Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016  privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.
    (3) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor sale, Institutul poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii.
    ART. 2
    (1) Institutul pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.
    (2) Institutul exercită atribuţii în domeniile:
    a) formării profesionale a personalului din administraţia publică;
    b) perfecţionării profesionale a personalului din administraţia publică;
    c) cercetării-inovării în domeniul administraţiei publice;
    d) facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în domeniul administraţiei publice;
    e) asigurării calităţii în domeniul formării personalului din administraţia publică.
    ART. 3
    (1) În domeniul formării şi perfecţionării profesionale în administraţia publică, pentru îndeplinirea atribuţiilor principale, Institutul realizează următoarele:
    a) implementează Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, în conformitate cu atribuţiile care îi revin;
    b) elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, grilele de programe de formare profesională şi tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcţie de nevoile suplimentare de formare identificate, şi de îndată, în cazul apariţiei unei modificări legislative importante;
    c) întocmeşte oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituţiilor şi autorităţilor publice şi o publică pe site-ul propriu;
    d) asigură comunicarea şi buna colaborare instituţională cu celelalte instituţii publice care organizează programe de formare profesională;
    e) elaborează metodologia de selecţie a experţilor şi formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează;
    f) întocmeşte şi gestionează evidenţa experţilor şi formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administraţia publică;
    g) elaborează metodologiile de selecţie a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    h) fundamentează, elaborează şi implementează programe şi proiecte cu finanţare externă pe domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora şi prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;
    i) elaborează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;
    j) alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.
    (2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condiţiile legii, a funcţiilor corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
    (3) Institutul asigură formare pentru:
    a) funcţionari publici;
    b) personal care îşi exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management;
    c) persoane alese sau numite în funcţie de demnitate publică sau asimilate acestora;
    d) aleşi locali;
    e) alte categorii de personal din administraţia publică, stabilite prin lege.
    (4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.
    (5) Condiţiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului şi tariful şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare şi desfăşurare aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului.
    ART. 4
    (1) Institutul asigură programe de perfecţionare profesională pentru:
    a) grupurile-ţintă strategice, stabilite prin acte normative, documente programatice sau alte documente emise de Guvern şi comunicate Institutului prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
    b) personalul din administraţia publică, în baza nevoilor de formare identificate la nivelul administraţiei publice şi centralizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
    c) instituţii şi autorităţi publice sau persoane interesate.
    (2) Procedura de identificare a nevoilor de formare profesională în administraţia publică pentru categoriile de beneficiari de formare prevăzuţi la alin. (1) este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
    (3) Pentru programele de perfecţionare profesională prevăzute la alin. (1), tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.
    (4) Tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.
    ART. 5
    (1) În domeniul cercetării şi inovării în administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;
    b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze şi publicaţii în domeniul administraţiei publice;
    c) participă la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;
    d) sprijină/facilitează susţinerea activităţii de cercetare şi inovare prin acordarea de burse şi granturi de cercetare, în condiţiile legii;
    e) accesează mecanisme de finanţare în domeniul cercetării-inovării şi derulează proiecte, în condiţiile legii.
    (2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate sau cu instituţii de învăţământ superior şi alte persoane juridice, de drept public sau privat, interesate.
    ART. 6
    În domeniul facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în materia administraţiei publice, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administraţiei publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;
    b) dezvoltă, la nivel naţional, baze de date, biblioteci şi reţele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piaţa de formare;
    c) pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor publice, cu titlu gratuit, baze de date şi biblioteci în domeniul administraţiei publice;
    d) organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală;
    e) participă la reţele naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale şi în domeniul cercetării-inovării în administraţia publică.
    ART. 7
    În domeniul asigurării calităţii formării personalului din administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează;
    b) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul administraţiei publice;
    c) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiţiile legii, a programelor de perfecţionare profesională pe care le organizează;
    d) asigură controlul şi monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alţi furnizori de formare.
    ART. 8
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Institutul poate:
    a) să colaboreze cu instituţiile şi autorităţile publice;
