Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 12 octombrie 2022  pentru instituirea schemei de ajutor de minimis Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 12 octombrie 2022 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 18 octombrie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL 1.371 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 18 octombrie 2022.
──────────
    MINISTERUL ECONOMIEI
    DIRECŢIA POLITICI INDUSTRIALE ŞI COMPETITIVITATE

    Preambul
    Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de minimis în cadrul schemei de ajutor de minimis având ca obiectiv acordarea de granturi pentru implementarea de proiecte specifice Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale.
    Informaţii privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse în temeiul acestei scheme de ajutor de minimis, precum şi toate condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea încheierii contractului de finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul Ministerului Economiei, la următoarea adresă: http://www.economie.gov.ro
    Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.294/2022, precum şi a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul precizat mai sus.
    În perioada de validitate a schemei de ajutor de minimis, începând cu momentul publicării pe site-ul anterior menţionat a anunţului referitor la perioada de înregistrare a cererilor de finanţare, Ministerul Economiei pune la dispoziţia solicitanţilor adresa electronică schema.compet@economie.gov.ro, prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate în cel mai scurt timp, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui ghid şi pe site-ul precizat mai sus.
    CAP. I
    Informaţii generale
    1. Obiectivul schemei de ajutor de minimis
    Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, în sectoarele care se regăsesc în codurile CAEN 1310-3320 şi/sau 3831-3832. Schema a fost instituită cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
    Prezenta schemă de minimis finanţează următoarele activităţi:
    a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;
    b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
    c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
    d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
    e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
    f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
    g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
    h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.


    2. Bugetul schemei de ajutor de minimis
    Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 30.000.000 lei.
    Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme este: 75.
    - Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eşalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute la capitolul II pct. 5 din prezentul ghid.
    – Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro.

    Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de minimis exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării contractului de finanţare.

    3. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis
    Prezenta schemă de ajutor de minimis intră în vigoare la data de 27 septembrie 2022 şi se aplică până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat.
    Plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2022-2027 în limita bugetului alocat schemei.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Având în vedere că Regulamentul se │
│aplică până la 31 decembrie 2023, │
│conform art. 15 din schema de ajutor │
│de minims, se pot încheia contracte de│
│finanţare până la data de 31.12.2023, │
│în perioada 2022-2027 efectuându-se │
│plăţile pentru contractele încheiate. │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Sectoare de activitate eligibile
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii E poziţiile 3831-3832 din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură.

┌──────────────────────────────────────┐
│Definiţii: │
│- întreprindere - orice entitate care │
│desfăşoară o activitate economică, │
│indiferent de statutul juridic şi de │
│modul de finanţare al acesteia, │
│inclusiv entităţile nonprofit; │
│- societate cooperativă - o asociaţie │
│autonomă de persoane fizice şi/sau │
│juridice, după caz, constituită pe │
│baza consimţământului liber exprimat │
│de acestea, în scopul promovării │
│intereselor economice, sociale şi │
│culturale ale membrilor cooperatori, │
│fiind deţinută în comun şi controlată │
│democratic de către membrii săi, în │
│conformitate cu principiile │
│cooperatiste, conform prevederilor │
│Legii nr. 1/2005 privind organizarea │
│şi funcţionarea cooperaţiei, │
│republicată, cu modificările │
│ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘


    5. Intensitatea şi cumulul ajutorului de minimis
    Ajutorul de minimis este acordat sub formă de grant, din fonduri bugetare, prin bugetul Ministerului Economiei.
    Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de finanţare este de:
    a) 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la pct. 1 lit. a)-f);
    b) 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. g);
    c) 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. h), indiferent de beneficiar.

    Suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro şi de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

┌──────────────────────────────────────┐
│Definiţii: │
│- întreprindere unică - include toate │
│întreprinderile între care există cel │
│puţin una dintre relaţiile următoare: │
│1. o întreprindere deţine majoritatea │
│drepturilor de vot ale acţionarilor │
│sau ale asociaţilor unei alte │
│întreprinderi; │
│2. o întreprindere are dreptul de a │
│numi sau revoca majoritatea membrilor │
│organelor de administrare, de │
│conducere sau de supraveghere ale unei│
│alte întreprinderi; │
│3. o întreprindere are dreptul de a │
│exercita o influenţă dominantă asupra │
│altei întreprinderi în temeiul unui │
│contract încheiat cu întreprinderea în│
│cauză sau în temeiul unei prevederi │
│din contractul de societate sau din │
│statutul acesteia; │
│4. o întreprindere care este acţionar │
│sau asociat al unei alte întreprinderi│
│şi care controlează singură, în baza │
│unui acord cu alţi acţionari sau │
│asociaţi ai acelei întreprinderi, │
│majoritatea drepturilor de vot ale │
│acţionarilor sau ale asociaţilor │
│întreprinderii respective. │
└──────────────────────────────────────┘

    Ajutorul de minimis nu se cumulează cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
    Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

    6. Condiţii de eligibilitate ale solicitantului
    Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative care îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor;
    c) să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
    e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
    f) să nu se afle în dificultate conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro şi de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;
    j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;
    k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi prevăzute la pct. 1 lit. a)-c) din prezentul ghid;
    l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile prevăzute la pct. 1 lit. e) din prezentul ghid;
    m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la pct. 1 lit. h) din prezentul ghid.


┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Beneficiarii activităţilor menţionate │
│la pct. 1 din prezentul ghid sunt │
│următorii: │
│a) pentru activităţile de la lit. a) │
│şi d)-întreprinderi mari şi societăţi │
│cooperative; │
│b) pentru activităţile de la lit. b), │
│e), g) şi h) - microîntreprinderi, │
│întreprinderi mici, mijlocii, mari şi │
│societăţi cooperative; │
│c) pentru activităţile de la lit. c) -│
│întreprinderi mari, societăţi │
│cooperative mari şi entităţi din │
│infrastructura conformităţii │
│produselor industriale; │
│d) pentru activităţile de la lit. f) -│
│toţi beneficiarii menţionaţi la lit. │
│a)- c), precum şi asociaţii │
│profesionale sau patronate de ramură. │
├──────────────────────────────────────┤
│Atenţie! │
│Proiectele pot să conţină una sau mai │
│multe activităţi dintre cele prevăzute│
│la pct. 1 lit. a)-h). │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizări! │
│Conform art. 2 pct. 18 din │
│Regulamentul (UE) nr. 651/2014, o │
│întreprindere este considerată a fi în│
│dificultate dacă se află în cel puţin │
│una dintre următoarele situaţii: │
│a) în cazul unei societăţi cu │
│răspundere limitată, atunci când mai │
│mult de jumătate din capitalul său │
│social subscris a dispărut din cauza │
│pierderilor acumulate. Această │
│situaţie survine atunci când deducerea│
│pierderilor acumulate din rezerve (şi │
│din toate celelalte elemente │
│considerate în general ca făcând parte│
│din fondurile proprii ale societăţii) │
│conduce la un rezultat negativ care │
│depăşeşte jumătate din capitalul │
│social subscris; │
│b) în cazul unei societăţi comerciale │
│în care cel puţin unii dintre asociaţi│
│au răspundere nelimitată pentru │
│creanţele societăţii, atunci când mai │
│mult de jumătate din capitalul │
│propriu, astfel cum reiese din │
│contabilitatea societăţii, a dispărut │
│din cauza pierderilor acumulate; │
│c) atunci când întreprinderea face │
│obiectul unei proceduri colective de │
│insolvenţă sau îndeplineşte criteriile│
│prevăzute de legislaţia naţională │
│pentru iniţierea unei proceduri │
│colective de insolvenţă la cererea │
│creditorilor săi; │
│d) în cazul unei întreprinderi care nu│
│este o IMM, atunci când în ultimii doi│
│ani: (i) raportul datorii/capitaluri │
│proprii al întreprinderii a fost mai │
│mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de │
│acoperire a dobânzilor calculată pe │
│baza EBITDA a fost sub 1,0; │
│e) întreprinderea a primit ajutor │
│pentru salvare şi nu a rambursat încă │
│împrumutul sau nu a încetat garanţia │
│sau a primit ajutoare pentru │
│restructurare şi face încă obiectul │
│unui plan de restructurare. │
│În vederea verificării situaţiei de la│
│lit. a): │
│- din bilanţ se adună pierderea │
│reportată, pierderea exerciţiului │
│financiar şi alte elemente considerate│
│ca făcând parte din fondurile proprii │
│conform bilanţului (repartizarea │
│profitului, acţiuni proprii, pierderi │
│legate de instrumentele de capitaluri │
│proprii); suma rezultată reprezintă │
│totalul pierderilor; │
│- totalul pierderilor se scade din │
│totalul obţinut prin adunarea primelor│
│de capital cu rezervele din │
│reevaluare, cu rezerve şi cu alte │
│elemente considerate ca făcând parte │
│din fondurile proprii conform │
│bilanţului (profitul exerciţiului │
│financiar, profitul reportat, │
│câştiguri legate de instrumentele de │
│capitaluri proprii); │
│- dacă rezultatul este negativ se │
│scade din valoarea capitalului │
│subscris vărsat; │
│- dacă rezultatul obţinut este mai mic│
│decât jumătate din valoarea │
│capitalului subscris vărsat, │
│întreprinderea este în dificultate. │
│În vederea verificării situaţiei de la│
│lit. b): │
│- din bilanţ se compară valoarea │
│capitalurilor proprii totale din │
│ultimul exerciţiu financiar cu │
│valoarea aceluiaşi indicator din │
│exerciţiul financiar anterior; │
│- dacă capitalurile proprii s-au │
│diminuat cu mai mult de jumătate faţă │
│de exerciţiul financiar anterior, │
│întreprinderea este în dificultate. │
│În vederea verificării situaţiei de la│
│lit. d): │
│• pct. (i): │
│- din bilanţ se adună totalul │
│datoriilor care trebuie plătite într-o│
│perioadă de până la 1 an cu totalul │
│datoriilor care trebuie plătite într-o│
│perioadă mai mare de 1 an; │
│- rezultatul obţinut se împarte la │
│valoarea aferentă capitalurilor │
│proprii; │
│- se verifică dacă valoarea rezultată │
│este mai mare de 7,5; │
│• pct. (ii): │
│- din contul de profit şi pierdere, │
│valoarea însumată a profitului net cu │
│cheltuielile cu taxe şi impozite, cu │
│cheltuielile cu dobânzi şi cu │
│cheltuielile cu amortizarea se │
│raportează la cheltuielile cu dobânzi;│
│- se verifică dacă rezultatul se │
│situează sub valoarea 1,0. │
│Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite │
│cumulativ pe ultimele două exerciţii │
│financiare, întreprinderea este în │
│dificultate. │
│În sensul celor de mai sus, │
│solicitanţii vor transmite, în copie, │
│situaţiile financiare anuale aprobate │
│corespunzătoare ultimelor 2 exerciţii │
│financiare încheiate. │
│Situaţiile financiare anuale aprobate │
│trebuie să conţină: │
│- situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii - formularul 10;│
│- contul de profit şi pierdere - │
│formularul 20; │
│- date informative - formularul 30; │
│- Situaţia activelor imobilizate - │
│formularul 40; │
│- dovada depunerii acestora la Agenţia│
│Naţională de Administrare Fiscală │
│(ANAF) │
└──────────────────────────────────────┘


    7. Criterii de eligibilitate ale proiectelor
    Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
    a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la pct. 1;
    b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
    c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;
    d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
    e) dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate la pct. 1, trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
    - 50% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la pct. 1 lit. a)-f);
    – 30% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. g);
    – 45% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. h).    8. Cheltuieli eligibile
    Programul finanţează cheltuielile eligibile, aferente activităţilor menţionate la pct. 1, numai pentru activităţile şi echipamentele legate direct de obiectivul proiectului, astfel:
    1. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2015 şi IATF 16949:2016) se finanţează:
    a) instruirea personalului în domeniul calităţii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului calităţii şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) achiziţionare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control şi monitorizare a proceselor şi produselor;
    d) cheltuieli aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

    2. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2015) se finanţează:
    a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) achiziţionare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control, monitorizare şi analiză a emisiilor, precum şi echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza programului de conformare stabilit de agenţia teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizaţiei de mediu;
    d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│- Nu se finanţează aparatură de │
│supraveghere audio/video. │
│- În cadrul activităţii de consultanţă│
│nu se acordă finanţare de la bugetul │
│de stat pentru selecţia │
│certificatorului şi auditul de │
│precertificare. │
│- Nu se finanţează alte cheltuieli │
│ulterioare obţinerii certificatului, │
│inclusiv taxa de utilizare a siglei │
│certificatorului pentru primul an de │
│la certificare. │
└──────────────────────────────────────┘


    3. Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS conforme cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS, se finanţează:
    a) costurile pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea obţinerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informaţiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanţelor de mediu ale organizaţiei;
    b) costurile pentru obţinerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul consultativ EMAS.

