Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 octombrie 2014  pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 octombrie 2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România

EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014

    Având în vedere Proiectul Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, înregistrat la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu nr. 4.502 din 15 septembrie 2014, prezentat Congresului de doamna notar public Virginia Beldea, preşedintele Consiliului de administraţie,
    ţinând seama de votul celor 274 de notari publici, reprezentanţi ai Camerelor Notarilor Publici, prezenţi la Congresul al XII-lea al notarilor publici din România,
    în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

    Congresul notarilor publici din România, cu majoritate de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 251 din 6 august 2011 de aprobare a Statutului Casei de Asigurări, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului statut.
    ART. 3
    Prezenta hotărâre se transmite Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, precum şi tuturor notarilor publici.
    ART. 4
    Prezenta hotărâre se va comunica Monitorului Oficial al României, Partea I, în vederea publicării.
    ART. 5
    Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                  Preşedintele Uniunii Naţionale
                 a Notarilor Publici din România,
                    Dumitru Viorel Mănescu


    Bucureşti, 3 octombrie 2014.
    Nr. 11.


    ANEXĂ

                                  STATUTUL
          Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România

    CAP. I
    Reglementări generale

    ART. 1
    În cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România se organizează şi funcţionează, în temeiul legii, Casa de Asigurări a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de Asigurări.
    ART. 2
    (1) Casa de Asigurări are, potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere şi patrimoniu proprii.
    (2) Sediul Casei de Asigurări este în municipiul Bucureşti.
    ART. 3
    (1) Sunt asiguraţi ai Casei de Asigurări toţi notarii publici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
    (2) Asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici în exerciţiu este obligatorie, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de asigurare şi prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată.
    (3) Calitatea de asigurat al Casei de Asigurări se dobândeşte înainte ca notarul public să înceapă să îşi desfăşoare activitatea, potrivit legii, prin încheierea contractului de asigurare şi va deveni efectivă la data începerii activităţii.
    (4) Prin notar public în funcţie se înţelege orice notar a cărui calitate nu a încetat, în condiţiile legii.
    ART. 4
    Casa de Asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a notarului public în exerciţiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte şi acte notariale, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie.
    ART. 5
    Casa de Asigurări îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare. Mijloacele financiare ale Casei de Asigurări sunt formate din primele de asigurare, taxele de înscriere, donaţii, legate şi din alte surse legale.
    ART. 6
    În înţelesul prezentului statut, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) asigurător: Casa de Asigurări;
    b) asigurat: notarul public;
    c) beneficiar (păgubit): terţa persoană căreia asigurătorul urmează să îi plătească despăgubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
    d) contractul de asigurare (poliţa de asigurare): actul juridic bilateral prin care asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului, în schimbul preluării de către acesta a riscului asigurat;
    e) obiectul asigurării: răspunderea civilă a notarului public (asigurat) pentru daunele patrimoniale cauzate terţilor, din culpă, în exercitarea activităţii;
    f) despăgubire: suma datorată de asigurător în cazul producerii evenimentului asigurat potrivit condiţiilor contractului de asigurare;
    g) limita de despăgubire: suma maximă pe care Casa de Asigurări o va plăti în caz de producere a evenimentului asigurat dacă sunt îndeplinite condiţiile de despăgubire din contractul de asigurare;
    h) prima de asigurare: suma datorată şi plătită de asigurat asigurătorului în schimbul asumării riscului de către Casa de Asigurări (preţul asigurării);
    i) riscul asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implică răspunderea civilă profesională a notarilor publici pentru ale cărui urmări/consecinţe se încheie contractul de asigurare;
    j) eveniment asigurat: actul sau faptul care antrenează răspunderea civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârşite de asigurat în legătură cu activitatea notarială;
    k) franciză: suma fixă sau procentul din valoarea daunei lichidabile care rămâne în sarcina exclusivă a asiguratului.
    l) riscurile excluse:
    - operaţiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale şi reglementările cu privire la statutul notarului (se au în vedere operaţiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementează profesia);
    - fapta intenţionată;
    - fapta penală.

