Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 23 septembrie 2014  pentru dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare-dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri(anexa nr. 2)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 23 septembrie 2014 pentru dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare-dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri(anexa nr. 2)*)

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 701 bis din 24 septembrie 2014
---------
    *) Aprobate de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 971/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 701 din 24 septembrie 2014.


         [STEMĂ] [STEMĂ] [STEMĂ]
    UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI INSTRUMENTE STRUCTURALE
                                                               2007-2013

     PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE"
       - AXA PRIORITARĂ 2 - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
             Regională - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"


──────────
    *) Notă CTCE:
    Stemele se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 bis din 24 septembrie 2014 la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    FINANŢARE:

           PROGRAMUL OPERAŢIONAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

    Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
    Domeniul major de intervenţie 2.2 - Investiţii în infrastructura de CDI
    ● Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

                       Competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

    Introducere
    Prezentul Ghid reuneşte instrucţiunile, procedurile şi criteriile ce trebuie respectate, la competiţia din anul 2014, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate "dezvoltării infrastructurii publice existente de cercetare-dezvoltare şi crearea de noi infrastructuri" prin intermediul următorului program:
    Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007
    ● Axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare" (POS CCE - CD)
    - Domeniul major de intervenţie 2.2 "Investiţii în infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare şi dezvoltarea capacităţii administrative",
    - Operaţiunea 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)".
    În plus, în afara acestui ghid, vor fi publicate şi alte documente necesare pentru competiţia din anul 2014, şi anume:
    - Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din FEDR şi de la bugetul de stat, cu anexele sale:
    ● Fişa pentru verificarea formală şi verificarea eligibilităţii (Anexa 1)
    ● Fişa de evaluare (Anexa 2)

    LEGISLAŢIE
    a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare
    - Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    - Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013
    b) privind regulile de eligibilitate
    - Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare
    - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2508/31.12.2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale Axei Prioritare 2 a POS CCE, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare împreună cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia (HG nr. 218/2012)
    - Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 de aprobare a Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
    c) privind achiziţiile publice:
    - Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    - HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
    - HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    - OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
    d) privind reglementările naţionale privind activitatea în construcţii
    - HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a Structurii şi Metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
    - Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    - Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare
    - HG nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
    - HG nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivelor de investiţii noi, cu modificările şi completările ulterioare
    - Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al Inspectorului general de stat al Inspectoratul de Stat în Construcţii nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, cu modificările şi completările ulterioare
    f) privind protecţia mediului
    - Strategia naţională de protejare a mediului
    - OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
    - OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare
    - HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
    - Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare
    - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
    - Ordinul comun nr. 135/76/84/1284 din 10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private
    g) privind egalitatea de şanse
    - OG nr. 137/2000 Republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
    - Legea nr. 202/2002 Republicată privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, cu modificările şi completările ulterioare
    - Ordin nr. nr. 189/2013 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap"
    h) privind alte reglementări naţionale
    - OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare
    - HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a instrumentelor structurale, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale
    - OG nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local cu modificările şi completările ulterioare
    i) privind reglementările UE
    - Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC
    - Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC şi ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR
    - Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului şi Consiliului privind FEDR
    - Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE

    CUPRINS

    SECŢIUNEA I - INFORMAŢII GENERALE

    1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice -
        prezentarea generală, obiective, axe prioritare
    1.1 Prezentare generală
    1.2 Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI
    1.3 Operaţiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi
        crearea de noi infrastructuri de CD

    SECŢIUNEA II - REGULI PRIVIND COMPETIŢIA DE PROIECTE DIN ANUL 2014

    2.1 Cine poate să solicite finanţarea
    2.2 Categorii de proiecte
    2.3 Activităţi eligibile
    2.4 Tipuri de cheltuieli
    2.5 Modul de finanţare a proiectelor

    3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
    3.1 Temele orizontale
    3.2 Cum se completează Cererea de finanţare
    3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor
    3.4 Documentele însoţitoare

    4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR
    4.1 Procedura de evaluare - generalităţi
    4.2 Verificarea formală şi verificare eligibilităţii
    4.3 Evaluarea propunerilor
    4.4 Reguli specifice de selecţie

    SECŢIUNEA III - CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE

    SECŢIUNEA IV - ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

    Anexa 1 - Cererea de finanţare
    Anexa 2 - Lista documentelor
    Anexa 3 - Nota de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în bugetele
              orientative din cererea de finanţare
    Anexa 4 - Măsurile de informare şi publicitate


    SECŢIUNEA I
    INFORMAŢII GENERALE

    1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - prezentare generală, obiective, axe prioritare
    1.1. Prezentare generală
    Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) este unul dintre cele şapte programe operaţionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea priorităţilor trasate prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) şi prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013. Aceste documente strategice la nivel naţional urmăresc consolidarea şi aplicarea în România a politicilor de coeziune socială şi economică şi a celor de dezvoltare regională cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.
    POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007-2013: "Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere" şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv "Creşterea competitivităţii economice pe termen lung", contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.

    Obiective
    Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.
    Axele prioritare din cadrul POS CCE
    Având în vedere deopotrivă posibilităţile identificate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor provocări şi folosirea oportunităţilor de a opera pe Piaţa Unică Europeană, cât şi eligibilitatea României pentru finanţarea din FEDR, în cadrul POS CCE au fost identificate următoarele axe prioritare:
    - Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
    - Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
    - Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public
    - Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice
    - Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică
    Structurile sistemului de implementare al POS CCE
    Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (HG nr. 43/2013 cu modificările şi completările ulterioare) funcţionează în cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi are responsabilitatea managementului, administrării şi implementării POS CCE, conform principiului unui management financiar riguros, aşa cum este stipulat în Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Organisme intermediare (OI)
    Pentru implementarea eficientă a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS CCE pentru fiecare axă prioritară.
    Pentru Axa Prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare, a fost desemnat Ministerul Educaţiei Naţionale.
    Responsabilităţile Organismelor Intermediare sunt stabilite în acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar în cauză.
    Unitatea de Plată reprezintă structura din cadrul Autorităţii de Management, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţă financiară nerambursabilă către beneficiari pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
    Autoritatea de Certificare şi Plată - este structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    Autoritatea de Audit desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.

    1.2. Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
    1.2.1. Prezentare generală
    Nivelul scăzut de finanţare (atât public, cât şi privat) pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI învechită, numărul scăzut şi media de vârstă din ce în ce mai ridicată a cercetătorilor şi performanţele scăzute ale activităţilor de CDI. Lipsa fondurilor îngreunează de asemenea accesul întreprinderilor la activităţi de CDI şi transfer tehnologic.
    Aceste puncte slabe, împreună cu participarea scăzută a sectorului privat la finanţarea activităţilor de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor româneşti şi la un nivel scăzut de inovare al acestora.
    În scopul reducerii acestor deficienţe, axa prioritară se concentrează pe câteva aspecte care să contribuie la realizarea următoarelor obiective:
    - creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD şi atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare, atât pentru instituţii de CD (universităţi şi institute CD), cât şi pentru firme care au departamente de cercetare;
    - întărirea ofertei de cunoştinţe realizată de universităţi şi institute de CD;
    - stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituţii CD şi întreprinderi;
    - stimularea cererii de inovare a întreprinderilor;
    - susţinerea formării şi dezvoltării firmelor bazate pe înalte tehnologii;
    1.2.2. Obiective
    Obiectivul specific al axei prioritare 2 este:
    Creşterea capacităţii de CD şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI.
    Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau în:
    - finanţarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct în economie,
    - modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI,
    - creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.
    Realizarea acestui obiectiv va contribui la creşterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) până la 2% din PIB în 2015.
    1.2.3. Structura (domenii majore de intervenţie)
    Axa prioritară 2 are 3 domenii majore de intervenţie (DMI), fiecare cu un număr de operaţiuni specifice:

Font 9*
┌────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Axa prioritară 2│ Domenii majore de intervenţie │ Operaţiuni │
├────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Competitivitate │1. Cercetare dezvoltare în parteneriat│1. Proiecte de CD în parteneriat│
│prin CDI │între universităţi/institute de │între universităţi/institute de │
│ │cercetare-dezvoltare şi întreprinderi │cercetare şi întreprinderi; │
│ │(industrie) în vederea obţinerii de │2. Proiecte CD de înalt nivel │
│ │rezultate aplicabile în economie │ştiinţific la care vor participa│
│ │ │specialişti din străinătate. │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │2. Investiţii în infrastructura de CDI│1. Dezvoltarea infrastructurii │
│ │şi dezvoltarea capacităţii │CD existente şi crearea de noi │
│ │administrative │infrastructuri (laboratoare, │
│ │ │centre de cercetare); │
│ │ │2. Dezvoltarea de poli de │
│ │ │excelenţă; │
│ │ │3. Dezvoltarea unor reţele de │
│ │ │centre CD, coordonate la nivel │
│ │ │naţional şi racordate la reţele │
│ │ │europene şi internaţionale de │
│ │ │profil (GRID, GEANT); │
│ │ │4. Întărirea capacităţii │
│ │ │administrative. │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │3. Accesul întreprinderilor la │1. Sprijin pentru start-up-urile│
│ │activităţi de cercetare-dezvoltare şi │şi spin-off-urile inovative; │
│ │inovare │2. Dezvoltarea infrastructurii │
│ │ │de CD a întreprinderilor şi │
│ │ │crearea de noi locuri de muncă │
│ │ │pentru CD; │
│ │ │3. Promovarea inovării în cadrul│
│ │ │întreprinderilor. │
└────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    1.3. Operaţiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri de CD
    Această operaţiune sprijină dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) şi sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România (priorităţi ale UE finanţate în comun prin PC7 de CDT a UE, FEDR şi alte fonduri).
    Operaţiunea este concentrată pe următoarele cinci arii tematice prioritare:
    - Sănătate,
    - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară,
    - Energie,
    - Mediu,
    - Materiale, produse şi procese inovative.

    SECŢIUNEA II
    REGULI PRIVIND COMPETIŢIA DE PROIECTE DIN ANUL 2014

    Competiţia din 2014 este dedicată lansării unui nou tip de proiect complex, de importanţă strategică în domeniul sănătăţii susţinut de Ministerul Sănătăţii şi de Guvernul României. Obiectivul acestui proiect este:
    - Efectuarea de cercetări în domeniul/domeniile de interes naţional stabilite pentru această competiţie (obiectiv al apelului competiţiei), prin utilizarea angiografelor achiziţionate în cadrul proiectului.

    2.1. Cine poate să solicite finanţare
    2.1.1. Categorii de solicitanţi
    Solicitantul trebuie să respecte definiţia organizaţiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar de ajutor de stat pentru CDI (C198/2014).
    Organizaţie de cercetare înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institute de cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a realiza independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unei astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu în calitatea lor de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.
    Solicitantul proiectului trebuie fie reprezentat de o instituţie publică sau de drept public de interes naţional în coordonarea şi/sau subordinea Ministerului Sănătăţii cu activitate în domeniul cercetării ştiinţifice medicale, în conformitate cu definiţia organizaţiei de cercetare.
    2.1.2. Condiţii de eligibilitate ale solicitanţilor
    Solicitanţii sunt eligibili dacă îndeplinesc condiţiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice, care se depun la data menţionată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.
    Toate documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în anexa 2 a Ghidului solicitantului.
    a) Solicitanţii îşi desfăşoară activitatea în România.
    b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1 din Ghid.
    Pentru ambele condiţii (punctele a şi b), solicitanţii vor depune ca documente însoţitoare ale cererii de finanţare actele de înfiinţare ale instituţiei, precum şi orice alte acte în vigoare privind organizarea şi funcţionarea.
    c) Activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii să fie în obiectul de activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii şi să fie în conformitate cu definiţia referitoare la "organizaţia de cercetare" din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (C198/2014), enunţată la punctul 2.1.1 din Ghid.
    Documentele solicitate sunt Statutul/ROF şi certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (unde este cazul).
    Solicitantul va depune declaraţii de eligibilitate privind conformitatea cu definiţia referitoare la "organizaţia de cercetare" din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi Anexa 2.1).
    d) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate şi actualizate în RPC (Registrul Potenţialilor Contractori), şi anume:
    - Statut şi documente de înfiinţare a instituţiei/Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social/Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
    - Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.

