Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.381 din 12 noiembrie 1974  pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea parcului de transporturi auto    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.381 din 12 noiembrie 1974 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea parcului de transporturi auto

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 141 din 12 noiembrie 1974
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Pe data de 1 ianuarie 1975 se înfiinţează, în subordinea Centralei de transporturi auto de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, întreprinderile de transporturi auto, în judeţe şi municipiul Bucureşti, cu denumirea, sediul şi obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 1.
        Întreprinderile de transporturi auto prevăzute la alineatul precedent se organizează şi funcţionează potrivit normelor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat. Aceste întreprinderi pot avea ca unităţi componente autobaze sau alte formaţiuni de transporturi de mărfuri şi de călători sau specializate pentru transporturi specifice agriculturii, comerţului şi altor sectoare ale economiei naţionale.

    ART. 2
     Întreprinderile de transporturi auto prevăzute la art. 1 se organizează prin preluarea:
    a) întreprinderilor de transporturi auto ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor care îşi încetează activitatea, prevăzute în anexa nr. 2;
    b) unităţilor şi formaţiunilor de transporturi auto din cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetelor executive ale consiliilor populare;
    c) mijloacelor de transport auto de la ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetele executive ale consiliilor populare, precum şi de la unităţile subordonate acestora, care nu au organizate aceste mijloace în unităţi sau formaţiuni auto.


    ART. 3
        Autovehiculele cu grad avansat de uzură. care îndeplinesc condiţiile de casare şi depăşesc consumul normat de carburanţi, nu se preiau, acestea casîndu-se de către unităţile deţinătoare, pînă la data de 31 ianuarie 1975, potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 771/1962 pentru aprobarea regulamentului privind declasarea şi casarea bunurilor aflate în administrarea operativă a întreprinderilor, organizaţiilor economice de stat şi a instituţiilor bugetare.

    ART. 4
     Întreprinderile de transporturi auto prevăzute în anexa nr. 2 îşi încetează activitatea pe data de 31 decembrie 1974; întreg activul şi pasivul rezultat din bilanţul contabil încheiat pe data de 31 decembrie 1974, indicatorii de plan şi obligaţiile contractuale trec pe aceeaşi dată la întreprinderile înfiinţate potrivit prevederilor art. 1.
     Activitatea de transporturi auto din unităţile şi formaţiunile auto prevăzute la art. 2 lit. b), mijloacele de transport auto de la lit. c) din acelaşi articol, planul forţelor de muncă determinat potrivit normativelor în vigoare, aplicabile în sectorul de transporturi auto, precum şi clădirile, utilajele şi instalaţiile pentru exploatare, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a autovehiculelor, materialele, piesele de schimb şi anvelopele, în limita mijloacelor circulante planificate preluate, şi fondurile de investiţii aferente parcului auto preluat, necesare asigurării bazei tehnico-materiale de întreţinere şi reparare a acestuia, trec la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pe data de 1 ianuarie 1975 pe bază de protocoale.
        Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare, precum şi unităţile subordonate acestora, care au predat autovehicule fără bază materială aferentă, le vor asigura în continuare, cu plată, asistenţa tehnică necesară pînă la completarea capacităţilor de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor din fondurile de investiţii preluate, încheind în acest scop convenţii cu întreprinderile de transporturi auto.

    ART. 5
     Autovehiculele prevăzute în anexa nr. 3 rămîn în administrarea şi exploatarea organizaţiilor deţinătoare, care le vor constitui în unităţi de transport auto sau în unităţi mixte cuprinzînd şi alte mijloace mecanizate. Aceste unităţi vor efectua numai categoriile de transporturi prevăzute în anexa nr. 4. Activitatea parcului auto organizat în aceste unităţi se va desfăşura pe bază de indicatori de plan stabiliţi potrivit normelor unice pe economie, elaborate de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
        Transporturile de mărfuri se vor efectua pe bază de programe de transport coordonate şi optimizate, cu precizarea traseelor optime, care se vor înscrie în foile de parcurs, asigurînd încărcarea la capacitate a tuturor autovehiculelor şi eliminarea curselor fără încărcătură. Unităţile de transporturi auto din sectoarele forestier, de construcţii şi de alte profile vor lua măsuri să execute transporturile în convoaie de autovehicule special organizate pentru unităţile care le deservesc, eliminîndu-se sistemul de circulaţie individuală a autovehiculelor.

    ART. 6
        Obiectul de activitate al Centralei de transporturi auto prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifică şi constă în "asigurarea executării transporturilor auto de mărfuri în trafic intern şi internaţional, inclusiv cele cu caracter comercial, şi a transporturilor de călători în trafic intern şi internaţional; asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale parcului auto din dotare, precum şi a asistenţei tehnice pentru parcul auto al unităţilor socialiste fără ateliere proprii; asigurarea pregătirii şoferilor profesionişti pentru nevoile întregii economii".

    ART. 7
     Transportul auto în comun de persoane şi transportul de gospodărie comunală şi locativă, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. c, se execută prin întreprinderi de transport sau unităţi de gospodărie comunală şi locativă din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare, cu autovehicule din dotare destinate acestor activităţi.

    ART. 8
     Întreprinderile de transporturi auto prevăzute în anexa nr. 5 se încadrează în gradul special de organizare, iar Centrala de transporturi auto face parte din grupa a III-a de ramuri.

    ART. 9
     Retribuţia personalului tehnic, economic, de altă specialitate şi administrativ din întreprinderile de transporturi auto înfiinţate potrivit art. 1, de gradul special de organizare, precum şi al unor întreprinderi de gradul I ce se vor stabili conform normelor legale, se va face pe baza anexei nr. III/4 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 914/1968.

    ART. 10
     Personalul preluat de întreprinderile de transporturi auto înfiinţate potrivit art. 1 sau trecut la alte unităţi se consideră transferat în interesul serviciului şi are dreptul - timp de 3 luni de la data transferării - la retribuţia tarifară avută şi, acolo unde este cazul, şi la indemnizaţia de conducere. Diferenţa de retribuţie se suportă de unităţile la care personalul va fi încadrat.
     Personalul prevăzut la alin. 1 care, neavînd o pregătire de specialitate, se recalifică pentru a presta o muncă direct productivă, va primi, timp de 6 luni de la data aplicării prezentei hotărîri, retribuţia tarifară avută la acea dată, recunoscîndu-i-se vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate.
        Conducerile centralelor, întreprinderilor şi altor unităţi economice sînt obligate să asigure repartizarea în muncă a personalului car e devine disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri; pînă la transferarea lor în interesul serviciului în altă unitate, dar nu mai mult de 3 luni, persoanele respective vor beneficia de retribuţia tarifară avută şi, acolo unde este cazul, şi de indemnizaţia de conducere.
        Pentru persoanele care refuză fără o justificare temeinică repartizarea în munca oferită, plata drepturilor prevăzute în prezenta hotărîre încetează pe data emiterii repartiţiei.
        Persoanele transferate în interesul serviciului în altă localitate beneficiază de drepturile prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 253/1973.
        Personalul de conducere şi execuţie încadrat în funcţii inferioare va beneficia cu precădere de majorarea retribuirii muncii planificată pentru actualul cincinal. Majorarea va fi aplicată la noua funcţie în care s-a făcut încadrarea.
     Personalul transferat în condiţiile prezentei hotărîri beneficiază în continuare de drepturile stabilite prin hotărîrile Consiliului de Miniştri menţionate în anexa nr. 6, atît timp cît lucrează în activitatea de transporturi auto şi în aceleaşi condiţii de muncă, fără cumularea drepturilor similare stabilite în prezent pentru personalul din transporturile auto publice.

