Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL din 4 iunie 2021  finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL din 4 iunie 2021 finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 580 din 9 iunie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 4 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 580 din 9 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul ghid se adresează partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi care participă la campania electorală pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentului ghid, prin competitor electoral se înţelege partidul politic şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ce participă la alegeri, precum şi candidatul independent.
    (2) În sensul prezentului ghid, prin candidat se înţelege persoana a cărei candidatură a rămas definitivă în condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Mandatarii financiari
    ART. 3
    (1) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021, individual sau într-o alianţă politică ori electorală, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a-şi desemna câte un mandatar financiar coordonator.
    (2) Partidul politic şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 în mai mult de un judeţ îşi desemnează, pe lângă mandatarul financiar coordonator, câte un mandatar financiar pentru fiecare judeţ.
    (3) Partidele politice care fac parte din aceeaşi alianţă desemnează împreună un singur mandatar financiar coordonator, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ghid. Acestea pot desemna aceiaşi mandatari financiari la nivel judeţean.

    ART. 4
    (1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligaţia de a încheia un contract de asistenţă de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.
    (3) Mai multe partide sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, indiferent de nivel, cu excepţia situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă.
    (4) Mai mulţi candidaţi independenţi nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar financiar.
    (5) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.
    (6) Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

    ART. 5
    În vederea înregistrării mandatarilor financiari la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi sau persoanele desemnate de către aceştia vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă, până cel mai târziu la data de 12 iunie 2021, următoarele documente:
    a) cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, în original, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut de anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice;
    b) copiile actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, sau extrase din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;
    c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice, cum ar fi copie carnet expert contabil/contabil autorizat cu viza pe anul 2021, certificat pentru conformitate cu originalul;
    d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;
    e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;
    f) copiile contractelor încheiate între partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, şi mandatarii financiari;
    g) împuternicirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent, după caz, precum şi acceptul mandatarilor financiari.


    ART. 6
    (1) Documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator se depun la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari judeţeni, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaţilor independenţi se depun la sediile structurilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) În situaţia în care partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu îşi are sediul central în municipiul Bucureşti, documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator se pot depune la structura teritorială a Autorităţii Electorale Permanente din judeţul în a cărui rază teritorială se află sediul central.
    (3) Mandatarii financiari vor fi înregistraţi numai în cazul în care sunt depuse toate documentele prevăzute la art. 5.
    (4) Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice.
    (5) La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarul financiar coordonator primeşte un cod unic de identificare al competitorului electoral, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse şi utilizate în campania electorală aparţinând competitorului electoral pe care îl reprezintă.
    (6) Numele mandatarilor financiari, codurile unice de identificare primite de către aceştia, precum şi denumirile sau numele competitorilor electorali pe care îi reprezintă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
    (7) Codurile unice de identificare prevăzute la alin. (5) sunt compuse din următoarele elemente: acronimul tipului de scrutin; acronimul corespunzător tipului de formaţiune politică sau candidatului independent, anul alegerilor şi o secvenţă unică de 4 cifre.

    ART. 7
    (1) Odată cu cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, competitorii electorali transmit Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale adresele poştale şi/sau adresele de poştă electronică, numerele de telefon şi/sau de fax pe care le vor utiliza în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi datele de contact ale mandatarilor financiari.
    (2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) va fi comunicată de îndată Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 8
    Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii principale:
    a) supervizează activitatea celorlalţi mandatari financiari ai partidului politic sau ai organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi centralizează evidenţele acestora, dacă este cazul;
    b) centralizează şi transmite, acolo unde este cazul, Autorităţii Electorale Permanente informaţiile comunicate de mandatarii financiari judeţeni privind cheltuielile electorale efectuate de către competitorul electoral, în cel mult 3 zile lucrătoare de la angajarea cheltuielilor electorale; comunicarea se va realiza prin mijloace electronice şi va cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 1;
    c) întocmeşte raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
    d) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi rapoartele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scris şi în format electronic;
    e) întocmeşte şi depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;
    f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candidaţilor care au depus contribuţii şi către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
    g) transmite Autorităţii Electorale Permanente lista conturilor şi/sau a subconturilor bancare deschise pentru campania electorală, înaintea efectuării oricărei cheltuieli electorale prin intermediul acestora;
    h) în cazul în care nu au fost desemnaţi alţi mandatari financiari îndeplineşte în mod corespunzător şi atribuţiile prevăzute la art. 9, precum şi orice alte atribuţii prevăzute de prezentul ghid.


    ART. 9
    Mandatarul financiar judeţean are următoarele obligaţii principale:
    a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare derulate prin contul destinat finanţării campaniei electorale, prevăzut la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) organizează evidenţa operaţiunilor financiare efectuate pentru campania electorală şi verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;
    c) la primirea contribuţiei electorale, verifică şi înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice;
    d) avizează angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; transmite, de îndată, mandatarului financiar coordonator, prin mijloace electronice, informaţiile prevăzute la art. 8 lit. c);
    e) efectuează operaţiunile de plăţi din contul bancar deschis la nivel judeţului unde a fost desemnat pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;
    f) îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaţilor independenţi;
    g) declară contribuţiile pentru campania electorală la structura teritorială corespondentă a Autorităţii Electorale Permanente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar;
    h) declară cheltuielile pentru campania electorală la structura teritorială corespondentă a Autorităţii Electorale Permanente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării;
    i) transmite mandatarului financiar coordonator datele şi informaţiile necesare întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul ghid.


    ART. 10
    (1) Întocmirea şi depunerea raportărilor obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă se realizează exclusiv de către mandatarul financiar coordonator.
    (2) Candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidatului independent nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator, în condiţiile legii.
    (3) În cazul neînregistrării mandatarului financiar coordonator, cheltuielile electorale nu pot fi angajate, efectuate şi rambursate.

    CAP. III
    Conturile bancare pentru campania electorală
    ART. 11
    (1) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale deschid conturi şi/sau subconturi bancare pentru campania electorală, ce se notifică Autorităţii Electorale Permanente, după cum urmează:
    a) un cont sau subcont bancar la nivel central, denumit în continuare cont central;
    b) câte un cont sau subcont bancar la nivelul fiecărui judeţ în care participă la alegeri, denumit în continuare cont judeţean.

