Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 28 octombrie 2004  privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 28 octombrie 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarului public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Personalul aparţinând sistemului administraţiei penitenciare beneficiază, pentru perioada în care se află în activitate, de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrană.
    ART. 2
    Normele de hrană zilnice, plafoanele calorice şi categoriile de personal pentru care se acordă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 3
    Hrana personalului administraţiei penitenciare se asigură în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează acordarea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
    ART. 4
    Normele de aplicare a prezentei hotărâri, precum şi structura normelor de hrană se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 5
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare.
    ART. 6
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică în limita bugetului aprobat Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                  ------------
                            p. Ministrul justiţiei,
                             Claudiu Ştefan Seucan,
                                secretar de stat

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                Maria Manolescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 28 octombrie 2004.
    Nr. 1.848.

    ANEXĂ
                                NORMELE DE HRANĂ
 zilnice, plafoanele calorice şi categoriile de personal pentru care se acordă
┌────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea normelor de hrană │ Numărul de │ Categoriile de personal pentru care se acordă │
│ │ calorii om/zi│ │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 1 │ 4300 │Se acordă gratuit, personalului căruia i se aplică │
│(de bază) │ │Statutul funcţionarului public din Administraţia │
│ │ │Naţională a Penitenciarelor şi personalului încadrat │
│ │ │pe bază de contract, care nu beneficiază de alte │
│ │ │norme de bază (2-9 inclusiv şi norma nr. 11) │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 2 │ 5085 │Se acordă gratuit, personalului căruia i se aplică │
│(pentru personalul căruia i se │ │Statutul funcţionarului public din Administraţia │
│aplică Statutul funcţionarului │ │Naţională a Penitenciarelor şi personalului încadrat │
│public din Administraţia Naţio- │ │pe bază de contract, îmbarcat pe nave de suprafaţă, │
│nală a Penitenciarelor îmbarcat │ │maritime şi fluviale, indiferent dacă se execută sau │
│pe nave de suprafaţă, maritime │ │nu ieşiri în mare (fluviu), precum şi pentru timpul │
│şi fluviale) │ │când navele sunt în şantier pentru reparaţii sau │
│ │ │modernizări │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 2 "A" │ 270 │Se acordă gratuit, numai în natură ca supliment, │
│(supliment la norma nr. 2) │ │personalului căruia i se aplică Statutul funcţiona- │
│ │ │rului public din Administraţia Naţională a Peniten- │
│ │ │ciarelor şi personalului încadrat pe bază de con- │
│ │ │tract, care are dreptul la norma de hrană nr. 2 când │
│ │ │intră în serviciul de cart, pe timpul navigaţiei, │
│ │ │la orele 00,00 şi 04,00. De acest supliment benefi- │
│ │ │ciază gratuit şi personalul căruia i se aplică │
│ │ │Statutul funcţionarului public din Administraţia │
│ │ │Naţională a Penitenciarelor şi personalului încadrat │
│ │ │pe bază de contract din echipajele şalupelor când │
│ │ │iese în mare (fluviu) mai mult de 2 ore │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 6 │ 5010 │Se acordă gratuit, personalului căruia i se aplică │
│(pentru personalul căruia i se │ │Statutul funcţionarului public din Administraţia │
│aplică Statutul funcţionarului │ │Naţională a Penitenciarelor şi personalului încadrat │
