Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 1 noiembrie 2023  Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 1 noiembrie 2023 Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1022 bis din 9 noiembrie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.431 din 1 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 9 noiembrie 2023.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
         Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei
                                          2023

    Cuprins
    1.1. Domeniul de investiţii aferent şi obiectivul specific
    1.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
    1.3. Acţiunile şi activităţile finanţabile
    1.3.1. Acţiunile finanţabile
    1.3.2. Activităţile finanţabile

    1.4. Tipuri de solicitanţi
    1.5. Indicatori
    1.6. Alocarea stabilită pentru selecţia proiectelor
    1.7. Valoarea maximă a finanţării din Fondul pentru modernizare
    1.8. Grant
        CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII
    2.1. Eligibilitatea solicitantului
    2.2. Eligibilitatea proiectului
    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

        CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
    3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
    3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului
    3.1.2. Sustenabilitate şi durabilitate
    3.1.3. Descrierea investiţiei
    3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)
    3.1.5. Studiul de fezabilitate
    3.1.6. Elaborarea bugetului
    3.1.7. Responsabil de proiect


        CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
    4.1. Descriere generală privind procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare
    4.1.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare

    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

        CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR
    5.1. Etapa de precontractare
    5.2. Etapa de contractare

        ANEXE
    CAP. 1
    INFORMAŢII DESPRE PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR
     Prezentul ghid a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru solicitanţii menţionaţi la Capitolul 1, Secţiunea 1.4 Tipuri de solicitanţi, care doresc să obţină finanţare din fondurile alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM) pentru proiecte de investiţii în capacităţi noi de producere pentru autoconsum a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro, în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC).
        Ghidul include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor, procedura de contractare şi informaţii generale privind implementarea proiectelor.
    Sprijinul financiar pentru investiţii destinate producţiei de energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro - doar pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică pentru autoconsum, se acordă în baza unei proceduri de selecţie cu aplicarea principiului "primul venit, primul evaluat şi contractat, cu respectarea condiţiilor din ghid", în limita bugetului alocat apelului şi a termenului limită pentru depunerea cererilor de finanţare.
        În situaţia în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conţinutului acestuia.
        Vă recomandăm ca înainte de completarea cererii de finanţare să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din FM pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere pentru autoconsum a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
        Până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, se recomandă consultarea periodică a paginii de internet www.energie.gov.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale condiţiilor specifice şi/sau generale, precum şi cu alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul FM.
        Formularul cererii de finanţare va fi completat în platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, iar anexele cererii de finanţare vor fi încărcate, de asemenea, în platforma electronică.
        Important: Toate documentele vor fi prezentate obligatoriu în limba română.
    1.1. Domeniul de investiţii aferent şi obiectivul specific
     Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanţare prin articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva ETS).
        În România, Fondul pentru Modernizare este destinat finanţării investiţiilor din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naţionale şi a obiectivelor la nivel european şi este implementat prin intermediul unor programe-cheie, în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiţii.
     Finanţarea proiectelor în cadrul acestui program este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare, al cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul Ghid
        Programul vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, ţintele stabilite în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum şi cele stabilite în cadrul FM, prin creşterea ponderii de producţie a acesteia din energie eoliană, solară sau hidro.
        Obiectivul general urmărit este:
        ● Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei.

        Investiţiile finanţate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte:
    a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
    b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    e) atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 20212030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021;
    f) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi de combatere a schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
    g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
    h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
    i) decongestionarea Sistemului Energetic Naţional (SEN) prin utilizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice descentralizate;
    j) punerea în aplicare a iniţiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea şi utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

        Investiţiile vor fi finalizate, respectiv instalate şi conectate la reţea, inclusiv punerea în funcţiune până la data de 31.12.2026.

    1.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
        Prin prezentul ghid se detaliază procedura de selecţie a proiectelor conform principiului "primul venit, primul evaluat şi contractat, cu respectarea condiţiilor din ghid", corelat cu obiectivele FM şi în limita bugetului alocat.
        Lansarea apelului de proiecte se va derula în urma publicării pe site-ul Ministerului Energiei a unui anunţ dedicat care va cuprinde toate detaliile aferente derulării apelului.
        Cererile de finanţare împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid se vor depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021 ce poate fi accesată la adresa https://mvsmis2021.gov.ro/.
        Atenţie!
        Proiectele depuse în afara perioadei de depunere, stabilită prin prezentul ghid, vor fi respinse automat.
        De asemenea, proiectele care vor fi identificate ca fiind depuse cu ajutorul unor programe automate vor fi excluse.

        Ministerul Energiei în calitatea sa de autoritate naţională de implementare a Fondului pentru modernizare poate prelungi termenul de depunere în funcţie de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

    1.3. Acţiunile şi activităţile finanţabile
    1.3.1. Acţiunile finanţabile
        În cadrul acestui apel de proiecte vor putea fi finanţate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acţiunile menţionate mai jos:
    a) Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
    b) Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
    c) Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

        Valoarea grantului care poate fi acordat în cadrul acestui apel nu poate depăşi suma de maximum 10 milioane euro pe beneficiar (pentru proiectul propriu şi valorile aferente participării în parteneriate).
        În sensul prezentului ghid, realizarea de capacităţi noi de producţie a energiei electrice vizează crearea de instalaţii noi de producţie.
        Atenţie!
        Nu sunt eligibile proiectele prin care este propusă înlocuirea de capacităţi mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro şi nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de 100% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată


    1.3.2. Activităţile finanţabile
        Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
    a) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacităţi noi de producţie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
    b) Construcţii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

        Atenţie!
        În scopul asigurării unei identităţi vizuale integrate şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puţin măsurile minime obligatorii din Manualului de identitate vizuală, elaborat de Ministerul Energiei şi publicat pe site-ul instituţiei.    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Solicitanţii eligibili sunt:
        ● Unităţile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităţilor administrativ teritoriale,
        ● Unităţile şi subunităţile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
     ● Instituţii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entităţile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome şi societăţile cu capital de stat),
     ● Cultele recunoscute oficial în România, şi unităţile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,
        ● Instituţiile de învăţământ superior de stat,
     ● Institutele naţionale, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare,
     ● Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

     Pot fi eligibile şi parteneriatele realizate între entităţile de mai sus, în baza acordului de parteneriat întocmit conform Anexei 6 la prezentul ghid, încheiat anterior depunerii cererii de finanţate ce se va depune odată cu cererea de finanţare.
        În cadrul acestui apel, beneficiarii pot depune un singur proiect de investiţii şi pot fi membri în cel mult 3 parteneriate, iar valoarea grantului nu poate depăşi 10 milioane de euro (pentru proiectul propriu şi valorile aferente participării în parteneriate).
        Autoconsumul în cadrul instituţiei/unităţii/organizaţiei/instituţiilor partenere, etc. este consumul propriu de energie în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităţilor, consumul de energie electrică în clădirile unităţilor şi clădirile publice în care nu se desfăşoară activităţi economice - primărie, cămin cultural, creşă/grădiniţă/unităţi învăţământ/unităţi medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.) şi reprezintă întreaga producţie a capacităţii noi de producere de energie din surse regenerabile pentru care se solicită finanţarea.

    1.5. Indicatori
        Toate proiectele vor demonstra contribuţia la următorii indicatori:

┌───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Indicatori │ │
│ID │obligatorii la │Unitate de│
│ │nivel de │măsură │
│ │proiect │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Capacitate nou │ │
│Indicatorul│instalată de │ │
│I.1 – │producerea │MW │
│realizare │energiei din │ │
│ │surse │ │
│ │regenerabile │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │anuală a │ │
│ │emisiilor de │ │
│Indicatorul│gaze cu efect │Echivalent│
│I.2 – │de seră │tone de │
│rezultat │(scăderea │CO2/an │
│ │anuală estimată│ │
│ │a emisiilor de │ │
│ │gaze cu efect │ │
│ │de seră) │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Producţia medie│ │
│Indicatorul│de energie │ │
│I.3 – │electrică din │MWh/an │
│rezultat │surse │ │
│ │regenerabile │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Producţia │ │
│ │totală de │ │
│Indicatorul│energie │ │
│I.4 - │electrică din │MWh │
│rezultat │surse │ │
│ │regenerabile │ │
│ │pentru perioadă│ │
│ │de referinţă │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Indicatorul│Factorul de │ │
│I.5 - │capacitate al │% │
│rezultat │centralei │ │
│ │electrice │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘


        În perioada de monitorizare, pentru justificarea autoconsumului anual, beneficiarul va prezenta, alături de documentele justificative, rezultatul următorului calcul:
        I - C <= 0
        unde:
        I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în reţea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi sau altele
        C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din reţea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi sau altele


     Dacă această condiţie nu este îndeplinită la nivelul unuia sau a mai multor ani, ea trebuie îndeplinită minim la nivelul perioadei de monitorizare de cinci ani. Energie electrică produsă de capacitatea nou instalată poate fi livrata în SEN, iar compensarea se va realiza conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Definiţiile indicatorilor şi indicaţii privind cuantificarea acestora:
        Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile eoliană, solară sau hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului şi care este operaţională (şi anume, conectată la reţea, şi complet pregătită să producă energie).
        Notă:
    În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 privind piaţa internă de energie electrică, în vederea păstrării unui echilibru la nivelul SEN, dar şi pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se recomandă ca puterea centralei nou instalate să nu depăşească 400 kW pe locaţie.
        În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obţinută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea în curent alternativ). În situaţia în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului şi a grantului solicitat.

        Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, exprimată în MW.

        Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră la sfârşitul perioadei ca urmare a înlocuirii producţiei de energie care nu este din surse regenerabile cu producţia de energie din surse regenerabile.
        Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării capacităţii noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2.
        Se calculează parcurgând următorii paşi:
    a. Se calculează producţia anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile* perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică decât 1000 h/an pentru energie solară, 2100 h/an pentru energie eoliană şi 2400 h/an pentru energie hidro);
    b. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producţia anuală medie de energie electrică se înmulţeşte cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel naţional pentru surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021.

        Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel naţional conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh.

        Indicatorul I.3 = Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile
        Metodologie de calcul: Producţia de energie din surse regenerabile conform capacităţii instalate, calculată cu programe de specialitate.

        Indicatorul I.4 = Producţia totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referinţă Formula de calcul: Producţia anuală de energie electrică * durata de analiză (20 de ani).
        Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei
        Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitatea nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, respectiv Indicatorul I.3 / (Indicatorul I.1 *8760 h) * 100.    1.6. Alocarea stabilită pentru selecţia proiectelor
        Bugetul total estimat al apelului este echivalentul în lei a:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Acţiune │Buget │
│ │(euro) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Realizarea capacităţilor │ │
│noi de producere energie │ │
│din surse regenerabile de │500.000.000│
│energie eoliană, solară │ │
│sau hidro pentru entităţi │ │
│publice │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


        Bugetul alocat apelului de proiecte se angajează în temeiul principiului "primul venit, primul evaluat şi contractat, cu respectarea condiţiilor din ghid".

    1.7. Valoarea maximă a finanţării din Fondul pentru modernizare
     Pentru proiectele finanţate în temeiul principiului "primul venit, primul evaluat şi contractat, cu respectarea condiţiilor din ghid", grantul acordat din bugetul FM acoperă 100% din cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 4 la prezentul ghid. Cheltuielile neeligibile, inclusiv cele care intervin prin depăşirea plafoanelor privind valoarea grantului solicitat per MW instalat, sunt în sarcina beneficiarului.
     Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investiţie, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 4.
        Costurile de operare nu sunt eligibile.
        TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menţionate în ghid.
        Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
        Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurenţiale (înţelegeri de cartel), valoarea grantului solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime*1):
        *1) Costurile au fost stabilite pe baza metodei de analiză a pieţei
    a) Energie eoliană:
        1.400.000 Euro/MW fără TVA.

    b) Energie solară:
    1.100.000 Euro/MW fără TVA.

    c) Energie hidro:
        1.805.000 Euro/MW fără TVA.


        Grantul se acordă în lei sub formă de avans şi de rambursare cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 10 milioane euro pe beneficiar (pentru proiectul propriu şi valorile aferente participării în parteneriate), echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte (luna octombrie 2023), respectiv 4,9754 lei/euro.
        Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către solicitant. Acesta trebuie să asigure contribuţia financiară pentru cheltuielile neeligibile.
     Solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa nr. 4 - Categorii de cheltuieli) şi grantul acordat menţionat mai sus.
        Pentru proiectele mixte (proiecte ce implică instalarea de capacităţi noi de producţie de energie din surse eoliene şi/sau solare şi/sau hidro), se va prezenta un buget total al proiectului şi defalcat pe fiecare sursă.
     Proiectele depuse se vor evalua în baza grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, prezentată în Anexa nr. 2.

    1.8. Grant
        Condiţiile ce trebuie respectate în vederea acordării grantului sunt următoarele:
     Grantul nu se acordă unei autorităţi publice aflată în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016 sau altor acte normative, după caz.

        Cumulul grantului
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, grantul acordat nu se poate cumula cu niciun alt grant acordat.
     Granturile se acordă instalaţiilor noi (a se vedea Secţiunea 1.3. din prezentul ghid).

    Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de 30 iulie 2020 şi data preconizată de finalizare menţionată în cadrul apelului de proiecte, care nu poate depăşi data de 31.12.2026.
     Costurile eligibile sunt costurile de investiţii şi reprezintă cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 4 la prezentul ghid.
     Valoarea grantului acordat din bugetul FM acoperă 100% din cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 4 la prezentul ghid astfel cum se precizează la Secţiunea 1.7 din prezentul ghid.
        TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menţionate în ghid.

    CAP. 2
    REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII
        Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte va presupune următoarele aspecte:
        ● se verifică dacă Cererea de finanţare a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;
        ● se are în vedere verificarea completării cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;
     ● se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererii de finanţare (Anexa 2), respectiv:
        ( ) eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid;
        ( ) eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid şi respectă legislaţia naţională şi europeană.


        După finalizarea procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte, ME va publica lista cu solicitanţii acceptaţi, respectiv cu solicitanţii respinşi.
        Pe durata procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte, ME va publica regulat lista cu solicitanţii acceptaţi, respectiv cu solicitanţii respinşi. După finalizare, se va publica lista completă cu solicitanţi admişi şi respinşi.
    2.1. Eligibilitatea solicitantului
        Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:
    a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcţie de acţiunile finanţabile prevăzute la Secţiunea 1.3.1 din prezentul ghid, respectiv:
        ● Unităţile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităţilor administrativ teritoriale,
        ● Unităţile şi subunităţile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
     ● Instituţii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entităţile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome şi societăţile cu capital de stat),
        ● Cultele recunoscute oficial în România şi unităţile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,
        ● Instituţiile de învăţământ superior de stat,
     ● Institutele naţionale, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare,
     ● Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
        inclusiv parteneriatele dintre entităţile de mai sus.

    b) sunt legal constituite;
        Se probează prin:
    - Actul constitutiv/actul normativ de înfiinţare, Hotărâre judecătorească de validare primar/Hotărâre de validare a Consiliului Local/Judeţean/Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului judeţean etc, după caz/Acord de parteneriat, încheiat anterior datei depunerii cererii de finanţare.


    c) Activităţile economice desfăşurate de solicitanţi au un caracter strict auxiliar şi nu trebuie să depăşească 20% din capacitatea anuală totală a beneficiarului. Determinarea procentului în care solicitantul îşi desfăşoară activităţi economice/neeconomice se poate realiza în funcţie de natura activităţii şi de tipul de resurse necesare desfăşurării activităţii şi poate fi calculată pe baza contabilităţii timpului (capacitatea de resurse umane măsurată în orele de lucru ale angajaţilor), a intrărilor (cum ar fi materialele, echipamentele şi capitalul fix), a spaţiului şi a altor elemente relevante pentru activitatea specifică a solicitantului.
        Calculul justificativ al acestui procent va fi prezentat în cererea de finanţare la secţiunea "Justificare context", cu includerea elementelor mai sus menţionate şi a altor asemenea considerate a fi necesare.
        Se probează prin:
    - Declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea de activităţi economice, inclusiv documente justificative (Anexa 10).

