Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 24 mai 2022  pentru măsura Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 24 mai 2022 pentru măsura "Microgranturi în domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 516 bis din 25 mai 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 134 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 mai 2022.
──────────
    1. Obiectivul măsurii
        Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultura, piscicultura şi industrie alimentară prevăzuţi de OUG nr. 61/2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.
        Măsura este implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în calitate de administrator de microgrant conform criteriilor stabilite de MIPE în schema de ajutor de stat şi ghidul solicitantului, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), inclusiv structurile judeţene ale acesteia (APIA - CJ) în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) , prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate (AM-POC), în calitate de furnizor de ajutor de stat şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) în calitate de administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat.
        Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare semnate cu AM-POC, inclusiv pentru aplicaţiile eligibile a căror valoare excede plafonului acestor contracte.
        Prin prezentul ghid se detaliază implementarea măsurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetară din schema de ajutor de stat.
        Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană.

    2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
        Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condiţiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislaţiei în vigoare, prevederea se va aplica de drept şi asupra prezentului ghid.
        Ajutoarele se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
        Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat pentru activităţi specifice din domeniul agroalimentar în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 şi sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat. Cursul valutar este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

    3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii
    3.1. Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, (IMM), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), întreprinderi familiale (ÎF) care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.
    3.2. (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
    a) microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022.
        Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanţii trebuie să fie înregistraţi cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.


    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MADR/APIA/APIA - CJ, după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare.
    (3) Fondurile alocate prin microgrant se recuperează dacă se constată că beneficiarul nu s-a încadrat în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia fondurilor alocate către PFA/ÎI/ÎF. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.
    (4) Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
    b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 61/2022;
    c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
    d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) şi Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului şi acvaculturii (FIBER).
    e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menţionate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
    f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
    g) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment.

    Notă referitoare la conflictul de interese:
        Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României.    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), inclusiv structurile judeţene ale acesteia (APIA - CJ) administrează, gestionează şi derulează proiectele, măsurile şi programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum şi orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgrant.
    4.2. Prin prezenta măsură se finanţează în ordinea depunerii cererii de finanţare, în următoarele condiţii: - ajutor financiar nerambursabil sub formă forfetară - 5.000 euro/beneficiar, respectiv 24.739,00 lei.
    4.3. (1) Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

    (2) Cheltuielile efectuate din microgranturi, menţionate mai sus trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
    (3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR/APIA după depunerea raportului de progres (model anexa nr. 6), pe un eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
    (4) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
    (5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
    (6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile şi facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor şi impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
    (7) Cheltuielile cu consultanţa nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
    (8) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achiziţiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achiziţiile în sistem leasing şi nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.
    (9) Ca excepţie faţă de punctul (8), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţare.
    (10) În cadrul acestei măsuri, şi nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate şi/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora şi nici, garanţiile de orice fel.


    5. Procedura de înscriere în cadrul Măsurii - "Microgranturi în domeniul agroalimentar"
        Înscrierea, preevaluarea, contractarea şi verificarea se fac exclusiv on line, prin intermediul sistemului informatic IMM Recover, dezvoltat de către STS. Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro.
    5.1. (1) Înscrierea în cadrul măsurii, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul http://granturi.imm.gov.ro.
        Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul menţionat pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).

    (2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
    a) Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele microîntreprinderii/IMM/PFA/II/IF conform art. 3.2. alin. (1) din prezentul ghid.
    b) Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul de înscriere conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul ghid însoţit de anexele corespunzătoare (model anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 4.1, anexa nr. 5)
        În cazul în care etapele măsurii (înscriere, clarificare, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli) se realizează prin împuternicit atunci:
    - pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (PFA/II/IF) se va depune împuternicire notarială în care se specifică mandatul pentru reprezentare;
    – pentru microîntreprindere, întreprindere mica şi întreprindere mijlocie (SC, SA, SRL) se va depune mandat de reprezentare obişnuit semnat de către administrator olograf şi electronic de împuternicit (model anexa nr. 7).    5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu-zis.
    (2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu zis.
    (3) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 20142020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
    (4) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Microgranturi în domeniul agroalimentar" va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