    CAP. II
    Drepturile şi obligaţiile notarilor asiguraţi

    ART. 7
    Notarii publici asiguraţi au următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru riscul asigurat, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
    b) să primească, la cerere, informaţii cu privire la sumele de bani subscrise şi depuse şi orice alte informaţii, referitoare la activitatea Casei de Asigurări;
    c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de Asigurări şi a camerelor notarilor publici din care fac parte, în procesele de răspundere civilă;
    d) să participe la reuniunile Camerei Notarilor Publici din care fac parte şi la cele ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în care se discută probleme referitoare la Casa de Asigurări, să îşi prezinte opiniile şi să fie aleşi în organele de conducere ale Casei de Asigurări;
    e) să încheie, la libera alegere, şi alte contracte de asigurare la societăţi de specialitate din România;
    f) să angajeze, la libera alegere, avocaţi în procesele de răspundere civilă în care figurează ca părţi.
    ART. 8
    Notarii publici, asiguraţi ai Casei de Asigurări, au următoarele obligaţii:
    a) înainte de începerea activităţii, notarul public este obligat, sub sancţiunea neemiterii licenţei de funcţionare, să încheie contractul de asigurare cu Casa de Asigurări şi să plătească taxa de înscriere, devenind astfel asigurat al acesteia;
    b) să se asigure pentru răspundere civilă, cel puţin la nivelul minim al primelor de asigurare prevăzute în prezentul statut;
    c) pe perioada exercitării funcţiei, notarul public este obligat, sub sancţiunea retragerii licenţei de funcţionare, să achite, anual şi integral, costul poliţei de asigurare, în condiţiile stabilite prin contractul de asigurare.
    d) pe data retragerii licenţei de funcţionare, contractul de asigurare încetează sau se suspendă, după caz, în funcţie de încetarea ori, respectiv, suspendarea calităţii de notar public;
    e) să depună toate diligenţele, să administreze probele necesare şi să exercite în mod corespunzător dreptul la apărare, folosind căile de apel şi recurs, pentru dovedirea nevinovăţiei, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă;
    f) să depună la Casa de Asigurări o copie de pe acţiunea de chemare în judecată, pentru răspundere civilă, în maximum 10 zile de la primirea citaţiei împreună cu toate documentele justificative şi o cerere scrisă adresată Casei de Asigurări în care să prezinte punctul de vedere;
    g) să depună toate demersurile în vederea exercitării în condiţii corespunzătoare a dreptului la apărare, să invoce toate excepţiile necesare şi să conlucreze cu organele Casei de Asigurări în vederea susţinerii apărării;
    h) să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Camerei Notarilor Publici, din care fac parte şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, referitoare la asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici;
    i) să declare existenţa altor asigurări, pentru aceeaşi răspundere, la asigurători diferiţi, la data producerii evenimentului asigurat;
    j) să nu facă nicio promisiune sau plată terţului ce pretinde despăgubiri;
    k) să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei, alţii decât notarii publici.