        Notă:
        În situaţia în care o entitate publică desfăşoară, în mod mixt, atât activităţi economice, cât şi neeconomice, dacă aceasta desfăşoară aproape exclusiv activităţi neeconomice, condiţia este ca activităţile economice să aibă un caracter strict auxiliar, adică acesta să corespundă unei activităţi care este legată direct de funcţionare entităţii publice şi este necesară pentru aceasta sau este legată de intrinsic de utilizarea neeconomică principală a acesteia şi are un domeniu de aplicare limitat. Acest criteriu se consideră respectat atunci când activităţile economice consumă aceiaşi factori de producţie(ex: materiale, echipamente, forţă de muncă sau capital fix) ca activităţile neeconomice principale.
        Activităţile neeconomice sunt menţionate la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2022/C 414/01) - pentru solicitanţii institute naţionale, institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare de drept public, precum şi cele menţionate la pct. 2.5 din Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat - pentru solicitanţii instituţii de învăţământ superior de drept public.
        Activităţile desfăşurate de entităţile publice în scopuri economice pot fi considerate auxiliare atunci când capacitatea alocată în fiecare an activităţilor respective nu depăşeşte 20 % din capacitatea anuală totală a entităţii.

        Atenţie:
        În situaţia în care pe durata de viaţă a proiectului condiţia referitoare la menţinerea activităţii economice a beneficiarilor sub 20% nu se menţine, grantul acordat va intra sub incidenţa regulilor de ajutor de stat.


    d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
    1) este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016 sau altor acte normative, după caz;
    2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori face obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare;
    3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România, după caz;
    4) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, respectiv pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovaţi de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
        Se probează prin:
    - Secţiunea A din Declaraţia unică a solicitantului (Anexa 3).

        În cazul selecţiei proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea obligaţiilor prin certificatul de atestare fiscală emis de ANAF, liber de sarcini şi de Direcţia locală de taxe şi impozite, aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri europene nerambursabile.
        De asemenea, la contractare vor fi probate alte obligaţii prin Cazier fiscal al solicitantului şi Cazier judiciar al reprezentantului legal aflate în termenul de valabilitate.

    e) Reprezentantul legal al solicitantului/responsabilul de proiect nu se află în situaţie de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională şi europeană.
        Se probează prin:
    - Secţiunea D din Declaraţia unică (Anexa 3)
    – Anexa nr. 9 - Declaraţia privind conflictul de interese


    f) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării proiectului:
        Se probează prin:
    - Hotărârea consiliului local/judeţean/CA/altele asemenea care să angajeze instituţia privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puţin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală, din care eligibilă şi neeligibilă);
    – Secţiunea B din Anexa 3 corelată cu descrierea din secţiunea Capacitate financiară din Cererea de finanţare.
    2.2. Eligibilitatea proiectului
        Proiectele depuse în cadrul măsurii Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din cadrul Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei aferent Fondului pentru modernizare în România trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni finanţabile menţionate în prezentul Ghid;
        [v] A se vedea secţiunile Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului şi Activităţi previzionate, secţiunea Studiu de Fezabilitate din Cererea de finanţare.

    b) Valoarea grantului solicitat per MW instalat este de maximum:
        Energie eoliană:
        1.400.000 Euro/MW fără TVA

        Energie solară:
        1.100.000 Euro/MW fără TVA

        Energie hidro:
        1.805.000 Euro/MW fără TVA


    c) Proiectul este implementat pe teritoriul României;
        [v] Se probează prin secţiunea Localizare proiect din Cererea de finanţare

    d) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de 30 iulie 2020 şi data de finalizare menţionată în cadrul apelului de proiecte, respectiv data de 31.12.2026;
        [v] A se vedea secţiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare.

    e) Valoarea grantului solicitat nu depăşeşte 10 milioane EUR (pentru proiectul propriu şi valorile aferente participării în parteneriate);
        [v] A se vedea secţiunea Buget-Activităţi şi cheltuieli din Cererea de finanţare.

    f) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condiţiile legislaţiei aplicabile;
        Se probează prin:
        [v] documentele de aprobare a proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (după caz, HCL/HCJ, HG, Hotărâre CA/altele asemenea care să angajeze instituţia, după caz, care să cuprindă cel puţin, denumirea proiectului, valoarea totală (din care eligibilă şi neeligibilă), asigurarea cofinţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile);


    g) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, informare şi publicitate, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene;
    - A se vedea Secţiunea A din Declaraţia unică a solicitantului (Anexa 3), Planul de informare şi publicitate, care se va elabora luând în considerare măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de identitate vizuală, publicat pe site-ul ME şi care va cuprinde, fără a se limita la, activităţile ce vor fi derulate, bugetul alocat acestora, etc.

    h) Investiţia/investiţiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (notă conceptuală, studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie etc.);
        Se probează prin:
    - Secţiunile A din Declaraţia unică a solicitantului (Anexa 3).


    i) Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, conform prevederilor Ghidului şi a anexelor aferente;
        Se probează prin:
    - Anexa 7 - Bugetul Proiectului


    j) Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere;
        Se probează prin:
    - ATR pentru locul de producere

        Notă:
        Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea Cererii de finanţare dar depunerea avizului este obligatorie la încheierea contractului de finanţare.


    k) Procentul energiei electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este de 100%;
        Se probează prin:
    - Studiul de fezabilitate (nu mai vechi de 2 ani) care să cuprindă şi documente justificative (ex: facturile de electricitate, pe 12 luni consecutive din perioada 2020-2023, cu consumul în format tabelar sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi, din care să reiasă consumul propriu potrivit prevederilor prezentului ghid sau altele). Pentru cazul în care există facturi de la care se poate începe estimarea consumurilor de energie electrică şi se preconizează instalarea de noi consumatori de energie electrică la nivelul beneficiarului, consumul suplimentar de energie electrică va fi evaluat la nivelul studiului de fezabilitate sau într-un document distinct (asumat de solicitant) şi prezentat drept consum mediu anual prognozat
    – Secţiunea A din Declaraţia unică (Anexa nr. 3)


    l) Terenurile/imobilele necesare înfiinţării şi funcţionării investiţiei sunt puse la dispoziţia proiectului, iar construcţia acestuia este posibilă;
        Se probează prin:
    - Orice document/înscris care atestă dreptul de folosinţă (ex: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/închiriere/administrare etc.) valabil cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este deţinut de beneficiar se va prezenta şi acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.
    – Extras de carte funciară, valabil la data depunerii, în care este intabulat dreptul de folosinţă, care să probeze că imobilele (teren şi/sau clădiri) sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activităţile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
    – Certificat de urbanism sau document echivalent emis de către autoritatea competentă pentru obiectul cererii de finanţare, în termen de valabilitate;
    – Secţiunea A din Declaraţia unică a solicitantului din Anexa 3, referitoare la disponibilitatea terenurilor pe care se vor realiza investiţiile.


    m) Producţia minimă:
        1 -pentru proiecte fotovoltaice:
        Factor de capacitate de minimum 11,4%, reprezentând echivalentul a 1000 h/an de funcţionare la capacitatea instalată

        2 - pentru proiecte eoliene:
        Factor de capacitate de minim 24%, reprezentând echivalentul a 2100 h/an de funcţionare la capacitatea instalată

        3 - pentru proiecte hidro:
        Factor de capacitate de minim 27,4%, reprezentând echivalentul a 2400 h/an de funcţionare la capacitatea instalată

        Se probează prin:
    - SF sau printr-un document anexă la SF, asumat de către proiectant.
    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor
        Baza legală:
        ● Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Fondului pentru modernizare;
     ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene;
     ● Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
     ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

        Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin FM, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor FM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul prezentat în Cererea de finanţare.
        Cheltuielile eligibile pentru rambursare sunt efectuate în perioada de eligibilitate, respectiv între data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 de 30 iulie 2020 şi data de finalizare a proiectelor, care nu poate fi mai târziu de 31.12.2026, cu condiţia ca investiţia să nu fie pusă în funcţiune înainte de depunerea cererii de finanţare.
        Atenţie:
        Având în vedere principiul ,,primul venit, primul evaluat şi contractat, cu respectarea condiţiilor din ghid", respectiv îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate şi încadrarea în limita bugetului alocat, menţionăm faptul că depunerea cererii de finanţare, inclusiv anexele aferente, nu implică automat aprobarea şi finanţarea proiectului.

        Cheltuielile neeligibile în cadrul acestei operaţiuni sunt următoarele (enumerarea nefiind exhaustivă):
        [v] cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
        [v] cheltuielile cu amortizarea;
        [v] cheltuielile aferente obţinerii terenurilor;
        [v] cheltuielile aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului;
        [v] cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite;
        [v] cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
        [v] cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
        [v] cheltuieli generale de administraţie;
        [v] dobânda debitoare;
        [v] alte comisioane aferente creditelor;
        [v] TVA, dacă este deductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi recuperabilă;
        [v] achiziţia de echipamente second-hand;
        [v] amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj;
        [v] costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
        [v] cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;

        Notă: Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.
        Atenţie!
     ● Solicitantul îşi asumă obligaţia de a nu primi finanţări din alte surse publice, cu excepţia fondurilor proprii, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Secţiunea A din Declaraţia unică - Anexa 3).
        ● Cheltuielile aferente activităţilor proiectului realizate înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei, respectiv 30 iulie 2020, nu sunt eligibile.

        Cheltuielile privind informarea, publicitatea şi auditul financiar sunt obligatorii.
        Cheltuielile cu echipa de management de proiect sunt limitate la echivalentul a maximum 20.000 euro.
        Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    1) să fie efectuată şi plătită de la data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei respectiv 30 iulie 2020, până la data de 31.12.2026.
    2) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    3) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (CF) încheiat cu Ministerul Energiei;
    4) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene, în special în ceea ce priveşte achiziţiile publice;
    5) cheltuielile cofinanţate din fondurile FM nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, sau alte fonduri externe rambursabile sau nerambursabile ,cu excepţia bugetului propriu al beneficiarului;
    6) toate activele corporale achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

     Este necesar ca încadrarea de către solicitant a costurilor investiţionale în categoria de cheltuieli eligibile să se facă în strânsă corelare cu devizul general întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    Implementarea financiară a proiectului
     Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul de prefinanţare şi cererea de rambursare în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită în continuare OUG 60/2022).

    Mecanismul prefinanţării şi rambursării cheltuielilor efectuate
     Beneficiarul poate accesa mecanismul de prefinanţare şi cerere de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
        Pentru granturile acordate, Ministerul Energiei poate asigura o prefinanţare aferentă investiţiei, reprezentând 50% din valoarea totală a grantului.
        Beneficiarul depune o cerere de prefinanţare conform modelului inclus în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii. Ministerul Energiei transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanţare.
        Beneficiarii au obligaţia de a depune la ME prima cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate, punând la dispoziţie documentele justificative, pentru până la 40% din valoarea totală a grantului.
        Documentele justificative aferente prefinanţării vor fi depuse împreună cu prima cerere de rambursare.
        Plăţile către beneficiari sunt efectuate în baza unui mecanism în etape. Etapele au în vedere stadiile tehnice ale investiţiilor sau etapele de execuţie ale acestora şi sunt definite în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii elaborată de Ministerul Energiei.
        În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la ME, a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanţare, ME autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 20 zile lucrătoare de la data la care ME dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, ME notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
        Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de ME, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul nerespectării contractului de finanţare ME poate aplica reduceri procentuale şi recuperarea sumelor plătite necuvenit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de către beneficiar în cadrul proiectului, ce se poate depune ulterior punerii în funcţiune a proiectului, reprezentând ultima tranşă din valoarea totală a grantului, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.
        Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
        După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziţia şi recepţia bunurilor/serviciilor necesare implementării proiectului şi după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmeşte cererea de rambursare conform contractului de finanţare şi a anexelor, împreună cu copii de pe documentele justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu etapele din programul de rambursare. Modelele de cereri de rambursare sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.
        Beneficiarul va depune prima cerere de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare, prevăzut în contractul de finanţare. Cererile de rambursare depuse în primul an trebuie să acopere integral prefinanţarea primită. În cazul în care beneficiarul nu justifică prefinanţarea în primul an, ME solicită beneficiarului să explice motivul pentru care nu a atins prima etapă în primul an şi impune termene stricte pentru justificarea prefinanţării cu costurile reale susţinute prin documente. În cazul în care beneficiarul nu respectă noul termen limită, ME va demara procedura de recuperare a prefinanţării în conformitate cu mecanismul pentru investiţiile suspendate.
        După semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la ME, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor.
        Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, ME va verifica cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, ME va emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi va vira beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisa, într-un cont distinct, deschis de către beneficiar în acest scop. ME transmite beneficiarului o notificare de plată întocmită separat pentru fiecare cerere de rambursare, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor.

    CAP. 3
    COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
     Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o cerere de finanţare conform modelului din Anexa 1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic, împreună cu toate anexele solicitate prin platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/.
        În situaţia în care solicitantul depune mai multe proiecte în cadrul acestui apel, se vor menţiona proiectele depuse, valoarea grantului solicitat pe fiecare dintre ele (în lei şi procente), precum şi valoarea totală a grantului solicitat.
    3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
        Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest capitol.
        În vederea completării Cererii de finanţare trebuie avută în vedere anexarea tuturor documentelor menţionate în prezentul ghid.
        Important!
        Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanţare.
        De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate, pot conduce la respingerea Cererii de finanţare.

    3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului
     Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu Programul cheie 1 din cadrul FM şi cu acţiunea de finanţare, conform secţiunii 1.3, în conformitate cu indicaţiile din Anexa 1. Fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat.
        Toate obiectivele vor fi asociate cu rezultatele aşteptate la măsura Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei din cadrul FM şi vor fi cuantificate în indicatori.
        Descrierea proiectului (se completează la secţiunea Context şi Justificare) va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
    - Contextul în care este propus proiectul
    – Informaţii privind infrastructura realizată (localizare, date fizice, factori interesaţi etc.)

     Cerinţele detaliate suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa nr. 1.
        În secţiunea Justificare vor fi enumerate problemele care necesită implementarea proiectului. Problemele identificate în această secţiunea vor fi corelate cu activităţile şi rezultatele proiectului prezentate la secţiunea Descrierea investiţiei.

    3.1.2. Sustenabilitate şi durabilitate
        Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin Cererea de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp).
        Caracterul durabil al proiectului: se va indica modul în care beneficiarul va asigura exploatarea durabilă a investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la PIF.
        În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu următoarele aspecte:
        ( ) Contribuţia la Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030;
        ( ) Contribuţia la Iniţiativa emblematică "Accelerarea" din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/R0/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575);
     ( ) Corelările cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu, cum sunt: Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare), etc.


    3.1.3. Descrierea investiţiei
        Descrierea proiectului va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
    1. Componentele şi activităţile investiţiei, şi modul în care adresează problemele identificate;
    2. Date generale privind investiţia propusă;
    3. Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate şi propuse spre rezolvare în proiect şi cu cauzele acestora, detaliate pe activităţi şi corelate cu bugetul proiectului;
    4. Localizarea proiectului care să cuprindă: regiunea, judeţul, localitatea, numărul cadastral, amplasarea investiţiei (pe clădire sau teren, în cazul centralelor fotovoltaice)

    Cerinţe specifice suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa nr. 1.

    3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)
     Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Directiva EIM). Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
        În cadrul documentaţiilor tehnico-economice, pe baza evaluărilor privind influenţa investiţiilor asupra fenomenului schimbărilor climatice şi, mai ales, a influenţei efectelor schimbărilor climatice asupra proiectelor de investiţii, se vor avea în vedere măsuri speciale pentru creşterea rezistenţei componentelor constructive ale proiectelor de investiţii aferente măsurii la schimbările climatice şi la alte vulnerabilităţi, după caz. Aceste măsuri de adaptare vor contribui la sporirea rezistenţei la schimbările climatice, la condiţiile meteorologice extreme şi la alte dezastre naturale.
    a) Documente necesare la depunerea Cererii de finanţare
        Actul de reglementare privind protecţia mediului emis de către autoritatea competentă (Clasarea notificării/Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu)/Dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea actului de reglementare pentru protecţia mediului.
        La momentul depunerii cererii de finanţare solicitantul trebuie să facă cel puţin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea actului de reglementare pentru protecţia mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protecţia mediului.

    b) Pentru încheierea contractului de finanţare
        NOTĂ:
        Dacă actul de reglementare pentru protecţia mediului nu a fost depus odată cu cererea de finanţare şi nici în etapa de contractare, cererea de finanţare va fi respinsă de la finanţare.


    3.1.5. Studiul de fezabilitate
     Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi aprobat de solicitant (prin Hotărâre HCL/HCJ/altele asemenea care să angajeze instituţia, după caz, şi va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiei cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor.
        Din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate va face parte personal autorizat de către A.N.R.E. în domeniul proiectării instalaţiilor electrice. Se va anexa studiului de fezabilitate documentul doveditor.
        Investiţia trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu o capacitate nouă de producţie de energie electrică.
        Opţiunile tehnice trebuie analizate şi comparate din perspectiva costurilor de investiţii şi de operare (la valoarea actualizată netă).

    3.1.6. Elaborarea bugetului
     Bugetul proiectului va fi prezentat conform formatului din Anexa 7 - Bugetul proiectului şi va fi com încărcat în platforma electronică.

    3.1.7. Responsabil de proiect
     Solicitanţii au obligaţia de desemnare a unei persoane responsabile cu implementarea proiectului şi care va asigura comunicarea în relaţia cu autoritatea finanţatoare. Persoana astfel desemnată va semna Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa nr. 9).


    CAP. 4
    PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
    4.1. Descriere generală privind procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare
        Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se va desfăşura la nivelul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanţare (CF) între Ministerul Energiei şi beneficiarul proiectului.
        Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanţare până la semnarea contractului de finanţare sunt: o verificarea administrativă şi a eligibilităţii
        ( ) etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior notificării de aprobare a proiectului)
        ( ) semnarea contractului de finanţare.

        Finanţarea se va acorda conform principiului "primul venit, primul evaluat şi contract, cu respectarea condiţiilor din ghid" în limita fondurilor disponibile pentru acest apel de proiecte.
        Notă:
        În cazul în care în etapa de contractare solicitantul nu transmite în termenul solicitat documentele suport, cererea de finanţare va fi respinsă şi va fi înlocuită cu cererea de finanţare imediat următoare în ordinea depunerii.

    4.1.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
     Pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU, conform Anexei 2 - Grila de verificare a conformităţii administrative a cererilor de finanţare, la prezentul ghid. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare se va realiza, în ordinea depunerii acestora, până la acoperirea bugetului alocat.
        În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:
        ● Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;
        ● Modalitatea de completare a cererii de finanţare;
        ● Data limită de transmitere a cererii de finanţare
        ● Dacă cererea de finanţare a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;
        ● Completarea cererii şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;
     ● Îndeplinirea tuturor criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative a cererii de finanţare- Anexa 2, respectiv:
        ( ) Eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid;
        ( ) Eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid şi respectă legislaţia naţională şi europeană.


        Având în vedere că depunerea Cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel:
        ● Se pot solicita cel mult două clarificări;
        ● Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maximum 10 zile lucrătoare la clarificările solicitate.

        Dacă după etapa de clarificări proiectul nu îndeplineşte toate criteriile din Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare, stabilite prin prezentul ghid, Cererea de finanţare va fi respinsă, iar solicitanţii vor fi notificaţi asupra motivelor respingerii.
        Pe durata procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte, ME va publica regulat lista cu solicitanţii acceptaţi, respectiv cu solicitanţii respinşi. După finalizare, se va publica lista completă cu solicitanţi admişi şi respinşi.
     Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora se va realiza potrivit prevederilor menţionate la Cap. 4.2 din prezentul ghid.


    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerului Energiei.
    Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:
        ● Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului, adresa, funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;
        ● Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare (codul proiectului din platforma electronică) şi titlul proiectului;
        ● Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
        ● Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
        ● Mijloace de probă (acolo unde există);
        ● Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare de către Ministerul Energiei a rezultatului procesului de evaluare şi selecţie;
        ● Semnătura reprezentantului legal;
        ● Data formulării contestaţiei.

        Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

    CAP. 5
    CONTRACTAREA PROIECTELOR
    5.1. Etapa de precontractare
        Solicitanţii admişi la finanţare au obligaţia de a transmite prin intermediul platformei electronice, în maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind aprobarea la finanţare a proiectului, a următoarelor documente de precontractare:
    1. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF şi de Direcţia Locală de taxe şi Impozite,ambele în termen de valabilitate,
    2. Cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate,
    3. Cazier judiciar al reprezentantului legal, în termen de valabilitate,
    4. Extras de carte funciară actualizat care să ateste deţinerea dreptului de folosinţă şi să probeze că imobilele/capacităţile existente sunt libere de orice sarcini, că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică şi că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun,
    5. Avizul tehnic de racordare, pentru locul de producere,
    6. Actul de reglementare pentru protecţia mediului (pentru situaţiile în care nu a fost depus odată cu cererea de finanţare,
    8. Avizul de gospodărire a apelor, dacă este cazul
    9. Notificarea din partea unei bănci comerciale/Trezoreria Statului privind deschiderea contului dedicat derulării operaţiunilor proiectului (cod IBAN, titular cont, denumirea/adresa Trezoreriei/băncii comerciale).

        Solicitantul are obligaţia ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.
        Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul platformei electronice în cazul în care (lista nu este exhaustivă):
    - documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerinţele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
    – se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către Ministerul Energiei şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a contractului semnat.

        După finalizarea procesului de analiză a documentaţiei mai sus menţionată, se întocmeşte lista de verificare a documentelor de precontractare şi, în cazul în care documentaţia este completă şi conformă, se transmite solicitantului draftul contractul de finanţare şi solicitarea transmiterii Graficului de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare.

    5.2. Etapa de contractare
        Contractul de finanţare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.
        Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. Solicitantului îi va fi transmis contractul de finanţare prin intermediul aplicaţiei electronice în vederea semnării de către acesta sau se va proceda la semnarea olografă a acestuia.
        În situaţia semnării electronice a contractului de finanţare, solicitantul are obligaţia de a semna electronic contractul de finanţare şi de a-l returna în termenul solicitat de Ministerul Energiei (10 zile de la data primirii documentului) însoţit, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a contractului de finanţare şi returnare la Ministerul Energiei, ministerul îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de finanţare.
        Contractul de finanţare va fi semnat de către reprezentanţii Ministerului Energiei şi de către reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanţare intrând în vigoare la data semnării ultimei părţi semnatare.
        Data încheierii contractului de finanţare este data ultimei semnături.
        Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi de a păstra toate documentele aferente proiectelor pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării implementării Proiectului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări.
        Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al investiţiilor, date privind indicatorii, precum şi orice alte informaţii suplimentare legate de contractul de finanţare încheiat.
        Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
        Beneficiarii grantului sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului grant plătit, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a grantului de care au beneficiat conform prevederilor legale.
        Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul solicitantului, în corelare cu funcţionalităţile platformei electronice. Orice modificare a procedurii de contractare, raportat la funcţionalităţile sistemului informatic, va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor.
        Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanţare (în special clauzele specifice şi anexele) vor fi comunicate beneficiarilor anterior semnării contractelor.
        Atenţie!
        Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.    ANEXE
    Anexa 1. Cererea de finanţare
    Anexa 2. Grila de verificare a conformităţii administrative a cererii de finanţare
    Anexa 3. Declaraţia unică
    Anexa 4. Categorii de cheltuieli indicative
    Anexa 5. Model de contract de finanţare
    Anexa 6. Model de acord de parteneriat
    Anexa 7. Bugetul proiectului
    Anexa 8. Declaraţia privind eligibilitatea TVA
    Anexa 9. Declaraţia privind conflictul de interese
    Anexa 10. Declaraţie privind desfăşurarea de activităţi economice
    ANEXA 1

        la Ghidul solicitantului
        MINISTERUL INVESTIŢIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE
        CERERE DE FINANŢARE

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Cod apel: │Cod proiect: │Versiune CF: │
│- │- │- │
├──────────┴─────────────┴─────────────┤
│Titlu Proiect: - │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlu Apel: - │
└──────────────────────────────────────┘


    Componente proiect:

┌──────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific: - │
│Obiectiv de politică: - │
│Prioritate: - │
│Obiectiv specific: - │
│Fond:- │
│Operaţiune: - │
├──────────────────────────────────────┤
│Schema de ajutor de stat: - │
└──────────────────────────────────────┘


    SOLICITANT
        Aplicanţi
        Parteneri în proiect

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Tip │Denumire entitate juridică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│- │- │
└────┴─────────────────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Denumire aplicant: -
        Informaţii generale

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Date de │Reprezentant│Sediu │
│identificare │legal │Social │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Denumire: - │ │ │
│Tipul │ │ │
│organizaţiei:│ │ │
│- │ │ │
│Este │ │Strada: - │
│întreprindere│Funcţia în │Informaţii │
│IMM: - │cadrul │extra:- │
│Cod fiscal: -│entităţii │Ţara: - │
│Nr. │juridice: - │Judeţ: - │
│înregistrare:│: - │Localitate:│
│- │Nume: - │- │
│Registru: - │Prenume: - │Cod Poştal:│
│Cod CAEN │Data │- │
│principal: - │naşterii: - │Telefon: - │
│Data │CNP: - │E-mail: - │
│înfiinţării: │Telefon:- │Pagina web:│
│- │E-mail: - │- │
│Înregistrat │ │ │
│în scopuri de│ │ │
│TVA: - │ │ │
│Tip entitate:│ │ │
│- │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘


        Structură grup
        Descriere: -
        Conturi bancare

┌────┬─────┬──────────┬─────┬──────────┐
│IBAN│Bancă│Sucursală │Swift│Descriere │
├────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │
└────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┘


        Exerciţii financiare
        Monedă: RON

┌────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│Dată │Dată │Număr │Cifră │Active│Venituri│Capital │Capital│Profit│Profit în │Venituri │Cheltuieli│
│începere│încheiere│mediu de │de │totale│totale │social │social │NET │exploatare│cercetare│cercetare │
│ │ │salariaţi│afaceri│ │ │subscris│propriu│ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┘


        Asistenţă acordată anterior

┌────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬─────────────┐
│Complementariate│Cod │ │Număr │Dată │Dată │Entitate │Dată │Valoare│Eligibil│Eligibil │Nerambursabil│
│finanţare │SMIS│Titlu│înreg. │începere│finalizare│finanţatoare│semnare│totală │proiect │beneficiar│beneficiar │
│ │ │ │contract│ │ │ │ │proiect│ │ │ │
├────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴─────────────┘


        Asistenţă solicitată

┌─────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │Nr. de │ │ │Valoare│ │
│Titlu│înregistrare│Data │Entitate │totală │Eligibil│
│ │al │depunerii│finanţatoare│proiect│Proiect │
│ │solicitării │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┘


        Ajutor de stat

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │Denumire│Tip act de│Denumire │Data │ │Valoare│Valoare│
│Cod │proiect │aprobare a│act de │semnării│Categorie│ajutor │ajutor │
│SMIS│finanţat│ajutorului│aprobare a│actului │ajutoare │de stat│de stat│
│ │ │ │ajutorului│ │ │acordat│acordat│
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    Responsabil de proiect/Persoană de contact
        Responsabil de proiect:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -
        Persoană de contact:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Atribute proiect

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Proiect de importanţă strategică │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul comun de identificare (CCI): │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul figurează în tipul de │-│
│acţiuni de importanţă strategică: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiect fazat: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Numărul fazei: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sprijinul public va constitui ajutor│-│
│de stat: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Primeşte/Acordă: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sprijinul public va constitui ajutor│-│
│de minimis: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este în cadrul unei │-│
│structuri PPP: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Beneficiar public care iniţiază PPP/│ │
│Partener privat pentru implementarea│-│
│PPP: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este generator de venit: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Pro rată a venitului net actualizat │-│
│(%): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Costuri eligibile actualizate în │-│
│EURO: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Costuri eligibile neactualizate în │-│
│EURO: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este asociat cu site-ul │-│
│Natura2000: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contribuţie la strategii de │ │
│dezvoltare integrată teritorială │-│
│(ITI): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Strategii ITI: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este instrument financiar:│-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul contribuie la îndeplinirea│-│
│condiţiilor favorizante: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Este proiect naţional: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Informaţii localizare proiect │-│
│naţional: │ │
└────────────────────────────────────┴─┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Capacitate solicitant
        Denumire firmă: -
        Sursa de cofinanţare: -
        Categorie de beneficiar: -
        Calitatea entităţii în proiect: -
        Coduri CAEN relevante: -
        Capacitate administrativă -
        Capacitate financiară -
        Capacitate tehnică -
        Capacitate juridică -
        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Localizare proiect

┌────────┬────┬───────┬─────┬──────────┬──────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │ │Informaţii│
│specific│UE │Regiune│Judeţ│Localitate│localizare│
│ │ │ │ │ │proiect │
├────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Obiective proiect
        Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului -
        Descrierea obiectivelor specifice proiectului -
        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Justificare/Context/Relevanţă/Oportunitate şi contribuţia la obiectivul specific
        Justificare context
        Justificare context -

        Justificare relevanţă
        Referitoare la proiect: -
        Referitoare la SUERD: -
        Aria prioritară SUERD: -
        Referitoare la alte strategii: -
        Strategii relevante: -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Caracter durabil al proiectului
        Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor
        -

        Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual, încheiate
        -

        Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
        -

        Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor
        -

        Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Riscuri
        -
        Descriere riscuri:

┌────────┬────┬───────┬─────┬──────────┬──────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │ │Informaţii│
│specific│UE │Regiune│Judeţ│Localitate│localizare│
│ │ │ │ │ │proiect │
├────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Principii Orizontale
        Egalitate de şanse
        Egalitate de gen:
        -

        Nediscriminare:
        -

        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:
        -

        Schimbări demografice:
        -

        Dezvoltare durabilă
        Poluatorul plăteşte:
        -

        Protecţia biodiversităţii:
        -

        Utilizarea eficientă a resurselor:
        -

        Rezilienţa la dezastre:
        -

        Imunizarea la schimbările climatice
        Imunizarea la schimbările climatice:
        Principiul DNSH
        Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:
        -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Indicatori de realizare şi de rezultat (program)
        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌─────────┬────────┬─────┬─────────────┐
│Indicator│Tip │Ţinta│Unitate de │
│ │regiune │ │măsură │
├─────────┼────────┼─────┼─────────────┤
│- │- │- │- │
└─────────┴────────┴─────┴─────────────┘


        Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌─────────┬────────┬─────┬─────────────┐
│Indicator│Tip │Ţinta│Unitate de │
│ │regiune │ │măsură │
├─────────┼────────┼─────┼─────────────┤
│- │- │- │- │
└─────────┴────────┴─────┴─────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    PLAN DE ACHIZIŢII
        -
        Plan de achiziţii

┌──────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬────────┐
│Titlul │Descrierea│Tip │ │ │Valoare │Valoare│Valoare │
│achiziţiei│achiziţiei│achiziţie│Perioada│Monedă│estimată│TVA │totala │
│ │ │ │ │ │fără TVA│ │estimata│
├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴────────┘


    Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘


        Rezultate aşteptate/Realizări aşteptate
        Rezultate aşteptate

┌──────────────────┬────────┬──────────┐
│Obiectiv specific │Fond UE │Descriere │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │
└──────────────────┴────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Activităţi
        Activităţi previzionate

┌────────┬────┬──────────┬───┬───────────┬─────────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │Durata │Durata │
│specific│UE │Activitate│Tip│proiectului│implementării│
│ │ │ │ │ │proiectului │
├────────┼────┼──────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴───┴───────────┴─────────────┘


        Subactivităţi previzionate

┌──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬────────────┬─────────┬─────────────┐
│Activitate│Subactivitate│Dată │Dată │Rezultate │Aplicanţi│Detaliere │
│ │ │începere│finalizare│previzionate│implicaţi│subactivitate│
├──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Indicatori de etapă
        Indicatori etapă de realizare

┌─────┬────────────┬──────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │Documente│ │
│Nume │Valoare │ │care │Unitate│
│reper│intermediară│Termen│probează │măsură │
│ │ │ │atingerea│ │
│ │ │ │valorii │ │
├─────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┤
│- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴──────┴─────────┴───────┘


        Indicatori etapă de reper

┌─────┬─────────┬──────┬───────────────┐
│ │ │ │Documente care │
│Nume │Descriere│Termen│probează │
│reper│ │ │îndeplinirea │
│ │ │ │indicatorului │
├─────┼─────────┼──────┼───────────────┤
│- │- │- │- │
└─────┴─────────┴──────┴───────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Plan de monitorizare a proiectului
        Plan de monitorizare proiect

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬──────────┐
│Tip │Denumire │Descriere│ │Document│Criteriu│ │
│indicator│indicator│indicator│Termen│probă │validare│Observaţii│
│de etapă │de etapă │de etapă │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└─────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    BUGET TOTAL
        Buget proiect
        Total buget parteneri

┌────────┬───┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Entitate│Tip│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│juridică│ │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼───┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴───┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Total buget obiective

┌────────┬────┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Obiectiv│Fond│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│specific│UE │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼────┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget partener

┌───────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Preţ unitar │ │
│ │fără TVA: - │Intensitate │
│ │Total │intervenţie: - │
│ │valoare fără│Total │
│Obiectiv │TVA: - │cheltuieli │
│specific: -│Valoare TVA:│nerambursabile:│
│Fond UE: - │- │- │
│Tip │Total │Ajutor de stat:│
│regiune: - │cheltuieli │- │
│Denumire │eligibile: -│Schema ajutor │
│cheltuială:│TVA │de stat: - │
│- │eligibil: - │Categorie │
│U.M.: - │Cheltuieli │ajutor de stat:│
│Cantitate: │neeligibile:│- │
│- │- │Subcategorie │
│ │TVA │ajutor de stat:│
│ │neeligibil: │- │
│ │- │Justificare: - │
│ │Valoare cotă│ │
│ │TVA: - │ │
└───────────┴────────────┴───────────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - domeniu de intervenţie

┌────────┬────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Domeniu de │Buget │din │
│specific│UE │intervenţie│eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - formă de sprijin

┌────────┬────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Formă │Buget │din │
│specific│UE │de │eligibil│totalul │
│ │ │sprijin│ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - dimensiune punere în practică teritorială

┌────────┬────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Abordare │Tip │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│mecanism │mecanism de│Buget │din │
│specific│UE │aplicare │aplicare │eligibil│totalul │
│ │ │teritorială│teritorială│ │bugetului│
│ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - activitate economică

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Activitate│Buget │din │
│specific│UE │economică │eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - Dimensiune localizare

┌────────┬────┬───────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Cod │ │Cod │ │Buget │Ajutor│din │
│specific│UE │regiune│Regiune│judeţ│Judeţ│eligibil│de │totalul │
│ │ │ │ │ │ │ │stat │bugetului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - teme secundare în cadrul FSE+

┌────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Tip temă │Buget │din │
│specific│UE │secundară│eligibil│totalul │
│ │ │FSE │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - Dimensiune egalitate de gen

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip │ │ │
│ │ │dimensiune│ │ │
│ │ │a │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│egalităţii│Buget │din │
│specific│UE │de gen în │eligibil│totalul │
│ │ │cadrul │ │bugetului│
│ │ │FSE+, │ │eligibil │
│ │ │FEDR, FC │ │ │
│ │ │şi FTJ* │ │ │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - strategii macroregionale şi bazin maritim

┌────────┬────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip strategie │ │Procent │
│Obietiv │Fond│macro-regională│Buget │din │
│specific│UE │şi pentru │eligibil│totalul │
│ │ │bazinele │ │bugetului│
│ │ │maritime │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    CRITERII ETF
        Criterii autoevaluate
        Număr de ordine grupare criterii: -
        Descriere grupare criterii: -
        Nr. de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        Nr. de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        ● Nume: -; Opţiune: -; Selectată: -
        Explicaţie criteriu: -
        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Criterii evaluate manual
        Număr de ordine grupare criterii: -
        Descriere grupare criterii: -
        Nr. de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        Explicaţie criteriu: -
        Selectată: -
        Tipul criteriului este: -
        Punctajul estimat de beneficiar
        Criteriu punctat:
        Punctaj criteriu: -
        Punctaj criteriu minim: -
        Punctaj criteriu maxim: -
        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    DECLARAŢIA UNICĂ
        Declaraţii unice

┌──────────────┬───┬──────┬────────────┐
│Entitate │Tip│Status│Dată │
│juridică │ │ │încărcare │
├──────────────┼───┼──────┼────────────┤
│- │- │- │- │
└──────────────┴───┴──────┴────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘


                              CERTIFICAREA APLICAŢIEI
        Subsemnatul/a <nume> <prenume>, CNP <CNP>, posesor al CI seria <seria CI>, nr. <nr. CI>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <Lider entitate>, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
        Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
    Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <Lider entitate> să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
        Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
        Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, <Lider entitate>, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
        Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secţiune, ar putea fi respinsă.
     Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.
        Semnătură digitală a reprezentantului legal/împuternicit <nume> <prenume>
        Data
        Semnătura

    ANEXA 2

    la Ghidul solicitantului
        Anexa 2 Grila de verificare a conformităţii administrative a cererii de finanţare
        Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)