    5.3. Pentru participarea la măsura " Microgranturi în domeniul agroalimentar" fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acţiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării şi încărcării de documente diverse aferente plăţii şi/sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. Aplicaţia va trimite, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a măsurii, automat, în partea de front-office a aplicaţiei, mesaje de avertizare asupra corespondenţei, corespondenţă prin care aplicanţii vor fi informaţi asupra acţiunilor ulterioare înscrierii, precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, raport de progres, etc.
    5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării de tipul "Formularul de depunere a fost transmis cu succes!", mesaj care se va regăsi în front office (FO).
    (2) După completarea, semnarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări/îndreptări erori asupra acestuia.
    (3) După trimiterea formularului, aplicanţii vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul http://granturi.imm.gov.ro. a listei cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
    (4) Aplicanţii care nu au înregistrat la ANAF situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentului ghid în Monitorul Oficial, vor primi decizie de respingere.

    5.5. (1) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul solicitat atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia microgranturi.
    (2) Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.


    6.1. Pre-evaluarea şi contractarea

    (1) APIA - CJ încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover şi a existenţei declaraţiilor pe propria răspundere aferente cererilor de finanţare (formularele de înscriere) depuse de beneficiari.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 52, din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea condiţiei de verificare până la data plăţii aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat, dacă pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate precum şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid.

    (3) Aplicanţii care, în urma pre-evaluării electronice, nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere semnată de Directorul executiv al CJ APIA.

    (4) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii. Înainte de a se adresa instanţei de judecata, solicitantul trebuie să urmeze procedura plângerii prealabile.

    (5) Solicitantul se poate adresa CJ APIA de care aparţine, formulând o contestaţie, în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii actului respective pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere online cu documentele justificative depuse.

    (6) Contestaţia se formulează în aplicaţia electronică şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.


    (7) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de soluţionare a contestaţiei din cadrul CJ APIA formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.

    (8) Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.

    (9) În situaţia în care beneficiarul ajutorului de stat obţine decizie de soluţionare a contestaţiei în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanţelor a sumelor necesare în bugetul MADR/APIA.

    (10) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat care se va regăsi în contul aplicantului şi va trimite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (deschis la bancă comercială), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat şi îl vor transmite în aplicaţie în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor - OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022. Aplicanţii/solicitanţii care nu semnează şi nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislaţia schemei şi în prezentul ghid, vor primi Decizie de respingere semnată electronic de Directorul executive al CJ APIA, transmisă prin contul din aplicaţie.

    (11) În situaţia în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanţe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover şi verificările efectuate de MADR/APIA/ APIA - CJ până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiior de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezoluţiunea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.

    (12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de CJ APIA vor conţine în mod obligatoriu o clauză de rezoluţiune a contractului de plin drept fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu următorul conţinut:
    "În situaţia în care se constată neconcordanţe între pre-evaluarea cererilor de finanţare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover şi verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate 7respectiv măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată"


    (13) În situaţia în care MADR/APIA/APIA - CJ/AM POC constată că aplicanţii nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sau nu respectă prevederile prezentului ghid, în orice moment de la data transmiterii formularelor şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceştia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluţiune de plin drept şi după caz, grantul respectiv.

    6.2. Verificarea şi plata beneficiarilor

    (1) Verificarea solicitărilor şi implementarea Programului se va realiza de către administratorul schemei Microgranturi, MADR/APIA Centrele Judeţene ale acesteia..
        Formularele şi documentaţia care intră în verificare în limita bugetului vor fi verificate la nivelul Centrelor judeţene ale APIA.


    (2) Verificarea formularelor şi documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate, în baza documentelor justificative încărcate în aplicaţie şi a datelor preluate automat de către aplicaţie. Pentru solicitanţii la care, în urma verificărilor, se constată neconcordanţe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover şi documentele anexate cererii de finanţare (formularului de înscriere), respectiv cu condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezoluţiunea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.