    CAP. III
    Organele de conducere

    ART. 9
    Organele de conducere ale Casei de Asigurări sunt:
    - Congresul notarilor publici;
    - consiliul de administraţie;
    - preşedintele.
    ART. 10
    Atribuţiile Congresului notarilor publici privind activitatea de asigurare a notarilor publici sunt:
    a) adoptă Statutul Casei de Asigurări, completările şi modificările ce i se aduc;
    b) analizează şi aprobă raportul Comisiei de cenzori, privind activitatea Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări;
    c) ratifică modificările sau completările aduse statutului.
    ART. 11
    (1) Consiliul de administraţie este format din 5 membri, inclusiv preşedintele.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie şi preşedintele acestuia sunt desemnaţi pe o durată de 4 (patru) ani sau revocaţi, după caz, de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, dintre notarii publici cu experienţă în domeniul organizatoric şi managerial.
    (3) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, semestrial, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, din proprie iniţiativă şi la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale.
    (4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 3 membri şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii acestora.
    (5) Membrii Consiliului de administraţie răspund solidar pentru prejudiciile cauzate Casei de Asigurări, prin hotărârile pentru care aceştia au votat pentru adoptare. Obligarea la plata eventualelor despăgubiri se face de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
    ART. 12
    Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) gestionează fondurile Casei de Asigurări şi aprobă, anual, atât bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza avizului dat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, cât şi exerciţiul bugetar;
    b) aprobă modelul contractului de asigurare care se încheie cu notarii publici;
    c) aprobă plata despăgubirilor pentru riscul asigurat;
    d) angajează, prin concurs, personalul Casei de Asigurări, în conformitate cu nomenclatorul de funcţii, numărul de funcţii, numărul de posturi şi grila de salarizare, aprobate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România;
    e) acceptă donaţiile şi legatele făcute Casei de Asigurări;
    f) anual, la emiterea poliţei de asigurare, Casa de Asigurări va solicita Uniunii informaţii cu privire la conduita profesională a notarului public, iar, în funcţie şi de aceasta, se va întocmi fişa de evaluare de risc profesional a notarului public, pe baza căruia se vor stabili, în condiţiile statutului, de către Consiliul de administraţie, cuantumul anual al primei de asigurare, suma asigurată obligatorie, obligativitatea reîntregirii sumei maxime asigurate şi, corelativ, plata primei de asigurare, precum şi felul poliţei de asigurare;
    g) informează anual notarii publici, prin camerele notarilor publici, cu privire la primele de asigurare subscrise şi depuse;
    h) informează anual Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România despre activitatea desfăşurată şi situaţia financiar-contabilă;
    i) stabileşte taxa de înscriere la Casa de Asigurări;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din lege, statut şi hotărârile Consiliului Uniunii.
    ART. 13
    Preşedintele Consiliului de administraţie este şi preşedintele Casei de Asigurări şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură activitatea curentă a Casei de Asigurări, între şedinţele Consiliului de administraţie, aplicarea legilor, a Statutului şi a hotărârilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România;
    b) reprezintă Casa de Asigurări în raporturile cu Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, camerele notarilor publici, cu notarii publici asiguraţi şi cu orice persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
    c) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Casei de Asigurări;
    d) încheie contractele de muncă şi, după caz, de colaborare cu personalul Casei de Asigurări, aplică sancţiuni, emite decizii de imputare şi desface contractele de muncă şi de colaborare în baza hotărârilor Consiliului de administraţie;
    e) informează periodic conducerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi conducerile camerelor notarilor publici despre activitatea Casei de Asigurări;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin lege, statut şi prin hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România;
    g) în lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de un membru al Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte. Când preşedintele absentează mai mult de 3 luni, înlocuitorul acestuia se stabileşte de conducerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
    ART. 14
    Verificarea activităţii Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări se realizează de Comisia de cenzori a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