    4. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei - SMSI (conformarea cu SR ISO 45001:2018 şi SR ISO IEC 27002:2022) se finanţează:
    a) efectuarea analizei situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) achiziţionare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire;
    De exemplu, se pot finanţa: sisteme de calcul integrate, calculatoare, servere, periferice (imprimante, multifuncţionale, scanere, plotere), structura de reţea (cablistică, swichuri, routere) şi sisteme de operare şi protecţie, softuri dedicate, soft şi hard pentru urmărire şi supraveghere, după caz: camere video, sisteme de supraveghere şi control acces, sisteme şi programe de protecţie, sisteme de monitorizare şi stocare a datelor de acces (pe diverse suporturi), numai în cazul SMSI.

    d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu un organism de certificare acreditat;
    e) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea întreprinderii în cerinţele standardelor respective.

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│Dotările specifice pentru care se │
│acordă fonduri de la buget constau în:│
│1. Reabilitarea instalaţiei electrice │
│de iluminat în spaţiile existente: │
│- lucrări de reabilitare a instalaţiei│
│de iluminat interior şi/sau │
│completarea instalaţiei de iluminare │
│locală pentru operaţiile care necesită│
│acest lucru şi achiziţionarea de │
│materiale auxiliare specifice: │
│cabluri, cleme, comutatoare, │
│întrerupătoare, tablouri pentru │
│siguranţe, prize, corpuri de iluminat │
│etc. │
│2. Asigurarea ventilaţiei în spaţiile │
│existente: │
│- dotarea cu instalaţii de exhaustare │
│locală şi/sau centralizată pentru │
│absorbţia vaporilor, prafului sau │
│altor noxe specifice fiecărui loc de │
│muncă şi accesoriile necesare pentru │
│punerea în funcţiune a acestora; │
│- dotarea cu instalaţii de ventilare │
│şi neutralizare a noxelor, tubulatură │
│şi accesoriile necesare pentru punerea│
│în funcţiune a acestora; │
│- dotarea instalaţiilor cu filtre de │
│reţinere a noxelor (praf, compuşi │
│volatili etc.). │
│3. Asigurarea temperaturii optime în │
│spaţiile existente: │
│- lucrări de izolare termică a │
│spaţiilor de lucru; │
│- lucrări de reabilitare a spaţiilor │
│de producţie: compartimentări cu │
│materiale uşoare, pardoseli, │
│zugrăveli, vopsiri, reparaţii │
│tencuieli, reparaţii tavane, amenajări│
│plafoane false pentru protecţia │
│elementelor sub tensiune şi a │
│tubulaturii de ventilaţie şi de │
│absorbţie a noxelor, reparaţii la │
│hidroizolaţiile şi termoizolaţiile │
│acoperişului halelor de producţie şi │
│materialele auxiliare necesare (de │
│exemplu, astereală, jgheaburi, │
│burlane, guri de scurgere, deflectoare│
│etc.); │
│- instalaţie de încălzire: centrală │
│termică şi/sau cazane ce utilizează │
│diverşi combustibili, panouri solare, │
│radiatoare şi alte aparate pentru │
│încălzirea spaţiilor şi furnizarea │
│apei calde menajere, accesoriile │
│necesare pentru punerea în funcţiune; │
│- instalaţii de climatizare şi │
│accesoriile şi materialele auxiliare │
│necesare pentru punerea în funcţiune a│
│acestora; │
│- achiziţionarea şi montarea de │
│tâmplărie termoizolantă. │
│4. Lucrători cu dizabilităţi: │
│La organizarea locurilor de muncă unde│
│există lucrători cu dizabilităţi │
│trebuie să se ţină seama de │
│prevederile legale specifice acestora.│
│Această prevedere se aplică în special│
│în ceea ce priveşte amenajările: │
│uşile, căile de acces, scările, │
│duşurile, chiuvetele, WC-urile şi │
│posturile de lucru utilizate sau │
│ocupate direct de lucrătorii cu │
│dizabilităţi. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│La stabilirea termenelor de realizare │
│a certificării se va lua în │
│considerare că între finalizarea │
│etapei de implementare şi cea de │
│certificare sunt necesare cel puţin 3 │
│luni. │
└──────────────────────────────────────┘


    5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se finanţează cheltuieli privind:
    a) achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor, precum şi cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│- dotarea laboratorului: │
│achiziţionarea şi instalarea de │
│instrumente, echipamente şi aparatură │
│de laborator pentru determinări │
│specifice produselor şi activităţilor │
│realizate, inclusiv echipamente IT şi │
│programe informatice specifice, │
│achiziţionarea de mobilier specific │
│laboratoarelor, inclusiv nişe şi/sau │
│instalaţii de climatizare; │
│- modernizarea laboratorului: │
│compartimentări cu materiale uşoare în│
│spaţii existente, tencuieli │
│interioare, zugrăveli, placări cu │
│gresie şi faianţă, izolaţii, inclusiv │
│tâmplărie termoizolatoare, │
│climatizare, instalaţii interioare şi/│
│sau reţele locale aferente │
│funcţionării laboratorului (apă, aer, │
│gaze, electricitate, căldură). │
└──────────────────────────────────────┘


    b) cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;
    c) conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│Nu se finanţează de la bugetul de stat│
│lucrări de modernizare decât │
│întreprinderilor care dovedesc │
│proprietatea spaţiilor unde sunt │
│amplasate laboratoarele, precum şi │
│faptul că nu sunt grevate de sarcini. │
├──────────────────────────────────────┤
│Atenţie! │
│În cazul în care proiectul prevede pe │
│lângă dotare/modernizare şi │
│acreditarea laboratorului se va avea │
│în vedere că durata de obţinere a │
│certificatului de acreditare este de │
│minimum 10 luni de la data semnării │
│contractului cu organismul naţional de│
│acreditare RENAR. │
└──────────────────────────────────────┘


    6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse se finanţează:
    a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;
    b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;
    c) achiziţionarea tehnicii de calcul necesare producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare;
    d) testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul produselor supuse verificării, dacă acestea sunt distruse în timpul testării;
    e) consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
    f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

    7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează:
    a) asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale, precum şi costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente şi/sau instalaţii;
    b) cheltuieli de construcţii-montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de tehnologii şi produse noi;
    c) asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune.

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│Se finanţează inclusiv: │
│- materii prime şi materiale pentru │
│realizarea prototipurilor şi pentru │
│încercări de reglare, ajustare şi │
│realizare produs, după caz; │
│- cheltuieli legate de certificarea │
│produselor realizate, în cazul în care│
│certificarea se încadrează în domeniul│
│voluntar. │
└──────────────────────────────────────┘


    8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se finanţează:
    a) activităţi de documentare şi pregătirea datelor;
    b) consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor, dacă este cazul.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│În cazul acestei activităţi, aprobarea│
│plăţii analizelor efectuate se va │
│realiza numai după avizarea de către │
│conducerea Direcţiei politici │
│industriale şi competitivitate a │
│planurilor de │
│restructurare-dezvoltare-viabilizare │
│rezultate ca urmare a analizei │
│efectuate. │
└──────────────────────────────────────┘


    9. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se finanţează:
    a) pregătirea spaţiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;
    b) prezentarea produselor: mobilier specific, videoproiector, ecran.