    (2) Partidele politice care obţin venituri din subvenţii de la bugetul de stat vor deschide la nivel central un cont sau subcont bancar distinct, destinat sumelor de bani pentru finanţarea campaniei electorale transferate din contul de subvenţii de la bugetul de stat, denumit în continuare cont central de subvenţii, precum şi câte un cont sau subcont bancar distinct cu aceeaşi destinaţie la nivel judeţean, denumit în continuare cont judeţean de subvenţii.
    (3) Candidatul independent deschide un cont sau subcont bancar pentru campania electorală.

    ART. 12
    (1) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi privind campania electorală se efectuează numai prin conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală, notificate în prealabil Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Lista conturilor şi subconturilor bancare deschise pentru campania electorală se notifică Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar coordonator. Lista conturilor şi a subconturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv contul bancar deschis de către candidatul independent, va cuprinde cel puţin codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea au fost deschise.
    (3) De la data notificării Autorităţii Electorale Permanente, contul central este destinat exclusiv efectuării viramentelor contribuţiilor partidului politic provenite din sursele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-c) şi e) către conturile judeţene, precum şi efectuării operaţiunilor financiare destinate plăţii serviciilor mandatarului financiar coordonator.
    (4) De la data notificării Autorităţii Electorale Permanente conturile judeţene sunt destinate exclusiv încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacţii.
    (5) De la data notificării Autorităţii Electorale Permanente, contul central de subvenţii este destinat exclusiv efectuării viramentelor contribuţiilor partidului politic provenite din subvenţii către conturile judeţene de subvenţii.
    (6) Prin conturile judeţene de subvenţii se vor efectua plăţi ale cheltuielilor electorale exclusiv din subvenţiile transferate conform alin. (4).

    ART. 13
    (1) Alimentarea conturilor bancare pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi până la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 26 iunie 2021, ora 7,00.
    (2) Conturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidaţi a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii. Conturile bancare pentru campania electorală deschise de competitorii electorali care nu îndeplinesc condiţiile de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate vor putea fi închise după finalizarea controlului legalităţii finanţării campaniei electorale efectuat de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente.

    CAP. IV
    Contribuţiile pentru campania electorală
    SECŢIUNEA 1
    Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală
    ART. 14
    (1) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot contribui cu sume de bani la campania electorală proprie până la concurenţa limitelor totale prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor obţinute din următoarele surse de finanţare:
    a) cotizaţii ale membrilor de partid;
    b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
    c) venituri provenite din activităţi proprii, conform legii;
    d) subvenţii de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.

    (3) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani provenite din sursele de finanţare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi e) în contul central, partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.
    (4) Transferul prevăzut la alin. (3) trebuie declarat la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul central.
    (5) Declararea transferului prevăzut la alin. (3) se realizează prin transmiterea de către mandatarul financiar coordonator, prin orice mijloace, a unei copii a extrasului contului central, precum şi a centralizatorului, în format electronic, al cărui model este prevăzut de anexa nr. 3.
    (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător transferurilor efectuate din subvenţii în contul central de subvenţii.

    ART. 15
    (1) Partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate transfera, din contul central, respectiv contul central de subvenţii, prin intermediul mandatarului financiar coordonator, sume de bani în conturile judeţene sau în conturile judeţene de subvenţii, după caz, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuţiilor electorale de la nivelul respectiv.
    (2) Fondurile transferate din contul central în conturile judeţene trebuie declarate la structura teritorială corespondentă a Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar judeţean, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin. (5).
    (3) Ordinele de plată privind transferurile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă menţiuni privind circumscripţia electorală şi funcţia eligibilă pentru care se virează contribuţia.

    ART. 16
    Declaraţia privind indicarea sursei contribuţiei partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prevăzută la art. 28 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă referire la tipul sursei de venit: cotizaţie, donaţie, venit provenit din activităţi proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice sau subvenţii de la bugetul de stat, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Contribuţiile candidaţilor
    ART. 17
    (1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:
    a) venituri proprii ale acestora;
    b) donaţii primite de la persoane fizice;
    c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit.

    (2) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile judeţene numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, până cel mai târziu la data încheierii campaniei electorale.
    (3) Limitele maxime ale contribuţiilor ce pot fi depuse sau virate de către candidaţi sau de către mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean în conturile judeţene sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul judeţean, candidatul trebuie să predea mandatarului financiar judeţean o declaraţie privind provenienţa contribuţiei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice.
    (5) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse de către mandatarii financiari judeţeni în conturile judeţene, pe baza împuternicirii scrise a candidaţilor şi a declaraţiilor privind sursa de provenienţă a contribuţiei; împuternicirea scrisă va cuprinde numele şi prenumele candidatului, codul numeric personal al candidatului, funcţia pentru care candidează, circumscripţia electorală şi judeţul. Este suficientă o singură împuternicire pentru toate operaţiunile.
    (6) Ordinele de plată şi foile de vărsământ ale contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu menţiunea „contribuţie pentru campania electorală“, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal al candidatului pentru care se depune contribuţia pentru campania electorală.
    (7) Declararea contribuţiei candidatului pentru campania electorală se realizează prin transmiterea de către mandatarul financiar judeţean a centralizatorului în format electronic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării sumei de bani în contul judeţean.
    (8) În cazul listei de candidaţi pentru consiliul local, contribuţiile pot fi depuse de către orice candidat din lista formaţiunii politice.

    ART. 18
    (1) Donaţiile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală pot proveni doar de la persoane fizice.
    (2) La acceptarea donaţiilor, indiferent de modul şi forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice şi să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.
    (3) Donaţiile primite de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţii ale donatorilor privind sursa acestora.

    ART. 19
    (1) Donaţiile primite de candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să fie însoţite de documente justificative.
    (2) Sunt documente justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează donaţiile, valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum şi identitatea părţilor, însoţite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (3) În cazul donaţiilor efectuate prin intermediul unui cont sau subcont bancar ori prin intermediul sistemelor de plăţi online se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donaţiei şi a acceptării acesteia, însoţite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum şi de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (4) Documentele justificative ale donaţiilor autentice primite de către candidaţi conform alin. (1) sunt înscrisurile autentice.
    (5) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 20
    (1) Împrumuturile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală pot avea ca obiect numai sume de bani şi pot fi contractate numai cu persoane fizice şi/sau instituţii de credit.
    (2) Împrumuturile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală vor fi efectuate şi restituite doar prin virament bancar.

