Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 iulie 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. III din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                --------------
              Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                               Dan Mircea Popescu

           Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
                             Marian Florian Săniuţă

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                 Eugen Uricaru,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 23 iulie 2004.
    Nr. 1.145.


    ANEXĂ

                               NORME METODOLOGICE
                      de aplicare a prevederilor Legii nr.
                203/1999 privind permisele de muncă, republicată


    ART. 1
    (1) Permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează, la cerere, străinilor de către Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, denumită în continuare lege, precum şi de prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme.
    (2) Titularul permisului de muncă eliberat potrivit alin. (1) poate să fie încadrat în muncă pe baza contractului individual de muncă pe durată determinată la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentanţă autorizată din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.
    ART. 2
    (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, potrivit legii, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia din România cu privire la încadrarea în muncă şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă şedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, precum şi străinilor exceptaţi de la regimul obligativităţii vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă, potrivit dispoziţiilor legale.
    (2) Străinului titular al unui drept de şedere temporară în scop de reîntregire familială sau de studii i se poate acorda, la cerere, permis de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Străinul nu poate solicita concomitent mai multe permise de muncă în vederea încadrării în muncă, în acelaşi timp, la mai mulţi angajatori.
    (4) Străinul care are calitatea de asociat la o societate comercială din România nu poate obţine permis de muncă în baza vizei de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
    (5) Nu se eliberează permisul de muncă pentru domenii de activitate în care, potrivit legii, nu pot fi încadraţi străini.
    ART. 3
    (1) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, necesară pentru obţinerea permisului de muncă, se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, după avizul Autorităţii pentru străini.
    (2) La solicitarea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă se prezintă avizul favorabil pentru acordarea acestei vize, eliberat de Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.
    ART. 4
    (1) În vederea obţinerii avizului favorabil prevăzut la art. 3 alin. (2), angajatorul persoană juridică depune la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, precum şi dovada din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară, şi la declararea stării de faliment;
    b) scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta îşi are deschis contul;
    c) dovezi eliberate de instituţiile competente privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    d) atribuţiile şi cerinţele postului, dovada selecţiei pentru ocuparea postului, făcută de angajator, prin adeverinţa eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul, cu privire la forţa de muncă autohtonă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale;
    e) curriculum vitae al străinului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;
    f) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română şi legalizat de notarul public; diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice eliberate în străinătate, în sistemul de învăţământ, vor fi însoţite de atestatul de recunoaştere eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu;
    g) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate, însoţite de copia atestatului de recunoaştere a pregătirii profesionale emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
    h) copia documentului de trecere a frontierei al străinului şi, după caz, copia permisului de şedere în România.
    (2) Pentru obţinerea avizului favorabil prevăzut la art. 3 alin. (2), angajatorul persoană fizică depune la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă o cerere motivată însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-h), precum şi următoarele documente:
    a) copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente;
    b) dovada că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;
    c) cazierul judiciar.
    (3) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
    (4) Avizul eliberat de Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă în vederea obţinerii vizei pentru angajarea în muncă a străinilor este valabil 3 luni de la data eliberării acestuia.
    (5) În cazul neacordării avizului, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă are obligaţia de a comunica în scris angajatorului, în termenul prevăzut la alin. (3), motivele care au stat la baza acestei decizii.
    (6) Decizia Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă de neacordare a avizului poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
    ART. 5
    (1) Dosarul pentru eliberarea permisului de muncă se depune la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă de către angajator şi va conţine:
    a) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;
    b) documentul de trecere a frontierei al străinului, valabil cel puţin un an de la data acordării vizei de lungă şedere, pe care este aplicată viza de lungă şedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, în original şi în copie;
    c) certificatul de cazier judiciar din ţara de origine sau de provenienţă a străinului ori alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din acel stat, tradus în limba română şi legalizat de notarul public, din care să rezulte că străinul nu are antecedente penale;
    d) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de instituţiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte că străinul este apt de a fi încadrat în muncă;
    e) două fotografii tip B.I.;
    f) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), actualizate, dacă între data înregistrării cererii pentru obţinerea avizului favorabil şi data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de muncă trec mai mult de 60 de zile.
    (2) Pentru străinii în cazul cărora nu este necesară obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă, dosarul pentru eliberarea permisului de muncă se depune de către angajator şi va conţine:
    a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, pentru angajatorul persoană juridică, respectiv copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente, pentru angajatorul persoană fizică;
    b) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;
    c) documentul de trecere a frontierei al străinului;
    d) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română şi legalizat de notarul public; diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice eliberate în străinătate, în sistemul de învăţământ, vor fi însoţite de atestatul de recunoaştere eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu;
    e) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate, însoţite de copia atestatului de recunoaştere a pregătirii profesionale, emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
    f) certificatul de cazier judiciar din ţara de origine sau de provenienţă a străinului ori alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din acel stat, tradus în limba română şi legalizat de notarul public, din care să rezulte că străinul nu are antecedente penale;
    g) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de instituţiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte că străinul este apt de a fi încadrat în muncă;
    h) două fotografii tip B.I.
    (3) Cererea pentru eliberarea permisului de muncă se soluţionează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. La eliberarea permisului de muncă se va prezenta dovada achitării taxei şi a comisionului prevăzute de lege. Pe documentele prin care au fost achitate taxele şi comisioanele pentru eliberarea permiselor de muncă unităţile Trezoreriei Statului vor confirma prin semnătură şi ştampilă încasarea sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat.
    (4) În cazul neacordării permisului de muncă, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (3), motivele care au stat la baza acestei decizii.
    (5) Persoanele cărora nu le-au fost eliberate permisele de muncă vor fi comunicate Autorităţii pentru străini, în termen de 10 zile de la data respingerii cererii pentru eliberarea documentului.
    (6) Decizia de neacordare a permisului de muncă de către Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
    ART. 6
    Procedura privind eliberarea automată a permisului de muncă se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor.
    ART. 7
    (1) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pe noi intervale de câte 12 luni, în cadrul perioadei de valabilitate a paşaportului.
    (2) Permisul de muncă poate fi eliberat/prelungit şi pe perioade de timp diferite de cea prevăzută la art. 4 alin. (2) din lege, în baza prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) din lege.
    (3) La eliberarea/prelungirea în condiţiile alin. (2) a permisului de muncă se vor percepe taxele prevăzute la art. 10 din lege, dacă acordurile, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel.
    ART. 8
    (1) Cetăţenii străini al căror acces pe piaţa muncii este reglementat prin acorduri, convenţii şi înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state pot fi încadraţi în muncă fără permis de muncă, dacă această prevedere este stabilită prin textul acordului, convenţiei sau înţelegerii.
    (2) Străinii prevăzuţi la art. 6 lit. d) din lege care pot fi încadraţi în muncă fără permis de muncă sunt străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Străinii prevăzuţi la art. 6 lit. h) din lege care pot fi încadraţi în muncă fără permis de muncă sunt străinii care urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul ministerelor, al altor organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori în cadrul autorităţilor administrative autonome.
    ART. 9
    (1) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă se depune la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă în cursul ultimei luni de valabilitate a permisului, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c) şi h), pentru angajatorul persoană juridică, sau documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. b) şi c), pentru angajatorul persoană fizică, actualizate, precum şi permisul de muncă, contractul individual de muncă încheiat pe baza permisului de muncă, permisul de şedere valabil şi dovada achitării taxei şi a comisionului pentru prelungirea permisului de muncă, prevăzute de lege.