    ART. 11
     Pentru nepunerea la dispoziţia unităţilor expeditoare a autovehiculelor la locul, data şi ora stabilite de comun acord prin programele de transport şi comenzi, scrise sau telefonice, întreprinderile de transporturi auto vor suporta penalităţile prevăzute în anexa nr. 7.

    ART. 12
        Pentru aprovizionarea populaţiei cu bunuri de larg consum, la timp şi în bune condiţii, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi Ministerul Comerţului Interior vor stabili, pe bază de protocol, măsurile necesare care să asigure organizarea şi executarea transporturilor cu caracter comercial.

    ART. 13
     Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri de a înscrie, pînă la data de 31 martie 1975, pe autovehiculele prevăzute în anexa nr. 3, cap. II pct. 2, 3 şi 4, cap. III, IV, V, VI, VIII şi X, semne distinctive potrivit modelului ce se va stabili de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, de comun acord cu Ministerul de Interne.

    ART. 14
        Pentru analizarea şi rezolvarea situaţiilor decurgînd din aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, se constituie, pe lîngă fiecare comitet executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, comandamente cu caracter permanent formate din delegaţi ai: Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unităţilor economice interesate.
        Organizarea şi funcţionarea acestor comandamente se vor stabili în comun de către Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.

    ART. 15
        Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va controla ca utilizarea autovehiculelor din parcul socialist să se facă potrivit prevederilor prezentei hotărîri. Măsurile ce se vor stabili de acest minister pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport auto sînt obligatorii pentru toate unităţile deţinătoare de astfel de mijloace, indiferent de subordonarea acestora.
     În vederea exercitării controlului, unităţile deţinătoare de parc auto vor emite documente de liberă circulaţie, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 4, potrivit modelului ce se va stabili de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, pentru autovehiculele din dotare.
     Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent unităţile prevăzute la art. 1 şi 7, precum şi autovehiculele speciale şi cele de pînă la 1,5 tone capacitate inclusiv, prevăzute în anexa nr. 3, cap. I şi cap. II pct. 1.

    ART. 16
        Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum să predea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, cu plată, în condiţiile legii, la valoarea reală a bunurilor, ţinînd seama de uzura fizică, parcul auto propriu şi al unităţilor din sistemul cooperaţiei de consum, precum şi baza materială aferentă activităţii de transport preluată, potrivit prevederilor prezentei hotărîri.
        Valoarea reală a bunurilor care se predau se stabileşte de o comisie de evaluare formată din delegaţi ai unităţilor predătoare, întreprinderilor de transporturi auto primitoare şi administraţiei financiare judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.
        Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va asigura, potrivit legii, prin unităţile sale, transporturile necesare cooperaţiei de consum.

    ART. 17
        Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care vor preda autovehicule noilor întreprinderi de transporturi auto, vor stabili prin protocoale de predare-preluare şi influenţele asupra indicatorilor economici şi financiari pe anul 1975, ca urmare a predării parcului propriu şi satisfacerii necesităţilor de transport de către întreprinderile de transporturi auto şi vor asigura, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, regăsirea integrală a influenţelor ce rezultă din această organizare. Prin aceste protocoale Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat predătoare de parc auto vor stabili şi măsurile ce urmează a fi luate pentru ca indicatorii de utilizare a autovehiculelor să se situeze la nivelul indicatorilor aprobaţi prin plan pentru parcul public al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, cu luarea în considerare, în situaţii justificate, a factorilor specifici aferenţi parcului preluat.
     Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor împreună cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat interesate şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu avizul Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor prezenta Consiliului de Miniştri, pînă la data de 1 martie 1975, propuneri pentru modificarea indicatorilor economici şi financiari pe anul 1975 din planurile proprii, cu asigurarea regăsirii influenţelor, precum şi pentru stabilirea modalităţii de acoperire a fondurilor necesare plăţii bunurilor preluate în condiţiile art. 16.

    ART. 18
        Prevederile prezentei hotărîri nu se aplică parcului auto aparţinînd Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi parcului auto din administrarea unităţilor cu caracter special din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor do Maşini-Unelte şi Electrotehnicii.

    ART. 19
        Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 700 la 2.000 lei următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni:
    a) utilizarea autovehiculelor pentru alte transporturi decît cele stabilite potrivit prevederilor din anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărîre;
    b) utilizarea, peste termenul de 31 ianuarie 1975, a autovehiculelor care potrivit, prevederilor art. 3 urmează a fi casate;
    c) neînscrierea pe autovehicule a semnelor distincte, prevăzute la art. 13.

        Contravenţiile prevăzute mai sus se constată şi sancţiunile se aplică de către personalul cu atribuţii de control anume împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi de către ofiţerii şi subofiţerii de miliţie.
        Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi sancţiunii aplicate se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvîrşită contravenţia.
        În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor stabilite mai sus le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

    ART. 20
     Acţiunea de concentrare şi reorganizare a parcului auto se va desfăşura, în perioada octombrie - decembrie 1974, de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor împreună cu ministerele, celelalte organe centrale interesate şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit programului de măsuri prevăzut în anexa nr. 8.

    ART. 21
        Pînă la data de 30 noiembrie 1975 Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, pe baza rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, va face propuneri Consiliului. de Miniştri pentru definitivarea acţiunii de concentrare a parcului auto din economie.

    ART. 22
     Actele normative şi dispoziţiile din actele normative prevăzute în anexa nr. 9, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.