    ART. 21
    (1) Este interzisă finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică şi în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice, conform legii.
    (2) Finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română este interzisă conform legii.
    (3) Este interzisă, conform legii, finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română sau a unor persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia persoanelor fizice cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (4) Este interzisă, conform legii, primirea de donaţii pentru campania electorală de către candidaţi din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetăţenia română, cu excepţia celor primite din partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (5) Nu pot fi primite donaţii care au alt obiect decât sume de bani şi nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanţarea campaniei electorale.

    CAP. V
    Cheltuielile electorale
    ART. 22
    (1) Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către competitorii electorali, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să fie plătite numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;
    b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar, conform prezentului ghid;
    c) să nu depăşească plafoanele prevăzute în anexa nr. 2;
    d) să fie efectuate numai pentru promovarea candidaţilor şi a programelor electorale proprii.

    (3) Cheltuielile pentru campania electorală nu pot fi mai mari decât contribuţiile electorale depuse.

    ART. 23
    (1) Cheltuielile pentru campania electorală pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 11.
    (2) Mandatarii financiari pot realiza operaţiuni financiare aferente campaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor de conducere ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv a candidatului independent. Se poate acorda o singură împuternicire pentru toate operaţiunile.
    (3) Mandatarul financiar poate efectua plăţi ale cheltuielilor electorale şi prin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie şi al sistemelor electronice de plată la distanţă de tipul online banking şi/sau mobile banking.
    (4) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală şi vor menţiona, în mod obligatoriu, circumscripţia electorală şi funcţia eligibilă.
    (5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu menţiuni privind numărul facturii, tipul de material de propagandă electorală sau serviciu aferent campaniei electorale, precum şi circumscripţia electorală şi funcţia eligibilă pentru care se face cheltuiala.
    (6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formaţiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul financiar coordonator aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente valoarea şi destinaţia acesteia conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în format electronic, centralizat, conform anexei nr. 1.
    (7) Emiterea facturilor se va face cel mai târziu până la data încheierii campaniei electorale, respectiv data de 26 iunie 2021, ora 7,00. Facturile emise după această dată nu vor fi luate în considerare pentru rambursarea cheltuielilor electorale.

    ART. 24
    (1) În campania electorală competitorii electorali pot utiliza contribuţiile pentru campania electorală numai pentru categoriile de cheltuieli prevăzute de art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi limitele prevăzute în anexa nr. 5.
    (2) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi de către candidaţii independenţi.
    (3) Accesul partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit, conform art. 68 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021, clar identificat;
    b) este utilizat în perioada 12 iunie 2021-26 iunie 2021, ora 7,00;
    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

    (2) În campania electorală, partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot finanţa numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
    a) afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură;
    b) spoturi electorale şi materiale audiovizuale electorale, difuzate de mass-media audiovizuală, gratuit sau contra cost, după caz;
    c) publicitate în presa scrisă;
    d) materiale de propagandă electorală online;
    e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

    (3) Prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi şi foi volante.
    (4) În campania electorală sunt permise şi următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru comunicarea cu alegătorii prin intermediul serviciilor de telefonie şi internet, în condiţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    b) cheltuieli de transport şi cazare ale candidaţilor, în cadrul circumscripţiei electorale în care candidează;
    c) cheltuieli de cazare şi transport ale voluntarilor din echipa de campanie şi/sau ale membrilor partidului politic, necesare bunei organizări şi desfăşurări a activităţilor de campanie electorală;
    d) cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente necesare bunei organizări şi desfăşurări a activităţilor de campanie electorală;
    e) cheltuieli pentru vestimentaţia voluntarilor din echipa de campanie şi/sau a membrilor partidului politic inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral;
    f) cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale.

    (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) fac parte din categoria cheltuielilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Materialele de propagandă electorală
    ART. 26
    (1) Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise, sub sancţiunea prevăzută de lege.
    (2) Următoarele tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală nu pot fi finanţate în campania electorală:
    a) utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaţilor, precum şi orice alte referiri la competitorii electorali;
    b) utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar;
    c) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;
    d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

    (3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
    (4) În campania electorală, partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi le este interzisă efectuarea de cheltuieli în legătură cu oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect, a măştilor, a dezinfectanţilor, a odorizantelor auto, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoşelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleţilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a ţigărilor şi a altor asemenea produse.

    ART. 27
    (1) Competitorii electorali au obligaţia de a imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală tipărite prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a), c) şi e), următoarele date:
    a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei din care acesta face parte sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz;
    b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
    c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator;
    d) tirajul, pentru materialele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) şi e).

    (2) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audiovideo, mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), sub sancţiunea prevăzută de lege.
    (3) Până la data de 27 iulie 2021, ora 17,00, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora, sub sancţiunea prevăzută de lege. Declaraţiile vor fi transmise la structurile teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente din judeţele în care competitorii electorali participă la alegeri.

    CAP. VII
    Raportarea contribuţiilor şi cheltuielilor electorale
    ART. 28
    (1) Până la data de 13 iulie 2021, ora 17,00, mandatarul financiar coordonator al fiecărui competitor electoral este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic, următoarele documente:
    a) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se semnează şi se datează de către mandatarul financiar coordonator;
    b) declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice; declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale se întocmeşte pentru întreaga formaţiune politică, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    c) declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice; declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    d) declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 la Normele metodologice; declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    e) lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania electorală;
    f) declaraţiile candidatului privind provenienţa contribuţiilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice;
    g) formularele de înregistrare a contribuitorilor la campania electorală, al căror model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice; se anexează documentele justificative privind sursa de provenienţă a contribuţiei electorale;
    h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidatului;
    i) declaraţia reprezentantului legal al partidului politic sau al organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activităţii curente.