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│- Se finanţează lucrări şi/sau │
│instalaţii întreprinderilor care │
│dovedesc proprietatea spaţiilor unde │
│se organizează expoziţiile, inclusiv │
│lipsa de sarcini a acestora. │
└──────────────────────────────────────┘


    10. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti se finanţează cheltuieli legate de activităţile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti pe diverse pieţe.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│- Acţiunile de certificare sistem şi/ │
│sau produse, precum şi cele de │
│acreditare ale laboratoarelor se │
│consideră finalizate când se prezintă │
│copia certificatului; aceasta trebuie │
│să conţină menţiunea „Conform cu │
│originalul“, semnătura │
│împuternicitului legal. │
│- Nu se acordă fonduri de la buget │
│pentru întocmirea dosarelor de │
│licitaţie, analiza şi/sau selecţia │
│ofertelor, activităţi de cercetare şi │
│proiectare. │
│- Facturile cuprind numai cheltuielile│
│eligibile aferente realizării │
│proiectului; în caz contrar, acestea │
│nu sunt decontate. │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizare: │
│Toate cheltuielile eligibile sunt │
│considerate fără TVA. │
└──────────────────────────────────────┘
    9. Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis
    Administrator al schemei de ajutor de minimis este Ministerul Economiei, prin Direcţia politici industriale şi competitivitate, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale.
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea cererii de propuneri de proiecte;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
    c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare;
    d) verificarea eligibilităţii beneficiarilor şi proiectelor, în ordinea înregistrării acestora la registratura Ministerului Economiei;
    e) selecţia proiectelor de către Comisie;
    f) informarea în scris a întreprinderilor beneficiare cu privire la valoarea ajutorului de minimis acordat şi caracterul de minimis al acestuia, în baza prezentei scheme de ajutor de minimis, elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului;
    g) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;
    h) demararea implementării proiectelor;
    i) depunerea cererii/cererilor de rambursare, însoţită/însoţite de documentele justificative pentru etapa/etapele efectuată/efectuate;
    j) acordarea finanţării nerambursabile - se face de către Direcţia politici industriale şi competitivitate şi Direcţia economică, numai pe bază de documente justificative şi după verificarea cheltuielilor;
    k) monitorizarea derulării proiectelor conform prevederilor contractuale;
    l) verificarea la beneficiari a implementării proiectelor, conform contractelor de finanţare semnate.


    10. Documente care trebuie să însoţească cererea de finanţare
    Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, solicitantul depune la registratura Ministerului Economiei o cerere de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, însoţită de următoarele documente:
    1. a) certificat constatator extins, în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, societăţilor cooperative, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de finanţare, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
    b) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul asociaţiilor profesionale;
    c) certificatul de înscriere în registrul special de evidenţă al judecătoriei, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul patronatelor de ramură;

    2. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat;

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Pentru verificarea îndeplinirii │
│condiţiei de eligibilitate prevăzute │
│la pct. 6 lit. d), respectiv faptul că│
│întreprinderea nu înregistrează debite│
│restante la bugetul de stat, │
│certificatul de atestare fiscală │
│trebuie: │
│- să fie valabil la data înregistrării│
│cererii de finanţare; │
│- să fie ataşat în original. │
│Se va avea în vedere să nu figureze │
│sume de plată la secţiunea A* - │
│Obligaţii de plată, care cuprinde: │
│- totalul obligaţiilor fiscale │
│principale şi sumele stabilite de alte│
│organe competente şi transmise spre │
│recuperare ANAF, exigibile la datele │
│prevăzute de art. 112 din Legea nr. │
│207/2015 privind Codul de procedură │
│fiscală, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│- totalul obligaţiilor fiscale │
│accesorii, exigibile la datele │
│prevăzute de art. 12 din Legea nr. 207│
│/2015 privind Codul de procedură │
│fiscală, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
│* Cu excepţia sumelor aflate în │
│compensare cu sumele de rambursat/ │
│restituit din secţiunea B. │
└──────────────────────────────────────┘


    3. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local pentru unitatea sau punctul de lucru, după caz, unde se implementează proiectul;

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Pentru verificarea îndeplinirii │
│criteriului de eligibilitate prevăzut │
│la pct. 6 lit. d), respectiv faptul că│
│întreprinderea nu înregistrează debite│
│restante la bugetele locale, │
│certificatul de atestare fiscală │
│trebuie: │
│- să fie valabil la data înregistrării│
│cererii de finanţare; │
│- să fie ataşat în original. │
└──────────────────────────────────────┘


    4. situaţii financiare anuale aprobate pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat;

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizare: │
│Se vor ataşa formularele 10, 20, 30 şi│
│40 şi dovada depunerii acestora la │
│ANAF. │
└──────────────────────────────────────┘


    5. actele de proprietate asupra spaţiilor, în copie certificată de solicitant - pentru activităţile de la pct. 1 lit. b) şi c) (numai pentru lucrări de modernizare a spaţiilor) şi g) (în cazul amenajării incintei lor de expunere);
    6. extras de carte funciară, în original, din care să rezulte că spaţiile aflate în proprietate sunt libere de sarcini - pentru activităţile de la pct. 1 lit. b) şi c) (numai pentru lucrări de modernizare a spaţiilor) şi g) (în cazul amenajării incintei/lor de expunere);
    7. declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de stat/de minimis, întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul ghid;

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizare: │
│În cazul în care valoarea totală a │
│ajutoarelor de minimis acordate unei │
│întreprinderi unice pe o perioadă de │
│trei ani fiscali consecutivi, cumulată│
│cu valoarea alocării financiare │
│acordate în conformitate cu │
│prevederile prezentei scheme, │
│depăşeşte plafoanele de minimis │
│menţionate mai sus, operatorul │
│economic solicitant poate beneficia de│
│prevederile schemei, doar dacă │
│întreprinderea alege între reducerea │
│valorii ajutorului solicitat, astfel │
│încât să se încadreze în plafon, şi │
│rambursarea totală sau parţială a │
│ajutorului anterior obţinut, pentru a │
│fi respectat plafonul de minimis. │
└──────────────────────────────────────┘