    ANEXA 1

    LISTA
                         întreprinderilor de transporturi auto,
                      sediul şi obiectul de activitate al acestora

┌────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Sediul │Obiectul de │
│crt.│întreprinderii ├────────────┬─────────┤activitate │
│ │ │localitatea │judeţul │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│1. │de transporturi│Alba Iulia │Alba │Pentru toate │
│ │auto Alba │ │ │întreprinderile│
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤de la nr. crt. │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │1- 40 inclusiv:│
│2. │de transporturi│Arad │Arad │ │
│ │auto Arad │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│3. │de transporturi│Piteşti │Argeş │ │
│ │auto Argeş │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│4. │de transporturi│Bacău │Bacău │ │
│ │auto Bacău │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│5. │de transporturi│Oradea │Bihor │ │
│ │auto Bihor │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │ │ │ │
│6. │de transporturi│oraşul │Bistriţa-│ │
│ │auto │Bistriţa │Năsăud │ │
│ │Bistriţa-Năsăud│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│7. │de transporturi│Botoşani │Botoşani │ │
│ │auto Botoşani │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│8. │de transporturi│Braşov │Braşov │ │
│ │auto Braşov │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│9. │de transporturi│Brăila │Brăila │ │
│ │auto Brăila │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│10. │de transporturi│Buzău │Buzău │ │
│ │auto Buzău │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │ │ │ │
│11. │de transporturi│municipiul │Caraş- │ │
│ │auto │Reşiţa │Severin │ │
│ │Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │întreprinderea │municipiul │ │ │
│12. │de transporturi│Cluj-Napoca │Cluj │ │
│ │auto Cluj │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│13. │de transporturi│Constanţa │Constanţa│ │
│ │auto Constanţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │oraşul │ │ │
│14. │de transporturi│Sfîntu │Covasna │ │
│ │auto Covasna │Gheorghe │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│15. │de transporturi│Tîrgovişte │Dîmboviţa│ │
│ │auto Dîmboviţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│16. │de transporturi│Craiova │Dolj │ │
│ │auto Dolj │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│17. │de transporturi│Galaţi │Galaţi │ │
│ │auto Galaţi │ │ │Efectuarea │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤transporturilor│
│ │Întreprinderea │municipiul │ │de mărfuri, │
│18. │de transporturi│Tîrgu Jiu │Gorj │inclusiv a │
│ │auto Gorj │ │ │transporturilor│
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤cu caracter │
│ │Întreprinderea │oraşul │ │comercial de │
│19. │de transporturi│Miercurea- │Harghita │mărfuri pentru │
│ │auto Harghita │Ciuc │ │aprovizionarea │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤unităţilor de │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │desfacere şi a │
│20. │de transporturi│Deva │Hunedoara│populaţiei, în │
│ │auto Hunedoara │ │ │trafic local │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤interurban şi │
│ │Întreprinderea │oraşul │ │internaţional, │
│21. │de transporturi│Slobozia │Ialomiţa │direct sau │
│ │auto Ialomiţa │ │ │combinat eu │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤alte mijloace │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │de transport │
│22. │de transporturi│Iaşi │Iaşi │feroviare şi │
│ │auto Iaşi │ │ │navale │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤efectuarea de │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │transporturi în│
│23. │de transporturi│Bucureşti │Ilfov │comun de │
│ │auto Ilfov │ │ │persoane, pe │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤linii │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │permanente sau │
│24. │de transporturi│Baia Mare │Maramureş│ocazionale, în │
│ │auto Maramureş │ │ │trafic local │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤interurban şi │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │internaţional; │
│25. │de transporturi│Drobeta- │Mehedinţi│pregătirea de │
│ │auto Mehedinţi │Turnu- │ │şoferi │
│ │ │Severin │ │profesionişti. │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│26. │de transporturi│Tîrgu-Mureş │Mureş │ │
│ │auto Mureş │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│27. │de transporturi│Piatra-Neamţ│Neamţ │ │
│ │auto Neamţ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │oraşul │ │ │
│28. │de transporturi│Slatina │Olt │ │
│ │auto Olt │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│29. │de transporturi│Ploieşti │Prahova │ │
│ │auto Prahova │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│30. │de transporturi│Satu Mare │Satu Mare│ │
│ │auto Satu Mare │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │ │ │ │
│31. │de transporturi│oraşul Zalău│Sălaj │ │
│ │auto Sălaj │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│32. │de transporturi│Sibiu │Sibiu │ │
│ │auto Sibiu │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│33. │de transporturi│Suceava │Suceava │ │
│ │auto Suceava │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │oraşul │ │ │
│34. │de transporturi│Alexandria │Teleorman│ │
│ │auto Teleorman │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│35. │de transporturi│Timişoara │Timiş │ │
│ │auto Timiş │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│36. │de transporturi│Tulcea │Tulcea │ │
│ │auto Tulcea │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │oraşul │ │ │
│37. │de transporturi│Vaslui │Vaslui │ │
│ │auto Vaslui │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│38. │de transporturi│Rîmnicu │Vîlcea │ │
│ │auto Vîlcea │Vîlcea │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│39. │de transporturi│Focşani │Vrancea │ │
│ │auto Vrancea │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │ │
│40. │de transporturi│Bucureşti │ │ │
│ │auto Bucureşti │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Efectuarea │
│ │ │ │ │transporturilor│
│ │ │ │ │cu caracter │
│ │ │ │ │comercial de │
│ │Întreprinderea │municipiul │ │mărfuri pentru │
│41. │de transporturi│Bucureşti │ │aprovizionarea │
│ │auto comerciale│ │ │unităţilor de │
│ │ │ │ │desfacere şi a │
│ │ │ │ │populaţiei, în │
│ │ │ │ │municipiul │
│ │ │ │ │Bucureşti. │
└────┴───────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

    LISTA
                         întreprinderilor de transporturi auto
                             care îşi încetează activitatea
                              pe data de 31 decembrie 1974

┌────┬──────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Sediul │Subordonarea │
│crt.│unităţii ├────────────┬─────────┤unităţii │
│ │ │localitatea │judeţul │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│1. │de │municipiul │Braşov │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Braşov │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Braşov │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│2. │de │municipiul │ │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Bucureşti │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Bucureşti│ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │ │
│ │de │municipiul │ │Ministerul │
│3. │transporturi │Cluj-Napoca │Cluj │Transporturilor şi│
│ │auto │ │ │Telecomunicaţiilor│
│ │Cluj-Napoca │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│4. │de │municipiul │Constanţa│Transporturilor şi│
│ │transporturi │Constanţa │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Constanţa│ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│5. │de │municipiul │Dolj │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Craiova │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Craiova │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│6. │de │municipiul │Hunedoara│Transporturilor şi│
│ │transporturi │Deva │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Deva │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│7. │de │municipiul │Galaţi │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Galaţi │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Galaţi │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│8. │de │municipiul │Iaşi │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Iaşi │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Iaşi │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│9. │de │municipiul │Bihor │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Oradea │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Oradea │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │ │
│ │de │municipiul │ │Ministerul │
│10. │transporturi │Piatra-Neamţ│Neamţ │Transporturilor şi│
│ │auto │ │ │Telecomunicaţiilor│
│ │Piatra-Neamţ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│11. │de │municipiul │Argeş │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Piteşti │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Piteşti │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Întreprinderea│ │ │Ministerul │
│12. │de │municipiul │Timiş │Transporturilor şi│
│ │transporturi │Timişoara │ │Telecomunicaţiilor│
│ │auto Timişoara│ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────┘


    ANEXA 3

                                       CATEGORII
                     de autovehicule care rămîn în administrarea şi
                           exploatarea unităţilor deţinătoare
    I. Autovehicule case prin construcţie sînt echipate cu instalaţii ce le fac improprii transporturilor de mărfuri sau de persoane, denumite autovehicule speciale, prevăzute în lista alăturată.
        Această listă poate fi completată şi cu alte autovehicule speciale, de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale interesate.