    b) să colaboreze cu instituţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate;
    c) să negocieze, în baza mandatului stabilit de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internaţională în domeniile sale de activitate, pe care le prezintă acestuia în vederea aprobării sau însuşirii, urmată de transmiterea către Guvern spre aprobare, după caz;
    d) să încheie parteneriate cu entităţi publice şi private, după caz.
    ART. 9
    (1) Preşedintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii.
    (2) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
    (3) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin, în condiţiile legii.
    ART. 10
    (1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.
    (2) Atribuţiile secretarului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Institutului.
    ART. 11
    (1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui Institutului.
    (2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.
    (3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.
    (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Institutului, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa, după caz, servicii, birouri şi/sau alte compartimente, în condiţiile legii.
    (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului.
    (6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabilă personalului plătit din fonduri publice.
    (7) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului, precum şi prin fişa postului.
    ART. 12
    (1) Bugetul se aprobă de către ordonatorul principal de credite.
    (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Institutul poate iniţia, finanţa şi/sau gestiona/implementa programe şi proiecte de interes naţional, regional sau local în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.
    ART. 13
    (1) Pe lângă Institut funcţionează un Consiliu de coordonare, constituit în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.
    (2) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.
    (3) Selecţia membrilor Consiliului de coordonare prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 şi a supleanţilor acestora se va face în baza unor criterii de selecţie aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Criteriile de selecţie sunt publicate pe paginile de internet ale Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Institutului Naţional de Administraţie. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.
    (4) Consiliul de coordonare adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui consiliului este hotărâtor.
    (5) Secretariatul Consiliului de coordonare este asigurat de Institut.
    (6) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    ART. 14
    Consiliul de coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) avizează anual grilele de programe de formare profesională organizate de Institut şi tematica specifică a acestora;
    b) avizează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;
    c) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    d) avizează propunerile de standarde ocupaţionale elaborate de Institut;
    e) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare, care este înaintat spre aprobare ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    f) avizează proiectul de buget al Institutului, precum şi execuţia bugetară a acestuia;
    g) avizează propunerile preşedintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institut, în condiţiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    h) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut;
    i) avizează înfiinţarea centrelor teritoriale.
    ART. 15
    (1) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică, denumite în continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică în cadrul Institutului Naţional de Administraţie.
    (2) Numărul şi locaţia centrelor teritoriale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului, în condiţiile legii.
    ART. 16
    (1) Centrele teritoriale exercită atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.
    (2) Centrele teritoriale pot exercita şi alte atribuţii care le-au fost delegate prin ordin al preşedintelui Institutului.
    ART. 17
    Conducătorii centrelor teritoriale sunt funcţionari publici de conducere şi sunt numiţi de preşedintele Institutului, în urma promovării unui concurs organizat în condiţiile legii.
    ART. 18
    (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se face prin certificate de absolvire, semnate de preşedintele Institutului.
    (2) Atestarea absolvirii programelor de formare pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) şi a programelor de perfecţionare profesională pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), care nu sunt autorizate în condiţiile legislaţiei aplicabile în domeniul formării profesionale a adulţilor şi nici acreditate în condiţiile legislaţiei în domeniul educaţiei naţionale, se face prin certificate, semnate de preşedintele Institutului.
    (3) Atestarea absolvirii programelor de formare profesională autorizate în condiţiile legislaţiei în domeniul formării profesionale a adulţilor, organizate de Institut, în mod direct sau în asociere cu alţi furnizori de formare, se face în condiţiile legii.
    (4) Atestarea absolvirii programelor de formare acreditate în condiţiile legislaţiei în domeniul educaţiei naţionale se face în condiţiile legii.
    (5) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) şi (2) şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    (6) Certificatele de absolvire prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt însoţite de un supliment descriptiv, iar pe certificat se înscrie nota de absolvire.
    ART. 19
    În organizarea şi derularea programelor de formare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, Institutul utilizează personal specializat, după cum urmează:
    a) funcţionari publici şi personal contractual cu experienţă în administraţia publică, certificaţi în condiţiile legii;
    b) personal didactic din învăţământul superior;
    c) formatori de competenţe profesionale, certificaţi în condiţiile legii.

    CAP. II
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 20
    (1) Institutul preia, prin protocol de predare-preluare, de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică rezultatele aferente activităţii de formare obţinute din proiecte derulate, cu excepţia celor prevăzute la art. 17 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.
    (2) Bunurile imobile aferente activităţii de formare profesională preluate sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) Proiectele în domeniul formării profesionale preluate se gestionează în continuare de Institut, în condiţiile aprobate şi în termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Programele de formare profesională preluate se finalizează, respectiv se desfăşoară în condiţiile şi în termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Personalul structurilor care fac obiectul prezentei hotărâri îşi păstrează salarizarea conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 21
    Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), pentru anul 2017 grilele de programe de formare profesională şi tematica aferentă acestora se elaborează până la data de 31 martie 2017.
    ART. 22
    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 23
    Parcul normat de mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Institutul Naţional de Administraţie şi pentru centrele teritoriale este prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 24
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                               Ministrul muncii,
                          familiei, protecţiei sociale
                           şi persoanelor vârstnice,
                             Dragoş-Nicolae Pîslaru

                         Ministrul educaţiei naţionale
                           şi cercetării ştiinţifice,
                                 Mircea Dumitru

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 21 decembrie 2016.
    Nr. 1.005.


    ANEXA 1


                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                    a Institutului Naţional de Administraţie

                             Număr maxim de posturi: 100*), exclusiv demnitarii
                             şi posturile aferente cabinetului preşedintelui

                        ┌───────────────────────┐
                        │Consiliul de coordonare│
                        └───────────┬───────────┘
                                    |
                           ┌────────┴───────┐
                           │ Preşedinte │
                           └────────┬───────┘
                                    │ ┌────────────────┐
      ┌───────────────────────┐ ├─────────────────┤ Vicepreşedinte │
      │ Cabinet preşedinte ├───┐ │ └────────────────┘
      └───────────────────────┘ │ │
      ┌───────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────┐
      │ Audit public intern ├───┼─┼───┤ Secretar general │
      └───────────────────────┘ │ │ └┬───────────────────┘
 ┌────────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────────┐
 │ Compartiment registratură ├───┘ │ └─┤ Direcţia economică, │
 │ şi relaţii cu publicul │ │ │ juridică şi resurse umane │
 └────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────┐ │
 │ Direcţia comunicare, proiecte, ├─┤
 │ cooperare şi relaţii externe │ │
 └────────────────────────────────┘ │
 ┌────────────────────────────────┐ │
 │ Direcţia programe de formare ├─┤
 │ specializată │ │
 └────────────────────────────────┘ │
 ┌────────────────────────────────┐ │
 │ Direcţia programe de ├─┤
 │ perfecţionare │ │
 └────────────────────────────────┘ │
                                    │
                        ┌───────────┴──────────┐
                        │ Centre teritoriale*) │
                        └──────────────────────┘

──────────
    *) Se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie.
──────────


    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
       ale bunurilor imobile aferente activităţii de formare profesională


