Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 17 decembrie 2014  Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 17 decembrie 2014 Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 23 decembrie 2014

    [STEME]
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 23 decembrie 2014 la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    1. Introducere
    Acest document cuprinde Condiţiile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".
    Informaţiile generale cu privire la:
    - documentele programatice;
    - eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora;
    - eligibilitatea cheltuielilor;
    - completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;
    - evaluarea şi selecţia proiectelor;
    - contractul de finanţare;
    - implementarea proiectelor
    sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.
    Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor, să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
    De asemenea vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă.

    2. Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
    2.1. Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte
    Termenul de grup vulnerabil este folosit adesea în documente oficiale, fiind strâns legat de fenomenul mai larg al sărăciei. Unul dintre cele 5 obiective europene incluse în Strategia Europa 2020 îl reprezintă "Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale". Astfel, la nivel european s-a stabilit ca obiectiv "reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale".
    Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, Comisia Europeană a lansat în 2010 Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale*1) care va rămâne activă până în anul 2020. Una dintre acţiunile importante propuse în cadrul acestei platforme este îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
──────────
    *1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=ro&catid=961
──────────

    În contextul Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială cu 580.000 persoane*2).
──────────
    *2) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf
──────────

    În prezent, cu sprijinul experţilor Băncii Mondiale este în curs de elaborare Strategia naţională privind promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 2014-2020. Versiunea finală a strategiei, Planul de acţiune şi Planul de implementare urmează a fi elaborate până în luna martie 2015. Obiectivele strategiei vizează: (i) ocupare şi politici pe piaţa muncii (dezvoltarea sectorului economiei sociale); (ii) protecţia socială (asistenţă socială, servicii şi prestaţii sociale şi pensii); (iii) protecţia persoanelor sărace în condiţiile creşterii preţurilor la energie; (iv) educaţie, sănătate şi condiţii de locuire; (v) combaterea sărăciei în mediul rural; (vi) abordarea dimensiunii regionale a sărăciei şi incluziunii sociale.
    În acest context, scopul prezentei cereri de propuneri de proiecte este de a îmbunătăţi participarea pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru persoane ce aparţin grupurilor vulnerabile prin participarea la programe integrate de formare.
    Considerăm ca fiind prioritară încurajarea iniţiativelor care vor conduce la integrarea/reintegrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţional de protecţie a copilului, persoanele fără adăpost se numără printre categoriile cele mai dezavantajate şi mai supuse riscului de excluziune socio-economică. Dezvoltarea aptitudinilor şi a competenţelor grupurilor vulnerabile este una dintre modalităţile care poate conduce la creşterea gradului de ocupare în rândul grupurilor vulnerabile şi care va fi finanţată prin această cerere de propuneri de proiecte.
    2.2. Condiţii specifice
    Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minimum echivalentul în lei a 500.000 euro şi maximum echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.
    Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2014, disponibil pe pagina web:
    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/ inforeuro/inforeuro_en.cfm.
    ATENŢIE:
    Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei.
    Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 10 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (10 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.
    2.3. Alocare financiară orientativă
    Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 5.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora şi 87,86% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili.
    2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului
    În conformitate cu Documentul-cadru de implementare al POSDRU (DCI), procentul contribuţiei dumneavoastră minime în calitate de solicitant este de:

 ┌─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐
 │ Tipul beneficiarului │Contribuţia eligibilă minimă│ Valoarea maximă a │
 │ │a solicitantului din totalul│ finanţării publice │
 │ │ costurilor eligibile │(UE+RO) acordate din│
 │ │ (%) │ totalul costurilor │
 │ │ │ eligibile │
 │ │ │ (%) │
 ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
 │beneficiari ordonatori de│ │ │
 │credite ai bugetului de │ │ │
 │stat, bugetului asigură- │ │ │
 │rilor sociale de stat şi │ │ │
 │ai bugetelor fondurilor │ 8,60% │ 91,40% │
 │speciale şi entităţile │ │ │
 │aflate în subordine sau │ │ │
 │în coordonare finanţate │ │ │
 │integral din bugetele │ │ │
 │acestora │ │ │
 └─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┘


    Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.
    Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).
    2.5. Transmiterea cererii de finanţare

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Toate cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi│
 │se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de │
 │internet a AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link │
 │"Actionweb" - www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanţare transmise prin │
 │orice alte mijloace vor fi respinse. │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Anexele cererii de finanţare şi bugetul proiectului se descarcă din sistemul Action Web, se completează, se încarcă după completare în sistemul Action Web şi vor fi transmise electronic în mod automat odată cu transmiterea cererii de finanţare.
    Anexele pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt:
    - Declaraţie de eligibilitate (anexa nr. 1);
    - Acordul de parteneriat, dacă este cazul (anexa nr. 2).
    Declaraţia de eligibilitate şi Acordul de parteneriat se descarcă în format Word şi se încarcă după completare în format .pdf, .tiff sau .jpeg (documente semnate, datate, ştampilate şi cu număr de înregistrare).
    Bugetul proiectului se descarcă în format .xsl şi se încarcă după completare în format .xsl.

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data │
 │publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid,│
 │ora 10,00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al│
 │României, Partea I, ora 16,00, sau până la depunerea proiectului de către │
 │aplicant. AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării│
 │în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data închiderii sistemului │
 │informatic. │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Prevederi relevante ale DMI 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte
    Acest DMI vizează facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. Principalul obiectiv operaţional al acestui DMI este facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel multiregional.
    Operaţiunile orientative din cadrul DMI 6.2 relevante pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt:
    1. dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în special a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sistemul de stat de protecţie a copilului;
    2. programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază pentru grupurile vulnerabile.

    4. Condiţii de eligibilitate
    4.1. Grup-ţintă eligibil
    Pentru această cerere de propuneri de proiecte, grupul-ţintă este format din:
    1. tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului;
    2. persoanele fără adăpost;
    3. alte grupuri vulnerabile.
    Grupul-ţintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa în regiunile de implementare. Grupul-ţintă total al proiectului trebuie să fie de minimum 1.000 de persoane.
    Pentru categoriile de persoane din grupurile-ţintă eligibile, dovada apartenenţei la categoria de grup-ţintă respectivă se va face prin furnizarea de documente-suport specifice instituţiei care are în evidenţă aceste persoane sau prin declaraţie semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.
    Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veţi transmite informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.
    În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.
    Astfel, veţi informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
    4.2. Activităţi eligibile
    În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:
    1. dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora;
    2. activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii, inclusiv asistenţă în căutarea unui loc de muncă;
    3. studii şi expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor-suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
    4. furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile;
    5. formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială;
    6. dezvoltarea şi implementarea activităţilor pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către tineri, inclusiv pentru combaterea disfuncţiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri şi alcool, comiterea de infracţiuni etc.;
    7. campanii pentru promovarea voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
    8. dezvoltarea şi promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile - muncă la distanţă, muncă prin internet, ocupare cu normă redusă;
    9. dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, organizaţii nonguvernamentale (ONG-uri) (asociaţii şi fundaţii) şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
    10. activităţi în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, în special în ceea ce priveşte mediul de lucru, inclusiv campanii de informare şi promovare îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii de decizie;
    11. cercetări şi studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.;
    12. activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere etc.;
    13. înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea centrelor de incluziune socială pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, în special în zonele rurale şi în comunităţile izolate şi marginalizate;
    14. dezvoltarea şi furnizarea serviciilor care facilitează accesul persoanelor vulnerabile la formare profesională.
    4.3. Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili
    Pentru această cerere de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).
    Depunerea unei cereri de finanţare se poate realiza în parteneriat cu:
    1. Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;
    2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi*3);
──────────
    *3) Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    3. Structuri/Agenţii subordonate/coordonate de MMFPSPV;
    4. Agenţii/Instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;
    5. Unităţi de cult şi asociaţii religioase;
    6. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
    7. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
    8. Furnizori de servicii sociale publici/privaţi;
    9. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare, şi asociaţii ale acestora.
    4.4. Cheltuieli eligibile
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare.
    Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
    1.1. Salarii şi asimilate acestora
    1.2. Onorarii
    1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna
    2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
    2.2. Transport materiale şi echipamente
    2.3. Cazare
    2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)
    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
    3.1. Servicii de sonorizare
    3.2. Traducere şi interpretare
    3.3. Prelucrare date
    3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice
    3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
    3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
    3.7. Materiale consumabile
    4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
    4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică
    4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:
    4.2.1. organizarea de evenimente;
    4.2.2. pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu;
    4.2.3. audit financiar extern;
    4.2.4. expertiză contabilă;
    4.2.5. editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;
    4.2.6. editarea şi tipărirea de materialele publicitare.
    5. Taxe
    5.1. taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)
    5.2. taxe de eliberare a certificatelor de calificare
    5.3. taxe pentru participarea la programe de formare/ educaţie
    5.4. taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare
    6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
    6.1. Închiriere (locaţii, bunuri)
    6.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing
    7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse
    7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)
    7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
    7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
    8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie
    8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar
    8.2. Utilităţi
    8.3. Servicii de administrare a clădirilor
    8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport
    8.5. Arhivare documente
    8.6. Amortizare active
    8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
    8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate
    8.9. Conectare la reţele informatice
    8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
    8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate
    8.12. Materiale consumabile
    9. Cheltuieli de informare şi publicitate
    10. Cheltuieli de tip FEDR
    10.1. Instalaţii tehnice
    10.2. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
    10.3. Alte cheltuieli pentru investiţii