    (3) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program publicate pe site-ul http://granturi.imm.gov.ro., precum şi cele trimise pe adresa de corespondenţă. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă, prin intermediul aplicaţiei în front-office, Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se trimit de către aplicant în aplicaţia electronică de înscriere, în 2 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezoluţiunea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, după caz. Dacă în urma analizei documentaţiei integral completate în urma transmiterii răspunsului la scrisoarea de clarificare, se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere. Nerespectarea prevederilor prezentului ghid conduce, de asemenea, la respingerea proiectului.

    (4) Dacă, în urma verificărilor, se constată că aplicantul a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi a respectat prevederile prezentului ghid , CJ APIA autorizează la plată microgranturile

    (5) După semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat şi verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, APIA Centrul judeţean efectuează plăţile către beneficiari pe seama autorizării plăţii şi încarcă în aplicaţia electronică (SVAP şi IMM Recover) ordinele de plată.

    (6) Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres (model anexa nr. 6) privind cheltuielile efectuate, însoţite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM POC/MADR/APIA/APIA - CJ să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.

    (7) Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată va fi recuperată, împreună cu dobânzile accesorii aferente, în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3(1). Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat, elaborată de APIA care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat;
        În situaţia în care beneficiarul ajutorului nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut de prezentul ghid, acestea vor fi recuperate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.


    (8) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi verificate pe bază de eşantion de 1% de către reprezentanţii MADR/APIA/APIA - CJ. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantionul de 1% prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. l din O.U.G. nr. 61/2022 se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

    (9) Toate plăţile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar nefiind permise retrageri din conturile de proiect şi nici plăţi în numerar ale cheltuielilor eligibile.

    (10) Beneficiarul poate primi micrograntul în valoare de 5000 de euro, respectiv 24.739 lei

    (11) Toate termenele prevăzute în prezentul ghid se calculează astfel:
    a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
    b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
    c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.


    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului şi recuperarea ajutorului de stat
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către APIA/APIA - CJ.
    7.2. Reprezentanţii APIA/AM POC au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului APIA/APIA - CJ/AM POC asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.
    7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii APIA/APIA - CJ sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de acordare a ajutorului de stat (Anexa nr. 2) sau în legislaţia măsurii, APIA Centru Judeţean va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa APIA Central şi MADR că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ei completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea aprobate de către MADR,. Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.
    7.5. MADR în parteneriat cu APIA/APIA - CJ verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea activităţii pe o perioadă de minim 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date. MADR în parteneriat cu APIA/APIA - CJ verifică, pe bază de eşantion, utilizarea fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022 pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
    7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin schemă, cu accesorii calculate de la data acordării şi până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.
    7.7. Nu sunt eligibili beneficiarii şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.
    7.8. Identificarea, de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanţare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    8.1. Prezentul ghid va fi publicat integral pe site-ul APIA şi, în termen de 15 zile de la data adoptării, se transmite spre informare Consiliului Concurentei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările ei completările ulterioare.
    8.2.1. MIPE, în calitatea de furnizor de ajutor de stat, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    8.2.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    8.3. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    8.4.1. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezentul ghid sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulametul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.
    8.6. Fondurile aferente măsurilor de sprijin prevăzute de OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se plătesc după verificarea condiţiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiţia încadrării în plafoanele menţionate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
    8.7. (1) Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, APIA vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

    8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.
    8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MIPE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
        Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii de către MADR/APIA/Centrele judeţene APIA, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.

