Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 noiembrie 2015  privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 noiembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015

    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16, art. 17 alin. (2), (3) şi (7), art. 118 alin. (3) şi (4) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
    ţinând cont de prevederile art. 26 alin. (5) şi (8) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
    văzând că, din interpretarea sistematică a prevederilor art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, rezultă că persoana care a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu poate fi admisă în Corpul experţilor electorali, urmând să fie desemnată preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia numai în situaţia în care în localitatea pentru care se organizează tragerea la sorţi computerizată numărul absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii este insuficient,
    având în vedere că, din economia textelor art. 16 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 208/2015, rezultă că avizul favorabil acordat de către Autoritatea Electorală Permanentă este, în esenţă, o operaţiune administrativă prealabilă adoptării deciziei de admitere în Corpul experţilor electorali, a cărei realizare este de resortul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente,
    observând prevederile art. 20-20^2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc atribuţiile Departamentului de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente,
    ţinând cont de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 25.524 din 19 octombrie 2015,
    în temeiul art. 16 alin. (8) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015,

    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21 noiembrie 2013, se abrogă.
    ART. 3
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                                Ana Maria Pătru

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                                Vicepreşedinte,
                        Constantin-Florin Mituleţu-Buică

                                Vicepreşedinte,
                                   Dan Vlaicu

    Bucureşti, 3 noiembrie 2015.
    Nr. 11.

    ANEXĂ

                                  METODOLOGIE
                  de admitere în Corpul experţilor electorali

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În sensul prezentei metodologii, prin Corpul experţilor electorali se înţelege evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi străinătate sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    ART. 2
    (1) Poate face parte din Corpul experţilor electorali persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are drept de vot;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
    e) nu face parte dintr-un partid politic;
    f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
    g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.
    (2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente privind admiterea în Corpul experţilor electorali a persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) se adoptă pe baza avizului favorabil emis de către Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, conform prezentei metodologii, respectiv pe baza propunerilor privind persoanele care au promovat examenul organizat conform prezentei metodologii, formulate de către acelaşi departament.
    (3) Persoana care face parte din Corpul experţilor electorali este exclusă din Corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau referendumurile, precum şi în cazul săvârşirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.
    (4) Decizia Autorităţii Electorale Permanente de excludere a unei persoane din Corpul experţilor electorali se adoptă la propunerea Departamentului de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.

    CAP. II
    Procedura de avizare a persoanelor care au îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia

    ART. 3
    Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experţilor electorali în cazul persoanei care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are drept de vot;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
    e) nu face parte dintr-un partid politic;
    f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
    g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
    h) a exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
    i) nu a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;
    j) nu a săvârşit erori grave în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    k) nu a fost exclusă din Corpul experţilor electorali;
    l) nu s-a retras din Corpul experţilor electorali;
    m) a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 sau 2, după caz, o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    ART. 4
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-g) se realizează prin analiza declaraţiei, a copiei actului de identitate şi a copiei actului de studii prevăzute la art. 3 lit. m).
    (2) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 lit. h) se realizează prin analiza evidenţelor deţinute de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 lit. i) se realizează prin analiza corespondenţei primite de către Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele electorale, precum şi de la alte autorităţi şi instituţii publice, privind constatarea de către acestea a contravenţiilor în domeniul electoral.
    (4) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 lit. j) se realizează prin analiza proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, întocmite şi semnate de către persoana care a solicitat aviz favorabil.
    (5) Analiza prevăzută la alin. (4) vizează corecţiile efectuate de către biroul electoral ierarhic superior privind diferenţele vădite dintre valorile reale ale unor cifre care trebuiau înscrise în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării şi valorile calculate ale acestor cifre care au fost înscrise în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării.
    ART. 5
    Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente emite aviz nefavorabil în cazul persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, care stă la baza deciziei Autorităţii Electorale Permanente privind respingerea cererii de admitere în Corpul experţilor electorali.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru admiterea în Corpul experţilor electorali

