Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID ŞI DOCUMENTAR din 29 ianuarie 2024  de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID ŞI DOCUMENTAR din 29 ianuarie 2024 de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024

EMITENT: Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 89 bis din 31 ianuarie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 812 din 29 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
                    Ghid de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024
        Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, denumit în continuare D.R.R.M., sprijină cetăţenii din Republica Moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.
        Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de prezentul Ghid şi legislaţia incidentă*1).
    *1) Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul alocat pentru Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    1. PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIA CU REPUBLICA MOLDOVA
    I. Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice româneşti din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova.
    II. Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale româneşti a cetăţenilor din Republica Moldova, promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.
    III. Educaţie - păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a cetăţenilor din Republica Moldova şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în Republica Moldova.
    IV. Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase româneşti din Republica Moldova.
    V. Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova.
        Sunt încurajate proiectele derulate în parteneriat (ONG-uri, grupuri de acţiune locală, instituţii locale etc.)
     Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanţate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Ghid.


    2. ELIGIBILITATE
    2.1. Eligibilitatea solicitantului
        Pot obţine finanţare nerambursabilă:
    - asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din ţară şi din afara frontierelor României;
    – persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din ţară şi din afara frontierelor României care utilizează finanţări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acţiuni în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova.

        Nu pot beneficia de finanţare nerambursabilă acordată de D.R.R.M., solicitanţii care:
    - nu şi-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare, respectiv dacă există un litigiu pe rol cu Autoritatea Finanţatoare;
    – au fost declaraţi neeligibili de către Autoritatea Finanţatoare;
    – desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, activităţi împotriva statului român, a intereselor acestuia şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
    – desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, acţiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
    – nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media (doar pentru programul de finanţare Mass-Media);
    – se află în incapacitate de plată;
    – au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    – au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    – fac obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, lichidare sau altele asemenea, în conformitate cu prevederile legale;
    – desfăşoară activităţi care instigă la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate.

        De asemenea, nu pot obţine finanţare nerambursabilă persoanele fizice.

    2.2. Eligibilitatea proiectului:
        Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă legătură cu activităţile/acţiunile prevăzute în obiectul de activitate al solicitantului, cu obligativitatea ca acestea să fie autorizate conform legii;
    – implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, aşa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
    – să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepţia publicaţiilor, serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, serviciilor media audiovizual la cerere, editurilor, studiourilor de producţie şi altor instituţii mass-media, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetăţenii din Republica Moldova în măsura în care finanţarea este utilizată doar pentru realizarea acestor programe, proiecte sau acţiuni.    3. EVALUAREA PROIECTELOR
    3.1. Documente necesare în etapa de evaluare a proiectelor
    3.1.1. Cererea de finanţare
     Cererea de finanţare (Anexa nr. 1) se completează în limba română şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită şi de către coordonatorul de proiect, dacă este cazul. Aceasta va fi însoţită de următoarele documente:
        ● copie a actului de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect;
        ● actul de împuternicire, dacă este cazul, în original;
        ● copie a documentelor care atestă statutul juridic la zi al solicitantului, potrivit legislaţiei statului de reşedinţă (după caz, actul constitutiv, statutul, actul de numire a persoanelor din conducere, actualizat, cu mandatul valabil, însoţite de ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală sau documentul care atestă înregistrarea fiscală din partea organului competent din statul de reşedinţă, precum şi orice alte documente doveditoare întocmite potrivit legislaţiei statului de reşedinţă necesare pentru a clarifica statutul juridic al solicitantului);
        ● extras/certificat/cazier fiscal sau alt document care atestă situaţia fiscală la zi a solicitantului, emis de autorităţile fiscale competente din statul de reşedinţă;
        ● extras/certificat constatator sau alt document care atestă statutul juridic al solicitantului emis de autorităţile competente din statul de reşedinţă, dar nu mai vechi de 30 zile;
        ● CV-ul reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect;
     ● în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de acesta nu este cetăţean român, acesta depune declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa nr. 3), completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită;
     ● declaraţia de eligibilitate (Anexa nr. 4) completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită;
     ● declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5), completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită şi de către coordonatorul de proiect;
        ● extras de cont al solicitantului finanţării, din care să rezulte datele bancare ale acestuia;
     ● documente specifice, în funcţie de natura activităţilor derulate în proiect, conform Anexei nr. 13.
        ● dovada contribuţiei financiare proprii.

