Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 5 aprilie 2024  privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferentă Fondului pentru modernizare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 5 aprilie 2024 privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferentă Fondului pentru modernizare

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 386 bis din 25 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 354 din 5 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 25 aprilie 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei
        -2024-

    Cuprins
        CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR
    1.1. Domeniul de investiţii aferent şi obiectivul specific Definiţii
    1.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
    1.3. Acţiunile şi activităţile finanţabile
    1.3.1. Acţiunile finanţabile
    1.3.2. Activităţile finanţabile

    1.4. Tipuri de solicitanţi
    1.5. Indicatori
    1.6. Alocarea stabilită pentru selecţia proiectelor
    1.7. Valoarea maximă a finanţării din Fondul pentru modernizare
    1.8. Ajutor de stat

        CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII
    2.1. Eligibilitatea solicitantului
    2.2. Eligibilitatea proiectului
    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

        CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
    3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
    3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului
    3.1.2. Sustenabilitate si durabilitate
    3.1.3. Descrierea investiţiei
    3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)
    3.1.5. Studiul de fezabilitate
    3.1.6. Elaborarea bugetului
    3.1.7. Responsabil de proiect


        CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
    4.1. Descriere generală privind procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare
    4.1.1. Evaluarea preliminară tehnico-economică a Cererii de Finanţare
    4.1.2. Verificarea conformităţii administrative si a eligibilităţii cererilor de finanţare

    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

        CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR
    5.1. Etapa de precontractare
    5.2. Etapa de contractare
    5.3 Implementarea proiectului

    CAPITOLUL 6. ANEXE
    CAP. 1
    INFORMAŢII DESPRE PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR
        Prezentul ghid a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare din fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare (FM) pentru proiecte de investiţii în capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană, solară sau hidro), în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC).
        Acesta include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi informaţii generale privind contractarea şi implementarea proiectelor.
        Sprijinul financiar acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, se bazează pe procedură de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor.
        În situaţia în care, intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, Ministerul Energiei, în calitatea sa de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare va aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia..
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din FM privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei produsă din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, să consultaţi periodic pagina de internet www.energie.gov.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice şi/sau generale, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul FM.
        Formularul cererii de finanţare va fi completat în platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, iar anexele cererii de finanţare vor fi încărcate, de asemenea, în platforma electronică.

    Important:
        Toate documentele vor fi prezentate obligatoriu în limba română.
        Studiul de fezabilitate va fi prezentat într-un format pdf ce permite căutarea şi identificarea automată a unei sintagme.
    1.1. Domeniul de investiţii aferent şi obiectivul specific
     Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanţare prin articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva ETS) şi se derulează conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre.
        În România, Fondul pentru modernizare este destinat finanţării investiţiilor din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naţionale şi a obiectivelor la nivel european şi este implementat prin intermediul unor programe-cheie, în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiţii.
     Finanţarea proiectelor în cadrul acestui program este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare, al cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul Ghid.
        Programul vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, la ţintele stabilite în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) precum şi cele stabilite în cadrul FM, privind utilizarea energiei din surse regenerabile, prin creşterea ponderii producţiei de energie electrică din energie eoliană, solară sau hidro.
        Obiectivul general urmărit este:
        ● Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC şi FM - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei.

        Investiţiile finanţate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte:
    a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
    b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021;
    f) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi de combatere a schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
    g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
    h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
    i) decongestionarea Sistemului Energetic Naţional (SEN) prin utilizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice descentralizate;
    j) punerea în aplicare a iniţiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea şi utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

        Finalizarea investiţiilor, respectiv instalarea, punerea în funcţiune şi conectatarea la reţea, se vor realiza până la data prevăzută în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurenţială ce va fi lansată şi publicată pe site-ul ME conform prevederilor legale şi nu poate depăşi data de 31.12.2026.

    Definiţii
        ● Întreprinderea reprezintă una sau mai multe entităţi juridice care formează o singură unitate economică, conform Comunicării Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene*1). Analiza încadrării întreprinderilor care formează "entitatea economică unică" (single economic unit) se realizează în baza declaraţiei pe propria răspundere din partea întreprinderii solicitante, precum şi pe documentele corporative care dovedesc autonomia între întreprinderi;
     *1) Comunicarea Comisiei nr. 2016/C-262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 262/19.07.2016;

     ● întreprinderi mari - alte întreprinderi decât cele prevăzute la anexa I din Regulament;termenii microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii -IMM-uri - au semnificaţia dată de Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Întreprindere nou înfiinţată: reprezintă întreprinderea înfiinţată în anul anterior anului înregistrarii Cererii de finanţare, care nu are situaţii financiare aprobate corespunzator ultimului exerciţiu financiar încheiat, întreprinderea înfiinţată în anul depunerii Cererii de finanţare sau întreprinderea care nu a desfasurat activitate economică, dar nu mai mult de trei ani fiscali consecutivi înainte de data depunerii Cererii de finantare.
     ● Energie din surse regenerabile: înseamnă energia generată de instalaţii care utilizează exclusivsurse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. (1) din Directiva 2018/2001/EU privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile de energie în instalaţii hibride care utilizează şi surse convenţionale de energie şi include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare conectate în spatele contorului (instalat în comun sau ca supliment la instalaţia regenerabilă), dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
        ● surse regenerabile de energie electrică finanţate în cadrul prezentului ghid: înseamnă surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

    1.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
        Prin prezentul ghid se implementează Procedura de ofertare concurenţială corelat cu obiectivele FM şi în limita bugetului alocat.
     Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei operaţiuni se va face în baza art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul.
        Lansarea apelulului de proiecte se va derula în urma publicării pe site-ul Ministerului Energiei a unui anunţ dedicat care va cuprinde toate detaliile aferente derulării apelului.
    Cererile de finanţare împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid se vor depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021 ce poate fi accesată la adresa https://mvsmis2021.gov.ro/.
        Ministerul Energiei în calitatea sa de autoritate naţională de implementare a Fondului pentru modernizare poate prelungi termenul de depunere a cererilor de finanţare în funcţie de solicitările primite, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

    Atenţie!
        Proiectele depuse în afara perioadei de depunere, stabilită prin prezentul ghid, vor fi respinse automat.
        De asemenea, proiectele care vor fi identificate ca fiind depuse cu ajutorul unor programe automate vor fi excluse.

    1.3. Acţiunile şi activităţile finanţabile
    1.3.1. Acţiunile finanţabile
        În cadrul acestei proceduri de ofertare concurentială vor fi putea fi finanţate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acţiunile menţionate mai jos:
    1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
    2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv)
    3. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW)
    4. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

     Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în cadrul acestui apel, în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare este de 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii.

    Atenţie!
        Nu sunt eligibile:
    1. Proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacităţi mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
    2. Proiectele ce vizează extinderi ale capacităţilor existente.
        Notă: Extinderea unei capacităţi existente înseamnă construirea unei capacităţi de producere a energiei electrice a cărei funcţionare depinde de o capacitate deja existentă şi care nu poate fi contorizată şi monitorizată separat faţă de capacitatea existentă.

    3. Proiectele mixte care propun investiţii în capacităţi de producţie de energie ce vizează două sau trei tehnologii.
    4. Proiectele care vizează mai multe locaţii.
    5. Proiectele care propun doar capacităţi de stocare. În situaţia în care proiectele includ şi capacităţi de stocare, costurile pentru instalaţiile de stocare nu reprezintă cheltuieli eligibile. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate separat în bugetul proiectului (Anexa 7 la ghid) şi vor fi trecute pe coloana aferentă contribuţiei proprii la valoarea neeligibilă a cheltuielii (col. 6 din Tabelul nr. 1).


    1.3.2. Activităţile finanţabile
        Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
    - Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacităţi noi de producţie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
    – Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.


    Atenţie!
     În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puţin măsurile minime obligatorii din cadrul Regulamentului (UE) nr. 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020, al Manualului de identitate vizuală, elaborat de Ministerul Energiei şi publicat pe site-ul instituţiei la adresa https://energie.gov.ro/wp- content/uploads/2023/11/Manualul-de-Identitate-Vizuala-pentru-Fondul-pentru-modernizare-MIV- FM.pdf.


    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Solicitanţii eligibili sunt:
        Operatorii economici de tip Societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate), precum şi regiile autonome, legal constituite în conformitate cu legislaţia naţională sau în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin şi înregistrate la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat.


    ATENŢIE:
        Nu sunt eligibili solicitanţii care îşi desfăşoara activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, precum şi solicitanţii care au înscrise în statut/actul de înfiinţare ca activităţi principale sau activităţi secundare desfăşurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN:
    a) cod CAEN 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe;
    b) cod CAEN 10 - Industria alimentară;
    c) cod CAEN 11 - Fabricarea băuturilor,

     Tipurile de activităţi definite de codurile CAEN mai sus menţionate sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023.

    1.5. Indicatori
        Toate proiectele vor demonstra contribuţia la următorii indicatori:

┌───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Indicatori │ │
│ID │obligatorii la │Unitate de│
│ │nivel de │măsură │
│ │proiect │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Capacitate nou │ │
│ │instalată de │ │
│ │producerea │ │
│Indicatorul│energiei din │MW │
│I.1 │surse │ │
│ │regenerabile │ │
│ │eolian, solar │ │
│ │sau hidro │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │gazelor cu │ │
│Indicatorul│efect de seră: │Echivalent│
│I.2 │Scădere anuală │tone de │
│ │estimată a │CO2/an │
│ │gazelor cu │ │
│ │efect de seră │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Producţia medie│ │
│Indicatorul│de energie din │MWh/an │
│I.3 │surse │ │
│ │regenerabile │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Producţia │ │
│ │totală de │ │
│Indicatorul│energie din │ │
│I.4 │surse │MWh │
│ │regenerabile │ │
│ │pentru perioada│ │
│ │de referinţă │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Indicatorul│Factorul de │ │
│I.5 │capacitate al │% │
│ │centralei │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘    Definiţiile indicatorilor si indicaţii privind cuantificarea acestora
        Indicatorul 1.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului şi care este operaţională (şi anume, conectată la reţea, şi complet pregătită să producă energie sau care produce deja energie).
        În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obţinută prin însumarea puterii din invertoare (puterea în curent alternativ). În situaţia în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului şi ajutorului de stat solicitat. În acest sens, în cadrul studiului de fezabilitate, este obligatoriu să fie menţionate numarul şi puterea nominala a invertoarelor, precum şi numarul şi puterea nominala a panourilor fotovoltaice, care vor fi instalate în cadrul proiectului.
        Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, exprimată în MW.
        Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră la sfârşitul perioadei ca urmare a înlocuirii producţiei de energie care nu este din surse regenerabile cu producţia de energie din surse regenerabile.
        Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării capacităţii noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2.
        Se calculează parcurgând următorii paşi:
    1. Se calculează producţia anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile x perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică decât 1000 h/an pentru energie solară, 2100 h/an pentru energie eoliană, 2400 h/an pentru energie hidro);
    2. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producţia anuală medie de energie electrică se înmulţeşte cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel naţional pentru surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021.

        Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel naţional conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh.
        Indicatorul I.3 = Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile
        Metodologie de calcul: Producţia de energie din surse regenerabile conform capacităţii instalate, calculată cu programe de specialitate, monitorizată prin rapoartele anuale ale operatorilor înregistraţi şi statistici oficiale.
        Indicatorul 1.4 = Producţia totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referinţă Formula de calcul: Producţia anuală medie de energie electrică * durata de analiză (20 de ani).
        Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei
        Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100. (Indicatorul I.3 / (Indicatorul I.1 *8760 h) * 100.
        Energia produsă de capacitatea nou instalată finanţată în cadrul prezentului apel poate fi utilizată pentru pentru comercializare şi/sau consumul propriu.

    1.6. Alocarea stabilită pentru selecţia proiectelor
        Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, fiind defalcat astfel:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Acţiune │Buget │
│ │(euro) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Realizarea capacităţilor │ │
│noi de producere energie │ │
│electrică din surse │400.000.000│
│regenerabile de energie │ │
│eoliană, solară sau hidro │ │
├─────────────┬────────────┼───────────┤
│Pentru │ │ │
│energie │Toate │ │
│eoliană │capacităţile│100.000.000│
│100.000.000 │ │ │
│euro │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Pentru │Sub 5 MW │ │
│energie │(inclusiv) │120.000.000│
│solară, │ │ │
│200.000.000 ├────────────┼───────────┤
│euro, din │Peste 5 MW │80.000.000 │
│care │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Pentru │ │ │
│energie hidro│Toate │100.000.000│
│100.000.000 │capacităţile│ │
│euro │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘


        Bugetul mediu anual nu va depăşi 150.000.000 euro.
        Alocarea poate suferi modificări ale bugetelor stabilite, fără afectarea valorii totale, în cazul în care nu există interes pentru o resursă regenerabilă, respectiv în situaţia în care nu se depun suficiente proiecte pe o anumită tehnologie, Ministerul Energiei poate redistribui bugetul aferent acelei tehnologii pentru o altă tehnologie.
        În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prezentul apel, Ministerul Energiei va organiza o nouă procedură de ofertare concurenţială pentru suma rămasă neutilizată.

    1.7. Valoarea maximă a finanţării din Fondul pentru modernizare
     Pentru proiectele finanţate prin procedura de ofertare concurenţială pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul FM este de până la 100% din cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa nr. 4.
     Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investiţie, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 4. Costurile de operare nu sunt eligibile.
        Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
        Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurenţiale (înţelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:
        Energie eoliană
    - 700.000 Euro/MW - pentru toate capacităţile

        Energie solară
    - 450.000 Euro/MW - pentru capacităţile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
    – 360.000 Euro/MW - pentru capacităţile instalate de peste 5 MW

        Energie hidro
    - 1.805.000 Euro/MW - pentru toate capacităţile


        Ajutorul de stat se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor eligibile efectuate şi nu poate depăşi 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului şi 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiţii, echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurenţială, respectiv, 1 euro = 4.9683 lei.
        Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor de stat.
     Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al ajutorului de stat pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului proiectului, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa nr. 4 - Categorii de cheltuieli indicative) şi intensitatea ajutorului de stat menţionat mai sus.
     Cererile de finanţare depuse se vor ordona în funcţie de punctajul obţinut conform grilei de evaluare tehnico- economică, prezentată în Anexa nr. 2.2.

    1.8. Ajutor de stat
     Sprijinul financiar se va acorda solicitanţilor eligibili în conformitate cu regulile ajutorului de stat în baza prevederilor art. 41 - Ajutoarele pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie şi a cogenerării de înaltă eficienţă, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat şi în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie, exceptată de la notificarea ajutorului de stat, aprobată prin Ordinul ministrului energiei.
        Valoarea ajutorului de stat nu poate depăşi 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului şi 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiţii, echivalentul în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurenţială, respectiv 4.9683 lei.
     Solicitanţii de finanţare vor completa Anexa 1.a referitoare la conformitatea cu regulile de ajutor de stat.
        Condiţiile ce trebuie resnectate din nunct de vedere al conformării cu nrevederile legale referitoare la ajutorul de stat sunt următoarele:
        Ajutorul nu se acordă unei întrenrinderi care se află în dificultate în conformitate prevederile art. 2 pct. 18 din Regulament, cu modificările şi completările ulterioare.
        Întreprinderea în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului ( 1 ), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    (b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    (c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    (d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    (e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.


     În acest sens, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere, conform Anexei 6 la prezentul ghid.
    1. Efectul stimulativ şi nrinciniul demarării lucrărilor
        În conformitate cu art. 2, alin. 23 şi art. 6. alin. 1 şi 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, ajutoarele de stat pentru proiecte care vizează investiţii în capacităţi noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ şi resnectă nrinciniul demarării lucrărilor. "Efectul stimulativ" înseamnă prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de finanţare scrisă înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.
        Cererea de finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    - denumirea ofertantului şi dimensiunea întreprinderii;
    – descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia (data finalizării nu va depăşi data stabilită în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurenţială, respectiv în cadrul acestui apel data de 31.12.2026;
    – obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    – localizarea proiectului;
    – bugetul proiectului;
    – lista cheltuielilor aferente proiectului (eligibile şi neeligibile);
    – valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv valoarea ajutorului de stat solicitat în euro/MW, valoare ce va reprezenta unul dintre criteriile de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială.

     La cererea de finanţare se va anexa obligatoriu studiul de fezabilitate conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        "Demararea lucrărilor" înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Obţinerea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizatiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor" corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.
        Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanţare.
        Activităţile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii Cererii de finanţare la Ministerul Energiei, cu excepţia obţinerii terenurilor şi lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
     Solicitantul va completa în acest sens Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 1.a).
        Solicitanţii de ajutor de stat vor explica în cadrul Cererii de finanţare ce s-ar întâmpla în absenţa ajutorului de stat şi anume situaţia în care investiţiile propuse prin proiect nu s-ar realiza.
        Din momentul depunerii Cererii de finanţare la ME solicitantul poate începe activităţile proiectului.
        Dacă activităţile proiectului încep anterior depunerii Cererii de finanţare la Ministerul Energiei (cu excepţia celor care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor), proiectul va fi exclus din procedura de ofertare concurenţială.

    Atenţie!
        Având în vedere caracterul concurenţial al acestei proceduri de ofertare, reiterăm faptul că depunerea Cererii de finanţare nu implică automat selectarea acesteia spre finanţare, astfel încât, Cererea de finanţare ce nu va fi selectată spre finanţare în urma procesului de evaluare dar care a demarat activităţile proiectului se va regăsi în imposibilitatea conformării cu principiul "demararea lucrărilor" în perspectiva depunerii în cadrul unei alte proceduri de ofertare concurenţială cu finanţare publică.

    2. Cumulul ajutorului de stat
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.

    3. Costuri eligibile
     În conformitate cu art. 41, alin 6 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, costurile eligibile sunt costurile de investiţii, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 4, la care se aplică intensitatea ajutorului de stat, precizată la secţiunea 1.7 de mai sus.
        Notă: Solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.
        Este considerat unitar proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    - Are un obiectiv general unic, clar definit;
    – Echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
    – Funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic.
    – Există un singur Aviz Tehnic de Racordare/un singur racord la reţeaua de transport sau de distribuţie.

        Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte fără afectarea obiectivului prestabilit.
     Solicitantul va demonstra caracterul unitar al proiectului în cadrul formularului Cererii de finanţare (Anexa 1).
        Ajutorul de stat se acordă numai capacităţilor nou instalate de producere a energiei electrice, exclusiv capacităţile de stocare a energiei.
        Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
        În cazul în care Beneficiarul nu se încadrează cu finalizarea proiectului în perioada de eligibilitate a cheltuielilor va rambursa sumele obţinute din Fondul pentru modernizare.    CAP. 2
    REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢARII
        Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte va presupune următoarele aspecte:
        ● se verifică dacă Cererea de finanţare a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;
        ● se are în vedere verificarea completării cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;
     ● se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererii de finanţare (Anexa 2.1), respectiv:
    - eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid;
    – eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid şi respectă legislaţia naţională şi europeană.
    – eligibilitatea cheltuielilor - se vor verifica cheltuielile eligibile cuprinse în bugetul proiectului.


    2.1. Eligibilitatea solicitantului
        Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:
    a) Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislaţia naţională sau în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine şi înregistrat la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat:
        Se probează prin:
    - Actul constitutiv/Statutul/actul normativ de înfiinţare sau documente echivalente cu traducere autorizată şi Certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea Cererii de finanţare), după caz, valabile la data depunerii Cererii de finanţare.

        Notă: Depunerea certificatului constatator este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanţare pentru solicitanţii deja înscrişi la ONRC din România.

    b) Solicitantul îşi desfăşoară activitatea într-un sector eligibil;
        Nu sunt eligibili solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, precum şi cei care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare următoarele coduri CAEN:
    - cod CAEN 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe;
    – cod CAEN 10 - Industria alimentară;
    – cod CAEN 11 - Fabricarea băuturilor.

        Se probează prin:
    - documente care atestă constituirea legală a solicitantului (actul constitutiv/Statutul/actul normativ de înfiinţare, alte documente de înfiinţare echivalente cu traducere autorizată, valabile la data depunerii cererii de finanţare)
    – Certificatul constatator (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea Cererii de finanţare) eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru solicitanţii deja înscrişi la ONRC din România la data depunerii cererii de finanţare.
    – Declaraţia privind tipul întreprinderii (Anexa 8).