    (2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit pentru partidul politic la nivel central va fi semnat şi datat de către mandatarul financiar coordonator şi va fi întocmit pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean.
    (3) Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale se publică prin grija Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul finantarepartide.ro.

    ART. 29
    În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi înregistrează datorii, aceştia au obligaţia să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice.

    CAP. VIII
    Rambursarea cheltuielilor electorale
    ART. 30
    (1) Partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care obţine, individual sau întro alianţă, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale are dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate.
    (2) Procentul prevăzut la alin. (1) se calculează prin raportare la totalul voturilor valabil exprimate în data de 27 iunie 2021, rezultat prin însumarea tuturor voturilor valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, atât pentru alegerea primarilor, cât şi pentru alegerea consiliului local.
    (3) Partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţine procentul prevăzut la alin. (1), însă obţine, individual sau într-o alianţă, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel judeţean are dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în judeţul respectiv.
    (4) Procentul prevăzut la alin. (3) se calculează prin raportare la totalul voturilor valabil exprimate în data de 27 iunie 2021, rezultat prin însumarea tuturor voturilor valabil exprimate în judeţul respectiv pentru alegerea primarilor, la care se adaugă, în cazul judeţului Dâmboviţa, totalul voturilor valabil exprimate pentru alegerea consiliului local.
    (5) Cheltuielile efectuate într-o circumscripţie electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obţinut cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate pentru funcţia la care a candidat.

    ART. 31
    Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în judeţele în care au loc alegeri locale parţiale în data de 27 iunie 2021, prevăzută la art. 48 alin. (4)-(6) şi (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege.

    ART. 32
    (1) După publicarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până la data de 28 iulie 2021, ora 17,00, mandatarul financiar coordonator depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative.
    (2) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate în perioada 12 iunie 2021-26 iunie 2021, ora 7,00, şi plătite până cel târziu în data de 28 iulie 2021.
    (3) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se depune la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator.
    (4) Cererea de rambursare depusă după data de 28 iulie 2021 nu este luată în considerare.
    (5) Dacă pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare faţă de cele prevăzute în prezentul ghid, termenul prevăzut la art. 58 alin. (3) din Normele metodologice se prelungeşte cu 15 zile.
    (6) Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, nesemnarea acesteia de către candidatul independent sau reprezentantul legal al partidului politic ori împuternicitul acestuia, conform statutului, după caz, încălcarea obligaţiei de a depune documentele prevăzute de art. 54 din Normele metodologice, lipsa documentelor justificative sau caracterul incomplet al acestora, precum şi nedepunerea eventualelor declaraţii şi documente suplimentare solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
    (7) Lipsa rapoartelor, declaraţiilor şi a documentelor justificative, precum şi încălcarea prevederilor legale privind finanţarea campaniei electorale atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
    (8) Nu se rambursează:
    a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depăşesc plafoanele stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanţate din alte surse decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanţate din subvenţii primite de la bugetul de stat.


    ART. 33
    (1) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio şi televiziune, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi câte o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) declaraţie privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la Normele metodologice, şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.

    (2) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie privind data apariţiei publicaţiei şi tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) câte un exemplar al fiecărei publicaţii.

    (3) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la Normele metodologice, şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.

    (4) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.

    (5) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea afişelor electorale, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a afişelor electorale şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) lista de distribuţie a afişelor electorale, cuprinzând numărul de afişe electorale din fiecare localitate, şi orice alte documente justificative privind distribuţia acestora;
    f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiş electoral.

    (6) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) lista de distribuţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justificative privind distribuţia acestora;
    f) câte un exemplar al fiecărui tip de broşură, pliant şi material tipărit de propagandă electorală.

    (7) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru închirierea de spaţii şi echipamente, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) fotografii ale spaţiilor şi ale echipamentelor închiriate.

    (8) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie a reprezentantului legal al formaţiunii politice privind numărul de participanţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la Normele metodologice, şi orice alte documente justificative privind organizarea evenimentului, precum liste de prezenţă.

    (9) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală aferente serviciilor de telefonie şi internet, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (10) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru transportul şi cazarea candidaţilor, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (11) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru hrana, transportul şi cazarea voluntarilor şi membrilor partidului politic, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (12) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic, inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) proces-verbal de recepţie a vestimentaţiei şi/sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.

    (13) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) contractele încheiate;
    c) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    d) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (14) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile sau contractele, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (15) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la rubrica informaţii va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii. Aceste menţiuni pot fi prescurtate.

    ART. 34
    (1) Copiile exemplarelor originale ale documentelor justificative sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituie mandatarilor financiari, după finalizarea controlului veniturilor şi cheltuielilor electorale.
    (3) Depunerea documentelor şi restituirea exemplarelor originale ale acestora se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.

    ART. 35
    Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin intermediul mandatarilor financiari coordonatori, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi sumele necheltuite, conform listei depuse la Autoritatea Electorală Permanentă.

    ART. 36
    Prevederile prezentului ghid se aplică în mod corespunzător alianţelor politice.

    ART. 37
    (1) Mandatarii financiari ai partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care fac parte din alianţe electorale vor întocmi, vor semna şi vor data raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru formaţiunea pe care o reprezintă.
    (2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit pentru o alianţă electorală va fi semnat şi datat de către mandatarul financiar coordonator al alianţei electorale şi va fi întocmit pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari ai fiecărui partid politic care face parte din alianţa electorală.
    (3) Pentru lista de consilieri locali, fiecare partid politic şi/sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care face parte din alianţa electorală poate depune contribuţii, în conturile bancare pentru campania electorală, proporţional cu numărul de candidaţi propuşi din listă.
    (4) Pe materialele de propagandă electorală tipărite ale alianţelor electorale se va imprima codul unic de identificare al partidului politic care face cheltuiala.