        NOTĂ: Tipuri de documente doveditoare ale contribuţiei financiare proprii:
    - extras de cont prin care se face dovada existenţei a minim 2% din valoarea finanţării solicitate;

        NOTĂ: Este obligatoriu ca toate documentele care însoţesc cererea de finanţare să respecte următoarele condiţii:
    - să fie întocmite conform legislaţiei din statul de reşedinţă şi să fie actualizate cu ultimele modificări, valabile şi înregistrate la autorităţile competente;
    – să fie în limba română sau însoţite de traducerea integrală a acestora în limba română. Nu este necesară traducerea autorizată a acestora.


    3.1.2. Modalitatea de transmitere a documentelor
     Cererea de finanţare şi documentele menţionate la punctul 3.1.1 pot fi trimise în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail programe@drrm.gov.ro.
        După transmiterea pe e-mail a documentelor menţionate, solicitantul va primi numărul de înregistrare a cererii. O persoană desemnată responsabil de proiect va lua legătura cu solicitantul, pentru a-i indica restul de documente necesare (dacă este cazul), pentru ca cererea de finanţare să intre în etapa de evaluare. Documentarul cu modelele şi formularele tip se găsesc pe site-ul D.R.R.M.
        Toate documentele vor fi trimise iniţial în format electronic. în cazul în care, în urma evaluării, proiectul este aprobat, în vederea semnării contractului de finanţare, solicitantul are obligaţia să transmită, prin poştă, toate documentele trimise prin e-mail, în original sau în copie cu menţiunea "conform cu originalul" şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana împuternicită, în termenul indicat de către responsabilul de proiect, la următoarea adresă: Strada Poet Aleksandr Sergheevici Puşkin 11, sector 1, CP 011995, Bucureşti, România.
     NOTĂ: în cazul în care dosarul cererii de finanţare este incomplet sau documentele care însoţesc cererea de finanţare nu respectă condiţiile menţionate la Capitolul 3.1 "Documente necesare în etapa de evaluare a proiectelor", Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de finanţare, fără ca proiectul să mai fie evaluat de către Comisia de evaluare.


    3.2. Evaluarea şi aprobarea proiectelor
        Premergător evaluării proiectelor, Autoritatea Finanţatoare derulează o examinare preliminară a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului. Dacă în urma examinării preliminare, rezultă necesitatea depunerii unor documente suplimentare sau clarificări, responsabilul de proiect va solicita prin email aceste documente şi/sau clarificări, solicitantul finanţării având obligaţia de a răspunde în cel mult 3 zile lucrătoare.
        În cazul în care solicitantul nu transmite documentele suplimentare şi/sau clarificările menţionate, ori răspunde incomplet, Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de finanţare, fără ca proiectul să mai fie evaluat de către Comisia de evaluare.
        Dosarele de finanţare se evaluează de către Comisia de evaluare, în baza unor criterii de selecţie, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, publicat pe site-ul: www.drrm.gov.ro.
        Rezultatul evaluării şi aprobării proiectelor se afişează pe pagina www.drrm.gov.ro.

    3.3. Contestarea rezultatelor evaluării
     Solicitantul finanţării care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, selectare şi aprobare a dosarului de finanţare, poate formula în scris o contestaţie (Anexa nr. 6), care cuprinde:
        ● datele de identificare ale contestatarului;
        ● titlul proiectului;
        ● motivele contestării;
        ● semnătura reprezentantului legal al contestatarului sau a împuternicitului acestuia.

        Contestaţiile se transmit prin e-mail la adresa programe@drrm.gov.ro, prin poştă cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura D.R.R.M., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
        Contestaţiile vor fi soluţionate de către comisia de contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, prin admis sau respins. Rezultatul procesului de evaluare a contestaţiilor va fi publicat pe pagina www.drrm.gov.ro.
        Autoritatea Finanţatoare nu are obligaţia comunicării din oficiu a motivelor respingerii.
        NOTĂ: Contestaţiile se soluţionează strict în baza documentelor depuse la dosarul de finanţare, înaintea derulării primei evaluări a proiectului. Orice document depus ulterior nu va fi luat în considerare.
        Autoritatea Finanţatoare nu are obligaţia justificării punctajului acordat în cadrul evaluării.