    ART. 6
    (1) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali are ca obiect evaluarea următoarelor competenţe specifice:
    a) cunoaşterea legislaţiei în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia;
    b) planificarea operaţiunilor electorale din secţia de votare;
    c) consemnarea rezultatelor votării.
    (2) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali poate avea una din următoarele forme:
    a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziţie de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condiţiile legii, precum şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia;
    b) examen în sistem online.
    ART. 7
    (1) La examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali poate participa persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are drept de vot;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
    e) nu face parte dintr-un partid politic;
    f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
    g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
    h) nu a mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;
    i) a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    (2) La examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali pot participa şi următoarele categorii de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de alin. (1):
    a) persoanele care au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
    b) persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.
    ART. 8
    (1) Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experţilor electorali se poate realiza în oricare din următoarele forme:
    a) programare online la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a), în secţiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorităţii Electorale Permanente;
    b) cerere scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă, primar, prefect sau misiunea diplomatică;
    c) cerere scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, transmisă prin poştă Autorităţii Electorale Permanente, primarului, prefectului sau misiunii diplomatice.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), la data examenului scris, persoana care a solicitat programarea online trebuie să predea evaluatorilor Autorităţii Electorale Permanente cererea scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, precum şi copiile actului de identitate şi actului de studii.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), programarea la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a) se realizează prin contactarea candidatului de către evaluatorii Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai în formele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
    (5) Cererile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi însoţite de copiile actelor de identitate şi actelor de studii ale solicitanţilor.
    (6) Primarii, prefecţii şi misiunile diplomatice redirecţionează, prin mijloace electronice, cererile depuse conform alin. (1) lit. b) şi c) către Autoritatea Electorală Permanentă în 48 de ore de la data înregistrării, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei alegerilor.
    ART. 9
    (1) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali constă în soluţionarea unui test-grilă de verificare a competenţelor prevăzute la art. 6 alin. (1) format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă.
    (2) Tematica examenului de admitere constă din următoarele prevederi legale:
    a) prevederile art. 2-6, art. 16, 18, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 44, art. 81-96, art. 108-111 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali;
    b) prevederile art. 2, 3, art. 7-10, art. 15-19, art. 49 şi art. 51, art. 81-93, art. 98 şi 99 din Legea nr. 208/2015.
    (3) Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente elaborează 20 de seturi de teste-grilă, repartizarea acestora pentru fiecare sesiune de examinare făcându-se în mod aleatoriu şi conform unei proceduri care să asigure confidenţialitatea.
    (4) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puţin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
    ART. 10
    (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor.
    (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii, pe baza actului de identitate.
    (3) Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea actului de identitate sunt consideraţi absenţi.
    (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora înaintea predării lucrărilor atrage eliminarea din examen.
    (5) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Evaluatorul Autorităţii Electorale Permanente, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "Anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în raportul final al examenului.
    (7) Fiecare candidat primeşte testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele.
    (8) Din momentul deschiderii plicului în care se află testul-grilă niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.
    (9) La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă lucrarea, sub semnătură.
    (10) Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezenţa candidatului.
    (11) Lucrările se notează cu "Admis" sau "Respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care răspund corect la 10 întrebări din cele 15 întrebări ale testului-grilă.
    (12) Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaţilor şi se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
    ART. 11
    (1) Candidaţii la examenul de admitere în Corpul experţilor electorali care se desfăşoară în sistem online se identifică în aplicaţia gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator şi a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.
    (2) Rezultatul probei online se comunică automat candidatului şi se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
    ART. 12
    Candidaţii care nu promovează examenul de admitere în Corpul experţilor electorali pot susţine un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalităţi.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 13
    Autorităţile şi organismele din care fac parte persoanele care au constatat săvârşirea de către preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de către locţiitori ai acestora a unor contravenţii prevăzute de legislaţia electorală au obligaţia de a comunica Autorităţii Electorale Permanente, în cel mult 30 de zile de la data constatării, datele de identificare ale contravenienţilor, contravenţiile constatate şi sancţiunile aplicate.
    ART. 14
    Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente gestionează următoarele registre:
    a) registrul cererilor de admitere în Corpul experţilor electorali;
    b) registrul avizelor privind admiterea în Corpul experţilor electorali;
    c) registrul deciziilor privind admiterea în Corpul experţilor electorali, excluderea din Corpul experţilor electorali şi respingerea cererilor de acordare a avizului favorabil pentru admiterea în Corpul experţilor electorali.
    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
    ART. 17
    Dispoziţiile prezentei metodologii privind programarea online şi examenul în sistem online intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016.