        Notă: În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi situaţiile excluse prin art. 1 alin. (3) din Regulament cât şi în sectoarele care intră în sfera de acordare a finanţării, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul măsurii Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.

    c) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare (inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate)/regii autonome.
    - Solicitantul (exclusiv regiile autonome) va completa Anexa nr. 8 Declaraţia privind tipul întreprinderii (din care să reiasă încadrarea într-o anumită categorie);
     Încadrarea solicitanţilor întreprinderi (microîntreprindere, mică, mijlocie, mare, inclusiv întreprindere nou-înfiinţate) se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, având în vedere inclusiv identificarea întreprinderilor partenere şi/sau legate cu întreprinderea solicitantă, astfel:
        ● Pentru întreprinderile care au cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, categoria întreprinderii se va stabili luând în considerare datele întreprinderilor (număr de angajaţi, cifra de afaceri netă, rezultat anual al bilanţului contabil) din ultimul exerciţiu financiar pentru care s-au depus şi s-au înregistrat situaţiile financiare la organul fiscal competent, cu menţiunea că statutul de microîntreprindere sau de IMM se pierde sau se dobândeşte numai dacă întreprinderea respectivă a depăşit pragurile legale pe parcursul a 2 exerciţii financiare consecutive (se vor analiza şi datele întreprinderii pe exerciţiile financiare precedente).
        ● Dacă întreprinderea nu are un exerciţiu financiar încheiat sau este înfiinţată în anul depunerii Cererii de finanţare, datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declaraţii pe proprie răspundere a solicitantului (conform Certificatului constatator şi Anexei 8 - Declaraţia privind tipul întreprinderii).
        ● Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.
        ● Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră şi/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibil la adresa:https://eur-lex.europa.eu/legal- content/R0/TXT/?uri=celex%3A32003H0361.


    d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
    1) este în incapacitate de plată/este în stare de insolvenţă conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
    2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
    3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
    4) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
    5) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    6) pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014,(UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    7) pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceştia se fac vinovaţi de comiterea de infracţiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani şi finanţarea terorismului sau în alte activităţi ilegale, în sensul art. 136 alin. (1) lit. d) şi următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013,(UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    8) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    9) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanţei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    10) este o "întreprindere în dificultate" în înţelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, conform prevederilor art.2 pct.18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
        Se probează prin:
    - Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" (Anexa 6)
    – Declaraţia unică (Anexa 3);
    – Declaraţie privind conformitatea cu preverile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Anexa 1.a);

     În cazul selecţiei proiectului, la precontractare se va proba îndeplinirea obligaţiilor de la litera d) punctul 3) prin certificatul de atestare fiscală emis de ANAF şi de Direcţia locală de taxe şi impozite, aflate în termenul de valabilitate,conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri europene nerambursabile. În aceste certificate, solicitantul nu trebuie să figureze cu datorii la ANAF sau directia/directiile locale de taxe si impozite (pentru sediul social si pentru punctul de lucru/sediu secundar în care se implementează proiectul). De asemenea, la precontractare vor fi probate alte obligaţii prin Cazier fiscal al solicitantului (persoană juridică) şi Cazier judiciar al reprezentantului legal, aflate în termenul de valabilitate. Dacă în cazierul fiscal sunt înscrise fapte, de orice natură, proiectul va fi respins în precontractare. In cazul cazierului judiciar, daca sunt inscrise fapte de natura celor de la litera d), punctele 5, 6, si 7, proiectul va fi respins în precontractare.


    e) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului, inclusiv pentru instalaţia de stocare, dacă este cazul, prin indicatorul de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale şi Capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv şi mai mic de 7,5 în ultimul an financiar;
        Se probează cu:
    - Bilanţul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanţare în corelare cu secţiunea Capacitate solicitant din aceasta;
    – Contul de profit şi pierdere şi datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanţare, în corelare cu secţiunea Capacitate solicitant din aceasta;
    – Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA /Asociaţilor/Asociatului Unic al societăţii) privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puţin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală, din care eligibilă şi neeligibilă, indicatorii tehnico-economici ai proiectului);
    – Declaraţia unică (Anexa 3) din care să reiasă că acesta va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

        Dacă solicitantul nu indeplineste criteriul privind indicatorul de solvabilitate sau este întreprindere nou-înfiinţată, trebuie să prezinte la depunerea cererii de finanţare o scrisoare de confort emisă de o instituţie bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR.

    Atenţie!
        Scrisoarea de confort va cuprinde obligatoriu următoarele menţiuni:
    "....(instituţie bancară sau nebancară) confirmă faptul că pentru proiectul depus de solicitanta ...(se va menţiona denumirea completă a proiectului) a fost aprobată o facilitate de creditare în sumă de ...(se va menţiona suma în cifre şi în litere şi aceasta va acoperi integral suma aferentă cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile).
        Prezenta scrisoare serveşte ca document justificativ care atestă existenţa sursei de finanţare a solicitantului pentru asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul anterior menţionat."

        Întreprinderile cu activitate de mai puţin de 3 ani vor depune documentele privind capacitatea financiară pentru exerciţiile financiare încheiate.

    f) Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat
        Se probează prin:
    - Declaraţie privind Conformitatea cu preverile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Anexa 1.a)
    – Declaraţia unică (Anexa 3);

     Sub rezerva prevederilor articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului au, totodată, obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.    2.2. Eligibilitatea proiectului
        Proiectele depuse în cadrul măsurii Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile din cadrul Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei aferent Fondului pentru modernizare în România trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni finanţabile menţionate în prezentul Ghid;
    - A se vedea secţiunile Obiectivele proiectului şi Activităţi previzionate din Cererea de finanţare, precum şi din Studiul de Fezabilitate.

    b) Proiectul cuprinde activităţi eligibile din cele enumerate la secţiunea Activităţi finanţabile din prezentul ghid;
    c) Proiectul este implementat pe teritoriul României;
    - Se probează prin secţiunea Localizare proiect din Cererea de finanţare

    d) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune Cererea de finanţare la ME şi data preconizată de finalizare a proiectului, dar nu poate fi mai târziu de 31.12.2026, cu respectarea principiului "demararea lucrărilor" prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Anumite activităţi legate de proiect (ex: proiectare (Studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic etc.) achiziţia de teren etc. pot fi realizate înainte de data de început a eligibilităţii, respectiv data la care solicitantul depune cererea de finanţare la Ministerul Energiei, însă acestea nu vor fi eligibile pentru rambursarea din Fondul pentru modernizare;
    - A se vedea secţiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare

    e) Proiectul respectă principiul "efectului stimulativ" conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    - Se probează prin Declaraţia privind conformitatea cu preverile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Anexa 1.a)

    f) Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31.12.2026;
    - A se vedea secţiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare.

    g) Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanţarea este eligibilă iar prin proiect nu se sprijină în niciun fel sectoarele şi situaţiile excluse conform articolului 1, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderile să asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoare le acordate în conformitate cu prezentul regulament.
        Se probează prin:
    - Declaraţie privind Conformitatea cu preverile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Anexa 1.a)
    – Declaraţia unică (Anexa 3);


    h) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depăşeşte 100% din costurile eligibile ale proiectului. De asemenea, nu depăşeşte 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiţii (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurenţială, respectiv 4.9683 lei);
    - A se vedea secţiunea Bugetul proiectului din Cererea de finanţare şi Anexa 7.

    i) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condiţiile legislaţiei aplicabile;
        Se probează prin:
    - documentele de aprobare a proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (după caz, Hotărâre CA/AGA/HG, /altele asemenea care să angajeze instituţia, după caz, care să cuprindă cel puţin, denumirea proiectului, valoarea totală (din care eligibilă si neeligibilă), indicatorii tehnico-economici ai proiectului, asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile);


    j) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, informare şi publicitate, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene;
    - A se vedea Sectiunea A din Declaraţia unică a solicitantului (Anexa 3),
    – Planul de informare si publicitate, care se va elabora luând în considerare măsurile minime obligatorii din Manualul de identitate vizuală, publicat pe site-ul ME şi care va cuprinde, fără a se limita la, activităţile ce vor fi derulate, bugetul alocat acestora, etc.

    k) Investiţia/investiţiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (notă conceptuală, studiul de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, alte studii etc.);
        Se probează prin:
    - Sectiunile C din Declaraţia unică a solicitantului (Anexa 3).


    l) Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, conform prevederilor Ghidului şi a Anexei 4;
        Se probează prin:
    - Anexa 7 -Bugetul Proiectului
    – Secţiunea Buget din Cererea de finanţare si încadrarea în categoriile de cheltuieli din Anexa 4


    m) Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere;
        Se probează prin:
    - ATR pentru locul de producere

        Notă:
        Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea Cererii de finanţare, dar este obligatoriu la încheierea contractului de finanţare.


    n) Terenurile/imobilele necesare realizării investiţiei sunt puse la dispoziţia proiectului;
        Se probează prin:
    - Orice document/înscris care atestă dreptul de folosinţă (ex: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare etc.), ori a unui drept conferit de un contract de închiriere/comodat, asupra imobilului (teren si/sau clădire) unde se face investiţia, valabil cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este deţinut de beneficiar se va prezenta si acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.
    – Dovada iniţierii demersului de obţinere a dreptului de folosinţă, în situaţia în care solicitantul nu prezintă documentele mai sus enumerate (la depunerea Cererii de finanţare).
    – Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în care este intabulat dreptul de folosinţa, care să probeze că imobilele (teren şi/sau clădiri) sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activităţile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;

    În situaţia în care panourile fotovoltaice/turbinele eoliene/echipamentele hidro se instalează pe o clădire/teren care este grevată/grevat de ipotecă constituită în scopul realizării proiectului, aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituţiei creditoare (banca) conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiţiei şi se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv şi investiţia finanţată din Fondul pentru modernizare pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare (Anexa 11 la Ghid).
     În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole situate în extravilan, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, solicitanţii vor prezenta în etapa de precontractare documente doveditoare privind clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate a terenului, respectiv studiul pedologic şi agrochimic. Totodată, solicitanţii vor avea în vedere îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru proiectele care vizează amplasarea investiţiei pe terenuri situate in extravilan de tip agricol, solicitantul are obligaţia să depună dovada scoaterii din circuitul agricol şi autorizaţia de construire precum şi un extras de carte funciară relevant, dar nu mai târziu de 1 an de la data încheierii contractului de finanţare sau, după caz, înainte de prima cerere de prefinanţare sau de prima cerere de rambursare.
    La semnarea contractului de finanţare (în cazul selectării Cererii de finanţare aferente proiectului pentru finanţare), solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de folosinţă conferit de un drept real asupra terenului (ex: dreptul de proprietate / concesiune / superficie /administrare etc.), ori a unui drept conferit de un contract de închiriere/comodat, pentru imobilele (teren şi/sau clădiri) care fac obiectul proiectului pentru care la Cererea de finanţare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru iniţirea demersului de obţinere a acestor drepturi.
    - Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului (la depunerea Cererii de finanţare)
    – Certificat de urbanism sau raspunsul autorităţii competente pentru emiterea acestuia,, în termen de valabilitate;
    – Secţiunea A din Declaraţia unică a solicitantului din Anexa 3, referitoare la disponibilitatea terenurilor pe care se vor realiza investiţiile.


    o) Producţia minimă:
    - pentru energie solară: Factorul de capacitate este de minimum 11,4%, reprezentând echivalentul a 1000 h/an de funcţionare la capacitatea nou instalată;
    – pentru energie eolienă: Factorul de capacitate este de minimum 24%, reprezentând echivalentul a 2100 h/an de funcţionare la capacitatea nou instalată;
    – pentru energie hidro: Factor de capacitate este de minimum 27,4%, reprezentând echivalentul a 2400 h/an de funcţionare la capacitatea nou instalată.

    p) Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:
    - Energie eoliană: 700.000 Euro/MW - pentru toate capacităţile
    – Energie solară:
        () 450.000 Euro/MW - pentru capacităţile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
        () 360.000 Euro/MW - pentru capacităţile instalate de peste 5 MW

    – Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW - pentru toate capacităţile    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor
        Cadrul legal aplicabil:
        ● Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Fondului pentru modernizare;
     ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
     ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Schema de ajutor de stat aprobată prin Ordin al ministrului energiei.

        Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin FM, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor FM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul prezentat din aceasta.
        Cheltuielile eligibile efectuate de către un Beneficiar în cadrul proiectului se rambursează acestuia într-o proporţie dată de rata de finanţare stabilită în funcţie de valoarea Cererii de finanţare depusă şi selectată în cadrul procedurii de ofertare concurenţială şi asumată prin Contractul de finanţare (CF) încheiat între ME şi beneficiar.
        Cheltuielile eligibile pentru rambursare sunt efectuate în perioada de eligibilitate, respectiv între data la care solicitantul depune Cererea de finanţare la ME şi data preconizată de finalizare a proiectului, dar nu poate fi mai târziu de 31.12.2026, cu respectarea principiului "demararea lucrărilor" prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
        Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
        ● cheltuieli aferente contribuţiei în natură
        ● cheltuieli cu amortizarea
        ● cheltuieli cu obţinerea terenurilor
        ● cheltuieli de leasing
        ● cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport
        ● cheltuieli generale de administraţie
        ● cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
        ● cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite
        ● taxa pe valoarea adaugată (TVA)
        ● dobânda debitoare
        ● alte comisioane aferente creditelor
        ● achiziţia de echipamente second-hand
        ● amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj
        ● costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
        ● cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
        ● cheltuieli cu branşamentul (conectarea la staţia de transformare)
        ● cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului).
        ● alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).

        Notă: Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.

    Atenţie!
    – Solicitantul îşi asumă obligaţia de a nu primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului. În acest sens, solicitantul va depune Declaraţia unică (Anexa nr. 3 - Secţiunea A);
    – Cheltuielile aferente activităţilor proiectului realizate înainte de data depunerii Cererii de finanţare la Ministerul Energiei nu sunt eligibile (a se vedea secţiunea 1.8 - Ajutor de stat din ghidul solicitantului);
    – Cheltuielile privind informarea, publicitatea şi auditul financiar sunt obligatorii, însă acestea nu sunt eligibile.
        Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    1) să fie efectuată şi plătită de la data la care solicitantul denune Cererea de finanţare la ME, dar nu mai târziu de data de finalizare a investiţiei prevăzută în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, respectiv data de 31.12.2026;
    2) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    3) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Energiei;
    4) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte ajutorulde stat şi achiziţiile publice;
    5) cheltuielile cofinanţate din fondurile FM nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice;
    6) toate activele corporale achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

     Este necesar ca încadrarea de către solicitant a costurilor investiţionale în categoria de cheltuieli eligibile să se facă în strânsă corelare cu devizul general întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Anexa 4 la prezentul ghid.

    Implementarea financiară a proiectului
        Mecanismul prefinantării si rambursării cheltuielilor efectuate
     Beneficiarul poate accesa mecanismul de prefinanţare, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
        Beneficiarul poate depune o cerere de prefinanţare conform modelului prevăzut în anexa la contractul de finanţare, iar Ministerul Energiei transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanţare. Valoarea maximă a prefinanţării nu poate depăşi 30% din valoarea ajutorului de stat solicitat.

    NOTĂ:
     În cazul beneficiarilor care solicită prefinanţare, este necesară prezentarea unei scrisori de garanţie bancară emisă de o instituţie bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR, pentru suma solicitată la prefinanţare, care să fie valabilă până la data Beneficiarul justifică suma primită la prefinanţare, conform modelului prezentat în Anexa 10 prezentul ghid.
        Furnizorul de ajutor de stat solicita unilateral executarea SGB, pentru plata sumelor nejustificate aferente cererii de prefinantare.
        Prin cererea furnizorului de ajutor de stat, emitentul SGB va efectua plata de îndată, fără a fi nevoie de acordul expres al beneficiarului proiectului pentru care a fost acordată prefinanţarea.
        De asemenea, Beneficiarul care a depus cererea de prefinanţare are obligaţia depunerii a două cereri de rambursare:
    - prima cerere de rambursare care cuprinde cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată va fi depusă în termen de maximum 1 an de la data la care Ministerul Energiei a virat tranşa de prefinanţare.
    – A doua cerere de rambursare va fi depusă după punerea în funcţiune şi conectarea a reţea a capacităţii finanţate.

        În situaţia în care beneficiarul nu solicită prefinanţare, va depune la ME o singura cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în conformitate cu graficul asumat prin contractul de finanţare, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii în funcţiune şi conectarea a reţea a capacităţii finanţate.
        În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii de către beneficiar la ME, a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanţare, ME autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile de la data la care ME dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, ME notifică beneficiarilor efectuarea plaţii aferente cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
        Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de ME, termenul de 30 de zile poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile.
        În cazul nerespectării contractului de finanţare ME poate aplica reduceri procentuale şi recuperarea sumelor plătite necuvenit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În cazul nerespectarii normelor în domeniul ajutorului de stat, inclusiv a nerealizării capacităţii de stocare declarată în cererea de finanţare şi care au condus la punctarea suplimentară iniţială a proiectului, ajutorul de stat va fi restituit, inclusiv cu dobânzi.
        În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de către beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 30 de zile poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile.
        Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
        După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziţia şi recepţia bunurilor/serviciilor necesare implementării proiectului şi după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmeşte cererea de rambursare conform contractului de finanţare si a anexelor, împreună cu copii de pe documentele justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu graficul de rambursare. Modelul cererii de rambursare este anexă la modelul de contract de finanţare.
        Beneficiarul va depune cererea de prefinanţare şi cerererea/cererile de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare, prevăzut în contractul de finanţare. Prima cerere de rambursare depusă trebuie să acopere integral prefinanţarea primită. În cazul în care beneficiarul nu justifică prefinanţarea, ME solicită beneficiarului să explice motivul pentru care nu a atins prima etapă în primul an şi impune termene stricte pentru justificarea prefinanţării cu costurile reale susţinute prin documente. În cazul în care beneficiarul nu respectă noul termen limită, ME va demara procedura de recuperare a prefinanţării în conformitate cu mecanismul pentru investiţiile suspendate.
        În ceea ce priveşte schemele multianuale, ME va solicita în avans plăţi de la BEI pentru acoperirea viitoarelor cereri de prefinanţare şi de rambursare din partea beneficiarilor, după caz. ME va efectua în mod regulat analize privind sumele disponibile de la BEI şi cererile de rambursare ulterioare prognozate.
        După semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la ME, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor.
        Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, ME va verifica cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, ME va emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi va vira beneficiarului suma costurilor rambursabile in conformitate cu notificarea emisa, într-un cont distinct, deschis de către beneficiar în acest scop. ME transmite beneficiarului o notificare de plată, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor.

    CAP. 3
    COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
     Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o cerere de finanţare conform modelului din Anexa 1. Aceasta se va completa şi transmite împreună cu toate anexele solicitate prin platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate fi accesată la adresa https://mvsmis2021.gov.ro/.
        În situaţia în care solicitantul depune mai multe proiecte în cadrul acestui apel, se vor menţiona proiectele depuse, valoarea ajutorului de stat solicitat pe fiecare dintre ele (în lei şi procente), precum şi valoarea totală a ajutorului de stat solicitat.

    NOTĂ:
        În cazul depunerii mai multor cereri de finanţare de către un solicitant, valoarea totală a ajutorului de stat solicitat nu poate depăşi 20.000.000 euro.
    3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
        Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest capitol.
        În vederea completării Cererii de finanţare trebuie avută în vedere anexarea tuturor documentelor menţionate în prezentul ghid.

    Important!
        Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanţare.
        De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate, pot conduce larespingerea Cererii de finanţare.
        Toate valorile menţionate în Cererea de finanţare vor fi calculate, rotunjite şi prezentate la două zecimale (ex. valori buget, indicatori, capacitate instalată etc.)
    3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului
        Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în corelare cu acţiunile şi activităţile finanţabile menţionate în prezentul ghid.
        Toate obiectivele vor fi asociate cu rezultatele aşteptate la măsura Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei din cadrul FM şi vor fi cuantificate în indicatori.

    3.1.2. Sustenabilitate si durabilitate
        Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin Cererea de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp).
        Caracterul durabil al proiectului: se va indica modul în care beneficiarul va asigura exploatarea durabilă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la PIF.
        În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu următoarele aspecte:
    - Contribuţia la Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC);
    – Contribuţia la Iniţiativa emblematică "Accelerarea" din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/R0/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575);
    – Corelările cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu, cum sunt: Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare), etc.


    3.1.3. Descrierea investiţiei
        Descrierea proiectului (se completează la secţiunea Descrierea proiectului din Cererea de finanţare) şi va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
    1. Date generale privind investiţia propusă;
    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii;
    3. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi etc.). Totodată, vor fi menţionate: regiunea, judeţul, localitatea, numărul cadastral, amplasarea investiţiei (pe clădire sau teren, în cazul centralelor fotovoltaice)
    4. Cerinţe specifice suplimentare, dacă este cazul;
    5. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii;
    6. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii.


    3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)
     Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Directiva EIM). Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
        În cadrul documentaţiilor tehnico-economice, pe baza evaluărilor privind influenţa investiţiilor asupra fenomenului schimbărilor climatice şi, mai ales, a influenţei efectelor schimbărilor climatice asupra proiectelor de investiţii, se vor avea în vedere măsuri speciale pentru creşterea rezistenţei componentelor constructive ale proiectelor de investiţii aferente măsurii la schimbările climatice şi la alte vulnerabilităţi, după caz. Aceste măsuri de adaptare vor contribui la sporirea rezistenţei la schimbările climatice, la condiţiile meteorologice extreme şi la alte dezastre naturale.
    a) Documente necesare la depunerea Cererii de finanţare
        Actul de reglementare privind protecţia mediului emis de către autoritatea competentă (Clasarea notificării/Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu).
        În mod excepţional, în cazul în care procedura pentru obţinerea actului de reglementare este încă în derulare, la momentul depunerii cererii de finanţare solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea actului de reglementare pentru protecţia mediului.
        La momentul depunerii cererii de finanţare solicitantul trebuie să facă cel puţin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea actului de reglementare pentru protecţia mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protecţia mediului.

    b) Pentru încheierea contractului de finanţare
        ■ Actul final de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
    NOTĂ:
        Dacă actul de reglementare pentru protecţia mediului nu a fost depus odată cu cererea de finanţare şi nici în etapa de precontractare, cererea de finanţare va fi respinsă de la finanţare.
    3.1.5. Studiul de fezabilitate
     Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi aprobat de solicitant (prin Hotărâre CA/AGA/Asociaţilor/Asociatului Unic al societăţii/altele asemenea care să angajeze entitatea, după caz, şi va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii celei mai eficiente soluţii. Studiul de fezabilitate prezentat nu va fi mai vechi de 2 ani.
        Din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate va face parte personal autorizat de către ANRE în domeniul instalaţiilor electrice. Se va anexa studiului de fezabilitate documentul doveditor.
        Investiţia trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu o capacitate nouă de producţie de energie electrică.

    3.1.6. Elaborarea bugetului
     Bugetul proiectului va fi prezentat conform formatului din Anexa 7 - Bugetul proiectului şi va fi încărcat în platforma electronică.

    3.1.7. Responsabil de proiect
     Solicitanţii au obligaţia de desemnare a unei persoane responsabile cu implementarea proiectului şi care va asigura comunicarea în relaţia cu autoritatea finanţatoare. Persoana astfel desemnată va semna Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa 9).


    CAP. 4
    PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
    4.1. Descriere generală privind procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare
        Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se va desfăşura la nivelul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanţare (CF) între Ministerul Energiei şi beneficiarul proiectului.
        Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanţare până la semnarea contractului de finanţare sunt:
    - evaluarea preliminară tehnico-economică
    – verificarea administrativă şi a eligibilităţii
    – etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior notificării de aprobare a proiectului)
    – semnarea contractului de finanţare.

