Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 118 din 29 iunie 2018  privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 29 iunie 2018 privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

EMITENT: Consiliul de Mediere
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018
    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului de mediere,
                    Mugur Bogdan Mitroi

    Bucureşti, 29 iunie 2018.
    Nr. 118.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 11 la regulament)
    PROCEDURI DE ORGANIZARE
    a alegerilor membrilor Consiliului de mediere
    CAP. I
    Dispoziţii introductive
    ART. 1
    (1) Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul medierii.
    (2) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere), precum şi ale Statutului profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 (Statutul profesiei de mediator).

    ART. 2
    (1) Consiliul de mediere este format din 9 (nouă) membri titulari şi 3 (trei) membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de către mediatorii autorizaţi cu drept de vot, înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prezentelor proceduri de organizare a alegerilor.
    (2) Pot fi aleşi în calitate de membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii conform prevederilor art. 91 din Statutul profesiei de mediator.
    (3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, ale Statutului profesiei de mediator şi ale prezentelor proceduri de organizare a alegerilor (proceduri).
    (4) Data alegerilor este stabilită de către Consiliul de mediere în maximum 6 (şase) luni de la declanşarea procedurii de organizare a alegerilor, în condiţiile art. 20 lit. m^1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul nediscriminării, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenţei, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

    CAP. II
    Condiţii de participare la alegeri a mediatorilor autorizaţi
    ART. 4
    La alegeri pot participa, cu drept de vot, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizaţi - conform dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Statutul profesiei de mediator, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Statutului profesiei de mediator, înainte de declanşarea alegerilor;
    b) nu a intervenit nicio cauză de suspendare din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot;
    c) nu este mediator inactiv în sensul art. 26 alin. (3) din Statutul profesiei de mediator.


    ART. 5
    (1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor autorizaţi activi cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere va întocmi şi afişa Tabloul mediatorilor cu cel puţin 6 (şase) luni anterior datei alegerilor. Mediatorii autorizaţi activi cuprinşi în secţiunea corespunzătoare a Tabloului mediatorilor şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 sunt înscrişi în lista mediatorilor cu drept de vot şi pot vota pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere. Lista se publică pe site-ul Consiliului de mediere în termen de 48 de ore de la publicarea Tabloului mediatorilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Mediatorii autorizaţi deveniţi activi ulterior publicării Tabloului mediatorilor, conform alin. (1), mediatorii inactivi şi care devin activi ulterior publicării Tabloului mediatorilor, conform alin. (1), şi care îndeplinesc condiţiile art. 4 sunt înscrişi pe o listă suplimentară, listă ce va fi definitivată cu 60 de zile înainte de data alegerilor.
    (3) Lista prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afişării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestaţia listei menţionate mai sus se efectuează în scris şi se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere - contestatii@cmediere.ro - sau prin fax la numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. După împlinirea termenului de 72 de ore lista rămâne definitivă.
    (4) Lista prevăzută la alin. (2) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afişării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestaţia listei respective se efectuează în scris şi se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere - contestatii@cmediere.ro - sau prin fax la numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. După împlinirea termenului de 72 de ore lista rămâne definitivă.
    (5) Soluţionarea contestaţiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestaţiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maximum 48 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.

    CAP. III
    Condiţii de depunere a candidaturii şi procedura de validare a candidaturilor
    ART. 6
    Pentru a fi aleşi ca membri ai Consiliului de mediere, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 91 din Statutul profesiei de mediator şi cele prevăzute la art. 2 şi 4 din prezentele proceduri.

    ART. 7
    Cererile de candidatură însoţite de actele doveditoare se depun personal, prin mandatar sau prin corespondenţă cu confirmare de primire, la sediul Consiliului de mediere, conform calendarului alegerilor.

    ART. 8
    Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de candidatură, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere - în original, incluzând şi declaraţia candidatului de respectare a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor;
    b) declaraţia de intenţie privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului de mediere - semnată, în original;
    c) curriculum vitae, în format Europass cu fotografie - semnat de candidat, în original;
    d) cazier judiciar al candidatului, în termen de valabilitate - în original;
    e) certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică;
    f) codul de înregistrare fiscală a formei de exercitare a profesiei - copie certificată „conform cu originalul“;
    g) dovada achitării taxei profesionale datorate până la 31 decembrie a anului anterior (2018) celui în care se organizează alegerile;
    h) dovada că dispune de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere. Dovada se eliberează de către Consiliul de mediere, în urma unei evaluări efectuate de către o comisie/persoană specializată desemnată prin adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de mediere, cu cel puţin 60 de zile înainte de data-limită a depunerii dosarelor de candidatură, la solicitarea candidatului;
    i) dovada vechimii în profesie, conform dispoziţiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator, eliberată de către Consiliul de mediere, la solicitarea candidatului;
    j) dovada efectuării unui număr de 20 de medieri conform dispoziţiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator care va fi făcută sub forma unei declaraţii pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declaraţii.


    ART. 9
    (1) Cererile de candidatură însoţite de documentele menţionate la art. 8 lit. a) vor fi înregistrate de către Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.
    (2) Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menţionarea documentelor depuse şi a numărului de file ale dosarului. Pentru dosarele depuse prin corespondenţă, Consiliul de mediere va expedia confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii la adresa indicată de către candidat.
    (3) Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, în maximum 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în consiliu, precum şi documentele aferente, menţionând „dosar complet“ sau „dosar incomplet, lipseşte (actul lipsă)“.
    (4) Candidaţii publicaţi de către Secretariatul tehnic, cu dosarul de candidatură incomplet, pot depune documente în completarea dosarului, în termen de 48 de ore de la publicarea menţiunii „dosar incomplet“.
    (5) În maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmeşte un proces-verbal privind situaţia dosarelor depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură. Dosarele de candidatură sunt analizate de către Comisia electorală, iar cele găsite incomplete sau care nu au fost completate în termen sunt clasate prin proces-verbal, care va fi afişat pe site-ul consiliului. Împotriva soluţiei de clasare se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare.

    CAP. IV
    Procedura de validare a candidaturilor (Comisia electorală)
    ART. 10
    (1) Validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală.
    (2) Comisia electorală este constituită din 5 (cinci) membri şi 2 (doi) supleanţi, mediatori autorizaţi cu drept de vot.
    (3) Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exerciţiu şi cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.
    (4) Propunerile pentru membri în Comisia electorală se formulează de către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
    (5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe pentru membrii în Comisia electorală.
    (6) Componenţa Comisiei electorale se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere şi reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.
    (7) Secretariatul Comisiei electorale este asigurat de către unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat print-o decizie a preşedintelui Consiliului, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.

    ART. 11
    (1) Comisia electorală este constituită ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere, prin care constată îndeplinirea procedurii, conform art. 10, şi calendarului alegerilor.
    (2) Membrii Comisiei electorale aleg preşedintele comisiei şi stabilesc ulterior procedura de lucru în cadrul comisiei.

    ART. 12
    După constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bază
    de proces-verbal toate cererile de candidatură şi documentele anexate acestora, însoţite fiecare de câte un referat semnat de către un reprezentant al acestuia şi un consilier juridic.

    ART. 13
    (1) Comisia electorală va decide asupra clasării dosarelor incomplete şi asupra validării sau invalidării candidaturilor (din dosarele complete), în termen de 3 (trei) zile de la data constituirii sale.
    (2) Competenţa Comisiei electorale în prima fază se rezumă la verificarea existenţei documentaţiei complete din dosarele de candidatură. După efectuarea acestor verificări Comisia electorală întocmeşte un proces-verbal de clasare pentru dosarele incomplete şi un proces-verbal de situaţie privind dosarele complete.
    (3) În cazul formulării de contestaţii împotriva soluţiei de clasare, dosarele în cauză se vor înainta către Comisia de contestaţii pe bază de proces-verbal semnat de către preşedinţii comisiilor.
    (4) În situaţia admiterii contestaţiilor împotriva soluţiei de clasare, dosarul de candidatură va fi retrimis către Comisia electorală în vederea validării sau invalidării candidaturii, în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
    (5) Dosarele de candidatură se analizează în vederea validării sau invalidării candidaturii, după expirarea termenului de contestaţie privind soluţia de clasare şi după soluţionarea contestaţiei propriu-zise.
    (6) În analiza dosarelor de candidatură, competenţa comisiei în vederea validării sau invalidării unor candidaturi se rezumă la verificarea existenţei declaraţiei prevăzute la art. 8 lit. j), fără a face evaluări pe conţinutul acesteia.
    (7) Decizia Comisiei electorale privind validarea sau invalidarea candidaturilor va fi semnată de către toţi membrii săi şi de către secretarul comisiei, cu precizarea votului şi a eventualelor observaţii.
    (8) Decizia Comisiei electorale se va comunica în maximum 24 de ore, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul propriu.

    ART. 14
    Contestaţiile împotriva deciziei Comisiei electorale se efectuează în scris şi se vor depune la sediul Consiliului de mediere sau se vor transmite pe adresa oficială a Consiliului de mediere - contestatii@cmediere.ro - sau prin fax la numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, în termen de 2 (două) zile lucrătoare.

    CAP. V
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 15
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din 5 (cinci) membri şi 2 (doi) supleanţi, mediatori autorizaţi activi.
    (2) Calitatea de membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru al Consiliului de mediere, angajat în Secretariatul tehnic al Consiliului, precum şi cu cea de membru sau supleant în alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate în desfăşurare.
    (3) Pot fi membri ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor doar mediatorii care au drept de vot.
    (4) Propunerile pentru membrii în Comisia de soluţionare a contestaţiilor se formulează de către corpurile profesionale ale mediatorilor din judeţe conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
    (5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere şi reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.
    (7) Secretariatul comisiei este asigurat prin unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru al comisiei.

    ART. 16
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere prin care constată îndeplinirea procedurii, conform art. 15, şi calendarului alegerilor.
    (2) Membrii Comisiei electorale aleg preşedintele comisiei şi stabilesc ulterior procedura de lucru în cadrul comisiei.

    ART. 17
    (1) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor va primi pe bază de proces-verbal, semnat de către preşedinţii comisiilor, dosarele de candidatură de la Comisia electorală, împreună cu contestaţia şi documentaţia elaborată de către Comisia electorală.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va decide asupra acestora în termen de 2 (două) zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
    (3) Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică în maximum 24 de ore prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.
    (4) Pentru cazul în care contestaţiile sunt admise, dosarele se vor returna imediat după emiterea deciziei Comisiei electorale pe bază de proces-verbal.

    ART. 18
    (1) Lista finală a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afişează în maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul acestuia.
    (2) În interiorul aceluiaşi termen se publică pe site-ul Consiliului de mediere declaraţiile de intenţie şi descrierea competenţelor şi a experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, depuse de către fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum şi curriculum vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

    CAP. VI
    Buletinele de vot
    ART. 19
    (1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct şi secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă. Urnele de vot se amplasează la locaţiile stabilite ca urmare a adoptării unei hotărâri în acest sens de către Consiliul de mediere.
    (2) Organele de conducere ale fiecărui corp profesional al mediatorilor din judeţ sunt responsabile de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de vot, conform instrucţiunilor ce vor fi stabilite de către Consiliul de mediere prin adoptarea unei hotărâri. În situaţia în care unul dintre membrii organelor de conducere ale respectivului corp profesional are calitatea de candidat sau se află în imposibilitate obiectivă de a asigura prezenţa pe parcursul derulării procedurii de colectare a buletinelor de vot, acesta va fi înlocuit de către un mediator cu drept de vot desemnat de către corpul profesional al mediatorilor din judeţ, cu informarea Consiliului de mediere.
    (3) Fiecare mediator înscris pe lista de votanţi are dreptul să îşi exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat şi maximum nouă candidaţi pentru fiecare tur de alegeri.
    (4) Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor şi conţin numele tuturor candidaţilor validaţi de Comisia electorală, în ordine alfabetică.
    (5) Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot conform listei finale, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situaţii de forţă majoră, şi sunt înseriate.
    (6) Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opţiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaţilor înregistraţi oficial prin tipărire în buletinul de vot.
    (7) Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 (nouă) opţiuni pe un buletin de vot sau alte opţiuni decât cele tipărite iniţial în forma oficială a buletinului de vot.
    (8) Votul nu este valabil dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decât cel tipărit conform alin. (3) şi (4).
    (9) Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret la urnă, fiecare mediator care şi-a exprimat votul va semna în lista de votanţi şi va aplica ştampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.
    (10) Orice înscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care şi-a exprimat votul atrag anularea respectivului buletin de vot.
    (11) Buletinul de vot este realizat de asemenea manieră încât să nu poată fi desfăcut şi nici falsificat, sens în care Consiliul de mediere va stabili prin hotărâre modelul de buletin de vot cu toate semnele distinctive care să asigure securitatea acestuia.
    (12) După tipărire, Secretariatul tehnic predă Comisiei electorale buletinele de vot pe bază de proces-verbal în numărul exact de exemplare conform alin. (5), în vederea numărării, aplicării elementelor de siguranţă, grupării în pachete de 50 de bucăţi sau fracţii. La procedurile de predare-primire participă şi Comisia de monitorizare.

    CAP. VII
    Procedura de alegere şi validare a membrilor Consiliului de mediere (Comisia de validare a voturilor)
    ART. 20
    (1) Comisia de validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare şi este formată din 5 (cinci) membri şi 2 (doi) supleanţi, la propunerea corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, prin depunerea propunerilor conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
    (2) Propunerile pentru membrii în Comisia de validare a voturilor se formulează de către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
    (3) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe pentru membrii în Comisia de validare a voturilor.
    (4) Componenţa Comisiei de validare a voturilor se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere şi reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.
    (5) Comisia de validare a voturilor se constituie ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere în exerciţiu, prin constatarea respectării procedurii prevăzute la alin. (2), conform calendarului alegerilor.
    (6) Înainte de începerea activităţii, Comisia de validare a voturilor îşi alege un preşedinte care coordonează activitatea comisiei.
    (7) Comisia de validare a voturilor este asistată de către două persoane din Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot în cadrul comisiei.
    (8) Comisia de validare preia, în vederea numărării voturilor exprimate, urnele sigilate de la Comisia electorală, pe bază de proces-verbal. Urnele cu buletine de vot nu se vor deschide decât după ce au fost recepţionate în totalitate.
    (9) Desigilarea se face pentru toate urnele de vot înainte de procedura de numărătoare; buletinele de vot vor fi analizate fără a fi deschise pentru a verifica dacă corespund din punctul de vedere al condiţiilor de securitate (elementele distinctive care asigură securitatea buletinului de vot) şi de formă (existenţa semnăturii mediatorului votant şi a ştampilei formei de exercitare a profesiei menţionate în Tabloul mediatorilor). Buletinele de vot necorespunzătoare sunt declarate nevalide şi vor fi anulate fără a fi deschise, pe motivul lipsei elementelor de securizare. Buletinele astfel anulate sunt introduse într-o urnă special amenajată care va fi sigilată şi depusă în spaţiul securizat şi monitorizat amenajat la sediul Consiliului de mediere. Pentru aceste buletine de vot se va întocmi un proces-verbal care consemnează numărul total al acestora.
    (10) Buletinelor de vot valide din punctul de vedere al elementelor de securitate li se îndepărtează partea detaşabilă. Partea detaşabilă şi buletinele de vot propriu-zise se introduc în urne speciale. Urna privind părţile detaşabile va fi sigilată de către comisie şi depusă în spaţiul securizat şi monitorizat amenajat la sediul Consiliului de mediere. Pentru aceste părţi detaşabile ale buletinelor de vot se va întocmi un proces-verbal în care se consemnează numărul total al acestora.
    (11) După operaţiunile de la alin. (9) şi (10), comisia poate recurge la deschiderea urnei care conţine buletinele de vot propriu-zise şi la deschiderea buletinelor de vot, la numărarea şi validarea voturilor. În cazul în care perioada de timp alocată în vederea operaţiunilor descrise mai sus este insuficientă, comisia poate decide prelungirea programului de lucru sau amânarea continuării procesului de deschidere, numărare şi validare a voturilor pentru ziua imediat următoare. În acest din urmă caz, comisia va întocmi un proces-verbal cu rezultatul parţial al numărătorii şi validării, ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei. Buletinele de vot rămase nedeschise vor fi reintroduse în urna specială, ce va fi resigilată şi semnată de către fiecare membru al comisiei şi depusă în spaţiul special amenajat şi securizat din cadrul Consiliului de mediere. Pentru a proceda astfel, comisia este obligată să numere şi să valideze toate buletinele de vot deschise până la momentul luării deciziei de întrerupere a procesului de numărare şi validare. La reluarea lucrărilor, comisia verifică integritatea urnei, o deschide, numără buletinele de vot existente în urnă, verifică corespondenţa acestui număr cu numărul indicat în procesul-verbal încheiat în ziua anterioară şi apoi continuă formalităţile conform prezentelor proceduri.
    (12) Preşedintele Comisiei de validare a voturilor anunţă public rezultatul votului prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere şi prin transmiterea pe newsletter.
    (13) Comisia de validare a voturilor întocmeşte un proces-verbal de activitate şi îl depune sub semnătură la Comisia electorală.
    (14) Contestaţiile referitoare la vot se depun în maximum 24 de ore la Consiliul de mediere, iar soluţionarea acestora se face în maximum 24 de ore de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (15) Corpurile profesionale ale mediatorilor din judeţe care au candidaţi înscrişi pe buletinele de vot pot desemna şi câte un observator din partea fiecăruia, care participă la deschiderea urnelor şi validarea voturilor.
    (16) Calitatea de membru în Comisia de validare a voturilor, precum şi cea de observator sunt incompatibile cu cea de candidat şi membru în Consiliul de mediere, precum şi cu cea de membru în alte comisii prevăzute de prezentele proceduri.
    (17) Comisia îşi elaborează proceduri proprii având la bază dispoziţiile prezentelor proceduri.

    ART. 21
    (1) Organele de conducere ale corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe (reprezentanţii) au atribuţii de organizare şi desfăşurare a procesului de vot în fiecare judeţ.
    (2) Responsabilii vor fi nominalizaţi ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere.
    (3) După nominalizare, persoanele desemnate vor fi instruite cu privire la desfăşurarea procedurii de organizare a procesului de vot în fiecare judeţ.
    (4) Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe sunt obligaţi să respecte instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi calendarul alegerilor, care au fost adoptate prin hotărârea Consiliului de mediere.
    (5) Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe au atribuţii privind organizarea spaţiului unde va avea loc procesul de vot şi vor înainta către Consiliul de mediere o informare privind spaţiul identificat în vederea emiterii hotărârii privind locaţiile unde mediatorii îşi vor exercita dreptul la vot.
    (6) Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe preiau urnele, buletinele de vot, ştampila de control şi procesele-verbale transmise de către Comisia electorală şi asigură integritatea şi securitatea acestora până în ziua votului inclusiv.
    (7) În ziua votului, pun la dispoziţie materialele primite şi supraveghează exercitarea votului direct şi secret de către mediatorii cu drept de vot.
    (8) După încheierea votului, expediază către Comisia electorală procesele-verbale, urnele integre şi sigilate, buletinele de vot nefolosite şi ştampila de control.
    (9) Instrucţiunile detaliate privind atribuţiile specifice ale reprezentanţilor corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe în cadrul desfăşurării procesului electoral vor fi stabilite pentru o practică unitară prin hotărâre a Consiliului de mediere.