    8.11. Contractul va fi reziliat şi/sau ajutorul de stat va fi recuperat integral şi în situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată că beneficiarul final nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum este prevăzut în OUG nr. 61/2022, Schema de ajutor de stat, şi/sau, prezentul ghid , precum şi în situaţia în care se constată că nu respectă oricare dintre prevederile OUG nr. 61/2022.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii MADR/APIA/Centrelor judeţene APIA având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. APIA aparat central şi Centrele Judeţene sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Informare şi Publicitate
    10.1. Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art. 3, art. 4 şi Anexa nr. II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obţinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenţia publicului larg şi cetăţenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.
    10.2. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
    10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menţionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea unor corecţii financiare.
    10.4. Conform Manualului de identitate vizuală, obligaţiile beneficiarului sunt:
        ● Publicarea de anunţuri sau comunicate de presă la începutul şi la finalizarea proiectului;
        ● Expunerea într-un loc vizibil a unui afiş pentru proiectele de investiţii pentru care valoarea contribuţiei publice este mai mică de 500.000 euro;
        ● Utilizarea de autocolante şi/sau plăcuţe pentru mijloace fixe care, conform legislaţiei contabile naţionale depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viaţă mai mare de un an;


    11. Precizări
    Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

                     FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil
        Profilul Meu:
        Nume: ─────── Prenume: ───────
        CNP: ─────── BI/CI: Serie: ───────
        Număr: ─────── Ţara: ───────
        Judeţ/Echivalent: ─────── Localitate: ───────
        Strada: ─────── Nr: ───────
        Bloc/Scară/Apartament:
        Cod poştal: ─────── Telefon ───────

    Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.
        Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat pentru scopul implementării schemelor de ajutor de stat.
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.
        Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.
        Înscrie persoană juridică:
        Cod fiscal: ─────── Data înfiinţării: ───────
        Denumire: ───────

        Paşi
    1. Descarcă declaraţie Reprezentant / Împuternicit
    2. Semnează digital declaraţia descărcată
    3. Încarcă declaraţia semnată

                     FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere microîntreprindere/IMM cu 0
                                         salariaţi la 31.12.2019
        Reprezentant legal: Nume şi Prenume: ───────
        CNP ───────
        Serie şi număr CI ───────
        Adresa ───────
        Date de identificare
        Nume firmă: ───────
        Cod unic de înregistrare: ───────
        Formă juridică: ───────
        Categorie întreprindere: ───────
        Sediu social:
        Judeţ: ───────
        Localitate: ───────
        Cod poştal: ───────
        Stradă: ───────
        Telefon: ───────
        Email: ───────

        Date suplimentare
        Activitate principală a societăţii: ───────
        Cod CAEN al activităţii principale: ───────
        Dată înfiinţare: ───────
        Număr Registrul Comerţului: ───────
        Numărul de angajaţi la 31.12.2019: ───────
        Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019: ───────
        Suma solicitată ───────

        Indicatori de eligibilitate
        Numărul de angajaţi la 31.12.2019 este egal cu 0.
        Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate Întreprinderea nu se află în dificultate.
        Asociaţi/acţionari ───────

        Listă documente ataşate cererii
        Tip document: ───────
        Denumire fişier: ───────

        Informaţii cerere
        Cod CAEN autorizat al activităţii pentru care se solicită AFN: ───────

        Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, ma angajez să:
    - menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin şase luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
    – folosesc fondurile obţinute numai în scopurile prevăzute de OUG 61/2022 sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor;
    – mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul unui alt ajutor de stat.
    – mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate sunt în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care solicit finanţare

        Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:
    - nu este rezidentă în scopuri fiscale sau încorporată în temeiul legilor din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva nr. 2015/849;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste.
    – nu se află în dificultate la data de 31.12.2019;

        respect obligaţia privind separarea conturilor în cazul în care îmi desfăşor activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, în conformitate cu pct. 22, lit. (a) şi pct. 23 (a) din Comunicarea Comisiei- Cadru temporar pentru ajutor stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19".
                  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - PFA/II/IF
        Reprezentant legal: Nume şi Prenume: ───────
        CNP ───────
        Serie şi număr CI ───────
        Adresa ───────
        Date de identificare
        Nume firmă: ───────
        Cod unic de înregistrare: ───────
        Formă juridică: ───────
        Categorie întreprindere: ───────
        Număr autorizare: ───────
        Sediu social: ───────
        Judeţ: ───────
        Localitate: ───────
        Cod poştal: ───────
        Stradă: ───────
        Telefon: ───────
        Email: ───────

