Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 21 decembrie 2018  pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea  Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale  şi oficiile de dezvoltare montană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 21 decembrie 2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 17 alin. (1) şi (3) din Legea muntelui nr. 197/2018,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se organizează Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare ANZM, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, care îşi încetează existenţa.
    (2) Agenţia Naţională a Zonei Montane are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judeţul Suceava.

    ART. 2
    ANZM are ca obiectiv elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonei montane din România, zonă marcată de specificitate, fragilă ecologic şi defavorizată economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

    CAP. II
    Funcţiile şi atribuţiile Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
    ART. 3
    Pentru realizarea obiectivului, ANZM exercită următoarele funcţii principale:
    a) de autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    b) de strategie, prin care asigură întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;
    c) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite de acesta;
    d) de implementare a Programului de încurajare a activităţilor din zona montană, potrivit prevederilor art. 16 din Legea muntelui nr. 197/2018;
    e) de autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 197/2018, şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, cu completarea şi gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.


    ART. 4
    În exercitarea funcţiilor sale, ANZM are următoarele atribuţii:
    a) asigură monitorizarea şi evaluarea implementării orientărilor strategice naţionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;
    b) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;
    c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea economicosocială şi protecţia zonei montane, păstrarea atributelor ecologice ale pajiştilor montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale, stimularea creşterii efectivului de animale din zona montană;
    d) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru programe de susţinere a investiţiilor ce au ca scop dezvoltarea durabilă a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, condiţiile de acordare, criteriile, modul de acordare, sursa de finanţare etc., cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/de minimis/fonduri europene;
    e) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale;
    f) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană;
    g) stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind în zona montană;
    h) realizează propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;
    i) asigură circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media;
    j) contribuie la formarea unei culturi montane în România;
    k) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane în teritoriul desemnat;
    l) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor din zona montană, inclusiv prin punerea la dispoziţia solicitanţilor a unor proiecte-tip;
    m) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central şi a celui de la nivelul teritoriului;
    n) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;
    o) poate acorda, la cerere, consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural, montan, ecoturismului şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;
    p) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile, cuantumul, condiţiile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi despăgubirilor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;
    q) monitorizează programele şi proiectele de dezvoltare sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane;
    r) elaborează ghiduri de bune practici specifice activităţilor economice din zona montană, adresate populaţiei din zona montană;
    s) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
    ş) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;
    t) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie care au fost ratificate de România, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    ţ) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cadrul Asociaţiei Europene a Zonelor Montane - EUROMONTANA şi în cadrul Parteneriatului Montan Internaţional (ONU/FAO);
    u) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu Ministerul Mediului şi cu Secretariatul Convenţiei Carpatice, Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, în ceea ce priveşte gestionarea Protocolului pentru agricultură durabilă şi dezvoltare rurală;
    v) inventariază nevoile de formare profesională şi consultanţă şi monitorizează procesul de formare profesională din zona montană;
    w) organizează, prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane ale României;
    x) asigură promovarea menţiunii de calitate facultative „produs montan“ prin acţiuni de diseminare a informaţiilor referitoare la certificare şi înregistrare;
    y) elaborează procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;
    z) verifică conformitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, precum şi respectarea legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;
    aa) completează şi gestionează Registrul naţional al produselor montane şi asigură publicitatea acestuia;
    bb) asigură activităţi-suport pentru gestionarea asistenţei financiare europene în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonei montane din România;
    cc) elaborează norme tehnice şi metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
    dd) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative.


    CAP. III
    Conducerea şi structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
    ART. 5
    (1) Conducerea ANZM se exercită de către un director general, funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al ANZM emite decizii şi instrucţiuni.
    (3) Directorul general al ANZM are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (4) În activitatea sa, directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcţionar public, numit prin decizie a acestuia, în condiţiile legii.

    ART. 6
    (1) În cadrul ANZM funcţionează Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC, organizat la nivel de direcţie, structură specializată pentru formare profesională în specific montan.
    (2) Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC este condus de un director, funcţionar public, numit prin decizie a directorului general al ANZM, în condiţiile legii.

    ART. 7
    (1) La nivel teritorial, în cadrul ANZM se organizează structuri specializate, fără personalitate juridică, după cum urmează:
    a) la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, prevăzute în anexa nr. 1;
    b) la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, aflate în coordonarea centrelor regionale de dezvoltare montană, prevăzute în anexa nr. 2.

    (2) Numărul de posturi aferente fiecărei structuri prevăzute la alin. (1), structura profesională a posturilor şi atribuţiile personalului de specialitate sunt stabilite în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 8
    Centrele regionale de dezvoltare montană, oficiile de dezvoltare montană, locul de desfăşurare a activităţii, judeţele şi unităţile administrativ-teritoriale arondate se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea ANZM.

    ART. 9
    Principalele atribuţii ale personalului de specialitate din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană sunt:
    a) asigură aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan, în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei din zona montană;
    b) asigură implementarea la nivel regional a Programului de încurajare a activităţilor din zona montană;
    c) coordonează activitatea oficiilor de dezvoltare montană din raza de activitate a centrului regional;
    d) implementează la nivel teritorial prevederile legale referitoare la acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, precum şi respectarea legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;
    e) realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari din zona montană cu privire la accesarea măsurilor de sprijin aferente politicii agricole comune şi Programului de încurajare a activităţilor din zona montană;
    f) realizează la nivel teritorial programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane;
    g) realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la nivel regional pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare;
    h) sprijină crearea, funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor montani, cum ar fi cooperative, grupuri de producători, asociaţii profesionale;
    i) stabileşte şi aplică măsuri tehnico-operative privind implementarea la nivel regional a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan, în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei din zona montană;
    j) inventariază nevoia de formare profesională şi consultanţă de specialitate la nivel regional;
    k) organizează banca de date la nivel regional şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici;
    l) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ la nivel regional;
    m) colaborează cu grupurile de acţiune locală şi cu serviciile publice deconcentrate la nivel regional şi judeţean.


    ART. 10
    Principalele atribuţii ale personalului de specialitate din cadrul oficiilor de dezvoltare montană sunt:
    a) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane la nivel de bazin montan;
    b) asigură informarea fermierilor cu privire la legislaţia specifică agricolă şi de mediu, precum şi la oportunităţile de finanţare naţionale şi europene;
    c) realizează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate în vederea diseminării rezultatelor cercetării montane la nivelul bazinului montan;
    d) realizează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale de către fermierii din teritoriul montan;
    e) asigură asistenţa de specialitate fermierilor din bazinul montan pentru elaborarea unui plan de acţiune la nivelul exploataţiei agricole care să cuprindă măsuri pentru protecţia apelor şi solului împotriva poluării cu nitraţi şi nitriţi din activităţi agricole;
    f) acordă, la nivel de bazin montan, consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei la nivel de bazin montan, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural, a agroturismului, turismului montan şi ecoturismului;
    g) acordă asistenţă tehnică de specialitate solicitanţilor dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, asigură primirea cererilor şi transmiterea acestora către centrul regional de dezvoltare montană;
    h) elaborează ghiduri de bune practici şi proiecte-cadru specifice activităţilor economice la nivel de bazin montan;
    i) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ la nivel de bazin montan;
    j) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale ale bazinului montan.


    ART. 11
    (1) Numărul maxim de posturi ale ANZM, inclusiv ale structurilor teritoriale, este de 65 de posturi, din care 26 de posturi preluate de la Agenţia Zonei Montane şi 39 de posturi vacante preluate prin redistribuire din numărul total de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale ANZM se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al ANZM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Personalul ANZM este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.
    (4) Preluarea personalului Agenţiei Zonei Montane se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi cu drepturile salariale avute la data preluării, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.
    (5) Salarizarea personalului din cadrul ANZM şi al structurilor prevăzute prin prezenta hotărâre se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 12
    ANZM preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul în curs şi execuţia bugetară până la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul Agenţiei Zonei Montane, potrivit situaţiei financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 13
    (1) ANZM poate utiliza, conform legislaţiei în vigoare, pentru desfăşurarea activităţilor specifice, un parc auto constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru activităţile specifice de informare, promovare şi formare profesională, ANZM are în dotare un microbuz, cu încadrarea în parcul auto constituit conform alin. (1).

