specializată pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări, însoţită de o informare cu privire la solicitant şi documentele pe care acesta le are asupra sa. Informarea va cuprinde ora la care acesta s-a prezentat, documentele pe care le are asupra sa, persoanele care îl însoţesc, alte elemente de natură să contribuie la soluţionarea operativă a cererii."

    14. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul nerespectării de către solicitanţii unei forme de protecţie internaţională a obligaţiei de a se supune fotografierii şi amprentării, potrivit art. 19 lit. a) din lege, faţă de respectivele persoane pot fi aplicate mijloace de constrângere. Folosirea mijloacelor de constrângere trebuie să fie proporţională, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de determinare a solicitantului de azil să coopereze cu personalul Inspectoratului General pentru Imigrări şi să nu aibă niciodată caracterul unei sancţiuni.
    (4) În cazul aplicării de mijloace de constrângere potrivit alin. (3), aceasta se realizează în prezenţa unui martor-asistent, iar cu privire la aceasta se face menţiune într-un proces-verbal.
    (5) În situaţia persoanelor vulnerabile, aplicarea sau neaplicarea măsurilor de constrângere se realizează cu luarea în considerare a nevoilor speciale ale acestor persoane."

    15. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul prevăzut la art. 37 alin. (3) din lege, autoritatea competentă trebuie să informeze străinii care au formulat o cerere de azil colectivă că au obligaţia să depună o cerere individuală."

    16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) din lege, autorităţile prevăzute la art. 35 lit. b) şi c) din lege trebuie să elibereze solicitantului o adeverinţă cu o valabilitate de 48 de ore, conform modelului stabilit prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări, care face dovada statutului de solicitant de azil al străinului."

    17. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Interviul pentru determinarea protecţiei internaţionale
    Art. 23. - (1) Pe durata interviului pentru determinarea protecţiei internaţionale funcţionarul anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) din lege nu poartă uniformă.
    (2) Persoanele care îl asistă pe solicitant la interviu potrivit art. 17 alin. (1) lit. b), d) şi e) din lege, precum şi reprezentantul legal al solicitantului de azil minor, tutorele sau curatorul acestuia pot interveni numai la finalul intervievării."

    18. Articolul 27 se abrogă.

    19. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Funcţionarul care înregistrează plângerea prevăzută la art. 55 alin. (1), art. 121 alin. (1) sau art. 123 alin. (1) din lege verifică dacă plângerea conţine elementele prevăzute la art. 57 alin. (1) din lege şi, dacă este cazul, îl îndrumă pe solicitant cu privire la cele care lipsesc din conţinutul plângerii în sensul completării acesteia."

    20. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) La data înregistrării cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, structura specializată pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări informează structura competentă pe linie de migraţie din cadrul aceleiaşi instituţii cu privire la acordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României, în condiţiile art. 89 alin. (1) din lege."

    21. La articolul 41, alineatul (2) se abrogă.

    22. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În temeiul hotărârii prin care s-a acordat accesul la o nouă procedură de azil şi al art. 92 din lege, structura specializată pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări informează structura competentă pe linie de migraţie din cadrul aceleiaşi instituţii cu privire la anularea dispoziţiei prin care străinul în cauză era obligat să părăsească teritoriul României."

    23. Titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 7-a
    Procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure"

    24. Articolul 44 se abrogă.

    25. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Declanşarea procedurii primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure
    Art. 45. - (1) În cazul în care după depunerea de către străin a unei cereri de protecţie internaţională, dar nu mai târziu de luarea unei hotărâri în procedura de azil naţională, Inspectoratul General pentru Imigrări constată existenţa criteriilor, respectiv a principiilor prevăzute la art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (1) sau art. 97 alin. (1) din lege, declanşează procedura în vederea determinării primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure sau a ţării terţe sigure, în aplicarea art. 97^1 din lege.
    (2) Analiza cazurilor în procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure revine funcţionarilor anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări."