 ┌──────┬────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┐
 │Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea de │Persoana │
 │M.F.P.│clasifi-│ ├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤dobân- │ inventar │juridică ce │
 │ │care │ │ Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ Adresă │dirii/ │ (în lei) │administrează │
 │ │ │ │ (pe scurt) │(după caz, pe scurt) │ │dării │ │imobilul (CUI)│
 │ │ │ │ │ │ │în fo- │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │losinţă│ │ │
 ├──────┼────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ 8.29.08│Imobil - Sediu │Clădire C1 - Corp A │N: Str. Occidentului │Str. Occidentului │ 2004 │5.622.400,00│MDRAP │
 │ │ │Centrul Regional│Regim de înălţime: │E: proprietăţi private│nr. 14, municipiul│ │ │Cod unic de │
 │ │ │de Formare │S + D + P + E + M │S: Colegiul Tehnic de │Bucureşti, │ │ │identificare │
 │ │ │Continuă pentru │Suprafaţă construită │Arhitectură şi Lucrări│sectorul 1 │ │ │(CUI) 26369185│
 │ │ │Administraţia │= 290 mp │Publice I.N. Socolescu│ │ │ │Institutul │
 │ │ │Publică Locală │Suprafaţă totală │V: Colegiul Tehnic de │ │ │ │Naţional de │
 │ │ │Bucureşti │= 14,17 mp │Arhitectură şi Lucrări│ │ │ │Administraţie │
 │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată │Publice I.N. Socolescu│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.135 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │243215 - C1 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Clădire C2 - │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Corp B anexă │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Regim de înălţime: P │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă construită │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │desfăşurată = 15 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă utilă totală│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 10,85 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │243215 - C2 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă teren │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.238 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nr. CF 243215 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┤
 │105989│ 8.29.08│Imobil - sediu │Clădire: planşeu din │N - str. Eforie │Strada Eforie │ 1991 │3.281.178,00│MDRAP │
 │ │ │administrativ │beton şi pereţi din │S-E - Direcţia │nr. 5, municipiul │ │ │Cod unic de │
 │ │ │ │cărămidă. │Generală de Poliţie a │Bucureşti, │ │ │identificare │
 │ │ │ │An construcţie 1940 │Municipiului Bucureşti│sectorul 5 │ │ │(CUI) 26369185│
 │ │ │ │Regim de înălţime: │S - str. Domniţa │ │ │ │Institutul │
 │ │ │ │S + P + 2 m + 8 E │Anastasia │ │ │ │Naţional de │
 │ │ │ │Suprafaţa construită │V - Intersecţia │ │ │ │Administraţie │
 │ │ │ │la sol = 978 mp │străzilor Eforie cu │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată │Domniţa Anastasia │ │ │ │ │
 │ │ │ │totală = 6.472,48 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa utilă │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 5.682 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │230821 - C1 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă teren │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 978 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nr. CF 230821 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┤
 │155800│ 8.29.08│Imobil - Sediu │Clădire C1 │N - Statul român prin │Str. Grigore T. │ 2006 │7.996.352,00│MDRAP │
 │ │ │Centrul Regional│Regim de înălţime: │Inspectoratul │Popa nr. 2B (cale │ │ │Cod unic de │
 │ │ │de Formare │P + 2E │Teritorial al Poliţiei│de acces din str. │ │ │identificare │
 │ │ │Continuă pentru │Suprafaţă construită │de Frontieră │Sever Bocu nr. 49)│ │ │(CUI) 26369185│
 │ │ │Administraţia │= 842 mp │E - Statul român, prin│municipiul │ │ │Institutul │
 │ │ │Publică Locală │Suprafaţă desfăşurată │Inspectoratul │Timişoara, judeţul│ │ │Naţional de │
 │ │ │Timişoara │= 2.526 mp │Teritorial al Poliţiei│Timiş │ │ │Administraţie │
 │ │ │ │Nr. cadastral/ │de Frontieră │ │ │ │ │
 │ │ │ │nr. topografic: │S - Statul român, prin│ │ │ │ │
 │ │ │ │411632 - C1 │Serviciul Român de │ │ │ │ │
 │ │ │ │Clădire D3 │Informaţii şi prin │ │ │ │ │
 │ │ │ │Regim de înălţime: P │Ministerul Afacerilor │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă construită │Interne │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 661 mp │V - Statul român, prin│ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată │Inspectoratul │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 661 mp │Teritorial al Poliţiei│ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral/ │de Frontieră │ │ │ │ │
 │ │ │ │nr. topografic: │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │411632 - C2 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Clădire D4 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Regim de înălţime: P │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă construită │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 141 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 141 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nr. topografic: │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │411632-C3 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă teren │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 7.288 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastral/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nr. CF: 411632 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. topografic │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │2049/1/2 │ │ │ │ │ │
 ├──────┴────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────────┴──────────────┤
 │ Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului │
 ├──────┬────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┤
 │155318│ 8.29.08│Parte imobil │Construcţii │N - Grup Şcolar │Bd. Victoriei │ 1996 │ 499.622,00│MDRAP │
 │ │ │- Sediu Centrul │Regim de înălţime: │Agricol Sibiu │nr. 2-4, │ │ │Cod unic de │
 │ │ │Teritorial de │S + P + E + M │E - Grup Şcolar │municipiul Sibiu, │ │ │identificare │
 │ │ │Formare Continuă│Drept de administrare │Agricol Sibiu │judeţul Sibiu │ │ │(CUI) 26369185│
 │ │ │pentru │asupra │S - Primăria │ │ │ │Institutul │
 │ │ │Administraţia │17 încăperi din imobil│Municipiului Sibiu, │ │ │ │Naţional de │
 │ │ │Publică Sibiu │având: │Cercul Militar Sibiu │ │ │ │Administraţie │
 │ │ │ │Suprafaţă construită │V - Str. Banatului, │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 520 mp │locuinţe │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă construită │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.435,83 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă teren │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 2.384 mp │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. CF: 3119 Sibiu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. topografic 1576/1,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │1577/1 │ │ │ │ │ │
 ├──────┴────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────────┴──────────────┤
 │ Bunuri din domeniul privat al statului - investiţie realizată în imobilul mai sus identificat │
 ├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┤
 │ Nr. de identificare M.F.P. │Mansarda cu │ │ │ │ 518.994,79│ │
 ├────────────────────────────────┤17 încăperi │ │ │ │ │ │
 │ INVPPS-31409-2015 │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────┼────────────┼──────────────┤
 │ Valoarea totală de inventar (în lei) a bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat al statului │1.018.616,79│ │
 │ (mai sus identificate) │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3


                           PARCUL NORMAT DE TRANSPORT
  şi consumul lunar de carburanţi pentru Institutul Naţional de Administraţie

 ┌────┬────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea instituţiei │ Tipul │Parc normat│Consumul maxim de│
 │crt.│ │ mijlocului │ (bucăţi) │carburant pentru │
 │ │ │de transport│ │autovehicul │
 │ │ │ │ │litri/lună/mijloc│
 │ │ │ │ │de transport │
 ├────┼────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
 │ 1.│Institutul Naţional de │ autoturism │ 13 │ 300 │
 │ │Administraţie, inclusiv │ │ │ │
 │ │activităţi specifice de │ │ │ │
 │ │organizare şi monitorizare │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016