    ATENŢIE!
    Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.
    Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent de 10% din totalul din totalul cheltuielile eligibile ale proiectului.
    Cheltuielile indirecte/Cheltuielile generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.
    Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/ cheltuielilor generale de administraţie este de maximum 5%.

    4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare şi evaluare definiţi în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, cu toate modificările ulterioare*4).
──────────
    *4) Documentul-cadru de implementare se poate descărca utilizând următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/posdru/programare
──────────

    Indicator de program - indicator de realizare imediată (output):
    Numărul participanţilor la programele de calificare/ recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care:
    - tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului.
    Vă rugăm să aveţi în vedere că acest indicator este obligatoriu. Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de:
    - minimum 650 pentru numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile;
    - minimum 90 pentru numărul de tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului şi sunt participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile.

    5. Procesul de evaluare şi selecţie
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare anexă la prezentul ghid - Condiţii specifice (anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid).

    6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare
    6.1. Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:
    - bugetul detaliat şi anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul Action Web odată cu transmiterea cererii de finanţare;
    - neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-ţintă eligibile;
    - nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.
    6.2. Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în Faza B - Criterii de selecţie):
    - nedetalierea elementelor de valoare adăugată;
    - neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Condiţii specifice;
    - necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu, cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului ori există costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile etc.;
    - justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei;
    - dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi;
    - dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile-ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice);
    - necorelări ale grupurilor-ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare;
    - detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic;
    - calcularea şi/sau detalierea bugetului în altă monedă decât lei (RON);
    - încadrarea eronată în categoria de persoană juridică;
    - încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale);
    - costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă);
    - nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
    ● cheltuielile administrative;
    ● cheltuielile tip FEDR;
    ● plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul;
    - importanţa scăzută acordată sustenabilităţii;
    - neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:
    ● egalitatea de şanse;
    ● dezvoltare durabilă;
    ● îmbătrânire activă;
    ● inovare/TIC;
    ● abordare interregională;
    - menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu ceea ce trebuie descris;
    - copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri ori documente programatice.

    7. Contestaţii
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:
    - depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti; sau
    - transmise prin fax la nr. 0372.838.502, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.
    Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum şi pentru solicitanţii care au transmis contestaţia în afara termenului prevăzut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.

    8. Procesul de contractare
    Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de evaluare, va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră.
    În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin email, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    - documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia dumneavoastră;
    - condiţiile de valabilitate a acestora;
    - termenul-limită de prezentare a documentelor.
    Documentele minim solicitate pentru solicitant şi parteneri pentru încheierea contractului de finanţare sunt:
    - declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare a instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;
    - ordin sau decizie/dispoziţie a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;
    - CV-urile echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de către titulari;
    - declaraţie privind evitarea dublei finanţări;
    - declaraţie de angajament;
    - declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.


    ANEXA 1                                    GRILA DE EVALUARE - FAZA A
 ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
 │ Nr. crt. │ Criterii │ DA │ NU │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │01-CA-1 │Bugetul detaliat (format tabelar) - toate foile de calcul - a │ │ │
 │ │fost încărcat în Action Web. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │02-CA-2 │Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz, au fost încărcate în │ │ │
 │ │Action Web. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │03-EP-1 │Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei │ │ │
 │ │prioritare şi ale domeniului major de intervenţie. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │04-EP-2 │Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile│ │ │
 │ │specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de │ │ │
 │ │intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │05-EP-3 │Toate categoriile de grup/grupuri-ţintă ale proiectului sunt în │ │ │
 │ │concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare, ale │ │ │
 │ │domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de │ │ │
 │ │proiecte. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │06-EP-4 │Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă şi │ │ │
 │ │maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │07-EP-5 │Contribuţia solicitantului este cel puţin egală cu limita minimă│ │ │
 │ │prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Ghidul│ │ │
 │ │solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │08-EP-6 │Bugetul alocat echipei de management a proiectului respecta │ │ │
 │ │limita maximă stabilită conform Ghidului solicitantului - │ │ │
 │ │Condiţii specifice. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │09-EP-7 │Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - │ │ │
 │ │Condiţii generale privind informarea şi publicitatea. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │10-EP-8 │Perioada de implementare a proiectului respectă limitele │ │ │
 │ │(minimum 6 luni şi maximum 10 luni) prevăzute de cererea de │ │ │
 │ │propuneri de proiecte. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │11-EP-9 │Proiectul urmăreşte atingerea valorilor minime pentru indicatori│ │ │
 │ │stabilite în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │12-ES-1 │Solicitantul este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei │ │ │
 │ │Sociale şi Persoanelor Vârstnice. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │13-EPT-1 │Fiecare dintre parteneri aparţine uneia dintre categoriile de │ │ │
 │ │parteneri eligibili în conformitate cu Ghidul solicitantului - │ │ │
 │ │Condiţii specifice. │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │14-EPT-2 │Parteneriatul demonstrează capacitate operaţională, prin │ │ │
 │ │existenţa resurselor administrative (conform algoritmului). │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │15-EPT-3 │Parteneriatul demonstrează capacitate financiară (conform │ │ │
 │ │algoritmului). │ │ │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
 │16-EPT-4 │Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin două din │ │ │
 │ │următoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare de │ │ │
 │ │expertiză, resurse umane şi materiale, finanţarea proiectului. │ │ │
 └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘    ANEXA 2


                           GRILA DE EVALUARE - FAZA B
 ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐
 │ Nr. │ Criterii de selecţie │ Punctajul │Punctajul│
 │ │ │ total maxim │ acordat │
 │ │ │100 de puncte│ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │1. │RELEVANŢĂ (Prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea │Maximum - │ │
 │ │obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor naţionale şi│30 de puncte │ │
 │ │la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului-ţintă.) │Minimum - │ │
 │ │ │21 de puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.1. │Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale sau regionale, POSDRU, axa │
 │ │prioritară şi domeniul major de intervenţie │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia acestuia faţă│ 4 │ │
 │ │de politicile şi strategiile naţionale sau regionale, POSDRU, axa │ │ │
 │ │prioritară şi domeniul major de intervenţie. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul descrie concret, dar nu argumentează contribuţia │ 2 │ │
 │ │acestuia faţă de politicile şi strategiile naţionale sau regionale, │ │ │
 │ │POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul descrie general şi nu argumentează elementele prin care│ 0 │ │
 │ │acesta este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale sau│ │ │
 │ │regionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie. │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.2. │Cuantificarea grupului-ţintă inclus în proiect │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Grupul-ţintă este cuantificat corect şi coerent în toate │ 4 │ │
 │ │secţiunile cererii de finanţare. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Grupul-ţintă este cuantificat parţial şi inexact în toate │ 2 │ │
 │ │secţiunile cererii de finanţare. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Grupul-ţintă nu este cuantificat corect în toate secţiunile │ 0 │ │
 │ │cererii de finanţare. │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.3. │Descrierea grupului-ţintă │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Grupul-ţintă este descris concret şi corelat în toate secţiunile │ 4 │ │
 │ │cererii de finanţare. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Grupul-ţintă este descris concret, dar necorelat în toate │ 2 │ │
 │ │secţiunile cererii de finanţare. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Grupul-ţintă nu este descris concret în secţiunile cererii de │ 0 │ │
 │ │finanţare. │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.4. │Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a grupului-ţintă incluse în │
 │ │proiect │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere │ 5 │ │
 │ │în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise │ │ │
 │ │concret şi personalizat. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere │ 2 │ │
 │ │în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise │ │ │
 │ │parţial │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere │ 0 │ │
 │ │în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă nu sunt descrise.│ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.5. │Identificarea nevoilor grupului-ţintă │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Nevoile grupului-ţintă sunt identificate concret prin furnizarea │ 4 │ │
 │ │de date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice│ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Nevoile grupului-ţintă sunt doar descrise, nefiind identificate │ 2 │ │
 │ │în urma unor date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize │ │ │
 │ │statistice. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Nevoile grupului-ţintă nu sunt descrise. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.6. │Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului-ţintă şi necesitatea implementării │
 │ │proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor │ 5 │ │
 │ │identificate şi contribuie la satisfacerea acestora. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Activităţile propuse în proiect răspund doar parţial nevoilor │ 2 │ │
 │ │identificate şi contribuie la satisfacerea acestora. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate │ 0 │ │
 │ │şi nu contribuie la satisfacerea acestora. │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │1.7. │Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus faţă de situaţia │ 4 │ │
 │ │deja existentă. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul doar enumeră, fără a descrie modalitatea prin care │ 2 │ │
 │ │proiectul aduce ceva în plus faţă de situaţia deja existentă. │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă de situaţia │ 0 │ │
 │ │deja existentă. │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │ │ Punctaj total criteriu "RELEVANŢĂ" │Maximum - │ │
 │ │ │30 de puncte │ │
 │ │ ├─────────────┤ │
 │ │ │Minimum - │ │
 │ │ │21 de puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │2. │METODOLOGIE (Proiectul este structurat coerent şi este în măsură să │Punctaj maxim│ │
 │ │furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului-ţintă; proiectul │- 25 de │ │
 │ │are o structură logică şi este prezentat clar şi coerent şi va │puncte │ │
 │ │determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului-ţintă). │Punctaj minim│ │
 │ │ │- 18 puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.1. │Obiectivele proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot fi atinse în │ │ │
 │ │perspectiva realizării proiectului. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva │ │ │
 │ │realizării proiectului. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării │ │ │
 │ │proiectului. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.2. │Indicatorii proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili şi │ │ │
 │ │corelaţi cu activităţile proiectului. │ 4 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Indicatorii de realizare imediată a proiectului sunt măsurabili, │ │ │
 │ │verificabili, dar nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Indicatorii de realizare imediată a proiectului nu sunt │ │ │
 │ │măsurabili, verificabili şi nu sunt corelaţi cu activităţile │ │ │
 │ │proiectului. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.3. │Rezultatele proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate │ │ │
 │ │cu activităţile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care │ │ │
 │ │determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu │ │ │
 │ │sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii │ │ │
 │ │reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor │ │ │
 │ │proiectului. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu │ │ │
 │ │sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii │ │ │
 │ │reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor │ │ │
 │ │proiectului. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.4. │Planificarea eficientă a activităţilor proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, │ │ │
 │ │cronologic şi sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, │ │ │
 │ │cu atribuţiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele │ │ │
 │ │proiectului, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, │ │ │
 │ │cronologic şi sunt parţial corelate în cadrul calendarului de │ │ │
 │ │realizare, cu rezultatele proiectului şi indicatorii de │ │ │
 │ │realizare, precum şi cu atribuţiile membrilor echipei de │ │ │
 │ │proiect. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Activităţile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, │ │ │
 │ │cronologic şi nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de │ │ │
 │ │realizare şi nici cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi │ │ │
 │ │sunt slab corelate cu rezultatele proiectului şi indicatorii de │ │ │
 │ │realizare, iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.5. │Calificările şi experienţa necesară a fiecărui membru din cadrul echipei de implementare │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Sunt descrise concret calificările, competenţele profesionale, │ │ │
 │ │experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile │ │ │
 │ │fiecărui membru din echipa de implementare. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Sunt descrise parţial calificările, competenţele profesionale, │ │ │
 │ │experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile │ │ │
 │ │fiecărui membru din echipa de implementare. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Nu sunt descrise calificările, competenţele profesionale, │ │ │
 │ │experienţa necesară şi nici atribuţiile şi responsabilităţile │ │ │
 │ │fiecărui membru din echipa de implementare. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.6. │Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea │
 │ │proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, │ │ │
 │ │dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi │ │ │
 │ │închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului în │ │ │
 │ │raport cu activităţile proiectului, care contribuie la │ │ │
 │ │obţinerea rezultatelor propuse. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, │ │ │
 │ │dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi │ │ │
 │ │închiriate sau achiziţionate, dar nu sunt corelate cu │ │ │
 │ │activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea │ │ │
 │ │rezultatelor propuse. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, │ │ │
 │ │dotările şi echipamentele existente şi cele care urmează a fi │ │ │
 │ │închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului │ │ │
 │ │propus. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.7. │Metodologia de implementare a proiectului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor │ │ │
 │ │propuse, precum şi o metodologie concretă pentru monitorizarea, │ │ │
 │ │coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a │ │ │
 │ │proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 5 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor │ │ │
 │ │propuse, dar nu prezintă o metodologie concretă pentru │ │ │
 │ │monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi │ │ │
 │ │financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a │ │ │
 │ │resurselor. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a │ │ │
 │ │activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie concretă │ │ │
 │ │pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi │ │ │
 │ │financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a │ │ │
 │ │resurselor. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităţilor │ │ │
 │ │propuse şi nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, │ │ │
 │ │coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a │ │ │
 │ │proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.8. │Egalitate de şanse │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind │ │ │
 │ │egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi │ │ │
 │ │implementarea proiectului: │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) în realizarea activităţilor │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) în managementul proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea │ │ │
 │ │egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul │ │ │
 │ │privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi │ │ │
 │ │implementarea proiectului: │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) în realizarea activităţilor │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) în managementul proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
 │ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea │ │ │
 │ │de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea │ │ │
 │ │proiectului: │ 0 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) în realizarea activităţilor │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) în managementul proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea │ │ │
 │ │egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.9. │Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin 2 │ │ │
 │ │dintre obiectivele orizontale: │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) dezvoltare durabilă │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) inovare şi TIC │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) îmbătrânire activă │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │d1) abordare transnaţională şi interregională │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin │ │ │
 │ │unul dintre obiectivele orizontale: │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) dezvoltare durabilă │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) inovare şi TIC │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) îmbătrânire activă │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │d1) abordare transnaţională şi interregională │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel puţin unul │ │ │
 │ │dintre obiectivele orizontale: │ 0 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) dezvoltare durabilă │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) inovare şi TIC │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) îmbătrânire activă │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │d1) abordare transnaţională şi interregională │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │2.10. │Parteneriatul: │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │Proiectul descrie concret: │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) rolurile partenerului/partenerilor în implementarea │ │ │
 │ │activităţilor proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin două din │ │ │
 │ │cele trei aspecte ale proiectului (implementarea activităţilor │ │ │
 │ │proiectului, expertiză şi resurse umane, finanţare) │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) modalitatea de coordonare a activităţilor partenerului/ │ │ │
 │ │partenerilor în cadrul proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Proiectul descrie ambiguu: │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) rolurile partenerului/partenerilor în implementarea │ │ │
 │ │activităţilor proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin două din │ │ │
 │ │cele trei aspecte ale proiectului (implementarea activităţilor │ │ │
 │ │proiectului, expertiză şi resurse umane, finanţare) │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) modalitatea de coordonare a activităţilor partenerului/ │ │ │
 │ │partenerilor în cadrul proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │Proiectul nu descrie: │ 0 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │a1) rolurile partenerului/partenerilor în implementarea │ │ │
 │ │activităţilor proiectului │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │b1) nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin două din │ │ │
 │ │cele trei aspecte ale proiectului (implementarea activităţilor │ │ │
 │ │proiectului, expertiză şi resurse umane, finanţare) │ │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ │c1) modalitatea de coordonare a activităţilor partenerului/ │ │ │
 │ │partenerilor în cadrul proiectului │ │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │ │Punctaj total criteriu "METODOLOGIE" │Maximum - │ │
 │ │ │25 de puncte │ │
 │ │ ├─────────────┤ │
 │ │ │Minimum - │ │
 │ │ │18 puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │3. │SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de continuare a │Punctaj maxim│ │
 │ │proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de │15 puncte │ │
 │ │finanţare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate ├─────────────┤ │
 │ │pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate │Punctaj minim│ │
 │ │pentru grupul-ţintă/grupurile-ţintă vor fi garantate în viitor) │10 puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │3.1. │Transferabilitate │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă│ │ │
 │ │transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt │ │ │
 │ │grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare. │ 4 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă│ │ │
 │ │transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt │ │ │
 │ │grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o │ │ │
 │ │posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către │ │ │
 │ │alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │3.2. │Abordare integrată │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul descrie concret modul în care rezultatele şi/sau │ │ │
 │ │experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în │ │ │
 │ │politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale │ │ │
 │ │partenerilor, politici şi strategii locale, regionale ori naţionale │ │ │
 │ │şi/sau la nivel legislativ. │ 4 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul descrie ambiguu modul în care rezultatele şi/sau │ │ │
 │ │experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în │ │ │
 │ │politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale │ │ │
 │ │partenerilor, politici şi strategii locale, regionale ori naţionale │ │ │
 │ │şi/sau la nivel legislativ. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul nu descrie modul în care rezultatele şi/sau experienţa │ │ │
 │ │acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi │ │ │
 │ │strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, │ │ │
 │ │politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la │ │ │
 │ │nivel legislativ. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │3.3. │Sustenabilitate financiară │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanţare │ │ │
 │ │(fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea │ │ │
 │ │proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării │ │ │
 │ │nerambursabile. │ 4 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanţare │ │ │
 │ │(fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea │ │ │
 │ │proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării │ │ │
 │ │nerambursabile. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanţare (fonduri │ │ │
 │ │proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau │ │ │
 │ │a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │3.4. │Sustenabilitate instituţională │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Proiectul descrie concret modalităţile de funcţionare a │ │ │
 │ │structurilor create prin proiect după finalizarea finanţării │ │ │
 │ │nerambursabile. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Proiectul descrie ambiguu modalităţile de funcţionare a │ │ │
 │ │structurilor create prin proiect după finalizarea finanţării │ │ │