    26. Articolul 46 se abrogă.

    27. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:
    "Informarea cu privire la consecinţele renunţării exprese la protecţia internaţională
    Art. 48^1. - (1) În aplicarea corespunzătoare a art. 98 alin. (1) lit. g) şi a art. 99 alin. (1) din lege, funcţionarul Inspectoratului General pentru Imigrări realizează informarea prevăzută la art. 98 alin. (4) şi art. 99 alin. (3) din lege, de îndată ce beneficiarul şi-a manifestat intenţia de renunţare expresă.
    (2) Renunţarea expresă la protecţia internaţională acordată de statul român se materializează prin completarea unui formular al cărui model este stabilit prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări. Formularul cuprinde actul de renunţare şi informarea cu privire la consecinţele acestuia, iar după completare se semnează atât de beneficiarul protecţiei internaţionale, cât şi de funcţionarul care a realizat informarea.
    (3) Un exemplar al formularului completat potrivit alin. (2) se înmânează persoanei care a renunţat la protecţia internaţională oferită de statul român."

    28. La articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea eliberării documentului temporar de identitate prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege, în scopul atestării reşedinţei, solicitantul de azil care locuieşte în afara centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil are obligaţia de a depune la structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări unul dintre următoarele documente: titlu de proprietate, contract de locaţiune înregistrat la administraţia fiscală, contract de comodat încheiat în formă autentică sau orice alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ, care fac dovada dobândirii unor drepturi locative.
    (4) În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 19^3 din lege, prelungirea valabilităţii documentului temporar de identitate nu poate depăşi perioada stabilită în decizia motivată."

    29. La articolul 51, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea atestării reşedinţei, beneficiarul formei de protecţie are obligaţia de a depune unul dintre documentele prevăzute la art. 50 alin. (3)."

    30. La articolul 53, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Documentele de călătorie pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare se eliberează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Documentele de călătorie, precum şi permisele de şedere eliberate persoanelor cărora le-a fost recunoscut statutul de refugiat sau le-a fost acordată protecţia subsidiară se anulează în cazul în care forma de protecţie acordată a încetat ori a fost anulată în urma finalizării procedurii de încetare sau, după caz, de anulare."