    (2) Pentru străinii în cazul cărora nu este necesară obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă, cererea pentru prelungirea permisului de muncă se depune în termenul prevăzut la alin. (1) şi va fi însoţită de documentul de trecere a frontierei, permisul de muncă, contractul individual de muncă încheiat pe baza permisului de muncă, permisul de şedere valabil, precum şi dovada achitării taxei şi a comisionului pentru prelungirea permisului de muncă, prevăzute de lege.
    (3) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă se soluţionează în termen de 10 zile de la data înregistrării.
    (4) Dacă străinul are permis de şedere valabil şi angajatorul nu a depus cererea pentru prelungirea permisului de muncă în termenul prevăzut la alin. (1), se poate obţine un nou permis de muncă la acelaşi angajator, dacă cererea este depusă în termen de maximum 30 de zile de la expirarea permisului de muncă. Pentru eliberarea noului permis de muncă se prezintă documentele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) şi dovada achitării taxei şi a comisionului pentru eliberarea permisului de muncă.
    ART. 10
    (1) În termen de 10 zile de la data eliberării permisului de muncă, angajatorul are obligaţia să încheie contract individual de muncă pe durată determinată cu străinul, numai pe perioada de valabilitate a permisului de muncă.
    (2) Angajatorul are obligaţia să înregistreze contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată cu salariatul străin la inspectoratul teritorial de muncă, în termenul prevăzut de lege.
    ART. 11
    În termen de 5 zile de la data încadrării în muncă cu contract individual de muncă pe durată determinată, străinul are obligaţia să se prezinte la Autoritatea pentru străini pentru a solicita acordarea vizei în vederea eliberării permisului de şedere temporară în România.
    ART. 12
    (1) Permisul de muncă se anulează de Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă în următoarele cazuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la:
    a) solicitarea angajatorului, ca urmare a încetării din iniţiativa sa a raportului de muncă al străinului sau în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă ca urmare a acordului părţilor;
    b) solicitarea străinului, ca urmare a încetării raportului de muncă din iniţiativa acestuia;
    c) sesizarea organelor competente, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul în care străinul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de şedere în România sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile privind încadrarea în muncă;
    d) sesizarea organelor competente, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) pentru încadrarea în muncă;
    e) neprezentarea angajatorului sau a titularului permisului de muncă în vederea ridicării permisului de muncă de la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, în termen de 30 de zile de la data soluţionării cererii conform termenului legal.
    (2) În cazul în care nu este prelungit în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1), permisul de muncă expiră la încheierea perioadei pentru care a fost acordat.
    (3) Permisul de muncă expirat ori anulat se depune sau, după caz, se reţine la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, însoţit, dacă este cazul, de cererea de anulare şi de documentele care atestă încetarea raporturilor de muncă.
    ART. 13
    (1) Permisul de muncă pierdut se declară nul de către titular prin publicarea unui anunţ într-un ziar de largă circulaţie. Pierderea permisului de muncă se comunică Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, în termen de 3 zile de la data constatării pierderii. În acelaşi termen se comunică Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă deteriorarea sau distrugerea permisului de muncă.
    (2) La cererea titularului, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă va elibera un duplicat al permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.
    (3) Pentru eliberarea duplicatului, la cererea titularului se anexează documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau, după caz, la alin. (2). Duplicatul se eliberează pentru perioada de valabilitate rămasă a permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.
    ART. 14
    (1) Permisul de muncă se păstrează de către angajat. Pentru a face dovada legalităţii încadrării în muncă a străinului, angajatorul trebuie să deţină o copie legalizată a permisului de muncă.
    (2) Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul de muncă, încadrarea în muncă la alt angajator se poate face numai dacă se obţine un nou permis de muncă.
    (3) Pentru eliberarea unui nou permis de muncă se vor depune la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă cererea şi documentele prevăzute la art. 4 şi 5.
    (4) Cererea pentru eliberarea unui nou permis de muncă se soluţionează în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia.
    ART. 15
    Comunicarea dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, referitoare la acordarea avizului pentru încadrarea în muncă a străinilor, eliberarea, evidenţa şi anularea permiselor de muncă, se stabileşte prin protocoale încheiate între ministere.
    ART. 16
    Modelul permisului de muncă este prezentat în anexa nr. 2.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ROMÂNIA
    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă

                                      AVIZ

    În baza cererii înregistrate cu nr. .... din ..... şi a documentaţiei depuse
de .............., cu sediul în ............., nr. de înmatriculare în registrul
comerţului .........., cod fiscal ............,
    Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă avizează favorabil acordarea vizei
de lungă şedere pentru angajare în muncă necesare obţinerii permisului de muncă
domnului/doamnei ....................., născut/născută la data de ............
în localitatea ................, ţara ............., cu domiciliul în .........
................


                             Semnătura şi ştampila

                              ..................

    Nr........ data ........

--------
    *) Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.    ANEXA 2
    la normele metodologice


                                     Fila 1

                   - recto - - verso -
    ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
    │ │ │
    │ ROMÂNIA │ │
    │ MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII │ │
    │ SOCIALE ŞI FAMILIEI │ │
    │ │ │
    │Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă │ │
    │ │ │
    │ PERMIS DE MUNCĂ │ Este salariat la ............. │
    │ Seria...... nr....... │ .............................. │
    │ │ cu sediul în .................,│
    │ ________ │ .............................. │
    │ │ │ Numele .................... │ .............................. │
    │ │ │ Prenumele ................. │ în funcţia de ................ │
    │ │ foto │ Data naşterii ............. │ .............................. │
    │ │ │ Locul naşterii............. │ Data emiterii .................│
    │ │ │ Cetăţenia ................ │ │
    │ │________│ Documentul de trecere a │ │
    │ frontierei seria .......... │ │
    │Semnătura*) nr. ....................... │ │
    │ şi Eliberat la data │ │
    │ ştampila de ....................... │ │
    │ Valabil până la data │ │
    │ de ....................... │ │
    └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

    *) Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.


                                     Fila 2

                   - recto - - verso -
    ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ │ │
    │ Anul │ Anul │
    ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    │ Prelungit de la data ....... │ Prelungit de la data ....... │
    │ │ │
    │ Valabil până la data de .... │ Valabil până la data de .... │
    │ │ │
    ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    │ Anul │ Anul │
    ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    │ Prelungit de la data ....... │ Prelungit de la data ....... │
    │ │ │
    │ Valabil până la data de .... │ Valabil până la data de .... │
    │ │ │
    └───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                                             ┌─────────┐
                                                             │ │
                                                             │ Foto │
                                                             │ 3/4 │
                                                             └─────────┘

                              CURRICULUM VITAE


    1. Numele
...............................................................................
    2. Prenumele
...............................................................................
    3. Numele purtate anterior
...................................................
    4. Locul naşterii: ţara ......................, localitatea
...................................................
    5. Data naşterii
...............................................................................
    6. Cetăţenia/cetăţeniile actuală/actuale
...............................................................................
    7. Documentul de călătorie: tipul .................. seria .......... nr.
...........................
       Eliberat de ţara ........................ la data
...........................
    8. Domiciliul permanent actual: ţara .......... localitatea
...........................
    9. Starea civilă
..........................................................................
    10. Calificările profesionale
...................................................
    11. Traseul profesional (angajatori anteriori, cu datele de identificare
ale acestora, precum şi funcţiile avute la fiecare dintre aceştia):

┌─────┬────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Angajator / │ Perioada │ Funcţia │
│crt. │ date de identificare │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 6. │ │ │ │
│ │ │ │ │
└─────┴────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘

    12. Profesia de bază
...............................................................
        Locul de muncă actual
.............................................................
    13. Limbile străine cunoscute
........................................................
    14. Alte menţiuni*)
.......................................................

--------
    *) Această rubrică va conţine şi declaraţia pe propria răspundere a
străinului, din care să rezulte că nu are antecedente penale, că este apt
din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are
cunoştinţe minime de limba română.


                                 ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016