    8. structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului (de exemplu: copie organigramă, declaraţie pe propria răspundere, fişe de post, contracte de muncă, care să ateste calificarea necesară etc.) în cazul proiectelor care vizează activităţile prevăzute la pct. 1 lit. a)-c);
    9. dovada că rezultatele cercetării sunt ale unor unităţi de cercetare-dezvoltare româneşti finanţate din fonduri publice şi/sau prezentarea invenţiilor autorilor români protejate de către OSIM [pentru activităţile de la pct. 1 lit. e)], cu demonstrarea avantajelor aplicării industriale ale acestora;
    10. copii ale certificatelor de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale înregistrate la OSIM, când este cazul. Solicitantul trebuie să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la pct. 1 lit. h);
    11. prezentarea proiectului (cel mult 10 pagini) şi documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate conform pct. 7 la prezentul ghid;

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│Prezentarea proiectului poate │
│cuprinde: │
│a) o scurtă prezentare a │
│solicitantului: │
│- sediul solicitantului şi al │
│sucursalelor/punctelor de lucru unde │
│urmează să se implementeze proiectul; │
│- structura capitalului social (% │
│privat,% stat,% cooperatist etc.); │
│- cifra de afaceri aferentă ultimului │
│exerciţiu financiar încheiat; │
│- număr de salariaţi la data depunerii│
│cererii de finanţare; │
│- obiect principal de activitate şi │
│alte activităţi efectiv desfăşurate; │
│- capacităţi de producţie şi structura│
│acestora; │
│- dotări existente, metode de │
│încercare şi standardele/normele │
│aplicabile (în cazul cererii pentru │
│dotări de laborator); │
│b) o scurtă descriere a activităţii │
│desfăşurate: produse realizate, │
│evoluţia producţiei fizice, poziţia │
│(sau cota de piaţă) întreprinderii pe │
│piaţă (concurenţa, piaţa prezentă şi │
│de perspectivă) - 1-2 pagini; │
│c) încadrarea proiectului în categoria│
│de activităţi eligibile precizate la │
│pct. 1 din ghid; │
│d) titlul şi obiectivele proiectului -│
│justificarea şi necesitatea realizării│
│obiectivelor proiectului; │
│e) prezentarea rezultatelor estimate │
│la finalizarea proiectului; │
│f) etapele de implementare ale │
│proiectului, costurile aferente │
│acestora şi sursele de finanţare │
│(proprii şi buget) conform modelului │
│din anexa nr. 3 la prezentul ghid. │
├──────────────────────────────────────┤
│Atenţie: │
│- Sumele menţionate în anexa nr. 3 din│
│cadrul proiectului nu includ TVA; de │
│asemenea nu sunt finanţate: │
│comisioane, taxe, taxe vamale şi │
│cheltuieli de transport. │
│- În proiect vor fi precizate valorile│
│estimate ale tuturor achiziţiilor şi │
│lucrărilor, inclusiv preţurile unitare│
│ale acestora, iar în anexa nr. 3 din │
│prezentul ghid vor fi menţionate │
│distinct valorile acestora. │
│- Pentru toate aparatele, │
│echipamentele, dispozitivele etc. │
│propuse a fi achiziţionate se vor │
│prezenta principalele caracteristici │
│tehnice care le individualizează şi se│
│va justifica necesitatea │
│achiziţionării acestora. Este posibilă│
│achiziţionarea unui aparat, │
│echipament, dispozitiv superior din │
│punct de vedere tehnic, destinat │
│aceluiaşi scop, cu încadrarea în suma │
│aprobată din contract. │
│- În cazul lucrărilor se va preciza │
│necesitatea acestora. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│- În cazul aparaturii, instrumentelor,│
│echipamentelor, dispozitivelor de │
│măsurare pentru dotarea laboratoarelor│
│şi a celor pentru implementarea şi │
│certificarea SMC, SMM, ISO TS şi │
│sistem integrat etc. se va menţiona │
│clasa de precizie sau precizia de │
│măsurare. │
│- În cazul proiectelor în care sunt │
│solicitate lucrări de reabilitare/ │
│modernizare a unor spaţii vor fi │
│anexate, în mod obligatoriu, schiţe │
│cotate în care să fie prezentate │
│dimensiunile acestora. │
│- Nu se finanţează de la buget │
│echipamente destinate activităţilor │
│productive (cu excepţia celor │
│destinate asimilării de tehnologii şi │
│produse noi), telefoane, faxuri, │
│aparatură audio-video (cu excepţia │
│activităţilor de organizare de │
│expoziţii şi a activităţilor pentru │
│implementarea sistemelor de management│
│al securităţii informaţiei) şi │
│consumabile. │
│- Toate produsele achiziţionate │
│trebuie să fie noi. Beneficiarii, după│
│primirea notificării de acceptare a │
│contractului de finanţare din partea │
│Ministerului Economiei, pot demara │
│procedura de contractare pentru │
│achiziţionarea de servicii/produse/ │
│lucrări necesare proiectului (oferte, │
│pregătirea procedurii de licitaţie │
│etc., dar contractele, facturile şi │
│plăţile vor trebui să aibă date │
│ulterioare încheierii contractului cu │
│Ministerul Economiei). │
│- În cazul în care proiectul cuprinde │
│mai multe activităţi din tipurile │
│prevăzute la pct. 1 se vor întocmi │
│anexe separate pentru tipurile │
│respective (4a, 4b, 4c etc.), │
│prezentându-se şi totalul general al │
│proiectului. │
└──────────────────────────────────────┘


    12. opis cu documentele transmise.


    CAP. II
    Acordarea ajutorului de minimis
    Deschiderea sesiunii şi perioada de depunere a cererilor de finanţare/proiectelor vor fi anunţate pe site-ul Ministerului Economiei.
    În vederea obţinerii finanţării, solicitanţii trebuie să transmită Ministerului Economiei cererea de finanţare însoţită de documentele prevăzute la pct. 10 din cap. I al prezentului ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Solicitantul depune, direct sau prin │
│poştă (servicii de curierat) cu │
│confirmare de primire, la Registratura│
│Ministerului Economiei din Calea │
│Victoriei nr. 152, sectorul 1, │
│Bucureşti, cererea de finanţare (anexa│
│nr. 1 la prezentul ghid) însoţită de │
│documentele justificative necesare │
│pentru evaluare într-un exemplar pe │
│suport hârtie şi în format electronic │
│de tip memory stick. Pe plic se va │
│menţiona Direcţia politici industriale│
│şi competitivitate - Programul de │
│creştere a competitivităţii produselor│
│industriale. │
│Înregistrarea cererilor de finanţare │
│se realizează doar în intervalul │
│sesiunilor de 30 de zile lucrătoare, │
│comunicate pe site-ul Ministerului │
│Economiei. │
│Anunţul privind deschiderea sesiunilor│
│se va realiza cu cel puţin 10 zile │
│lucrătoare înainte de deschiderea │
│sesiunilor. │
│Cererile de finanţare înregistrate în │
│afara sesiunilor se restituie │
│solicitanţilor. │
└──────────────────────────────────────┘