    31. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Condiţiile materiale de primire
    Art. 55. - (1) Solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 10 lei/persoană/zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 67 lei/persoană/sezon vară şi de 100 lei/persoană/sezon iarnă şi de alte cheltuieli, în limita sumei de 6 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presa, servicii de reparaţii şi întreţinere, cheltuieli cu produse de igienă personală.
    (2) Sumele necesare asigurării condiţiilor materiale de primire:
    a) norma de hrană = 2.400 calorii - se acordă solicitantului de azil major sau minor în vârstă de peste un an. În acest caz, alocaţia de hrană este stabilită la 10 lei/persoană/zi;
    b) norma de hrană = 3.625 calorii - se acordă solicitantului de azil major care desfăşoară o activitate potrivit alin. (9). În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 5 lei/zi;
    c) norma de hrană = 3.175 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată până în luna a 4a, precum şi solicitanţilor de azil bolnavi pe perioada internării în infirmerii. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 3 lei/zi;
    d) norma de hrană = 3.260 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată între lunile a 5-a şi a 9-a sau care a născut şi nu alăptează copilul în vârstă de până la un an. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 4 lei/zi;
    e) norma de hrană = 3.625 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil care a născut şi alăptează copilul în vârstă de până la un an. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 5 lei/zi;
    f) norma de hrană = 3.590 calorii - se acordă fiecărui copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 5 lei/zi;
    g) norma de hrană = 4.050 calorii - se acordă pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, dacă se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 7 lei/zi.
    (3) Solicitantul de azil cazat în centrele prevăzute la art. 87 alin. (2) din lege şi în spaţiile prevăzute la art. 19^9 din lege beneficiază gratuit, în condiţiile art. 87 alin. (3) şi art. 19^10 alin. (3) din lege, de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, care constituie norme de hrană, după cum urmează:
    a) norma de hrană = 3.645 calorii - se acordă solicitantului de azil major sau minor în vârstă de peste un an;
    b) norma de hrană = 3.175 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată, precum şi solicitanţilor de azil bolnavi pe perioada internării în infirmerii;
    c) norma de hrană = 860 calorii - supliment acordat gratuit pentru solicitanta de azil însărcinată între lunile a 5-a şi a 9-a sau care a născut şi nu alăptează copilul în vârstă de până la un an;
    d) norma de hrană = 1.225 calorii - supliment acordat pentru solicitanta de azil care a născut şi alăptează copilul în vârstă de până la un an;
    e) norma de hrană = 1.190 calorii - supliment acordat fiecărui copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil;
    f) norma de hrană = 1.650 calorii - se acordă pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, dacă se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil.
    (4) Pentru solicitanţii de azil aflaţi în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (8) din lege, Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda, la cerere, asistenţă materială pentru închirierea unei locuinţe, în valoare de 450 lei/persoană/lună, şi asistenţă materială pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, în valoare de 120 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de vară şi de 155 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de iarnă. În cazul familiilor cu 2 membri, suma acordată lunar unei persoane pentru închirierea unei locuinţe scade cu 30%. În cazul familiilor compuse din 3 membri sau mai mult, suma acordată lunar unei persoane pentru închirierea unei locuinţe scade cu 40%.
    (5) Suma alocată pentru închirierea unei locuinţe potrivit alin. (4) se acordă în prima lună, după depunerea cererii, fără a fi necesară prezentarea unor documente justificative privind închirierea, urmând ca din a doua lună aceste documente să fie prezentate în mod obligatoriu. În măsura în care din a doua lună nu sunt prezentate documentele solicitate, acordarea ajutorului se suspendă.
    (6) În cursul execuţiei bugetului de stat, la o creştere a ratei inflaţiei de cel puţin 5% faţă de ultima lună când s-a efectuat o actualizare a cuantumurilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), acestea se majorează cu rata inflaţiei.
    (7) La momentul depunerii unei cereri de acordare a condiţiilor materiale de primire şi ori de câte ori este necesar, Inspectoratul General pentru Imigrări analizează, de la caz la caz, acordarea condiţiilor materiale de primire în funcţie de mijloacele materiale şi financiare deţinute de solicitant.
    (8) În cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări constată că solicitantul de protecţie internaţională deţine mijloacele necesare asigurării unui nivel de trai adecvat şi poate contribui la suportarea costurilor aferente condiţiilor materiale de primire şi îngrijirilor medicale, poate suspenda acordarea condiţiilor materiale de primire şi poate impune solicitanţilor de protecţie internaţională rambursarea şi suportarea pe viitor a respectivelor costuri.
    (9) Inspectoratul General pentru Imigrări poate implica solicitanţii de azil în desfăşurarea unor activităţi în folosul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, sens în care să contribuie la întreţinerea, amenajarea şi/sau reamenajarea spaţiilor interioare şi exterioare ori acordarea de sprijin personalului din centru în activităţi de informare şi consiliere.
    (10) Solicitanţii de azil care prestează activităţi din cele prevăzute la alin. (9) beneficiază de o suplimentare a alocaţiei de hrană potrivit alin. (2) lit. b)."

    32. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:
    "Limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire
    Art. 55^1. - (1) Inspectoratul General pentru Imigrări poate limita sau retrage condiţiile materiale de primire, potrivit art. 19^1 alin. (1) din lege, în următoarele cazuri:
    a) solicitantul de protecţie internaţională părăseşte locul de reşedinţă stabilit fără să fi informat în prealabil centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil;
    b) solicitantul de protecţie internaţională nu îşi respectă obligaţia de a se prezenta la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări în scopul de a furniza informaţii sau nu participă la programările stabilite în legătură cu procedura de azil, care i-au fost aduse la cunoştinţă;
    c) solicitantul de protecţie internaţională încalcă în mod repetat regulamentul de ordine interioară al centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil.
    (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), atunci când solicitantul este depistat în afara centrului sau se prezintă de bunăvoie în faţa autorităţilor competente, Inspectoratul General pentru Imigrări decide, motivat, cu privire la reluarea acordării tuturor condiţiilor materiale de primire de care beneficia solicitantul anterior sau numai a unei părţi din respectivele condiţii materiale de primire.
    (3) Decizia de limitare sau de retragere a condiţiilor materiale de primire în cazurile prevăzute la alin. (1) se ia de la caz la caz, obiectiv şi imparţial, se motivează în fapt şi în drept şi se pune în aplicare de îndată ce a fost emisă."