    CAP. IV
    Riscul asigurat şi poliţele de asigurare

    ART. 15
    (1) Riscul asigurat reprezintă prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpă, prin fapte şi acte juridice notariale.
    (2) Poliţa de asigurare reprezintă contractul de asigurare încheiat între Casa de Asigurări şi notarii publici.
    (3) Poliţa de asigurare va conţine riscul asigurat, primele anuale de asigurare, modul şi procedurile de acordare a despăgubirilor.
    (4) Asigurarea este valabilă de la începerea activităţii notarului public şi până la încetarea calităţii sale, fiind operantă atât pentru perioada în care notarul public este în exerciţiul funcţiei, cât şi după această perioadă, cu condiţia ca evenimentul asigurat să se fi produs în timpul exerciţiului funcţiei.
    (5) Nerespectarea în cursul anului a termenului pentru depunerea primelor de asigurare subscrise, fără aprobarea Casei de Asigurări, atrage după sine, în anul respectiv, neacordarea de despăgubiri.
    (6) Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise reprezintă opţiunea fiecărui notar public şi este cuprinsă între 1.000 şi 6.000 lei, pentru primul eveniment asigurat/an.
    (7) Pentru producerea, în decursul aceluiaşi an, şi a altor evenimente asigurate în afara celui prevăzut la alin. (6), se va achita franciză obligatorie în valoare de 10% din fiecare daună lichidabilă.
    (8) Primele de asigurare se vor depune în contul Casei de Asigurări sau la casieria acesteia integral, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului în curs.
    (9) Contractul de asigurare constituie titlu executoriu pentru suma cuvenită cu titlu de primă de asigurare şi penalităţile aferente.
    ART. 16
    Asigurarea acoperă:
    a) prejudiciile cauzate de notarul public, din culpă, prin fapte proprii sau ale angajaţilor săi, în exercitarea atribuţiilor profesionale;
    b) prejudiciile produse de notarul public pentru valorile încredinţate în depozit, în afară de cazurile în care dispariţia, distrugerea sau pierderea acestora este urmare a unui caz fortuit ori caz de forţă majoră;
    c) prejudiciile produse de notarul public, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale date de clienţi în depozit, în vederea întocmirii actelor solicitate, limitate la costul de refacere a documentelor.
    ART. 17
    Asigurătorul nu este ţinut răspunzător pentru cererile de despăgubiri în legătură cu:
    a) pretenţiile de despăgubiri, formulate pentru pagubele stabilite prin hotărâri judecătoreşti, care au fost produse cu intenţie de către asigurat, şi nici pentru cele produse din vina beneficiarului asigurării sau de către alte persoane, pentru care asiguratul ori beneficiarul răspund în baza altor legi;
    b) prejudicii datorate întocmirii greşite a actelor, produse exclusiv din vina beneficiarului sau a persoanelor, pentru care beneficiarul răspunde în baza legii;
    c) partea din prejudiciu care depăşeşte limita maximă a despăgubirii asigurate;
    d) cheltuielile de executare a hotărârilor judecătoreşti privind plata despăgubirilor;
    e) răspunderea civilă ce îi poate reveni asiguratului pentru pagubele cauzate terţilor, altele decât cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar public;
    f) prejudiciile cauzate de asigurat decurgând din calitatea de lichidator/fiduciar, mediator şi/sau agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM);
    g) prejudiciile datorate de asigurat cu titlu de daune morale;
    h) prejudiciile datorate de asigurat pentru acte încheiate înainte de începerea activităţii, pe perioada suspendării sau după încetarea calităţii de notar public;
    i) prejudiciile cauzate prin săvârşirea de infracţiuni;
    j) prejudiciile cauzate prin neexercitarea sau exercitarea defectuoasă a dreptului la apărare de către notarul public.
    ART. 18
    Asigurătorul poate fi chemat în garanţie de asigurat, în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din asigurare sau poate interveni, în apărarea asiguratului pe calea intervenţiei accesorii, în acţiunile civile îndreptate împotriva asiguratului.
    ART. 19
    (1) Stabilirea despăgubirilor se poate face pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi Casa de Asigurări în condiţiile contractuale şi/sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
    (2) Limita maximă a despăgubirilor ce se acordă păgubitului sau notarului, după caz, este egală cu valoarea primelor de asigurare achitate de asigurat, multiplicată de 40 de ori, dar nu mai mult de 240.000 lei.
    (3) În toate cazurile, despăgubirile se plătesc numai în România şi numai în moneda naţională.
    ART. 20
    (1) Asigurătorul plăteşte despăgubirea nemijlocit celui păgubit, în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat, despăgubire ce nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului.
    (2) Despăgubirea se plăteşte asiguratului, în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit pe cel păgubit.
    ART. 21
    (1) În limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării, faţă de alte persoane răspunzătoare de producerea pagubei.
    (2) Asiguratul răspunde de prejudiciile cauzate asigurătorului, produse prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut în alineatul precedent.
    (3) Asigurătorul poate opune beneficiarului sau asiguratului, care invocă drepturi derivând din asigurare, toate excepţiile care sunt opozabile asigurării obligatorii de răspundere civilă, potrivit prezentului statut.
    ART. 22
    (1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordată, acţiunea în regres împotriva acelui notar public care a provocat situaţia generatoare de daune este obligatorie, atunci când Casa de Asigurări a fost obligată la plata despăgubirilor pentru riscurile care nu fac obiectul contractului de asigurare (riscuri excluse) sau depăşirea limitei sumei maxime asigurate anual.
    (2) În cazul obligării Casei de Asigurări la acordarea de despăgubiri în baza unei hotărâri definitive, Consiliul de administraţie, în funcţie de actele existente la dosarul ce a făcut obiectul cererii de despăgubiri şi hotărârea instanţei de judecată, poate hotărî introducerea acţiunii în regres împotriva asiguratului în cazul în care se constată că nu poate fi ţinut răspunzător conform art. 17.
    (3) În situaţia în care se hotărăşte că sunt întrunite condiţiile pentru promovarea acţiunii în regres anterior demarării oricărei proceduri judiciare, asiguratul şi asigurătorul au obligaţia de a conveni, prin negociere directă, recuperarea pe cale amiabilă a despăgubirilor achitate.
    (4) Dacă nu se poate conveni pe cale amiabilă, litigiile dintre asiguraţi şi Casa de Asigurări sunt supuse, anterior oricărei alte proceduri judiciare, medierii sau, după caz, arbitrajului efectuat de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România în condiţiile art. 133 din Legea nr. 36/1995, republicată, şi art. 289-294 din regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.
    (5) Soluţia pronunţată de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România este definitivă şi executorie în sistemul de organizare şi desfăşurare a profesiei de notar public.
    (6) Termenul de prescripţie a dreptului de introducere a acţiunii în regres este de 2 ani şi începe să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune.
    ART. 23
    Dacă prejudiciul cauzat este mai mare decât prima subscrisă şi achitată, majorată de 40 de ori, asigurătorul nu este răspunzător pentru acoperirea diferenţei. În acest caz, pentru diferenţe de prejudiciu, notarul public rămâne singurul răspunzător faţă de persoana păgubită.
    ART. 24
    Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de notarul public, prin fapte proprii sau ale angajaţilor săi, în exercitarea atribuţiilor profesionale, când evenimentul s-a produs:
    a) dintr-un caz de forţă majoră;
    b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
    c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane.
    ART. 25
    Asigurătorul efectuează operaţiunile de asigurare numai în moneda naţională.
    ART. 26
    (1) Casa de Asigurări poate încheia contracte de reasigurare cu societăţi comerciale de asigurări, cu aprobarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
    (2) În operaţiunile de reasigurare, condiţiile şi primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.