    1. Etapele de evaluare a cererii de finanţare
    a) Etapa de verificare a conformităţii documentelor care cuprinde:
    - înregistrarea cererii de finanţare;
    – verificarea dosarului din punctul de vedere al conformităţii documentelor necesare încheierii contractului de finanţare.
    Pentru a se asigura conformitatea documentelor se verifică toate documentele care trebuie să însoţească cererea de finanţare, prevăzute la cap. I pct. 10, ţinând cont de precizările şi atenţionările inserate.

    b) Etapa verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru solicitanţi şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008 şi a prezentului ghid, care cuprinde:
    - analiza de către Ministerul Economiei a cererii de finanţare, a documentelor anexate acesteia şi a condiţiilor de eligibilitate;
    – solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de finanţare, dacă este cazul;

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│În cazul în care: │
│- există neconcordanţe/neclarităţi în │
│informaţiile furnizate; sau │
│- nu sunt transmise în integralitate │
│documentele prevăzute la cap. I pct. 8│
│din prezentul ghid, Direcţia politici │
│industriale şi competitivitate │
│transmite solicitantului, în termen de│
│5 zile lucrătoare de la data │
│constatării, o înştiinţare în care │
│precizează că cererea de finanţare │
│este incompletă, fiind menţionate în │
│acest sens documentele care lipsesc │
│sau documentele care necesită │
│clarificare. │
│Solicitantul transmite completarea │
│documentaţiei în termen de maximum 5 │
│zile lucrătoare de la primirea │
│solicitării de informaţii. │
└──────────────────────────────────────┘


    – evaluarea tehnico-financiară a proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de către Comisia prevăzută la art. 13 din schemă, denumită în continuare Comisia;
    – selecţia de către Comisie a proiectelor eligibile.


    2. Soluţionarea cererii de finanţare
    În urma etapei de verificare prevăzute la pct. 1 lit. b), Ministerul Economiei transmite solicitanţilor, după caz:
    - notificarea privind acceptarea cererii de finanţare, în cazul proiectelor eligibile selectate de către Comisie;
    – notificarea privind respingerea cererii de finanţare, în cazul proiectelor respinse de Comisie, a celor care nu au îndeplinit condiţiile şi/sau criteriile de eligibilitate sau în cazul în care solicitantul nu a transmis în termen completările solicitate.


    3. Emiterea contractului de finanţare
    Pentru proiectele eligibile selectate de către Comisie şi în limita bugetului disponibil, solicitanţii preiau pe cale electronică de pe site-ul www.economie.gov.ro modelul de contract de finanţare şi ulterior, după caz, modelul de act adiţional.
    Solicitantul are obligaţia să prezinte contractul de finanţare completat în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării. Nerespectarea acestui termen se consideră renunţare la sprijinul financiar solicitat prin proiect.
    În cazul proiectului eligibil, selectat, anexa nr. 3 din proiect devine anexa la contractul de finanţare, cu sumele calculate în lei, această anexă fiind întocmită separat pentru fiecare activitate prevăzută în proiect, calculându-se totalul pe ani şi totalul general al proiectului.
    Contractele de finanţare, întocmite în câte 2 exemplare originale, semnate de beneficiari, se depun la registratura Ministerului Economiei.
    După semnarea contractelor de finanţare de către Ministerul Economiei, un exemplar original al contractului încheiat se transmite beneficiarilor schemei.
    Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de minimis exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării contractului de finanţare.
    Proiectele acceptate se finanţează în limita fondurilor aprobate cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei.

    4. Respingerea cererii de finanţare
    Ministerul Economiei respinge cererea de finanţare în situaţia în care solicitantul:
    - nu se încadrează în unul dintre sectoarele prevăzute în art. 4 din schemă;
    – nu îndeplineşte cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) din schemă;
    – înregistrează debite restante la bugetul de stat şi bugetele locale;
    – nu a fost însoţită de niciunul din documentele prevăzute la cap. I pct. 10 din prezentul ghid;
    – a transmis cererea de finanţare ulterior încheierii sesiunii de depunere;
    – nu respectă termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de finanţare.


    5. Rambursarea cheltuielilor efectuate (plata tranşelor de ajutor de minimis)
    Rambursarea cheltuielilor se efectuează la finalizarea fiecăreia din etapele prevăzute de solicitant în anexa nr. 3, devenită parte integrantă a contractului de finanţare.
    Beneficiarul are obligaţia să prezinte, odată cu cererea de rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid, toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate.
    Cererea de rambursare este prezentată de beneficiar la finalizarea etapei.
    Lista documentelor justificative pentru rambursarea plăţilor de către Ministerul Economiei cuprinde:
    1. certificate de atestare fiscală (bugetul de stat şi bugetele locale) valabile, în original, din care să reiasă lipsa datoriilor;

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizare: │
│Certificatele de atestare fiscală se │
│depun numai în situaţia în care cele │
│prezentate la momentul depunerii │
│cererii de finanţare nu mai sunt │
│valabile. │
└──────────────────────────────────────┘


    2. raport tehnico-financiar (intermediar/final) - conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul ghid;

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizare: │
│Raportul tehnico-financiar intermediar│
│se prezintă odată cu depunerea │
│cererilor de rambursare, iar raportul │
│tehnico-financiar final se prezintă la│
│depunerea ultimei cereri de rambursare│
│şi cuprinde toate lucrările efectuate │
│conform contractului de finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


    3. facturile fiscale, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative, după caz, însoţite de un centralizator al acestora, conform modelului din anexa nr. 6 la prezentul ghid;

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│În cazul facturilor externe, calculul │
│valorii achiziţiei şi, respectiv, │
│stabilirea sumei acceptate pentru │
│finanţare în cadrul contractului se │
│fac luând în considerare cursul │
│valutar al Băncii Naţionale a României│
│din data facturării indiferent de data│
│efectuării plăţii, însă fără a depăşi │
│valoarea prevăzută în contract pentru │
│poziţia respectivă. │
└──────────────────────────────────────┘