    33. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. q) din lege se face în baza unei cereri formulate de solicitantul de azil, însoţită de bilete/tichete de călătorie, depusă în termen de 5 zile lucrătoare de la data termenului de judecată la centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil în care este cazat solicitantul de azil. Decontarea se va face după efectuarea verificărilor în vederea atestării prezenţei solicitantului de azil la instanţa de judecată."

    34. La articolul 56, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Materialele necesare pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), durata lor de folosinţă, precum şi lista bunurilor care au fost distribuite solicitantului de azil şi nu mai pot fi recuperate întrucât, din diverse motive, au fost deteriorate sau pierdute se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne."

    35. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Administrarea centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil
    Art. 57. - (1) Centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, constituite potrivit art. 3 alin. (2) din lege, funcţionează cu respectarea standardelor minime de calitate prevăzute de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La stabilirea locurilor de cazare în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil se are în vedere menţinerea, pe cât posibil, a unităţii familiale. Măsurile adoptate în acest sens sunt dispuse cu acordul solicitanţilor de azil, cu excepţia situaţiei în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 19^4 din lege, caz în care nu mai este necesar acordul persoanei.
    (3) Inspectoratul General pentru Imigrări se asigură, în măsura posibilului, ca solicitanţii adulţi cu nevoi speciale de primire să fie cazaţi împreună cu membrii de familie apropiaţi, de care depind, dacă aceştia sunt la rândul lor solicitanţi de azil sau beneficiază de protecţie internaţională în România, se află pe teritoriul naţional, sunt de acord ca solicitantul cu nevoi speciale să fie cazat împreună cu aceştia şi pot asigura îngrijirea adecvată a persoanei.
    (4) Cazarea persoanelor în spaţiile închise special amenajate se realizează separat, ţinând cont, printre altele, de minoritate, sex, relaţii de familie, asigurându-se un nivel corespunzător de intimitate.
    (5) Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsurile necesare pentru asigurarea protejării vieţii de familie, prevenirii agresiunii, violenţei de gen, violenţei sexuale şi hărţuirii solicitanţilor de azil cazaţi în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, inclusiv în spaţiile închise special amenajate. Măsurile care sunt luate în acest sens se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil.
    (6) Transferurile solicitanţilor de azil dintr-un loc de cazare în altul se fac numai atunci când este necesar şi cu acordul conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (7) În vederea continuării acordării consilierii şi asistenţei juridice, centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil de la care se efectuează transferul informează solicitanţii de azil care fac obiectul măsurii prevăzute la alin. (6), precum şi organizaţiile neguvernamentale cu care aceştia colaborează şi care le acordă asistenţă, cu privire la datele legate de transfer.
    (8) Pe toată perioada cazării solicitanţilor de azil în spaţiile închise special amenajate prevăzute la art. 19^9 din lege, deplasarea acestora în afara acestor spaţii se efectuează sub escortă.
    (9) Personalul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil beneficiază de pregătire corespunzătoare şi este obligat să respecte principiul confidenţialităţii, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în legătură cu orice informaţie obţinută în desfăşurarea activităţii."

    36. La articolul 58, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cazarea solicitanţilor de azil minori neînsoţiţi, care au împlinit vârsta de 16 ani şi care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere, se face în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil până la expirarea termenului de 15 zile de la data finalizării procedurii de azil potrivit art. 17 alin. (7) din lege, în cazul în care acestora nu le-a fost acordată o formă de protecţie, sau până la data efectuării transferului, în cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil.
    (3) Cazarea solicitanţilor de azil minori neînsoţiţi, care nu au împlinit vârsta de 16 ani, se face potrivit dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ..................................................................................................
    (6) În situaţia în care cererea de azil depusă de minorul neînsoţit a fost respinsă în urma finalizării procedurii de azil prevăzute la art. 17 alin. (7) din lege, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului competentă potrivit legislaţiei în vigoare întreprinde demersurile prevăzute de lege pentru stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru acesta şi informează structura competentă pe linie de migraţie a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la situaţia acestuia, care procedează potrivit legii."