│public din Administraţia │ │pe bază de contract, care vine în contact cu deţinu- │
│Naţională a Penitenciarelor │ │ţii, încadraţi în: │
│şi personalului încadrat pe bază│ │a) grupele de intervenţie; │
│de contract din sistemul admi- │ │b) subunităţile de pază, escortare şi supraveghere; │
│nistraţiei penitenciare, care │ │c) sectoarele socio-educativ, medico-sanitar şi │
│vin în contact cu deţinuţii, │ │celelalte sectoare ale unităţilor din subordinea │
│care conduce, execută sau │ │Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; │
│coordonează misiuni operative, │ │d) funcţionarilor publici din Administraţia Naţio- │
│de control, informative sau │ │nală a Penitenciarelor care conduc, execută asigură │
│speciale ori contribuie la │ │sau coordonează misiuni operative, de control, │
│realizarea acestora) │ │informative sau speciale ori contribuie la reali- │
│ │ │zarea acestora, altele decât cele de la lit. a, b │
│ │ │şi c. │
│ │ │e) funcţionarilor publici cu statut special din │
│ │ │Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare │
│ │ │şi control al activităţii din sistemul administra- │
│ │ │ţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu │
│ │ │activitatea administraţiei penitenciare. │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 6 "A" │ 5010 │Se acordă gratuit numai în natură, personalului │
│(hrană rece) │ │căruia i se aplică Statutul funcţionarului public │
│ │ │din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi │
│ │ │personalului încadrat pe bază de contract, care │
│ │ │beneficiază de norma nr. 6, pe timpul misiunilor │
│ │ │când acestuia nu i se poate asigura hrană caldă la │
│ │ │unitatea de plecare sau de destinaţie │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 8 │ 4315 │Se acordă gratuit: │
│(pentru elevii şi studenţii │ │- elevilor unităţilor de formare şi perfecţionare │
│unităţilor de formare şi │ │a personalului căruia i se aplică Statutul │
│perfecţionare a personalului │ │funcţionarului public din Administraţia │
│căruia i se aplică Statutul │ │Naţională a Penitenciarelor; │
│funcţionarului public din │ │- elevilor şi studenţilor diferitelor şcoli şi │
│Administraţia Naţională a │ │cursuri până la obţinerea gradului profesional de │
│Penitenciarelor) │ │ofiţer (Academia de Poliţie, etc); │
│ │ │- personalului căruia i se aplică Statutul │
│ │ │funcţionarului public din Administraţia │
│ │ │Naţională a Penitenciarelor şi personalului │
│ │ │încadrat pe bază de contract, care urmează │
│ │ │diferite cursuri sau şcoli de perfecţionare, │
│ │ │calificare, specializare, reciclare, indiferent de │
│ │ │durata lor, dacă pe perioada respectivă nu li se │
│ │ │acordă diurnă de delegare; │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 11 │ 4360 │Se acordă gratuit, personalului căruia i se aplică │
│(de hrană rece) │ │Statutul funcţionarului public din Administraţia │
│ │ │Naţională a Penitenciarelor şi personalului încadrat │
│ │ │pe bază de contract, care beneficiază de normele de │
│ │ │hrană nr. 1-4 şi 7-9, pe timpul transportului sau │
│ │ │când nu i se poate asigura hrană caldă, potrivit │
│ │ │normelor la care are dreptul. Pentru norma de hrană │
│ │ │nr. 2 raţiile prevăzute de norma de hrană nr. 11 se │
│ │ │vor majora până la plafonul prevăzut de aceasta. │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 12 "B" │ 660 │Se acordă gratuit: │
│(supliment pentru eforturi │ │- personalului căruia i se aplică Statutul funcţio- │
│deosebite sau situaţii │ │narului public din Administraţia Naţională a Peni- │
│speciale) │ │tenciarelor şi personalului încadrat pe bază de │
│ │ │contract, precum şi elevilor şi studenţilor din │
│ │ │unităţile de formare şi perfecţionare a agenţilor şi │
│ │ │ofiţerilor, care depun eforturi deosebite sau se │
│ │ │află în situaţii speciale (misiuni, tabere sau alte │
│ │ │activităţi de pregătire, precum şi celor ce execută │
│ │ │activităţi de pază, escortare, supraveghere ale per- │
│ │ │soanelor private de libertate transferate în alte │
│ │ │localităţi decât cele de reşedinţă, pe o durată mai │
│ │ │mare de 12 ore). │
│ │ │- personalului căruia i se aplică Statutul funcţio- │
│ │ │narului public din Administraţia Naţională a Peni- │
│ │ │tenciarelor, care deserveşte dispeceratele sau care │
│ │ │lucrează în ture, numai pe timpul lucrului efectiv │
│ │ │în ture; │
│ │ │- personalului căruia i se aplică Statutul funcţio- │
│ │ │narului public din Administraţia Naţională a Peni- │
│ │ │tenciarelor şi personalului încadrat pe bază de con- │
│ │ │tract, care execută dresajul şi îngrijirea cailor şi │
│ │ │câinilor de serviciu; │
│ │ │- personalului căruia i se aplică Statul funcţiona- │
│ │ │rului public din Administraţia Naţională a Peniten- │
│ │ │ciarelor şi personalului încadrat pe bază de con- │
│ │ │tract, care participă la înlăturarea efectelor unor │
│ │ │calamităţi naturale (cutremure, incendii, etc.) │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 12 "C" │ 554 │Se acordă gratuit: │
│(supliment pentru zile festive) │ │- personalului căruia i se aplică Statutul funcţio- │
│ │ │narului public din Administraţia Naţională a Peni- │
│ │ │tenciarelor şi personalului încadrat pe bază de con- │
│ │ │tract, elevilor şi studenţilor unităţilor de formare │
│ │ │şi perfecţionare a agenţilor şi ofiţerilor, în zilele│
│ │ │festive şi de ziua personalului din sistemul admi- │
│ │ │nistraţiei penitenciare. Pentru promoţia 2004-2005 a │
│ │ │Şcolii de Formare şi Perfecţionare a pregătirii a │
│ │ │agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare, │
│ │ │li se acordă suplimentar, în ziua absolvirii, peste │
│ │ │drepturile prevăzute de normă, 250 ml. vin; │
│ │ │Personalul căruia i se aplică Statutul funcţionarului│
│ │ │public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor │
│ │ │şi personalul încadrat pe bază de contract, alte │
│ │ │persoane din afara unităţii, beneficiază de acest │
│ │ │supliment gratuit numai dacă participă la masa festi-│
│ │ │vă ca invitaţi ai comandantului (directorului). │
│ │ │Aceste categorii de personal primesc şi 50% din norma│
│ │ │principală de hrană din unitatea respectivă numai │
│ │ │pentru masa de prânz, beneficiind în continuare de │
│ │ │normele de hrană la care au dreptul. │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 12 "D" │ 330-660 │Se acordă gratuit, numai în natură, sub formă de │
│(supliment antidot) │ │lapte antidot sau apă minerală şi citrice, persona- │
│ │ │lului căruia i se aplică Statutul funcţionarului │
│ │ │public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor │
│ │ │şi personalului încadrat pe bază de contract, care │
│ │ │îşi desfăşoară activitatea în atmosferă toxică, cu │
│ │ │radiaţii sau locuri de muncă vătămătoare │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma 13 │ 10 ţigări │Se acordă gratuit, promoţiei 2004-2005, a Şcolii de │
│(ţigări) │ indigene fără│Formare şi Perfecţionare a pregătirii agenţilor din │
│ │ filtru pe zi │sistemul administraţiei penitenciare. │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Norma nr. 14 │ Echivalent │Se acordă personalului căruia i se aplică Statutul │
│(pentru substituiri de alimente)│ norme nr. │funcţionarului public din Administraţia Naţională a │
│ │ 1-12 │Penitenciarelor şi personalului încadrat pe bază de │
│ │ │contract, precum şi elevilor şi studenţilor unită- │
│ │ │ţilor pentru formarea şi perfecţionarea agenţilor şi │
│ │ │ofiţerilor, pentru substituirea unor produse cu al- │
│ │ │tele, la echivalent caloric, atunci când lipsesc │
│ │ │unele sortimente prevăzute de norme sau pentru vari- │
│ │ │aţia meniului, fără a se ţine cont de valoarea finan-│
│ │ │ciară a produselor respective. │
└────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘                                         ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016