    4. situaţii de lucrări executate, cuantificate valoric şi fizic;
    5. documentaţia aferentă fiecărei proceduri de achiziţie efectuată;
    6. contractele pentru achiziţia de bunuri, servicii şi/sau lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română);
    7. proces-verbal de recepţie a bunurilor, serviciilor şi/sau lucrărilor, însoţit, dacă este cazul, şi de certificatul eliberat de organismul de certificare/acreditare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizări: │
│- Ministerul Economiei are dreptul de │
│a solicita clarificări privind cererea│
│de rambursare şi documentele │
│însoţitoare. În acest caz, │
│solicitantul trebuie să transmită │
│clarificările în condiţiile şi în │
│termenul-limită specificate în │
│solicitarea de clarificări. │
│- Achiziţionarea de echipamente cu │
│caracteristici tehnice superioare │
│celor prevăzute în contract şi care se│
│încadrează în sumele prevăzute în │
│anexa nr. 3 sunt acceptate la │
│decontare. │
│- În cazul certificărilor de sisteme │
│şi acreditării laboratoarelor, dacă │
│certificatul respectiv nu a fost │
│eliberat până la data etapei prevăzute│
│în contract, se va prezenta, simultan │
│cu decontul justificativ (cererea de │
│rambursare), un document emis de către│
│organismul de certificare/acreditare │
│în termenul de realizare al etapei, │
│prin care se atestă faptul că │
│beneficiarul îndeplineşte condiţiile │
│de certificare/acreditare, urmând ca │
│certificatul să fie eliberat ulterior.│
│După obţinerea certificatului │
│beneficiarul are obligaţia să îl │
│prezinte Ministerului Economiei în │
│maximum 30 de zile lucrătoare de la │
│data etapei prevăzută în contract; în │
│caz contrar etapa se consideră │
│nerealizată. │
├──────────────────────────────────────┤
│Atenţie! │
│Lipsa oricăruia din documentele │
│justificative determină rambursarea │
│parţială a cheltuielilor eligibile, │
│respectiv se rambursează exclusiv │
│cheltuielile pentru care au fost │
│prezentate toate documentele │
│justificative. │
└──────────────────────────────────────┘
    CAP. III
    Monitorizarea schemei de ajutor de minimis
    Ministerul Economiei verifică anterior efectuării plăţilor dacă beneficiarul respectă condiţiile de eligibilitate îndeplinite la data înregistrării cererii de finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│În situaţia în care respectivele │
│condiţii nu mai sunt îndeplinite, │
│Ministerul Economiei nu efectuează │
│plata ajutorului de minimis şi/sau │
│recuperează plăţile anterioare. │
└──────────────────────────────────────┘

    Pe întreaga perioadă de implementare, reprezentanţii Ministerului Economiei au dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarului ajutorului de minimis şi realizarea acţiunilor asumate de acesta prin contractul de finanţare.
    În acest context, reprezentanţii Ministerului Economiei pot verifica oricând la faţa locului, cu notificarea prealabilă a beneficiarului, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea activităţilor asumate prin contractul de finanţare şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
    1. Revocarea contractului de finanţare
    Ministerul Economiei transmite beneficiarului o scrisoare de revocare a contractului de finanţare, dacă beneficiarul:
    - intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;
    – informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării etapelor asumate prin contractul de finanţare;
    – solicită Ministerului Economiei revocarea contractului de finanţare.


    2. Recuperarea ajutorului de minimis
    Ministerul Economiei ia măsuri pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, dacă solicitantul:
    - intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;
    – informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării etapelor asumate prin contractul de finanţare;
    – nu a obţinut certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau a sistemului de management de mediu şi audit - EMAS, a sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
    – nu a fost obţinută acreditarea laboratorului, în situaţia în care a fost solicitată finanţarea în acest scop;
    – nu a obţinut certificarea produselor sau eticheta ecologică pentru produse;
    – nu a prezentat planul de restructurare-dezvoltare-viabilizare;
    – nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate;
    – solicită Ministerului Economiei revocarea contractului de finanţare.


┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Ajutorul de minimis care se │
│recuperează include şi dobânda │
│aferentă, datorată de la data plăţii │
│până la data recuperării. │
│Rata dobânzii aplicabile este cea │
│stabilită potrivit prevederilor │
│Regulamentului (UE) 2015/1.589 al │
│Consiliului din 13 iulie 2015 de │
│stabilire a normelor de aplicare a │
│articolului 108 din Tratatul privind │
│funcţionarea Uniunii Europene şi │
│Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al │
│Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere│
│în aplicare a Regulamentului (UE) 2015│
│/1.589 al Consiliului de stabilire a │
│normelor de aplicare a articolului 108│
│din Tratatul privind funcţionarea │
│Uniunii Europene, cu modificările │
│ulterioare. │
│În baza Regulamentului (UE) 2015/ │
│1.589, Comisia Europeană publică │
│ratele dobânzii aplicabile recuperării│
│ajutoarelor de stat în Jurnalul │
│Oficial al Uniunii Europene şi, cu │
│titlu de informare, pe internet. │
│Dobânda se calculează de la data la │
│care ajutorul de minimis a fost pus la│
│dispoziţia beneficiarului până la data│
│recuperării efective, fiind aplicabil │
│principiul capitalizării. │
│Decizia de recuperare se transmite │
│operatorului economic beneficiar şi │
│spre aplicare organelor fiscale │
│competente în administrarea │
│beneficiarilor de ajutor de minimis. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1

    la ghid
    Antet solicitant
    Număr de înregistrare cerere (din registrul solicitantului)
    Cerere de finanţare
    Subsemnatul, ....................., în calitate de reprezentant/împuternicit al ......................, solicit sprijin financiar în baza schemei de ajutor de minimis instituite prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.294/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale“.
    I. Prezentarea entităţii solicitante
    Denumirea entităţii: ................................
    Adresa: ........................, cod poştal: ...............
    Telefon: ........................., fax: ....................
    E-mail: ....................................
    Forma juridică^1: ..............................................
    ^1 Se menţionează dacă este societate comercială (S.A./S.R.L.)/societate cooperativă/asociaţie profesională/patronat.

    Tipul întreprinderii:
    IMM^2:
    ^2 Întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

    Întreprindere mare^3:
    ^3 Întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.


    Obiectul principal de activitate: .................................................
    Cod CAEN: ........ se completează la 4 cifre ...........

    II. Prezentarea succintă a proiectului pentru care este solicitat sprijinul financiar
    Denumirea proiectului:
    Obiectivul urmărit:
    Încadrarea în categoria activităţilor^4 finanţate:
    ^4 Se menţionează activitatea în care se încadrează proiectul, având în vedere activităţile finanţate menţionate la art. 5 din schema de ajutor de minimis.