    CAP. V
    Patrimoniul Casei de Asigurări

    ART. 27
    (1) Fondurile Casei de Asigurări se constituie din primele de asigurare, taxele de înscriere, dobânzi, donaţii, legate şi din alte surse legale.
    (2) Fondul de asigurare se compune din primele de asigurare şi nu poate fi afectat cu cheltuieli de funcţionare a Casei de Asigurări.
    (3) Cheltuielile de funcţionare a Casei de Asigurări şi indemnizaţiile pentru preşedinte şi ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie se asigură din dobânzile obţinute din fondurile Casei de Asigurări, precum şi din alte fonduri, altele decât fondul de asigurare.
    (4) Indemnizaţiile pentru preşedinte şi ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
    (5) Cheltuielile Casei de Asigurări şi ale organelor sale se pot efectua, numai pe bază de documente justificative, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    ART. 28
    În cazul în care, conform prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată, Casa de Asigurări nu va mai funcţiona în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, întreg patrimoniul acesteia revine Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, ca organizaţie profesională a notarilor publici.
    ART. 29
    (1) Casa de Asigurări are obligaţia să constituie şi să menţină rezerve tehnice, pentru activitatea de asigurare de răspundere civilă.
    (2) Nivelul rezervelor se stabileşte anual de către Consiliul de administraţie, cu avizul Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în funcţie de previziunile de risc pentru anul următor.
    ART. 30
    Mijloacele financiare ale Casei de Asigurări se păstrează la, cel puţin, două bănci credibile, agreate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
    ART. 31
    Fondurile Casei de Asigurări, altele decât fondul de despăgubire constituit din fondul de asigurare şi rezerva tehnică, pot fi folosite în activităţi economice aducătoare de venituri, precum şi în alte investiţii.

    CAP. VI
    Alte prevederi

    ART. 32
    (1) Suspendarea din exerciţiul funcţiei de notar public se propune numai după împlinirea termenului de două luni de la împlinirea termenului scadent de plată a primei de asigurare, conform art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 36/1995, republicată.
    (2) Primele de asigurare, depuse pentru constituirea fondului de despăgubire al Casei de Asigurări, nu se restituie.
    ART. 33
    În caz de nevoie, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România va complini fondul de asigurare al Casei de Asigurări, în limita posibilităţilor, urmând ca asiguraţii să returneze, prin contribuţii suplimentare, fondurile primite de Casa de Asigurări.
    ART. 34
    Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind răspunderea civilă a notarilor publici, cu modificările şi completările aduse între congrese de Consiliul de administraţie, se aprobă de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, după consultarea camerelor, şi se constată de Congres.
    ART. 35
    Prezentul statut intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

                   ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016