        Finanţarea se va acorda în baza unei proceduri concurenţiale de selecţie a proiectelor conform indicatorilor de performanţă corelat cu obiectivele FM şi în limita bugetului alocat, cu respectarea condiţiilor din ghid.
    4.1.1. Evaluarea preliminară tehnico-economică a Cererii de Finanţare
     Evaluarea preliminară tehnico-economică a Cererii de finanţare va fi realizată în baza datelor introduse de solicitant în aplicaţia MySmis2021 pentru cele două criterii de selecţie, de către Comisia de selecţie constituită la nivelul Ministerului Energiei conform Grilei de evaluare tehnico-economică a cererii de finanţare din Anexa 2.2 la prezentul ghid, respectiv:
        ● Criteriul 1 - Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/MW instalat de energie produsă din surse regenerabile - maxim 90 puncte;
     Având în vedere categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul ghid, beneficiarul determină valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în funcţie de care stabileşte ajutorul de stat solicitat pentru Cererea de finanţare depusă care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

        ● Criteriul 2 - Predictibilitatea producţiei pentru SEN - maxim 10 puncte.
     Conform criteriilor din Grila de evaluare tehnico-economică a Cererilor de finanţare (Anexa nr. 2.2 la prezentul ghid), punctajul este defalcat după cum urmează:
    - Pentru Criteriul 1. Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ MW instalat de producţie - maximum 90 puncte Cererea de finanţare care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat şi zero puncte Cererea de finanţare care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat, cu descreşterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat;
    – Pentru criteriul 2. Predictibilitatea producţiei pentru SEN - 10 puncte pentru proiectele care prevăd capacităţi de stocare a energiei pentru o perioadă de minim 12 minute. (Exemplu: pentru o capacitate de producere RES de 10 MW, se obţin 10 puncte pentru o capacitate a instalaţiei de stocare de minim 2 MWh (reprezentând stocarea energiei produse la puterea nominală a centralei timp de 12 minute). Nu se acordă punctaj parţial pentru Criteriul nr. 2.        Notă: în perioada de implementare a proiectului, respectiv la ultima cerere de rambursare, în cazul în care capacitatea de stocare (aferentă Criteriului 2 de mai sus în baza căruia proiectul a obţinut 10 puncte) nu este realizată, valoarea totală a ajutorului de stat acordat va fi restituită, inclusiv cu dobânzi.
        În urma evaluării tehnico-economice, Cererea de finanţare va primi un punctaj între 0 şi 100 puncte.
        Cererile de finanţare vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut în această etapă începând de la cele cu punctajul cel mai mare.
        La finalizarea acestei etape se va întocmi o Listă provizorie cuprinzând Cererile de finanţare depuse, ordonate în funcţie de punctajul obţinut pentru cele două criterii de selecţie prevăzute la prezenta etapă.
        Clasamentul este provizoriu, având în vedere faptul că punctajul se realizează în funcţie de elementele transmise în Cererile de finanţare. Pentru respectarea principiului transparentei, Lista provizorie se va publica pe pagina web a Ministerului Energiei http://energie.gov.ro.
        Proiectele vor fi evaluate în continuare din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii în ordinea în care acestea au fost prevăzute în Lista provizorie publicată pe site-ul Ministerului Energiei, până la limita care marchează epuizarea bugetului. De asemenea, pentru asigurarea unei marje de siguranţă, în eventualitatea în care unele proiecte vor fi respinse în etapa de precontractare, se va constitui o listă de proiecte de rezervă în limita a 20% din bugetul apelului, aprobate sub rezerva încadrării în valoarea bugetului apelului.
        Selecţia Cererilor de finanţare se va face în limita fondurilor disponibile pentru această procedură competitivă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
        NOTĂ: Capacităţile de stocare a energiei nu reprezintă activităţi eligibile, iar cheltuielile aferente sunt neeligibile.

    4.1.2. Verificarea conformităţii administrative si a eligibilităţii cererilor de finanţare
     Pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU/NA, conform Anexei 2.1 - Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare, la prezentul ghid. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare se va realiza de comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în baza grilei (Anexa 2.1 la prezentul ghid), în ordinea clasamentului provizoriu, până la epuizarea bugetului alocat.
        În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:
        ● Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;
        ● Modalitatea de completare a cererii de finanţare;
        ● Data limită de transmitere a cererii de finanţare
        ● Dacă cererea de finanţare a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;
        ● Completarea cererii şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;
     ● Îndeplinirea tuturor criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare - Anexa 2.1 la ghid, respectiv:
    - Conformarea formală cu toate cerinţele specifice formulate în prezentul ghid;
    – Eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid;
    – Eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid.


        Având în vedere că depunerea Cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel:
        ● Se pot solicita cel mult două clarificări;
        ● Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maximum 10 zile lucrătoare la fiecare dintre clarificările solicitate.

        Dacă după etapa de clarificări proiectul nu îndeplineşte toate criteriile din Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare, stabilite prin prezentul ghid, Cererea de finanţare va fi respinsă, iar solicitanţii vor fi notificaţi asupra motivelor respingerii.
        În situaţia în care, în urma verificărilor administrative se modifică punctajul acordat unui proiect în etapa tehnico-economică, aceasta va fi repoziţionat în clasamentul provizoriu.
        Pentru fiecare proiect admis, după finalizarea analizei din cele două etape menţionate se va trece în etapa de precontractare şi ulterior în etapa de contractare.
        Ulterior finalizării evaluării şi soluţionării contestaţiilor, ME va publica pe pagina web a Ministerului Energiei https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-1/ lista cuprinzând clasamentul final, respectiv lista proiectelor admise şi lista proiectelor respinse, în cadrul secţiunii dedicate prezentului apel de proiecte.
        Un proiect poate fi aprobat şi ulterior contractat independent de poziţia sa în clasament sub rezerva încadrării în limita bugetului apelului.


    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 15 zile de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerului Energiei sau in platforma MySMIS 2021. Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:
        ● Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului, adresa, funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;
        ● Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare (codul proiectului din platforma electronică) şi titlul proiectului;
        ● Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
        ● Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
        ● Mijloace de probă;
        ● Adresa de e-mail de corespondenţă pentru procedura de soluţionare a contestaţiei depuse;
        ● Semnătura reprezentantului legal;
        ● Data formulării contestaţiei.

        Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

    CAP. 5
    CONTRACTAREA PROIECTELOR
    5.1. Etapa de precontractare
        Solicitantii admişi la finanţare au obligaţia de a transmite prin intermediul platformei electronice, în maximum 60 de zile de la primirea Notificării privind transmiterea documentelor de precontractare, a următoarelor documente:
    1. Certificatele de atestare fiscală emise de ANAF şi de Direcţia Locală de taxe şi Impozite (pentru sediul social si punctul de lucru/sediu secundar in care se implementeaza proiectul, daca este cazul), în termen de valabilitate şi fără a fi înregistrate datorii.
    2. Cazier fiscal al solicitantului (persoană juridică), în termen de valabilitate şi fără a fi menţionate fapte,
    3. Cazier judiciar al reprezentantului legal, în termen de valabilitate şi fără a fi menţionate fapte,
    4. Extras de carte funciară actualizat, în termen de valabilitate, care să ateste detinerea dreptului de folosinţă şi să probeze că imobilele /capacităţile existente sunt libere de orice sarcini, că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică şi că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun,
    5. Avizul tehnic de racordare pentru locul de producere sau contractul de racordare, în termen de valabilitate.
    6. Actul final de reglementare pentru protecţia mediului (pentru situaţiile în care nu a fost depus odată cu cererea de finanţare,
    7. Scrisoare din partea instituţiei creditoare (banca) conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiţiei şi se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv şi investiţia finanţată din Fondul pentru modernizare pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, daca este cazul (a se vedea modelul recomandat din Anexa 11 la prezentul ghid, se vor accepta şi alte modele de scrisoare),
    8. Documentul eliberat de ONRC în baza Declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice (solicitantului de finanţare) pentru solicitanţii deja înregistraţi la ONRC din România la data depunerii cererii de finanţare. Pentru solicitanţii care nu sunt înregistraţi la ONRC din România la data depunerii cererii de finanţare, documentul eliberat de ONRC în baza Declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice (solicitantului de finanţare) se va depune până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat,
    9. Notificarea din partea unei bănci comerciale/Trezoreria Statului privind deschiderea contului dedicat derulării operaţiunilor proiectului (cod IBAN, titular cont, denumirea/adresa Trezoreriei/băncii comerciale).
    10. Anexa 2a) - Grafic de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare din cuprinsul modelului orientativ de contract de finanţare (anexa 5 la prezentul ghid), completată corespunzător.
    11. Studiul pedologic şi agrochimic - În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole situate în extravilan, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, solicitanţii vor prezenta în etapa de precontractare documente doveditoare privind clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate a terenului.


    Notă:
        Ulterior finalizării verificării documentaţiei precontractuale, Ministerul Energiei va aduce la cunoştinţa solicitantului necesitatea completării şi transmiterii Anexei 2a) - Grafic de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare completată, în vederea încheierii contractului de finanţare.
        Solicitantul are obligaţia ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în termenul de valabilitate la data depunerii acestora.
        Proiectul va fi respins în cadrul acestei etape şi se transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul platformei electronice în cazul în care documentaţia nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă şi/sau neconformă în raport cu cerinţele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate, la data depunerii;
        În funcţie de evolutia evaluarii si contractarii proiectelor depuse, termenul de maxim 60 de zile de transmitere a documentelor precontractuale, poate fi diminuat doar cu instiintarea tuturor solicitantilor care au depus cereri de finantare in cadrul acestui apel de proiecte.

    NOTĂ:
    – În etapa precontractuală, se pot solicita prin intermediul platformei electronice, maximum 2 solicitari de clarificări, iar solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maximum 5 zile la fiecare solicitare de clarificare.
    – În cazul în care în etapa de precontractare solicitantul nu răspunde la solicitările de clarificări, în termenul de maximum 5 zile pentru fiecare clarificare, proiectul va fi respins.

    5.2. Etapa de contractare
        Solicitantul are obligaţia ca toate documentele transmise in etapa precontractare să fie în termenul de valabilitate. In cazul in care documentele trasmise expira pana la semnarea contractului de finantare, acestea vor fi resolicitate in vederea semnarii acestuia.
        Contractul de finanţare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.
        Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. Solicitantului îi va fi transmis contractul de finanţare prin intermediul aplicaţiei electronice în vederea semnării de către acesta sau se va proceda la semnarea olografă a acestuia.
        Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul platformei electronice în cazul în care se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către Ministerul Energiei şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a contractului semnat (10 zile de la data primirii documentului).
        În situaţia semnării electronice a contractului de finanţare, solicitantul are obligaţia de a semna electronic contractul de finanţare şi de a-l returna în termenul solicitat de Ministerul Energiei (10 zile de la data primirii documentului) însoţit, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a contractului de finanţare şi returnare la Ministerul Energiei, ministerul îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de finanţare.
        Contractul de finanţare va fi semnat de către reprezentanţii Ministerului Energiei şi de către reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanţare intrând în vigoare la data semnării de către ultima parte semnatară.
        Data încheierii contractului de finanţare este data ultimei semnături.
        Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi de a păstra toate documentele aferente proiectelor pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării implementării Proiectului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări.
        Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al investiţiilor, date privind indicatorii, precum şi orice alte informaţii suplimentare legate de contractul de finanţare încheiat. Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
        Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor de stat plătit, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de stat de care au beneficiat conform prevederilor legale.
        Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul solicitantului, în corelare cu funcţionalităţile platformei electronice. Orice modificare a procedurii de contractare, raportat la funcţionalităţile sistemului infomatic, va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor.
        Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanţare (în special clauzele specifice şi anexele) vor fi comunicate beneficiarilor.

    Atenţie!
        Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

    5.3. Implementarea proiectului
        În urma semnării contractului, se vor defăsura activităţile conform planului actualizat, anexă la contract.
        Achiziţiile se vor desfăşura cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cad în sarcina beneficiarului. Documentele justificative vor fi verificate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în corelare cu prevederile contractului de finanţare de către reprezentanţii Ministerului Energiei, ofiţerii de monitorizare, responsabili de investiţia în discuţie.
        Documentele justificative vor fi transmise în termenul prevăzut în cadrul contractului, anexă la Raportul de progres, conform planului de activităţi, anexă la contractul de finanţare.
        Orice modificări apar în perioada de implementare a proiectului vor fi notificate Ministerului Energiei şi nu se vor realiza fără a fi aprobate.
        Conform prevederilor contractuale, se vor realiza vizite de monitorizare în perioada implementării proiectului.
        Ulterior încheierii contractelor de finanţare, vă rugăm să consultaţi periodic pagina de internet www.energie.gov.ro pentru a urmări eventuale modificări/completări/detalieri ale regulilor de implementare.

    CAP. 6
    ANEXE
    Anexa 1. Cererea de finanţare
    Anexa 1.a - Declaraţie privind conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat
    Anexa 2.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
    Anexa 2.2. Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanţare
    Anexa 3. Declaratia unică
    Anexa 4. Categorii de cheltuieli indicative
    Anexa 5. Model orientativ de contract
    Anexa 6. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate
    Anexa 7. Bugetul proiectului
    Anexa 8. Declaraţie privind tipul întreprinderii
    Anexa 9. Declaratia privind conflictul de interese
    Anexa 10. Model Scrisoare de garanţie bancară pentru prefinanţare
    Anexa 11. Model recomandat de Scrisoare bancară pentru ipotecă.
    ANEXA 1

        la Ghid
 (a se vedea imaginea asociată)
        Program Fondul pentru Modernizare
        CERERE DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────────────┐
│INSTITUŢIA: │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────┬─────────────┬─────────────┤
│Cod apel: │Cod proiect: │Versiune CF: │
├──────────┴─────────────┴─────────────┤
│Titlu Proiect: │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlu Apel: │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Componente proiect │
├──────────────────────────────────────┤
│Obiectiv de politică: Prioritate: │
│Obiectiv specific: │
│Fond: │
│Operaţiune: │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Schema de ajutor de stat: │
│• │
└──────────────────────────────────────┘


    SOLICITANT
        Aplicanţi
        Parteneri în proiect

┌───┬─────┬────────────────────────────┐
│Tip│Activ│Denumire entitate juridică │
├───┼─────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │
└───┴─────┴────────────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘


        Informaţii generale

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Date de │Reprezentant│Sediu │
│identificare │legal │Social │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Denumire: │ │ │
│Tipul │ │ │
│organizaţiei:│ │ │
│Este │ │Strada: │
│interprindere│Funcţia în │Informaţii │
│IMM: │cadrul │extra:- │
│Cod fiscal: │entităţii │Ţara: │
│Nr. │juridice: │Judeţ: │
│înregistrare:│Nume: │Localitate:│
│- │Prenume: │Cod Poştal:│
│Registru: │Data │- │
│Cod CAEN │naşterii: │Telefon: - │
│principal: │CNP: │E-mail: - │
│Data │Telefon: │Pagina web:│
│înfiinţării: │E-mail: │- │
│înregistrat │ │ │
│în scopuri de│ │ │
│TVA: │ │ │
│Tip entitate:│ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘


        Structură grup
        Descriere: -
        Conturi bancare

┌────┬─────┬──────────┬─────┬──────────┐
│IBAN│Bancă│Sucursală │Swift│Descriere │
├────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │
└────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┘


        Exerciţii financiare
        Monedă: RON

┌────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│Dată │Dată │Număr │Cifră │Active│Venituri│Capital │Capital│Profit│Profit în │Venituri │Cheltuieli│
│începere│încheiere│mediu de │de │totale│totale │social │social │NET │exploatare│cercetare│cercetare │
│ │ │salariaţi│afaceri│ │ │subscris│propriu│ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┘        Asistenţă acordată anterior

┌────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬─────────────┐
│Complementariate│Cod │ │Număr │Dată │Dată │Entitate │Dată │Valoare│Eligibil│Eligibil │Nerambursabil│
│finanţare │SMIS│Titlu│înreg. │începere│finalizare│finanţatoare│semnare│totală │proiect │beneficiar│beneficiar │
│ │ │ │contract│ │ │ │ │proiect│ │ │ │
├────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴─────────────┘


        Asistenţă solicitată

┌─────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │Nr. de │ │ │Valoare│ │
│Titlu│înregistrare│Data │Entitate │totală │Eligibil│
│ │al │depunerii│finanţatoare│proiect│Proiect │
│ │solicitării │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┘


        Ajutor de stat

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │Denumire│Tip act de│Denumire │Data │ │Valoare│Valoare│
│Cod │proiect │aprobare a│act de │semnării│Categorie│ajutor │ajutor │
│SMIS│finanţat│ajutorului│aprobare a│actului │ajutoare │de stat│de stat│
│ │ │ │ajutorului│ │ │acordat│acordat│
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Responsabil de proiect / Persoană de contact
        Responsabil de proiect:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -
        Persoană de contact:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -
        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Atribute proiect

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Proiect de importanţă strategică ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul comun de identificare (CCI): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiectul figurează în tipul de ││
│acţiuni de importanţă strategică: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiect fazat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul fazei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sprijinul public va constitui ajutor ││
│de stat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Primeşte/Acordă: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sprijinul public va constitui ajutor ││
│de minimis: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiectul este în cadrul unei ││
│structuri PPP: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar public care iniţiază PPP/ ││
│Partener privat pentru implementarea ││
│PPP: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiectul este generator de venit: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Pro rată a venitului net actualizat ││
│(%): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Costuri eligibile actualizate în ││
│EURO: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Costuri eligibile neactualizate în ││
│EURO: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiectul este asociat cu site-ul ││
│Natura2000: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţie la strategii de ││
│dezvoltare integrată teritorială ││
│(ITI): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Strategii ITI: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiectul este instrument financiar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiectul contribuie la îndeplinirea ││
│condiţiilor favorizante: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Este proiect naţional: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Informaţii localizare proiect ││
│naţional: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Capacitate solicitant
        Denumire firmă:
        Sursă de cofinanţare:
        Categorie de beneficiar:
        Calitatea entităţii în proiect:
        Cod CAEN relevant:
        -

        Capacitate administrativă:
        -

        Capacitate financiară:
        -

        Capacitate tehnică:
        -

        Capacitate juridică:
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Localizare proiect

┌────────┬────┬───────┬─────┬──────────┬──────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │ │Informaţii│
│specific│UE │Regiune│Judeţ│Localitate│localizare│
│ │ │ │ │ │proiect │
├────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Obiective proiect
        Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
        Descriere
        -

        Obiective specifice ale proiectului
        Descriere
        -
        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Justificare / Context / Relevanţă / Oportunitate şi contribuţia la obiectivul specific
        Justificare context
        Justificare context
        -

        Justificare relevanţă
        Referitoare la proiect:
        -

        Referitoare la SUERD:
        -

        Aria prioritară SUERD:
        -

        Referitoare la alte strategii:
        -

        Strategii relevante:
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Caracter durabil al proiectului
        Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor
        -

        Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual, încheiate
        -

        Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
        -

        Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor
        -

        Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Riscuri
        Descriere riscuri:
        -

        Detaliere riscuri

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Risc │Măsuri atenuare │
│identificat │riscuri │
├───────────────┼──────────────────────┤
│- │- │
└───────────────┴──────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Principii Orizontale
        Egalitate de şanse
        Egalitate de gen:
        -

        Nediscriminare:
        -

        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:
        -

        Schimbări demografice:
        -

        Dezvoltare durabilă
        Poluatorul plăteşte:
        -

        Protecţia biodiversităţii:
        -

        Utilizarea eficientă a resurselor:
        -

        Rezilienţa la dezastre:
        -

        Imunizarea la schimbările climatice
        Imunizarea la schimbările climatice:
        -

        Principiul DNSH
        Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:
        -


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Descriere investiţie
        Descriere:
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Indicatori de realizare şi de rezultat (program)
        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌──────────────┬───────────┬────────────┐
│ │Procent │Strategie │
│ │finanţat │ITI: - │
│ │din │Strategie de│
│ │proiecte │dezvoltare │
│ │anterioare:│integrată │
│ │- │urbană: - │
│ │ENI anual │Strategie │
│ │din │judeţeană de│
│ │proiecte │dezvoltare │
│ │anterioare:│integrată: -│
│Indicator: │- │Cod unic │
│Tip regiune: │Tip │strategie de│
│Ţintă: │echipament:│dezvoltare │
│Unitate de │- │locală: - │
│măsură: │Cod unic │Nume │
│Judeţ: - │sistem │strategie de│
│Localitate: - │digital: - │dezvoltare │
│CUI: - │Nume sistem│locală : - │
│Tip │digital: - │Nume │
│întreprindere:│Cod unic │comunicate/ │
│- │componenta │grup │
│Dată │sistem │populaţie: -│
│înfiinţare: - │digital: - │Zonă/ │
│Cod SMIS │Nume unic │aglomerare │
│proiect │componenta │de calitate │
│anterior: - │sistem │a aerului: -│
│Titlu proiect │digital: - │Cod unic │
│anterior: - │Cod Site │gară/haltă: │
│ │Natura │- │
│ │2000: - │Nume gară/ │
│ │Nume site │haltă: - │
│ │Natura │Nume │
│ │2000: - │conexiune │
│ │Număr │intermodală:│
│ │cadastral: │- │
│ │- │Proiect │
│ │Nume teren:│integrat: - │
│ │- │ │
└──────────────┴───────────┴────────────┘


        Sumar indicatori prestabiliţi de realizare
        -

        Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │An referinţă │Titlu │
│ │valoare de │proiect │
│ │bază: - │anterior: -│
│ │CUI: - │Procent │
│Indicator:│Cod unic │finanţat │
│- │aplicaţie │din │
│Tip │digitală creată│proiecte │
│regiune: -│/ dezvoltată/ │anterioare:│
│Ţintă: - │achiziţionată: │- │
│Unitate de│- │Judeţ: - │
│măsură: - │Nume aplicaţie │Localitate:│
│Valoare de│digitală: - │- │
│bază: - │Proiecte │Număr │
│ │anterioare │cadastral: │
│ │(coduri SMIS): │- │
│ │- │Nume teren:│
│ │ │- │
└──────────┴───────────────┴───────────┘


        Sumar indicatori prestabiliţi de rezultat
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    PLAN DE ACHIZIŢII
        Plan de achiziţii

┌──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬────────┐
│Titlul │Descrierea│Tip │Tip │ │ │Valoare │Valoare│Valoare │
│achiziţiei│achiziţiei│achiziţie│procedură│Perioada│Monedă│estimată│TVA │totala │
│ │ │ │ │ │ │fără TVA│ │estimata│
├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Rezultate aşteptate / Realizări aşteptate
        Rezultate aşteptate

┌──────────────────┬────────┬──────────┐
│Obiectiv specific │Fond UE │Descriere │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │
└──────────────────┴────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Activităţi
        Activităţi previzionate
        Durată proiect:
        Durată implementare:

        Activitate:
        Obiectiv specific:
        Fond UE:
        Tip:
        Activitate de bază:
        Dată început:
        Dată finalizare:
        Durată:

        Subactivităţi

┌─────────────┬───────┬──────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│Subactivitate│Dată │Dată │Rezultate │Parteneri│Detaliere│
│ │început│finalizare│previzionate│implicaţi│ │
├─────────────┼───────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Indicatori de etapă
        Indicatori etapă de realizare

┌─────┬───────┬────────────┬──────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │ │Documente│ │
│Nume │Tip │Valoare │ │care │Unitate│
│reper│regiune│intermediară│Termen│probează │măsură │
│ │ │ │ │atingerea│ │
│ │ │ │ │valorii │ │
├─────┼───────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┤
│- │- │- │- │- │- │
└─────┴───────┴────────────┴──────┴─────────┴───────┘


        Indicatori etapă de reper

┌─────┬─────────┬──────┬───────────────┐
│ │ │ │Documente care │
│Nume │Descriere│Termen│probează │
│reper│ │ │îndeplinirea │
│ │ │ │indicatorului │
├─────┼─────────┼──────┼───────────────┤
│- │- │- │- │
└─────┴─────────┴──────┴───────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Plan de monitorizare a proiectului
        Plan de monitorizare a proiectului

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Indicator│ │ │ │ │ │Documente/ │Ţintă │Ţintă │
│ │de etapă/│Tip │ │Valoare │Criteriu│Termen de│Dovezi care │finală │finală │
│Categorie│cod │indicator│Descriere│intermediară│de │realizare│probează │indicator│indicator│
│ │indicator│de etapă │ │ │validare│ │îndeplinirea│de │de │
│ │ │ │ │ │ │ │criteriilor │realizare│rezultat │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        Sumar indicatori prestabiliţi de realizare
        -

        Sumar indicatori prestabiliţi de rezultat
        -

        Sumar indicatori suplimentari de realizare
        -

        Sumar indicatori suplimentari de rezultat
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    BUGET TOTAL
        Buget proiect
        Total buget parteneri

┌────────┬───┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Entitate│Tip│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│juridică│ │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼───┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Total buget obiective

┌────────┬────┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Obiectiv│Fond│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│specific│UE │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼────┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget partener

┌────────────────────────────────────────┐
│Buget partener │
├───────────┬────────────┬───────────────┤
│Obiectiv │ │ │
│specific: │ │ │
├───────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Pret unitar │ │
│ │fără TVA: │ │
│ │Total │Intensitate │
│ │valoare fără│intervenţie: │
├───────────┤TVA: │Total │
│ │Valoare TVA:│cheltuieli │
│Fond UE: │Total │nerambursabile:│
│Tip │cheltuieli │Ajutor de stat:│
│regiune: │eligibile: │Schema ajutor │
│Cod │TVA │de stat: │
│cheltuială:│eligibil: │Categorie │
│Denumire │Cheltuieli │ajutor de stat:│
│cheltuială:│neeligibile:│Subcategorie │
│U.M.: │TVA │ajutor de stat:│
│Cantitate: │neeligibil: │Justificare: │
│ │Valoare cotă│ │
│ │TVA: │ │
└───────────┴────────────┴───────────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - domeniu de intervenţie

┌────────┬────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Domeniu de │Buget │din │
│specific│UE │intervenţie│eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - formă de sprijin

┌────────┬────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Formă │Buget │din │
│specific│UE │de │eligibil│totalul │
│ │ │sprijin│ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - dimensiune punere în practică teritorială

┌────────┬────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Abordare │Tip │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│mecanism │mecanism de│Buget │din │
│specific│UE │aplicare │aplicare │eligibil│totalul │
│ │ │teritorială│teritorială│ │bugetului│
│ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - activitate economică

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Activitate│Buget │din │
│specific│UE │economică │eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - Dimensiune localizare

┌────────┬────┬───────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Cod │ │Cod │ │Buget │Ajutor│din │
│specific│UE │regiune│Regiune│judeţ│Judeţ│eligibil│de │totalul │
│ │ │ │ │ │ │ │stat │bugetului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - teme secundare în cadrul FSE+

┌────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Tip temă │Buget │din │
│specific│UE │secundară│eligibil│totalul │
│ │ │FSE │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - Dimensiune egalitate de gen

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip │ │ │
│ │ │dimensiune│ │ │
│ │ │a │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│egalităţii│Buget │din │
│specific│UE │de gen în │eligibil│totalul │
│ │ │cadrul │ │bugetului│
│ │ │FSE+, │ │eligibil │
│ │ │FEDR, FC │ │ │
│ │ │şi FTJ* │ │ │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Buget - strategii macroregionale şi bazin maritim

┌────────┬────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip strategie │ │Procent │
│Obietiv │Fond│macro-regională│Buget │din │
│specific│UE │şi pentru │eligibil│totalul │
│ │ │bazinele │ │bugetului│
│ │ │maritime │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    Criterii ETF
        Număr de ordine criteriu:
        Descriere criteriu:
        -

        Punctaj criteriu:
        Număr de ordine subcriteriu:
        Descriere subcriteriu:
        -

        Tip:
        Punctaj minim:
        Punctaj maxim:
        Punctaj:
        Explicaţie:
        -

        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘    DECLARAŢIA UNICĂ
        Declaraţii unice

┌──────────────┬───┬──────┬────────────┐
│Entitate │Tip│Status│Dată │
│juridică │ │ │încărcare │
├──────────────┼───┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴──────┴────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │Document│Încărcat │Entitate│Dată │Încărcat│
│Nume│tip │din │juridică│încărcare│de │
│ │ │bibliotecă│ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘


                            CERTIFICAREA APLICAŢIEI
        Subsemnatul/Subsemnata .......... CNP ............ posesor al CI seria ..... nr. ...... în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ........... confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
        Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
        Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuternicit al .......... să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
        Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
        înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, ..........., este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
        înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secţiune, ar putea fi respinsă.
     Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.
        Semnătură digitală a reprezentantului legal/împuternicit

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnatura │
└───────────┴──────────────────────────┘

    ANEXA 1.a

    Declaraţie privind conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014
    de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
    cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat*1_1)
        *1) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
     Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ...., nr. ......., eliberată de ........., în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Fondului pentru Modernizare, declar pe propria răspundere că sunt respectate următoarele reguli privind conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE):
    1. Reguli cu caracter general prevăzute în Capitolul I al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
        Solicitantul va completa cu informaţii referitoare la îndeplinirea următoarelor condiţii impuse de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulament"):
        În această secţiune, solicitantul va declara dacă desfăşoară sau nu activităţi în sectoarele excluse menţionate la art. 1, alin. (3) din Regulament.
        Societatea <denumire solicitant> .................
        În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi situaţiile excluse prin art. 1 alin. (3) din Regulament cât şi în sectoarele care intră în sfera de acordare a finanţării, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul măsurii Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferentă Fondului pentru modernizare în România - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei.
        De asemenea, se va avea în vedere că dacă întreprinderea se află în una din situaţiile prezentate la art. 1, alin. 4, punctul a şi c din Regulament nu este eligibilă pentru finanţare. Prin urmare, solicitantul va declara la depunerea Cererii de finanţare dacă:
    - face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

        Societatea <denumire solicitant> ................
    - este întreprindere aflată în dificultate, astfel cum este definită la art. 2, pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.

        Societatea <denumire solicitant> ...........
     În acest sens, Solicitantul va completa Anexa 6.
     Informaţiile se vor corela cu Secţiunile A, B şi C din Declaraţia unică - Anexa 3

    ● Art. 2, alin. 23. Demararea lucrărilor
        Demararea lucrărilor" înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.
        Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu şi-a început activităţile înainte de data depunerii ofertei pentru finanţare la Ministerul Energiei, cu excepţia obţinerii terenurilor şi lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
     Se va avea în vedere corelarea cu informaţiile prevăzute în Secţiunea Activităţi previzionate, din Cererea de finanţare şi Secţiunea C Am Declaraţia unica (Anexa 3).
        ................

    ● Art. 6. Efectul stimulativ, alin. 1 şi 2
        Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia (data finalizării acestuia nu va depăşi data de 31.12.2026);
    (c) obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    (d) localizarea proiectului;
    (e) bugetul proiectului;
    (f) lista cheltuielilor aferente proiectului (eligibile şi neeligibile);
    (g) valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, în euro/MW, valoare ce va reprezenta unul dintre criteriile de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială;
    (h) studiul de fezabilitate (conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare).

     Conform Ghidului solicitantului, secţiunea 1.8 Ajutor de stat, momentul demarării lucrărilor este data depunerii cererii de finanţare la Ministerul Energiei.
     Solicitantul justifică efectul stimulativ al ajutorului solicitat şi va completa cu elementele precizate mai sus la punctele a)-g)
     De asemenea, conform Ghidului solicitantului, subcapitol 1.8 Ajutorul de stat, solicitanţii de ajutor de stat vor explica ce s-ar întâmpla în absenţa ajutorului, şi anume situaţia în care investiţiile propuse prin proiect nu s-ar realiza.
     Se va corela cu Secţiunea C din Declaraţia unica din Anexa 3.

    ● Art. 8. Cumulul ajutorului de stat
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
        Se va preciza dacă pentru aceleaşi cheltuieli eligibile solicitantul a mai obţinut ajutor de stat/este în curs de obţinere ajutor de stat/minimis.
     Răspunsul se va corela cu Secţiunea C din Declaraţia unica din Anexa 3..
        ............................


    2. Reguli specifice privind ajutorul de stat prevăzute în Capitolul III al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare
    ● Alin. 6, Art. 41 - Ajutoare pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile
     Costurile eligibile sunt reprezentate de costurile de investiţii, luând în considerare categoriile de cheltuieli eligibile din astfel cum sunt prevăzute în Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative la ghid.
     Se va prezenta valoarea totală eligibilă a investiţiei, în corelare cu Anexa nr. 4, Secţiunile Buget şi Descrierea investiţiei din Cererea de finanţare şi Studiul de fezabilitate.

    ● Alin (10), Art. 41 - Ajutoare pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile
     Intensitatea maximă a ajutorului este de până la 100 % din costurile eligibile prevăzute în Anexa nr. 4.
        Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de: ........ Euro/MW instalat.
        Se va avea în vedere încadrarea în următoarele plafoane maxime:
        Energie eoliană
    - 700.000 Euro/MW, pentru toate capacităţile instalate

        Energie solară
    - 450.000 Euro/MW, pentru capacităţi instalate de până la 5 MW (inclusiv)
    – 360.000 Euro/MW, pentru capacităţi instalate de peste 5 MW

        Energie hidro
    - 1.805.000 Euro/MW - pentru toate capacităţile instalate


        Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public
        Pentru probarea elementelor de mai sus, se pot prezenta şi ataşa, în plus, şi alte informaţii/documente faţă de cele solicitate, acolo unde este cazul.

    Atenţie!
        Se va completa fiecare secţiune a declaraţiei corespunzător cerinţelor.        Nume şi prenume:
        Semnătură:
        Data:

    ANEXA 2.1

    la Ghid
    Grila de verificare a conformităţii administrative
    şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
        Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)

┌───────────────────────────────┬──┬────┐
│ │DA│ │
│ │/ │ │
│Criteriu │NU│OBS.│
│ │/ │ │
│ │NA│ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│Conformarea formală cu toate │ │ │
│cerinţele specifice formulate │ │ │
│în ghidul solicitantului: │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│1. Cererea de finanţare a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi are toate │ │ │
│secţiunile completate? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│2. Cererea de finanţare include│ │ │
│toate anexele obligatorii, în │ │ │
│formatul solicitat prin ghidul │ │ │
│solicitantului? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│3. Declaraţia unică este │ │ │
│semnată de reprezentantul │ │ │
│legal, datată şi încărcată în │ │ │
│platformă, conform ghidului │ │ │
│solicitantului? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│4. Declaraţia unică cuprinde │ │ │
│informaţii referitoare la │ │ │
│colectarea şi furnizarea │ │ │
│datelor privind beneficiarul │ │ │
│real? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│5. Declaraţie privind │ │ │
│conformitatea cu preverile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. 651/ │ │ │
│2014 de declarare a anumitor │ │ │
│categorii de ajutoare │ │ │
│compatibile cu piaţa internă în│ │ │
│aplicarea articolelor 107 şi │ │ │
│108 din tratat (Anexa 1.a la │ │ │
│Ghidul solicitantului) a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei semnatare?│ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│6. Declaraţia privind │ │ │
│conflictul de interese pentru │ │ │
│responsabilul de proiect a fost│ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi completată, │ │ │
│datată, şi semnată şi cu numele│ │ │
│complet al persoanei semnatare │ │ │
│(Anexa 9 la Ghidul │ │ │
│solicitantului)? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│7. Declaraţia privind tipul │ │ │
│întreprinderii a fost încărcată│ │ │
│în platforma electronică şi │ │ │
│completată, datată, şi semnată │ │ │
│şi cu numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare (Anexa 8 la│ │ │
│Ghidul solicitantului)? │ │ │
│Notă: Regiile autonome nu │ │ │
│trebuie să depună această │ │ │
│declaraţie. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│8. Declaraţia/ile de │ │ │
│inactivitate depuse la ANAF a/ │ │ │
│au fost încărcată/e în │ │ │
│platforma electronică (doar │ │ │
│pentru întreprinderile care nu │ │ │
│au desfăşurat activitate │ │ │
│într-unul din ultimii 3 ani)? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│9. Declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere cu privire la │ │ │
│neîncadrarea în categoria │ │ │
│„întreprindere în dificultate" │ │ │
│(Anexa 6 la Ghidul │ │ │
│solicitantului) a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi completată, │ │ │
│datată, semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei semnatare?│ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│10. Bugetul proiectul a fost │ │ │
│încărcat în platforma │ │ │
│electronică şi completat, datat│ │ │
│şi semnat cu numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare (Anexa 7 la│ │ │
│Ghidul solicitantului)? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│11. Planul de informare şi │ │ │
│publicitate datat, semnat şi cu│ │ │
│numele complet al persoanei │ │ │
│semnatare a fost încărcat în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│12. Documentele care atestă │ │ │
│constituirea legală a │ │ │
│solicitantului, respectiv actul│ │ │
│constitutiv/Statutul/actul │ │ │
│normativ de înfiinţare sau │ │ │
│documente echivalente cu │ │ │
│traducere autorizată şi │ │ │
│certificatul constatator (emis │ │ │
│cu maximum 30 zile înainte de │ │ │
│depunerea Cererii de │ │ │
│finanţare), după caz, valabile │ │ │
│la data depunerii cererii de │ │ │
│finanţare au fost încărcate în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
│Notă: Depunerea certificatului │ │ │
│constatator este obligatorie │ │ │
│odată cu depunerea cererii de │ │ │
│finanţare pentru solicitanţii │ │ │
│deja înscrişi la ONRC din │ │ │
│România la data depunerii │ │ │
│cererii de finanţare. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│13. Actul de împuternicire în │ │ │
│original este încărcat în │ │ │
│platforma electronică ? (daca │ │ │
│este cazul) │ │ │
│Notă: Declaraţia unică pe │ │ │
│propria răspundere va fi │ │ │
│semnată exclusiv de către │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│14. Documente de aprobare a │ │ │
│proiectului, confirmare/alocare│ │ │
│a contribuţiei solicitantului │ │ │
│(de ex: Hotărârea AGA/CA/ │ │ │
│Asociaţilor/Asociatului Unic al│ │ │
│societăţii) privind asigurarea │ │ │
│cofinanţării proiectului şi │ │ │
│acoperirea contravalorii │ │ │
│cheltuielilor altele decât cele│ │ │
│eligibile (care să cuprindă cel│ │ │
│puţin, dar fără a se limita la,│ │ │
│denumirea proiectului, valoarea│ │ │
│totală, din care eligibilă şi │ │ │
│neeligibilă, indicatorii │ │ │
│tehnico- economici ai │ │ │
│proiectului) au fost încărcate │ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│15. Studiul de fezabilitate (nu│ │ │
│mai vechi de 2 ani) elaborat │ │ │
│conform prevederilor HG nr. 907│ │ │
│/2016, cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare şi │ │ │
│documentul de aprobare a │ │ │
│acestuia, au fost încărcate în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│16. Din echipa de elaborare a │ │ │
│studiului de fezabilitate face │ │ │
│parte personal autorizat de │ │ │
│către ANRE în domeniul │ │ │
│proiectării instalaţiilor │ │ │
│electrice şi s-a anexat │ │ │
│studiului de fezabilitate │ │ │
│documentul doveditor? │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│17. Actul de reglementare │ │ │
│privind protecţia mediului/ │ │ │
│Dovada depunerii la autoritatea│ │ │
│competentă a documentelor │ │ │
│pentru obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru protecţia │ │ │
│mediului sunt încărcate în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
│Notă: La momentul depunerii │ │ │
│ofertei solicitantul trebuie să│ │ │
│facă cel puţin dovada depunerii│ │ │
│la autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru obţinerea │ │ │
│actului de reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului, iar în │ │ │
│etapa de contractare este │ │ │
│obligatorie depunerea actului │ │ │
│de reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│18. Avizul tehnic de racordare │ │ │
│pentru locul de producere din │ │ │
│care să reiasă puterea │ │ │
│instalată, a fost încărcat în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
│Notă: Depunerea avizului tehnic│ │ │
│de racordare nu este │ │ │
│obligatorie odată cu depunerea │ │ │
│Cererii de finanţare, dar este │ │ │
│obligatoriu la încheierea │ │ │
│contractului de finanţare. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│Eligibilitate │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│A. Eligibilitatea │ │ │
│solicitantului │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│Solicitantul îndeplineşte toate│ │ │
│criteriile de natură │ │ │
│instituţională, legală şi │ │ │
│financiară conform prevederilor│ │ │
│din Ghidul Solicitantului: │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│a) Solicitantul are │ │ │
│personalitate juridică, este │ │ │
│legal constituit şi se │ │ │
│încadrează într-una dintre │ │ │
│categoriile de solicitanţi │ │ │
│eligibili menţionată în Ghidul │ │ │
│Solicitantului: │ │ │
│microîntreprindere/ │ │ │
│întreprindere mică/ │ │ │
│întreprindere mijlocie/ │ │ │
│întreprindere mare (inclusiv │ │ │
│întreprinderi nou-înfiinţate)/ │ │ │
│regii autonome? │ │ │
│Notă: │ │ │
│1.Pentru întreprinderile │ │ │
│nou-înfiinţate este necesar să │ │ │
│aibă capitalul social subscris │ │ │
│vărsat în condiţiile legii în │ │ │
│valoare de minimum 100.000 lei.│ │ │
│2.Nu sunt eligibili │ │ │
│solicitanţii care îşi │ │ │
│desfăşoara activitatea în │ │ │
│sectorul pescuitului şi │ │ │
│acvaculturii │ │ │
│3.Nu sunt eligibili │ │ │
│solicitanţii care au înscrise │ │ │
│în statutul societăţilor ca │ │ │
│activităţi principale sau │ │ │
│activităţi secundare │ │ │
│următoarele coduri CAEN: │ │ │
│-cod CAEN 01 - Agricultura, │ │ │
│vânătoare şi servicii anexe; │ │ │
│-cod CAEN 10 - Industria │ │ │
│alimentară; │ │ │
│-cod CAEN 11 - Fabricarea │ │ │
│băuturilor. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] documente care atestă │ │ │
│constituirea legală a │ │ │
│solicitantului (actul │ │ │
│constitutiv/Statutul/actul │ │ │
│normativ de înfiinţare, alte │ │ │
│documente de înfiinţare │ │ │
│echivalente cu traducere │ │ │
│autorizată, valabile la data │ │ │
│depunerii cererii de finanţare)│ │ │
│[v] Certificatul constatator │ │ │
│(emis cu maximum 30 zile │ │ │
│înainte de depunerea Cererii de│ │ │
│finanţare) eliberat de Oficiul │ │ │
│Naţional al Registrului │ │ │
│Comerţului, pentru solicitanţii│ │ │
│deja înscrişi la ONRC din │ │ │
│România la data depunerii │ │ │
│cererii de finanţare. │ │ │
│[v] Declaraţia privind tipul │ │ │
│întreprinderii (Anexa 8 la │ │ │
│Ghidul solicitantului). │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│b) Solicitantul nu se │ │ │
│încadrează într-una din │ │ │
│situaţiile de mai jos: │ │ │
│1)este în incapacitate de plată│ │ │
│/este în stare de insolvenţă │ │ │
│conform prevederilor legale în │ │ │
│vigoare aplicabile; │ │ │
│2) este în stare de faliment, │ │ │
│lichidare, are afacerile │ │ │
│conduse de un administrator │ │ │
│judiciar sau activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt suspendate ori │ │ │
│fac obiectul unui aranjament cu│ │ │
│creditorii sau este într-o │ │ │
│situaţie similară cu cele │ │ │
│anterioare, reglementată prin │ │ │
│lege, ori face obiectul unei │ │ │
│proceduri legale pentru │ │ │
│declararea sa în stare de │ │ │
│faliment, lichidare, conducerea│ │ │
│afacerilor de un administrator │ │ │
│judiciar, conform prevederilor │ │ │
│legale în vigoare aplicabile; │ │ │
│3) nu şi-a îndeplinit │ │ │
│obligaţiile de plată a │ │ │
│impozitelor, taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de asigurări │ │ │
│sociale către bugetele │ │ │
│componente ale bugetului │ │ │
│general consolidat, conform │ │ │
│prevederilor legale în vigoare │ │ │
│aplicabile; │ │ │
│4) este declarat într-o │ │ │
│situaţie gravă de încălcare a │ │ │
│prevederilor legislaţiei │ │ │
│privind achiziţiile publice şi/│ │ │
│sau a obligaţiilor asumate │ │ │
│printr-un contract/acord de │ │ │
│finanţare din fonduri publice, │ │ │
│conform prevederilor legale în │ │ │
│vigoare aplicabile; │ │ │
│5) solicitantul/reprezentantul │ │ │
│legal al solicitantului a │ │ │
│suferit condamnări definitive │ │ │
│datorate unei conduite │ │ │
│profesionale îndreptată │ │ │
│împotriva legii, decizie │ │ │
│formulată de o autoritate de │ │ │
│judecată ce are forţă de res │ │ │
│judicata; │ │ │
│6) pentru solicitant şi/sau │ │ │
│reprezentantul legal s-a │ │ │
│stabilit printr-o hotărâre │ │ │
│judecătorească definitivă sau │ │ │
│printr-o decizie administrativă│ │ │
│definitivă că aceştia se fac │ │ │
│vinovaţi de abatere │ │ │
│profesională gravă deoarece au │ │ │
│încălcat actele normative cu │ │ │
│putere de lege şi normele │ │ │
│administrative sau standardele │ │ │
│etice aplicabile sectorului │ │ │
│profesional din care face parte│ │ │
│persoana sau entitatea ori │ │ │
│deoarece se fac vinovati de o │ │ │
│conduită abuzivă care îi │ │ │
│afectează credibilitatea │ │ │
│profesională, atunci când o │ │ │
│astfel de conduită trădează o │ │ │
│intenţie frauduloasă sau o │ │ │
│neglijenţă gravă, în sensul │ │ │
│art. 136 alin. (1) lit. c) din │ │ │
│Regulamentul (UE, Euratom) 2018│ │ │
│/1046 al Parlamentului European│ │ │
│şi al Consiliului din 18 iulie │ │ │
│2018 privind normele financiare│ │ │
│aplicabile bugetului general al│ │ │
│Uniunii, de modificare a │ │ │
│Regulamentelor (UE) nr. 1296/ │ │ │
│2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) │ │ │
│nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/ │ │ │
│2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) │ │ │
│nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/ │ │ │
│2014, (UE) nr. 283/2014 şi a │ │ │
│Deciziei nr. 541/2014/UE şi de │ │ │
│abrogare a Regulamentului (UE, │ │ │
│Euratom) nr. 966/2012; │ │ │
│7) pentru solicitant şi/sau │ │ │
│reprezentantul legal s-a │ │ │
│stabilit printr-o hotărâre │ │ │
│judecătorească definitivă că │ │ │
│aceştia se fac vinovaţi de │ │ │
│comiterea de infracţiuni pentru│ │ │
│fraudă, corupţie, implicarea în│ │ │
│organizaţii criminale, spălare │ │ │
│de bani şi finanţarea │ │ │
│terorismului sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, în sensul │ │ │
│art. 136 alin. (1) lit. d) şi │ │ │
│următoarele din Regulamentul │ │ │
│(UE, Euratom) 2018/1046 al │ │ │
│Parlamentului European şi al │ │ │
│Consiliului din 18 iulie 2018 │ │ │
│privind normele financiare │ │ │
│aplicabile bugetului general al│ │ │
│Uniunii, de modificare a │ │ │
│Regulamentelor (UE) nr. 1296/ │ │ │
│2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) │ │ │
│nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/ │ │ │
│2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) │ │ │
│nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/ │ │ │
│2014, (UE) nr. 283/2014 şi a │ │ │
│Deciziei nr. 541/2014/UE şi de │ │ │
│abrogare a Regulamentului (UE, │ │ │
│Euratom) nr. 966/2012, în │ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale Comunităţii │ │ │
│Europene; │ │ │
│8) solicitantul/reprezentantul │ │ │
│legal al solicitantului a fost │ │ │
│subiectul unei judecăţi de tip │ │ │
│res judicata pentru fraudă, │ │ │
│corupţie, implicarea în │ │ │
│organizaţii criminale sau în │ │ │
│alte activităţi ilegale, în │ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale Comunităţii │ │ │
│Europene; │ │ │
│9) face obiectul unui ordin de │ │ │
│recuperare neexecutat în urma │ │ │
│unei decizii anterioare a │ │ │
│Consiliului Concurenţei sau a │ │ │
│Comisiei Europene, a unui │ │ │
│furnizor/administrator de │ │ │
│ajutor de stat sau a instanţei,│ │ │
│prin care un ajutor de stat a │ │ │
│fost declarat ilegal şi │ │ │
│incompatibil cu piaţa internă; │ │ │
│10) este „întreprindere în │ │ │
│dificultate” în înţelesul │ │ │
│algoritmului de verificare │ │ │
│aferent prezentei, conform │ │ │
│prevederilor art.2 pct.18 din │ │ │
│Regulamentul (UE) nr. 651/2014 │ │ │
│al Comisiei din 17 iunie 2014 │ │ │
│de declarare a anumitor │ │ │
│categorii de ajutoare │ │ │
│compatibile cu piaţa internă în│ │ │
│aplicarea articolelor 107 şi │ │ │
│108 din tratat. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere cu privire la │ │ │
│neîncadrarea în categoria │ │ │
│,,întreprindere în dificultate"│ │ │
│(Anexa 6 la Ghidul │ │ │
│solicitantului) │ │ │
│[v] Declaraţia unică (Anexa 3 │ │ │
│la Ghidul solicitantului); │ │ │
│[v] Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu preverile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. 651/ │ │ │
│2014 de declarare a anumitor │ │ │
│categorii de ajutoare │ │ │
│compatibile cu piaţa internă în│ │ │
│aplicarea articolelor 107 şi │ │ │
│108 din tratat (Anexa 1.a la │ │ │
│Ghidul solicitantului). │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│c) Solicitantul demonstrează │ │ │
│capacitatea financiară pentru │ │ │
│susţinerea implementării │ │ │
│proiectului, inclusiv pentru │ │ │
│instalaţia de stocare, dacă │ │ │
│este cazul, prin indicatorul de│ │ │
│solvabilitate, respectiv prin │ │ │
│raportul dintre Datorii totale │ │ │
│şi Capitaluri proprii care │ │ │
│trebuie să fie pozitiv şi mai │ │ │
│mic de 7,5 în ultimul an │ │ │
│financiar: │ │ │
│Notă: Dacă solicitantul nu │ │ │
│îndeplineşte criteriul privind │ │ │
│indicatorul de solvabilitate │ │ │
│sau este întreprindere │ │ │
│nou-înfiinţată, trebuie să │ │ │
│prezinte la depunere o │ │ │
│scrisoare de confort (care va │ │ │
│cuprinde obligatoriu menţiunile│ │ │
│din ghidul solicitantului) │ │ │
│emisă de o instituţie bancară │ │ │
│sau nebancară din România/alte │ │ │
│state membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, autorizată de BNR. │ │ │
│Se probează cu: │ │ │
│[v] Bilanţul contabil │ │ │
│(consolidat unde este cazul) │ │ │
│auditat/semnat de cenzori dacă │ │ │
│acest lucru este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare, depus şi│ │ │
│înregistrat la organul fiscal │ │ │
│competent, pentru ultimele 3 │ │ │
│exerciţii financiare încheiate,│ │ │
│anterioare anului de depunere a│ │ │
│Cererii de finanţare în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Capacitate Solicitant din │ │ │
│aceasta; │ │ │
│[v] Contul de profit şi │ │ │
│pierdere şi datele informative │ │ │
│(consolidat unde este cazul) │ │ │
│auditat/semnat de cenzori dacă │ │ │
│acest lucru este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare, însoţit │ │ │
│de lista entităţilor incluse în│ │ │
│consolidare, pentru ultimul │ │ │
│exerciţiu financiar încheiat, │ │ │
│anterior anului de depunere a │ │ │
│Cererii de finanţare, în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Capacitate Solicitant din │ │ │
│aceasta; │ │ │
│[v] Documente de confirmare/ │ │ │
│alocare a contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de ex: │ │ │
│Hotărârea AGA / CA / / │ │ │
│Asociatilor/Asociatului Unic al│ │ │
│societăţii) privind asigurarea │ │ │
│cofinanţării proiectului şi │ │ │
│acoperirea contravalorii │ │ │
│cheltuielilor altele decât cele│ │ │
│eligibile (care să cuprindă cel│ │ │
│puţin, dar fără a se limita la,│ │ │
│denumirea proiectului, valoarea│ │ │
│totală, din care eligibilă şi │ │ │
│neeligibilă, indicatorii │ │ │
│tehnico-economici ai │ │ │
│proiectului); │ │ │
│[v] Declaraţia unică (Secţiunea│ │ │
│B din Anexa 3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului) din care să │ │ │
│reiasă că acesta va asigura │ │ │
│resursele financiare necesare │ │ │
│implementării optime a │ │ │
│proiectului.. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│d) Reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului şi responsabilul│ │ │
│de proiect nu se află în │ │ │
│situaţie de conflict de │ │ │
│interese, astfel cum este │ │ │
│definit de legislatia naţională│ │ │
│şi europeană Se probează prin: │ │ │
│[v] Declaraţia unică (Secţiunea│ │ │
│D din Anexa 3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului) │ │ │
│[v] Declaraţia privind │ │ │
│conflictul de interese (Anexa 9│ │ │
│la Ghidul solicitantului). │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│B. Eligibilitatea proiectului │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│a) Scopul şi obiectivele │ │ │
│proiectului trebuie să fie în │ │ │
│concordanţă cu tipurile de │ │ │
│acţiuni şi cu activităţile │ │ │
│eligibile din ghid Se probează │ │ │
│prin: │ │ │
│- secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului şi Activităţi │ │ │
│previzionate din Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
│- Studiul de fezabilitate │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│b) Proiectul respectă │ │ │
│principiul ,,demararea │ │ │
│lucrărilor", prevăzut la art. 2│ │ │
│din Regulamentul (UE) nr. 651/ │ │ │
│2014, adică nu s-au demarat │ │ │
│alte activităţi cu excepţia │ │ │
│celor referitoare la obţinerea │ │ │
│de terenuri şi lucrările │ │ │
│pregătitoare, cum ar fi │ │ │
│obţinerea avizelor, realizarea │ │ │
│studiilor de prefezabilitate, │ │ │
│de fezabilitate, proiectul │ │ │
│tehnic etc.) achiziţia de teren│ │ │
│etc. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu preverile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. 651/ │ │ │
│2014 de declarare a anumitor │ │ │
│categorii de ajutoare │ │ │
│compatibile cu piaţa internă în│ │ │
│aplicarea articolelor 107 şi │ │ │
│108 din tratat (Anexa 1.a la │ │ │
│Ghidul solicitantului). │ │ │
│[v] Declaraţia unică (Anexa 3 │ │ │
│la Ghidul solicitantului) │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│c) Proiectul respectă │ │ │
│principiul ,,efectului │ │ │
│stimulativ" conform │ │ │
│prevederilor art. 6 alin. 1 şi │ │ │
│2 din Regulamentul (UE) nr. 651│ │ │
│/2014; │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu preverile │ │ │
│Regulamentului (UE) nr. 651/ │ │ │
│2014 de declarare a anumitor │ │ │
│categorii de ajutoare │ │ │
│compatibile cu piaţa internă în│ │ │
│aplicarea articolelor 107 şi │ │ │
│108 din tratat (Anexa 1.a la │ │ │
│Ghidul solicitantului) │ │ │
│- Declaraţia unică (Anexa 3 la │ │ │
│Ghidul solicitantului) │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│d) Durata de implementare a │ │ │
│proiectului nu depăşeşte data │ │ │
│de finalizare a investiţiei │ │ │
│prevăzută în cadrul procedurii │ │ │
│de ofertare concurenţială, │ │ │
│respectiv 31.12.2026; │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Activităţi │ │ │
│previzionate din Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
│- Studiul de fezabilitate │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│e) Proiectul trebuie să fie │ │ │
│localizat în România │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Localizare proiect │ │ │
│din Cererea de finanţare │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│f) Proiectul îndeplineşte │ │ │
│cumulativ condiţiile privind │ │ │
│caracterul unitar? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Secţiunea Descrierea │ │ │
│investiţiei din Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
│- Declaraţia unică (Anexa 3 la │ │ │
│Ghidul solicitantului) │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│g) Proiectul pentru care se │ │ │
│solicită finanţare nu a mai │ │ │
│beneficiat de finanţare din │ │ │
│fonduri publice, cu excepţia │ │ │
│studiilor preliminare (notă │ │ │
│conceptuală, studiul de │ │ │
│prefezabilitate, studiul de │ │ │
│fezabilitate, proiect tehnic, │ │ │
│detalii de execuţie., alte │ │ │
│studii etc.) si dacă acestea nu│ │ │
│sunt solicitate pentru │ │ │
│finanţare în cadrul acestei │ │ │
│proceduri de ofertare │ │ │
│concurenţială │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Declaraţia unică (secţiunea A│ │ │
│si C din Anexa 3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului) │ │ │
│- Secţiunea Solicitant/ │ │ │
│Finanţări anterioare din │ │ │
│Cererea de finanţare │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│h) Bugetul proiectului respectă│ │ │
│formatul prestabilit în Anexa │ │ │
│7, respectă încadrarea în │ │ │
│categoriile de cheltuieli, sunt│ │ │
│indicate sursele de finanţare │ │ │
│ale investiţiei si este corelat│ │ │
│cu devizul general din Studiul │ │ │
│de fezabilitate? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Bugetul proiectului (Anexa 7 │ │ │
│la Ghidul solicitantului) │ │ │
│- Secţiunea Buget din Cererea │ │ │
│de finanţare si încadrarea în │ │ │
│categoriile de cheltuieli din │ │ │
│Anexa 4 la Ghidul │ │ │
│solicitantului. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│i) Terenurile/imobilele │ │ │
│necesare realizării investiţiei│ │ │
│sunt puse la dispoziţia │ │ │
│proiectului, iar construcţia │ │ │
│acesteia este posibilă? │ │ │
│În acest sens se va demonstra │ │ │
│dreptul de folosinţă (ex: act │ │ │
│de proprietate/contract de │ │ │
│concesiune/ superficie/ │ │ │
│administrare etc.), ori a unui │ │ │
│drept conferit de un contract │ │ │
│de închiriere/comodat, asupra │ │ │
│imobilului (teren şi/sau │ │ │
│clădire) unde se face │ │ │
│investiţia, valabil cel puţin 5│ │ │
│ani de la data previzionată │ │ │
│pentru efectuarea plăţii finale│ │ │
│în cadrul proiectului. În plus,│ │ │
│unde dreptul de proprietate nu │ │ │
│este obligatoriu se va prezenta│ │ │
│acordul proprietarilor asupra │ │ │
│terenurilor private unde │ │ │
│accesul se face conform │ │ │
│prevederilor Codului civil. │ │ │
│În plus, imobilul (teren şi/sau│ │ │
│clădiri): │ │ │
│- sunt disponibile pentru │ │ │
│investiţii; │ │ │
│- suprafaţa terenului / │ │ │
│imobilului este acoperitoare │ │ │
│pentru investiţia propusă; o │ │ │
│sunt libere de sarcini în │ │ │
│sensul în care nu există niciun│ │ │
│act sau fapt juridic care │ │ │
│împiedică sau limitează, total │ │ │
│sau parţial, exercitarea unuia │ │ │
│sau mai multor atribute ale │ │ │
│dreptului de proprietate, │ │ │
│astfel încât proprietarul să │ │ │
│poată realiza activităţile │ │ │
│proiectului │ │ │
│- nu fac obiectul unor litigii │ │ │
│în curs de soluţionare la │ │ │
│instanţele judecătoreşti cu │ │ │
│privire la situaţia juridică; │ │ │
│- nu fac obiectul │ │ │
│revendicărilor potrivit unor │ │ │
│legi speciale în materie sau │ │ │
│dreptului comun │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Orice document/înscris care │ │ │
│atestă dreptul de folosinţă │ │ │
│(ex: act de proprietate / │ │ │
│contract de concesiune/ │ │ │
│superficie/administrare etc.), │ │ │
│ori a unui drept conferit de un│ │ │
│contract de închiriere/comodat,│ │ │
│asupra imobilului (teren si/sau│ │ │
│clădire) unde se face │ │ │
│investiţia, valabil cel puţin 5│ │ │
│ani de la data previzionată │ │ │
│pentru efectuarea plăţii finale│ │ │
│în cadrul proiectului. În plus,│ │ │
│unde dreptul de proprietate nu │ │ │
│este deţinut de beneficiar se │ │ │
│va prezenta si acordul │ │ │
│proprietarilor asupra │ │ │
│terenurilor private unde │ │ │
│accesul se face conform │ │ │
│prevederilor Codului civil. │ │ │
│- Dovada iniţierii demersului │ │ │
│de obţinere a dreptului de │ │ │
│folosinţă, în situaţia în care │ │ │
│solicitantul nu prezintă │ │ │
│documentele mai sus enumerate │ │ │
│(la depunerea Cererii de │ │ │
│finanţare). │ │ │
│-Extras de carte funciară, nu │ │ │
│mai vechi de 30 de zile, în │ │ │
│care este intabulat dreptul de │ │ │
│folosinţă, care să probeze că │ │ │
│imobilele (teren si/sau │ │ │
│clădiri) sunt libere de orice │ │ │
│sarcini (în sensul în care nu │ │ │
│există niciun act sau fapt │ │ │
│juridic care împiedică sau │ │ │
│limitează, total sau parţial, │ │ │
│exercitarea unuia sau mai │ │ │
│multor atribute ale dreptului │ │ │
│de proprietate, astfel încât │ │ │
│proprietarul să poată realiza │ │ │
│activităţile proiectului), că │ │ │
│nu fac obiectul unor litigii în│ │ │
│curs de soluţionare la │ │ │
│instanţele judecătoreşti cu │ │ │
│privire la situaţia juridică, │ │ │
│că nu fac obiectul │ │ │
│revendicărilor potrivit unor │ │ │
│legi speciale în materie sau │ │ │
│dreptului comun. │ │ │
│În situaţia în care panourile │ │ │
│fotovoltaice/turbinele eoliene/│ │ │
│echipamentele hidro se │ │ │
│instalează pe o clădire/teren │ │ │
│care este grevată/grevat de │ │ │
│ipotecă constituită în scopul │ │ │
│realizării proiectului, │ │ │
│aplicantul va depune, la │ │ │
│contractarea proiectului, o │ │ │
│scrisoare din partea │ │ │
│instituţiei creditoare (banca) │ │ │
│conform căreia aceasta este de │ │ │
│acord cu realizarea investiţiei│ │ │
│si se angajează că nu va │ │ │
│executa clădirea/terenul │ │ │
│respectivă/respectiv si │ │ │
│investiţia finanţată din Fondul│ │ │
│pentru modernizare pe o │ │ │
│perioadă de cel puţin 5 ani de │ │ │
│la punerea proiectului în │ │ │
│exploatare. │ │ │
│- Secţiunea A din Declaraţia │ │ │
│unică (Anexa 3 la Ghidul │ │ │
│solicitantului) │ │ │
│- Plan de amplasament pentru │ │ │
│imobilele pe care se propune a │ │ │
│se realiza investiţia în cadrul│ │ │
│proiectului (la depunerea │ │ │
│Cererii de finanţare) │ │ │
│- Certificat de urbanism sau │ │ │
│document echivalent emis de │ │ │
│către autoritatea competentă │ │ │
│pentru obiectul cererii de │ │ │
│finanţare, în termen de │ │ │
│valabilitate; │ │ │
│În cazul proiectelor ce vor fi │ │ │
│amplasate pe terenuri agricole │ │ │
│situate în extravilan, având │ │ │
│categoria de folosinţă arabil, │ │ │
│păşune, vii şi livezi, precum │ │ │
│şi pe cele amenajate cu lucrări│ │ │
│de îmbunătăţiri funciare, │ │ │
│solicitanţii vor prezenta în │ │ │
│etapa de precontractare │ │ │
│documente doveditoare privind │ │ │
│clasa a III-a, a IV-a şi a V-a │ │ │
│de calitate a terenului, │ │ │
│respectiv studiul pedologic şi │ │ │
│agrochimic. Totodată, │ │ │
│solicitanţii vor avea în vedere│ │ │
│îndeplinirea condiţiilor │ │ │
│prevăzute la art. 92 alin. (2) │ │ │
│lit. j) din Legea fondului │ │ │
│funciar nr. 18/1991, cu │ │ │
│modificările şi completările │ │ │
│ulterioare. │ │ │
│La semnarea contractului de │ │ │
│finanţare (în cazul selectării │ │ │
│Cererii de finanţare aferente │ │ │
│proiectului pentru finanţare), │ │ │
│solicitantul va face dovada │ │ │
│deţinerii dreptului de │ │ │
│folosinţă conferit de un drept │ │ │
│real asupra terenului (ex: │ │ │
│dreptul de proprietate / │ │ │
│concesiune / superficie / │ │ │
│administrare/etc.), ori a unui │ │ │
│drept conferit de un contract │ │ │
│de închiriere/comodat, pentru │ │ │
│imobilele (teren şi/sau │ │ │
│clădiri) care fac obiectul │ │ │
│proiectului pentru care la │ │ │
│Cererea de finanţare au fost │ │ │
│depuse acte prevăzute de lege │ │ │
│pentru iniţirea demersului de │ │ │
│obţinere a acestor drepturi. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│j) Fezabilitate tehnică a │ │ │
│proiectului │ │ │
│Propunerea de proiect este │ │ │
│clară, coerentă, realistă şi │ │ │
│fezabilă (cu referire la │ │ │
│operaţiunile propuse, termenele│ │ │
│de realizare) si se bazează pe │ │ │
│o analiză de opţiuni │ │ │
│fundamentată corect si pe o │ │ │
│nevoie corect estimată a │ │ │
│investiţiei (cea mai bună │ │ │
│opţiune selectată pentru │ │ │
│implementare, inclusiv │ │ │
│justificarea opţiunii alese, se│ │ │
│bazează pe o analiză de opţiuni│ │ │
│unde au fost analizate │ │ │
│principalele alternative) │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Studiul de fezabilitate (nu │ │ │
│mai vechi de 2 ani) elaborat în│ │ │
│conformitate cu prevederile │ │ │
│H.G. nr. 907/2016, cu │ │ │
│modificările si completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│k) Producţia minimă: │ │ │
│- pentru energie solară: │ │ │
│Factorul de capacitate este de │ │ │
│minimum 11,4%, reprezentând │ │ │
│echivalentul a 1000 h/an de │ │ │
│funcţionare la capacitatea nou │ │ │
│instalată; │ │ │
│- pentru energie eolienă: │ │ │
│Factorul de capacitate este de │ │ │
│minimum 24%, reprezentând │ │ │
│echivalentul a 2100 h/an de │ │ │
│funcţionare la capacitatea nou │ │ │
│instalată; │ │ │
│- pentru energie hidro: Factor │ │ │
│de capacitate este de minimum │ │ │
│27,4%, reprezentând │ │ │
│echivalentul a 2400 h/an de │ │ │
│funcţionare la capacitatea nou │ │ │
│instalată. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- SF sau printr-un document │ │ │
│anexă la SF, asumat de către │ │ │
│proiectant. │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│l) Valoarea ajutorului de stat │ │ │
│solicitat nu depăşeşte 100% din│ │ │
│cheltuielile eligibile ale │ │ │
│proiectului. De asemenea, nu │ │ │
│depăşeşte 20 milioane euro pe │ │ │
│întreprindere/proiect de │ │ │
│investiţie. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Bugetul proiectului│ │ │
│din Cererea de finanţare │ │ │
│- Anexa 7 — Bugetul proiectului│ │ │
│la Ghidul solicitantului │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│m) Valoarea ajutorului de stat │ │ │
│solicitat pe MW instalat este │ │ │
│de maximum: │ │ │
│-Energie eoliană: 700.000 Euro/│ │ │
│MW - pentru toate capacităţile │ │ │
│instalate │ │ │
│-Energie solară: │ │ │
│- 360.000 Euro/MW - pentru │ │ │
│capacităţi instalate mai mari │ │ │
│de 5 MW │ │ │
│- 450.000 Euro/MW - pentru │ │ │
│capacităţi instalate de până la│ │ │
│5 MW (inclusiv) │ │ │
│-Energie hidro: 1.805.000 Euro/│ │ │
│MW - pentru toate capacităţile │ │ │
│instalate │ │ │
├───────────────────────────────┼──┼────┤
│Cererea de finanţare este │ │ │
│admisă în urma procedurii de │ │ │
│verificare a conformităţii │ │ │
│administrative şi a │ │ │
│eligibilităţii? │ │ │
├───────────────┬───────────────┼──┼────┤
│[] Da │[] Nu │ │ │
├───────────────┴───────────────┼──┼────┤
│Comentarii: │ │ │
└───────────────────────────────┴──┴────┘