    Valoarea totală a proiectului: .......................... lei,
    din care:
    de la buget: .......................... lei
    cofinanţare:...........................lei    III. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele:
    - asigur contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului;
    – asigur finanţarea integrală a costurilor neeligibile aferente proiectului;
    – menţin proprietatea facilităţilor modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului, şi asigur exploatarea şi întreţinerea acestora în această perioadă;
    – nu înstrăinez, închiriez, gajez bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, dar nu mai puţin decât perioada normală de funcţionare prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    – nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
    – entitatea pe care o reprezint nu face obiectul unei decizii de recuperare a ajutorului de stat/de minimis emise de Comisia Europeană sau Consiliul Concurenţei;
    – entitatea pe care o reprezint nu se află în dificultate, conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.


    Subsemnatul confirm acordul pentru accesul reprezentanţilor Ministerului Economiei la activele şi documentele în original ale entităţii beneficiare de ajutor de minimis, care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate impuse de Ordinul ministrului economiei nr. 1.294/2022 şi a cerinţelor obligatorii prevăzute în contractul de finanţare.
    Subsemnatul, cunoscând că falsul în declaraţii şi omisiunea unor informaţii în scopul de a obţine avantaje pecuniare sunt pedepsite de Codul penal, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate prin prezentul proiect sunt complete şi corecte şi că toate documentele, în copie, care însoţesc cererea sunt conforme cu originalul.
    Numele ........................
    Funcţia .........................
    Semnătura .........................
    Data semnării ........................

    ANEXA 2

    la ghid
    Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis
    Subsemnatul(a), ......................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ......, eliberat(ă) de ............ la data de ............., cu domiciliul în localitatea .................., str. ......................... nr. ..........., bl. ............, sc. ........., ap.........., sectorul/judeţul, în calitate de reprezentant legal al ..............................................,
    declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile solicitate prin prezenta schemă:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul de mai jos.

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┐
│ │Data │Costurile │ │Baza │Cuantumul │
│ │acordării │eligibile │ │legală │ajutorului │
│Nr. │ajutorului│care au │Furnizorul│prin care│acordat │
│crt.│de stat │făcut │ajutorului│s-a │(euro şi │
│ │(an, lună,│obiectul │de stat │acordat │echivalentul│
│ │zi) │ajutorului│ │finanţare│în lei) │
│ │ │de stat │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘


    Declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul de mai jos.

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │Data │Costurile │ │Baza │Cuantumul │
│ │acordării │eligibile │ │legală │ajutorului│
│Nr. │ajutorului│care au │Furnizorul│prin care│acordat │
│crt.│de minimis│făcut │ajutorului│s-a │(euro şi │
│ │(an, lună,│obiectul │de stat │acordat │echivalent│
│ │zi) │ajutorului│ │finanţare│în lei) │
│ │ │de stat │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Numele şi prenumele ..............................
    Funcţia ....................................................
    Semnătura solicitantului ..........................
    Data semnării ..........................................

    ANEXA 3

    la ghid
    Etapele proiectului

┌─────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│Etape (Se│ │Valoare │ │ │
│vor │ │cheltuieli│ │ │
│detalia │ │eligibile │Cofinanţare│Finanţare│
│toate │Termen (date │(în mii │solicitant │de la │
│costurile│calendaristice)│lei, │(mii lei) │buget │
│necesare │ │exclusiv │ │(mii lei)│
│derulării│ │TVA) │ │ │
│etapei.) │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    Semnătura solicitantului
    .......................................

    ANEXA 4

    la ghid
    Nr. de înregistrare la beneficiar/Data .....................
    Nr. de înregistrare la Ministerul Economiei .......................
    Cerere de rambursare a cheltuielilor nr. ...................
    Numele beneficiarului ..............................................................................
                                                   (Se va completa în clar numele complet al beneficiarului.)

    Nr. contract de finanţare ........................................./data ............................................
                                                       (Se vor trece nr. şi data de pe prima pagină a contractului de finanţare.)

    Titlul proiectului:
    Subsemnatul(a), .....................................................................,
                                          (Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să fie identic cu cel din cererea de finanţare.)

    prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ...................... lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente etapei nr. ..................................................
                         (Se specifică şi denumirea etapei.)

    Plata trebuie făcută în contul bancar ................................................................., deschis la Trezoreria .................... .
    În calitate de beneficiar declar următoarele:
    a) cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
    b) cheltuielile efectuate sunt eligibile şi sunt aferente etapei nr. ....;
    c) valoarea eligibilă rambursabilă este în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
    d) toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma solicitată corespunde cu datele din documentele contabile;
    e) regulile privind achiziţiile publice au fost respectate;
    f) prezenta cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.

    În calitate de beneficiar al schemei de ajutor de stat, certific faptul că toate cheltuielile incluse în această cerere de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, certific faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă va atrage neplata acestora.
    Lista anexelor

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Număr│Titlul anexei (documentele │
│ │justificative) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Data ...........................
    Nume, prenume şi funcţie ....................................
    Reprezentant legal/Împuternicit desemnat ....................
    Semnătura ............................

    ANEXA 5

    la ghid
    Beneficiar: ................................
    Raport tehnico-financiar (intermediar/final)
    1. Contract de finanţare nr. .....................................
    2. Valoarea contractului ........................................
    3. Termen de realizare ............................................
    4. Număr de etape .....................................................
    5. Etapa nr. ................................ valoare........................ termen de realizare ...................................

┌──────────────────────────────────────┐
│PREVEDERI DIN CONTRACT │
├────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│ │Total │Cheltuieli│Cheltuieli │
│Nr. │cheltuieli│din │asigurate │
│crt.│prevăzute │bugetul de│prin │
│ │în etapa │stat │cofinanţare│
│ │nr. ......│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┘


┌────────────────────────────────────────────────┐
│REALIZĂRI │
├────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ │Lucrări │Cheltuieli│Cheltuieli │ │
│Nr. │efectuate│din │asigurate │Data │
│crt.│/Dotări │bugetul de│prin │realizării│
│ │ │stat │cofinanţare│ │
├────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    6. (Se completează doar în raportul final.)
    Principalele rezultate obţinute şi impactul acestora asupra creşterii competitivităţii produselor industriale

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│În raportul final vor fi inserate │
│toate etapele îndeplinite pe perioada │
│de implementare a proiectului, cu │
│toate datele solicitate la pct. 5. │
└──────────────────────────────────────┘    Semnătura beneficiarului ..........................................

    ANEXA 6

    la ghid
    Beneficiar:
    Centralizator de facturi

┌────┬─────────┬────────┬─────┬──────┬────────┐
│ │Furnizor/│Valoarea│Ordin│Extras│ │
│Nr. │Prestator│totală/ │de │de │Contract│
│crt.│Factura │Valoarea│plată│cont │nr./data│
│ │nr./data │fără TVA│nr./ │nr./ │/valoare│
│ │ │ │data │data │ │
├────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴─────┴──────┴────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016