    CAP. IX
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 38
    Faptele care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sancţiunile aferente, în contextul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale parţiale din anul 2021, sunt descrise în anexa nr. 6 la prezentul ghid.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 39
    (1) Documentele şi raportările prevăzute de prezentul ghid se depun sau se transmit la Autoritatea Electorală Permanentă după cum urmează:
    a) documentele şi raportările pe suport hârtie ale formaţiunilor politice şi ale mandatarilor financiari ai acestora privind finanţarea campaniei electorale prin conturile bancare deschise la nivel central pot fi depuse la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente;
    b) documentele şi raportările pe suport hârtie ale formaţiunilor politice şi ale mandatarilor financiari ai acestora privind finanţarea campaniei electorale prin conturile bancare deschise la nivel judeţean pot fi depuse la sediile structurilor teritoriale corespondente ale Autorităţii Electorale Permanente, după caz;
    c) documentele şi comunicările pe suport hârtie ale candidaţilor independenţi şi ale mandatarilor financiari ai acestora se depun la sediile structurilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente, după caz;
    d) documentele şi raportările electronice prevăzute la lit. a) se transmit la adresa de e-mail contact@finantarepartide.ro;
    e) documentele şi raportările electronice prevăzute la lit. b) şi c) se transmit la adresele de e-mail ale structurilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ghid.

    (2) Solicitările de clarificare şi întrebările formaţiunilor politice, ale candidaţilor independenţi şi ale mandatarilor financiari pot fi transmise la adresa de e-mail contact@finantarepartide.ro.

    ART. 40
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Informaţiile privind cheltuielile electorale ce se comunică Autorităţii Electorale Permanente în 3 zile lucrătoare de la data angajării acestora

┌───────────┬────────────┬────────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[conform │ │ │ │ │ │Circumscripţia│ │
│ │art. 38 │ │ │ │ │Numele │electorală │Funcţia │
│ │alin. (2) │ │ │Valoarea în│Data │mandatarului│pentru care │pentru │
│Denumirea │din Legea │Nume │Număr │lei a │angajării │financiar │s-a efectuat │care s-a │
│formaţiunii│nr. 334/ │furnizor│şi dată│cheltuielii│cheltuielii│care a vizat│cheltuiala │efectuat │
│politice │2006, │ │factură│electorale │electorale │angajarea │electorală │cheltuiala│
│ │republicată,│ │ │ │ │cheltuielii │(Se va înscrie│electorală│
│ │cu │ │ │ │ │electorale │denumirea │ │
│ │modificările│ │ │ │ │ │judeţului.) │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘    ANEXA 2

    la ghid
    Limitele maxime ale contribuţiilor electorale în campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021

┌─────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │ │Limita maximă │Limita │
│ │Circumscripţia│Tipul │la nivelul │maximă la│
│Judeţul │electorală │candidaturii│circumscripţiei│nivelul │
│ │ │ │electorale │judeţului│
│ │ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│Judeţul Alba │Ciuruleasa │ │ │22.300 │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna Meteş │Primar │11.150 │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul Arad │Comuna Zăbrani│Primar │11.150 │11.150 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│Judeţul Argeş│Aninoasa │ │ │22.300 │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna Rociu │Primar │11.150 │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul Bacău│Comuna Tamaşi │Primar │11.150 │11.150 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Comuna Şinca │Primar │11.150 │11.150 │
│Braşov │Nouă │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Comuna Viziru │Primar │11.150 │11.150 │
│Brăila │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Oraşul Bocşa │Primar │15.610 │15.610 │
│Caraş-Severin│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna Cuza │Primar │11.150 │ │
│Judeţul │Vodă │ │ │ │
│Călăraşi ├──────────────┼────────────┼───────────────┤22.300 │
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│ │Frumuşani │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Comuna Ozun │Primar │11.150 │11.150 │
│Covasna │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│Judeţul │Braniştea │ │ │ │
│Dâmboviţa ├──────────────┼────────────┼───────────────┤13.380 │
│ │Comuna Cojasca│Consiliu │2.230 │ │
│ │ │local │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Oraşul Filiaşi│Primar │15.610 │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna Catane │Primar │11.150 │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna Sadova │Primar │11.150 │ │
│Judeţul Dolj ├──────────────┼────────────┼───────────────┤60.210 │
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│ │Terpeziţa │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│ │Ostroveni │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Oraşul Târgu │Primar │15.610 │15.610 │
│Galaţi │Bujor │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul Gorj │Comuna │Primar │11.150 │11.150 │
│ │Bumbeşti-Piţic│ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna Burjuc │Primar │11.150 │ │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│Judeţul │Comuna Romos │Primar │11.150 │33.450 │
│Hunedoara ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna │Primar │11.150 │ │
│ │Sarmizegetusa │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna Gura │Primar │11.150 │ │
│Judeţul │Ialomiţei │ │ │ │
│Ialomiţa ├──────────────┼────────────┼───────────────┤22.300 │
│ │Comuna Ion │Primar │11.150 │ │
│ │Roată │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Oraşul │Primar │15.610 │ │
│Judeţul Ilfov│Bragadiru │ │ │26.760 │
│ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │Comuna Găneasa│Primar │11.150 │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Comuna Obârşia│Primar │11.150 │11.150 │
│Mehedinţi │de Câmp │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul Olt │Comuna │Primar │11.150 │11.150 │
│ │Deveselu │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Comuna Şotrile│Primar │11.150 │11.150 │
│Prahova │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul Sălaj│Oraşul Şimleu │Primar │15.610 │15.610 │
│ │Silvaniei │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul │Oraşul Vicovu │Primar │15.610 │15.610 │
│Suceava │de Sus │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│Judeţul Timiş│Comuna Voiteg │Primar │11.150 │11.150 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │Comuna Scundu │Primar │11.150 │ │
│Judeţul ├──────────────┼────────────┼───────────────┤22.300 │
│Vâlcea │Comuna │Primar │11.150 │ │
│ │Slătioara │ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    la ghid
    Centralizatorul transferurilor aferente campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

┌────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │Finanţare privată (activitate │Finanţare publică (subvenţie) │Data│
│ │ │ │curentă) │ │ │
│ │ │ ├────────┬────┬────────────┬────┼─────────┬────┬────────────┬────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Transfer │ │ │ │ │
│ │ │ │Transfer│ │ │ │din │ │Transfer din│ │ │
│ │ │ │din │ │Transfer din│ │contul │ │contul │ │ │
│Nr. │Tip │Competitor│contul │ │contul │ │central │ │central de │ │ │
│crt.│competitor│electoral │curent │ │central de │ │de │ │campanie de │ │ │
│ │ │ │central │Suma│campanie în │Suma│subvenţie│Suma│subvenţie în│Suma│ │
│ │ │ │în │ │contul de │ │în contul│ │contul de │ │ │
│ │ │ │contul │ │campanie al │ │central │ │campanie de │ │ │
│ │ │ │central │ │organizaţiei│ │de │ │subvenţie al│ │ │
│ │ │ │de │ │judeţene │ │campanie │ │organizaţiei│ │ │
│ │ │ │campanie│ │ │ │de │ │judeţene │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │subvenţie│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴────────┴────┴────────────┴────┴─────────┴────┴────────────┴────┴────┘    ANEXA 4

    la ghid
    Centralizator al contribuţiilor electorale ale candidaţilor

┌────┬─────┬────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Funcţia pentru│Suma şi sursa │ │Data │
│ │ │Numele şi │care │contribuţiei │ │încasării │
│Nr. │ │prenumele │candidează şi │ │Total │contribuţiei│
│crt.│Judeţ│candidatului│circumscripţia├────────┬───────┬────────┤contribuţie│în contul │
│ │ │care a depus│electorală în │Venituri│ │ │ │bancar de │
│ │ │contribuţia │care │proprii │Donaţie│Împrumut│ │campanie │
│ │ │ │candidează │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴────────────┘    ANEXA 5

    la ghid
    Limitele maxime ale fiecărei categorii de cheltuieli

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Limita maximă│ │ │ │ │Limita maximă│ │
│ │a │ │ │ │Limita maximă│a │ │
│ │cheltuielilor│Limita maximă│ │ │a │cheltuielilor│ │
│ │pentru │a │ │ │cheltuielilor│prevăzute de │ │
│ │producţia şi │cheltuielilor│Limita maximă│Limita maximă│pentru │art. 38 alin.│ │
│ │difuzarea │pentru │a │a │broşuri, │(2) lit. f) │Cheltuieli│
│ │materialelor │producţia şi │cheltuielilor│cheltuielilor│pliante şi │din Legea nr.│pentru │
│Judeţul │de propagandă│difuzarea │pentru │pentru afişe │alte │334/2006, │comisioane│
│ │electorală la│materialelor │cercetări │electorale │materiale de │republicată, │bancare │
│ │radio, │de propagandă│sociologice │(lei) │propagandă │cu │ │
│ │televiziune │electorală │(lei) │ │electorală │modificările │ │
│ │şi în presa │online │ │ │tipărite │şi │ │
│ │scrisă │(lei) │ │ │(lei) │completările │ │
│ │(lei) │ │ │ │ │ulterioare │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Alba │8.920 │6.690 │6.690 │4.460 │11.150 │6.690 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Arad │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Argeş│8.920 │6.690 │6.690 │4.460 │11.150 │6.690 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Bacău│4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
│Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
│Brăila │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │6.244 │4.683 │4.683 │3.122 │7.805 │4.683 │Variabil │
│Caraş-Severin│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │8.920 │6.690 │6.690 │4.460 │11.150 │6.690 │Variabil │
│Călăraşi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
│Covasna │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │5.352 │4.014 │4.014 │2.676 │6.690 │4.014 │Variabil │
│Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Dolj │24.084 │18.063 │18.063 │12.042 │30.105 │18.063 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │6.244 │4.683 │4.683 │3.122 │7.805 │4.683 │Variabil │
│Galaţi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Gorj │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │13.380 │10.035 │10.035 │6.690 │16.725 │10.035 │Variabil │
│Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │8.920 │6.690 │6.690 │4.460 │11.150 │6.690 │Variabil │
│Ialomiţa │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Ilfov│10.704 │8.028 │8.028 │5.352 │13.380 │8.028 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
│Mehedinţi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Olt │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
│Prahova │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Sălaj│6.244 │4.683 │4.683 │3.122 │7.805 │4.683 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │6.244 │4.683 │4.683 │3.122 │7.805 │4.683 │Variabil │
│Suceava │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul Timiş│4.460 │3.345 │3.345 │2.230 │5.575 │3.345 │Variabil │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Judeţul │8.920 │6.690 │6.690 │4.460 │11.150 │6.690 │Variabil │
│Vâlcea │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘    ANEXA 6