    4. Contractul de finanţare
     În situaţia aprobării proiectului, solicitantul va transmite toate documentele menţionate la punctul 3.1.1. în original sau în copie cu menţiunea "conform cu originalul", însoţită de semnătura pe fiecare pagină a reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei împuternicite, după caz, în vederea semnării contractului de finanţare, în termenul indicat de către responsabilul de proiect, la următoarea adresă: Strada Aleksandr Sergheevici Puşkin 11, sector 1, CP 011995, Bucureşti, România.
        Solicitantul are obligaţia de a comunica responsabilului de proiect dovada transmiterii prin poştă a documentelor indicate.
        În cazul în care solicitantul nu transmite documentele menţionate în termenul indicat de responsabilul de proiect, Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă dreptul de a sista finanţarea/de a nu încheia contractul de finanţare.
     Pentru proiectele aprobate, între D.R.R.M. şi solicitantul finanţării nerambursabile se încheie un Contract de finanţare (Anexa nr. 7).
        Contractul de finanţare este adaptat în funcţie de specificul proiectului şi al acţiunilor aferente derulate.
        Cererea de finanţare şi Devizul de cheltuieli aprobate constituie Anexe la contractul de finanţare şi fac parte integrantă din acesta.

    5. Avansul
        Autoritatea Finanţatoare poate acorda un avans de 50% din valoarea finanţării nerambursabile aprobate urmând ca beneficiarul să justifice utilizarea sumei primite, pe bază de documente justificative. Diferenţa de 50% necesară implementării proiectului este asigurată de către beneficiar, din surse financiare proprii, urmând ca Autoritatea Finanţatoare să deconteze sumele în baza documentelor justificative prezentate la decontul parţial/final de cheltuieli.

    6. Monitorizarea
        Pe durata desfăşurării proiectului, D.R.R.M. monitorizează, prin reprezentanţii săi, respectarea clauzelor contractuale.
        În acest sens, la solicitarea responsabilului de proiect, Beneficiarul are obligaţia de a transmite documente justificative aferente activităţilor din cadrul proiectului, întocmite până la data solicitării.

    7. Derularea proiectului
     Atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la prezentarea decontului parţial/final, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia D.R.R.M. orice informaţie sau document relevant în termenul specificat de către responsabilul de proiect. De asemenea, beneficiarul trebuie să respecte obligaţiile din Anexa nr. 11 privind elementele de identitate vizuală.
        Modificările de orice fel intervenite în derularea proiectului, inclusiv cele referitoare la devizul de cheltuieli anexă la contract, trebuie comunicate în scris şi aprobate de ordonatorul de credite din cadrul Autorităţii Finanţatoare.
        NOTĂ: în cazul în care, pe parcursul derulării proiectului, Beneficiarul intenţionează să propună modificarea devizului de cheltuieli, acesta nu va realiza nicio achiziţie şi nu va efectua nicio cheltuială fără aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite şi încheierea unui act adiţional la contract, sub sancţiunea nedecontării respectivelor cheltuieli.

    8. Decontarea cheltuielilor
    8.1. Decontarea parţială/finală
     Plata sumelor parţiale sau a sumei finale se face pe bază de Decont centralizator de cheltuieli (Anexa nr. 8) şi documente justificative care atestă efectuarea cheltuielilor pentru categoria şi în limita valorilor prevăzute în Devizul anexă la Contractul de finanţare. Documentele justificative necesare în vederea decontării, pe categorii de cheltuieli, se regăsesc în Anexa nr. 10.
     Decontul centralizator de cheltuieli (Anexa nr. 8) se transmite în original, împreună cu documentele justificative în original sau în copie, după caz, cu menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei împuternicite, la sediul D.R.R.M. Decontul centralizator va fi transmis cu respectarea termenelor indicate la punctul 8.3 Termene de depunere.
        Responsabilul de proiect solicită completările necesare la Decontul centralizator de cheltuieli, dacă este cazul, acestea urmând a fi transmise în termenul specificat de responsabilul de proiect.
        Netransmiterea acestor documente în termenul menţionat atrage imposibilitatea decontării respectivelor cheltuieli sau, după caz, rambursarea totală sau parţială a sumelor deja acordate.
        NOTĂ:
    - La decontul final beneficiarul are obligaţia de a prezenta documente justificative privind contribuţia proprie în cadrul proiectului, în cuantum de minim 2% din suma aprobată la decont.

        În caz contrar, beneficiarul va returna integral sumele încasate ca urmare a finanţării nerambursabile.
    - Decontul centralizator se întocmeşte în RON.
    – Autoritatea Finanţatoare realizează plăţi în RON, EURO sau USD, conform extrasului de cont.
    – Pe durata derulării proiectului, se pot realiza decontări parţiale, în condiţiile menţionate.

        Pentru a fi considerate eligibile, documentele prezentate la decont vor trebui să facă dovada legăturii directe dintre cheltuieli şi activităţile proiectului şi vor îndeplini următoarele condiţii obligatorii:
    a. sunt emise pe numele Beneficiarului finanţării sau, în cazuri temeinic justificate, pe numele reprezentantului legal sau al unei persoane împuternicite special în acest sens;
    b. documentele justificative privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt emise în perioada de derulare a proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii Raportului final;
    c. sunt completate cu detalierea exactă a produselor, serviciilor sau lucrărilor achiziţionate pentru activităţile proiectului;
    d. sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul şi data emiterii, emitentul documentului, Beneficiarul, cantitate, preţ unitar, valoare totală);
    e. sunt însoţite de dovada plăţii (chitanţă, extras de cont etc). Plăţile sunt efectuate numai de către Beneficiar sau de către persoana împuternicită special în acest sens, din conturile sau din casieria acestora. De asemenea, Beneficiarul va efectua plăţile în moneda statului de reşedinţă, EURO, USD, RON sau în moneda statului unde se desfăşoară proiectul sau etape ale acestuia;

        Plăţile aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului se pot face cel târziu până la data prezentării Raportului final şi a Decontului centralizator de cheltuieli.
        Documentele justificative prezentate la decont trebuie emise în limba română sau însoţite de traducerea integrală a acestora în limba română. Nu este necesară traducerea autorizată a acestora.
        Prevederile prezentului Ghid de finanţare nerambursabilă se completează cu prevederile legale în vigoare, incidente în materie.

    8.2. Raportul final de activitate
     La finalizarea proiectului, beneficiarul transmite Raportul final de activitate (Anexa nr. 9), în original, la sediul D.R.R.M. Acesta va cuprinde:
    - partea narativă în care se prezintă în detaliu modul în care s-a desfăşurat proiectul;
    – documente şi înregistrări despre activităţi (foto, video, audio), dacă este cazul;
    – materialele promoţionale realizate în cadrul proiectului, dacă este cazul;
    – informaţii privind reflectarea în mass-media şi social media a proiectului;
    – liste ale participanţilor implicaţi în proiect, cu datele de contact ale acestora, dacă este cazul, în funcţie de specificul proiectului.


    8.3. Termenele de depunere a Decontului centralizator şi a Raportului final de activitate
        Termenul limită de înregistrare la D.R.R.M. al Decontului centralizator de cheltuieli şi a Raportului final de activitate este de maximum 30 de zile de la finalizarea ultimei acţiuni din cadrul proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2024, cu excepţia proiectelor din cadrul programului Mass-media.
        În cazul în care beneficiarul nu transmite Decontul centralizator, Raportul final de activitate şi documentele justificative în termenele stabilite, acesta rambursează avansul acordat şi achită dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.
        De asemenea, cheltuielile efectuate în proiect nu sunt decontate de Autoritatea Finanţatoare.
        Prevederile prezentului Ghid se completează cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, publicat pe siteul: www.drrm.gov.ro.
        Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova
        Strada Aleksandr Sergheevici Puşkin 11, sector 1, CP 011995, Bucureşti, România Tel: +40 21 233 9653
        Email: programe@drrm.gov.ro
        Notă: Anexele precizate în prezentul ghid de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024 - se regăsesc în documentarul de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024.


    ANEXA 1

                                  CERERE DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Partea I. Informaţii privind proiectul│
├──────────────────────────────────────┤
│1. Numele solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Completaţi denumirea solicitantului, │
│aşa cum apare în actele constitutive. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Titlul proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Maxim un rând. Titlul trebuie să fie │
│concis şi relevant pentru proiect. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. Programul │
├──────────────────────────────────────┤
│Bifaţi (cu X) căsuţa corespunzătoare │
│programului pentru care depuneţi │
│cererea de finanţare (conform Ghidului│
│de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M.│
│2024, pag. 1). │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] CULTURĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] MASS MEDIA │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] EDUCAŢIE │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢIE │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] SOCIETATE CIVILĂ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│4. Locul şi perioada de derulare a │
│proiectului │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Adresă │ │
├───────────────┼┬────────────────────┬┤
│Cod poştal ││Localitate ││
├───────────────┼┼────────────────────┼┤
│Regiune ││Ţara ││
├───────────────┴┴────────────────────┴┤
│Precizaţi întreaga perioadă de │
│derulare a proiectului. Aceasta │
│cuprinde perioada efectivă de derulare│
│a unui proiect, care poate fi de ex. │
│întreaga perioadă de apariţie a unei │
│publicaţii, de emitere a unui post │
│radio-TV, de desfăşurare a cursurilor.│
├───────────────┬┬────────────────────┬┤
│Luna începerii ││Luna încheierii ││
│proiectului ││proiectului ││
├───────────────┴┴────────────────────┴┤
│Partea II. Informaţii privind │
│solicitantul │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Detalii privind solicitantul │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Nume │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Adresă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Regiune/ │ │
│Localitate │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│E-mail │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Site web │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Codul unic de │ │
│înregistrare │ │
├───────────────┼───────────┬──────────┤
│ │[ ] │[ ] │
│ │Asociaţie │Instituţie│
│ ├───────────┼──────────┤
│ │ │[ ] │
│Tipul: │[ ] │Persoană │
│ │Fundaţie │fizică │
│ │ │autorizată│
│ ├───────────┼──────────┤
│ │[ ] │[ ] Altul │
│ │Organizaţie│ │
├───────────────┴───────────┴──────────┤
│Prezentaţi succint organizaţia (obiect│
│de activitate, membri etc.), │
│experienţa specifică şi experienţa │
│privind implementarea unor proiecte │
│relevante pentru Programul de │
│finanţare pentru care aplicaţi │
│(maximum 20 de rânduri). │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi dacă aţi mai fost │
│beneficiarul unor finanţări │
│nerambursabile pentru proiecte │
│destinate sprijinirii activităţii │
│cetăţenilor din Republica Moldova: │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Nu │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Da - specificaţi anul şi │
│finanţarea primită: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│2. Persoana autorizată (reprezentantul│
│legal)/împuternicitul să semneze │
│contractul în numele solicitantului │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume şi Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie/Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Act de identitate, serie, număr ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon/Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. Coordonatorul de proiect (persoana │
│de contact) │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume şi Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie/Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Act de identitate, serie, număr ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon/Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│4. Datele bancare. Contul trebuie să │
│fie în RON, EURO/USD │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumirea băncii ││
│(sucursalei) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediul băncii (adresa) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contul bancar/IBAN ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul SWIFT ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Moneda ││