    II. Autovehicule pentru transporturile operative în procesul de producţie şi de derulare a aprovizionării tehnico-materiale, precum şi cele destinate transporturilor de intervenţie în producţie astfel:
    1. autovehicule de pînă la 1,5 tone capacitate inclusiv;
    2. unu pînă la două autovehicule pentru întreprinderile de grad special şi gradul I şi cîte un autovehicul pentru întreprinderile de gradele II-IV, din industrie, construcţii, mine; petrol şi gaze, comerţ şi agricultură, precum şi pentru bazele şi depozitele de aprovizionare tehnico-materială specializate, din cadrul ministerelor şi celorlalte organe centrale k);
    3. un autovehicul pentru unităţile "service" ale Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele şi Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii;
    4. două pînă la trei autovehicule de fiecare exploatare din sectorul minelor, precum şi de fiecare secţie de producţie din sectorul petrolului, gazelor şi geologiei;

    III. Autovehicule cu caroseria specializată pentru transporturi tehnologice:
    - Pentru întreprinderile care îşi au sediul în afara localităţilor în locuri izolate se pot repartiza pînă la trei autovehicule.
        Unităţile care se încadrează în această situaţie se stabilesc de ministerele şi organele centrale interesate cu acordul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
        Rămîn în administrarea şi exploatarea întreprinderii agricole de stat Chilia Veche, un număr de 40 autovehicule amenajate pentru transportul forţei de muncă speciale, la şi de la locul de muncă şi pentru alte transporturi tehnologice în cadrul acestei întreprinderi. De asemenea, rămîn în administrarea şi exploatarea întreprinderii agricole de stat Insula Mare a Brăilei un număr de 8 autovehicule pentru nevoile proprii. Unităţile agricole de gradul II, în cazuri justificate, pot avea în administrare pînă la două autovehicule.

    – Bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială, Baza de aprovizionare tehnico-materială a municipiului Bucureşti şi filialele acesteia din subordinea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, pot avea în administrare 3-5 autovehicule de transport marfă.
    – Prevederile cap. II, pct. 2 se aplică de la caz la caz şi celorlalte unităţi (centrale, combinate, trusturi, grupuri de întreprinderi, fabrici sau uzine, schele de foraj extracţie şi altor unităţi asimilate, cu denumiri specifice activităţii lor) ce se vor stabili de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor la propunerile ministerelor, celorlalte organe centrale sau comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
    1. autovehicule destinate transportului produselor forestiere*1, organizate în unităţi sau secţii de mecanizare, transport şi construcţii forestiere din subordinea întreprinderilor forestiere de exploatare şi transport, precum şi cîte un autovehicul la fiecare inspectorat silvic pentru acţiuni specifice acestui sector;
    *1 Prin produse forestiere se înţeleg cele rezultate din: exploatarea masei lemnoase (buşteni, mangal, coajă, lemn despicat etc.); industrializarea lemnului (mobilă, cherestea, parchete, binale, lăzi, butoaie etc.); precum şi produse accesorii de pădure (fructe de pădure, bureţi, vînat, fîn, tananţi, miere de albine etc.).

    2. autobasculante din unităţile de construcţii, construcţii-montaj şi producţie industrială pentru construcţii, precum şi din unităţile sau secţiile de mecanizare, transport şi construcţii forestiere;
    3. autovehicule pentru transportul cimentului în vrac;
    4. autoremorchere, trailere şi autovehicule grele pentru transportul prefabricatelor de dimensiuni mari şi al utilajelor de construcţii, precum şi pentru transportul instalaţiilor energetice de foraj şi agregatelor petroliere, miniere şi geologice:
    5. autocisterne pentru aprovizionarea cu combustibil a utilajelor de construcţii, maşinilor şi autovehiculelor proprii, precum şi cele pentru aprovizionarea şi desfacerea produselor petroliere de către unităţile Ministerului Industriei Chimice;
    6. autovehicule destinate probelor tehnologice de fabricaţie, încărcate cu lost şi care circulă pe drumurile publice;
    7. autocisterne destinate transporturilor de vin şi produse alcoolice, ulei comestibil, uleiuri speciale, solvenţi, oxigen lichid, acizi şi alte produse chimice sub presiune;
    8. autobasculante pentru transportul din cariere la concasare, a materiilor prime de extracţie pentru unităţile din industria materialelor de construcţii, precum şi a minereurilor, cărbunelui şi sterilului de la punctele de extracţie pînă la instalaţiile de sortare şi preparare sau depozitare în halde, pentru unităţile din sectorul minelor, petrolului şi geologiei;
    9. autovehicule destinate transportului materialelor tubulare echipate cu instalaţii de încărcare şi pozare mecanizată a tuburilor şi conductelor pentru irigaţii, conducte de apă, petrol şi gaze, precum şi pentru transportul stîlpilor de reţele electrice;
    10. autovehicule pentru transporturi de mobilă şi de confecţii pe umeraşe;
    11. autofurgoane cu caroserie obişnuită, izotermă şi frigoriferă, pentru transportul de vînat, medicamente, produse chimice specifice (acetat de vinil) şi produse biologice, precum şi transporturi tehnologice la unităţile de industrie alimentară şi de panificaţie;
    12. autocisterne pentru colectarea laptelui;
    13. autovehicule amenajate pentru transportul;
    - nutreţurilor combinate, furajelor verzi şi deshidratate;
    – de mazăre;
    – de cereale la fabricile de nutreţuri combinate precum şi seminţe de in, floarea-soarelui şi soia la fabricile de ulei;
    – viţeilor de lapte;

    14. autovehicule specializate pentru transportul animalelor şi păsărilor vii:
    15. autovehicule pentru transportul puilor de o zi.

    IV. Autovehicule destinate pentru:
    1. transportul de minereuri radio-active şi materiale explozive;
    2. evacuarea reziduurilor rezultate din procesul de producţie;
    3. colectarea: pieilor, oaselor, legumelor şi fructelor de la producători individuali, pene şi puf, deşeuri de metale, hîrtie şi sticlă, plante medicinale, precum şi animale mici;
    4. activitatea de cercetare, prospectare şi explorare geologică şi geofizică şi care lucrează în grup cu utilaje sau autovehicule speciale;
    5. transportul de lapte în bidoane*).
        *) - Pe măsura achiziţionării de autocisterne pentru transportul laptelui, autocamioanele ce au fost folosite la transportul laptelui în bidoane se vor transfera la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pentru întreprinderile de transporturi auto subordonate Centralei de transporturi auto.