    ANEXA 1
    la metodologie

                     Modelul cererii de admitere în Corpul
            experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil

                               CERERE DE ADMITERE
       în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil

                       Autoritatea Electorală Permanentă,
      Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
                            e-mail: expert@roaep.ro

    Subsemnatul, ............(nume, iniţiala tatălui, prenume)............, CNP [][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)...., telefon ..................., e-mail ..........................., având ocupaţia de ................................., de profesie ..............................., solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia.
    Precizez că am mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia în municipiul/oraşul/comuna ...................., judeţul (sectorul) ....................., la alegerile/referendumul ................................ (se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ......... .
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:
    ● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []
    ● studii universitare de licenţă în alte domenii []
    ● învăţământ general obligatoriu []
    Menţionez că doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din ţară sau locţiitor al acestuia cu:
    ● adresa de domiciliu []
    ● adresa de reşedinţă []
    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
    Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.
    Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:
    prin poştă []
    prin e-mail []

    Data ................... Semnătura .....................


    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.


    ANEXA 2
    la metodologie

                     Modelul cererii de admitere în Corpul
            experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil

                               CERERE DE ADMITERE
    în Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil

                       Autoritatea Electorală Permanentă,
      Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
                            e-mail: expert@roaep.ro

    Subsemnatul, ......(nume, iniţiala tatălui, prenume)...., CNP [][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(se înscriu denumirea localităţii şi a statului străin)........ telefon .............................., e-mail .........................., având ocupaţia de .................., de profesie .............., solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia.
    Precizez că am mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia în municipiul/oraşul/comuna ........................., judeţul (sectorul) .................., la alegerile/referendumul ............................. (se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ......... .
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:
    ● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []
    ● studii universitare de licenţă în alte domenii []
    ● învăţământ general obligatoriu []
    Menţionez că doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sau locţiitor al acestuia cu:
    ● adresa de domiciliu []
    ● adresa de reşedinţă []
    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii. (Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate anexează o copie a paşaportului.)
    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
    Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.
    Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:
    prin poştă []
    prin e-mail []

    Data ................... Semnătura .....................


    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.


    ANEXA 3
    la metodologie

                     Modelul cererii de admitere în Corpul
                experţilor electorali din ţară pe bază de examen

                               CERERE DE ADMITERE
           în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen

                       Autoritatea Electorală Permanentă,
      Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
                            e-mail: expert@roaep.ro

    Subsemnatul, .....(nume, iniţiala tatălui, prenume)......, CNP[][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)...., telefon ..................., e-mail ..........................., având ocupaţia de ........................., de profesie ........................, solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza II din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe bază de examen.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:
    ● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []
    ● studii universitare de licenţă în alte domenii []
    ● învăţământ general obligatoriu []
    Menţionez că, în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul experţilor electorali, doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din ţară sau locţiitor al acestuia cu:
    ● adresa de domiciliu []
    ● adresa de reşedinţă []
    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
    Ma angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.
    Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:
    prin poştă []
    prin e-mail []

    Data ................... Semnătura .....................


    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.


    ANEXA 4
    la metodologie

                     Modelul cererii de admitere în Corpul
            experţilor electorali din străinătate pe baza de examen

                               CERERE DE ADMITERE
       în Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de examen

                       Autoritatea Electorală Permanentă,
      Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
                            e-mail: expert@roaep.ro

    Subsemnatul, .....(nume, iniţiala tatălui, prenume)......, CNP[][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)...., telefon ..................., e-mail ..........................., având ocupaţia de ........................., de profesie ........................, solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe bază de examen.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:
    ● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []
    ● studii universitare de licenţă în alte domenii []
    ● învăţământ general obligatoriu []
    Menţionez că, în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul experţilor electorali, doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia cu:
    ● adresa de domiciliu []
    ● adresa de reşedinţă []
    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii. (Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate anexează o copie a paşaportului.)
    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
    Ma angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.
    Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:
    prin poştă []
    prin e-mail []

    Data ................... Semnătura .....................


    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice