Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 6 decembrie 2002  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 6 decembrie 2002 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002

    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin Legea nr. 534/2002,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.

    2. După articolul 3 se introduce capitolul I^1 cu următorul cuprins:
    "CAPITOLUL I^1
    Operaţiuni imobiliare efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru construirea locuinţelor prin programe proprii
    Art. 3^1. - În sensul prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, sunt considerate operaţiuni imobiliare încheierea, intermedierea şi gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cadrul unor programe proprii de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari.
    Art. 3^2. - În aplicarea prevederilor art. 3^1 Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate să realizeze următoarele operaţiuni:
    a) să încheie contracte de vânzare-cumpărare, de antrepriza generală, de construire şi/sau de asistenţă tehnica, pentru construirea, achiziţionarea, finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari.
    b) să dobândească terenuri destinate construcţiei de locuinţe prin programe proprii, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţă gratuită pe întreaga durată de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari, în condiţiile legii."

    3. După titlul capitolului II se introduce secţiunea 1 - Atragerea, administrarea resurselor şi realizarea montajelor financiare, care va cuprinde articolele 4-13.

    4. După articolul 13 se introduce secţiunea a 2-a - Subvenţionarea locuinţelor, care va avea următorul cuprins:
    "Art. 13^1. - (1) Fundamentarea necesarului anual de subvenţii se face de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe baza programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar pentru anul următor şi a resurselor estimate a fi utilizate în acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimată a locuinţelor cuprinse în program.
    (2) Fundamentarea necesarului de subvenţii se transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei o data cu fundamentarea necesarului de fonduri prevăzută la art. 4 alin. (1).
    (3) Persoanele care pot beneficia de subvenţii pentru prima locuinţa construită cu credit ipotecar, în condiţiile prevăzute de art. 4 lit. d) din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, vor depune la Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicitarea acordării subvenţiei la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexată, sub forma autentică, o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte ca acesta, respectiv familia sa (soţ, soţie şi copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei alte locuinţe. De subvenţiile respective vor beneficia persoanele fizice pentru care Agenţia Naţională pentru Locuinţe a încheiat contracte de antrepriza cu societăţi comerciale de construcţii începând cu 1 iunie 2002.
    (4) Depunerea solicitării către Agenţia Naţională pentru Locuinţe se face o data cu încheierea contractului de mandat.
    (5) Solicitările depuse vor fi analizate şi aprobate, după caz, de Comitetul de credite al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, o data cu analiza dosarului de credite.
    (6) După aprobarea solicitărilor de acordare a subvenţiei, o data cu încheierea contractelor de construire a locuinţelor se stabileşte cuantumul subvenţiei aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuinţei, care se înscrie în contractul de construire.
    (7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va solicita Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei acordarea subvenţiilor în baza unei situaţii întocmite conform modelului din anexa nr. 10.
    (8) Solicitările de subvenţii, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a sumei reprezentând subvenţii, în funcţie de evoluţia cursului de schimb leu/euro pe perioada cuprinsă între momentul consolidării valorii locuinţei prevăzute în contractul de construire şi momentul primirii sumei. Solicitările de subvenţii reactualizate se vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în vederea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie.
    Art. 13^2. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe subvenţiile cuvenite, din creditele bugetare deschise în acest scop, în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat.
    (2) Subvenţia primită se constituie ca sursa pentru finanţarea parţială a locuinţei pentru care a fost acordată, respectiv pentru reîntregirea resurselor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în cazul în care agenţia a avansat din resursele sale sume pentru finanţarea lucrărilor în cauza."

    5. După alineatul (2) al articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(3) În promovarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se pot avea în vedere transformarea, modernizarea şi/sau reabilitarea unor construcţii aflate în diferite stadii de execuţie, la care a fost sistată finanţarea din cauza insuficienţei sau lipsei de resurse.
    (4) Includerea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se va efectua de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, la solicitarea consiliilor locale şi cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
    (5) Construcţiile aflate în diferite stadii de execuţie, prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau care nu au destinaţie de locuinţe, pot fi incluse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, numai în condiţiile schimbării regimului juridic al dreptului de proprietate asupra respectivelor construcţii şi, după caz, al dreptului de proprietate asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii.
    (6) Toate costurile care rezulta ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) se vor suporta din fondurile alocate pentru derularea programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiţii."

    6. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins:
    "Art. 21^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 24^1 din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, construcţia de locuinţe pentru ţinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani va fi promovată prin obiective de investiţii distincte şi/sau prin obiecte distincte în cadrul unor obiective de investiţii pentru construcţia de locuinţe din lemn.
    (2) Masa lemnoasă necesară realizării construcţiilor de locuinţe prevăzute la alin. (1) va fi asigurată şi pusă la dispoziţie antreprenorului general de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Regia Naţională a Pădurilor va elabora norme şi proceduri aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind masa lemnoasă pe picior ce se alocă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în limita cotelor anuale prevăzute în acest scop prin hotărâre a Guvernului."

    7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    "Art. 32. - Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) şi 3-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    8. După anexa nr. 9 se introduce anexa nr. 10 cu următorul cuprins:

    "ANEXA Nr. 10
     -------------
    la normele metodologice
    ------------------------

    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI


                                                     Aprobat
                                                     -------
                                                     Ministru,


                                     SITUAŢIA
               solicitărilor de subvenţii pentru construirea de
                locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Documentele Sumele solicitate Nr. contractului
crt. prenumele justificative - mii lei - de construire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

                    Declaraţie nr. ...... /data ......


──────────────────────────────────────────────────────────────────────

    NOTA: Agenţia Naţională pentru Locuinţe poartă întreaga răspundere
          asupra datelor înscrise în formular.

                             Avizăm favorabil
                             -----------------
                             Secretar de stat,


                            Propunem avizarea:
                            ------------------
         DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU
             ŞI RELAŢII BUGETARE CONSTRUCŢII LOCUINŢE

              Director general, Director general,
            ..................... ...................


                      DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTAREA
                     INFRASTRUCTURII, INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI

                              Director general,
                             ...................

                      AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

        Director general, Director general economic,
      .................... ...........................


                     Control financiar preventiv
                    .............................."


    ART. 2
    Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        p. Ministrul lucrărilor publice,
                         transporturilor şi locuinţei,
                                 Traian Panait,
                                secretar de stat

                            Ministrul agriculturii,
                           alimentaţiei şi pădurilor,
                                   Ilie Sârbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 6 decembrie 2002.
    Nr. 1.396.
                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016