│(RON/EURO/USD) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Banca corespondentă ││
│* conform extrasului ataşat ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│5. Detalii privind partenerii │
│proiectului *dacă este cazul │
├──────────────────────────────────────┤
│5.1 Indicaţi dacă proiectul se va │
│desfăşura în parteneriat cu alte │
│entităţi: │
│[ ] Nu │
│[ ] Da - specificaţi denumirea, tipul │
│acestora (asociaţie, fundaţie, │
│organizaţie, instituţie, persoană │
│fizică etc.) şi contribuţia │
│partenerilor în cadrul proiectului: │
├──────────────────────────────────────┤
│1. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. │
├──────────────────────────────────────┤
│3. │
├──────────────────────────────────────┤
│5.2 Precizaţi dacă pentru categoriile │
│de cheltuieli (ex: onorarii, │
│achiziţii, chirii, etc) din cadrul │
│proiectului propus spre finanţare a │
│fost sau urmează a fi solicitată │
│finanţare la alte entităţi │
│finanţatoare. │
│[ ] Nu │
│[ ] Da (în cazul unui răspuns │
│afirmativ, precizaţi denumirea │
│entităţii/autorităţii şi categoriile │
│finanţate): │
├──────────────────────────────────────┤
│1. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. │
├──────────────────────────────────────┤
│3. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Partea III. Descrierea proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Fundamentarea proiectului şi │
│rezultatele scontate │
├──────────────────────────────────────┤
│Motivaţi necesitatea proiectului, │
│având în vedere beneficiile │
│implementării acestuia pentru │
│cetăţenii din Republica Moldova. │
│Descrieţi rezultatele aşteptate ca │
│urmare a desfăşurării proiectului. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Obiectivele proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentaţi obiectivul general şi │
│obiectivele specifice ale proiectului │
│propus. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Descrierea proiectului, │
│identificarea grupului ţintă, planul │
│de acţiuni, identificarea echipei de │
│proiect şi metodele de realizare │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi etapele de realizare ale │
│proiectului şi identificaţi grupul │
│ţintă: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│4. Continuitatea proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Explicaţi modul în care intenţionaţi │
│să continuaţi iniţiativa propusă în │
│proiect şi dacă aţi prevăzut │
│realizarea unei strategii în acest │
│sens. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Promovarea proiectului şi a │
│Autorităţii Finanţatoare │
├──────────────────────────────────────┤
│În afară de utilizarea obligatorie a │
│siglelor şi mesajelor D.R.R.M. │
│(conform Anexei nr. 11 privind │
│elementele de identitate vizuală), │
│descrieţi modul în care veţi asigura │
│vizibilitatea proiectului (mass-media,│
│radio, TV, materiale promoţionale │
│etc.) │
│Notă: În cazul în care Beneficiarul nu│
│va asigura vizibilitatea proiectului, │
│Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă │
│dreptul de a aplica o penalizare de │
│10% din valoarea aprobată la decontul │
│final de cheltuieli. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│PARTEA IV. BUGET │
├──────────────────────────────────────┤
│Bugetul proiectului şi categoriile de │
│cheltuieli. Bugetul va fi completat în│
│RON. │
├────────────────────────────────┬─────┤
│Finanţare D.R.R.M. │Total│
│ │RON │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Finanţare nerambursabilă │ │
│solicitată │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Valoarea totală a proiectului │ │
│(în care va fi inclusă şi │ │
│contribuţia proprie) │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Categorii de cheltuieli │
├──────────────────────────────────────┤
│Detaliaţi şi treceţi separat, pe │
│categorii, toate cheltuielile │
│eligibile (doar cele pentru care se │
│solicită finanţare) de tip general │
│(ex.: transport, cazare, masă, │
│materiale promoţionale, onorarii │
│etc.). │
│Pentru categoriile de cheltuieli care │
│pot fi decontate, consultaţi │
│prevederile prevăzute în Documentarul │
│aferent acordării de finanţare │
│nerambursabilă, publicat pe site-ul │
│Departamentului pentru Relaţia cu │
│Republica Moldova. │
│Cheltuielile referitoare la cazare, │
│masă, transport, onorarii şi acordare │
│de premii sau cadouri sunt cheltuieli │
│decontabile în limita unui plafon │
│maxim, în conformitate cu dispoziţiile│
│legale în vigoare aplicabile │
│Autorităţii Finanţatoare, postate pe │
│site-ul www.drrm.gov.ro │
└──────────────────────────────────────┘