    V. Autovehicule pentru transportul de mărfuri şi de persoane, cu caracter tehnologic, între secţiile de producţie situate în incinta unităţii, sau în afara acesteia, în cazul în care se circulă pe drumuri de acces nedeschise circulaţiei publice, precum şi autovehicule pentru transportul de mărfuri care, în situaţii deosebite, necesită a fi folosite la transporturile tehnologice între secţiile de producţie ale unităţii situate în aceeaşi localitate. Situaţiile în care se vor putea efectua transporturile tehnologice în cadrul aceleiaşi localităţi vor fi stabilite, de la caz la caz, cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale sau locale interesate.
    VI. Microbuze şi autobuze pentru transportul personalului propriu, în vederea intervenţiilor operative, altor scopuri de serviciu sau cu caracter social:
    1. un microbuz pentru fiecare judeţ în care întreprinderea regională de electricitate îşi desfăşoară activitatea şi două microbuze pentru Întreprinderea de distribuţie a energiei electrice Bucureşti;
    2. unu pînă la două microbuze pentru centralele industriale, combinat, întreprinderile de grad special şi de gradul I, precum şi la exploatările miniere şi schelele petroliere;
    3. un microbuz la întreprinderile de gradele II-IV şi şantierele de construcţii sau de construcţii-montaj;
    4. unu pînă la trei microbuze pentru fiecare minister, celelalte organe centrale şi comitetul executiv al consiliului popular al municipiului Bucureşti;
    5. unu pînă la două microbuze pentru comitetele executive ale consiliilor populare judeţene;
    6. autobuze la unităţile de producţie agricolă de stat situate în puncte izolate, pentru transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, dacă nu poate fi executat cu mijloacele de transport public;
    7. unu pînă la două microbuze la unităţile de producţie agricolă de stat, pentru transportul copiilor la creşe şi grădiniţe.

    VII. Autobuze, microbuze şi autoturisme constituite în întreprinderi de transporturi auto din subordinea Ministerului Turismului, destinate transporturilor turistice.
    VIII. Autoizoterme, autofrigorifere, autocisterne pentru produse alimentare, precum şi autovehicule amenajate pentru transporturi de animale vii, destinate transporturilor în trafic internaţional, organizate într-o întreprindere de transporturi din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
    IX. Tractoare rutiere şi remorcile acestora.
    X. Autovehicule proprietatea cooperativelor agricole de producţie, a cooperativelor meşteşugăreşti şi a asociaţiilor intercooperatiste agricole şi meşteşugăreşti, precum şi a organizaţiilor obşteşti.
        NOTĂ:
    1. Repartizarea autovehiculelor de 1,5 tone capacitate, inclusiv, prevăzute la cap. II pct. 1, pe ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, se face în baza normativului stabilit de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar pe unităţi prin ordinul conducătorului organului central sau decizia comitetului executiv al consiliului popular respectiv.
    2. Autovehiculele prevăzute la cap. III pct. 2-4, inclusiv, rămîn în administrarea unităţilor de construcţii şi construcţii-montaj sau de producţie industrială, pentru construcţii şi construcţii-montaj, numai dacă sînt organizate în unităţi mixte de utilaje şi transporturi.
    3. Numărul de autovehicule prevăzute la cap. II, pct. 2, 3 şi 4, cap. III, pct. 8, 11, 13, 14 şi 15, cap. IV şi cap. VI, pe ministere, celelalte organe centrale şi locale interesate se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor la propunerea acestora.


        LISTA
        autovehiculelor speciale
    – Autoatelier;
    – Autovehicul echipat cu instalaţie pentru clorinarea apei potabile din conductele de alimentare cu ape;
    – Autobaie;
    – Autobetonieră;
    – Autovehicul cu bene detaşabile;
    – Autovehicul cu buncăr pentru transportul varului izolat de mediul înconjurător;
    – Autovehicule echipate cu placă turnantă pentru transportul şi pozarea materialului tubular din sectorul de petrol;
    – Autocurăţitor de canale;
    – Autocarotieră radioactivă sau electrică;
    – Autocombină pentru întreţinerea drumurilor;
    – Autocisternă pentru apă;
    – Autocompresor;
    – Autocaravană cinematografică şi pentru protecţia muncii;
    – Autocar pentru reportaje;
    – Autodentară (autostomatologică);
    – Autodezinsector;
    – Autodezinfectator;
    – Autodesfăşurător de cablu;
    – Autodeparafinator;
    – Autodumper;
    – Autodeflectograf;
    – Autodormitor;
    – Autovehicul pentru ecarisaj;
    – Autoexcavator;
    – Autofreză pentru zăpadă;
    – Autofurgon pentru transportul de valori;
    – Autogunozeră cu benă închisă;
    – Autogunozeră compactoare;
    – Autogudronator;
    – Autogreder;
    – Autohidrobion pentru transportul peştelui viu;
    – Autoîncărcător de zăpadă;
    – Autospecial pentru intervenţii la incendii;
    – Autocisternă pentru stins incendii;
    – Autotun pentru stingerea incendiilor;
    – Autoîncărcător;
    – Autolaborator;
    – Autolibrărie;
    – Automicrofoto;
    – Automăturătoare;
    – Automalaxor de asfalt;
    – Automăsurătoare de fund pentru sonde;
    – Automalaxor;
    – Automacara;
    – Automegafon;
    – Automagazin;
    – Autovehicul pentru transporturi mortuare;
    – Autovehicul echipat cu stelaje şi tuburi de oxigen fixe;
    – Autopompă;
    – Autopompă cisternă;
    – Autoprospecţiuni;
    – Autoplatformă cu braţ articulat;
    – Autoradiologică;
    – Autosalvare;
    – Autostropitoare;
    – Autoscară;
    – Autostingător;
    – Autostaţie pentru alimentare cu apă;
    – Autosondeză;
    – Autostaţie seismică;
    – Autostaţie electrometrică;
    – Autostaţie pentru producerea curentului electric;
    – Autostaţie pentru radio şi televiziune;
    – Autostaţie pentru încărcat oxigen;
    – Autostaţie pentru fabricat gheaţă;
    – Autostarter;
    – Autoscreper;
    – Autosunet;
    – Autostivuitor;
    – Autoservice;
    – Autosală operaţii medicale;
    – Autoturbofreză;
    – Autoturn telescopic;
    – Autotroliu;
    – Autovehicul echipat cu troliu - în faţă şi spate - cu cabină dublă, pentru intervenţii la liniile electrice;
    – Autotransportor de bitum;
    – Autotransportor de beton de ciment;
    – Autotransvazor combustibil;
    – Autoemiţător pentru televiziune;
    – Autovidanje.


