Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 ianuarie 2017  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 ianuarie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) şi art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În scopul asigurării, pe baze ştiinţifice, a prevenirii şi controlului criminalităţii, se înfiinţează Institutul Naţional de Criminologie, denumit în continuare Institutul, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Justiţiei.

    ART. 2
    Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se realizează prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 3
    (1) Institutul se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
    (2) Institutul poate primi donaţii, sponsorizări şi poate accesa alte surse de finanţare, conform prevederilor legale.

    ART. 4
    Personalul Institutului este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual.

    CAP. II
    Atribuţiile Institutului Naţional de Criminologie
    ART. 5
    (1) În realizarea scopului său prevăzut la art. 1, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) organizează activităţi de cercetare şi evaluare a criminalităţii din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen şi a formelor sale de manifestare;
    b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele şi evoluţia criminalităţii, pe care le prezintă Ministerului Justiţiei în vederea luării unei decizii corecte, argumentate ştiinţific, de politică penală şi penitenciară;
    c) participă la elaborarea proiectelor de legi şi a altor acte normative în domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii;
    d) organizează manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale pe teme de interes major pentru sistemul judiciar;
    e) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;
    f) pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor publice, cu titlu gratuit, baze de date statistice şi documentare elaborate de Institut;
    g) accesează mecanisme de finanţare în domeniul cercetării şi derulează proiecte, în condiţiile legii.

    (2) Temele de cercetare ale Institutului sunt supuse aprobării Ministerului Justiţiei.

    ART. 6
    Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate sau cu instituţii de învăţământ superior, precum şi cu alte persoane juridice, de drept public sau privat, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Conducerea şi organizarea Institutului Naţional de Criminologie
    ART. 7
    (1) Institutul este condus de un director, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, care este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii. Funcţia de director al Institutului este corespunzătoare unei funcţii de director direcţie de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (2) Directorul conduce activitatea Institutului, îl reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

    ART. 8
    Directorul Institutului este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.

    ART. 9
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul Institutului emite decizii şi instrucţiuni cu caracter intern şi răspunde în faţa ministrului justiţiei de întreaga activitate a instituţiei.

    ART. 10
    (1) Institutul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în servicii, birouri sau compartimente.
    (2) Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor prevăzute la alin. (1), precum şi organigrama Institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
    (4) Şefii de servicii şi şefii de birouri, precum şi personalul de execuţie sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, de către directorul Institutului.
    (5) Atribuţiile şi sarcinile personalului se stabilesc prin fişa postului, aprobată de directorul Institutului, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie. Pentru funcţia de director al institutului, fişa postului se aprobă de ministrul justiţiei.

    ART. 11
    (1) Institutul funcţionează cu un număr de 20 de posturi.
    (2) Patrimoniul iniţial al Institutului, necesar pentru perioada de operaţionalizare a instituţiei, reprezentat de echipamente şi sisteme informatice, mobilier, aparatura birotică, precum şi orice alte active necesare, se asigură prin transferuri din patrimoniul Ministerului Justiţiei. Modalităţile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. Prin protocol încheiat între Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Criminologie va fi stabilit modul de decontare a cheltuielilor comune de funcţionare.

    ART. 12
    Salarizarea personalului din cadrul Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 13
    (1) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Institutului, se aplică în mod corespunzător reglementările specifice referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, examenul de promovare, evaluarea profesională, răspunderea disciplinară şi concedii, aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (2) Dispoziţiile privind examenul de capacitate din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului.
    (3) Soluţionarea acţiunilor în materie disciplinară exercitate împotriva personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului se realizează de comisia de disciplină constituită la nivelul Ministerului Justiţiei.
    (4) Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din Ministerul Justiţiei este competentă să desfăşoare procedura disciplinară pentru funcţionarii publici din cadrul Institutului.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 14
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie, precum şi organigrama se aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 15
    Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct."

    2. La capitolul III „Conducerea Ministerului“, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi colegiul de conducere al Ministerului
"

    3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct."

    4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează buna funcţionare a compartimentelor administrative ale Ministerului şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor administrative din Minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplinesc şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Secretarul general adjunct coordonează Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul «Cartierul pentru Justiţie - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar».
    (4) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă."

    5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise."

    6. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Pe lângă ministru funcţionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri şi conducătorii compartimentelor administrative."

    7. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 403 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP)."

    8. După articolul 36^2 se introduce un nou articol, articolul 36^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^3
    Institutul Naţional de Criminologie funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiţiei."

    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
    10. La anexa nr. 3 punctul III, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:
    "4. Institutul Naţional de Criminologie - 20."

                    PRIM-MINISTRU
                    SORIN MIHAI GRINDEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Florin Iordache
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Viorel Ştefan
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 12 ianuarie 2017.
    Nr. 14.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)
    *1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Justiţiei
    Numărul maxim de posturi: 403 (exclusiv demnitarii, posturile aferente
    cabinetului ministrului, DIPFIE şi DNP)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016