┌───────────────────────────┬──────┬──────────┐
│Criteriu │Sistem│Observaţii│
│ │notare│ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Grilă de verificare a │ │ │
│conformităţii │ │ │
│administrative │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Conformarea formală cu │ │ │
│toate cerinţele specifice │ │ │
│formulate în ghidul │ │ │
│solicitantului: │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│a) Cererea de finanţare a │ │ │
│fost încărcată în platforma│ │ │
│electronică şi are toate │ │ │
│secţiunile completate? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Cererea de finanţare │ │ │
│include toate anexele │ │ │
│obligatorii, în formatul │ │ │
│solicitat prin ghidul │ │ │
│solicitantului? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Documentele care atestă │ │ │
│constituirea legală a │ │ │
│solicitantului, respectiv │ │ │
│actul constitutiv/actul │ │ │
│normativ de înfiinţare/alte│ │ │
│documente de înfiinţare │ │ │
│relevante au fost încărcate│ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Actul de împuternicire │ │ │
│(dacă e cazul) în original │ │ │
│este încărcat în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│Notă: Declaraţiile pe │ │ │
│propria răspundere vor fi │ │ │
│semnate exclusiv de către │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului. │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Documente de confirmare/│ │ │
│alocare a contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de ex: HCL,│ │ │
│HCJ, hotărâre a organului │ │ │
│de conducere, ordin al │ │ │
│conducătorului, s.a.a.), │ │ │
│după caz, privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului şi acoperirea │ │ │
│contravalorii cheltuielilor│ │ │
│altele decât cele │ │ │
│eligibile, au fost │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Studiul de fezabilitate │ │ │
│(nu mai vechi de 2 ani) │ │ │
│elaborat conform │ │ │
│prevederilor HG nr. 907/ │ │ │
│2016 şi documentul de │ │ │
│aprobare a SF emis de │ │ │
│organele abilitate prin │ │ │
│statutul solicitantului au │ │ │
│fost încărcate în platforma│ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Din echipa de elaborare │ │ │
│a studiului de fezabilitate│ │ │
│face parte personal │ │ │
│autorizat de către A.N.R.E.│ │ │
│în domeniul proiectării │ │ │
│instalaţiilor electrice si │ │ │
│s-a anexat studiului de │ │ │
│fezabilitate documentul │ │ │
│doveditor? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│h) Planul de informare şi │ │ │
│publicitate a fost încărcat│ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Eligibilitate │ │ │
├───────────────────────────┴──────┼──────────┤
│A. Eligibilitatea solicitantului │ │
├───────────────────────────┬──────┼──────────┤
│Solicitantul îndeplineşte │ │ │
│toate criteriile de natură │ │ │
│instituţională, legală şi │ │ │
│financiară conform │ │ │
│prevederilor din Ghidul │ │ │
│specific: │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│a) Solicitantul face parte │ │ │
│din categoria de │ │ │
│beneficiari eligibili │ │ │
│menţionată în Ghidul │ │ │
│solicitantului? │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Solicitantul are │ │ │
│personalitate juridică, │ │ │
│este legal constituit în │ │ │
│conformitate cu legislaţia │ │ │
│specifică din statul membru│ │ │
│a cărei naţionalitate o │ │ │
│deţine. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Actul constitutiv/actul│ │ │
│normativ de înfiinţare, │ │ │
│Hotărâre judecătorească de │ │ │
│validare primar/Hotărâre de│ │ │
│validare a Consiliului │ │ │
│Local/Judeţean/Hotărâre a │ │ │
│Consiliului judeţean de │ │ │
│alegere a Preşedintelui │ │ │
│Consiliului judeţean etc, │ │ │
│după caz/Acord de │ │ │
│parteneriat, încheiat │ │ │
│anterior datei depunerii │ │ │
│cererii de finanţare. │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Activităţile economice │ │ │
│desfăşurate de solicitanţi │ │ │
│nu trebuie să depăşească │ │ │
│20% din capacitatea anuală │ │ │
│totală a beneficiarului │ │ │
│(determinat în funcţie de │ │ │
│natura activităţii şi de │ │ │
│tipul de resurse necesare │ │ │
│desfăşurării activităţii şi│ │ │
│poate fi calculat pe baza │ │ │
│contabilităţii timpului │ │ │
│(capacitatea de resurse │ │ │
│umane măsurată în orele de │ │ │
│lucru ale angajaţilor), a │ │ │
│intrărilor (cum ar fi │ │ │
│materialele, echipamentele │ │ │
│şi capitalul fix), a │ │ │
│spaţiului şi a altor │ │ │
│elemente relevante pentru │ │ │
│activitatea specifică a │ │ │
│solicitantului). Calculul │ │ │
│justificativ al acestui │ │ │
│procent va fi prezentat în │ │ │
│cererea de finanţare la │ │ │
│secţiunea "Justificare │ │ │
│context", cu includerea │ │ │
│elementelor mai sus │ │ │
│menţionate şi a altor │ │ │
│asemenea considerate a fi │ │ │
│necesare. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Declaraţia privind │ │ │
│desfăşurarea de activităţi │ │ │
│economice inclusiv │ │ │
│documente justificative │ │ │
│(Anexa 10) │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Solicitantul nu se │ │ │
│încadrează într-una din │ │ │
│situaţiile de mai jos: │ │ │
│1) este în incapacitate de │ │ │
│plată/ în stare de │ │ │
│insolvenţă conform │ │ │
│prevederilor Ordonanţei de │ │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 46│ │ │
│/2013 privind criza │ │ │
│financiară şi insolvenţa │ │ │
│unităţilor │ │ │
│administrativ-teritoriale, │ │ │
│aprobată cu modificări si │ │ │
│completări prin Legea nr. │ │ │
│35/2016 sau altor acte │ │ │
│normative, după caz; │ │ │
│2) este în stare de │ │ │
│faliment, lichidare, are │ │ │
│afacerile conduse de un │ │ │
│administrator judiciar sau │ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt suspendate │ │ │
│ori fac obiectul unui │ │ │
│aranjament cu creditorii │ │ │
│sau este într-o situaţie │ │ │
│similară cu cele │ │ │
│anterioare, reglementată │ │ │
│prin lege, ori face │ │ │
│obiectul unei proceduri │ │ │
│legale pentru declararea sa│ │ │
│în stare de faliment, │ │ │
│lichidare; │ │ │
│3) nu şi-a îndeplinit │ │ │
│obligaţiile de plată a │ │ │
│impozitelor, taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de asigurări│ │ │
│sociale către bugetele │ │ │
│componente ale bugetului │ │ │
│general consolidat, în │ │ │
│conformitate cu prevederile│ │ │
│legale în vigoare în │ │ │
│România, după caz; │ │ │
│4) este declarat într-o │ │ │
│situaţie gravă de încălcare│ │ │
│a prevederilor legislaţiei │ │ │
│privind achiziţiile publice│ │ │
│şi/sau a obligaţiilor │ │ │
│asumate printr-un contract/│ │ │
│acord de finanţare din │ │ │
│fonduri publice, respectiv │ │ │
│pentru solicitant si/sau │ │ │
│reprezentantul legal s-a │ │ │
│stabilit printr-o hotărâre │ │ │
│judecătorească definitivă │ │ │
│sau printr-o decizie │ │ │
│administrativă definitivă │ │ │
│că aceştia se fac vinovaţi │ │ │
│de abatere profesională │ │ │
│gravă deoarece au încălcat │ │ │
│actele normative cu putere │ │ │
│de lege si normele │ │ │
│administrative sau │ │ │
│standardele etice │ │ │
│aplicabile sectorului │ │ │
│profesional din care face │ │ │
│parte persoana sau │ │ │
│entitatea ori deoarece se │ │ │
│fac vinovati de o conduită │ │ │
│abuzivă care îi afectează │ │ │
│credibilitatea │ │ │
│profesională, atunci când o│ │ │
│astfel de conduită trădează│ │ │
│o intenţie frauduloasă sau │ │ │
│o neglijenţă gravă, în │ │ │
│sensul art. 136 alin. (1) │ │ │
│lit. c) din Regulamentul │ │ │
│(UE, Euratom) 2018/1046 al │ │ │
│Parlamentului European şi │ │ │
│al Consiliului din 18 iulie│ │ │
│2018 privind normele │ │ │
│financiare aplicabile │ │ │
│bugetului general al │ │ │
│Uniunii, de modificare a │ │ │
│Regulamentelor (UE) nr. │ │ │
│1296/2013, (UE) nr. 1301/ │ │ │
│2013, (UE) nr. 1303/2013, │ │ │
│(UE) nr. 1304/2013, (UE) │ │ │
│nr. 1309/2013, (UE) nr. │ │ │
│1316/2013, (UE) nr. 223/ │ │ │
│2014, (UE) nr. 283/2014 şi │ │ │
│a Deciziei nr. 541/2014/UE │ │ │
│şi de abrogare a │ │ │
│Regulamentului (UE, │ │ │
│Euratom) nr. 966/2012; │ │ │
│5) Solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│Solicitantului a fost │ │ │
│subiectul unei hotărâri │ │ │
│judecătoreşti definitive │ │ │
│pentru fraudă, corupţie, │ │ │
│implicarea în organizaţii │ │ │
│criminale sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, în │ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale Comunităţii │ │ │
│Europene; │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Secţiunea A din │ │ │
│Declaraţia unică a │ │ │
│solicitantului (Anexa 3). │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului/ │ │ │
│responsabilul de proiect nu│ │ │
│se află în situaţie de │ │ │
│conflict de interese, │ │ │
│astfel cum este definit în │ │ │
│legislaţia naţională şi │ │ │
│europeană. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Secţiunea D din │ │ │
│Declaraţia unică; │ │ │
│[v] Anexa nr. 9 - │ │ │
│Declaraţia privind │ │ │
│conflictul de interese │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Solicitantul │ │ │
│demonstrează capacitate │ │ │
│financiară pentru │ │ │
│susţinerea implementării │ │ │
│proiectului: │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Hotărârea consiliului │ │ │
│local/ judeţean/CA/altele │ │ │
│asemenea care să angajeze │ │ │
│instituţia, după caz, │ │ │
│privind asigurarea │ │ │
│cofinanţării proiectului, │ │ │
│asigurarea fluxului │ │ │
│financiar pentru │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│şi acoperirea contravalorii│ │ │
│cheltuielilor altele decât │ │ │
│cele eligibile (care să │ │ │
│cuprindă cel puţin, dar │ │ │
│fără a se limita la, │ │ │
│denumirea proiectului, │ │ │
│valoarea totală, din care │ │ │
│eligibilă şi neeligibilă şi│ │ │
│acoperirea contravalorii │ │ │
│cheltuielilor neeligibile);│ │ │
│[v] Secţiunea B din Anexa 3│ │ │
│corelată cu descrierea din │ │ │
│secţiunea Capacitate │ │ │
│financiară din Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
├───────────────────────────┴──────┼──────────┤
│B. Eligibilitatea proiectului │ │
├───────────────────────────┬──────┼──────────┤
│a) Proiectul se încadrează │ │ │
│în categoriile de acţiuni │ │ │
│finanţabile menţionate în │ │ │
│Ghidul solicitantului. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului, Descrierea │ │ │
│proiectului şi Activităţi │ │ │
│previzionate, secţiunea │ │ │
│Studiu de Fezabilitate din │ │ │
│Cererea de finanţare │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Perioada de implementare│ │ │
│a proiectului se încadrează│ │ │
│în perioada de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│cheltuielilor, respectiv │ │ │
│între data intrării în │ │ │
│vigoare a Regulamentului de│ │ │
│punere în aplicare (UE) │ │ │
│2020/1001 al Comisiei din 9│ │ │
│iulie 2020 de stabilire a │ │ │
│unor norme detaliate de │ │ │
│aplicare a Directivei 2003/│ │ │
│87/CE a Parlamentului │ │ │
│European şi a Consiliului │ │ │
│de 30 iulie 2020 şi data de│ │ │
│finalizare menţionată în │ │ │
│cadrul apelului de │ │ │
│proiecte, respectiv data de│ │ │
│31.12.2026; │ │ │
│A se vedea secţiunea │ │ │
│Activităţi previzionate din│ │ │
│Cererea de finanţare. │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Proiectul a fost aprobat│ │ │
│de către solicitant în │ │ │
│condiţiile legislaţiei │ │ │
│aplicabile │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] documentele de aprobare│ │ │
│a proiectului în │ │ │
│conformitate cu prevederile│ │ │
│legale în vigoare (după │ │ │
│caz, HCL/HCJ, HG, Hotărâre │ │ │
│CA,/altele asemenea care să│ │ │
│angajeze instituţia, după │ │ │
│caz, care să cuprindă cel │ │ │
│puţin, denumirea │ │ │
│proiectului, valoarea │ │ │
│totală (din care eligibilă │ │ │
│si neeligibilă), asigurarea│ │ │
│cofinanţării proiectului şi│ │ │
│acoperirea contravalorii │ │ │
│cheltuielilor neeligibile) │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Proiectul este localizat│ │ │
│pe teritoriul României │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Secţiunea Localizare │ │ │
│proiect din Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Investiţia/investiţiile │ │ │
│din cadrul proiectului nu a│ │ │
│/au mai beneficiat de │ │ │
│finanţare din fonduri │ │ │
│publice, cu excepţia │ │ │
│studiilor preliminare (notă│ │ │
│conceptuală, studiul de │ │ │
│prefezabilitate, analiza │ │ │
│geo- topografică, studiu de│ │ │
│fezabilitate, proiect │ │ │
│tehnic, detalii de execuţie│ │ │
│etc.) │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Secţiunea A din │ │ │
│Declaraţia unică a │ │ │
│solicitantului (Anexa 3) │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Bugetul proiectului │ │ │
│respectă indicaţiile │ │ │
│privind încadrarea în │ │ │
│categoriile de cheltuieli, │ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│Ghidului si a anexelor │ │ │
│aferente. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Anexa 7 - Bugetul │ │ │
│proiectului │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Procentul energiei │ │ │
│electrice utilizată pentru │ │ │
│autoconsum din totalul │ │ │
│energiei produse este de │ │ │
│100% │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Studiul de fezabilitate│ │ │
│(nu mai vechi de 2 ani) │ │ │
│care să cuprindă si │ │ │
│documente justificative │ │ │
│(ex: facturile de │ │ │
│electricitate, pe 12 luni │ │ │
│consecutive din perioada │ │ │
│2020-2023, cu consumul în │ │ │
│format tabelar sau auditul │ │ │
│electroenergetic în cazul │ │ │
│în care nu există facturi, │ │ │
│din care să reiasă consumul│ │ │
│propriu potrivit │ │ │
│prevederilor prezentului │ │ │
│ghid sau altele). Pentru │ │ │
│cazul în care există │ │ │
│facturi de la care se poate│ │ │
│începe estimarea │ │ │
│consumurilor de energie │ │ │
│electrică si se │ │ │
│preconizează instalarea de │ │ │
│noi consumatori de energie │ │ │
│electrică la nivelul │ │ │
│beneficiarului, consumul │ │ │
│suplimentar de energie │ │ │
│electrică va fi evaluat la │ │ │
│nivelul studiului de │ │ │
│fezabilitate sau într-un │ │ │
│document distinct (asumat │ │ │
│de solicitant) si prezentat│ │ │
│drept consum mediu anual │ │ │
│prognozat. │ │ │
│[v] Secţiunea A din │ │ │
│Declaraţia unică (Anexa nr.│ │ │
│3) │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│h) Terenurile/imobilele │ │ │
│necesare înfiinţării si │ │ │
│funcţionării investiţiei │ │ │
│sunt puse la dispoziţia │ │ │
│proiectului, iar │ │ │
│construcţia acestuia este │ │ │
│posibilă Se probează prin: │ │ │
│[v] Orice document/înscris │ │ │
│care atestă dreptul de │ │ │
│folosinţă (ex: act de │ │ │
│proprietate/contract de │ │ │
│concesiune/superficie/ │ │ │
│închiriere/administrare │ │ │
│etc.) valabil cel puţin 5 │ │ │
│ani de la data previzionată│ │ │
│pentru efectuarea plăţii │ │ │
│finale în cadrul │ │ │
│proiectului. În plus, unde │ │ │
│dreptul de proprietate nu │ │ │
│este deţinut de beneficiar │ │ │
│se va prezenta si acordul │ │ │
│proprietarilor asupra │ │ │
│terenurilor private unde │ │ │
│accesul se face conform │ │ │
│prevederilor Codului civil.│ │ │
│[v] Extras de carte │ │ │
│funciară, valabil la data │ │ │
│depunerii cererii, în care │ │ │
│este intabulat dreptul de │ │ │
│folosinţă, care să probeze │ │ │
│că imobilele (teren si/sau │ │ │
│clădiri) sunt libere de │ │ │
│orice sarcini (în sensul în│ │ │
│care nu există niciun act │ │ │
│sau fapt juridic care │ │ │
│împiedică sau limitează, │ │ │
│total sau parţial, │ │ │
│exercitarea unuia sau mai │ │ │
│multor atribute ale │ │ │
│dreptului de proprietate, │ │ │
│astfel încât proprietarul │ │ │
│să poată realiza │ │ │
│activităţile proiectului), │ │ │
│că nu fac obiectul unor │ │ │
│litigii în curs de │ │ │
│soluţionare la instanţele │ │ │
│judecătoreşti cu privire la│ │ │
│situaţia juridică, că nu │ │ │
│fac obiectul revendicărilor│ │ │
│potrivit unor legi speciale│ │ │
│în materie sau dreptului │ │ │
│comun; │ │ │
│[v] Certificat de urbanism │ │ │
│sau document echivalent │ │ │
│emis de către autoritatea │ │ │
│competentă pentru obiectul │ │ │
│cererii de finanţare, în │ │ │
│termen de valabilitate; │ │ │
│[v] Secţiunea A din │ │ │
│Declaraţia unică a │ │ │
│solicitantului (Anexa 3) │ │ │
│referitoare la │ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│terenurilor pe care se vor │ │ │
│realiza investiţiile │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│i) Actul de reglementare │ │ │
│emis de către autoritatea │ │ │
│competentă pentru protecţia│ │ │
│mediului (Decizie de │ │ │
│încadrare/Acord de mediu)/ │ │ │
│Dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului este │ │ │
│încărcat/ă în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│La momentul depunerii │ │ │
│cererii de finanţare │ │ │
│solicitantul trebuie să │ │ │
│facă cel puţin dovada │ │ │
│depunerii la autoritatea │ │ │
│competentă a documentelor │ │ │
│pentru obţinerea actului de│ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului, iar în │ │ │
│etapa de contractare este │ │ │
│obligatorie depunerea │ │ │
│actului de reglementare │ │ │
│pentru protecţia mediului. │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│j) Proiectul are avizul │ │ │
│tehnic de racordare (ATR) │ │ │
│pentru locul de producere? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] ATR pentru locul de │ │ │
│producere │ │ │
│Notă: Depunerea avizului │ │ │
│tehnic de racordare nu este│ │ │
│obligatorie odată cu │ │ │
│depunerea Cererii de │ │ │
│finanţare dar depunerea │ │ │
│avizului este obligatorie │ │ │
│la încheierea contractului │ │ │
│de finanţare. │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│k) Valoarea grantului │ │ │
│solicitat pe MW instalat │ │ │
│este de maximum: │ │ │
│Energie eoliană: │ │ │
│> 1.400.000 Euro/MW, fără │ │ │
│TVA - pentru toate │ │ │
│capacităţile instalate │ │ │
│Energie solară │ │ │
│> 1.100.000 Euro/MW, fără │ │ │
│TVA - pentru toate │ │ │
│capacităţile instalate │ │ │
│Energie hidro │ │ │
│> 1.805.000 Euro/MW, fără │ │ │
│TVA - pentru toate │ │ │
│capacităţile instalate │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│l) Valoarea grantului │ │ │
│solicitat se încadrează în │ │ │
│10.000.000 euro? (se va │ │ │
│avea în vedere proiectul │ │ │
│propriu si valorile │ │ │
│aferente participării în │ │ │
│parteneriate) │ │ │
│[v] A se vedea secţiunea │ │ │
│Buget-Activităţi şi │ │ │
│cheltuieli din Cererea de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│m) Producţia minimă: │ │ │
│1 - pentru proiecte │ │ │
│fotovoltaice: │ │ │
│Factor de capacitate de │ │ │
│minimum 11,4%, reprezentând│ │ │
│echivalentul a 1000 h/an de│ │ │
│funcţionare la capacitatea │ │ │
│instalată │ │ │
│2 - pentru proiecte │ │ │
│eoliene: │ │ │
│Factor de capacitate de │ │ │
│minim 24%, reprezentând │ │ │
│echivalentul a 2100 h/an de│ │ │
│funcţionare la capacitatea │ │ │
│instalată │ │ │
│3 - pentru proiecte hidro: │ │ │
│Factor de capacitate de │ │ │
│minim 27,4%, reprezentând │ │ │
│echivalentul a 2400 h/an de│ │ │
│funcţionare la capacitatea │ │ │
│instalată Se probează prin:│ │ │
│[v] SF sau printr-un │ │ │
│document anexă la SF, │ │ │
│asumat de către proiectant.│ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Proiectul este admis din │ │ │
│punct de vedere al │ │ │
│conformităţii │ │ │
│administrative? │ │ │
├─────────────┬─────────────┼──────┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├─────────────┴─────────────┼──────┼──────────┤
│Comentarii: │ │ │
└───────────────────────────┴──────┴──────────┘


    ANEXA 3

    la Ghidul solicitantului
        Program: Program Fondul pentru Modernizare
        Prioritate: Program cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice
        Apel de proiecte: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
                                   DECLARAŢIE UNICĂ
        Subsemnatul/subsemnata ......., posesor al BI/CI seria ...., nr. ...., CNP ......, în calitate de reprezentant legal al ........./lider al parteneriatului format din ......., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi falsul intelectual, declar următoarele:
        <Denumire solicitant> depune Cererea de finanţare cu titlul <titlu proiect>, în cadrul Apelului de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, prioritatea Program cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice,

        De asemenea, declar pe propria răspundere că:
    A. Sunt respectate cerinţele specifice de eligibilitate aplicabile proiectului şi solicitantului, în condiţiile şi la termenele prevăzute în Ghidul Solicitantului, după cum urmează:
        [] proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant>, va informa de urgenţă Ministerul Energiei.
        [] <denumire solicitant>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
     ● este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, respectiv este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016 sau altor acte normative, după caz;
        ● este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
        ● nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
        ● este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
        ● Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
        ● Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

        [] terenul/clădirea pe care se face investiţia îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
        ● este disponibil/ă pentru investiţii
        ● este liber/ă de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului.
        ● nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
        ● nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
        ● suprafaţa terenului/imobilului este acoperitoare pentru investiţia propusă

        [] proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
        [] în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice;
        [] energia produsă prin implementarea proiectului este utilizată doar pentru consumul în domeniul public şi/sau clădiri publice în care nu se desfăşoară activităţi economice de către terţi, clădiri şi perimetre ale unităţilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau ale instituţiilor publice.Procentul energiei electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este de 100%;
        [] <denumire solicitant> are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.