    ANEXA 2.2

    la Ghid
    Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanţare

┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Grila de evaluarea │ │ │
│tehnico-economică a │Maxim│Minim│
│cererii de finanţare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1. Cuantum ajutor de stat │ │ │
│solicitat pentru proiect │ │ │
│din cheltuielile eligibile│ │ │
│/ MW instalat de producţie│ │ │
│Se urmăreşte o cât mai │ │ │
│bună proporţie pentru ca │ │ │
│solicitantul, ţinând cont │ │ │
│de scăderea costurilor cu │ │ │
│tehnologia, să acopere o │ │ │
│mare sursă din investiţie │ │ │
│din fonduri proprii, │ │ │
│astfel încât subvenţia │ │ │
│publică oferită per MW │ │ │
│instalat să fie cea mai │ │ │
│joasă şi să se evite │ │ │
│supracompensarea. │ │ │
│Cuantumul ajutorului de │ │ │
│stat se raportează la │ │ │
│capacitatea instalată de │ │ │
│producţie (Euro/MW │ │ │
│instalat): │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Acordarea punctajului: │ │ │
│-Valoarea cea mai mică a │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (Euro/MW) - 90 │ │ │
│pct │ │ │
│-Valoarea cea mai mare a │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (Euro/MW) - 0 │ │ │
│pct │ │ │
│-Valorile intermediare ale│ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (Euro/MW) se │ │ │
│calculează conform │ │ │
│ecuaţiei dreptei: │ │ │
│ax + b = y, unde: │90 │0 │
│x este valoarea ajutorului│ │ │
│de stat solicitat │ │ │
│y este punctajul obţinut │ │ │
│a şi b sunt coeficienţii │ │ │
│dreptei, care se vor │ │ │
│calcula înlocuind valorile│ │ │
│x şi y în ecuaţia dreptei │ │ │
│după cum urmează; │ │ │
│• Când x este valoarea │ │ │
│maximă a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat, y este 0 │ │ │
│• Când x este valoarea │ │ │
│minimă a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat, y este 90 │ │ │
├──────────────────────────┼─────┴─────┤
│Punctaj pentru Criteriul 1│ │
├──────────────────────────┼─────┬─────┤
│2. Predictibilitatea │ │ │
│producţiei pentru SEN │ │ │
│• Capacitate de stocare │ │ │
│care permite stocarea │ │ │
│energiei produse (la │ │ │
│puterea nominală a │ │ │
│centralei RES) pentru o │ │ │
│perioadă de minim 12 │ │ │
│minute. │ │ │
│Exemplu: pentru o │ │ │
│capacitate de producere │ │ │
│RES de 10 MW, se obţin 10 │ │ │
│puncte pentru o capacitate│ │ │
│a instalaţiei de stocare │ │ │
│de minim 2 MWh │ │ │
│(reprezentând stocarea │ │ │
│energiei produse la │ │ │
│puterea nominală a │ │ │
│centralei timp de 12 │ │ │
│minute. │10 │0 │
│Notă: Capacităţile de │ │ │
│stocare a energiei nu │ │ │
│reprezintă activităţi │ │ │
│eligibile, iar │ │ │
│cheltuielile aferente sunt│ │ │
│neeligibile. │ │ │
│Nu se acordă punctaj │ │ │
│intermediar. │ │ │
│Acest criteriu se │ │ │
│dovedeste si se verifica │ │ │
│prin studiul de │ │ │
│fezabilitate care trebuie │ │ │
│sa prevada ca proiectul de│ │ │
│investitii pentru care se │ │ │
│solicita finantare are │ │ │
│prevazuta instalatie de │ │ │
│stocare, inclusiv │ │ │
│capacitatea financiara │ │ │
│pentru a o realiza. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┴─────┤
│Punctaj pentru Criteriul 2│ │
├──────────────────────────┼─────┬─────┤
│TOTAL punctaj (criteriile │100 │0 │
│1 şi 2) │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘


    ANEXA 3

    la Ghid
        Program: Program Fondul pentru Modernizare
        Prioritate: Program cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice
        Apel de proiecte: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile
                                  DECLARAŢIE UNICĂ
        Subsemnatul/subsemnata ....., posesor al BI/CI seria ..., nr. ..., CNP .........., în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi falsul intelectual, declar pe propria răspundere următoarele:
        <Denumire solicitant> depune Cererea de finanţare cu titlul <titlu proiect>, în cadrul Apelului de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, lansat în cadrul Programului cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice, cu finanţare din Fondul pentru Modernizare

        De asemenea, declar pe propria răspundere că:
    A. Sunt respectate cerinţele specifice de eligibilitate aplicabile proiectului şi solicitantului, în condiţiile şi la termenele prevăzute în Ghidul Solicitantului, după cum urmează:
        [] proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant>, va informa de urgenţă Ministerul Energiei.
        [] Societatea <denumire solicitant>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
        ● este în incapacitate de plată/este în stare de insolvenţă conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
        ● este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
        ● nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
        ● este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
        ● solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicată;
        ● pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovaţi de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
        ● pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceştia se fac vinovaţi de comiterea de infracţiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani şi finanţarea terorismului sau în alte activităţi ilegale, în sensul art. 136 alin. (1) lit. d) şi următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
        ● solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
        face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanţei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

        [] terenul/clădirea pe care se face investiţia îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
        ● este disponibil/ă pentru investiţii
        ● este liber/ă de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului. În cazul în care terenul/clădirea este grevat/ă de ipotecă (exclusiv cele constituite în scopul realizării proiectului), voi depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituţiei creditoare (banca) conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv şi investiţia finanţată din FM pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.
        ● nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
        ● nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
        ● suprafaţa terenului/imobilului este acoperitoare pentru investiţia propusă.

        [] proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
     [] proiectul pentru care se solicită finanţarea are caracter unitar, îndeplinind cumulativ, sub acest aspect, condiţiile din Ghidul solicitantului, Cap. 1.8.
        [] în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice;
        [] Solicitantul face parte din categoriile de solicitanţi eligibili enumerate în ghid, respectiv: "Microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie, mare (inclusiv întreprindere nou înfiinţată), sau regie autonomă, nu îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii şi nu are înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare următoarele coduri CAEN:
    - cod CAEN 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe;
    – cod CAEN 10 - Industria alimentară;
    – cod CAEN 11 - Fabricarea băuturilor

        [] <denumire solicitant> are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.

    B. Mă angajez ca entitatea pe care o reprezint:
        [] să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului;
        [] să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
        [] să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare;
        [] să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor plătit, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a grantului de care a beneficiat.
        [] să asigure folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;
        [] să asigure din alte surse de finanţare legal constituite finanţarea necesară pentru finalizarea proiectului în situaţia în care acesta nu va fi implementat în integralitate până la data de 31.12.2026;
        [] să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului modul în care investiţia contribuie la atingerea ţintelor stabilite în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, a ţintelor stabilite în cadrul FM, precum şi la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050;
        [] ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condiţiile legii;
        [] să menţină investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi să păstrez toate documentele aferente proiectului pe perioada de 10 ani de la data finalizării implementării proiectului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări;
        [] este de acord şi va respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, precum şi în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar este de acord cu rezilierea contractului.

    C. Sunt respectate regulile privind conformitatea cu ajutorul de stat:
        [] societatea <denumirea solicitant>, nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
        [] societatea<denumirea solicitant>, nu este o întreprindere în dificultate, astfel cum este definită la art. 2 pct 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
        [] justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat ("efectul stimulativ"), deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice, întrucât ..........
        [] nu s-au efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice ,,demararea lucrărilor", adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor referitoare la obţinerea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor, realizarea studiilor de prefezabilitate, de fezabilitate, proiect tehnic etc.

    D. În ceea ce priveşte evitarea dublei finanţări, solicitantul reprezentat:
        [] nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanţare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul naţional şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activităţile specifice care fac obiectul prezentei cereri pentru finanţare.
     [] Declar în egală măsură că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de "dublă finanţare" aşa cum este ea definită la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

    E. Subsemnata/ul ..........., în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că:
        [] participarea în cadrul proiectului, nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare selecţie, contractare şi implementare a proiectului.
     [] Domnul/Doamna <nume şi prenume> şi <data naşterii> este beneficiarul real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului.

    F. Îmi exprim acordul ca Ministerul Energiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecţia şi contractarea proiectului, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Energiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare cu titlul ............
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ........ şi/sau fax ...........
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire entitate juridica>
        Nume şi prenume Reprezentant legal
        Semnătura
        Dată (zz/ll/aaaa)

    ANEXA 4

        la Ghid
                           Categorii de cheltuieli indicative

┌────────────┬───────────────────┬─────────┐
│Categorii │Subcategorie │Eligibile│
│cheltuieli │cheltuieli │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │obţinerea terenului│ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │amenajarea │DA │
│Cheltuieli │terenului │ │
│pentru ├───────────────────┼─────────┤
│obţinerea şi│Cheltuieli cu │ │
│amenajarea │amenajări pentru │ │
│terenului │protecţia mediului │NU │
│ │şi aducerea la │ │
│ │starea iniţială │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │relocarea/protecţia│NU │
│ │utilităţilor │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli pentru │ │
│pentru │asigurarea │ │
│asigurarea │utilităţilor │DA │
│utilităţilor│necesare │ │
│necesare │obiectivului │ │
│obiectivului│ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Studii de teren │NU │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Raport privind │ │
│ │impactul asupra │NU │
│ │mediului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Alte studii │NU │
│ │specifice │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │documentaţii-suport│ │
│ │şi cheltuieli │NU │
│ │pentru obţinerea de│ │
│ │avize, acorduri şi │ │
│ │autorizaţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Expertizare tehnică│NU │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Certificarea │ │
│ │performanţei │ │
│ │energetice şi │ │
│ │auditul energetic │NU │
│ │al clădirilor, │ │
│ │auditul de │ │
│ │siguranţă rutieră │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Proiectare (Temă de│ │
│ │proiectare, studiu │ │
│ │de prefezabilitate,│ │
│ │Studiu de │ │
│ │fezabilitate/ │ │
│ │documentaţie de │ │
│ │avizare a │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │intervenţii şi │ │
│ │deviz general, │ │
│ │documentaţiile │ │
│ │tehnice necesare în│NU │
│ │vederea obţinerii │ │
│ │avizelor/ │ │
│ │acordurilor/ │ │
│Cheltuieli │autorizaţiilor, │ │
│pentru │verificarea tehnică│ │
│proiectare │de calitate a │ │
│şi asistenţă│proiectului tehnic │ │
│tehnică │şi a detaliilor de │ │
│ │execuţie, Proiect │ │
│ │tehnic şi detalii │ │
│ │de execuţie │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea │NU │
│ │procedurilor de │ │
│ │achiziţie │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │consultanţă │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │managementul de │ │
│ │proiect pentru │NU │
│ │obiectivul de │ │
│ │investiţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │auditul financiar │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │asistenţă tehnică │NU │
│ │din partea │ │
│ │proiectantului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu plata│ │
│ │diriginţilor de │DA │
│ │şantier │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │coordonator în │ │
│ │materie de │ │
│ │securitate şi │ │
│ │sănătate - conform │ │
│ │Hotărârii │NU │
│ │Guvernului nr. 300/│ │
│ │2006, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │construcţii şi │DA │
│ │instalaţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │montaj utilaje, │ │
│ │echipamente │DA │
│ │tehnologice şi │ │
│ │funcţionale │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│ │echipamente │DA │
│Cheltuieli │tehnologice şi │ │
│pentru │funcţionale care │ │
│investiţia │necesită montaj │ │
│de bază ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│ │echipamente │ │
│ │tehnologice şi │NU │
│ │funcţionale care nu│ │
│ │necesită montaj şi │ │
│ │echipamente de │ │
│ │transport │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │DA │
│ │dotările │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │DA │
│ │active necorporale │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │lucrări de │ │
│ │construcţii şi │DA │
│Cheltuieli │instalaţii aferente│ │
│cu │organizării de │ │
│organizarea │şantier │ │
│de şantier ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli conexe │ │
│ │organizării │DA │
│ │şantierului │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │Cheltuieli pentru │ │
│comisioane, │comisioane, cote, │NU │
│cote, taxe, │taxe, costul │ │
│costul │creditului │ │
│creditului │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli diverse │ │
│diverse şi │şi neprevăzute │NU │
│neprevăzute │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli pentru │ │
│pentru │informare şi │NU │
│informare şi│publicitate │ │
│publicitate │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │pregătirea │NU │
│Cheltuieli │personalului de │ │
│pentru probe│exploatare │ │
│tehnologice ├───────────────────┼─────────┤
│şi teste │Cheltuieli pentru │ │
│ │probe tehnologice │NU │
│ │şi teste │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│aferente │Cheltuieli aferente│NU │
│marjei de │marjei de buget │ │
│buget │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │Cheltuieli pentru │ │
│constituirea│constituirea │ │
│rezervei de │rezervei de │NU │
│implementare│implementare pentru│ │
│pentru │ajustarea de preţ │ │
│ajustarea de│ │ │
│preţ │ │ │
└────────────┴───────────────────┴─────────┘

        NU sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
        ● cheltuieli aferente contribuţiei în natură
        ● cheltuieli cu amortizarea
        ● cheltuieli cu obţinerea terenurilor
        ● cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
        ● cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport
        ● cheltuieli generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite
        ● dobânda debitoare
        ● alte comisioane aferente creditelor
        ● TVA
        ● achiziţia de echipamente second-hand
        ● amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj
        ● costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
        ● cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
        ● cheltuieli cu branşamentul ( conectarea la staţia de transformare)
        ● cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate ( şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului)
        ● alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).


    ANEXA 5

        la Ghid
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                                      NR: ........
                                      BENEFICIAR:
                                   .................
    TITLUL PROIECTULUI:
                                   .................
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
    I. PĂRŢILE
        Ministerul Energiei, în calitate de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, având ca sediu principal imobilul din municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România, telefon 0374.496.825, poştă electronică office.cabinet@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 43507695, reprezentat legal de domnul Sebastian - Ioan BURDUJA, ministru,
        şi
        ........., denumită în continuare Beneficiar, cod de identificare fiscală ......... înregistrată la Registrul Comerţului cu nr ........., cu sediul în localitatea ........., strada ......... nr. ....., judeţul ........., România, cod poştal ........., cont bancar deschis la ........., cod IBAN ......... reprezentată legal prin doamna/domnul ........., funcţia .........,

        au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare, denumit în cele ce urmează Contract, pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza Deciziei Comisiei Europene C(2023) 3643 final din 30.05.2023 privind plata fondurilor din Fondul pentru modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - prima rambursare bianuală din cadrul 2023 ("Decizia CE"), în următoarele condiţii:
    II. PRECIZĂRI PREALABILE

    (1) În prezentul Contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă, conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului.

    (4) În înţelesul prezentului Contract, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;

    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

    (6) Finanţarea proiectului constituie ajutor de stat acordat în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr ....../.... şi în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr. ....../....

    CAP. I
    OBIECTUL, DURATA ŞI VALOAREA PROIECTULUI
    ART. 1
    Obiectul Contractului
    (1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Ministerul Energiei a finanţării nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea proiectului intitulat: ".....", denumit în continuare "Proiect", pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Ministerului Energiei pentru implementarea Proiectului în condiţiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor Proiectului, astfel cum sunt aceştia prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (4) Ministerul Energiei se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă.

    ART. 2
    Durata contractului, perioada de durabilitate şi perioada de implementare a proiectului
    (1) Prezentul Contract intră în vigoare şi produce efecte juridice de la data semnării lui de către ultima parte.
    (2) Durata Contractului este cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acestuia şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.
    (3) Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculată de la data punerii în funcţiune a investiţiei.
    (4) Durata Contractului poate fi prelungită prin acordul părţilor, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi în condiţiile art. 13 - Modificarea contractului.
    (5) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în cadrul perioadei de implementare a acestuia.
    (6) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care Beneficiarul a depus Cererea de finanţare şi data procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a investiţiei, în conformitate cu graficul de activităţi, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026.
    (7) Contractul îşi încetează valabilitatea la expirarea duratei prevăzute la alin. (2), considerată a fi data executării integrale a tuturor obligaţiilor contractuale ale părţilor.

    ART. 3
    Valoarea Proiectului
    (1) Valoarea totală a Proiectului este de ..... (valoarea în litere) lei cu TVA, respectiv de ..... (valoarea în litere )lei fără TVA, din care:
    a) Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru modernizare este de 100% din cheltuielile eligibile, respectiv ..... lei (valoarea în litere),
    b) Valoarea asigurată de Beneficiar este de ..... lei (valoarea în litere).

    (2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare faţă de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se înţelege că valoarea plăţilor efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă decât valoarea contractelor încheiate de către Beneficiar în scopul implementării Proiectului.
    (3) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare şi rambursare, elaborate în conformitate cu Anexa nr. 3.
    (4) În situaţia în care în procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune a investiţiei este prevăzută o putere maximă instalată inferioară puterii maxime prevăzute în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, Ministerul Energiei va reduce proporţional valoarea maximă eligibilă nerambursabilă.

    CAP. II
    ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
    ART. 4
    Eligibilitatea şi neeligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în conformitate cu devizul de investiţii prevăzut în legislaţia naţională, dacă respectă cumulativ prevederile:
    a) legislaţiei naţionale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,
    b) ale Deciziei CE,
    c) ale prezentului Contract.

    (2) Cheltuielile realizate în scopul Proiectului anterior semnării prezentului contract, în condiţiile respectării alin. (1) şi art. 2 alin. (6), au caracter eligibil şi vor face obiectul primei cereri de rambursare în cadrul Proiectului.
    (3) Sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură,
    b) cheltuieli cu amortizarea,
    c) cheltuieli cu obţinerea terenurilor,
    d) cheltuieli de leasing,
    e) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie,
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport,
    g) cheltuieli generale de administraţie,
    h) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe,
    i) cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite,
    j) taxa pe valoarea adăugată (TVA),
    k) dobânda debitoare,
    l) alte comisioane aferente creditelor,
    m) achiziţia de echipamente second-hand,
    n) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj,
    o) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii,
    p) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie,
    q) cheltuieli cu branşamentul (conectarea la staţia de transformare),
    r) cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului),
    s) alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).