        Date suplimentare
        Activitate principală a societăţii: ───────
        Cod CAEN al activităţii principale: ───────
        Dată înfiinţare: ───────
        Număr Registrul Comerţului: ───────
        Numărul de angajaţi la 31.12.2019: ───────
        Venituri la 31.12.2019: ───────
        Suma solicitată ───────

        Indicatori de eligibilitate
        Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate Întreprinderea nu se află în dificultate.
        Asociaţi/acţionari ───────

        Listă documente ataşate cererii
        Tip document: ───────
        Denumire fişier: ───────

        Informaţii cerere:
        Cod CAEN autorizat al activităţii pentru care se solicită AFN: ───────
        Bancă parteneră: ───────
        Locaţia implementării: ───────
        Judeţ ───────
        Localitate ───────
        Strada ───────
        Număr ───────

        Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:
    - menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin .şase luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
    – folosesc fondurile obţinute numai în scopurile prevăzute de OUG 61/2022 sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor;
    – mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul unui alt ajutor de stat.
    – mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate sunt în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care solicit finanţare

        Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:
    - nu este rezidentă în scopuri fiscale sau încorporată în temeiul legilor din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva nr. 2015/849;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste.
    – nu se află în dificultate la data de 31.12.2019;

        respect obligaţia privind separarea conturilor în cazul în care îmi desfăşor activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, în conformitate cu pct. 22, lit. (a) şi pct. 23 (a) din Comunicarea Comisiei- Cadru temporar pentru ajutor stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19".

    ANEXA 2

                       CONTRACT DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
                              Nr. ... din ................
        În conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi Ordinului de aprobare ....................
        se încheie prezentul contract de finanţare între:
        Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centru Judeţean ................ denumită în continuare APIA, cu sediul în ................, str. ................ nr. ..., judeţul ................, telefon ................, fax ................, e-mail:................ reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv ................ şi în calitate de administrator schemă M1 - microgranturi,
        şi

        ................, cu sediul în ................, telefon ................, înregistrată sub nr. ................ la Oficiul Registrului Naţional al Comerţului, cod fiscal nr. ................., reprezentată legal prin ................, având funcţia de ................, în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.

        Precizări prealabile
        În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Termenul "an"/"zi" reprezintă an/ zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;
    – Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare;
    – În termen de maxim 90 de zile din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar acesta are obligaţia efectuării cheltuielilor cu respectarea pct. 4.3 din Ghidul "Microgranturi in domeniul agroalimentar".
    – În acelaşi termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligaţia încărcării în aplicaţie a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres ) Anexa 6 din Ghidul -"Microgranturi in domeniul agroalimentar", în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.


    I. Obiectul contractului
    ART. 1
        Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe măsurii 1" Microgranturi în domeniul agroalimentar ", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA Centrul judeţean .............. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

    ART. 2
        Beneficiarul va primi micrograntul în valoare de 5000 de euro, respectiv 24.739,00 lei, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în Ghidul programului.
        Valoarea contractului de finanţare este de 24.739,00 lei, valoare aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate realizate de MADR/APIA.


    II. Durata contractului
    ART. 3
        Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, respectiv semnarea acestuia de către ambele părţi..
    Prezentul contract intră în vigoare ...................... (se completează automat în aplicaţie).
        Contractul se desfăşoară pe parcursul a trei perioade:
    - o perioadă de implementare de maximum 90 zile calculate din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil, sau după caz, a recuperării parţiale a ajutorului acordat.
    – o perioadă de 6 luni de menţinere a activităţii calculată de la data încasării ajutorului financiar
    – o perioadă de maximum 3 ani pentru verificarea utilizării fondurilor.

        În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.

    ART. 4
    Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăţilor prevăzute în Ghidul programului şi de depunere a raportului de progres pentru toate activităţile este de maxim 90 zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar.


    III. Finanţare
    ART. 5
        În situaţia în care fondurile acordate beneficiarului rămân neutilizate în termen de 90 de zile de la încasării ajutorului financiar de către beneficiar, suma rămasă neconsumată va fi returnată administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat..