    B. Mă angajez ca entitatea pe care o reprezint:
        [] să finanţez/e toate costurile neeligibile aferente proiectului;
        [] să asigur/e resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
        [] să menţin/ă proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare;
        [] să păstrez/e, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului grant plătit, toate documentele necesare şi să ţin/ă o evidenţă specifică a grantului de care am/a beneficiat.
        [] să asigur/e folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;
        [] să asigur/e din alte surse de finanţare legal constituite finanţarea necesară pentru finalizarea proiectului în situaţia în care acesta nu va fi implementat în integralitate în termen de trei ani de la semnarea contractului de finanţare.;
        [] să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului modul în care investiţia contribuie la atingerea ţintelor stabilite în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, a ţintelor stabilite în cadrul FM, precum şi la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050;
        [] ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condiţiile legii;
        [] să menţin/ă investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi să păstrez toate documentele aferente proiectului pe perioada de 10 ani de la data finalizării implementării proiectului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări;
        [] este de acord şi va respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Specific, precum şi în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar este de acord cu rezilierea contractului;

    C. În ceea ce priveşte evitarea dublei finanţări, solicitantul reprezentat:
        [] nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanţare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul naţional şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, pentru activităţile specifice care fac obiectul prezentei cereri pentru finanţare.
    [] Declar în egală măsură că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de "dublă finanţare" aşa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

    D. Subsemnatul ........., în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>, care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului, nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare selecţie, contractare şi implementare a proiectului.
    E. Îmi exprim acordul ca Ministerul Energiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecţia şi contractarea proiectului, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Energiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare cu titlul.
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ........... şi/sau fax ..........
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire entitate juridica>/parteneriat
        Semnătura Reprezentant legal/ Semnătura lider de parteneriat
        Dată (zz/ll/aaaa)

    ANEXA 4

    la Ghidul solicitantului
                        Categorii de cheltuieli indicative

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Categorii │Subcategorie │Eligibile │
│cheltuieli │cheltuieli │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli cu │Cheltuieli cu │ │
│auditul │auditul │ │
│achiziţionat │achiziţionat │Da │
│de beneficiar │de beneficiar │ │
│pentru proiect│pentru proiect│ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de │Cheltuieli de │ │
│informare, │informare şi │Da │
│comunicare şi │publicitate │ │
│publicitate │pentru proiect│ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │salariale cu │ │
│Cheltuieli │echipa de │ │
│aferente │management │Da, dar nu mai│
│managementului│proiect │mult de 20.000│
│de proiect │Cheltuieli cu │euro, fără TVA│
│ │servicii de │ │
│ │management │ │
│ │proiect │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│generale de │generale de │Nu │
│administraţie │administraţie │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│ │obţinerea │Nu │
│ │terenului, cu │ │
│ │sau fără │ │
│ │construcţii │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │Da │
│ │amenajarea │ │
│Cheltuieli │terenului │ │
│pentru ├──────────────┼──────────────┤
│obţinerea şi │Cheltuieli cu │ │
│amenajarea │amenajări │ │
│terenului │pentru │ │
│ │protecţia │Da │
│ │mediului şi │ │
│ │aducerea la │ │
│ │starea │ │
│ │iniţială │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│ │relocarea/ │Da │
│ │protecţia │ │
│ │utilităţilor │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│pentru │pentru │ │
│asigurarea │asigurarea │Da │
│utilităţilor │utilităţilor │ │
│necesare │necesare │ │
│obiectivului │obiectivului │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Studii de │Da │
│ │teren │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│ │obţinere │Da │
│ │avize, │ │
│ │acorduri, │ │
│ │autorizaţii │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Proiectare şi │Da │
│ │inginerie │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│ │organizarea │Da │
│ │procedurilor │ │
│ │de achiziţie │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│Cheltuieli │pentru │ │
│pentru │consultanţă în│Da │
│proiectare şi │elaborare │ │
│asistenţă │studii de │ │
│tehnică │piaţă/evaluare│ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│ │consultanţă în│Da │
│ │domeniul │ │
│ │managementului│ │
│ │de proiect │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │asistenţă │ │
│ │tehnică din │ │
│ │partea │Da │
│ │proiectantului│ │
│ │pe perioada de│ │
│ │execuţie │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │plata │Da │
│ │diriginţilor │ │
│ │de şantier │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │Da │
│ │construcţii şi│ │
│ │instalaţii │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │montaj │ │
│ │utilaje, │Da │
│ │echipamente │ │
│ │tehnologice şi│ │
│ │funcţionale │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│Cheltuieli │echipamente │ │
│pentru │tehnologice şi│Da │
│investiţia de │funcţionale │ │
│bază │(cu şi fără │ │
│ │montaj), │ │
│ │dotări │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │active │Da │
│ │necorporale │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │branşamentul │ │
│ │(toate │ │
│ │cheltuielile │Da │
│ │necesare │ │
│ │conectării la │ │
│ │reţeaua │ │
│ │publică) │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru lucrări│ │
│ │de construcţii│ │
│ │şi instalaţii │Da │
│Cheltuieli cu │aferente │ │
│organizarea de│organizării de│ │
│şantier │şantier │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │conexe │Da │
│ │organizării de│ │
│ │şantier │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│pentru │pentru │Da │
│comisioane, │comisioane, │ │
│cote, taxe │cote, taxe │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│diverse şi │diverse şi │Da │
│neprevăzute │neprevăzute │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│pentru │pentru │Da │
│informare şi │informare şi │ │
│publicitate │publicitate │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│Cheltuieli │pregătirea │Da │
│pentru probe │personalului │ │
│tehnologice şi│de exploatare │ │
│teste şi ├──────────────┼──────────────┤
│predare la │Cheltuieli │ │
│beneficiar │pentru probe │Da │
│ │tehnologice şi│ │
│ │teste │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Da, dacă este │
│ │ │nedeductibilă │
│Taxa pe │ │potrivit │
│valoarea │ │legislaţiei │
│adăugată (TVA)│ │naţionale în │
│ │ │domeniul │
│ │ │fiscal şi │
│ │ │nerecuperabilă│
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘

        Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
        ● cheltuieli aferente contribuţiei în natură
        ● cheltuieli cu amortizarea
        ● cheltuieli cu obţinerea terenurilor
        ● cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
        ● cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport
        ● cheltuieli generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite
        ● dobânda debitoare
        ● alte comisioane aferente creditelor
        ● TVA, dacă este deductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi recuperabilă
        ● achiziţia de echipamente second-hand
        ● amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj
        ● costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
        ● cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie.


    ANEXA 5

    la Ghidul solicitantului
                              CONTRACT DE FINANŢARE
                                 NR: ..........
                                   BENEFICIAR:
                              .....................
    TITLUL PROIECTULUI:
                             .......................
    I. PĂRŢILE
        Ministerul Energiei, în calitate de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, având ca sediu principal imobilul din municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România, telefon 0374.496.825, poştă electronică office.cabinet@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 43507695, reprezentat legal de domnul Sebastian - Ioan Burduja, ministru,
        şi

        ..........., denumită în continuare Beneficiar, cod de identificare fiscală .......... cu sediul în localitatea ..........., strada ........ nr. ..., judeţul ......., România, cod poştal ........, reprezentată legal prin doamna/domnul .........., funcţia .......,
        au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare, denumit în cele ce urmează Contract, pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza Deciziei Comisiei Europene C(2023) 3643 final din 30.05.2023 privind plata fondurilor din Fondul pentru modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - prima rambursare bianuală din cadrul 2023 ("Decizia CE"), în următoarele condiţii:

    II. PRECIZĂRI PREALABILE

    (1) În prezentul Contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă, conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului.

    (4) În înţelesul prezentului Contract, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;

    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract, în baza Ordinului ministrului energiei nr. ....../........ pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

    CAP. I
    OBIECTUL, DURATA ŞI VALOAREA PROIECTULUI
    ART. 1
    Obiectul Contractului
    (1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Ministerul Energiei a finanţării nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea proiectului intitulat: "........", denumit în continuare "Proiect", pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Ministerului Energiei pentru implementarea Proiectului în condiţiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor Proiectului, astfel cum sunt aceştia prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (4) Ministerul Energiei se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă.
    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată în baza prezentului contract nu constituie ajutor de stat, în sensul prevederilor legislaţiei naţionale şi europene din domeniul ajutorului de stat.

    ART. 2
    Durata contractului, perioada de durabilitate şi perioada de implementare a proiectului
    (1) Prezentul Contract intră în vigoare şi produce efecte juridice de la data semnării lui de către ultima parte.
    (2) Durata Contractului este cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acestuia şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.
    (3) Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculată de la data punerii în funcţiune a investiţiei.
    (4) Durata Contractului poate fi prelungită prin acordul părţilor, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi în condiţiile art. 13 - Modificarea contractului.
    (5) Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsă între data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre, respectiv data de 30 iulie 2020 şi data procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a investiţiei, în conformitate cu graficul de activităţi, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026.
    (6) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în cadrul perioadei de implementare a acestuia.
    (7) Contractul îşi încetează valabilitatea la expirarea duratei prevăzute la alin. (2), considerată a fi data executării integrale a tuturor obligaţiilor contractuale ale părţilor.

    ART. 3
    Valoarea Proiectului
    (1) Valoarea totală a Proiectului este de ...... lei, din care:
    a) Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru modernizare este de 100% din cheltuielile eligibile, respectiv ....... lei (........),
    b) Valoarea asigurată de Beneficiar este de ...... lei (..........).

    (2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare faţă de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se înţelege ca valoarea plăţilor efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă decât valoarea contractelor încheiate de către Beneficiar în scopul implementării Proiectului.
    (3) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare şi rambursare, elaborate în conformitate cu Anexa nr. 3.

    CAP. II
    ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
    ART. 4
    Eligibilitatea şi neeligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în conformitate cu devizul de investiţii prevăzut în legislaţia naţională, dacă respectă cumulativ prevederile:
    a) legislaţiei naţionale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,
    b) ale Deciziei CE,
    c) ale prezentului Contract.

    (2) Cheltuielile realizate în scopul Proiectului anterior semnării prezentului contract, în condiţiile respectării alin. (1) şi art. 2 alin. (6), au caracter eligibil şi vor face obiectul primei cereri de rambursare în cadrul Proiectului.
    (3) Sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură,
    b) cheltuieli cu amortizarea,
    c) cheltuieli aferente obţinerii terenurilor,
    d) cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului,
    e) cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite,
    f) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie,
    g) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport,
    h) cheltuieli generale de administraţie,
    i) dobânda debitoare,
    j) alte comisioane aferente creditelor,
    k) achiziţia de echipamente second-hand,
    l) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi de arbitraj,
    m) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii,
    n) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie.

    (4) Cheltuielile cu echipa de management au caracter eligibil în limita a 20.000 de euro.
    (5) În scopul obţinerii la rambursare a cheltuielilor de stimulare a personalului UIP, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei, spre verificare, fisele de pontaj detaliate pe tipuri de activităţi realizate şi categorii de personal, cu precizarea expresă a datelor de identificare ale persoanelor din cadrul UIP pentru care se solicită rambursarea, respectiv nume în clar şi funcţie în cadrul UIP.

    CAP. III
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile Ministerului Energiei
    (1) Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor tehnici ai investiţiei prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare şi prevenirii neregulilor.
    (2) Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării Proiectului care fac obiectul prezentului Contract.
    (3) Ministerul Energiei îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3 - Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, apar modificări faţă de situaţia existentă la data semnării Contractului de natură a:
    a) afecta natura operării, condiţiile de implementare sau a oferi unui organism privat ori public avantaje ilicite;
    b) a afecta natura proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate.

    (4) Ministerul Energiei are obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi să întreprindă acţiuni în justiţie pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate.
    (5) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (6) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (7) Ministerul Energiei are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (8) Ministerul Energiei are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, efectuând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
    (9) Ministerul Energiei are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare şi rambursare în conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 şi 9 din prezentul contract.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare îndeplinirii indicatorilor tehnici de performanţă ai investiţiei şi desfăşurării activităţilor Proiectului, în conformitate cu Graficul de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1. Nerealizarea indicatorilor proiectului la punerea în funcţiune, din culpa Beneficiarului, va atrage răspunderea acestuia, proporţional cu relevanţa acestora. În situaţia în care Beneficiarul finalizează implementarea proiectului cu neîndeplinirea culpabilă a oricăruia dintre indicatorii tehnici ai investiţiei, de natură a afecta realizarea obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea corespunzătoare a sumelor plătite.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a depune toate diligenţele în vederea executării Contractului şi a activităţilor Proiectului, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022, conform cărora perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani.
    (3) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării şi finalizării Proiectului.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, cu eventualele modificări ulterioare, aprobate în prealabil de către Ministerul Energiei, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (3).
    (5) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul adecvat pentru implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile prezentului Contract.
    (6) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cadrul Proiectului pentru care acesta nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora.
    (7) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze Ministerului Energiei informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul Contract sau care privesc modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune.
    (8) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în sistemul informatic. În cazul unei defecţiuni a sistemului informatic sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. În termen de 20 de zile de la încetarea acestor condiţii, Beneficiarul va adăuga documentele respective în sistemul informatic.
    (9) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului anual de implementare şi a Raportului final, utilizând cel puţin informaţiile prevăzute în Anexa nr. 3, precum şi a altor raportări la cerere.
    (10) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi Cereri de prefinanţare/rambursare, însoţite de documente justificative.
    (11) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a aplica procedurile de achiziţie publică statuate în legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
    (12) Beneficiarul este obligat să informeze Ministerul Energiei despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca Ministerul Energiei să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform prevederilor contractuale.
    (13) Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (14) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (15) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare prevăzut în Anexa nr. 2 a), precum şi de actualizare a acestuia în funcţie de sumele decontate.
    (16) La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a transmite Ministerului Energiei dosarul de achiziţie, care va include cel puţin următoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziţie, raportul procedurii şi contractul de achiziţie semnat. Ministerul Energiei poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Energiei sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor Ministerului Energiei.
    (18) În vederea efectuării verificărilor la faţa locului, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul (altele decât sistemul informatic) şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile responsabile cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către Ministerul Energiei/organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie.
    (19) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
    (20) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum şi, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 10 ani de la finalizarea implementării Proiectului.
    (21) Beneficiarul are obligaţia de a contracta un auditor financiar independent, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Ministerului Energiei, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări în acest sens.
    (23) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene şi/sau reprezentanţilor lor autorizaţi orice informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Proiectului implementat.
    (24) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate.
    (25) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract.
    (26) Beneficiarul se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului.
    (27) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de Ministerul Energiei în implementarea Proiectului şi de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării Proiectului.
    (28) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul analizării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (29) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
    (30) Beneficiarul informează de îndată Ministerul Energiei, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului şi propune un plan de măsuri pentru soluţionarea aspectelor în cauză.
    (31) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile naţionale şi europene privind achiziţiile, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (32) Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (33) Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către Ministerul Energiei cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

    CAP. IV
    PREFINANŢAREA ŞI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
    ART. 7
    Cererile de prefinanţare şi rambursare
    (1) Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de prefinanţare şi al cererilor de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (2) Cererile de prefinanţare şi cele de rambursare se realizează în conformitate cu Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (3) Bugetul Proiectului va fi revizuit, în cazul în care se va impune, la propunerea justificată a Beneficiarului transmisă Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile lucrătoare anterior transmiterii Cererii de rambursare. Modificările Bugetului Proiectului pot fi realizate prin notificare dacă acestea vizează transferul de sume între liniile bugetare aferente aceluiaşi capitol de cheltuieli. În cazul în care modificarea Bugetului Proiectului vizează transferuri între capitole de cheltuieli, aceasta face obiectul unui act adiţional încheiat în condiţiile art. 13. Orice modificare a Bugetului Proiectului se va realiza sub condiţia încadrării în valoarea maximă prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.
    (4) Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului Proiectului, pe baza justificărilor prezentate de acesta şi pe baza stadiului implementării Proiectului şi a problemelor întâmpinate, aşa cum sunt prezentate acestea în Rapoartele de Progres, întocmite de către Beneficiar. În cazul în care solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea Proiectului, iar acesta demonstrează, în continuare, pe baza documentelor justificative faptul că este în măsură să asigure atingerea indicatorilor Proiectului în termenul prevăzut în Graficul de activităţi din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusă de către Beneficiar. În caz contrar aceasta se va respinge.
    (5) Se acordă prefinanţare în cuantum de până la maximum 50% din valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.
    (6) În măsura în care Beneficiarul efectuează plăţi în valută în cadrul Proiectului, acesta solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data documentelor de plată în valută. Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de către Beneficiar din bugetul propriu.
    (7) Cheltuielile incluse în cererile de prefinanţare şi/sau rambursare aprobate ca fiind eligibile, se vor rambursa cu prioritate în procent de 100% din bugetul asigurat prin Fondul pentru modernizare, până la atingerea maximului valorii rambursabile a Proiectului, prevăzut la art. 3 alin (1) lit. a).
    (8) Cheltuielile cuprinse în cererile transmise de către Beneficiar vor fi verificate şi aprobate, după caz, de către Ministerul Energiei în termen de /30 zile lucrătoare.
    (9) Plata aferentă cererilor va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea documentaţiei de către Ministerul Energiei.
    (10) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (11) În cazul ultimei cereri depuse de Beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 30 zile lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse în cereri poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 90 de zile lucrătoare.
    (12) După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică Beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate.
    (13) Suspendarea totală/parţială a plăţilor până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de către Ministerul Energiei, în următoarele cazuri:
    a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către Ministerul Energiei, nu respectă prevederile Cererii de finanţare sau instrucţiunile emise în executarea Contractului;
    b) Beneficiarul nu prezintă raportările prevăzute în Contract precum şi în situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele normative cu impact asupra implementării Proiectului sau derulării Contractului;
    c) când reprezentantul organismului european abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca eligibile, constată o neregulă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parţială a contribuţiei europene. Începând cu data emiterii deciziei CE de anulare totală a contribuţiei europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind încetat de plin drept şi îl va notifica pe Beneficiar, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o formalitate prealabilă.
    d) în situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată.