    37. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul minorilor neînsoţiţi fraţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), decizia de cazare este luată prin consultarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a reprezentantului legal, cu respectarea principiului unităţii familiei, ţinând cont de vârsta şi gradul de maturitate al fratelui mai mare."

    38. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Împotriva solicitanţilor de azil cazaţi în centre, care nu respectă obligaţiile stabilite în regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, precum şi pentru protejarea vieţii sau a integrităţii fizice a personalului centrelor, a celorlalte persoane cazate sau a altor persoane, pentru a preîntâmpina producerea de pagube materiale, părăsirea neautorizată a spaţiului închis special amenajat sau pentru restabilirea ordinii interioare, se pot lua măsurile necesare, inclusiv măsuri de constrângere. Aplicarea măsurilor de constrângere trebuie să fie proporţională, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de determinare a solicitantului de azil să coopereze cu personalul Inspectoratului General pentru Imigrări şi să nu aibă niciodată caracterul unei sancţiuni."

    39. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru abateri grave sau repetate de la prevederile regulamentului de ordine interioară al centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, conducerea acestuia poate aproba evacuarea din centru a persoanei în cauză, urmând ca aceasta să beneficieze de condiţii materiale de primire limitate. În situaţia în care împotriva persoanei în cauză a fost dispusă măsura prevăzută la art. 19^2 alin. (1) lit. b) din lege, iar din cauza abaterilor aplicarea acesteia devine imposibilă, se analizează posibilitatea aplicării măsurii prevăzute la art. 19^2 alin. (1) lit. c) din lege."

    40. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Acordarea ajutorului nerambursabil
    Art. 60. - (1) Ajutorul nerambursabil prevăzut la art. 20 alin. (1) lit. m) din lege se acordă pentru o perioadă iniţială de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 12 luni, potrivit legii. Pentru a beneficia de ajutorul nerambursabil, străinii trebuie să fie înscrişi în programul de integrare prevăzut la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptaţi de la această obligativitate străinii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cererea pentru acordarea ajutorului nerambursabil se întocmeşte de către fiecare beneficiar al protecţiei internaţionale care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme metodologice sau, după caz, de către reprezentantul legal ori curator, conform modelului stabilit prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (3) Cererile pentru acordarea ajutorului nerambursabil se depun, în maximum 3 luni de la acordarea protecţiei internaţionale, la Inspectoratul General pentru Imigrări, care le trimite spre soluţionare, până la data de 5 a fiecărei luni, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Cererile sunt însoţite de copii ale hotărârii privind acordarea protecţiei internaţionale în România, ale documentului de şedere temporară, precum şi de o adeverinţă care atestă înscrierea în programul de integrare, eliberată de centrul regional de cazare şi proceduri al Inspectoratului General pentru Imigrări din raza teritorială de competenţă a agenţiei teritoriale.
    (4) Acordarea ajutorului nerambursabil se aprobă prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată la agenţia teritorială, pe baza documentelor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    (5) În vederea stabilirii dreptului la ajutorul nerambursabil, directorul executiv al agenţiei teritoriale dispune efectuarea anchetei sociale, în termen de maximum 10 zile de la primirea cererii, care să confirme că solicitantul este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. Pentru întocmirea anchetei sociale poate fi utilizat şi modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Personalul Inspectoratului General pentru Imigrări analizează semestrial situaţia fiecărui beneficiar al ajutorului nerambursabil şi, în funcţie de participarea activă a persoanei la activităţile prevăzute în planul individual prevăzut la art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare, formulează către agenţiile teritoriale competente propuneri de prelungire a perioadei de acordare, de suspendare sau de încetare a plăţii ajutorului nerambursabil."