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
        Beneficiarul va deschide cont curent distincte la banca comercială la care au optat în formularul electronic de înscriere. Sumele reprezentând micrograntul vor fi transferate în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părţi a contractului de acordare ajutor de stat.

    ART. 7
        Plăţile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile.
        Pentru verificarea utilizării fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 61/2022 beneficiarul va încărca în aplicaţie toate sumele plătite şi documentele justificative aferente acestora.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
        Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Măsură, cuprinse în bugetul acesteia;
    b) nu poate acorda plata ajutorului de stat parţială;
    c) va recupera ajutorul de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract şi în schema de ajutor de stat pe o perioadă 6 luni/3 ani, începând cu data acordării micrograntului.

        Reprezentanţii MADR/APIA şi reprezentanţii instituţiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Măsurii.

    ART. 9
        Beneficiarul:
    a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislaţia măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare a măsurii pentru implementarea proiectului său.
    b) este obligat să menţină activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la încasarea micrograntului, să respecte prevederile prezentului contract de acordare ajutor de stat.
    c) este obligat să pună la dispoziţia MADR/APIA toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislaţiei măsurii. Administratorul de Program poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
    d) trebuie să deschidă cont curent distinct la banca comercială.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 10
        Administratorul de Măsură nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 11
        În cazul în care prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 12
        Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 13
        În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MADR/APIA sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine micrograntul ori au schimbat destinaţia micrograntului, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.

    ART. 14
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 15
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MADR şi/sau APIA poate refuza plata micrograntului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între deţinătorii de acţiuni sau părţi sociale ale întreprinderii beneficiarului şi furnizorii acestuia, inclusiv soţ, soţie.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 16
        În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 17
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 18
    (1) Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    (2) MADR şi APIA sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).


    IX. Modificarea contractului
    ART. 19
        Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 20
        Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 21
     Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 22
        Contractul poate înceta prin rezoluţiune la iniţiativa administratorului de Măsură, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract sau în legislaţia măsurii.
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciara sau faliment sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze MADR/APIA în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr- o hotărâre judecătorească definitiv.


    ART. 23
    (1) Rezoluţiunea contractului din motive precizate la art. 22 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MADR/APIA, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Contractul poate fi rezoluţionat şi micrograntul acordat va fi recuperat şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine activitatea pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 3.
    (3) În situaţia în care se constată neconcordanţe între preevaluarea cererilor de finanţare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover, şi verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.


    XI. Cesiune
    ART. 24
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 25
        Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 26
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră sau situaţii de urgenţă
    ART. 27
        Forţa majoră sau situaţiile de urgenţă exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 28
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 29
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 30
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 31
        Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 32
        Prezentul contract se completează cu prevederile a ghidului de implementare a schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul de aprobare nr. .................
        Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la Ghidul de implementare a măsurii.


        Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Agenţia de Plăţi şi │ │
│Intervenţie pentru │Beneficiar, │
│Agricultură Centru │…………………………..│
│Judetean │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Director Executiv │Reprezentant│
│Ordonator terţiar de │legal/ │
│credite, │funcţia, │
│(semnătura electronică) │(semnătura │
│ │electronică)│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Control financiar │ │
│preventiv propriu, │ │
│(semnătura electronică) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Director Executiv adjunct│ │
│1 │ │
│(semnătura electronică) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Director Executiv adjunct│ │
│2 │ │
│(semnătura electronică) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Sef serv. SERDRU │ │
│(semnătura electronică) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Sef serv SMS │ │
│(semnătura electronică) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...., nr. ......, eliberat de la data de ................., cu domiciliul în localitatea ................., str. ................. nr. ...bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ................., în calitate de reprezentant legal al ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că voi utiliza micrograntul încasat pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 01 februarie 2020, cheltuieli care sunt în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat ajutorul de stat, respectiv:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

    B. Declar pe propria răspundere că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de OUG nr. 61/2022 atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor de la data efectuării plăţii pentru recuperarea ajutorului de stat.