    ART. 8
    Mecanismul aferent cererilor de prefinanţare
    (1) Cererile de prefinanţare au ca justificare existenţa unor angajamente de plată, respectiv contracte, comenzi sau alte documente justificative.
    (2) Cererea de prefinanţare trebuie să fie însoţită de copii ale contractelor încheiate de către Beneficiar, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil.
    (3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de prefinanţare, Ministerul Energiei efectuează verificarea corespunzătoare aprobării documentaţiei în vederea plăţii.
    (4) După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea cererii de prefinanţare de către Ministerul Energiei.
    (5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.
    (6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (7) Beneficiarul care a primit prefinanţare poate justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în prezentul contract.
    (8) Beneficiarul care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din transa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 40% din valoarea acesteia, în termen de maximum 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de prefinanţare.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), Beneficiarul poate depune cereri de rambursare în termen de maximum 12 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de prefinanţare, în situaţii extraordinare, temeinic justificate prin înscrisuri, intervenite în derularea activităţilor specifice de producţie a echipamentelor necesare realizării proiectului sau în activităţile de execuţie.
    (10) În procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de Ministerul Energiei. Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare corectivă pentru cheltuielile respinse anterior la plată.
    (11) Tranşele de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterior acordată.
    (12) În cazul în care Ministerul Energiei autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare aferente unor cereri de prefinanţare, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate Beneficiarului.
    (13) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cazul Proiectului pentru care acesta nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
    (14) În cazul în care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate acordate în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a prefinanţării prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care Beneficiarul trebuie să efectueze plata.
    (15) Titlul de creanţă se transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (16) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanţă contestat.
    (17) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (18) Beneficiarul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (19) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile.
    (20) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (13), din prima zi de după expirarea termenului de 30 de zile până la data stingerii acesteia.
    (21) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligaţiei de restituire, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (22) Recuperarea sumelor prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.
    (23) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (19), Ministerul Energiei, ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinanţării, are obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (20) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (24) Rata dobânzii prevăzută la alin. 20 se calculează la nivelul determinat pentru creanţele bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedură Fiscală, în vigoare la data întocmirii titlului de creanţă, prevăzut la alin. (23).
    (25) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (22). Dobânzile se utilizează pentru continuarea finanţării programului.
    (26) Sumele recuperate din prefinanţarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanţării aferente Fondului pentru modernizare.

    ART. 9
    Mecanismul cererilor de rambursare
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanţare, în termen de maximum 6 luni, respectiv 12 luni de la efectuarea acestora, conform dispoziţiilor alin. (8) şi (9) ale art. 8, cu exceptia primei cereri de rambursare, ataşând documentele justificative menţionate.
    (2) Cheltuielile solicitate la rambursare nu includ TVA.
    (3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectuează verificarea cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat în termen de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea verificării şi aprobarea cererii de rambursare de către Ministerul Energiei.
    (4) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (5) Cererea de rambursare va fi însoţită de documente justificative, precum: facturile pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, ordine de plată, extrase de cont, procese verbale de recepţie, raport de audit financiar, întocmit în baza art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (6) În cazul în care Proiectul este implementat printr-un contract "la cheie", având ca obiect realizarea proiectului pe stadii de implementare corespunzătoare următoarelor activităţi: proiectare, achiziţie, execuţie şi punere în funcţiune, plăţile efectuându-se în funcţie de acestea, în conformitate cu Anexa 2a), cererea de rambursare aferentă unui stadiu de implementare va fi însoţită de factură şi de următoarele documente justificative precum: ordin de plată, extras de cont care atestă plata efectuată, document de recepţie/acceptare şi punere în funcţiune a investiţiei, a stadiului de implementare care trebuie să fie conform cu cerinţele legale şi contractul "la cheie", precum şi de o defalcare a bugetului Proiectului.
    (7) În maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.
    (8) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de Beneficiar în cadrul Proiectului, termenul de 30de zile lucrătoare poate fi prelungit de comun acord cu Beneficiarul, cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.
    (9) La cererea de rambursare finală, Ministerul Energiei verifică îndeplinirea următoarelor condiţii, după caz:
    a) se dovedeşte atingerea indicatorilor tehnici ai investiţiei, demonstrată, după caz, prin procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune a investiţiei, efectuarea testului de performanţă, realizarea recepţiei finale sau realizarea recepţiei la finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare;
    b) existenţa unui raport de audit final independent favorabil;
    c) s-au prezentat ordinele de plată şi extrasele de cont la zi care atestă că au fost achitate taxele şi avizele aferente implementării Proiectului şi au fost plătiţi furnizorii, subcontractorii şi celelalte entităţi implicate în Proiect.

    (10) Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în Contract atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare pentru aceleaşi cheltuieli.
    (11) Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare finală în termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (5), acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către Ministerul Energiei.
    (12) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar.
    (13) Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.
    (14) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

    CAP. V
    VERIFICĂRI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE ŞI RAPORTARE
    ART. 10
    Verificări şi audit
    (1) Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la semnarea prezentului Contract organigrama UIP, însoţită de descrierea funcţiilor şi atribuţiilor fiecărui compartiment din cadrul structurii şi de lista persoanelor implicate în gestionarea Proiectului, cu nominalizarea expresă a managerului UIP şi cu precizarea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui membru UIP. Orice modificare a acestor documente va fi comunicată Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
    (2) Beneficiarul trebuie să asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativă pentru implementarea Proiectului în condiţiile Contractului.
    (3) Beneficiarul, doar la solicitarea Ministerului Energiei, va transmite procedurile de lucru în vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majoră a acestor proceduri, în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării unor proceduri noi, Beneficiarul are obligaţia de a notifica Ministerul Energiei, în termen de 20 de zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora.
    (4) Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar şi, în cazul în care acestea nu prevăd toate activităţile necesar a fi desfăşurate la nivelul Beneficiarului pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia prevăzute în Contract, Ministerul Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora şi retransmiterea versiunii aprobate la Ministerul Energiei.
    (5) Beneficiarul trebuie să asigure existenţa unei proceduri de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi un spaţiu corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:
    a. respectarea prevederilor Contractului în ceea ce priveşte achiziţiile;
    b. progresele înregistrate şi rezultatele obţinute în perioada de implementare a Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza şi aprobarea acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului;
    c. modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce priveşte implementarea Proiectului;
    d. modul de autorizare şi efectuare a plăţilor şi de evidenţiere a acestora în sistemul contabil al Beneficiarului;
    e. modul în care a fost utilizată cofinanţarea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu prevederile Contractului ;
    f. modul în care au fost stabilite, raportate şi recuperate debitele rezultate în perioada implementării Proiectului;
    g. modul în care s-a realizat informarea şi publicitatea Proiectului.

    (6) Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale şi, în cazuri excepţionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea acestora se va face în cel puţin unul dintre următoarele formate autorizate:
    a. documente originale;
    b. fotocopii ale documentelor originale (certificate "conform cu originalul" de către persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului original);
    c. versiuni electronice ale documentelor originale, în format ''read-only", pe suport electronic;
    d. documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura că sistemul informatic respectă cerinţele de securitate conform standardelor acceptate).

    (7) Pentru evidenţa contabilă a operaţiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puţin un sistem contabil care să permită o evidenţă distinctă a operaţiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (8) Beneficiarul trebuie să asigure, pentru o perioadă de timp de 10 ani, integritatea şi disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit.

    ART. 11
    Nereguli
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru utilizarea în mod corespunzător a finanţării în conformitate cu legislaţia în vigoare, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictului de interese.
    (2) Beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene şi pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii Europene şi din dreptul intern, în special în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (3) Dacă în timpul derulării prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri responsabile identifică abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale prevederilor legislaţiei naţionale şi europene, Ministerul Energiei poate dispune măsuri proporţionale.
    (4) Pentru recuperarea sumelor virate şi nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, se va realiza recuperarea acestora pentru protejarea intereselor finanţatorilor.
    (5) Pentru recuperarea creanţelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligaţia stingerii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în condiţiile legii.
    (6) În cazul rezilierii, în oricare din situaţiile prevăzute de prezentul contract de finanţare şi recuperării finanţării nerambursabile acordate, se vor calcula penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură fiscală.
    (7) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din neregulile prevăzute la alin. (3) şi creanţele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin încasare, titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, sunt transmise organelor fiscale competente.

    ART. 12
    Monitorizare şi raportare
    (1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial Ministerului Energiei raportul de progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta.
    (2) Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, până la data de 31 ianuarie, raportul de implementare aferent anului anterior, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta.
    (3) Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, va fi transmis Ministerului Energiei în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu implementarea Proiectului şi executarea prezentului Contract, în termenul şi condiţiile specificate în solicitarea respectivă.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare modificările la contractele de achiziţie deja depuse pentru o cerere de rambursare, însoţite de următoarele:
    a) documentele suport/justificative care stau la baza modificării,
    b) analiza efectuată de Beneficiar şi punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea contractului de achiziţie, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către cealaltă parte contractantă
    c) actul adiţional la contractul de achiziţie (în copie).

    (6) Pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziţia Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile şi bazele de date aferente rezultate în cadrul proiectului, în format electronic, cu excepţia informaţiilor care potrivit legii se încadrează în categoria informaţiilor clasificate.
    (7) La solicitarea Ministerului Energiei, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă este cazul, Beneficiarul va întocmi şi transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru un an calendaristic, în forma şi la data precizate în scris în solicitarea Ministerului Energiei.
    (8) Beneficiarul va răspunde invitaţiei Ministerului Energiei de a asigura participarea reprezentanţilor săi la întâlnirile şi acţiunile organizate referitoare la implementarea Proiectului.
    (9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele întâmpinate în implementarea Proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform responsabilităţilor pe care le are şi în limita sferei sale de competenţă, Ministerul Energiei va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor semnalate şi în scopul atingerii indicatorilor Proiectului.
    (10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor rezultate în urma verificării sistemului de management şi control stabilit la nivelul Beneficiarului sau în urma verificării operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi planurile de acţiune cu termene concrete şi funcţiile persoanelor responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menţionate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
    (11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestrială la Ministerul Energiei, până la sfârşitul lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului implementării recomandărilor cuprinse în documentele menţionate la alin. (10).
    (12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementării Proiectului:
    a. are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar în rapoartele de progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contract.
    b. facilitează contactul dintre reprezentanţii Ministerului Energiei şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a Proiectului.
    c. urmăreşte să se asigure de faptul că Proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare, să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare, inclusiv să identifice elementele de succes ale Proiectului şi bune practici;

    (13) Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, până la data de 31 martie a anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a Proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
    (14) Rapoartele anuale de durabilitate vor conţine date şi informaţii privind:
    a. modificări ale statutului şi datelor de identificare a beneficiarului,
    b. modul şi locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul Proiectului
    c. modul în care investiţia în infrastructură menţine nivelul indicatorilor de rezultat asumaţi în cadrul Proiectului

    (15) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Ministerului Energiei toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente Proiectului şi rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării. Beneficiarul poate solicita, dacă este cazul, clarificări suplimentare.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a întreprinde toate acţiunile pentru a asigura durabilitatea Proiectului şi de a dispune toate măsurile solicitate de Ministerul Energiei în urma vizitelor de monitorizare.

    CAP. VI
    MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
    ART. 13
    Modificarea contractului
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii de formă şi de fond ca şi Contractul, cu excepţiile prevăzute la alin. (6).
    (2) În cazul în care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de către Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite, odată cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifică necesitatea modificării clauzelor contractuale.
    (3) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare a obiectului contractului, obiectivelor Proiectului şi a indicatorilor acestuia, prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (4) Ministerul Energiei răspunde solicitării de modificare a Contractului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, comunicând Beneficiarului, după caz, fie acordul cu privire la modificarea solicitată, fie respingerea acesteia, situaţie în care va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificării.
    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data intrării în vigoare a actului normativ în cauză.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui act adiţional, Beneficiarul fiind obligat doar să notifice în scris Ministerul Energiei până la data punerii în funcţiune a investiţiei, sub rezerva netransmiterii de observaţii de către acesta în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:
    a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare, prevăzut în Anexa nr. 2 a);
    b) modificarea Calendarului estimativ al achiziţiilor, prevăzut în Anexa nr. 1;
    c) modificarea Bugetului Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (3);
    d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în UIP, acolo unde este cazul;
    e) schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, când aceasta nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizării sau reorganizării în condiţiile legii;
    f) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    g) înlocuirea reprezentantului legal.

    (7) Graficul de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1 poate fi modificat exclusiv prin act adiţional.

    ART. 14
    Suspendarea, încetarea, rezilierea contractului şi recuperarea sumelor plătite
    (1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre părţi, ca urmare a transmiterii în sistemul informatic a unei solicitări de suspendare a contractului în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei ce determină imposibilitatea continuării derulării Proiectului.
    (2) Suspendarea implementării Proiectului va fi permisă exclusiv în situaţii temeinic justificate şi în condiţiile în care este posibilă finalizarea implementării Proiectului în cadrul perioadei prevăzută la art. 2 alin. (2).
    (3) Solicitarea de suspendare va fi analizată în termen de 5 zile de la primirea acesteia, la finalul acestui interval urmând a se răspunde motivat părţii care a solicitat-o.
    (4) În cazul suspendării, părţile vor încheia un act adiţional, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute circumstanţele care au stat la baza suspendării şi intervalul de timp pentru care contractul este suspendat.
    (5) Contractul încetează în următoarele situaţii:
    a) prin executare,
    b) acordul de voinţă al părţilor,
    c) în caz de forţă majoră, astfel cum este prevăzută la art. 17,
    d) situaţia prevăzută la art. 7 alin. (13) lit. c),
    e) alte cauze prevăzute de lege.

    (6) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului Contract, după transmiterea în prealabil a unei notificări părţii în culpă, care descrie obligaţiile neîndeplinite şi prin care se acordă un termen rezonabil pentru remediere. Rezilierea va opera la data expirării termenului de remediere, dacă partea în culpă nu a îndeplinit obligaţiile notificate.
    (7) Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară faţă de notificarea prevăzută la alin. (6), cu recuperarea integrală/proporţională a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a) în situaţia în care Beneficiarul înregistrează, fără temeinică justificare probată cu înscrisuri şi fără a propune măsuri de remediere, întârzieri mai mari de 6 luni faţă de termenele prevăzute în Graficul de activităţi, inclus în Anexa nr. 1;
    b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 15 - Cesiunea;
    c) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleaşi costuri în ultimii 5 ani;
    d) în situaţia încălcării de către Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natură să conducă la obligaţia restituirii în întregime sau proporţional, după caz, a sumelor deja primite în baza prezentului Contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către Ministerul Energiei. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

    (8) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia.
    (9) Cazul fortuit nu înlătură răspunderea contractuală a părţilor.

    CAP. VII
    CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORŢĂ MAJORA. LITIGII
    ART. 15
    Cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism juridic de transmitere şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor contractuale.

    ART. 16
    Conflictul de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (2) Părţile au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor, au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor.

    ART. 17
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica încetarea situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data când aceasta a survenit.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de o lună, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă celeilalte plata daunelor interese.

    ART. 18
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

    CAP. VIII
    TRANSPARENŢĂ. CONFIDENŢIALITATE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
    ART. 19
    Transparenţă
    (1) Contractul, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere şi cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresă de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa UIP;
    b. locul de implementare a Proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul Proiectului;
    c. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    d. informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, numărul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de posturi;
    e. rezultatele estimate şi cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectului, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi.