    CAP. III
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile Ministerului Energiei
    (1) Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor obligatorii ai investiţiei prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare şi prevenirii neregulilor.
    (2) Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării Proiectului care fac obiectul prezentului Contract.
    (3) Ministerul Energiei îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3 - Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, apar modificări faţă de situaţia existentă la data semnării Contractului de natură a:
    a) afecta natura operării, condiţiile de implementare sau a oferi unui organism privat ori public avantaje ilicite;
    b) a afecta natura proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate;

    (4) Ministerul Energiei are obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi să întreprindă acţiuni în justiţie pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate.
    (5) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (6) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (7) Ministerul Energiei are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (8) Ministerul Energiei are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, efectuând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
    (9) Ministerul Energiei are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare şi rambursare în conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 şi 9 din prezentul contract.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare îndeplinirii indicatorilor obligatorii cu respectarea graficului de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1. Nerealizarea indicatorilor proiectului la punerea în funcţiune, din culpa Beneficiarului, va atrage răspunderea acestuia, proporţional cu gradul de neîndeplinire a acestora. În situaţia în care Beneficiarul finalizează implementarea proiectului cu neîndeplinirea culpabilă a oricăruia dintre indicatorii obligatorii ai investiţiei, de natură a afecta realizarea obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea corespunzătoare a sumelor plătite.
    (2) Beneficiarul are obligaţia să asigure implementarea Proiectului şi să desfăşoare, după caz, activităţile aferente acestuia, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani.
    (3) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării şi finalizării Proiectului.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, cu eventualele modificări ulterioare, aprobate în prealabil de către Ministerul Energiei, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (5).
    (5) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul adecvat pentru implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile prezentului Contract.
    (6) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cadrul Proiectului pentru care acesta nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora.
    (7) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze Ministerului Energiei informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul Contract sau care privesc modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune.
    (8) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în sistemul informatic. În cazul unei defecţiuni a sistemului informatic sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. În termen de 20 de zile de la încetarea acestor condiţii, Beneficiarul va adăuga documentele respective în sistemul informatic.
    (9) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului anual de implementare şi a Raportului final, utilizând cel puţin informaţiile prevăzute în Anexa nr. 3, precum şi a altor raportări la cerere.
    (10) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi Cereri de prefinanţare/rambursare, însoţite de documente justificative.
    (11) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta principiile generale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare.
    (12) Beneficiarul este obligat să informeze Ministerul Energiei despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca Ministerul Energiei să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform prevederilor contractuale.
    (13) Beneficiarul este obligat să deruleze toate operaţiunile financiare aferente implementării Proiectului prin contul bancar dedicat, prevăzut la Secţiunea I - Părţile din cuprinsul prezentului contract.
    (14) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (15) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare prevăzut în Anexa nr. 2 a), precum şi de actualizare a acestuia în funcţie de sumele decontate.
    (16) La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a transmite Ministerului Energiei dosarul de achiziţie, care va include cel puţin următoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziţie, raportul procedurii şi contractul de achiziţie semnat. Ministerul Energiei poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Energiei sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor Ministerului Energiei.
    (18) În vederea efectuării verificărilor la faţa locului, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul (altele decât sistemul informatic) şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile responsabile cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către Ministerul Energiei/organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie.
    (19) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
    (20) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum şi, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 10 ani de la finalizarea implementării Proiectului.
    (21) Beneficiarul are obligaţia de a contracta un auditor financiar independent, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Ministerului Energiei, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări în acest sens.
    (23) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene şi/sau reprezentanţilor lor autorizaţi orice informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Proiectului implementat.
    (24) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate.
    (25) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract.
    (26) Beneficiarul se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului.
    (27) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de Ministerul Energiei în implementarea Proiectului şi de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării Proiectului.
    (28) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul analizării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (29) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
    (30) Beneficiarul informează de îndată Ministerul Energiei, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului şi propune un plan de măsuri pentru soluţionarea aspectelor în cauză.
    (31) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile naţionale şi europene privind achiziţiile, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (32) Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (33) Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către Ministerul Energiei cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

    CAP. IV
    PREFINANŢAREA ŞI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
    ART. 7
    Cererile de prefinanţare şi rambursare
    (1) Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de prefinanţare şi rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (2) La solicitarea Beneficiarului, Ministerul Energiei poate acorda prefinanţare în cuantum de până la maximum 30% din valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract. În acest caz, după acordarea prefinanţării de către Ministerul Energiei, Beneficiarul va transmite două cereri de rambursare, prima, în termen de maximum 1 an de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de prefinanţare, având ca obiect justificarea cheltuielilor incluse în cererea de prefinanţare, iar a doua cerere de rambursare urmând a se transmite în termen de maximum 30 de zile de la data punerii în funcţiune şi conectarea la reţea a capacităţii finanţate.
    (3) În situaţia în care Beneficiarul nu solicită acordarea unei prefinanţări, plata cheltuielilor efectuate în scopul implementării Proiectului se va realiza exclusiv printr-o cerere unică de rambursare transmisă în termen de maximum 30 de zile de la data punerii în funcţiune şi conectarea la reţea a capacităţii finanţate.
    (4) Cererile de prefinanţare şi rambursare se realizează cu încadrarea în Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare şi cu respectarea termenelor asumate prin Anexa nr. 2 a) - Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare.
    (5) Bugetul Proiectului va fi revizuit, în cazul în care se va impune, la propunerea justificată a Beneficiarului transmisă Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile lucrătoare anterior transmiterii Cererii de rambursare. Modificările Bugetului Proiectului pot fi realizate prin notificare dacă acestea vizează transferul de sume între liniile bugetare aferente aceluiaşi capitol de cheltuieli. În cazul în care modificarea Bugetului Proiectului vizează transferuri între capitole de cheltuieli, aceasta face obiectul unui act adiţional încheiat în condiţiile art. 13. Orice modificare a Bugetului Proiectului se va realiza sub condiţia încadrării în valoarea maximă prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.
    (6) Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului Proiectului, pe baza justificărilor prezentate de acesta şi pe baza stadiului implementării Proiectului şi a problemelor întâmpinate, aşa cum sunt prezentate acestea în Rapoartele de Progres, întocmite de către Beneficiar. În cazul în care solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea Proiectului, iar acesta demonstrează, în continuare, pe baza documentelor justificative faptul că este în măsură să asigure atingerea indicatorilor Proiectului în termenul prevăzut în Graficul de activităţi din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusă de către Beneficiar. În caz contrar aceasta se va respinge.
    (7) În măsura în care Beneficiarul efectuează plăţi în valută în cadrul Proiectului, acesta solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data documentelor de plată în valută. Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de către Beneficiar din bugetul propriu.
    (8) Cheltuielile cuprinse în cererile transmise de către Beneficiar vor fi verificate şi aprobate, după caz, de către Ministerul Energiei în termen de 30 zile.
    (9) Plata aferentă cererilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la aprobarea documentaţiei de către Ministerul Energiei.
    (10) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile.
    (11) În cazul cererii de rambursare depusă de Beneficiar după recepţia punerii în funcţiune a investiţiei, termenul de 30 zile privind autorizarea cheltuielilor poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 90 de zile .
    (12) După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică Beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate.
    (13) Suspendarea totală/parţială a plăţilor până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de către Ministerul Energiei, în următoarele cazuri:
    a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către Ministerul Energiei, nu respectă prevederile Cererii de finanţare sau instrucţiunile emise în executarea Contractului;
    b) Beneficiarul nu prezintă raportările prevăzute în Contract precum şi în situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele normative cu impact asupra implementării Proiectului sau derulării Contractului;
    c) când reprezentantul organismului european abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca eligibile, constată o neregulă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate^ măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parţială a contribuţiei europene. Începând cu data emiterii deciziei CE de anulare totală a contribuţiei europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind încetat de plin drept şi îl va notifica pe Beneficiar, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o formalitate prealabilă.
    d) în situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată.


    ART. 8
    Mecanismul aferent cererii de prefinanţare
    (1) Cererea de prefinanţare are ca justificare existenţa unor angajamente de plată, respectiv contracte, comenzi sau alte documente justificative.
    (2) Cererea de prefinanţare trebuie să fie însoţită de copii ale contractelor încheiate de către Beneficiar, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil.
    (3) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de prefinanţare, Ministerul Energiei efectuează verificarea corespunzătoare aprobării documentaţiei în vederea plăţii.
    (4) După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de maximum 5 de zile lucrătoare de la aprobarea cererii de prefinanţare de către Ministerul Energiei, sub condiţia existenţei sumelor autorizate în contul ME. În caz contrar, plata sumelor autorizate se va efectua în termen de 5 zile de la data la care ME dispune de resurse în conturile sale.
    (5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.
    (6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile.
    (7) Beneficiarul care a primit prefinanţare justifică utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cererea de rambursare subsecventă, în termen de 1 an de la data la care Ministerul Energiei a virat prefinanţarea..
    (8) În procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de Ministerul Energiei. Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare corectivă pentru cheltuielile respinse anterior la plată.
    (9) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cazul Proiectului pentru care acesta nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
    (10) În cazul în care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate acordate în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a prefinanţării prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care Beneficiarul trebuie să efectueze plata.
    (11) Titlul de creanţă se transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (12) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanţă contestat.
    (13) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (14) Beneficiarul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (15) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile.
    (16) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (13), din prima zi de după expirarea termenului de 30 de zile până la data stingerii acesteia.
    (17) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligaţiei de restituire, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (18) Recuperarea sumelor prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.
    (19) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (19), Ministerul Energiei, ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinanţării, are obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (20) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (20) Rata dobânzii prevăzută la alin. 20 se calculează la nivelul determinat pentru creanţele bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedură Fiscală, în vigoare la data întocmirii titlului de creanţă, prevăzut la alin. (23).
    (21) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (22). Dobânzile se utilizează pentru continuarea finanţării programului.
    (22) Sumele recuperate din prefinanţarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanţării aferente Fondului pentru modernizare.

    ART. 9
    Mecanismul cererilor de rambursare
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, cu respectarea termenelor asumate prin Anexa nr. 2a) - Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare._.
    (2) Cheltuielile solicitate la rambursare nu includ TVA.
    (3) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectuează verificarea cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat în termen de 30 de zile de la finalizarea verificării şi aprobarea cererii de rambursare de către Ministerul Energiei.
    (4) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile.
    (5) Cererea de rambursare va fi însoţită de documente justificative, precum: facturile pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, ordine de plată, extrase de cont, procese verbale de recepţie, raport de audit financiar, întocmit în baza art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (6) În maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.
    (7) În cazul cererii de rambursare depusă de Beneficiar după recepţia punerii în funcţiune a investiţiei, termenul de 30 de zile poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, fără a depăşi 90 de zile .
    (8) La cererea de rambursare prevăzută la alin. (7), Ministerul Energiei verifică îndeplinirea următoarelor condiţii, după caz:
    a) se dovedeşte atingerea indicatorilor obligatorii ai investiţiei, demonstrată, după caz, prin procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune a investiţiei, efectuarea testului de performanţă, realizarea recepţiei finale sau realizarea recepţiei la finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare;
    b) existenţa unui raport de audit tehnico-economic final independent favorabil;
    c) s-au prezentat ordinele de plată şi extrasele de cont la zi care atestă că au fost achitate taxele şi avizele aferente implementării Proiectului şi au fost plătiţi furnizorii, subcontractorii şi celelalte entităţi implicate în Proiect.

    (9) Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în Contract atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare pentru aceleaşi cheltuieli.
    (10) Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare prevăzută la alin. (7), în termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (6), acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către Ministerul Energiei.
    (11) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar.
    (12) Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.
    (13) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

    CAP. V
    VERIFICĂRI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE ŞI RAPORTARE
    ART. 10
    Verificări şi audit
    (1) Beneficiarul trebuie să asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativă pentru implementarea Proiectului în condiţiile Contractului.
    (2) La solicitarea Ministerului Energiei, Beneficiarul , va transmite procedurile de lucru în vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majoră a acestor proceduri, în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării unor proceduri noi, Beneficiarul are obligaţia de a notifica Ministerul Energiei, în termen de 20 de zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora.
    (3) Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar şi, în cazul în care acestea nu prevăd toate activităţile necesar a fi desfăşurate la nivelul Beneficiarului pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia prevăzute în Contract, Ministerul Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora şi retransmiterea versiunii aprobate la Ministerul Energiei.
    (4) Beneficiarul trebuie să asigure existenţa unei proceduri de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi un spaţiu corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:
    a. respectarea prevederilor Contractului în ceea ce priveşte achiziţiile;
    b. progresele înregistrate şi rezultatele obţinute în perioada de implementare a Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza şi aprobarea acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului;
    c. modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce priveşte implementarea Proiectului;
    d. modul de autorizare şi efectuare a plăţilor şi de evidenţiere a acestora în sistemul contabil al Beneficiarului;
    e. modul în care a fost utilizată cofinanţarea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu prevederile Contractului ;
    f. modul în care au fost stabilite, raportate şi recuperate debitele rezultate în perioada implementării Proiectului;
    g. modul în care s-a realizat informarea şi publicitatea Proiectului.

    (5) Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale şi, în cazuri excepţionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea acestora se va face în cel puţin unul dintre următoarele formate autorizate:
    a. documente originale;
    b. fotocopii ale documentelor originale (certificate "conform cu originalul" de către persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului original);
    c. versiuni electronice ale documentelor originale, în format "read-only", pe suport electronic;
    d. documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura că sistemul informatic respectă cerinţele de securitate conform standardelor acceptate).

    (6) Pentru evidenţa contabilă a operaţiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puţin un sistem contabil care să permită o evidenţă distinctă a operaţiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (7) Beneficiarul trebuie să asigure, pentru o perioadă de timp de 10 ani, integritatea şi disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit.

    ART. 11
    Nereguli
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru utilizarea în mod corespunzător a finanţării în conformitate cu legislaţia în vigoare, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictului de interese.
    (2) Beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene şi pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii Europene şi din dreptul intern, în special în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (3) Dacă în timpul derulării prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri responsabile identifică abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale prevederilor legislaţiei naţionale şi europene, Ministerul Energiei poate dispune măsuri proporţionale.
    (4) Pentru recuperarea sumelor virate şi nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, se va realiza recuperarea acestora pentru protejarea intereselor finanţatorilor.
    (5) Pentru recuperarea creanţelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligaţia stingerii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în condiţiile legii.
    (6) În cazul rezilierii, în oricare din situaţiile prevăzute de prezentul contract de finanţare şi recuperării finanţării nerambursabile acordate, se vor calcula penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură fiscală.
    (7) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din neregulile prevăzute la alin. (3) şi creanţele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin încasare, titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, sunt transmise organelor fiscale competente.

    ART. 12
    Monitorizare şi raportare
    (1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial Ministerului Energiei raportul de progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta.
    (2) Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, până la data de 31 ianuarie, raportul de implementare aferent anului anterior, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta.
    (3) Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, va fi transmis Ministerului Energiei în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu implementarea Proiectului şi executarea prezentului Contract, în termenul şi condiţiile specificate în solicitarea respectivă.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare modificările la contractele de achiziţie deja depuse pentru o cerere de rambursare, însoţite de următoarele:
    a) documentele suport/justificative care stau la baza modificării,
    b) analiza efectuată de Beneficiar şi punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea contractului de achiziţie, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către cealaltă parte contractantă
    c) actul adiţional la contractul de achiziţie (în copie).

    (6) Pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziţia Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile şi bazele de date aferente rezultate în cadrul proiectului, în format electronic, cu excepţia informaţiilor care potrivit legii se încadrează în categoria informaţiilor clasificate.
    (7) La solicitarea Ministerului Energiei, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă este cazul, Beneficiarul va întocmi şi transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru un an calendaristic, în forma şi la data precizate în scris în solicitarea Ministerului Energiei.
    (8) Beneficiarul va răspunde invitaţiei Ministerului Energiei de a asigura participarea reprezentanţilor săi la întâlnirile şi acţiunile organizate referitoare la implementarea Proiectului.
    (9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele întâmpinate în implementarea Proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform responsabilităţilor pe care le are şi în limita sferei sale de competenţă, Ministerul Energiei va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor semnalate şi în scopul atingerii indicatorilor Proiectului.
    (10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor rezultate în urma verificării sistemului de management şi control stabilit la nivelul Beneficiarului sau în urma verificării operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi planurile de acţiune cu termene concrete şi funcţiile persoanelor responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menţionate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
    (11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestrială la Ministerul Energiei, până la sfârşitul lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului implementării recomandărilor cuprinse în documentele menţionate la alin. (10).
    (12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementării Proiectului:
    a. are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar în rapoartele de progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contract.
    b. facilitează contactul dintre reprezentanţii Ministerului Energiei şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a Proiectului.
    c. urmăreşte să se asigure de faptul că Proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare, să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare, inclusiv să identifice elementele de succes ale Proiectului şi bune practici;

    (13) Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, până la data de 31 martie a anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a Proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
    (14) Rapoartele anuale de durabilitate vor conţine date şi informaţii privind:
    a. modificări ale statutului şi datelor de identificare a beneficiarului,
    b. modul şi locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul Proiectului
    c. modul în care investiţia în infrastructură menţine nivelul indicatorilor de rezultat asumaţi în cadrul Proiectului

    (15) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Ministerului Energiei toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente Proiectului şi rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării. Beneficiarul poate solicita, dacă este cazul, clarificări suplimentare.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a întreprinde toate acţiunile pentru a asigura durabilitatea Proiectului şi de a dispune toate măsurile solicitate de Ministerul Energiei în urma vizitelor de monitorizare.

    CAP. VI
    MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
    ART. 13
    Modificarea contractului
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii de formă şi de fond ca şi Contractul, cu excepţiile prevăzute la alin. (6).
    (2) În cazul în care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de către Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite, odată cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifică necesitatea modificării clauzelor contractuale.
    (3) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare a obiectului contractului, obiectivelor Proiectului şi a indicatorilor acestuia, prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (4) Ministerul Energiei răspunde solicitării de modificare a Contractului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, comunicând Beneficiarului, după caz, fie acordul cu privire la modificarea solicitată, fie respingerea acesteia, situaţie în care va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificării.
    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data intrării în vigoare a actului normativ în cauză.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui act adiţional, Beneficiarul fiind obligat doar să notifice în scris Ministerul Energiei până la data punerii în funcţiune a investiţiei, sub rezerva netransmiterii de observaţii de către acesta în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:
    a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare, prevăzut în Anexa nr. 2 a);
    b) modificarea Planului de achiziţii, prevăzut în Anexa nr. 1;
    c) modificarea Bugetului Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (5);
    d) schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, când aceasta nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizării sau reorganizării în condiţiile legii;
    e) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    f) înlocuirea reprezentantului legal;
    h) modificarea Graficului de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1


    ART. 14
    Suspendarea, încetarea, rezilierea contractului şi recuperarea sumelor plătite
    (1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre părţi, ca urmare a transmiterii în sistemul informatic a unei solicitări de suspendare a contractului în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei ce determină imposibilitatea continuării derulării Proiectului.
    (2) Suspendarea implementării Proiectului va fi permisă exclusiv în situaţii temeinic justificate şi în condiţiile în care este posibilă finalizarea implementării Proiectului în cadrul perioadei prevăzută la art. 2 alin. (2).
    (3) Solicitarea de suspendare va fi analizată în termen de 5 zile de la primirea acesteia, la finalul acestui interval urmând a se răspunde motivat părţii care a solicitat-o.
    (4) În cazul suspendării, părţile vor încheia un act adiţional, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute circumstanţele care au stat la baza suspendării şi intervalul de timp pentru care contractul este suspendat.
    (5) Contractul încetează în următoarele situaţii:
    a) prin executare,
    b) acordul de voinţă al părţilor,
    c) în caz de forţă majoră, astfel cum este prevăzută la art. 17,
    d) situaţia prevăzută la art. 7 alin. (13) lit. c),
    e) alte cauze prevăzute de lege.

    (6) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului Contract, după transmiterea în prealabil a unei notificări părţii în culpă, care descrie obligaţiile neîndeplinite şi prin care se acordă un termen rezonabil pentru remediere. Rezilierea va opera la data expirării termenului de remediere, dacă partea în culpă nu a îndeplinit obligaţiile notificate.
    (7) Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară faţă de notificarea prevăzută la alin. (6), cu recuperarea integrală/proporţională a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a) în situaţia în care Beneficiarul înregistrează, fără temeinică justificare probată cu înscrisuri şi fără a propune măsuri de remediere, întârzieri mai mari de 6 luni faţă de termenele prevăzute în Graficul de activităţi, inclus în Anexa nr.1;
    b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 15 - Cesiunea;
    c) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleaşi costuri în ultimii 5 ani;
    d) în situaţia încălcării de către Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natură să conducă la obligaţia restituirii în întregime sau proporţional, după caz, a sumelor deja primite în baza prezentului Contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către Ministerul Energiei. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

    (8) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia.
    (9) Cazul fortuit nu înlătură răspunderea contractuală a părţilor.

    CAP. VII
    CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORŢĂ MAJORĂ. LITIGII
    ART. 15
    Cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism juridic de transmitere şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor contractuale.

    ART. 16
    Conflictul de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (2) Părţile au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor, au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor.

    ART. 17
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica încetarea situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data când aceasta a survenit.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de o lună, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă celeilalte plata daunelor interese.

    ART. 18
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

    CAP. VIII
    TRANSPARENŢĂ. CONFIDENŢIALITATE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
    ART. 19
    Transparenţă
    (1) Contractul, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere şi cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresă de email şi număr de telefon - funcţionale pentru responsabilul de proiect;
    b. locul de implementare a Proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul Proiectului;
    c. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    d. informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, numărul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de posturi;
    e. rezultatele estimate şi cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectului, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi.


    ART. 20
    Confidenţialitate
    (1) Cu excepţia prevederilor art. 19, părţile convin prin prezentul Contract asupra caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiilor din proiect menţionate explicit în anexe, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere prevederilor din dreptul concurenţei, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată sau în adresa de comunicare, în cazul informaţiilor confidenţiale comunicate pe durata derulării Contractului.
    (2) Ministerul Energiei şi Beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b. partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 21
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părţile contractante în ceea ce priveşte gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a titularilor asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. IX
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 22
    Publicarea datelor
    (1) Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV), prin publicarea pe pagina web a informaţiilor referitoare la implementarea Proiectului în cadrul secţiunii dedicate Fondului pentru modernizare.
    (2) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei un Plan de Comunicare aferent Proiectului, în concordanţă cu Manualul de identitate vizuala din cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract.
    (3) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, inclusiv cele incluse în Planul de Comunicare.
    (4) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de către Ministerul Energiei, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (5) Ministerul Energiei va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Fondului pentru modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    (6) În toate activităţile de comunicare vor fi afişate corect şi vizibil emblema UE şi sigla Guvernului României, cu sloganul: "Fondul pentru modernizare - Tranziţia către neutralitate climatică".
    (7) Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 19 alin. 2 să fie publicate de către Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2.