    ART. 22
    (1) Votul se exprimă secret, o singură dată, prin completarea unui singur buletin de vot.
    (2) Voturile exprimate sunt validate şi numărate de către Comisia de validare a voturilor, care va anunţa public numărul de voturi obţinute de către fiecare candidat, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează rezultatul votului în ordine descrescătoare a voturilor obţinute.
    (3) Procesul-verbal precizat la alin (2) se va afişa şi pe site-ul Consiliului de mediere.

    ART. 23
    (1) Comisia electorală îşi elaborează proceduri proprii având la bază dispoziţiile prezentelor proceduri.
    (2) Pe parcursul procesului electoral, Comisia electorală are următoarele atribuţii: de analiză şi decizie asupra dosarelor de candidatură, aşa cum este prevăzut în prezentele proceduri, de gestionare şi înseriere cu semne distinctive, de securitate a buletinelor de vot, de numărare şi grupare în pachete de câte 50 de buletine, la care se adaugă câte un pachet corespunzător fracţiei reprezentate de restul împărţirii numărului de mediatori aferent fiecărui corp profesional al mediatorilor din judeţe din lista finală cu drept de vot, la care se adaugă un procent de 5%, de expediere a buletinelor şi a ştampilelor de control, a urnelor, a proceselor-verbale necompletate, către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe responsabili.
    (3) Comisia electorală va primi şi îndosaria procesele-verbale transmise de către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe imediat după încheierea exercitării dreptului la vot al tuturor mediatorilor şi va recepţiona în original documentele transmise, buletinele de vot nefolosite, urnele de vot sigilate purtând semnăturile reprezentanţilor corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, precum şi ştampila de control.
    (4) Comisia electorală constată prin proces-verbal integritatea urnelor de vot şi le predă în ordinea recepţionării Comisiei de validare, în vederea numărării voturilor şi validării acestora.
    (5) Ştampilele de control sunt securizate prin depunerea într-o urnă sigilată de către Comisia electorală şi depuse în vederea asigurării securităţii în spaţiul special amenajat şi monitorizat din cadrul Consiliului de mediere.
    (6) Comisia electorală verifică concordanţa dintre procesele-verbale transmise de către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe şi numărul de buletine de vot neutilizate, inclusiv integritatea pachetelor de buletine de vot neutilizate. În situaţia în care Comisia electorală constată neconcordanţe între datele din procesele-verbale şi numărul de buletine de vot neutilizate, va solicita clarificări din partea reprezentanţilor corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, urmând să consemneze în documentul final al alegerilor aspectele relevante în legătură cu posibilele incidente.
    (7) Buletinele de vot neutilizate, introduse într-o urnă sigilată de către Comisia electorală, vor fi depuse în vederea asigurării securităţii în spaţiul special amenajat şi monitorizat din cadrul Consiliului de mediere.
    (8) După finalizarea procesului de numărare şi validare a voturilor şi după soluţionarea contestaţiilor, Comisia electorală va preda spre arhivare Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere urnele conţinând ştampilele de control şi buletinele de vot neutilizate.
    (9) Comisia electorală poate fi sesizată de către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe în urma incidentelor apărute în teritoriu în legătură cu desfăşurarea procesului de vot şi va lua decizii în vederea desfăşurării în bune condiţii a exercitării dreptului de vot în concordanţă cu prevederile normelor incidente.
    (10) Comisia electorală va analiza modul în care s-au desfăşurat alegerile şi va întocmi un referat în care va prezenta etapele desfăşurării alegerilor, însoţit de documentele justificative depuse de către toate comisiile constituite cu prilejul alegerilor.
    (11) Primii nouă candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului-verbal întocmit de către Comisia de validare a voturilor, sunt declaraţi de aceasta ca fiind aleşi pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Următorii trei candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, dar nu mai puţin de 5% din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declaraţi de către Comisia electorală ca fiind aleşi membri supleanţi ai Consiliului de mediere.
    (13) Lista membrilor şi a membrilor supleanţi rezultată în urma votului exprimat, conform procesului-verbal, este transmisă Consiliului de mediere spre publicare.
    (14) Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de către Comisia electorală şi anunţă data şedinţei de constituire a noului Consiliu de mediere.
    (15) Mandatul noului Consiliu de mediere va începe conform dispoziţiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului profesiei de mediator şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