 │ │nerambursabile. │ 2 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Proiectul doar menţionează modalităţile de funcţionare a │ │ │
 │ │structurilor create prin proiect după finalizarea finanţării │ │ │
 │ │nerambursabile fără o susţinere clară a acestora. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │d) Proiectul nu descrie modalităţile de funcţionare a structurilor │ │ │
 │ │create prin proiect după finalizarea finanţării nerambursabile. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │ │Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE" │Maximum - │ │
 │ │ │15 puncte │ │
 │ │ ├─────────────┤ │
 │ │ │Minimum - │ │
 │ │ │10 puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │4. │COST-EFICIENŢĂ (Proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în │Maximum - │ │
 │ │raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine │30 de puncte │ │
 │ │gestionat, cu respectarea principiilor managementului riguros.) ├─────────────┤ │
 │ │ │Minimum - │ │
 │ │ │21 de puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │4.1. │Completitudinea bugetului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte şi sunt │ │ │
 │ │reflectate în alocarea pe activităţi. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt │ │ │
 │ │reflectate în alocarea pe activităţi. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Calculele din bugetul detaliat sunt parţial corecte şi sunt │ │ │
 │ │parţial reflectate în alocarea pe activităţi. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │4.2. │Detalierea bugetului │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi costuri unitare │ │ │
 │ │pentru toate categoriile de cheltuieli incluse. │ 5 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri │ │ │
 │ │unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o │ │ │
 │ │evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri │ │ │
 │ │unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o │ │ │
 │ │evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant. │ 1 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi costuri │ │ │
 │ │unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse şi nu permite o │ │ │
 │ │evaluare a modalităţii de estimare a costurilor. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │4.3. │Fundamentarea economico-financiară a costurilor │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret │ │ │
 │ │de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, │ │ │
 │ │după caz) şi costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială. │ 8 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret │ │ │
 │ │de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, │ │ │
 │ │după caz) şi costul unitar, doar pentru anumite tipuri de │ │ │
 │ │cheltuieli. │ 5 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute parţial │ │ │
 │ │de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, │ │ │
 │ │după caz) şi costul unitar şi doar pentru anumite tipuri de │ │ │
 │ │cheltuieli. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susţinute de o │ │ │
 │ │justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după │ │ │
 │ │caz) şi costul unitar. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │4.4. │Modalitatea de estimare a costurilor │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile │ │ │
 │ │pieţei şi sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/ │ │ │
 │ │achiziţiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
 │ │Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi │ │ │
 │ │sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea │ │ │
 │ │fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente │ │ │
 │ │acestora, aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │
 │ │Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. │ 8 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile │ │ │
 │ │pieţei, dar nu sunt corelate cu complexitatea şi natura │ │ │
 │ │activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de │ │ │
 │ │urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi │ │ │
 │ │completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările │ │ │
 │ │ulterioare. │ 5 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Nu toate costurile sunt realiste şi în conformitate cu preţurile │ │ │
 │ │pieţei şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/ │ │ │
 │ │achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
 │ │Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │
 │ │Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │d) Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu preţurile │ │ │
 │ │pieţei şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/ │ │ │
 │ │achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
 │ │Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │
 │ │Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │4.5 │Utilizarea eficientă a fondurilor │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │ │a) Este justificată şi fundamentată concret şi corect valoarea │ │ │
 │ │totală a proiectului printro analiză din care reiese că fondurile │ │ │
 │ │utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii │ │ │
 │ │propuşi. │ 6 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │b) Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a │ │ │
 │ │proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate │ │ │
 │ │la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │ 3 │ │
 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
 │ │c) Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a │ │ │
 │ │proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate │ │ │
 │ │la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │ 0 │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │ │Punctaj total criteriu "COST-EFICIENŢĂ" │Maximum - │ │
 │ │ │30 de puncte │ │
 │ │ ├─────────────┤ │
 │ │ │Minimum - │ │
 │ │ │21 de puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │ │SCOR TOTAL PROIECT │Maximum - │ │
 │ │ │100 de puncte│ │
 │ │ ├─────────────┤ │
 │ │ │Minimum - │ │
 │ │ │70 de puncte │ │
 ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │ │Comentarii evaluator │ │ │
 └────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘


                                     ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016