    ANEXA 4

                              CATEGORIILE DE TRANSPORTURI
                            care se vor efectua de unităţile
                                 de transport auto sau
                      mixte cu autovehiculele din dotarea acestora
    A. Unităţile şi secţiile de mecanizare, transport şi construcţii forestiere
    1. Transporturi cu autovehicule specializate:
    a) de produse forestiere, de la punctele de exploatare forestieră la depozitele intermediare sau finale, la staţiile de cale ferată sau la unităţile de prelucrare a lemnului;
    h) de vînat şi fructe de pădure, de la punctele de recoltare la depozitele frigorifere, la staţiile de cale ferată sau la aeroport;
    c) de mărfuri de orice fel, necesare exploatărilor forestiere sau unităţilor de prelucrare a lemnului, efectuate cu aceste autovehicule la cursa de înapoiere;
    d) de combustibili, lubrifianţi şi ciment în vrac.

    2. Transportul muncitorilor forestieri, la şi de la punctele de exploatare forestieră, efectuate cu autovehicule amenajate pentru persoane, din cele care exercită transporturile prevăzute la pct. 1 lit. a).
    3. Transporturi cu autobasculante a materialelor de construcţii în sectorul forestier, în zona de activitate a unităţilor şi secţiilor de mecanizare, transport şi construcţii forestiere.
    4. Transporturi cu autocamioane grele, trailere şi autoremorchere, de utilaje, instalaţii şi prefabricate, în zona de activitate a unităţii sau secţiei deţinătoare, pentru nevoile proprii.

    B. Unităţile mixte de utilaje şi transporturi
    1. Transporturi cu autobasculante cînd deservesc utilaje de construcţii şi construcţii-montaj, de la locul de încărcare pînă la locul de punere în operă a materialului, precum şi transporturi cu autobasculante în activitatea de producţie industrială pentru construcţii, de la locul de încărcare pînă la depozitul cel mai apropiat sau staţia de cale ferată cea mai apropiată deschisă acestui trafic.
    2. Transporturi cu autocamioane grele, trailere şi autoremorchere, de utilaje, instalaţii, aparataje, prefabricate şi construcţii metalice, în zona de activitate a unităţii deţinătoare, pentru nevoile proprii.
    3. Transporturi cu autovehicule specializate, de combustibili, lubrifianţi şi ciment în vrac, precum şi cu autovehicule proprii special amenajate pentru transportul personalului nelocalnic, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1586/1970.

    C. Unităţile de transport sau de gospodărie comunală şi locativă din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare
    1. Cu parcul auto destinat transporturilor de mărfuri:
    a) transporturi de mărfuri cu autovehicule taxi, pentru nevoile populaţiei;
    b) transporturi efectuate cu autovehicule, pentru activităţi de gospodărie comunală şi locativă, în cuprinsul şi în afara oraşelor şi municipiilor, pînă în localităţile componente sau comunele suburbane ale acestora.

    2. Cu parcul auto destinat transporturilor de persoane:
    a) transporturi în comun cu autobuze, în cuprinsul şi în afara oraşelor şi municipiilor, pînă la localităţile componente sau comunele suburbane ale acestora;
    b) transporturi cu autoturisme taxi, în trafic urban şi interurban.


    D. Întreprinderea de transporturi turistice
        Transporturi de persoane, în scopuri turistice, cu autobuze, microbuze şi autoturisme în trafic intern şi internaţional.

    E. Unităţile service
     Transporturi cu autovehicule de marfă pentru asigurarea de prestări de servicii şi asistenţă tehnică, de către unităţile "service" prevăzute în anexa nr. 3 cap. II pct. 3, privind montajul, punerea în funcţiune, efectuarea de probe, funcţionarea, remedierile şi reparaţiile, urmărirea comportării în exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse livrate, în cadrul termenului de garanţie şi post-garanţie.

    F. Pentru toate unităţile socialiste
    1. Transporturi cu autovehiculele prevăzute în anexa nr. 3 cap. II, astfel:
    a) transporturi operative, pentru intervenţii în procesul tehnologic de producţie, în zona de activitate a unităţii deţinătoare cu autovehicule încărcate cu materiale şi mijloace tehnice specifice intervenţiei respective, însoţite de personal de lucru;
    b) transporturi pentru procesul de derulare a aprovizionării tehnico-materiale, în judeţul în care sînt înmatriculate autovehiculele.

    2. Transporturi cu autovehiculele prevăzute în anexa nr. 3 cap. IV, în zona de activitate a unităţii deţinătoare.
    3. Transporturi tehnologice între secţiile de producţie, efectuate în incinta unităţii sau în cadrul aceleiaşi localităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 cap. V.
    4. Transporturi de persoane cu microbuze, în limitele judeţului unde acestea sînt înmatriculate.
    5. Transportul personalului invalid din sectorul cooperaţiei meşteşugăreşti de la domiciliu la locul de muncă şi retur, efectuat cu autobuze în cuprinsul aceleiaşi localităţi.
    6. Transporturi de mărfuri efectuate de tractoare rutiere cu remorci pentru:
    a) nevoile proprii ale unităţilor deţinătoare, în raza de activitate a acestora;
    b) unităţile de producţie agricolă de către unităţile prestatoare de servicii ale acestui sector, în raza lor de activitate.

    7. Transportul personalului unităţilor agricole de stat la şi de la locul de muncă cu autovehicule amenajate corespunzător condiţiilor de siguranţa circulaţiei.

    G. Cooperativele agricole de producţie şi asociaţiile intercooperatiste
    1. Transporturi de orice fel, în cadrul cooperativelor agricole de producţie şi între subunităţile acesteia pentru desfăşurarea procesului propriu de producţie.
    2. Transporturi de mărfuri, din producţia proprie, destinate desfacerii pe piaţa liberă, între locul de producţie şi localitatea de valorificare din judeţul de sediu a cooperativei agricole de producţie respective.
    3. Transporturi de grîu, porumb, sfeclă, cartofi şi alte produse agricole de masă, în perioada campaniilor de recoltare, indiferent de localitate.
    4. Transporturi de persoane cu autovehicule special amenajate, la şi de la locul de muncă, pentru nevoile de producţie proprii.

    H. Organizaţii obşteşti
    1. Transporturi pentru activităţile proprii, cu autovehicule în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 cap. II, corespunzător unităţilor de gradele II-IV.
    2. Transporturi de persoane efectuate de Biroul de turism pentru tineret al Uniunii Tineretului Comunist, în condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2170/1968.