    2.2. Categorii de proiecte
    2.2.1. Categorii de proiecte
    Pentru operaţiunea 2.2.1 este prevăzut un nou tip de proiect complex, de importanţă strategică în domeniul sănătăţii, susţinut de Ministerul Sănătăţii şi de Guvernul României.
    La nivel naţional, în anul 2011, decesele datorate bolilor cardiovasculare au fost de 151.538, reprezentând în medie 709 decese la 100.000 de locuitori, aspect avut în vedere în necesitatea lansării unui astfel de proiect. Evoluţia morbidităţii şi mortalităţii din ultimele două decade, marcată de povara în creştere a bolilor cronice, în paralel cu evoluţiile survenite în sistemul de îngrijiri de sănătate şi în societate în general, impun cu necesitate o schimbare de paradigmă în favoarea creşterii rolului prevenirii, depistării şi intervenţiei cât mai precoce în bolile cronice. Datele ultimului raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că, în anul 2011 bolile cardiovasculare au fost principala cauză de deces în lume, afecţiunile de inimă ucigând peste 17 milioane de persoane.
    Guvernul României susţine intensificarea activităţii de cercetare medicală în domeniul afecţiunilor letale sau invalidante, care sunt prezentate în statisticile la nivel naţional şi internaţional ca fiind principalele cauze ale morbidităţii şi mortalităţii în România (boli cardiovasculare, boli tumorale, etc). Cercetarea în depistarea şi identificarea diagnostică a bolilor cardiovasculare, spre exemplu, beneficiază în prezent de tehnologii evoluate. Una dintre acestea este angiografia cu substanţă de contrast efectuată cu un echipament perfecţionat denumit instalaţie de angiografie/angiograf, având la bază tehnologie cardiologică şi radiologică modernă.
    Constituirea unei reţele naţionale de cercetare care are la bază o infrastructură solidă şi modernă de instalaţii de angiografie ar putea impulsiona activitatea de cercetare medicală în România, cu efecte directe asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.
    Prin urmare, obiectivul acestui proiect este:
    - Efectuarea de cercetări în domeniul/domeniile de interes naţional identificate pentru această competiţie (obiective ale apelului competiţiei), prin utilizarea angiografelor achiziţionate prin proiect, şi anume:
    ● diagnosticarea unor leziuni cu potenţial evolutiv invalidant sau letal
    ● angioarhitectonica tumorilor maligne.
    În cadrul proiectului, organizaţia de cercetare, în calitate de beneficiar, conform definiţiei de la secţiunea 2.1.1. va achiziţiona angiografe în sistem monoplan şi în sistem biplan ce vor fi amplasate în cadrul unităţilor sanitare selectate de către Ministerul Sănătăţii conform criteriilor proprii, în calitatea sa de organism ce elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonator pentru implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local.
    Între instituţia de cercetare şi unităţile sanitare selectate vor fi semnate acorduri de parteneriat.
    În unităţile sanitare selectate se vor instala angiografele achiziţionate şi se vor asigura condiţiile adecvate necesare pentru monitorizarea pacienţilor care vor face parte din grupurile ţintă din cadrul proiectului. Informaţiile respective vor fi transmise colectivelor de cercetare ale instituţiei coordonatoare, pentru studii şi cercetări specifice şi comparative.
    La baza propunerii de proiect se vor afla oferte (tehnice şi financiare) ale unităţilor sanitare partenere privind participarea la proiect, ca răspuns la scrisorile transmise de aplicant prin care se solicită date concrete despre situaţia curentă a spaţiului în care va fi amplasat angiograful, precum şi informaţii despre echipa implicată în proiect.
    Dacă este necesar, în cadrul proiectului se vor efectua lucrări de modernizare pentru spaţiul în care vor fi instalate.
    Aceste date vor fi utilizate de solicitant pentru realizarea proiectului, în stabilirea activităţilor şi cheltuielilor aferente fiecărei unităţi sanitare partenere.
    La contractul de finanţare se vor anexa acordurile de parteneriat între organizaţia de cercetare şi fiecare unitate sanitară din lista aprobată de Ministerul Sănătăţii.
    Prin acordul de parteneriat între părţi se vor preciza condiţiile şi modul de realizare a proiectului pentru atingerea rezultatelor scontate, evidenţiind contribuţia fiecărui partener şi resursele pe care le angajează.
    În acest sens, acordul de parteneriat între părţi va avea în vedere, fără a se limita la, următoarele:
    - desemnarea conducătorului de proiect din partea organizaţiei de cercetare;
    - nominalizarea echipei din partea unităţii sanitare partenere
    - responsabilităţile ştiinţifice, tehnice şi administrative ale partenerilor;
    - obiectivele, etapele, activităţile, rezultatele scontate, termenele de realizare şi responsabilităţile partenerilor,
    - suma totală necesară unităţii sanitare partenere pentru realizarea obiectivelor proiectului, precum şi bugetul defalcat pe tipuri de cheltuieli şi justificarea acestora;
    - contribuţia fiecărui partener ca eforturi materiale şi resurse umane, în fiecare etapă de realizare a proiectului;
    - delimitarea clară a spaţiului în care se va instala şi va funcţiona echipamentul achiziţionat prin proiect.
    - angajamentul de menţinere în funcţiune a echipamentului şi de participare la activitatea de cercetare pe toată durata de implementare a proiectului precum şi în perioada de durabilitate;
    - modalitatea de păstrare a documentelor şi asigurarea pistei de audit.
    - etc.;
    Valoarea asistenţei publice nerambursabile este de maximum 112,5 milioane lei (echivalentul a 25 milioane euro).
    Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.
    Solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate al utilizării echipamentelor (angiografelor) propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional comparativ cu nivelul internaţional.
    Prezentarea în detaliu a modului de elaborare/completare a cererii de finanţare este tratat în capitolul 3 al Ghidului solicitantului - "Completarea şi depunerea cererii de finanţare".
    Aspecte suplimentare referitoare la modul de ansamblu de prezentare şi corelare a informaţiilor din cererea de finanţare sunt prezentate în capitolul 4 al Ghidului solicitantului - "Modul de evaluare şi selecţie a proiectelor".
    Durata proiectului
    Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 30 noiembrie 2015.
    2.2.2. Criterii de eligibilitate ale proiectului
    ● Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii sunt în conformitate cu obiectivele competiţiei, aşa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte;
    ● Proiectul este derulat în România;
    ● Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menţionate în cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);
    ● Propunerea conţine cel puţin două activităţi eligibile, din cele definite la punctul 2.3 din Ghidul solicitantului (achiziţionarea de echipamente pentru CD cu punerea lor în funcţiune şi activităţi de cercetare aplicativă);
    ● Durata se încadrează în limitele menţionate în cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);
    Propunerea este însoţită de documentele menţionate la pct. 3.4 din Ghid

    2.3. Activităţi eligibile
    Următoarele tipuri de activităţi vor fi finanţate în cadrul acestei operaţiuni:
    ● activităţi privind modernizarea spaţiului în care vor fi instalate echipamentele (angiograful), precum şi a sălii de monitorizare a pacienţilor selectaţi pentru cercetare;
    ● achiziţionarea de active corporale (angiograful, aparatură conexă) şi active necorporale pentru C-D, precum şi instalarea/punerea în funcţiune a echipamentelor;
    ● management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul);
    ● activităţi de cercetare aplicativă, propuse pentru utilizarea angiografelor achiziţionate.
    Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CD propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuţia la creşterea stării de sănătate a populaţiei etc).

    2.4. Tipuri de cheltuieli
    2.4.1. Cheltuieli eligibile
    Cheltuielile eligibile sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 2508/2007 (anexa 1) cu modificările şi completările ulterioare. Pentru acest proiect sunt eligibile şi cheltuielile prevăzute ca fiind aplicabile proiectului major "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" din OM 2508/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru acest proiect, sunt eligibile numai cheltuielile corespunzătoare activităţilor eligibile indicate la punctul 2.3 din Ghid.
    Tipurile de cheltuieli incluse în categoriile 1-15 trebuie să respecte limitările impuse de legislaţia în vigoare privind elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice (HG nr. 28/2008).
    În afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste costuri se suportă de către beneficiar sau de către ordonatorul principal de credite în coordonarea/subordonarea căruia se află beneficiarul, fără a fi luate în considerare la determinarea contribuţiei publice.
    2.4.2. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor
    Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor
    Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiţii generale de eligibilitate, conform art. 2 al HG 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) să fie efectiv plătite de beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 (dacă Autoritatea de Management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare);
    b) să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;
    d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    În plus cheltuielile trebuie:
    a) să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi să fie necesare pentru realizarea proiectului;
    b) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;
    c) să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii.
    Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor:
    - cheltuielile diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură nu trebuie să depăşească 10% din cuantumul următoarelor tipuri de cheltuieli aferente investiţiei: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică; cheltuieli pentru consultanţă; cheltuieli pentru asistenţă tehnică; cheltuieli pentru construcţii, instalaţii şi montaj; cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje; cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;
    - cheltuielile salariale pe proiect (aferente activităţilor de cercetare) se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei Prioritare "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" şi din fondurile bugetare alocate Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007-2013 (OM nr. 2508/2007 cu modificările ulterioare). Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului;
    - cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la cel mult 10% din valoarea eligibilă a proiectului (OM nr. 2508/2007 cu modificările ulterioare);
    - cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (adică nu trebuie să depăşească 1% din valoarea eligibilă cumulată a categoriilor 1-17, 19, 20, 22, 25). Conform HG nr. 759/2007 cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului. Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie stabilită de către Autoritatea de Management se va ataşa în anexă la contractul de finanţare.
    Cheltuielile realizate de către beneficiar, care intervin în proiectarea, monitorizarea şi managementul proiectului sunt eligibile (conform art. 9 alin. 1 din HG nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare) dacă îndeplinesc condiţiile generale de eligibilitate şi se pot încadra într-una din următoarele categorii:
    a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale, în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale proiectului sau rezultă din aplicaţia legislaţiei comunitare specifică instrumentelor structurale;
    b) sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile;
    c) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale proiectului;
    d) sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare
    2.4.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
    Toate cheltuielile care nu sunt incluse în lista de la punctul 2.4.1 sunt neeligibile, între care:
    a) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    b) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
    c) dezafectarea centralelor nucleare;
    d) achiziţia de echipamente second-hand;
    e) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    f) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
    g) taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii.
    Următoarele categorii de cheltuieli, deşi incluse în Ordinul nr. 2508/2007, nu sunt eligibile pentru această competiţie:
    - Cheltuieli pentru primele de asigurare,
    - Cheltuieli cu achiziţionarea de servicii pentru întărirea capacităţii administrative,
    - Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii.

    2.5. Modul de finanţare a proiectelor
    Asistenţa financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile, între limitele precizate la punctul 2.2.1.
    În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanţare, cheltuielile eligibile se calculează cu TVA.
    Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006, proiect generator de venituri reprezintă orice proiect care implica o investiţie în infrastructură a cărei folosire aduce venituri, prin utilizare directă şi/sau prin furnizare de servicii contra cost.
    Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp (5 ani după finalizarea proiectului) pentru investiţiile în infrastructură.
    În situaţiile în care costul investiţiei nu este în întregime eligibil, veniturile nete vor fi alocate proporţional cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei.
    În cazul în care nu pot fi estimate obiectiv în avans veniturile, beneficiarul este obligat să declare toate veniturile nepreconizate la data aprobării proiectului, care au fost realizate în timpul implementării acestuia şi ca rezultat al implementării pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului. Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi diminuată corespunzător cu valoarea veniturilor respective.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Proiectul va fi monitorizat pe parcursul implementării lui şi, ulterior, pe │
 │o perioadă de 5 ani de la finalizarea lui. │
 │Monitorizarea va urmări pe această perioadă ca investiţia să nu sufere │
 │modificări substanţiale, conform art. 57 (1) din Regulamentul Consiliului │
 │UE nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi │
 │FC, şi anume modificări: │
 │a) care afectează natura sau condiţiile de implementare sau care oferă unei │
 │firme sau unui organism public un avantaj necuvenit; şi │
 │b) care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui obiect │
 │din infrastructură sau care rezultă din încetarea activităţii productive. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
    Pentru competiţia din anul 2014, va fi utilizat un tip de cerere/apel de propuneri de proiecte cu termen fix de predare.
    Cererea de finanţare va fi încărcată electronic pe site-ul OI Cercetare (vezi punctul 3.2 al Ghidului solicitantului).
    Cererea de Finanţare şi documentele însoţitoare (lista lor este în Anexa 2), se vor depune pe suport hârtie, într-un dosar prevăzut cu un opis, în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită pentru depunerea electronică, la sediul central al OI Cercetare indicat la punctul 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor din acest Ghid.
    Cererea de Finanţare se completează utilizând Formularul de Cerere de Finanţare anexat prezentului Ghid (Anexa 1). Formularul de Cerere de Finanţare este disponibil şi pe pagina de Internet a OI Cercetare - www.poscce.research.ro. Solicitanţii trebuie să respecte cu stricteţe formatul Cererii de Finanţare şi să completeze toate câmpurile cu informaţiile solicitate. Cererile de finanţare care au modificări în structură vor fi respinse.
    Solicitanţii trebuie să completeze Cererea de Finanţare în limba română.
    Cererea de Finanţare trebuie completată cu grijă şi cât mai clar posibil, astfel încât să poată fi evaluată în mod adecvat.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Fiţi precişi şi furnizaţi suficiente detalii pentru a vă asigura de │
 │claritatea informaţiilor din cererea de finanţare, în special în ceea ce │
 │priveşte modul în care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce │
 │vor rezulta din implementarea proiectului şi modul în care proiectul propus │
 │este relevant pentru obiectivele competiţiei. │
 │Se recomandă ca Cererea de finanţare să aibă un număr limitat de pagini - │
 │cca. 50 pagini, cu Font Times New Roman 12 (fără a lua în calcul lista │
 │activelor corporale, respectiv Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în │
 │proiect) │
 │ │
 │Este foarte important ca documentele depuse să conţină TOATE informaţiile │
 │referitoare la proiect (vezi Anexa 2 a Ghidului solicitantului). │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.1. Temele orizontale
    Proiectele depuse trebuie să respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului şi achiziţiilor publice.
    Promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării şi dezvoltarea durabilă (protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice) sunt priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene.
    Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea acestor priorităţi se reflectă şi în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse.

    ● Dezvoltare durabilă
    Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.
    Proiectele trebuie să contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecţia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Cerinţele minime avute în vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta regulamentele naţionale şi europene de protecţie a mediului.

    ● Egalitate de şanse
    Proiectele propuse spre finanţare trebuie să prevadă măsuri clare de implicare a tinerilor cercetători şi a femeilor în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare. Proiectele trebuie să prevadă, prin intermediul soluţiei constructive, măsuri concrete pentru operaţionalizarea conceptului de "şanse egale", cu precădere în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi la activităţi de cercetare/dezvoltare (ex: rampe de acces, nivelul întrerupătoarelor, grupuri sanitare speciale, alte facilităţi necesare etc). Toate aceste elemente trebuie clar descrise în soluţia constructivă şi bugetate.

    ● Achiziţiile publice
    În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare). Cheltuielile în legătură cu contracte de furnizare/servicii/lucrări, derulate în vederea implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, rambursate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

    3.2. Cum se completează "Cererea de finanţare"
    Cererea de finanţare are următoarele elemente componente:
    I. Informaţii privind solicitantul
    II. Date despre proiect
    III. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
    IV. Pachetul de finanţare a proiectului
    V. Anexe

    I. Informaţii privind solicitantul
    I.1.1. Solicitant
    Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să desfăşoare activităţi C-D în România.
    - Numele solicitantului
    Denumirea oficială a instituţiei participante, fără prescurtări, în conformitate cu actul de constituire.
    - Număr de ordine în Registrul Comerţului
    Nu este obligatoriu să se completeze.
    - Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
    Nu se completează.
    - Cod CAEN principal
    Codul corespunzător activităţii principale a instituţiei, format din 4 cifre, conform CAEN Rev2.
    I.1.2. Tipul solicitantului
    - Forma de organizare a solicitantului
    Instituţiile participante eligibile la această operaţiune sunt instituţii publice sau de drept public de CD, calificate ca organizaţii de cercetare (conform 2.1.1. Categorii de solicitanţi din acest Ghid).
    - Instituţiile participante trebuie să fie în conformitate cu definiţia referitoare la "organizaţia de cercetare" din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (C 198/2014), enunţată la punctul 2.1.1.
    - Număr de angajaţi
    Număr de angajaţi la sfârşitul anului, conform indicaţiilor din cererea de finanţare.
    I.1.5. Banca
    - Banca/Sucursală
    Trezoreria de sector a municipiului Bucureşti/direcţiile judeţene ale Trezoreriei/bănci comerciale
    I.1.6. Finanţări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice
    Referitor la proiectele finanţate anterior, se va pune accentul pe proiectele de anvergură, la care solicitantul a avut o contribuţie ştiinţifică importantă. Se vor evidenţia proiectele internaţionale, dar pot fi menţionate şi proiecte finanţate din fonduri publice naţionale.
    În ambele situaţii, este de dorit să fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanţare, pentru a demonstra experienţa şi rezultatele obţinute în sectorul de activitate respectiv.
    II. Date despre proiect
    II.2.1 Aria tematică a proiectului
    - Aria tematică a proiectului
    1. Sănătate;
    - Codul UNESCO al proiectului
    Se precizează codul UNESCO principal al proiectului (4 cifre). Codul UNESCO al proiectului este corelat cu aria tematică şi demonstrează că domeniul S/T al proiectului se încadrează în aria tematică.
    II.2.2. Locaţia proiectului
    Proiectul trebuie să fie implementat în România, altfel nu este eligibil. Se indică adresa solicitantului, cât şi locurile unde vor fi amplasate angiografele (spital, secţie clinică etc) din regiunea, judeţul, localitatea, adresa.
    II.2.3. Descrierea proiectului
    Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele cererii de proiecte/apelului (condiţie de eligibilitate).
    - Obiectivul proiectului
    Se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei
    - Justificarea necesităţii implementării proiectului
    Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiinţific şi economic. Se va prezenta contribuţia acestei infrastructuri pentru creşterea performanţei în cercetare şi pentru creşterea nivelului de sănătate al populaţiei.
    Este important de precizat ce servicii de cercetare noi/îmbunătăţite se pot oferi beneficiarilor şi numărul utilizatorilor potenţiali de servicii.
    De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, mai concret să ofere informaţii privind existenţa şi distribuţia naţională a unor echipamente similare.
    Vor fi date exemple concrete de direcţii noi de cercetare, precum şi de proiecte de cercetare care vor fi abordate.
    - Contextul proiectului
    Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea reprezintă o componentă într-un proiect mai complex.
    Se va descrie comparativ situaţia pe plan naţional şi internaţional în domeniu, astfel încât să se poată determina nivelul de performanţă al infrastructurii propuse. Solicitantul trebuie să precizeze caracterul "state-of-the art" al echipamentelor la nivel internaţional: dacă şi unde se mai folosesc asemenea echipamente, care sunt performanţele superioare pe plan european şi mondial ale echipamentelor/instalaţiilor ce se vor achiziţiona/dezvolta prin proiect. "State-of-the-art" înseamnă pe de o parte echipamente moderne, de top, pe de alta performanţe ştiinţifice de nivel internaţional ce se pot obţine cu echipamentele/instalaţiile propuse.
    - Descrierea componentelor proiectului
    Se vor prezenta structura proiectului prin componentele/etapele proiectului propus spre finanţare - exemplu modernizare laboratoare existente, achiziţie echipamente de CD, activitate CD etc
    În cazul modernizării spaţiului/clădirii se va justifica necesitatea şi utilitatea acesteia.
    Lista cu activele corporale care se vor achiziţiona în cadrul proiectului se va prezenta la punctul 5 al Cererii de finanţare.
    Corespunzător, planificarea cheltuielilor privind achiziţiile se va regăsi în tabelul achiziţiilor de la punctul 3.4.
    Se vor indica principalele caracteristici ale echipamentelor CD; se vor oferi elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a echipamentelor.
    - Descrierea activităţilor proiectului
    Se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului, pe componente. Acestea vor trebui să fie corelate cu tabelul 2.6 - Calendarul activităţilor din Cererea de finanţare.
    Activităţile proiectului pentru care se solicită finanţare trebuie să conţină cel puţin două activităţi eligibile definite pentru operaţiune (achiziţia echipamentelor - angiografelor şi activităţi de cercetare aplicativă cu utilizarea echipamentelor). Este necesară prezentarea modului de colaborare/parteneriat cu unităţile sanitare partenere pentru realizarea obiectivelor proiectului. Informaţiile oferite aici trebuie să fie coerente cu datele prezentate în tabelul 2.6 din Cererea de finanţare şi cuantificate corespunzător în categoriile de cheltuieli eligibile din tabelul 4.1 şi 4.2 din Cererea de finanţare. De asemenea, aceste informaţii trebuie să se coreleze cu ofertele primite de organizaţia de cercetare de la unităţile sanitare partenere.
    - Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării
    Se prezintă rezultatele viitoare ale proiectului, inclusiv cele ce se vor obţine cu infrastructura realizată, în concordanţă cu obiectivele urmărite. Rezultatele se vor prezenta concret, succint şi, de câte ori este cazul, se vor preciza ţintele cantitative ce se propun a fi atinse. Se va urmări corelarea cu tabelul 2.7 Indicatori din Cererea de finanţare.
    - Beneficiari direcţi/indirecţi
    Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. Este indicat ca beneficiarii să fie definiţi cât mai concret, numeric şi, eventual, prin exemplificare. De asemenea, este necesar să se precizeze serviciile de care vor beneficia aceştia prin infrastructura propusă sau pe care o vor folosi.
    Instituţia solicitantă sau angajaţii acesteia nu pot apare în calitate de beneficiari.
    II.2.4. Managementul proiectului
    - Metodologia de implementare a proiectului
    Metodologia de implementare trebuie să descrie modul de organizare şi planificare a activităţilor care se vor desfăşura pentru realizarea proiectului, implementarea/realizarea proiectului (contractare lucrări, servicii, achiziţionare echipamente etc), monitorizarea contractorilor, a activităţilor şi a cheltuielilor, în vederea obţinerii rezultatelor la termenele prevăzute.
    - Personalul echipei de implementare a proiectului
    Managementul proiectului poate fi realizat de către persoane angajate (sau care urmează a fi angajate) în cadrul instituţiei solicitante.
    Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. Pentru fiecare persoană vor fi indicate responsabilităţile în cadrul proiectului, în corelare cu metodologia de implementare a proiectului.
    Costurile salariale prin proiect împreună cu alte venituri salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile alocate Axei 2 a POS-CCE sau din fondurile bugetare alocate PN II nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 a HG nr. 475/2007 privind aprobarea PN II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul (de management şi de cercetare) este prezentată prin CV-urile ataşate cererii de finanţare.
    Conform listei cheltuielilor eligibile se pot achiziţiona şi servicii de consultanţă (punctul 7 din anexa 1 la Ordin) şi asistenţă tehnică (punctul 8 din anexa 1 la Ordin) în sprijinul implementării proiectului, care se vor încadra corespunzător în categoria de cheltuieli respectivă. Sunt eligibile şi cheltuielile cu organizarea procedurilor de achiziţie publică (punctul 6 din anexa 1 la Ordin) în care se includ cheltuieli precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc, în legătură cu procedurile de achiziţie publică.
    - Riscuri
    Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile/soluţiile de reducere sau combatere ale acestora.
    II.2.5. Durata proiectului
    Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 31 noiembrie 2015
    În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul şi activităţile preliminare, anterioare semnării contractului de finanţare.
    II.2.6. Calendarul activităţilor
    Se prezintă calendarul activităţilor în corelare cu descrierea activităţilor de la 2.3 din Cererea de finanţare. De asemenea trebuie să corespundă cu metodologia de implementare.
    II.2.7. Indicatori
    Indicatorii asociaţi proiectului se pot încadra în 2 categorii:
    - indicatori de realizare, care se referă la investiţiile/infrastructurile sau activităţile care sunt finanţate;
    - indicatori de rezultat, care se referă la rezultatele directe/avantajele pe care utilizatorii infrastructurii le obţin
    În formularul de cerere de finanţare sunt nominalizaţi numai indicatorii obligatorii, din care se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, şi anume:
    Indicatori de realizare
    - Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr)
    Indicatori de rezultat
    - Locuri de muncă nou create în CD datorită proiectului (număr)
    - Articole ştiinţifice publicate, rezultate din proiect (număr)
    Pot să se formuleze şi alţi indicatori relevanţi pentru proiect, unde este cazul.
    Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.
    În contractul de finanţare se prevede că, în raport cu obligaţia asumată de către Beneficiar, în situaţia în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
    II.2.9. Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante
    Se prezintă modul în care infrastructura propusă se adresează şi altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentară, sănătate, spaţiu), strategii şi politici industriale (energie, materiale noi, etc) sau/şi strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urmă trebuie arătat dacă domeniul la care se referă infrastructura se identifică cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenţial de clusterizare prezentate.
    II.2.11. Proiect generator de venit
    Nu se completează decât în cazul în care proiectul generează venituri nete realizate de infrastructură în primii 5 ani de la darea în exploatare, iar aceste venituri pot fi estimate în avans.
    În cazul în care nu pot fi estimate obiectiv în avans veniturile, beneficiarul este obligat să declare toate veniturile nepreconizate la data aprobării proiectului, care au fost realizate în timpul implementării acestuia şi ca rezultat al implementării pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului. Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi diminuată corespunzător cu valoarea veniturilor respective.
    II.2.12. Sustenabilitatea proiectului
    - Sustenabilitatea financiară
    Se va prezenta modul în care infrastructura realizată va fi susţinută financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere: entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp.
    - Sustenabilitatea instituţională
    Se va prezenta pe scurt colectivul ce va folosi infrastructura şi se vor anexa CV-urile. Se va pune accent pe experienţa colectivului care va utiliza infrastructura, ţinând cont de activitatea acestora în laboratoare de profil apropiat (în ţară sau străinătate), de rezultatele obţinute în activităţi de cercetare (prin publicaţii, brevete, proiecte etc), de capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.
    Se vor preciza posturile de cercetare nou-create corelat cu capitolul 2.7 indicatori, profilul acestora şi sursele de finanţare. Se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de instituţie pentru noile laboratoare.
    II.2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului
    Se va justifica impactul finanţării nerambursabile, utilizând şi informaţiile cuprinse în studiul de fezabilitate, analizând comparativ efectele nefinanţării cu cele rezultate din finanţare.
    II.2.14 Informare şi publicitate
    Măsurile de informare şi publicitate trebuie să respecte prevederile următoarelor documente:
    - Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională - publicat la adresa www.mct.ro (selectând rubricile "Programe/Fonduri structurale/Regulamente")
    - Manualul de Identitate Vizuală, care se găseşte publicat la adresa www.fonduristructurale.ancs.ro (selectând rubricile "Informare şi publicitate" şi "Documente Informare şi publicitate")
    - Anexa privind "Informarea şi publicitatea" la contractul de finanţare (Anexa 8 la Ghidul Solicitantului).
    Activitatea de informare şi publicitate privind proiectul este obligatorie. Vor fi incluse activităţi de informare şi publicitate de tipul: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, publicitate şi prin alte mijloace, precum şi editarea, afişarea, realizarea de broşuri, pliante, panouri, etichete etc (vezi Anexa 8 a acestui Ghid). Pentru proiectele a căror valoare a contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro, beneficiarii sunt obligaţi să monteze un panou pentru toată durata de implementare a proiectului, respectiv o placă permanentă (după finalizarea investiţiei), chiar la locaţia proiectului, a căror caracteristici sunt prevăzute în anexa privind "Informarea şi publicitatea" a Ghidului Solicitantului şi a contractului de finanţare.

    III. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
    III.3.1. Principiul "poluatorul plăteşte"
    Se va explica modul în care proiectul va respecta reglementările naţionale şi europene în materie de protecţia mediului şi respectarea principiului,,poluatorul plăteşte".
    În caz contrar, se vor prezenta motivele pentru care proiectul nu respectă acest principiu.
    III.3.2. Dezvoltarea durabilă
    Se va prezenta modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecţia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.
    III.3.3. Egalitatea de şanse
    Se va explica modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea, managementul şi implementarea proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (implicarea tinerilor, echipă mixtă - femei şi bărbaţi etc.)
    III.3.4. Achiziţii publice
    Se va prezenta calendarul achiziţiilor publice de servicii, bunuri, echipamente, în corelare cu punctele 2.6 - calendarul activităţilor, 2.14 Informare şi publicitate şi 4.1 detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială din Cererea de finanţare. În plus, la acest punct trebuie precizată valoarea şi durata estimată, şi în funcţie de aceasta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

    IV. Pachetul de finanţare a proiectului
    IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială
    Bugetul proiectului este detaliat, în lei, pe categorii de cheltuieli eligibile conform 2.4.1 (care pot fi finanţate nerambursabil prin program), precum şi cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din alte surse (venituri proprii, alte fonduri publice, etc).
    Informaţii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. Tipuri de cheltuieli din acest Ghid. Detalierea categoriilor de cheltuieli se va coordona cu datele din Studiul de Fezabilitate.
    Pentru fiecare tip de cheltuială eligibilă se completează în lei valoarea totală, valoarea eligibilă (mai mică sau egală cu valoarea totală) şi, dacă e cazul, valoarea neeligibilă (= val totală - val eligibilă) în lei.
    În cazul în care solicitantul declară pe propria răspundere nedeductibilitatea TVA, atunci cheltuielile eligibile se calculează cu TVA (în col.4). În acest caz, valoarea TVA pentru Cheltuielile neeligibile este zero.
    Dacă TVA-ul este deductibil pentru solicitant (solicitant plătitor de TVA), atunci valoarea lui totală se trece în secţiunea de cheltuieli integral neeligibile. Linia "Total parţial" este suma dintre liniile "Total cheltuieli eligibile directe"+"Cheltuieli generale de administraţie.
    Pentru cheltuielile integral neeligibile se completează coloanele "valoare totală" şi "valoare neeligibilă" (cele două valori vor coincide).
    IV.4.2. Pachetul de finanţare a proiectului
    La acest punct se prezintă bugetul proiectului, pe surse de finanţare, conform analizei economico-financiare, şi anume:
    Valoarea totală a proiectului = valoarea eligibilă + valoarea neeligibilă.
    Valoarea eligibilă = asistenţa financiară nerambursabilă solicitată + contribuţia eligibilă a solicitantului.

    3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor
    De la data publicării CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE şi până la termenul limită pentru primirea propunerilor specificat în cererea de proiecte, solicitantul poate să depună propunerea, astfel:
    1. "Cererea de finanţare", înregistrare electronică conform instrucţiunilor de la 3.3.1;
    2. Documentele şi datele în RPC, înregistrare/actualizare conform instrucţiunilor de la 3.3.2;
    3. "Documentele însoţitoare", transmise la sediul DG-OI, conform instrucţiunilor de la 3.3.3.
    3.3.1. Înregistrarea electronică a"Cererii de finanţare"
    Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale.ancs.ro
    Pentru a transmite o propunere trebuie parcurşi următorii paşi:
    Pasul 1: Se completează "off-line" cererea de finanţare pentru beneficiarii de proiecte, inclusiv CV-urile personalului care face managementul proiectului şi a echipei de cercetare.
    Pasul 2: Responsabilul de proiect crează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii.
    Pasul 3: Utilizatorul (directorul de proiect) se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele "Bulk" sau "Junk" din căsuţa poştală.)
    Pasul 4: Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanţare pentru beneficiarii de proiecte, precum şi CV-urile personalului.
    Numărul de înregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail.
    Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus făcând click pe butonul 'proiecte depuse'.
    Pasul 6: Se iese din cont cu "logout".
    Orice cerere de finanţare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă.
    3.3.2. Înregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPC
    Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează următoarea adresă: http://rpc.ancs.ro/
    Pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeţi următoarele etape:
    - după obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizaţi conţinutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie să le înscrieţi;
    - să aveţi la dispoziţie, atunci când începeţi înscrierea, toate informaţiile care vă sunt necesare, actualizate;
    - să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele:
    1. Statut/ROF
    2. Act juridic de înfiinţare a instituţiei şi alte acte în vigoare privind organizarea şi/sau acreditarea instituţiei
    3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (dacă e cazul);
    4. Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (când e cazul);
    5. Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierderi.
    Înscrierea în RPC se face o singura dată şi se actualizează ori de câte ori survin modificări ale datelor privind organizaţia dumneavoastră sau atunci când MEN - OI Cercetare solicită acest lucru.
    Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menţionată mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate următoarele documente (http://rpc.ancs.ro/)
    - Manualul de utilizare
    - Regulamentul de utilizare
    - Decizia de aprobare.
    IMPORTANT: înregistrarea/actualizarea datelor în RPC trebuie să respecte aceeaşi dată limită specificată în cererea de propuneri de proiecte.

    3.3.3. Documentele însoţitoare
    Cererea de finanţare şi documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin poştă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la sediul din Bucureşti al Organismului Intermediar pentru Cercetare (MEN - OI Cercetare) din str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362 (Serviciul Implementare, d-na Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73), în termenul precizat în cererea de propuneri de proiecte.
    Documentele specificate mai sus, expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse.
    Plicul trebuie să aibă înscris:
    - codul competiţiei: POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1
    - denumirea instituţiei coordonatoare, adresa ei şi Codul Unic de Înregistrare/Codul de Înregistrare Fiscală
    - denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare
    - numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare
    - titlul proiectului
    - valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea finanţării nerambursabile solicitate
    - numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia.
    Plicul va fi însoţit de adresa de înaintare (2 exemplare) a cererii de finanţare, semnată de reprezentantul legal al instituţiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus şi dacă propunătorul este sau nu înscris în Registrul Potenţialilor Contractori.
    Documentele însoţitoare se vor depune în două dosare care să conţină fiecare câte un exemplar din fiecare document însoţitor solicitat. Fiecare dosar trebuie să conţină lista documentelor însoţitoare. Ordinea de îndosariere trebuie să fie cea din tabelul cu documentele însoţitoare.
    3.4. Documentele însoţitoare

┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
│ Denumire document │Model în│Nr. exemplare│
│ │ anexa │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Hotărârea Senat/AGA/CA de aprobare a investiţiei şi, │ │original şi │
│dacă e cazul, a contribuţiei financiare a │ │1 copie* │
│solicitantului - ştampilată şi semnată de │ │ │
│reprezentantul legal al instituţiei │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Declaraţia solicitantului că îndeplineşte condiţiile │2.1 │original şi │
│de eligibilitate (organizaţie de cercetare), │ │1 copie* │
│ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al │ │ │
│instituţiei │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Declaraţia de certificare a aplicaţiei semnată de │2.2 │original şi │
│reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilată │ │1 copie* │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ │2.3 │semnată şi │
│nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor │ │ştampilată de│
│eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre │ │reprezentan- │
│finanţare din instrumente structurale (solicitant │ │tul legal al │
│neplătitor de TVA) │ │instituţiei -│
│ │ │2 exemplare │
│ │ │în original │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Notă de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în│3 │semnată şi │
│bugetele orientative din cererea de finanţare (pe │ │ştampilată de│
│hârtie şi înregistrată pe CD) │ │reprezentan- │
│ │ │tul legal al │
│ │ │instituţiei -│
│ │ │2 exemplare │
│ │ │în original │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Act de înfiinţare a instituţiei, în vigoare (HG sau │ │Fiecare │
│alt act normativ) │ │document în 2│
│Regulament/Statut de organizare şi funcţionare, în │ │exemplare │
│vigoare (aprobat) │ │ │
│Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului │ │ │
│(unde este cazul) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤
│Declaraţie de disponibilitate din partea fiecărei │ │semnată şi │
│unităţi sanitare fără a avea caracter de │ │ştampilată de│
│exclusivitate pentru această competiţie │ │reprezentan- │
│ │ │tul legal al │
│ │ │instituţiei -│
│ │ │2 exemplare │
│ │ │în original │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┘


    pe copie se specifică "conform cu originalul", se semnează de reprezentantul legal al instituţiei şi se ştampilează.

    IMPORTANT: Transmiterea documentelor pe suport hârtie trebuie să respecte data specificată în cererea de propuneri de proiecte.

    ● Informaţii suplimentare
    Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiţie):
    Adresa e-mail: <structurale@ancs.ro>
    În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanţilor, Autoritatea Contractantă nu poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

    4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR
    4.1. Procedura de evaluare - generalităţi
    Procesul de evaluare şi selecţie se desfăşoară după următoarele etape:
    I. Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii,
    II. Evaluarea propunerilor,
    III. Selecţia.
    Prima etapă se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare. Pentru propunerile declarate eligibile, care intră în etapa de evaluare, se trimit solicitanţilor scrisori de acceptare.
    Evaluarea şi selecţia propunerilor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central al OI Cercetare.
    Se va organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare, în funcţie de numărul de propuneri, astfel încât fiecărei Grupe să îi revină un număr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialişti cu experienţă relevantă în domeniul proiectului. Un reprezentant al DG OI Cercetare va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare. Evaluatorii sunt aprobaţi prin ordin al ministrului educaţiei.
    După publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.poscce.research.ro, se transmit tuturor solicitanţilor fişele de evaluare întocmite pentru proiectele depuse şi modul de depunere a eventualelor contestaţii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaţiilor. Pentru propunerile selectate la finanţare se trimit solicitanţilor scrisorile de acceptare.
    4.2. Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii
    Verificarea aplicaţiei se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    ● cererea de finanţare a fost înregistrată electronic înainte de termenul limită anunţat oficial în Cererea de propuneri de proiecte,
    Important: dacă cererea de finanţare nu a fost înregistrată electronic, propunerea nu va fi primită şi nici înregistrată de personalul OI Cercetare.
    ● solicitanţii sunt înregistraţi în RPC, iar documentele şi datele sunt actualizate,
    ● documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la sediul central al OI înainte termenul limită anunţat oficial în Cererea de propuneri de proiecte.
    Regulile de verificare formală:
    ● verificarea cererilor se face în ordinea primirii şi începe de la data înregistrării propunerii de proiect.
    ● verificarea presupune completarea listelor de verificare. Răspunsurile la întrebările legate de verificare pot fi "Da", sau "Nu".
    ● dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.
    ● Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă
    Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.
    Reguli de verificare a eligilibilităţii:
    ● verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului cât şi a propunerii.
    ● răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi "Da", sau "Nu".
    ● pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă.
    La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii, solicitanţilor li se trimit scrisori acceptare sau de respingere, după caz.

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
 │ CRITERII DE VERIFICARE FORMALĂ │DA│NU│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul │ │ │
 │competiţiei │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │2. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │3. Toate documentele însoţitoare au fost depuse │ │ │
 │ │ │ │
 │ Cerere de finanţare şi CV-uri [] │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Solicitantul este înscris în [] │▒▒│▒▒│
 │ RPC şi are datele actualizate │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Declaraţie de organizaţie de [] Declaraţie de disponibilitate[] │▒▒│▒▒│
 │ cercetare din partea fiecărei unităţi │▒▒│▒▒│
 │ partenere fără a avea caracter │▒▒│▒▒│
 │ de exclusivitate pentru │▒▒│▒▒│
 │ această competiţie │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Declaraţia solicitantului [] Notă de fundamentare privind [] │▒▒│▒▒│
 │ privind nedeductibilitatea cheltuielile cuprinse în │▒▒│▒▒│
 │ TVA aferente cheltuielilor bugetele orientative din │▒▒│▒▒│
 │ eligibile (solicitant cererea de finanţare pe hârtie │▒▒│▒▒│
 │ neplătitor de TVA) şi înregistrată pe CD) │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Hotărârea AGA/CA/Senat [] Declaraţia de certificare a [] │▒▒│▒▒│
 │ de aprobare a investiţiei şi, aplicaţie semnată de │▒▒│▒▒│
 │ dacă este cazul, a reprezentantul legal al │▒▒│▒▒│
 │ contribuţiei financiare a instituţiei şi ştampilată │▒▒│▒▒│
 │ solicitantului - ştampilată │▒▒│▒▒│
 │ şi semnată de reprezentantul │▒▒│▒▒│
 │ legal al instituţiei │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Regulament/Statut de [] Act de înfiinţare a [] │▒▒│▒▒│
 │ organizare şi funcţionare, instituţiei, în vigoare (HG │▒▒│▒▒│
 │ în vigoare (aprobat) sau alt act normativ) │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Certificat de înregistrare [] │▒▒│▒▒│
 │ la Registrul Comerţului │▒▒│▒▒│
 │ (unde este cazul) │▒▒│▒▒│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │4. Documentele însoţitoare sunt semnate şi ştampilate conform │ │ │
 │cerinţelor │ │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐
 │CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA │DA│NU│Observaţii│
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │Eligibilitatea propunerii │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │1. Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii sunt în │ │ │ │
 │conformitate cu obiectivele competiţiei │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │2. Proiectul va fi derulat în România │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │3. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată se │ │ │ │
 │încadrează în limitele permise │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │4. Cererea de finanţare conţine mai multe activităţi │ │ │ │
 │eligibile definite pentru competiţie │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │5. Durata proiectului se încadrează în durata maximă │ │ │ │
 │permisă │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │6. Propunerea se încadrează în aria tematică eligibilă │ │ │ │
 │pentru competiţie: "sănătate" │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │Eligibilitatea solicitantului │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │8. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │9. Solicitantul este o instituţie publică sau de drept │ │ │ │
 │public de interes naţional în coordonarea şi/sau subordinea│ │ │ │
 │Ministerului Sănătăţii cu activitate de cercetare în │ │ │ │
 │domeniul medical şi respectă definiţia organizaţiilor de │ │ │ │
 │cercetare │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘


    4.3. Evaluarea propunerilor
    Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale şi a eligilibilităţii. Lista evaluatorilor este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.
    Evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară în două faze:
    - Faza evaluării individuale
    Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat şi consemnează un comentariu ataşat punctajului.
    - Faza evaluării în panel
    Evaluatorii din panel completează Fişa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile şi recomandările privind propunerea . Fişa de evaluare în panel se întocmeşte de către unul dintre evaluatori şi este semnată de către membrii panelului.
    În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe şi dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de Finanţare se vor acorda │
 │calificative după următorul punctaj: │
 │0-2 pct - Propunere slabă sau foarte slabă: propunerea se adresează │
 │ criteriului într-o manieră vagă şi total nesatisfăcătoare, există │
 │ lipsuri substanţiale în raport cu criteriul în cauză. │
 │3 pct - Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general criteriului│
 │ există lipsuri semnificative ce ar trebui completate. │
 │4 pct - Bun: propunerea se adresează în mod corect criteriului, deşi unele│
 │ aspecte mai pot fi îmbunătăţite. │
 │5 pct - Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor │
 │ relevante ale criteriului. Sub-criteriile indică elementele ce │
 │ trebuie urmărite în mod special la evaluare. Nu se notează separat│
 │ pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se punctează │
 │ cu zecimale. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Criteriul 1. Relevanţa proiectului
    Se va urmări modul în care propunerea răspunde obiectivelor competiţiei, prezentate în cererea de propuneri de proiecte.

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
 │Criteriu │Scor │ Scor │
 │ │maxim│obţinut│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │1. Relevanţa proiectului │ 10 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2.1 Relevanţa ştiinţifică │ 6 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Relevanţa infrastructurii pentru domeniul ştiinţific. │ │
 │ Caracterul "state-of-the-art" al infrastructurii. │ │
 │● Crearea de posturi în CD (inclusiv posturi noi de doctoranzi│ │
 │ şi post-doc şi posturi pentru cercetători din străinătate) │ │
 │● Relevanţa pentru creşterea cooperării internaţionale şi a │ │
 │ performanţei în cercetare │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬───────┤
 │1.2 Impactul socio-economic │ 4 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Relevanţa pentru strategii sectoriale şi strategii regionale│ │
 │ de inovare (altele decât strategia POS-CEE şi cea de │ │
 │ cercetare) │ │
 │● Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a │ │
 │ egalităţii de şanse │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    Criteriul 1.1 Relevanţa Ştiinţifică
    Pentru această secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
    1.6 Sprijin primit anterior din fonduri publice
    2.3 Descrierea Proiectului,
    2.7 Indicatori,
    Se va evalua impactul asupra dezvoltării domeniului ştiinţific. Evaluatorul trebuie să facă o analiză şi o comparaţie a celor propuse cu situaţia existentă pe plan mondial. Cercetările propuse trebuie să conducă la progresul semnificativ al cunoaşterii. Se va urmări ca echipamentele să fie moderne, avansate la nivel mondial.
    Se va evalua contribuţia infrastructurii la întărirea capacităţii de participare la proiecte internaţionale, în special la Programele Cadru CDT ale UE, capacitate pe care solicitantul o dovedeşte prin proiectele internaţionale de anvergură la care a a avut o contribuţie ştiinţifică importantă.

    Criteriul 1.2 Impactul socio-economic
    Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
    2.3 Descrierea Proiectului,
    2.7 Indicatori,
    2.9 Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante,
    2.11 Proiect generator de venit,
    4.2 Pachetul de finanţare a proiectului
    CV-urile echipei de management şi ale personalului de cercetare.
    Se va evalua modul cum infrastructura propusă se adresează şi altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentară, sănătate, etc), strategii şi politici industriale sau/şi strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urmă se va evalua dacă domeniul la care se referă infrastructura se identifică cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenţial de clusterizare prezentate.
    Se va evalua contribuţia rezultatelor proiectului şi indicatorilor propuşi la îndeplinirea obiectivelor competiţiei, natura şi impactul asupra beneficiarilor direcţi/indirecţi.
    Se va evalua contribuţia proiectului la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.
    Se va evalua modul în care proiectul contribuie la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.
    Se va evalua modul în care proiectul încurajează participarea tinerilor şi femeilor în activităţi de cercetare-dezvoltare.

    Criteriul 2. Calitate şi maturitate
    Se va evalua măsura în care propunerea reprezintă o idee realistă, fezabilă şi nu o simplă dorinţă, oricât de atrăgătoare.

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
 │Criteriu │Scor │ Scor │
 │ │maxim│obţinut│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2. Calitatea şi Maturitatea proiectului │ 10 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi │ │
 │ scopul proiectului │ │
 │● Gradul de pregătire/maturitate a proiectului │ │
 │● Structura bugetului proiectului │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬───────┤
 │2.2 Capacitatea de implementare a proiectului. │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Metodologia de implementare │ │
 │● Capacitatea echipei de management a proiectului │ │
 │● Capacitatea echipei de cercetare │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    Criteriul 2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului
    Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
    2.3 Descrierea proiectului - Descrierea activităţilor proiectului şi Descrierea rezultatelor,
    2.4 Managementul proiectului,
    2.6 Calendarul activităţilor,
    2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului,
    2.14 Informare şi publicitate,
    3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
    4. Pachetul de finanţare a proiectului
    CV-urile echipei de implementare a proiectului
    Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul acestora. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare. Se vor transmite toate observaţiile la secţiunea "Comentarii".
    Se va urmări modul în care se asigură informarea comunităţii ştiinţifice şi a publicului larg asupra proiectului şi publicitatea acestuia.
    Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile.
    Gradul de maturitate a proiectului este dat şi de existenţa avizelor, autorizaţiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor sau achiziţiilor. Se vor încuraja proiectele cu un calendar rapid de implementare (care vor începe lucrările în cel mult 4 luni de la data semnării contractului de finanţare).
    Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare şi dacă bugetul este corelat cu activităţile proiectului.
    Referitor la structura bugetului se va evalua:
    - dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului şi corect încadrate în categoriile de cheltuieli,
    - dacă dimensionarea bugetului şi echilibrul dintre componentele acestuia sunt în conformitate cu obiectivele propuse,
    - dacă costurile corespund preţurilor de pe piaţă.

    Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului
    Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
    2.3 Descrierea proiectului
    2.4 Managementul proiectului
    2.6 Calendarul activităţilor
    2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului
    4. Pachetul de finanţare a proiectului
    Se va evalua metodologia de implementare şi capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul.
    Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile.
    Se verifică dacă:
    - obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului,
    - activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor,
    - rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile.
    Toate observaţiile se completează în secţiunea "Comentarii" a fişei de evaluare.

    Criteriul 3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
 │Criteriu │Scor │ Scor │
 │ │maxim│obţinut│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare │ 10 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │3.1 Sustenabilitate │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Capacitatea instituţiei de a continua activităţile propuse │ │
 │ cu infrastructura realizată, după încetarea finanţării │ │
 │ nerambursabile │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬───────┤
 │3.2 Capacitatea de operare a solicitantului. │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Existenţa unui colectiv pentru a opera şi a utiliza │ │
 │ infrastructura; │ │
 │● Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru │ │
 │ infrastructură │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
    2.3 Descrierea proiectului,
    2.4 Managementul proiectului,
    2.6 Calendarul activităţilor,
    2.12 Sustenabilitatea proiectului,
    4. Pachetul de finanţare a proiectului

    Criteriul 3.1. Sustenabilitate
    Se va evalua capacitatea solicitantului pentru asigurarea, menţinerea, întreţinerea, funcţionarea investiţiei, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile.
    Trebuie să se demonstreze capacitatea instituţiilor de a susţine financiar investiţia cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului, prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere.
    Criteriul 3.2. Capacitatea de operare a solicitantului
    Se va evalua existenţa unui colectiv care va lucra cu sau pentru infrastructura propusă. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv ţinând cont de corelarea posibilităţilor de lucru oferite de noua infrastructură cu atribuţiile membrilor echipei.
    Se va analiza experienţa colectivului care va utiliza infrastructura ţinând cont de activitatea acestora în laboratoare de profil apropiat (în ţară sau străinătate) şi competenţa membrilor colectivului pentru a folosi infrastructura în activităţi de cercetare viitoare dovedită prin publicaţii, brevete, proiecte etc.
    Se va puncta capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.
    Organismul intermediar transmite solicitanţilor o scrisoare de înştiinţare asupra rezultatului evaluării, împreună cu fişele de evaluare şi informaţii legate de modul de depunere a eventualelor contestaţii.
    Rezultatele evaluării se publică pe site-ul OI Cercetare: www.poscce,research.ro, la rezultatele competiţiei O.2.2.1.
    Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar Cercetare. Contestaţiile vor fi înregistrate şi transmise Comisiei pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie.
    Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din "Cererea de propunere de proiecte" şi "Ghidul Solicitantului" privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.
    4.4. Reguli specifice de selecţie
    1. Proiectele vor fi ierarhizate în funcţie de punctajul obţinut. Proiectele care au obţinut acelaşi punctaj se departajează după următoarele criterii:
    - scorul obţinut pentru criteriul "Relevanţa proiectului",
    - scorul obţinut pentru criteriul "Calitatea şi maturitatea proiectului"
    2. Nu vor fi finanţate propunerile de proiecte care nu depăşesc pragul de calitate (21 de puncte)
    3. Se va finanţa un singur proiect, cu punctajul cel mai mare (sau departajat conform pct.1).

    SECŢIUNEA III
    CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE

    5. SEMNAREA CONTRACTULUI
    Organismul Intermediar (OI) va transmite Solicitantului aprobat pentru finanţare o scrisoare prin care i se solicită documentele şi informaţiile necesare realizării contractului de finanţare între acesta şi OI. Beneficiarul este obligat ca în termenul stabilit să transmită toate documentele solicitate.
    ● Pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de beneficiar, OI pentru Cercetare completează şi semnează contractul de finanţare.
    La contractare, pe lângă documentele însoţitoare ale cererii de finanţare vor fi depuse şi următoarele documente:
    - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat - original
    - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor locale şi altor venituri la bugetele locale, dacă solicitantul este plătitor de taxe sau documentul care atestă că acesta nu este plătitor de taxe - original
    - Cazier judiciar al reprezentantului legal - original
    - Acorduri între solicitant şi spitale - copie legalizată
    Lista documentelor însoţitoare la contractul de finanţare este prezentată la art. 21 - "Anexe şi documente însoţitoare" din modelul de contract. Modelul contractului de finanţare este publicat pe site-ul www.poscce.research.ro
    Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.
    Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POS CCE în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare anexă la contract. Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total. În acest caz, contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.
    Dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanţială, de la data apariţiei acesteia are loc sistarea finanţării, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:
    - afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi
    - rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, respectiv, o încetare sau schimbare în localizarea investiţiei.
    Beneficiarul are obligaţia de a informa Organismul Intermediar pentru Cercetare şi AM POS CCE în termenul prevăzut în contractul de finanţare privind orice modificare substanţială. Finanţarea nerambursabilă contractată va fi recuperată proporţional şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 ani după finalizarea Proiectului (data ultimei plăţi), în conformitate cu Art. 57, alin. (1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) No 1083/2006.

    SECŢIUNEA IV
    ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

    Anexa 1 - Cererea de finanţare
    Anexa 2 - Lista documentelor însoţitoare la Cererea de finanţare
    Anexa 3 - Nota de fundamentare privind cheltuielile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare
    Anexa 4 - Măsurile de informare şi publicitate


    ANEXA 1
    la Ghidul solicitantului

                      - FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE -
    MEN - OI Cercetare

    FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE
    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 - CDI: Operaţiunea 2.2.1

                        «TITLUL/ACRONIMUL PROIECTULUI»

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
│ (Se completează de către MEN-OI cercetare) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instituţia: │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Număr de înregistrare electronică: │Data înregistrării: zi ../luna ../an ...│
│ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr de înregistrare │Numele şi prenumele persoanei care │
│MEN OI Cercetare: │înregistrează: │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr sesiune de cereri de proiecte│Semnătura: │
│(cod competiţie): │ │
│POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1 │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE │
│ │
│1. Informaţii privind solicitantul │
│ │
│2. Date despre proiect │
│ │
│3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională │
│ │
│4. Pachetul de finanţare a proiectului │
│ │
│5. Anexe │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬─────────────────────────────┬────────┬────────────────┐
│ TITLUL PROIECTULUI │ │Acronim │ │
│ │ │ │ │
└────────────────────┴─────────────────────────────┴────────┴────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Fondul European pentru Dezvoltare Regională
    Bugetul de stat

   1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

   1.1 SOLICITANT

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele organizaţiei │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│Cod unic de înregistrare/ │ │Număr de ordine în │ │
│Cod de înregistrare fiscală│ │Registrul Comerţului│ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Nr. de la Registrul │Nu se completează│Cod CAEN principal │ │
│Asociaţiilor şi Fundaţiilor│ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Telefon │ │Fax │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Adresa poştală sediu │ │Adresa poştă │ │
│principal │ │electronică │ │
├───────────────────────────┴─────────────────┼────────────────────┴─────────┤
│ Înregistrare în Registrul │ DA [] NU [] │
│ Potenţialilor Contractori │ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

┌────────────────────────────────────┬─────────┐
│Forma de organizare a solicitantului│ │
├────────────────────────────────────┼─────────┤
│Anul înfiinţării │ │
└────────────────────────────────────┴─────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┐
│Date despre solicitant │2011│2012│2013│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Număr de angajaţi │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Cifra de afaceri (lei) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘


    1.3 REPREZENTANTUL LEGAL

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Nume │ │Funcţie │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Număr de telefon │ │Număr de fax │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Adresă poştală │ │Adresă poşta │ │
│ │ │electronică │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


    1.4 DIRECTOR DE PROIECT

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Nume │ │Funcţie │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Număr de telefon │ │Număr de fax │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Adresă poştală │ │Adresă poşta │ │
│ │ │electronică │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


    1.5 BANCA

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Banca/Sucursală │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. de cont în format IBAN│ │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘


    1.6 FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE
    Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?
    DA [] NU []

    În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare):

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului şi nr. │ │
│de referinţă │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│Valoarea proiectului şi, în│ │Sursa de finanţare │ │
│caz de parteneriat, suma │ │ │ │
│alocată solicitantului │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Anul semnării contractului │ │Anul finalizării │ │
│de finanţare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────┘
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului şi nr. │ │
│de referinţă │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│Valoarea proiectului şi, în│ │Sursa de finanţare │ │
│caz de parteneriat, suma │ │ │ │
│alocată solicitantului │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Anul semnării contractului │ │Anul finalizării │ │
│de finanţare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────┘
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului şi nr. │ │
│de referinţă │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│Valoarea proiectului şi, în│ │Sursa de finanţare │ │
│caz de parteneriat, suma │ │ │ │
│alocată solicitantului │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Anul semnării contractului │ │Anul finalizării │ │
│de finanţare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────┘
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului şi nr. │ │
│de referinţă │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│Valoarea proiectului şi, în│ │Sursa de finanţare │ │
│caz de parteneriat, suma │ │ │ │
│alocată solicitantului │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Anul semnării contractului │ │Anul finalizării │ │
│de finanţare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────┘
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului şi nr. │ │
│de referinţă │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│Valoarea proiectului şi, în│ │Sursa de finanţare │ │
│caz de parteneriat, suma │ │ │ │
│alocată solicitantului │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Anul semnării contractului │ │Anul finalizării │ │
│de finanţare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────┘


    Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
    DA [] NU []

    În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

┌───────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────┐
│Denumirea programului │ │Nr. de înregistrare │ │
│ │ │a proiectului │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Valoarea proiectului │ │Sursa de finanţare │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│Descriere pe scurt a │ │
│componentelor pentru care │ │
│s-a solicitat finanţarea │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Stadiul propunerii │În curs de evaluare [] Selectat [] Respins []│
│ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dacă a fost respins, precizaţi motivul: │
│ │ │
│ │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?
    DA [] NU []

    În caz afirmativ, pentru fiecare finanţare obţinută vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

┌───────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────┐
│Denumirea programului │ │Nr. de înregistrare │ │
│ │ │a proiectului │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Valoarea proiectului │ │Sursa de finanţare │ │
├───────────────────────────┼─────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│Descriere pe scurt a │ │
│componentelor pentru care │ │
│s-a solicitat finanţarea │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Stadiul implementării │În curs de implementare [] Finalizat [] │
│ │Întrerupt [] │
│ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dacă implementarea a fost întreruptă, precizaţi │
│ │motivul: │
│ │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    2. DATE DESPRE PROIECT

    2.1 ARIA TEMATICĂ A PROIECTULUI

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Aria tematică a │1. Sănătate │
│proiectului │2. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară │
│ │3. Energie │
│ │4. Mediu │
│ │5. Materiale, produse şi procese inovative │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Codul UNESCO al │ │
│proiectului │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Proiectul implică │ DA [] NU [] │
│activităţi de │ │
│construcţie/extindere │ │
│clădiri │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Programul Operaţional │POS CCE │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Axa Prioritară │AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI │
│ │INOVARE │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul de intervenţie │D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi │
│ │dezvoltarea capacităţii administrative │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea │O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente │
│ │şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, │
│ │centre de cercetare) │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Schema de ajutor de stat│Nu se aplică. │
└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘


    2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI
    Precizaţi separat informaţiile privind solicitantul şi locaţiile* unde se vor amplasa echipamentele (spital, secţie clinică etc.)

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Solicitantul │ │Regiunea │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Judeţul │ │Localitatea │ │
├──────────────────┼──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│Adresa │ │
└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Spitalul* (unde se│ │Regiunea │ │
│amplasează │ │ │ │
│echipamentul) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Judeţul │ │Localitatea │ │
├──────────────────┼──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│Adresa │ │
└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

  Obiectivul proiectului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie │
│proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei) │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Justificarea necesităţii implementării proiectului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea │
│obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere │
│ştiinţific şi economic; se vor prezenta laboratoarele noi/modernizate şi │
│tipurile de cercetări avute în vedere; se va preciza contribuţia acestei │
│infrastructuri la realizarea obiectivelor competiţiei) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Contextul proiectului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o │
│componentă a unei infrastructuri mai complexe; se va descrie situaţia pe │
│plan naţional în domeniu; se va prezenta contextul internaţional al │
│proiectului astfel încât să se poată determina nivelul de performanţă al │
│infrastructurii propuse.) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Descrierea componentelor proiectului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se va descrie structura proiectului - exemplu modernizare laboratoare │
│existente, achiziţie echipamente de CD, cercetare aplicativă; se vor │
│prezenta echipamentele CD cu valori mai mari de 100.000 euro; se vor oferi │
│elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a │
│echipamentelor) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Descrierea activităţilor proiectului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului; acestea vor │
│trebui să fie corelate cu tabelul 2.6) │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se vor specifica principalele rezultate ale proiectului; se va corela cu │
│descrierea indicatorilor din 2.7) │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Beneficiari direcţi/indirecţi
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele│
│proiectului, direct sau indirect) │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  Metodologia de implementare a proiectului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se va prezenta modul în care va fi gestionată implementarea proiectului şi │
│aspectele cheie ale implementării) │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Personalul echipei de management
    Se va prezenta atât personalul deja angajat în instituţie, care va fi implicat în managementul de proiect şi de cercetare şi se vor menţiona, dacă e cazul, posturile libere destinate proiectului:

┌────┬──────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│Crt.│ Nume/prenume │ Funcţia │Responsabilităţi în cadrul │ Implicare (nr. │
│ │ (sau vacant) │ │ proiectului │ persoană - lună) │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│1 │... │... │... │... │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│2 │... │... │... │... │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│3 │... │... │... │... │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│... │... │... │... │... │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│... │... │... │... │... │
└────┴──────────────┴─────────┴───────────────────────────┴──────────────────┘

  Personalul echipei de implementare (de cercetare)
┌────┬──────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│Crt.│ Nume/prenume │ Funcţia │Responsabilităţi în cadrul │ Implicare (nr. │
│ │ (sau vacant) │ │ proiectului │ persoană - lună) │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴───────────────────────────┴──────────────────┘

  Riscuri
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului │
│precum şi măsurile de reducere a acestora) │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.5 DURATA PROIECTULUI
    Precizaţi durata proiectului, exprimată în luni*1):

──────────
    *1) În estimarea duratei proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare semnării contractului de finanţare. Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015
──────────

    2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
    Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi perioadele când acestea se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului şi secţiunea 2.3 - Descrierea activităţilor proiectului:

┌────┬───────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐
│Crt.│ Activitate │De la ... (nr.lună│Până la ... (nr.lună│
│ │ │ de la începerea │ de la începerea │
│ │ │ proiectului) │ proiectului) │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1 │Activităţi de modernizare │ │ │
│ │spaţii (se vor detalia mai jos │ │ │
│ │pe sub-activităţile implicate, │ │ │
│ │după caz) │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1.1 │Proiect de execuţie │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1.2 │Obţinere autorizaţie de │ │ │
│ │construcţie │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1.3 │Pregătirea documentaţiei de │ │ │
│ │achiziţie │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1.4 │Procedura de achiziţie de │ │ │
│ │lucrări de modernizare │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1.5 │Faza de modernizare (pot exista│ │ │
│ │mai multe faze, după caz) │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│1.6 │Dare în folosinţă │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│2 │Achiziţie echipamente şi │ │ │
│ │active necorporale CD │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│2.1 │Pregătire documentaţie de │ │ │
│ │achiziţie │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│2.2 │Procedura de achiziţie │ │ │
│ │echipamente şi active │ │ │
│ │necorporale CD │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│2.3 │Instalare şi punere în │ │ │
│ │funcţiune echipamente │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│3 │Activităţi de cercetare │ │ │
│ │aplicativă │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │... │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │... │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│4 │Management de proiect (inclusiv│ │ │
│ │informare şi publicitate │ │ │
│ │privind proiectul, care se va │ │ │
│ │detalia la punctul 2.14) │ │ │
└────┴───────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘


    2.7 INDICATORI
    Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de realizare şi de rezultat din tabel.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ INDICATORI │ Valoare la începutul │ Valoare la sfârşitul │
│ │perioadei de implementare│perioadei de implementare│
├─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Indicatori de realizare │
├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Echipamente CD în valoare│ 0 │ │
│de peste 100.000 euro │ │ │
│achiziţionate pe proiect │ │ │
│(număr) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│... │ │ │
├─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Indicatori de rezultat │
├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ Denumire │ Valoare la începutul │ Valoare la sfârşitul │
│ │perioadei de implementare│perioadei de implementare│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Locuri de muncă create în│ 0 │ │
│CD datorită proiectului │ │ │
│(număr) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Articole publicate ca │ │ │
│rezultate ale proiectului│ │ │
│(număr) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│... │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│... │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘    2.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
    Nu se completează pentru această competiţie.