    ART. 20
    Confidenţialitate
    (1) Cu excepţia prevederilor art. 19, părţile convin prin prezentul Contract asupra caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiilor din proiect menţionate explicit în anexe, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere prevederilor din dreptul concurenţei, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată sau în adresa de comunicare, în cazul informaţiilor confidenţiale comunicate pe durata derulării Contractului.
    (2) Ministerul Energiei şi Beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b. partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 21
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părţile contractante în ceea ce priveşte gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a titularilor asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. IX
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 22
    Publicarea datelor
    (1) Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV), prin publicarea pe pagina web a informaţiilor referitoare la implementarea Proiectului în cadrul secţiunii dedicate Fondului pentru modernizare.
    (2) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei pentru analiză şi aprobare un Plan de Comunicare aferent Proiectului, în concordanţă cu Manualul de identitate vizuala din cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract.
    (3) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, inclusiv cele incluse în Planul de Comunicare.
    (4) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de către Ministerul Energiei, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (5) Ministerul Energiei va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Fondului pentru modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    (6) În toate activităţile de comunicare vor fi afişate corect şi vizibil emblema UE şi sigla Guvernului României, cu sloganul: "Fondul pentru modernizare - Tranziţia către neutralitate climatică".
    (7) Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 19 alin. 2 să fie publicate de către Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2.

    ART. 23
    Corespondenţa
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic dedicat sau în format letric, după caz, situaţie în care părţile vor prezenta informaţiile, la următoarele adrese:
        Pentru Beneficiar: ....................
        Persoane responsabile: ...............,
        Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România.
        Persoana responsabilă/manager de proiect: .............. - Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene.

    (2) Orice notificare între părţi produce efecte juridice de la momentul generării confirmării de primire.
    (3) Ministerul Energiei poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract.

    ART. 24
    Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Legea care guvernează acest Contract şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
    (2) Limba prezentului Contract este limba română.

    ART. 25
    Anexele Contractului
        Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract, având aceeaşi forţă juridică:
        Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, din care fac parte cel puţin următoarele:
    a) Bugetul Proiectului, cu evidenţierea următoarelor valori:
    - Valoare totală proiect
    – Valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare
    – Valoarea cofinanţării asigurată de către Beneficiar

    b) Calendarul estimativ al achiziţiilor,
    c) Indicatori tehnici de performanţă ai investiţiei
    d) Grafic de activităţi,
    e) Componenţa nominală a UIP

        Anexa nr. 2, din care fac parte:
    a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare,
    b) Manualul de identitate vizuală.

        Anexa nr. 3, din care fac parte:
    a) Cerere de prefinanţare,
    b) Cerere de rambursare,
    c) Raport semestrial de progres
    d) Raport anual de implementare,
    e) Raport final.    ART. 26
    Semnare
        Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ................., în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Ministerul Energiei şi un exemplar pentru Beneficiar, toate exemplarele întocmite având aceeaşi valoare juridică.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Pentru Ministerul │Pentru │
│Energiei │Beneficiar │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Nume: │Nume: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Funcţie: │Funcţie: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Data: │Data: │
└──────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 6

        la Ghidul solicitantului
        Model recomandat pentru
        ACORD DE PARTENERIAT
    ART. 1
    Părţile
    1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal*1) ..., având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1
        *1) codul fiscal sau codul TVA, după caz

    2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru 2/Partener 2
    3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului
        au convenit următoarele:

    ART. 2
    Obiectul
    (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Cheie 1 - Fondul pentru modernizare ., apel de proiecte (Cod generat MySMIS şi denumire) .................
    (2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

    ART. 3
    Principiile de bună practică ale parteneriatului
    (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
    (2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
    (3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.
    (4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

    ART. 4
    Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
    (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activităţi asumate de fiecare partener:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Roluri şi responsabilităţi│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Se vor descrie │
│ │activităţile şi │
│Lider de │subactivităţile pe care │
│proiect │fiecare partener trebuie │
│(Partener │să le implementeze, în │
│1) │strânsă corelare cu │
│ │informaţiile furnizate în │
│ │formularul cererii de │
│ │finanţare │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Partener 2 │
├──────────────────────────────────────┤
│Partener n │
└──────────────────────────────────────┘


    (2) Responsabilităţi şi angajamente financiare între parteneri
        Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Roluri şi responsabilităţi│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Se vor descrie │
│ │activităţile şi │
│Lider de │subactivităţile pe care │
│proiect │fiecare partener trebuie │
│(Partener │să le implementeze, în │
│1) │strânsă corelare cu │
│ │informaţiile furnizate în │
│ │formularul cererii de │
│ │finanţare │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Partener 2 │
├──────────────────────────────────────┤
│Partener n │
├──────────────────────────────────────┤
│Valoarea contribuţiei la valoarea │
│totală a proiectului (%) │
└──────────────────────────────────────┘

        Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu legislaţia incidentă în vigoare..

    (3) Valoarea grantului pentru fiecare partener din totalul grantului

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Organizaţia │Valoarea grantului │
│ │(unde este cazul) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Valoarea grantului │
│Lider de proiect │(în lei) │
│(Partener 1) │Valoarea grantului │
│ │(%) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Valoarea grantului │
│Partener 2 │(în lei) │
│ │Valoarea grantului │
│ │(%) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Valoarea grantului │
│Partener n │(în lei) │
│ │Valoarea grantului │
│ │(%) │
└─────────────────┴────────────────────┘    ART. 5
    Perioada de valabilitate a acordului
        Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) Drepturile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

        Obligaţiile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

    (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea finanţatoare.

    (4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare

    (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea finanţatoare conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.

    (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

    (7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv.

    (8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către Ministerul Energiei (ME).


    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n Drepturile Partenerilor 2, 3, n

    (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

    (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

    (3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Ministerul Energiei.

        Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

    (1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

    (2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

    (3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Ministerul Energiei, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

    (4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

    (5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele lor de către Autoritatea de management.


    ART. 8
    Achiziţii publice
    (1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de ME şi/sau alte organisme abilitate.

    ART. 9
    Proprietatea
    (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
    (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
    (3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
    (4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Fondul pentru modernizare, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

    ART. 10
    Confidenţialitate
    (1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

    ART. 11
    Legea aplicabilă
    (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
    (2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

        Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
        Semnături

┌───────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│ │Numele, │ │ │
│Lider de │prenumele şi │ │ │
│parteneriat│funcţia │Semnătura│Data │
│(Partener │reprezentantului│ │semnării│
│1) │legal al │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│Partener 2 │funcţia │Semnătura│Data │
│ │reprezentantului│ │semnării│
│ │legal al │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│Partener 3 │funcţia │Semnătura│Data │
│ │reprezentantului│ │semnării│
│ │legal al │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 7

        la Ghidul solicitantului
        BUGETUL PROIECTULUI
    1. BUGET - CHELTUIELI Tabelul 1

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │- LEI - │
├──────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │Valoarea │totală │Valoarea │ │
│ │ │totală a │eligibilă a │grantului │Contribuţia proprie la: │
│ │ │investiţiei:│cheltuielii*│solicitat: │ │
│ │ │ │(1): │ │ │
├──────┼───────────────┼────┬───┬───┼────┬───┬───┼────┬───┬───┼───────────┬───────────┬───┤
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │ │
│Cap/ │capitolelor si │fără│TVA│cu │fără│TVA│cu │fără│TVA│cu │eligibilă a│neeligibilă│TVA│
│Subcap│subcapitolelor │TVA │ │TVA│TVA │ │TVA│TVA │ │TVA│cheltuielii│a │ │
│ │de cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielii│ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4= │5 │6 │7= │8 │9 │10=│11=5-8 │12=2-5 │13=│
│ │ │ │ │2+3│ │ │5+6│ │ │8+9│ │ │3-9│
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│1.1 │Obţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│1.2 │Amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Amenajări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │starea iniţială│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │relocarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │proiectare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│3.1 │Studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.1.1 Studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.1.2 Raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactul asupra│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.1.3 Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Documentaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suport şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinerea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize, acorduri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│3.3 │Expertizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Certificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │performanţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│3.5 │Proiectare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.5.1 .Temă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.5.2 Studiu de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prefezabilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.5.3. Studiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de fezabilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/documentaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de avizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deviz general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.5.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Documentaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordurilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.5.5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detaliilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.5.6. Proiect │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detalii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │procedurilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│3.7 │Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.7.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Managementul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiect pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.7.2. Auditul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│3.8 │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.8.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.8.1.1 pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.8.1.2 pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la fazele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluse în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizat de către│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Inspectoratul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Stat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.8.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dirigenţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│4.1 │Construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Montaj utilaje,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3 │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care necesită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4 │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesită montaj│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│4.5 │Dotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│4.6 │Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│5 │Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│5.1 │Organizare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.1.1. Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantierului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Comisioane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2 │cote, taxe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │costul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creditului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.2.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Comisioanele şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creditului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │băncii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.2.2. Cota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă ISC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.2.3. Cota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă ISC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statului în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urbanism şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.2.4. Cota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă Casei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constructorilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- CSC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │5.2.5. taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acorduri, avize│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conforme şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construire/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfiinţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.3 │diverse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.4 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │pentru probe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1 │personalului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Probe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.2 │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┬─────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │ │Lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TOTAL ├─────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │GENERAL │Euro*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴─────┴────┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴───┴───┴───────────┴───────────┴───┘

    *(1) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă costurile de investiţii reprezentate de cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative
    *(2) Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte. 1 EURO = 4,9754 RON
        Notă:
    1. La completarea tabelului se va ţine cont de prevederile Cap. 2.3 - Eligibilitatea cheltuielilor din ghid şi de Anexa nr. 4 - Categorii de cheltuieli indicative
    2. TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menţionate în ghid
    3. Pentru proiectele mixte (proiecte ce implică instalarea de capacităţi noi de producţie de energie din surse eoliene şi/sau solare şi/sau hidro), se va prezenta un buget total al proiectului şi defalcat pe fiecare sursă.

        Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi fără a se modifica valoarea grantului solicitat.

    2. Surse de finanţare a investiţiei
        Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei:
        TABEL 2

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │- LEI -│
├────┬─────────────────────────┼───────┤
│Nr. │Surse de finanţare │Valoare│
│Crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea totală a │ │
│I │investiţiei (I=II+III) │ │
│ │(col 4 din buget-tabel 1)│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │din care TVA (col 3 din │ │
│ │buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea neeligibilă a │ │
│II │investiţiei (col 4-col 7 │ │
│ │din buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea eligibilă a │ │
│III │investiţiei (col 7 din │ │
│ │buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea grantului │ │
│1 │solicitat inclusiv TVA │ │
│ │(col 10 din buget-tabel │ │
│ │1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2 │Contribuţia │ │
│ │solicitantului (2=1-1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2.1 │Surse proprii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2.2 │Credit │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    3. Valoarea grantului solicitat TABEL 3

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│Valoarea │ │Valoarea │
│grantului │Capacitatea│grantului │
│solicitat │instalată │solicitat pe │
│fara TVA * │(MW) │MW instalat │
│(3) (Euro) │ │(Euro/MW) │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│1=2*3 │2 │3 │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘

    *(3) Valoarea grantului solicitat nu va depăşi pragurile maxime prevăzute la secţiunea 1.7 din Ghidul solicitantului.

    4. Buget - Plan anual de cheltuieli TABEL 4

┌──────────────────────────────┬────────┐
│ │- LEI - │
├────────────┬─────┬─────┬─────┼────────┤
│An *(4) │2023 │2024 │2025 │2026 │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

    *(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru perioada de implementare a investiţiei care nu va depăşi data de 31.12.2026.


    ANEXA 8

        la Ghidul solicitantului
        DECLARAŢIE
        privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor
        fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre
        finanţare din Fondul pentru modernizare
    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire │
│........................................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domiciliul fiscal │
├──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţ │Localitate │Strada │
│..................... │.........................│................................................. │
├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Ap. ..... │Cod poştal │Sector │Telefon │
│ │..............│..........................│......................................... │
├───────────────────┴──────────────┴────────┬─────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│Fax ................................. │E-mail .......................................................│
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului │
│.............................................................................. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele programului │
│........................................................................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Axa prioritară │
│...................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prioritate de investiţie │
│...................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data depunerii operaţiunii │
│............................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    C. ................ (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ................................ (numele Autorităţii gestionare a finanţării), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    a) [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal
    b) [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal

    D. ......................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la (numele Autorităţii gestionare a finanţării), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă.

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei/ │
│Nr. │Achiziţia│activitatea prevăzută │
│crt.│ │în cadrul operaţiunii │
│ │ │*1) │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘

        *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare

        Numele şi prenumele*: ................
        * se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului

        Funcţia: .............................
        Semnătura ............................
        Pentru proiectele pentru care se solicită rambursarea TVA
    3. h.bis Addendum la
        DECLARAŢIA
        privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi
        efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre
        finanţare din Fondul pentru modernizare
     Subsemnatul ................. (numele, prenumele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea ................ (denumire proiect), la Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că MĂ ÎNCADREZ/ NU MĂ ÎNCADREZ şi în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    - persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal, pentru activităţi altele decât cele ale operaţiunii propuse spre finanţare şi cele aferente operării proiectului.

     De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că BENEFICIEZ/NU BENEFICIEZ de schemă/scheme de compensare a TVA la nivel naţional, regional sau local.
        Numele şi prenumele*): ...............
        *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului

        Funcţia: .............................
        Semnătura ............................

    ANEXA 9

        la Ghidul solicitantului
        MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
     Subsemnatul/subsemnata ........................, având funcţia de .............. în cadrul <denumire solicitant>/<denumire prestator servicii management de proiect>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului ".................", în calitate de responsabil de proiect, nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare.
        Nume şi prenume ......................
        Dată .................................
        Semnătură ............................
        Notă:
        În cazul parteneriatelor, declaraţia se va completa de liderul de parteneriat şi de fiecare membru al parteneriatului.


    ANEXA 10

        la Ghidul solicitantului
        Declaraţie privind desfăşurarea de activităţi economice
    Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ...... nr. ........., eliberată de .............., CNP ....................... având funcţia de ............, în calitate de <reprezentant legal> al <denumire solicitant>, cu sediul social în ....................... cod de înregistrare fiscală ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal şi prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declaraţii, cu prilejul depunerii Cererii de finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, declar pe propria răspundere că activităţile economice, desfăşurate de solicitantul <denumire solicitant> pe care îl reprezint, altele decât activităţile de bază considerate neeconomice*1), au un caracter strict auxiliar şi nu depăşesc 20 % din capacitatea anuală totală a beneficiarului (determinat în funcţie de natura activităţii şi de tipul de resurse necesare desfăşurării activităţii şi poate fi calculat pe baza contabilităţii timpului (capacitatea de resurse umane măsurată în orele de lucru ale angajaţilor), a intrărilor (cum ar fi materialele, echipamentele şi capitalul fix), a spaţiului şi a altor elemente relevante pentru activitatea specifică a solicitantului).
        *1) astfel cum sunt menţionate la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2022/C 414/01) - pentru solicitanţii institute naţionale, institute, centre şi staţiuni de cercetare- dezvoltare de drept public, precum şi cele menţionate la pct. 2.5 din Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat - pentru solicitanţii instituţii de învăţământ superior de drept public

        Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine încetarea contractului de finanţare, precum şi obligarea solicitantului pe care îl reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanţării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.
        Reprezentant legal
        Nume şi prenume ...................
        Dată ..............................
        Semnătură .........................

        Notă:
        În cazul parteneriatelor, declaraţia se va completa de liderul de parteneriat, şi de fiecare membru al parteneriatului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016