    ART. 14
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANZM se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele interne, precum contracte, acorduri, protocoale la care Agenţia Zonei Montane este parte, şi din actele internaţionale, precum acorduri, protocoale şi alte acte similare acestora privind activitatea AZM la care este parte statul român.

    ART. 16
    Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 17
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 18
    Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 2, punctul I, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Agenţia Naţională a Zonei Montane"

    2. La anexa nr. 3, numărul curent 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. Agenţia Naţională a Zonei Montane"

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Laurenţiu Adrian Neculaescu,
                    secretar de stat
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 21 decembrie 2018.
    Nr. 1.036.
    ANEXA 1

    Centre regionale de dezvoltare montană

┌─────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐
│Număr │Nr. │Natura │Structura │
│structuri│posturi/ │posturilor│profesională a │
│ │structură│ │posturilor │
├─────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │inginereşti: │
│ │ │ │Agronomie, │
│ │ │ │Horticultură, │
│ │ │ │Zootehnie, │
│ │ │ │Inginerie şi │
│ │ │ │management în │
│ │ │ │agricultură şi │
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │rurală, │
│ │ │ │Ingineria │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │alimentare, │
│ │ │ │Silvicultură, │
│ │ │ │Inginerie │
│ │ │ │civilă, │
│ │ │ │Inginerie │
│ │ │ │mecanică, │
│ │ │ │Ingineria │
│ │ │ │mediului │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │Funcţii │biologice şi │
│7 │1 │publice, │biomedicale: │
│ │ │clasa I │Medicină │
│ │ │ │veterinară │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │sociale: │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │administrative,│
│ │ │ │Drept │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │economice: │
│ │ │ │Contabilitate, │
│ │ │ │Economie, │
│ │ │ │Management │
│ │ │ │Matematică şi │
│ │ │ │ştiinţe ale │
│ │ │ │naturii: │
│ │ │ │Ştiinţa │
│ │ │ │mediului │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │umaniste şi │
│ │ │ │arte: │
│ │ │ │Arhitectură, │
│ │ │ │Urbanism │
└─────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

    Oficii de dezvoltare montană

┌─────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐
│Număr │Nr. │Natura │Structura │
│structuri│posturi/ │posturilor│profesională a │
│ │structură│ │posturilor │
├─────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │inginereşti: │
│ │ │ │Agronomie, │
│ │ │ │Horticultură, │
│ │ │ │Zootehnie, │
│ │ │ │Inginerie şi │
│ │ │ │management în │
│ │ │ │agricultură şi │
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │rurală, │
│ │ │ │Ingineria │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │alimentare, │
│ │ │ │Silvicultură, │
│ │ │ │Inginerie │
│ │ │ │civilă, │
│ │ │ │Ingineria │
│ │ │ │mediului, │
│ │ │ │Inginerie │
│ │ │ │mecanică │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │Funcţii │biologice şi │
│32 │1 │publice, │biomedicale: │
│ │ │clasa I │Medicină │
│ │ │ │veterinară │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │sociale: │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │administrative,│
│ │ │ │Drept │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │economice: │
│ │ │ │Contabilitate, │
│ │ │ │Economie, │
│ │ │ │Management │
│ │ │ │Matematică şi │
│ │ │ │ştiinţe ale │
│ │ │ │naturii: │
│ │ │ │Ştiinţa │
│ │ │ │mediului │
│ │ │ │Ştiinţe │
│ │ │ │umaniste şi │
│ │ │ │arte: │
│ │ │ │Arhitectură, │
│ │ │ │Urbanism │
└─────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016