    2.9 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII/PROIECTE/ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Crt.│ Tip (program/strategie/ │ DENUMIRE │ MOD DE RELAŢIONARE │
│ │ proiect/altele) │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│... │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    Organizaţia este plătitoare de TVA?
    DA [] NU []

    Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?
    DA [] NU []

    2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT
    Nu se completează

    2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

    Sustenabilitatea financiară
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se va prezenta modul în care infrastructura realizată va fi susţinută │
│financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de │
│finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei │
│după finalizare: entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de │
│timp) │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Sustenabilitatea instituţională
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(se va prezenta pe scurt cum se va folosi infrastructura; se vor preciza │
│ posturile de cercetare nou-create, profilul acestora şi sursele de │
│finanţare; se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de │
│instituţie pentru noile laboratoare) │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

    Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
    a) accelereze implementarea proiectului
           DA [] NU []
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(dacă da, se va justifica) │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    b) este esenţială pentru implementarea proiectului
          DA [] NU []
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(dacă da, se va justifica) │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă.
    (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc.)

┌───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Activitatea de informare şi│Durata estimată/Perioada│ Costuri estimate │
│ publicitate (vă rugăm │ │ │
│ descrieţi pe scurt) │ │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│4.1 │ │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│4.2 │ │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘


    3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
    3.1 PRINCIPIUL "POLUATORUL PLĂTEŞTE"

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul │
│"poluatorul plăteşte", dacă este cazul; în cazul în care proiectul nu │
│respectă acest principiu, vă rugăm să prezentaţi motivele pentru aceasta) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea │
│principiului privind dezvoltarea durabilă) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(vă rugăm subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a │
│fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în │
│managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată │
│acest lucru) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.4 ACHIZIŢII PUBLICE
    Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor publice:

┌────┬──────────────────────┬────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │Obiectul contractului/│Valoarea│Procedura │ Data estimată│Data estimată│
│crt.│ acordului-cadru │estimată│aplicată │ pentru │pentru fina- │
│ │ │ (Lei) │ │ începerea │lizarea │
│ │ │ │ │ procedurii* │procedurii* │
├────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Conform │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┤legisla- ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ţiei în │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┤vigoare ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │la data │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┤lansării ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │procedurii│ │ │
└────┴──────────────────────┴────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘


──────────
    * Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare
──────────

    NOTĂ: Pentru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, dar după 1 ianuarie 2007, (cu respectarea OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare) tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate, şi cu datele calendaristice de derulare a procedurii.


    4. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
    4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

    Înscrierea valorilor pe fiecare categorie de cheltuială se va face în lei, corelat cu capitolul 2.4 din Ghidul Solicitantului. TVA se trece în calculul valorii eligibile, dacă TVA este nedeductibilă

┌───┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────┐
│Cod│ Denumire │ Valoare │Valoare e-│ Valoare │Intensitatea│ Valoarea │
│ │cheltuială│cheltuială│ligibilă* │neeligibilă│intervenţiei│ asistenţei │
│ │ │ │ │ │ publice │ financiare │
│ │ │ │ │ │ │nerambursabile│
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE │
├───┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │
│ │de teren* │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea│ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea│ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea│ │ │ │ │ │
│ │utilităţi-│ │ │ │ │ │
│ │lor nece- │ │ │ │ │ │
│ │sare │ │ │ │ │ │
│ │obiecti- │ │ │ │ │ │
│ │vului │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │proiecta- │ │ │ │ │ │
│ │re*2) │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │cu organi-│ │ │ │ │ │
│ │zarea pro-│ │ │ │ │ │
│ │cedurilor │ │ │ │ │ │
│ │de achizi-│ │ │ │ │ │
│ │ţie │ │ │ │ │ │
│ │publică │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │consultan-│ │ │ │ │ │
│ │ţă şi │ │ │ │ │ │
│ │expertiză │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │construc- │ │ │ │ │ │
│ │ţii şi │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii│ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │montaj │ │ │ │ │ │
│ │utilaje │ │ │ │ │ │
│ │tehnolo- │ │ │ │ │ │
│ │gice │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │
│ │de insta- │ │ │ │ │ │
│ │laţii şi │ │ │ │ │ │
│ │utilaje │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │organiza- │ │ │ │ │ │
│ │rea de │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │plata │ │ │ │ │ │
│ │cotelor │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │diverse şi│ │ │ │ │ │
│ │neprevăzu-│ │ │ │ │ │
│ │te pentru │ │ │ │ │ │
│ │proiectele│ │ │ │ │ │
│ │de infra- │ │ │ │ │ │
│ │structură*│ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │darea în │ │ │ │ │ │
│ │exploatare│ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │achiziţio-│ │ │ │ │ │
│ │narea de │ │ │ │ │ │
│ │clădiri şi│ │ │ │ │ │
│ │spaţii │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │închirieri│ │ │ │ │ │
│ │de echipa-│ │ │ │ │ │
│ │mente şi │ │ │ │ │ │
│ │utilaje, │ │ │ │ │ │
│ │altele │ │ │ │ │ │
│ │decât │ │ │ │ │ │
│ │pentru CD │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │
│ │(mijloace │ │ │ │ │ │
│ │fixe sau │ │ │ │ │ │
│ │obiecte de│ │ │ │ │ │
│ │inventar) │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │
│ │de active │ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │
│ │necorpo- │ │ │ │ │ │
│ │rale │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │de infor- │ │ │ │ │ │
│ │mare şi │ │ │ │ │ │
│ │publicita-│ │ │ │ │ │
│ │te pentru │ │ │ │ │ │
│ │proiect │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │
│ │managemen-│ │ │ │ │ │
│ │tului de │ │ │ │ │ │
│ │proiect* │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │
│DIRECTE │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤
│CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE │
├───┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │generale │ │ │ │ │ │
│ │de admi- │ │ │ │ │ │
│ │nistraţie*│ │ │ │ │ │
├───┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
│PARŢIAL │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤
│CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE │
├───┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤
│1 │Cheltuiala│ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│2 │Cheltuiala│ │ │ │ │ │
│ │2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│...│... │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
│NEELIGIBILE │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │(Total │(Valoare │(Valoare │ │(Valoare asis-│
│ │buget │eligibilă │neeligibilă│ │tenţă neram- │
│ │proiect) │totală) │totală) │ │bursabilă) │
└──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┘


──────────
    *2) Realizarea studiului de fezabilitate anexat cererii de finanţare este cheltuială eligibilă şi se poate declara la acest capitol numai dacă nu a fost finanţată din fonduri publice şi a avut loc după 1 ianuarie 2007.
    *) Reguli de eligibilitate:
    a. achiziţia terenului (fără construcţii) este eligibilă numai până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului (HG nr. 759/2007) şi numai dacă s-a realizat după 1 ianuarie 2007 (la momentul depunerii acestei propuneri trebuie să existe act de proprietate asupra terenului). Regula de eligibilitate se aplică şi în cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării acesteia şi utilizării terenului (HG nr. 759/2007);
    b. cheltuielile diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură nu trebuie să depăşească 10% din cuantumul următoarelor tipuri de cheltuieli: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare (cu excepţia cheltuielilor pentru expertize, cercetări şi audit energetic); cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică; cheltuieli pentru consultanţă (cu excepţia consultanţei pentru studii şi analize necesare pe perioada de implementare a proiectului şi consultanţei tehnice, financiare sau juridice); cheltuieli pentru asistenţă tehnică (cu excepţia serviciilor pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor, serviciilor de asistenţă tehnică pentru contabilitate şi studii/analize necesare pe perioada de implementare a proiectului şi serviciilor de audit financiar extern şi certificare); cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii; cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice; cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje; cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (OM 2508/2007).
    c. cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
    d. cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (OM 2508/2007).
    e. În cazul în care solicitantul depune o declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col. 4) se face cu TVA. În acest caz, valoarea TVA deductibile corespunzătoare "cheltuielilor integral neeligibile" este zero.
──────────

    4.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
    Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NR. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
│CRT. │ │ (lei) │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│I │VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI │ │
│(I=II+III)│ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│II │VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│III │VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│III.1 │ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│III.2 │CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│III.2.1 │Contribuţia în numerar │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│III.2.2 │Contribuţia în natură │Nu este │
│ │ │cazul │
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│III.2.3 │Împrumut │ │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


    5. LISTA ACTIVELOR CORPORALE DE ACHIZIŢIONAT PRIN PROIECT
    (Denumire, principale caracteristici tehnice)

    6. ANEXE
    CV-urile persoanelor implicate în managementul proiectului
    Se va completa pentru membrii echipei de management câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:
    Acronimul Proiectului:
    Funcţia în cadrul Proiectului:
    1. Nume:
    2. Prenume:
    3. Data şi locul naşterii:
    4. Cetăţenie:
    5. Stare civilă:
    6. Studii:

┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Instituţia │ Perioada │Grade sau diplome obţinute│
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
└───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘


    7. Titlul ştiinţific:
    8. Experienţa profesională:

┌───────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Instituţia │ Perioada │ Funcţia │ Descriere │
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
└───────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


    9. Limbi străine cunoscute:
    10. Competenţe în domeniul investiţiilor:
    11. Alte specializări şi calificări:
    12. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

┌───────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│Programul/Proiectul│ Funcţia │ Perioada │ Bugetul administrat │
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
└───────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


    13. Alte menţiuni:
    Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
    Data completării:

    CV-urile personalului de cercetare (max. 10)
    Se va completa pentru personalul care va opera şi utiliza infrastructura câte un CV de max. 2 pagini pe modelul următor:
    Funcţia în cadrul Proiectului:
    1. Nume:
    2. Prenume:
    3. Data şi locul naşterii:
    4. Cetăţenie:
    5. Stare civilă:
    6. Studii:

┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Instituţia │ Perioada │Grade sau diplome obţinute│
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
└───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘


    7. Titlul ştiinţific:
    8. Experienţa profesională:

┌───────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Instituţia │ Perioada │ Funcţia │ Descriere │
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
└───────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


    9. Limbi străine cunoscute:
    10. Brevete de invenţii (maxim cinci):
    11. Lucrări publicate (maxim cinci lucrări, cele mai relevante pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate cu infrastructura ce face obiectul proiectului):
    12. Membru al asociaţiilor ştiiţifice/profesionale:
    13. Specializări şi calificări:
    14. Experienţa acumulată (inclusiv managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

┌───────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Programul/Proiectul│ Funcţia │ Perioada │
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┤
├───────────────────┼──────────────┼─────────────┤
└───────────────────┴──────────────┴─────────────┘


    15. Domeniile şi topicile de cercetare care vor fi abordate cu infrastructura achiziţionată prin proiect:

    Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
    Data completării:


    ANEXA 2
    A GHIDULUI SOLICITANTULUI

             LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOŢITOARE LA CEREREA DE FINANŢARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Hotărârea Senat/AGA/CA de aprobare a investiţiei şi, dacă │Document însoţitor│
│e cazul, a contribuţiei financiare a solicitantului │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Declaraţia solicitantului ca îndeplineşte condiţiile de │Document însoţitor│
│eligibilitate (organizaţie de cercetare) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Declaraţia de certificare a aplicaţiei │Document însoţitor│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Declaraţie privind eligibilitatea/nedeductibilitatea TVA │Document însoţitor│
│aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul │ │
│proiectului propus spre finanţare din instrumente │ │
│structurale (pentru solicitanţii neplătitori de TVA) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele│Document însoţitor│
│orientative din cererea de finanţare (pe hârtie şi │ │
│înregistrată pe CD) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Declaraţie de disponibilitate din partea fiecărei unităţi │Document însoţitor│
│sanitare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Act de înfiinţare a instituţiei, în vigoare (HG sau alt │Document însoţitor│
│act normativ) │ │
│Regulament/Statut de organizare şi funcţionare, în vigoare│ │
│(aprobat) │ │
│Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde │ │
│este cazul) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei │RPC │
│Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde e│ │
│cazul) │ │
│Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre │ │
│acţionari, capital social (unde e cazul) │ │
│Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de │ │
│Profit şi Pierdere │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│CV-urile persoanelor implicate în managementul proiectului│înregistrate │
│şi ale echipei de cercetare │împreună cu │
│ │cererea de │
│ │finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 2.1
    A GHIDULUI SOLICITANTULUI

                      Declaraţie de eligibilitate (privind
               încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare)

    Subsemnatul/subsemnata, .................... (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ................. (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al .............................................................. (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite simultan:
    1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare*), după cum urmează:
    [] Instituţie de învăţământ superior;
    [] Instituţie cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea, aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare;
    2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activităţi de cercetare, diseminare sau educaţie (conform actului de constituire sau al statutului);
    3.
    [] Nu există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare;
    [] Există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare (ca acţionari sau ca membri), dar aceştia nu au acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale organizaţiei, şi nici la rezultatele cercetării;
    4.
    [] Organizaţia desfăşoară exclusiv activităţi non-economice**);
    [] În afara activităţii non-economice principale, organizaţia desfăşoară şi activităţi economice***), dar în bilanţ sau în balanţă cu situaţia analitică, activităţile non-economice, costurile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice.

    Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

              Data (Reprezentant Legal)
                                              Funcţia ocupată în organizaţie
    zi ......./lună ......./an .......
                                                 Nume (litere mari de tipar)
                                                    Semnătură şi ştampilă


──────────

    *) "Organizaţie de cercetare" este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalităţile de finanţare, al cărei scop principal este de a conduce activităţi de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, şi de a disemina rezultatele sale prin publicaţii, educaţie, sau activităţi de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activităţi, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educaţie. Agenţii economici care pot exercita o influenţă asupra unei astfel de organizaţii, în calitate de, spre exemplu, acţionari sau membri, nu vor beneficia de acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale acestei entităţi sau la rezultatele cercetării generate de aceasta.
    **) Prin activităţi non-economice se înţeleg:
    - Activităţi educaţionale pentru perfecţionarea resurselor umane;
    - Activităţi CD independente sau în colaborare, pentru extinderea şi mai buna înţelegere a cunoştinţelor;
    - Diseminarea rezultatelor cercetării;
    - Activităţi de transfer tehnologic (vânzarea de licenţe, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoaşterii, create de organizaţiile de cercetare), dacă sunt de natură internă, şi toate veniturile din aceste activităţi sunt reinvestite în activităţile principale ale organizaţiei de cercetare. Prin "natură internă" se înţeleg situaţiile în care managementul cunoaşterii în cadrul organizaţiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de altă formă de organizare subordonată organizaţiei de cercetare în cauză, sau în colaborare cu altă organizaţie de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terţi, prin achiziţii publice, nu afectează natura internă a acestor activităţi.
    ***) Contractele cu industria, activităţile de consultanţă şi de închiriere a infrastructurii sunt activităţi economice.
──────────


    ANEXA 2.2
    A GHIDULUI SOLICITANTULUI

                     Declaraţia de certificare a aplicaţiei


    Subsemnatul/subsemnata .................... (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de .................... (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al .................... (denumirea instituţiei solicitante),
    confirm că cererea de finanţare cu titlul ...................., acronimul .................... şi numărul de înregistrare electronică ...................., este aferentă propunerii depusă la competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1 de către instituţia pe care o reprezint.
    Confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare menţionată, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, propunerea ar putea fi respinsă.

    Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

              Data (Reprezentant Legal)
                                              Funcţia ocupată în organizaţie
    zi ......./lună ......./an .......
                                                 Nume (litere mari de tipar)
                                                    Semnătură şi ştampilă    ANEXA 2.3
    A GHIDULUI SOLICITANTULUI

     Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile
incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

    A. Datele de identificare a persoanei juridice
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Codul de identificare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│Denumirea └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│Domiciliul fiscal │
│ ┌──────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────┐ │
│Judeţul └──────────┘ Localitatea └────────────────┘ Strada └────────────┘ │
│ ┌───┐ ┌──────────┐ ┌───┐ ┌─────────────┐ │
│Ap. └───┘ Codul poştal└──────────┘ Sectorul└───┘ Telefon └─────────────┘ │
│ ┌─────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │
│Fax └─────────────┘ E-mail └────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B. Datele de identificare a proiectului
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│Titlul proiectului └──────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────────────────────────────────────┐ │
│Numele programului operaţional └───────────────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │
│Axa prioritară └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────────────────────────────────────┐ │
│Domeniul major de intervenţie └───────────────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│Data depunerii proiectului └──────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    C. ........../(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)............
 solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la
 ............./(numele autorităţii de management/organismului intermediar)....
 în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
 modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez
 în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA
 aplicabil:
    a) [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul
       fiscal;
    b) [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul
       fiscal.
    D. ........../(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)............
 solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la
 ............./(numele autorităţii de management/organismului intermediar)....
 în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile
 din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Achiziţia │ Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în cadrul │
│crt.│ │ proiectului*1) │
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
└────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

 Numele şi prenumele*): ┌──────────────────────┐ Semnătura şi ştampila┌─────┐
                        └──────────────────────┘ └─────┘
                        ┌──────────────────────┐
 Funcţia: └──────────────────────┘


──────────
    *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
    *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
──────────


    ANEXA 3
    A GHIDULUI SOLICITANTULUI

    Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare

    Nota de fundamentare trebuie să conţină:
    - Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări şi bunuri din cererea de finanţare depusă);
    - Preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor;
    - Oferte de preţ (ataşate ca documente însoţitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative.

┌───┬────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────┬────────────┐
│Cod│ Denumire cheltuială │Preţ│ Număr │Ofertă│Justificare/│
│ │ │lei │(dacă este│ │Fundamentare│
│ │ │ │ cazul) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│1. │Cheltuieli pentru achiziţia de teren│ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│2. │Cheltuieli pentru amenajarea │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│3. │Cheltuieli pentru amenajarea │ │ │ │ │
│ │terenului pentru protecţia mediului │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│4. │Cheltuieli pentru asigurarea │ │ │ │ │
│ │utilităţilor necesare obiectivului │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│5. │Cheltuieli pentru proiectare │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│6. │Cheltuieli cu organizarea │ │ │ │ │
│ │procedurilor de achiziţie publică │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│7. │Cheltuieli pentru consultanţă şi │ │ │ │ │
│ │expertiză │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│8. │Cheltuieli pentru asistenţă tehnică │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│9. │Cheltuieli pentru construcţii şi │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│10.│Cheltuieli pentru montaj utilaje │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│11.│Cheltuieli pentru achiziţia de │ │ │ │ │
│ │instalaţii şi utilaje *) │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Utilaj 1 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Utilaj 2 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - ... │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│12.│Cheltuieli pentru organizarea de │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│13.│Cheltuieli pentru plata cotelor │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│14.│Cheltuieli diverse şi neprevăzute │ │ │ │ │
│ │pentru proiectele de infrastructură │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│15.│Cheltuieli pentru darea în │ │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│16.│Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ │ │ │ │
│ │clădiri şi spaţii │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│17.│Cheltuieli pentru închirieri de │ │ │ │ │
│ │echipamente şi utilaje, altele decât│ │ │ │ │
│ │pentru CD* │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Echipament 1 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Echipament 2 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - ... │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│18.│Cheltuieli pentru dotări (mijloace │ │ │ │ │
│ │fixe sau obiecte de inventar)* │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Echipament 1 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Echipament 2 │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - ... │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│19.│Cheltuieli pentru achiziţia de │ │ │ │ │
│ │active fixe necorporale* │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - ... │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - ... │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│20.│Cheltuieli de informare şi │ │ │ │ │
│ │publicitate pentru proiect │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│21.│Cheltuieli generale de administraţie│ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│22.│Cheltuieli aferente managementului │ │ │ │ │
│ │de proiect │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│23.│Cheltuieli de cercetare │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Cheltuieli de personal │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Cheltuieli pt. achiziţia de │ │ │ │ │
│ │servicii de cercetare şi/sau │ │ │ │ │
│ │servicii de consultanţă şi/sau │ │ │ │ │
│ │servicii echivalente folosite │ │ │ │ │
│ │exclusiv pt. cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Alte cheltuieli de exploatare, │ │ │ │ │
│ │inclusiv costurile materialelor, │ │ │ │ │
│ │consumabilelor şi ale altor produse │ │ │ │ │
│ │similare, suportate ca rezultat al │ │ │ │ │
│ │activităţii CD în cadrul şi pe │ │ │ │ │
│ │durata proiectului │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Cheltuieli pentru obţinerea şi │ │ │ │ │
│ │validarea drepturilor de proprietate│ │ │ │ │
│ │industrială │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Cheltuieli pentru realizarea │ │ │ │ │
│ │studiilor tehnice de fezabilitate │ │ │ │ │
│ │pregătitoare pt. activităţile de CD │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Cheltuieli pt. organizarea de │ │ │ │ │
│ │manifestări ştiinţifice necesare pt.│ │ │ │ │
│ │implementarea proiectului │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────┼────────────┤
│ │ - Cheltuieli de deplasare pt. │ │ │ │ │
│ │invitaţii din ţară şi străinătate │ │ │ │ │
│ │participanţi la întâlniri necesare │ │ │ │ │
│ │pt. implementarea proiectului │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────┴────────────┘

                                              Semnătură şi ştampilă    ANEXA 4
    A GHIDULUI SOLICITANTULUI

                      MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

    Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.
    1. Reguli generale - cerinţe pentru toate proiectele
    Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.
    Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare.
    Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare, valoarea alocării financiare nerambursabile acordate conform contractului de finanţare (din FEDR şi eventual din bugetul naţional), contribuţia proprie a beneficiarului, valoarea plăţilor efectuate.
    Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla "Instrumente Structurale 2007-2013" elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum şi menţiunea Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", însoţite de menţiunea "Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională". Prin produse de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.
    Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice menţionate în Manualul de identitate vizuală (disponibil pe website-urile: www.poscce.research.ro , www.fonduri-ue.ro).
    Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.
    Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menţioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" pe prima şi ultima copertă.
    Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă: titlul programului, editorul materialului, data publicării, citatul "Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României", precum şi date de contact pentru obţinerea mai multor informaţii la cerere, de către cei interesaţi.
    Publicaţiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE/OI relevant (după caz).
    Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" vor menţiona participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i.e. homepage).
    Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" vor avea inscripţionate titlul proiectului, menţiunea Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", sigla Guvernului, sigla "Instrumente Structurale 2007-2013" şi sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru menţiunea "Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" cât şi a contribuţiei financiare a Uniunii Europene.
    Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:
    a) 2,5m x 0,8m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;
    b) 4 m x 1,2 m pentru o sală mai mare sau în exterior.
    În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: menţiunea Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", sigla Guvernului, sigla "Instrumente Structurale 2007-2013" şi sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/investiţiei. Dimensiuni recomandate: 90x50 mm.
    Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".
    Beneficiarul este obligat să anunţe prin comunicate/anunţuri de presă începerea şi încheierea activităţilor din proiect.
    2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri
    2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului
    Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) şi/sau achiziţia de bunuri, pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului.
    Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia/în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii
    Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent şi vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.
    Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului.
    Dimensiuni recomandate 3000 mm x 2000 mm.
    Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii, şi în mod specific va cuprinde:
    a) Sigla Uniunii Europene;
    b) Sigla Guvernului României;
    c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
    d) Numele fondului din care se acorda cofinanţarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională;
    e) Menţiunea Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
    f) Sloganul " Investiţii pentru viitorul dumneavoastră";
    g) Titlul proiectului/investiţiei;
    h) Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finanţare;
    i) Beneficiarul proiectului;
    Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d şi f trebuie să fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.
    2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului
    Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) şi/sau de achiziţii de bunuri, pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500000 de euro sunt obligaţi ca la cel mult de 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene.
    Plăcile permanente trebuie să îndeplinească aceleaşi caracteristici tehnice şi de informaţii ca şi panourile, cu excepţia ca la punctul h) trebuie să figureze valoarea proiectului la finalizare.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016