    ART. 23
    Corespondenţa
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic dedicat sau în format letric, după caz, situaţie în care părţile vor prezenta informaţiile, la următoarele adrese:
        Pentru Beneficiar: ..........
        Persoane responsabile: ............,
        Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România.
        Persoana responsabilă/manager de proiect: .......... - Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene.

    (2) Orice notificare între părţi produce efecte juridice de la momentul generării confirmării de primire.
    (3) Ministerul Energiei poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract.

    ART. 24
    Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Legea care guvernează acest Contract şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
    (2) Limba prezentului Contract este limba română.

    ART. 25
    Anexele Contractului
        Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract, având aceeaşi forţă juridică:
        Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare,
        Anexa nr. 2, din care fac parte:
    a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare / rambursare,
    b) Manualul de identitate vizuală.

        Anexa nr. 3, din care fac parte:
    a) Cerere de prefinanţare,
    b) Cerere de rambursare,
    c) Raport semestrial de progres
    d) Raport anual de implementare,
    e) Raport final.    ART. 26
    Semnare
        Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ......, în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Ministerul Energiei şi un exemplar pentru Beneficiar, toate exemplarele întocmite având aceeaşi valoare juridică.
        (prevederile prezentului articol se vor reformula în funcţie de modalitatea de semnare a contractului de finanţare, respectiv electronic sau olograf)


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Pentru Ministerul │Pentru │
│Energiei │Beneficiar │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Nume: │Nume: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Funcţie: │Funcţie: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Data: │Data: │
└──────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 6

        la Ghid
                        Declaraţie pe propria răspundere privind
          neîncadrarea/încadrarea în categoria "întreprindere în dificultate"*
        Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ....., nr ......, eliberată de ....., în calitate de <funcţie / reprezentant legal al <denumire solicitant>, Cod unic de înregistrare <.......>, cu prilejul depunerii cererii de finanţare pentru proiectul <denumireproiect>, în cadrul Fondului pentru modernizare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile consemnate în prezenta, sunt corecte şi complete, iar <denumire solicitant> pe care o reprezint:
        [ ] NU este "întreprindere în dificultate", în înţelesul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, respectiv NU SE AFLĂ în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului ( 1 ), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.


        [ ] Este "întreprindere în dificultate" în înţelesul prevederilor art.2 pct.18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, respectiv SE AFLĂ în cel puţin una din situaţiile enumerate la pct de mai sus.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
     Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile Codului Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Nume şi prenume
        Semnătura
        Data semnării .........

    ANEXA 7

        la Ghid
                                  BUGETUL PROIECTULUI
    1. BUGET - CHELTUIELI
    Tabel 1

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-LEI- │
├──────┬───────────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬───────────┤
│ │ │ │Valoarea │ │Contribuţia proprie: │ │
│ │Denumirea │Valoarea │totală │Valoarea ├───────────┬───────────┬───┤Valoare a │
│Cap/ │capitolelor si │totală a │eligibilă a │ajutorului│Valoarea │Valoarea │ │totală a │
│Subcap│subcapitolelor de │cheltuielii│cheltuielii*│de stat │eligibilă a│neeligibilă│TVA│cheltuielii│
│ │cheltuieli │(fără TVA) │(1) │solicitat │cheltuielii│a │ │cu TVA │
│ │ │ │ │ │ │cheltuielii│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│0 │1 │2 │3=4+5 │4 │5=3-4 │6=2-3 │7 │8=2+7 │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │obţinerea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│1.1 │Obţinerea terenului│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│1.2 │Amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Amenajări pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi aducerea la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │starea iniţială │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │relocarea/protecţia│ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │proiectare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│3.1 │Studii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.1.1 Studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.1.2 Raport │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind impactul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.1.3 Alte studii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Documentaţii-suport│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │pentru obţinerea de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize, acorduri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│3.3 │Expertizare tehnică│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Certificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energetice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │auditul energetic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al clădirilor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă rutieră │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│3.5 │Proiectare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.5.1.Temă de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.5.2 Studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prefezabilitate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.5.3. Studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Documentaţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deviz general │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.5.4. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Documentaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice necesare în│ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea obţinerii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizelor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordurilor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.5.5. Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică de calitate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a proiectului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detaliilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.5.6. Proiect │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic şi detalii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de execuţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│3.7 │Consultantă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.7.1. Managementul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de proiect pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.7.2. Auditul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│3.8 │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.8.1. Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică din partea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectantului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.8.1.1 pe perioada│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de execuţie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.8.1.2 pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectantului la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fazele incluse în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie, avizat de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │către Inspectoratul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Stat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.8.2. Dirigenţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │3.8.3. Coordonator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în materie de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate - conform │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hotărâre nr. 300/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│4 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│4.1 │Construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Montaj utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3 │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesită montaj │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4 │funcţionale care nu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesită montaj şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│4.5 │Dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│4.6 │Active necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 4 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│5 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│5.1 │Organizare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.1.1. Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii aferente│ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizării de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.1.2. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conexe organizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantierului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Comisioane, taxe, │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2 │cote, costul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creditului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.2.1. Comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente creditului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │băncii finanţatoare│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.2.2. Cota │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă ISC pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul calităţii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.2.3. Cota │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă ISC pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul statului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriului, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urbanism şi pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.2.4. Cota │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă Casei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sociale a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constructorilor - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CSC │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │5.2.5. taxe pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acorduri, avize │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conforme şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţia de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construire/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfiinţare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │
│5.3 │diverse şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│5.4 │informare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 5 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │probe tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi teste │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1 │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│6.2 │Probe tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi teste │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 6 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli aferente│ │ │ │ │ │ │ │
│ │marjei de buget si │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │pentru constituirea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementare pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajustarea de preţ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli aferente│ │ │ │ │ │ │ │
│ │marjei de buget 25%│ │ │ │ │ │ │ │
│7.1 │din (1.2 + 1.3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4 + 2 + 3.1 + 3.2│ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ 3.3 + 3.5 + 3.7 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.8 + 4 + 5.1.1) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│7.2 │rezervei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementare pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajustarea de preţ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │Total capitol 7 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┬───────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │ │Lei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TOTAL ├───────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───────────┤
│ │GENERAL │Euro * │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(2) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───┴───────────┘

    *(1) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă suma categoriilor de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative
    *(2) Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurenţială: 1 Euro = 4.9683 lei.
        Notă:
    1. La completarea tabelului se va ţine cont de prevederile Cap. 2.3 - Eligibilitatea cheltuielilor din ghid şi de Anexa nr. 4 - Categorii de cheltuieli indicative.
    2. Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi fără a se modifica valoarea ajutorului de stat solicitat.


    2. Surse de finanţare a investiţiei Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei:
    TABEL 2

┌──────────────────────────────────────┐
│-LEI- │
├────┬─────────────────────────┬───────┤
│Nr. │Surse de finanţare │Valoare│
│Crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea totală a │ │
│I │investiţiei (1=11+111) │ │
│ │(col. 8 din buget-tabel │ │
│ │1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │din care TVA (col. 7 din │ │
│ │buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea neeligibilă a │ │
│II │investiţiei (col. 6+col.7│ │
│ │din buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea eligibilă a │ │
│III │investiţiei (col. 3 din │ │
│ │buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea ajutorului de │ │
│1 │stat solicitat (col. 4 │ │
│ │din buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia │ │
│2 │solicitantului (2=I-1) │ │
│ │(col. 5+col. 6+col. 7 din│ │
│ │buget-tabel 1) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2.1 │Surse proprii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2.2 │Credit │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    3. Valoarea ajutorului de stat solicitat
    TABEL 3

┌───────────┬───────────┬──────────────┐
│Valoarea │ │Valoarea │
│totală a │Capacitatea│ajutorului de │
│ajutorului │instalată │stat solicitat│
│de stat │(MW) │pe MW instalat│
│solicitat │ │(Euro/MW) *(3)│
│(Euro) │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│1=2*3 │2 │3 │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┘

    *(3) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu va depăşi pragurile maxime prevăzute la secţiunea 1.7 din Ghidul solicitantului.

    4. În cazul în care proiectul cuprinde şi capacităţi de stocare, solicitantul va prezenta defalcarea bugetului proiectului pe componentele producţie energie electrică şi stocare, astfel:
    TABEL 4

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-[LEI]- │
├───────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
│ │Valoarea│Valoarea│totală │totală │totală │
│Componenta │totală │totală │neeligibilă│eligibilă │ajutorului│
│ │(cu TVA)│(fără │a │a │de stat │
│ │ │TVA) │cheltuieli │cheltuieli│solicitat │
│ │ │ │(fără TVA) │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Investiţia │ │ │ │ │ │
│aferentă │ │ │ │ │ │
│capacităţii│ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│producere │ │ │ │ │ │
│de energie │ │ │ │ │ │
│electrică │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Investiţia │ │ │ │ │ │
│aferentă │ │ │ │ │ │
│stocării │ │ │ │0(*) │0(*) │
│energiei │ │ │ │ │ │
│electrice │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

        (*) Notă: Valorile aferente col. 5 şi 6 pentru componenta de stocare sunt zero, întrucât cheltuielile aferente capacităţii de stocare nu sunt eligibile.

    5. Buget - Plan anual de cheltuieli
    TABEL 5

┌─────────────────────────────────────┐
│-LEI- │
├─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│An*(4) │2023 │2024 │2025 │2026 │
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
└─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    *(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru perioada de implementare a investiţiei care nu va depăşi data de 31.12.2026.
        Nume şi prenume ..........
        Semnătura ..........
        Data .............


    ANEXA 8

    la ghid
    MODEL DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ÎNTREPRINDERII

    Formularul A
                                       DECLARAŢIE
                          privind încadrarea întreprinderii în
                     categoria întreprinderilor mici şi mijlocii*1
     *1 O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive şi ale Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ..........
        Adresa sediului social: ..........
        Cod unic de înregistrare: ..........
        Numele şi funcţia: ..(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)..
    I.1. Întreprinderea nu a desfăşurat activitate în anii: ....,....,...., astfel cum reiese din Declaraţiile de inactivitate depuse la ANAF, anexate prezentei.

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonomă
        În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.

        [ ] Întreprindere parteneră
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

        [ ] Întreprindere legată
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)
    *2) Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*3) │
├───────────────┬─────────────┬────────┤
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale │
│anual de │anuală netă │(mii lei│
│salariaţi │(mii lei/mii │/mii │
│ │euro*4) │euro) │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │[ ] Nu │
│exerciţiul financiar │ │
│anterior, datele ├──────────────┤
│financiare au │ │
│înregistrat modificări │[ ] Da (în │
│care determină │acest caz se │
│încadrarea │va completa şi│
│întreprinderii într-o │se va ataşa o │
│altă categorie │declaraţie │
│(respective │referitoare la│
│microîntreprindere, │exerciţiul │
│întreprindere mică, │financiar │
│mijlocie sau mare). │anterior). │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    *3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *4) Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

     Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Nume şi prenume ......
        Dată .......
        Semnătură ......

    Formularul B
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*3) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*5) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*3) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*3) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

    *3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *5) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.

                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..........
        Adresa sediului social ..........
        Codul unic de înregistrare ..........
        Numele, prenumele şi funcţia ...(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)...

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────┬─────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*6) │netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii euro) │euro) │
├──────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL:│ │ │ │
└──────┴─────────────┴──────────┴──────┘

    *6) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*7) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.
    *7) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        ...............
        ...............
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
        ...............
        ...............

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*8)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

    *8) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

        Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.


    SECŢIUNEA A
    Întreprinderi partenere
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare

        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │de │ │
│ │ │ │Numele şi │ │afaceri│Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │anuală │totale│
│Numele sau │Adresa │ │preşedintelui │mediu │netă │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│anual de │(mii │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│lei/ │mii │
│ │ │ │director │ │mii │euro) │
│ │ │ │general sau │ │euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

    SECŢIUNEA B
    Întreprinderi legate
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*9.
     *9 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*10 │netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │euro) │
│ │ │mii euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *10 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘


        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.


    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ:
     Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).


                                          FIŞA
       privind legătura dintre întreprinderi nr ..... din tabelul B2, secţiunea B
                   (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
                  incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..........
        Adresa sediului social ..........
        Codul unic de înregistrare ..........
        Numele, prenumele şi funcţia ..(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)...

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────┬─────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*11)│netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii euro) │euro) │
├──────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│Total:│ │ │ │
└──────┴─────────────┴──────────┴──────┘

    *11) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
     Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie trebuie introduse în secţiunea A.    ANEXA 9

        la Ghid
                    MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
        Subsemnatul/subsemnata .........., având funcţia de .......... în cadrul <denumire solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului ".........", în calitate de responsabil de proiect, nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare în vigoare şi nu mă aflu într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare selecţie, contractare şi implementare a proiectului.
        Responsabil de proiect
        Nume şi prenume ..........
        Dată ................
        Semnătură .........

    ANEXA 10

        la Ghid
        Bucureşti, ......
        Către: MINISTERUL ENERGIEI (adresa completă)
                           SCRISOARE DE GARANŢIE nr. ...
        Am fost informaţi că în data de ........., aţi încheiat cu ...... Ordonator ........., cu sediul în ......... înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. ....., Cod Unic de Înregistrare ......, contractul de finanţare nr .... în cadrul Programului - cheie 1 Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei din Fondul pentru modernizare (denumit în continuare "Contractul"), având ca obiect implementarea proiectului cu titlul "....." Cod SMIS .....
        Conform prevederilor Contractului, ...Ordonator... are dreptul să solicite o prefinanţare în cadrul Contractului.
        În scopul garantării restituirii prefinanţării acordate şi reparării prejudiciilor ce ar putea apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a acesteia de către ... Ordonator ......., s-a cerut prezentarea unei garanţii bancare în valoare de reprezentând contravaloarea prefinanţării,
        La solicitarea ...Ordonatorului..., noi, Banca ...., cu sediul în ......., am emis aceasta scrisoare de garanţie şi ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să vă plătim la prima cerere, în calitatea dumneavoastră de beneficiar al acestei scrisori, independent de valabilitatea şi de efectele juridice ale Contractului şi fără a ţine cont de drepturile de obiecţie rezultând din Contract, orice sumă până la concurenţa sumei de RON ......(suma în litere) la primirea cererii dvs. scrise şi semnate de efectuare a plăţii şi a confirmării dvs. scrise în care să se precizeze că (i) Ordonatorul nu a justificat corespunzător prefinanţarea acordată în conformitate cu clauzele contractuale şi (ii) suma pe care Ordonatorul nu a justificat-o în condiţiile Contractului.
        Orice plată efectuată pe baza acestei scrisori de garanţie va avea ca efect reducerea angajamentului nostru cu suma plătită.
        În scopul identificării, cererea dvs. de plata şi confirmarea dvs. în virtutea acestei garanţii, precum şi orice altă corespondenţă, vor trebui să ne fie prezentate în original, în format oficial, purtând antetul dvs. şi semnăturile reprezentanţilor dvs. autorizaţi să reprezinte instituţia dvs. în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
        Prezenta scrisoare de garanţie produce efecte juridice numai după încasarea prefinanţării în valoare de RON ....... (suma în litere) de către Ordonator ..... în contul său IBAN deschis la Banca ..... [numele băncii emitente a SGB]...., cu menţionarea la detalii de plata a numărului prezentei garanţii şi/sau a Contractului.
        Prezenta scrisoare de garanţie expiră la .... (data de expirare) sau înainte de data de expirare la returnarea originalului şi a eventualelor amendamente, însoţite de o adresă din partea beneficiarului prin care se solicită anularea sa.
        În cazul în care data de expirare a valabilităţii scrisorii de garanţie este o zi nebancară, cererea dvs. de plată va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.
        Orice cerere de plată şi/sau altă corespondenţă cu privire la prezenta scrisoare de garanţie trebuie să fie primită la sediul nostru din .......
        Prezenta scrisoare de garanţie devine în mod automat nulă şi neavenită după expirarea termenului de valabilitate, indiferent dacă acest document ne este restituit sau nu, sau dacă primim sau nu eliberarea de răspundere după aceasta data.
        Orice dispută cu privire la prezenta garanţie va fi rezolvată pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile aferente vor fi soluţionate de instanţele române competente.
        Prezenta scrisoare de garanţie a fost emisă într-un exemplar original.
                                      ...Banca...
                                 (semnături autorizate)

    ANEXA 11

        la Ghid
        Către:
        Societatea ...., Împrumutat şi Garant ipotecar (se va păstra "şi Garant ipotecar" în cazul în care există identitate între împrumutat şi garant) (se menţionează societatea care aplică pentru acest program, dacă aceasta este alta decât societatea care deţine în proprietate terenul/construcţia pe care se amplasează panourile fotovoltaice sau turbinele eoliene, se include în adresă şi societatea care este proprietară).
        Sediul social: ......
        J..../..../......, CUI ......
        Societatea ......., Garant ipotecar (se trece numele _proprietarului/lor de teren; se va completa numai în cazul în care terenul se află în proprietatea unui terţ garant, altfel se elimină.)
        Sediul social:
        Sediul social: ......
        J..../..../......, CUI ......
        În atenţie:
        D-lui /D-nei ....., în calitate de .....
        BANCA ....., cu sediul central în ....., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ....., Registrul Bancar nr. P.J.R. ....., CUI ....., prin Sucursala ....., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...., CUI ...., cu sediul în ..... (denumită în continuare "Banca"), reprezentată de Dl./Dna. ..... în calitate de şi de Dl./Dna. ..... în calitate de .....,
        Având în vedere:
    a) cererea dumneavoastră înregistrată la registratura Băncii sub nr. ..... din data de .....
    b) cererea de finanţare depusă în data de ...../care urmează a se depune/depusă la Ministerul Energiei pentru proiectul ..... în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile;
    c) calitatea Băncii de Creditor ipotecar asupra Imobilului aflat în proprietatea ....., situat în ....., constând în:
    - teren intravilan/extravilan în suprafaţă de ...... mp, identificat cu număr cadastral ....., înscris în CF ..... a localităţii ....., aflat în proprietatea .....,
    – şi construcţia/ construcţiile situate pe acesta, constând în ....., în suprafaţă construită la sol de ..... mp şi suprafaţă desfăşurată de ..... mp, regim de înălţime ....., identificată cu număr cadastral ....., înscrisă în CF nr. ....., a localităţii .....;


        conform Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. ..... de SNP ....., şi Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. ..... de SNP ....., [se vor menţiona toate contractele de ipotecă], - accesoriu al Contractului de credit nr. ..... din data de ....., denumit în continuare Contractul de credit, toate astfel cum au fost modificate şi completate prin actele adiţionale subsecvente,
        vă comunicăm prin prezenta:
    (i) ACORDUL Băncii cu privire la amplasarea de capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro (cu obţinerea şi respectarea oricăror şi tuturor acordurilor şi avizelor necesare conform legii), de către Împrumutat, pe imobilul situat în ..... constând în teren/construcţie în suprafaţă de ..... mp, identificat cu număr cadastral ....., înregistrat în Cartea Funciară nr. ..... UAT ....., în calitate de proprietar (sau după caz/beneficiar al unui drept), în următoarele condiţii:
    - menţinerea dreptului de ipotecă constituit în scopul realizării proiectului, în favoarea Băncii şi a interdicţiilor de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, demolare, restructurare [se vor menţiona toate ipotecile şi interdicţiile aferente creditelor garantate cu imobilul respectiv] constituite sau notate în favoarea Băncii, asupra Imobilului, precum şi extinderea dreptului de ipotecă al Băncii asupra tuturor amelioraţiunilor aduse imobilului;
    – extinderea ipotecii imobiliare menţionată anterior şi asupra construcţiilor ce se vor edifica pe imobilul ipotecat descris la lit. c), în conformitate cu prevederile art. 2382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare.

    (ii) ANGAJAMENTUL că Banca nu va executa Imobilul/terenul şi investiţia finanţată din FM pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, în baza procesului verbal de punere în exploatare depus la Ministerul Energiei, în următoarele condiţii:
    - îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi angajamentelor Împrumutatului/Garantului ipotecar/Alţi Garanţi astfel cum acestea au fost identificate prin prevederile Contractului de Credit nr. ..... din data de ....., semnat între Împrumutat/Garant ..... şi Creditor ..... (numele băncii), precum şi orice alte obligaţii contractuale între părţi.


        Banca poate decide încetarea prezentului angajament în cazul neîndeplinirii oricărei obligaţii asumate conform contractului de credit nr. ..... din data de ....., cu completările şi modificările ulterioare, constatată de către Banca finanţatoare în temeiul propriei analize de monitorizare, sau în temeiul denunţării unilaterale în cazul facilitaţilor neangajante, cu notificarea furnizorului de ajutor de stat (Ministerul Energiei).
        Acest angajament va înceta de drept în cazul în care contractul de finanţare se reziliază.
        Facem precizarea că prezentul acord nu poate fi interpretat nici în tot şi nici în parte, sub nici o formă, ca fiind o renunţare totală sau parţială a Băncii la garanţiile oferite prin încheierea Contractului de credit dintre bancă şi client, precum şi a Contractelor de garanţie accesorii acestuia.
        Prezenta a fost întocmită astăzi ....., în [x] exemplare originale, dintre care 1 (un) exemplar a fost reţinut de Bancă şi restul au fost eliberate reprezentantului societăţii, dl./ dna. .....
        Prezenta a fost emisă şi înmânată clientului pentru a îi servi exclusiv în relaţia cu Ministerul Energiei, pentru proiectul ....., în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Nume: …….. │Nume: …….. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│Funcţie: ……. │Funcţie: ……. │
└───────────────────┴───────────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016