        Semnătura electronică a solicitantului

    ANEXA 4

    DECLARAŢIE
                     privind încadrarea întreprinderii în categoria
                           întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...........................
        Adresa sediului social ......................................................
        Cod unic de înregistrare...........................
        Numele şi funcţia
        ............................................................................
        (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)


    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
     [] întreprindere autonomă In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4.1 - la procedură.
     [] întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4.1 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4.1 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă (mii lei/ │(mii lei/ │
│salariaţi │mii €) │mii €) │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘

        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2019, dacă societatea este parteneră sau legată.
        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        [] Nu
        [] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)


        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic
        Numele ..........................
        Funcţia: ........................
        Semnătura .......................
        Data semnării: ..................

    ANEXA 4.1

    CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2)) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
     Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │ │Director │ │lei/mii│ │
│ │ │ │General sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


        FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ......................................
        Adresa sediului social ......................................
        Codul unic de înregistrare .....................
        Numele, prenumele şi funcţia
        ......................................
        Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent


    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă (mii│(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│lei/mii │mii €) │
│ │ │€) │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        ..........................................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ..........................................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii €) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*5)│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul " Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderior incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele .....................
        Funcţia: ...................
        Semnătura ..................
        Data semnării: .............
                                          FIŞA
     privind legătura dintre întreprinderi nr. ....... din tabelul B2, secţiunea B
        (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        ..........................................

        Adresa sediului social
        ..........................................

        Codul unic de înregistrare
        ..........................................

        Numele, prenumele şi funcţia
        ..........................................
        Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă -2021 │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*7)│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
     Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
     Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.


        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele .....................
        Funcţia: ...................
        Semnătura ..................
        Data semnării: .............

    ANEXA 5

    Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ....................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..., nr. ...., eliberat de la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ..................... nr. ... bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ................, în calitate de reprezentant legal al ................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.
    B. Declar pe propria răspundere că
        [] NU am beneficiat de ajutor de stat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul epidemiei de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană
        [] am beneficiat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul epidemiei de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
        Semnătura electronică a solicitantului

    ANEXA 6

    RAPORTUL DE PROGRES
                          al solicitantului ..................
        Perioada de raportare: ..................
    I. Prezentare generală

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Contract de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţii de implementare ale ││
│proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de începere a perioadei de ││
│implementare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de finalizare a perioadei de ││
│implementare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Detalii despre beneficiar

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI/Cod fiscal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa / sediu (strada, număr, cod ││
│poştal, localitate, municipiu, judeţ)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Email ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma toatală acordată în cadrul ││
│măsurii ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 61/2022

┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │Valoare│Valoare│Nr. │
│Denumire │contract │Nr. │Data │totală │totală │Ordinului│
│achiziţie│furnizare│factură│factură│Fără │cu TVA │de plată │
│ │(Lei) │ │ │TVA │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
│TOTAL │ │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 7

    ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnata /Subsemnatul .................., CNP ................... legitimată prin BI/CI seria ... nr. ..........., având funcţia de reprezentant legal/administrator al ..................., CUI ..................., cu sediul în ..................., împuternicesc pe Dl/Dna ..................., să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice ................... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru Reprezentantul legal.
        De asemenea, declar că mandatul meu de reprezentare include următoarele drepturi şi obligaţii:
        ● să administreze profilul persoanei juridice şi să valideze modificarea datelor după verificarea corectitudinii acestora;
        ● să semneze actele şi documentele în numele şi pe seama persoanei juridice în legătură cu depunerea cererilor de finanţare şi executarea contractelor de finanţare (de acordare a ajutorului de stat);
        ● să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare/autoritatea contractantă în timpul procesului de evaluare a tuturor cererilor de finanţare;
        ● să semneze contractul de acordare a ajutorului de stat şi anexele acestuia;
        ● să depună în numele persoanei juridice contestaţiile cu privire la orice procedură ulterioară depunerii cererii de finanţare.

        Subsemnata(ul) ..................., declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în Declaraţii" din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului", făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Reprezentant legal/│Împuternicit │
│administrator │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Nume Prenume │Semnătura │
│…………………. │electronică │
│ │…………………… │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Semnătura olografă │ │
│………………… │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data │ │
│………………………. │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016