    ANEXA 5

        Întreprinderilor de transporturi auto încadrate în gradul special de organizare
    1. Întreprinderea de transporturi auto Cluj.
    2. Întreprinderea de transporturi auto Ilfov.
    3. Întreprinderea de transporturi auto Prahova.
    4. Întreprinderea de transporturi auto Bucureşti.

    ANEXA 6

                                         LISTA
                              actelor normative prin care
                         se stabilesc anumite drepturi de care
                          beneficiază personalul transferat în
     condiţiile art. 10 din prezenta hotărîre
    1. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1070/1955 privind acordarea de cărbuni pentru uz casnic, cu preţ preferenţial.
    2. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1683/1957 cu privire la unele măsuri pentru atragerea şi permanentizarea muncitorilor în industria minieră şi îmbunătăţirea nivelului de trai.
    3. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1053/1959 privind regimul indemnizaţiilor şi sporurilor ce se pot acorda salariaţilor nelocalnici trimişi la lucrări pe şantiere sau în locuri izolate.
    4. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1351/1960 privind acordarea unui spor asupra salariilor tarifare salariaţilor întreprinderii miniere Harghita.
    5. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 466/1963 privind acordarea unui spor pentru condiţii de izolare şi altitudine salariaţilor localnici ai exploatării miniere Suiov din cadrul Trustului Minier Baia Mare şi ai exploatării miniere Muncelul Mic din cadrul Trustului Minier Deva.
    6. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 748/1965 privind aprobarea unor sporuri la salariu angajaţilor întreprinderii miniere Vatra Dornei şi Întreprinderii miniere Moldova Nouă.
    7. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 789/1969 privind reglementarea timpului de lucru şi a transportului angajaţilor din unităţile miniere subordonate Ministerului Minelor, precum şi acordarea de credite acestor angajaţi pentru construcţii de locuinţe proprietate personală.
    8. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 305/1972 privind reglementarea călătoriilor gratuite pe c. f. în interes personal ale unor angajaţi din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, ale unor pensionari proveniţi din angajaţii permanenţi ai căilor ferate, precum şi ale membrilor de familie ai acestora.
    9. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 606/1972 privind reglementarea unor drepturi ale minerilor şi personalului tehnic-administrativ care lucrează în exploatările miniere de cărbuni aparţinînd întreprinderilor de industrie locală din judeţele Argeş şi Vîlcea.
    10. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1505/1972 privind aplicarea şi experimentarea unor elemente de cointeresare materială a salariaţilor din unităţile miniere.


    ANEXA 7

                Penalităţi ce se aplică unităţilor de transporturi auto,
                     pentru nepunerea la dispoziţia expeditorilor,
                  a mijloacelor de transport la data şi ora stabilită
                         (prin programare, convenţie, comandă)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- în lei - │
├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────┤
│ │Cuantumul penalităţilor │ │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
│Categoria │după │după │după una │după 2 │peste 2 │ │
│transporturilor şi │primele 2│primele 4│zi │zile │zile │Obs.│
│felul mărfurilor │ore │ore │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │
│ │t.cap.oră│t.cap.oră│t.cap.oră│t.cap.oră│t.cap.oră│ │
├──┬────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ │Mărfuri │ │ │ │ │ │ │
│ │perisabile în │ │ │ │ │ │ │
│a)│trafic local │6 │- │48 │52 │60 │ │
│ │comercial şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interurban │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ │Intervenţii │ │ │ │ │ │ │
│ │urgente, │ │ │ │ │ │ │
│b)│transport de │4 │- │32 │36 │40 │ │
│ │cooperare, de │ │ │ │ │ │ │
│ │aprovizionare şi│ │ │ │ │ │ │
│ │desfacere │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┤
│ │Restul │ │ │ │ │ │ │
│ │transporturilor,│ │ │ │ │ │ │
│ │pentru produsele│ │ │ │ │ │ │
│ │de masă, precum │ │ │ │ │ │ │
│ │şi pentru │ │ │ │ │ │ │
│c)│transporturile │- │2 │16 │18 │20 │ │
│ │de trafic │ │ │ │ │ │ │
│ │combinat sau din│ │ │ │ │ │ │
│ │campaniile │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │
│ │(neperisabile) │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────┘

        NOTA:
    - Penalităţile se aplică la tonajul nominal al autovehiculului solicitat şi stabilit de comun acord între unitatea expeditoare şi unitatea de transport, pentru neprezentarea autovehiculelor la ora convenită din vina exclusivă a unităţii de transport.
    – Penalitatea se calculează la ziua normală de lucru (8 ore).
    – Penalităţile ce se suportă de expeditor, respectiv destinatar sînt cele stabilite prin Decretul nr. 523/1973 privind aprobarea tarifelor etalon reaşezate, precum şi unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reaşezate pentru transporturi de mărfuri pe c.f. şi cu mijloace auto.
    – Răspunderea pentru pagubele produse prin nerespectarea obligaţiilor derivînd din contracte se stabileşte potrivit legii.


    ANEXA 8

                                        PROGRAM
              privind desfăşurarea acţiunii de concentrare a parcului auto
            în întreprinderi de transport pe judeţe şi municipiul Bucureşti
                                şi organizarea acestora