    la ghid
    Contravenţii şi sancţiuni

┌────┬──────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Descrierea faptei │Sancţiunea │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nerespectarea condiţiilor │ │
│ │privind cheltuielile │ │
│ │aferente campaniilor │ │
│ │electorale, respectiv: │ │
│ │a) să provină numai din │ │
│ │contribuţii ale │Avertisment │
│ │candidaţilor sau ale │sau amendă de│
│ │formaţiunilor politice; │la 15.000 lei│
│ │b) să fie angajate numai │la 50.000 lei│
│ │cu viza prealabilă a │şi │
│1. │mandatarului financiar │confiscarea │
│ │competent; │sumelor de │
│ │c) să se încadreze în │bani ce fac │
│ │limitele prevăzute de │obiectul │
│ │lege; │contravenţiei│
│ │d) să fie efectuate de │ │
│ │competitori electorali │ │
│ │numai pentru promovarea │ │
│ │candidaţilor şi a │ │
│ │programelor electorale │ │
│ │proprii. │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nerespectarea obligaţiei │Avertisment │
│ │privind încasarea │sau amendă de│
│ │contribuţiilor electorale │la 15.000 lei│
│ │şi plata cheltuielilor │la 50.000 lei│
│2. │electorale numai prin │şi │
│ │intermediul conturilor │confiscarea │
│ │bancare notificate în │sumelor de │
│ │prealabil Autorităţii │bani ce fac │
│ │Electorale Permanente │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Depunerea sau virarea │la 15.000 lei│
│ │contribuţiilor pentru │la 50.000 lei│
│3. │campania electorală de │şi │
│ │către alte persoane decât │confiscarea │
│ │cele prevăzute de lege │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nedeclararea │Avertisment │
│4. │transferurilor fondurilor │sau amendă de│
│ │în contul bancar de │la 15.000 lei│
│ │campanie │la 50.000 lei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Transferul în conturile │la 15.000 lei│
│ │bancare pentru campania │la 50.000 lei│
│5. │electorală al aportului │şi │
│ │financiar al formaţiunii │confiscarea │
│ │nepolitice asociate cu │sumelor de │
│ │partidul politic │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │Depăşirea limitelor maxime│la 50.000 lei│
│6. │ale contribuţiilor │şi │
│ │candidaţilor pentru │confiscarea │
│ │campania electorală │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │Depunerea sau virarea în │lei, │
│ │conturile bancare pentru │confiscarea │
│7. │campania electorală a unor│sumelor de │
│ │contribuţii/transferuri │bani ce fac │
│ │pentru campanie care │obiectul │
│ │provin din surse nelegale │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de │ │
│ │către candidat sau │ │
│ │partidul politic de a │ │
│ │preda mandatarului │ │
│ │financiar o declaraţie cu │ │
│ │indicarea sursei │Avertisment │
│8. │contribuţiei, conform │sau amendă de│
│ │modelului legal aprobat, │la 15.000 lei│
│ │în cel mult 3 zile │la 50.000 lei│
│ │lucrătoare de la data │ │
│ │depunerii sau virării unei│ │
│ │sume de bani în contul │ │
│ │bancar notificat pentru │ │
│ │campania electorală │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei │ │
│ │mandatarului financiar de │ │
│ │a aduce la cunoştinţa │ │
│ │Autorităţii Electorale │Avertisment │
│9. │Permanente contribuţia │sau amendă de│
│ │pentru campania │la 15.000 lei│
│ │electorală, în cel mult 3 │la 50.000 lei│
│ │zile lucrătoare de la data│ │
│ │încasării în contul bancar│ │
│ │notificat │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei │ │
│ │mandatarului financiar de │ │
│ │a aduce la cunoştinţa │ │
│ │Autorităţii Electorale │ │
│ │Permanente, în cel mult 3 │ │
│ │zile lucrătoare de la data│ │
│ │angajării cheltuielii de │Avertisment │
│10. │către formaţiunea politică│sau amendă de│
│ │sau de către candidat, │la 15.000 lei│
│ │după caz, a valorii şi │la 50.000 lei│
│ │destinaţiei acesteia │ │
│ │conform art. 38 alin. (2) │ │
│ │din Legea nr. 334/2006, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Depunerea şi utilizarea │sau amendă de│
│ │contribuţiilor electorale │la 15.000 lei│
│ │pentru efectuarea de │la 50.000 lei│
│11. │cheltuieli în conturile │şi │
│ │bancare pentru campania │confiscarea │
│ │electorală după data de 26│sumelor de │
│ │iunie 2021, ora 7,00 │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Depăşirea limitelor maxime│la 15.000 lei│
│ │ale contribuţiilor pentru │la 50.000 lei│
│12. │campania electorală de │şi │
│ │către competitorii │confiscarea │
│ │electorali │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Finanţarea campaniei │ │
│ │electorale, în mod direct │ │
│ │sau indirect, de către │ │
│ │persoane fizice care nu au│Avertisment │
│ │cetăţenia română sau de │sau amendă de│
│ │către persoane juridice de│la 10.000 lei│
│ │altă naţionalitate decât │la 25.000 lei│
│ │cea română, cu excepţia │şi │
│13. │finanţării de către │confiscarea │
│ │cetăţenii statelor membre │sumelor de │
│ │ale Uniunii Europene care │bani ce fac │
│ │au domiciliul în România │obiectul │
│ │şi deţin calitatea de │contravenţiei│
│ │membru al partidului │ │
│ │politic la a cărui │ │
│ │campanie electorală │ │
│ │contribuie financiar │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Finanţarea în orice mod a │ │
│ │campaniei electorale a │ │
│ │unui partid, a unei │ │
│ │alianţe a acestora sau a │ │
│ │unui candidat independent │ │
│ │de către o autoritate │ │
│ │publică, instituţie │ │
│ │publică, regie autonomă, │ │
│ │companie naţională, │ │
│ │societate reglementată de │Avertisment │
│ │Legea societăţilor nr. 31/│sau amendă de│
│ │1990, republicată, cu │la 10.000 lei│
│ │modificările şi │la 25.000 lei│
│ │completările ulterioare, │şi │
│14. │ori instituţie de credit, │confiscarea │
│ │la care sunt acţionari │sumelor de │
│ │majoritari statul sau │bani ce fac │
│ │unităţi │obiectul │
│ │administrativ-teritoriale,│contravenţiei│
│ │ori de către societăţi │ │
│ │reglementate de Legea nr. │ │
│ │31/1990, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │care, cu 12 luni înainte │ │
│ │de începerea campaniei │ │
│ │electorale, au desfăşurat │ │
│ │activităţi finanţate din │ │
│ │fonduri publice │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Finanţarea în orice mod a │sau amendă de│
│ │campaniei electorale a │la 10.000 lei│
│ │unui partid, a unei │la 25.000 lei│
│15. │alianţe a acestora sau a │şi │
│ │unui candidat independent │confiscarea │
│ │de către sindicate, culte │sumelor de │
│ │religioase, asociaţii ori │bani ce fac │
│ │fundaţii │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Utilizarea de către │la 10.000 lei│
│ │competitorii electorali a │la 25.000 │
│ │oricăror tipuri de │lei, │
│ │materiale de propagandă │confiscarea │
│16. │electorală în campania │sumelor de │
│ │electorală care nu sunt │bani ce fac │
│ │prevăzute de Legea nr. 334│obiectul │
│ │/2006, republicată, cu │contravenţiei│
│ │modificările şi │şi │
│ │completările ulterioare │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │Avertisment │
│ │obligaţiei de a imprima pe│sau amendă de│
│17. │materialele de propagandă │la 10.000 lei│
│ │electorală menţiunile │la 25.000 lei│
│ │obligatorii prevăzute de │ │
│ │lege │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Utilizarea de către │sau amendă de│
│ │competitorii electorali a │la 10.000 lei│
│ │materialelor de propagandă│la 25.000 lei│
│18. │electorală ale căror │şi │
│ │costuri au fost suportate │confiscarea │
│ │parţial sau integral de │sumelor de │
│ │alte persoane │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a declara │ │
│ │Autorităţii Electorale │ │
│ │Permanente, prin │Avertisment │
│ │mandatarul financiar │sau amendă de│
│19. │coordonator, numărul de │la 10.000 lei│
│ │materiale de propagandă │la 25.000 lei│
│ │electorală produse şi │ │
│ │utilizate, defalcat pe │ │
│ │categorii, până cel mai │ │
│ │târziu în data de 13 iulie│ │
│ │2021 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │ │lei, │
│ │Depăşirea limitelor maxime│confiscarea │
│20. │ale cheltuielilor │sumelor de │
│ │electorale │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Nerespectarea obligaţiei │la 15.000 lei│
│ │de a efectua cheltuieli │la 50.000 lei│
│21. │electorale numai prin │şi │
│ │conturile deschise pentru │confiscarea │
│ │campania electorală │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │Utilizarea contribuţiilor │lei, │
│ │în campania electorală │confiscarea │
│22. │pentru alte destinaţii │sumelor de │
│ │decât cele prevăzute în │bani ce fac │
│ │mod expres de lege │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │Utilizarea contribuţiilor │lei, │
│ │pentru campania electorală│confiscarea │
│23. │cu depăşirea cuantumurilor│sumelor de │
│ │admise pentru destinaţiile│bani ce fac │
│ │prevăzute în mod expres de│obiectul │
│ │lege │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a depune la │ │
│ │Autoritatea Electorală │Avertisment │
│ │Permanentă o declaraţie │sau amendă de│
│24. │privind respectarea │la 10.000 lei│
│ │plafoanelor de cheltuieli │la 25.000 lei│
│ │prevăzute de lege, conform│ │
│ │modelului legal aprobat, │ │
│ │până cel mai târziu la │ │
│ │data de 13 iulie 2021 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali, │ │
│ │mandatarii financiari şi/ │ │
│ │sau terţele persoane │ │
│ │fizice/juridice a │ │
│ │obligaţiei de a pune la │Avertisment │
│25. │dispoziţia │sau amendă de│
│ │reprezentanţilor │la 15.000 lei│
│ │Autorităţii Electorale │la 50.000 lei│
│ │Permanente documentele şi │ │
│ │informaţiile solicitate, │ │
│ │în termen de cel mult 15 │ │
│ │zile de la data │ │
│ │solicitării │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │mandatarii financiari │ │
│ │coordonatori a obligaţiei │ │
│ │de a depune la Autoritatea│ │
│ │Electorală Permanentă │ │
│ │documentele obligatorii │Avertisment │
│26. │prevăzute la art. 47 alin.│sau amendă de│
│ │(1) din Legea nr. 334/ │la 15.000 lei│
│ │2006, republicată, cu │la 50.000 lei│
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │în termen de 15 zile de la│ │
│ │data desfăşurării │ │
│ │alegerilor │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nedepunerea la Autoritatea│ │
│ │Electorală Permanentă, în │ │
│ │termen de 30 zile de la │ │
│ │data încheierii campaniei │ │
│ │electorale, de către │Avertisment │
│ │competitorii electorali a │sau amendă de│
│27. │declaraţiei cuprinzând │la 10.000 lei│
│ │informaţii privind │la 25.000 lei│
│ │descrierea materialelor de│ │
│ │propagandă electorală │ │
│ │online, producţia, │ │
│ │perioada şi spaţiul de │ │
│ │difuzare a acestora │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │mandatarii financiari │ │
│ │coordonatori a obligaţiei │Avertisment │
│28. │de a depune la Autoritatea│sau amendă de│
│ │Electorală Permanentă │la 15.000 lei│
│ │declaraţiile privind │la 50.000 lei│
│ │indicarea sursei │ │
│ │contribuţiilor electorale │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │partidele politice, │ │
│ │alianţele politice şi │ │
│ │organizaţiile cetăţenilor │ │
│ │români aparţinând │Avertisment │
│29. │minorităţilor naţionale a │sau amendă de│
│ │obligaţiei de a restitui │la 10.000 lei│
│ │candidaţilor sumele de │la 50.000 lei│
│ │bani necheltuite şi/sau │ │
│ │rambursate de către │ │
│ │Autoritatea Electorală │ │
│ │Permanentă │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Neîndeplinirea sau │ │
│ │îndeplinirea │Avertisment │
│30. │necorespunzătoare de către│sau amendă de│
│ │mandatarul financiar a │la 10.000 lei│
│ │atribuţiilor care îi revin│la 50.000 lei│
│ │potrivit legii │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Neînregistrarea │Avertisment │
│31. │mandatarului financiar în │sau amendă de│
│ │termenul prevăzut de lege │la 15.000 lei│
│ │ │la 25.000 lei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de a│ │
│ │raporta trimestrial │ │
│ │Autorităţii Electorale │Avertisment │
│ │Permanente stadiul │sau amendă de│
│32. │achitării datoriilor │la 10.000 lei│
│ │înregistrate în campania │la 25.000 lei│
│ │electorală până la data │ │
│ │achitării integrale a │ │
│ │acestora │ │
└────┴──────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 7