    41. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:
    "Suspendarea şi încetarea acordării ajutorului nerambursabil
    Art. 60^1. - (1) În situaţia absentării repetate, nemotivate, a beneficiarului de protecţie internaţională de la activităţile cuprinse în planul individual constituit potrivit art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate propune, motivat, către agenţiile teritoriale suspendarea acordării ajutorului nerambursabil pe o perioadă de maximum 6 luni sau, după caz, încetarea acordării acestuia.
    (2) Beneficiarul protecţiei internaţionale are dreptul de a solicita, la cerere, suspendarea ajutorului nerambursabil pentru o perioadă de maximum 3 luni pentru motive întemeiate. Cererea, care conţine motivele care stau la baza solicitării, se depune la centrul regional de cazare şi proceduri al Inspectoratului General pentru Imigrări din raza de competenţă a agenţiei teritoriale, care are obligaţia de a o înregistra de îndată.
    (3) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (2), Inspectoratul General pentru Imigrări notifică agenţia teritorială, în vederea suspendării acordării ajutorului nerambursabil pe perioada solicitată de beneficiarul de protecţie internaţională. La împlinirea termenului pentru care a fost solicitată suspendarea sau anterior, acordarea ajutorului nerambursabil se reia, pe bază de cerere, care se depune de beneficiar la centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil al Inspectoratului General pentru Imigrări din raza teritorială de competenţă a agenţiei teritoriale, dispoziţiile art. 60 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.
    (4) În cazuri justificate, altul decât cel prevăzut la alin. (1), la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări adresată agenţiilor teritoriale, acestea pot suspenda, pentru o perioadă de 6 luni, acordarea ajutorului nerambursabil sau pot înceta acordarea acestuia. În luarea deciziei de suspendare sau de încetare a plăţii ajutorului nerambursabil se ţine cont de situaţia familială a persoanelor vizate.
    (5) Perioada aferentă acordării plăţii ajutorului nerambursabil se prelungeşte proporţional cu perioada suspendării aprobată de agenţia teritorială, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări."

    42. La articolul 61, alineatul (6) se abrogă.

    43. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prelungirea perioadei de acordare a ajutorului nerambursabil şi reluarea plăţii în caz de suspendare
    Art. 62. - (1) Prelungirea perioadei de acordare a ajutorului nerambursabil se face până la expirarea celor 6 luni prevăzute la art. 60 alin. (1), dacă persoanele apte de muncă, beneficiare ale protecţiei internaţionale în România, fac dovada că s-au prezentat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru solicitarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă oferit de acestea.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru prelungirea perioadei de acordare a ajutorului nerambursabil persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii:
    a) au în îngrijire cel puţin un copil în vârstă de până la 7 ani;
    b) sunt inapte de muncă, dovedind aceasta cu certificat medical;
    c) urmează una dintre formele de învăţământ de zi, prevăzute de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani sau, respectiv, 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani;
    d) îndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii române;
    e) fac parte din categoria minorilor care au obţinut o formă de protecţie.
    (3) Prelungirea perioadei de acordare a ajutorului nerambursabil şi reluarea plăţii în caz de suspendare a acesteia potrivit art. 60^1 alin. (4) se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, doar la cererea scrisă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care se înregistrează la agenţia teritorială.
    (4) Pe parcursul acordării ajutorului, agenţia teritorială poate solicita orice documente justificative din partea beneficiarului sau poate solicita informaţii din partea instituţiilor competente."

    44. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Modele de informare
    Art. 64. - (1) Modelele broşurilor de informare pentru solicitanţii de protecţie internaţională, prevăzute la art. 118 din lege, sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare nr. 118/2014.
    (2) Modelul broşurii de informare pentru străinii cu şedere ilegală, prevăzută la art. 122 alin. (3) din lege, este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare nr. 118/2014.
    (3) Modelul informării solicitanţilor de protecţie internaţională, prevăzută la art. 144 din lege, este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare nr. 118/2014."