    ART. 24
    (1) În situaţia în care nu sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 22, care să asigure constituirea legală a noului Consiliu de mediere, respectiv 9 (nouă) membri titulari şi 3 (trei) membri supleanţi, care au obţinut un număr de voturi mai mare sau cel puţin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri în condiţiile prevăzute de prezentele proceduri, până la completarea componenţei legale a Consiliului de mediere.
    (2) Organizarea următorului tur de alegeri va începe în maximum 15 zile, pentru care se vor tipări noi buletine de vot în condiţiile prezentelor proceduri de organizare a alegerilor, pe care se vor înscrie doar candidaţii care nu au fost validaţi după turul anterior de alegeri.
    (3) După ce a avut loc un prim tur de alegeri nu se mai pot depune noi candidaturi.
    (4) Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere.
    (5) Comisiile deja constituite rămân în activitate.

    CAP. VIII
    Monitorizarea alegerilor
    ART. 25
    (1) Cu minimum 10 zile înainte de tipărirea buletinelor de vot se constituie Comisia de monitorizare a alegerilor.
    (2) Componenţa Comisiei de monitorizare se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere şi reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere şi este formată din 5 (cinci) membri, mediatori autorizaţi desemnaţi de către reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor din judeţe, care depun în acest sens propuneri conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
    (3) Comisia de monitorizare a alegerilor are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale şi a alegerilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea alegerilor conform prezentelor proceduri.
    (4) Membrii comisiei se întrunesc în plen la începutul şi la finalul mandatului, îşi desemnează un preşedinte şi îşi stabilesc procedura de lucru.
    (5) Mandatul membrilor Comisiei de monitorizare încetează după depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul în care s-au desfăşurat alegerile, dar nu mai târziu de maximum 5 zile de la anunţarea rezultatului final al acestora.
    (6) Raportul integral al Comisiei de monitorizare a alegerilor se publică pe site-ul Consiliului de mediere.

    ART. 26
    (1) Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie să se abţină de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidaţi sau colegi mediatori.
    (2) Este interzisă publicarea sub orice formă a buletinului de vot înainte de anunţarea publică a rezultatelor finale ale votului.
    (3) Comisia electorală, Comisia de soluţionare a contestaţiilor, Comisia de validare a voturilor şi Comisia de monitorizare îşi vor desfăşura activitatea la sediul Consiliului de mediere din municipiul Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    (1) În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condiţiile prevăzute de art. 10 din Statutul profesiei de mediator, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanţi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.

    ART. 28
    (1) Decontarea cheltuielilor de protocol şi a altor tipuri de cheltuieli pentru membrii comisiilor se va face în limita bugetului alocat respectivei comisii şi numai cu avizul preşedintelui de comisie.
    (2) După constituire, fiecare comisie constituită conform prezentelor proceduri de organizare a alegerilor îşi va planifica activitatea şi va înainta o propunere de buget către Consiliul de mediere, spre aprobare.
    (3) Consiliul de mediere aprobă bugetele propuse de către comisii în limita fondului previzionat şi votat de către Consiliul de mediere pentru întreaga organizare şi desfăşurare a procesului electoral.

    ART. 29
    Prezentele proceduri se publică la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul oficial al acestuia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016