Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2013) 3.187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi al art. 8 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Se instituie schema de ajutor de stat în baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii şi a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament.
    (2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat, astfel cum e definită la art. 2. pct. 15 din Regulament este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratat, conform criteriilor prevăzute de art. 44 din Regulament.
    ART. 2
    (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, iar perioada de aplicare este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai devreme de data publicării numărului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene, până la data de 31 decembrie 2020.
    (2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, respectiv de 21 euro/1.000 litri.
    (3) Diferenţa dintre rata accizei standard de la titlul VII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse potrivit alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.
    (4) Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (5) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute în anexă.
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) întreprindere - în baza art. 1 din anexa I la Regulament se consideră orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoane fizice autorizate şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat sau alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;
    b) IMM-uri sau microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii - înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulament.
    (2) Întreprindere aflată în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (24), iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, şi atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a scăzut/este diminuat ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când în ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi/sau capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.

    CAP. II
    Beneficiarii, criterii de eligibilitate, forma ajutorului, intensitatea ajutorului, durata ajutorului şi bugetul ajutorului

    ART. 4
    Beneficiarii schemei sunt întreprinderile, aşa cum sunt definite la art. 3 alin. (1), respectiv:
    a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
    b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
    c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
    ART. 5
    Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti/centrele locale.
    ART. 6
    (1) Beneficiază de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme orice solicitant care depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul prealabil pentru solicitarea finanţării.
    (2) Cererea privind acordul prealabil se depune anual şi va conţine cel puţin următoarele:
    a) informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau efectivele de animale/păsări/ albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul, şi/sau lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le execută până la sfârşitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării;
    b) în cazul solicitanţilor persoane fizice, un angajament care va preciza că în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, aceştia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.
    (3) Cererea se depune, după cum urmează:
    a) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă; sau
    b) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu completările ulterioare.
    (4) Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.
    (5) Ajutorul de stat prevăzut prin prezenta schemă nu poate fi cumulat cu alte forme de sprijin pentru aceleaşi costuri eligibile.
    ART. 7
    În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.
    ART. 8
    (1) Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior.
    (2) Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defalcată pe lucrări, privind cantităţile de motorină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale prevăzute la alin. (1).
    ART. 9
    (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă trimestrial ajutorul de stat sub formă de rambursare, în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi trimite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină determinate la plată, aferente trimestrului anterior.
    (3) După primirea situaţiei centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină achiziţionate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cantităţile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
    (4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 10
    (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei reglementate de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat.
    (2) Anual, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului se aprobă sumele totale necesare schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 11
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de prezenta hotărâre, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 12
    Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 13
    Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către instituţiile în drept a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat necuvenite, potrivit legii.
    ART. 14
    Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro


                      PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA

                         Contrasemnează:
                        -----------------
                      Ministrul agriculturii
                      şi dezvoltării rurale,
                       Daniel Constantin

                  Ministrul finanţelor publice,
                       Darius-Bogdan Vâlcov

                  Ministrul afacerilor externe,
                     Bogdan Lucian Aurescu


    Bucureşti, 29 decembrie 2014.
    Nr. 1.174.


    ANEXĂ

              Cantităţile maxime anuale de motorină pentru care se acordă
                     ajutor de stat sub formă de rambursare


┌─────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ Cantităţi maxime de │
│crt. │ Specificare │ motorină (litri) │
├─────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ I│Sectorul vegetal │ 367.000.000 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ II │Sectorul zootehnic │ 40.000.000 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ III │Sectorul îmbunătăţiri funciare │ 3.000.000 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL│ │ 410.000.000 │
└─────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Specificare │ Consum specific (UM) │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Sector vegetal │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cereale │ 78 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Orez │ 96 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Leguminoase boabe │ 78 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Oleaginoase │ 78 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cartof │ 150 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Sfeclă de zahăr │ 139 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Tutun şi hamei │ 140 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Plante medicinale şi aromatice │ 100 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Legume cultivate în câmp │ 148 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Legume cultivate în spaţii protejate │ 75 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Pepeni verzi şi galbeni │ 150 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Flori şi plante ornamentale │ 100 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Ciuperci │ 80 litri/tonă │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti │ │
│temporare │ 30 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Plante de nutreţ + însilozare │ 130 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Livezi │ 130 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Căpşun, alţi arbuşti fructiferi │ 65 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Viţa-de-vie │ 125 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru │ │
│alte culturi permanente │ 150 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, │ │
│plantaţii portaltoi, altele │ 40 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Plante energetice nonalimentare │ 100 litri/ha │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Sector zootehnic │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Păsări │ 39 litri/UVM │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Porc │ 6 litri/UVM │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Bovine │ 56 litri/UVM │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Ovine, caprine │ 6,75 litri/UVM │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Albine şi viermi de mătase │ 18 litri/familie/cutie │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Îmbunătăţiri funciare │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Instalaţii de irigat acţionate cu motoare │ │
│termice │ 50 litri/1.000 mc apă │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

                   ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016