    45. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Punctul naţional de contact pentru domeniul azilului în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi cu celelalte state membre
    Art. 77. - (1) Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne este punctul naţional de contact pentru domeniul azilului în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi autorităţile similare ale celorlalte state membre. Ministerul Afacerilor Interne transmite o notificare Comisiei Europene cu privire la punctul naţional de contact.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări este desemnat punctul naţional de contact pentru comunicări şi coordonarea activităţilor organizate în România de Biroul European de Sprijin pentru Azil, denumit în continuare BESA.
    (3) Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsurile adecvate pentru a asigura cooperarea directă şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente în domeniul azilului din celelalte state membre."

    46. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Obligaţia de comunicare periodică
    Art. 78. - (1) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică periodic Comisiei Europene datele referitoare la numărul de persoane, clasificate pe sex şi vârstă, care beneficiază de condiţiile de primire, precum şi o informare completă cu privire la tipul, denumirea şi formatul documentului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege.
    (2) În cazul aplicării prevederilor art. 36^1 alin. (3) şi art. 52 alin. (5) lit. b) din lege, Inspectoratul General pentru Imigrări informează Comisia Europeană de îndată ce motivele care au determinat aplicarea măsurilor excepţionale au încetat să subziste. În orice caz, informarea Comisiei Europene pentru scopurile legii şi ale prezentelor norme metodologice se realizează cel puţin o dată pe an. Atunci când este posibil, informările includ date referitoare la procentul cererilor de azil pentru care s-au aplicat derogări din numărul total de cereri prelucrate în cursul respectivei perioade.
    (3) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică periodic BESA indicatori statistici în domeniul azilului.
    (4) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică periodic Comisiei Europene lista ţărilor sigure de origine, a ţărilor terţe europene sigure şi a ţărilor terţe sigure."

    47. Articolul 79 se abrogă.

    48. Articolul 80 se abrogă.

    49. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Interpreţii, traducătorii şi persoanele de încredere utilizate, precum şi expertizele solicitate de structurile specializate pe probleme de azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări
    Art. 81. - (1) Plata serviciilor prestate de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3^1) şi (3^4) din lege, precum şi a expertizelor solicitate de structurile specializate pe probleme de azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări se asigură de la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetul Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (2) În situaţia în care asigurarea serviciilor de interpretare/traducere necesită deplasarea interpretului, traducătorului sau a persoanei de încredere în afara localităţii de domiciliu, cheltuielile pentru transportul şi, după caz, pentru cazare şi indemnizaţia de delegare se asigură potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele necesare se asigură de la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetul Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (3) Structurile specializate pe probleme de azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări asigură întocmirea listei cu interpreţii şi traducătorii utilizaţi în cadrul activităţilor desfăşurate pentru aplicarea dispoziţiilor legii."

    50. Articolul 83 se abrogă.

    51. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Anexele la normele metodologice
    Art. 85. - Anexele nr. 1-6, 10 şi 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    52. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*
    Prezentele norme metodologice transpun:
    - art. 3 alin. (3), art. 13 alin. (3), art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 27 din Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 212 din 7 august 2001;
    - art. 2 lit. m), art. 4 alin. (1), (3) şi (4), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 24, art. 25 alin. (2), art. 36 şi 37 din Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 20 decembrie 2011;
    - art. 6 alin. (3) şi (4), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (3) lit. b), art. 12 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (2) şi (3), art. 29 alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (4), art. 38 alin. (5), art. 39 alin. (7), art. 45 alin. (5) şi art. 49 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013;
    - art. 5 art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (1) şi (4), art. 11 alin. (4) şi (5), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (2) şi (5), art. 18 alin. (3)-(9), art. 20, art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi anexa I din Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013.
    Prezentele norme metodologice creează cadrul necesar aplicării directe a:
    - Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 15 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului «Eurodac» pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013;
    - Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013;
    - Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 8 februarie 2014."

    53. Anexele nr. 7 - 9 se abrogă.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Petre Tobă

                          Ministrul muncii, familiei,
                             protecţiei sociale şi
                             persoanelor vârstnice,
                               Claudia-Ana Costea

                         Ministrul educaţiei naţionale
                           şi cercetării ştiinţifice,
                                  Adrian Curaj

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Lazăr Comănescu

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                Daniela Pescaru,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 19 ianuarie 2016.
    Nr. 14.
                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016