    la ghid
    LISTA
    adreselor de e-mail ale structurilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente din judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în data de 27 iunie 2021

┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Judeţul │Adresa de e-mail │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│1. │Alba │bj.alba@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│2. │Arad │bj.arad@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│3. │Argeş │bj.arges@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│4. │Bacău │filiala.bacau@roaep.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│5. │Brăila │bj.braila@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│6. │Braşov │filiala.brasov@roaep.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│7. │Călăraşi │bj.calarasi@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│8. │Caraş-Severin│filiala.resita@roaep.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│9. │Covasna │bj.covasna@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│10. │Dâmboviţa │filiala.targoviste@roaep.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│11. │Dolj │bj.dolj@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│12. │Galaţi │filiala.galati@roaep.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│13. │Gorj │bj.gorj@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│14. │Hunedoara │bj.hunedoara@finantarepartide.ro│
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│15. │Ialomiţa │bj.ialomita@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│16. │Ilfov │bj.ilfov@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│17. │Mehedinţi │bj.mehedinti@finantarepartide.ro│
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│18. │Olt │bj.olt@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│19. │Prahova │bj.prahova@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│20. │Sălaj │bj.salaj@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│21. │Suceava │bj.suceava@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│22. │Timiş │bj.timis@finantarepartide.ro │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│23. │Vâlcea │filiala.vilcea@roaep.ro │
└────┴─────────────┴────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016