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│Nr. │Măsura │Cine execută │Perioada │
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Constituirea de │ │ │
│ │comisii în fiecare │ │ │
│ │judeţ şi municipiul│ │ │
│ │Bucureşti, formate │ │ │
│ │din delegaţi ai │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Transporturilor şi │Ministerul │ │
│ │Telecomunicaţiilor,│Transporturilor şi │ │
│ │celorlalte │Telecomunicaţiilor,│ │
│ │ministere şi organe│ministerele şi │ │
│ │centrale interesate│celelalte organe │ │
│ │şi comitetelor │centrale │octombrie │
│1. │executive ale │interesate, │1974 │
│ │consiliilor │comitetele │ │
│ │populare judeţene │executive ale │ │
│ │şi al municipiului │consiliilor │ │
│ │Bucureşti, │populare judeţene │ │
│ │coordonate de │şi al municipiului │ │
│ │Ministerul │Bucureşti. │ │
│ │Transporturilor şi │ │ │
│ │Telecomunicaţiilor,│ │ │
│ │pentru concentrarea│ │ │
│ │şi reorganizarea │ │ │
│ │parcului auto din │ │ │
│ │economie. │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Stabilirea cu │ │ │
│ │fiecare │ │ │
│ │întreprindere │ │ │
│ │predătoare a │Comisiile judeţene │octombrie-│
│2. │autovehiculelor, a │şi din municipiul │noiembrie │
│ │bazei materiale şi │Bucureşti. │1994 │
│ │a forţei de muncă, │ │ │
│ │care urmează a fi │ │ │
│ │preluată. │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │Ministerul │ │
│ │Stabilirea │Transporturilor şi │ │
│ │sarcinilor şi │Telecomunicaţiilor,│ │
│ │volumului de │împreună cu │ │
│ │transport ce │ministerele şi │ │
│ │urmează a le │celelalte organe │octombrie-│
│3. │executa │centrale interesate│noiembrie │
│ │întreprinderile nou│şi comitetele │1974 │
│ │înfiinţate pentru │executive ale │ │
│ │beneficiarii de la │consiliilor │ │
│ │care s-au preluat │populare judeţene │ │
│ │autovehicule. │şi al municipiului │ │
│ │ │Bucureşti. │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Elaborarea şi │ │ │
│ │definitivarea noii │ │ │
│ │structuri │Ministerul │ │
│ │organizatorice │Transporturilor şi │ │
│ │pentru Centrala de │Telecomunicaţiilor │ │
│4. │transporturi auto, │împreună cu │octombrie │
│ │întreprinderi şi │Consiliul │1974 │
│ │autobaze şi │Organizării │ │
│ │supunerea │Economice şi │ │
│ │proiectului de act │Sociale. │ │
│ │normativ (decret) │ │ │
│ │spre aprobare. │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Centralizarea │ │ │
│ │datelor primite de │ │ │
│ │la consiliile │ │ │
│ │judeţene, │ │ │
│ │analizarea lor cu │Ministerul │ │
│ │ministerele, │Transporturilor şi │ │
│ │celelalte organe │Telecomunicaţiilor │ │
│ │centrale interesate│împreună cu │ │
│ │şi comitetele │ministerele, │ │
│ │executive ale │celelalte organe │decembrie │
│5. │consiliilor │centrale interesate│1974 │
│ │populare judeţene │şi comitetele │ │
│ │şi al municipiului │executive ale │ │
│ │Bucureşti şi │consiliilor │ │
│ │întocmirea │populare judeţene │ │
│ │proiectelor de │şi al municipiului │ │
│ │protocol în vederea│Bucureşti. │ │
│ │preluării │ │ │
│ │autovehiculelor, │ │ │
│ │bazei materiale şi │ │ │
│ │forţei de muncă. │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Adaptarea │ │ │
│ │regulamentelor de │ │ │
│ │organizare şi │ │ │
│ │funcţionare ale │Ministerul │decembrie │
│6. │Centralei de │Transporturilor şi │1974 │
│ │transporturi auto │Telecomunicaţiilor.│ │
│ │şi întreprinderilor│ │ │
│ │la noua structură │ │ │
│ │organizatorică. │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │Ministerul │ │
│ │ │Transporturilor şi │ │
│ │ │Telecomunicaţiilor,│ │
│ │Preluarea efectivă │ministerele şi │ │
│ │a autovehiculelor, │celelalte organe │ │
│7. │bazei materiale şi │centrale interesate│decembrie │
│ │a forţei de muncă │şi comitetele │1974 │
│ │pe bază de │executive ale │ │
│ │protocol. │consiliilor │ │
│ │ │populare judeţene │ │
│ │ │şi al municipiului │ │
│ │ │Bucureşti. │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Definitivarea │ │ │
│ │sarcinilor de plan │Ministerul │ │
│8. │pe toate secţiunile│Transporturilor şi │decembrie │
│ │la întreprinderile │Telecomunicaţiilor.│1974 │
│ │de transporturi nou│ │ │
│ │înfiinţate. │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │ │
│ │formalităţilor de │ │ │
│ │înscriere şi │ │ │
│ │funcţionare a │Ministerul │decembrie │
│9. │întreprinderilor de│Transporturilor şi │1974 │
│ │transporturi nou │Telecomunicaţiilor.│ │
│ │înfiinţate, │ │ │
│ │începînd cu data de│ │ │
│ │1 ianuarie 1975. │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┘


    ANEXA 9

                                         LISTA
                       actelor normative şi a unor prevederi din
                            actele normative care se abrogă
    1. Articolele 1-9 inclusiv din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 107/1960 privind reorganizarea transporturilor de mărfuri şi călători cu mijloace auto şi reglementarea casării şi reparaţiilor capitale la autovehicule, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 8 din 8 martie 1960.
    2. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 329/1960 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 107/1960, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 11 din 4 aprilie 1960.
    3. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 34/1966 privind unele măsuri pentru folosirea unor mijloace de transport auto de către instituţiile artistice de spectacole, publicată în Buletinul Oficial nr. 2 din 20 ianuarie 1966.
    4. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1914/1966 privind exceptarea de la prevederile art. 9 din Instrucţiunile aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 329/1960, a autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri pentru aprovizionarea populaţiei, publicată în Buletinul Oficial nr. 55 din 13 septembrie 1966.
    5. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1844/1967 privind exceptarea de la prevederile art. 9 din Instrucţiunile aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 329/1960, a autovehiculelor destinate transporturilor de materii prime, materiale şi produse aparţinînd organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, publicată în Buletinul Oficial nr. 71 din 5 august 1967.
    6. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1187/1971 privind folosirea mijloacelor de transport auto ale unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 118 din 3 octombrie 1971.
    7. Articolul 6 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 734/1961 privind unele măsuri pentru reorganizarea transporturilor forestiere cu mijloace auto.
    8. Articolul 28 din Regulamentul privind predarea, preluarea, achiziţionarea şi valorificarea deşeurilor metalice şi metalelor vechi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 695/1962, publicate în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 21 din 23 iulie 1962.
    9. Articolul 4 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 570/1965 privind reglementarea vînzării, cumpărării şi circulaţiei grîului, secarei, porumbului, precum şi făinurilor acestora, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 26 din 13 iulie 1965.
    10. Articolul 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1505/1966 privind unele măsuri în legătură cu parcul propriu de autovehicule al Departamentului pentru valorificarea legumelor şi fructelor din cadrul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Productie.
    11. Articolul 7 alineatul 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1761/1967 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exportului de carne.
    12. Articolul 34 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1453/1968 privind valorificarea legumelor, fructelor şi cartofilor timpurii şi de vară, publicată în Buletinul Oficial nr. 96 din 15 iulie 1968.
    13. Articolul 8 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2264/1969 cu privire la înfiinţarea Centralei pentru valorificarea legumelor şi fructelor, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, publicată în Buletinul Oficial nr. 143 din decembrie 1969.
    14. Articolul 25 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 651/1971 privind planificarea, finanţarea şi creditarea mijloacelor circulante, repartizarea şi vărsarea beneficiilor, finanţarea investiţiilor la întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, precum şi unele măsuri pentru funcţionarea acestora, publicată în Buletinul Oficial nr. 70 din 5 iunie 1971.
    15. Articolul 18 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 218/1972 privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi a trusturilor staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, publicată în Buletinul Oficial nr. 27 din 6 martie 1972.

                                      ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016