┌──┬────────────────────────┬──────────┐
│ │Categoria de cheltuieli │Total RON │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│1.│ │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│2.│ │ │
├──┴────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


┌───┬────────────┬────────┬─────────┬──────┬─────┐
│ │Subcategoria│U.M │ │Cost │Cost │
│Nr.│de │(unitate│Cantitate│unitar│total│
│ │cheltuieli* │de │ │(RON) │(RON)│
│ │ │măsură) │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴────────┴─────────┴──────┼─────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────┘

    *Se va completa cu subcategoriile de cheltuieli aferente categoriilor de cheltuieli pentru care se solicită finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Solicităm acordarea avansului conform │
│Legii nr. 321/2006 cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
│[ ] Da. │
│[ ] Nu. │
└──────────────────────────────────────┘

        Subsemnatul, ..................... ca persoană cu drept de reprezentare a ..................., în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig:
    - să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit în Documentarul aferent acordării de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024 - Glosarul de termeni şi, de asemenea, mă oblig să informez Autoritatea Finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
    – să asigur contribuţie proprie în cuantum de minim 2% din valoarea sumei aprobate la decontul final şi să fac dovada existenţei acesteia, conform prevederilor Ghidului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024. În caz contrar, sunt de acord să returnez integral sumele încasate ca urmare a finanţării nerambursabile.
    – să iau toate măsurile necesare pe parcursul derulării proiectului în relaţia cu terţii în vederea respectării tuturor prevederilor legale din domeniul prelucrării şi transmiterii datelor cu caracter personal.

        Confirm că informaţiile incluse în această cerere, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar finanţarea solicitată este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Nume şi Prenume: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │(Completaţi prenumele, numele şi│
│ │funcţia reprezentantului legal/ │
│ │persoanei împuternicite, cu │
│ │majuscule) │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │(Semnătura reprezentantului │
│Data:│legal/persoanei împuternicite) │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Nume şi Prenume: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │(Completaţi prenumele, numele şi│
│ │funcţia coordonatorului de │
│ │proiect, cu majuscule) │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │(Semnătura coordonatorului de │
│ │proiect) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                      Tipuri de proiecte, acţiuni şi cheltuieli*1)
     *1) Conform Anexei la Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul alocat pentru Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Repartizarea sumei prevăzute în bugetul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova pentru sprijinirea activităţii cetăţenilor din Republica Moldova şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora prin finanţarea următoarelor programe, proiecte sau acţiuni coordonate ori sprijinite de secretarul de stat al D.R.R.M:
    I. Programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea cetăţenilor din Republica Moldova:
    a) editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate cetăţenilor din Republica Moldova;
    b) realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate cetăţenilor din Republica Moldova, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
    c) sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate cetăţenilor din Republica Moldova;
    d) înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate cetăţenilor din Republica Moldova;
    e) dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova;
    f) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale cetăţenilor din Republica Moldova;
    g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale cetăţenilor din Republica Moldova şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
    h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale cetăţenilor din Republica Moldova, inclusiv casele limbii şi culturii române;
    i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor cetăţenilor din Republica Moldova;
    j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova;
    k) proiecte educaţionale pentru cetăţenii din Republica Moldova;
    l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate cetăţenilor din Republica Moldova;
    m) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
    n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
    o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
    p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
    q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul cetăţenilor din Republica Moldova;
    r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale cetăţenilor din Republica Moldova;
    s) finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova;
    t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile cetăţenilor din Republica Moldova;
    u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova;
    v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul cetăţenilor din Republica Moldova;
    w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
    x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru cetăţenii din Republica Moldova;
    y) donarea de bunuri şi materiale diverse cetăţenilor din Republica Moldova;
    z) acordarea de premii în bani şi în natură cetăţenilor din Republica Moldova care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al secretarului de stat pentru relaţia cu Republica Moldova;
    aa) cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova solicită contractarea unui astfel de audit;
    ab) funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

    II. Pentru finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:
    a) editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;
    b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea;
    c) realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;
    d) achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;
    e) achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea;
    f) costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ, sportive şi de creaţie, bisericilor şi altor unităţi de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaţionale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova, inclusiv achiziţia de terenuri;
    g) chirie, cheltuieli de întreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea;
    h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;
    i) achiziţie de software;
    j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;
    k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea;
    l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri;
    m) achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;
    n) construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea;
    o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru cetăţenii din Republica Moldova;
    p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea;
    q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate, pentru cetăţenii din Republica Moldova;
    r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;
    s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;
    t) abonamente la publicaţii româneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru cetăţenii din Republica Moldova;
    u) costuri privind vizite în România ale reprezentanţilor organizaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova - transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente;
    v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;
    w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;
    x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal şi alte asemenea cheltuieli;
    y) în cazul acordării burselor pentru sprijinirea cetăţenilor din Republica Moldova, în România, în străinătate şi în statele de reşedinţă, de către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova în cadrul programelor, proiectelor sau acţiunilor desfăşurate, metodologia de acordare şi cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al secretarului de stat pentru relaţia cu Republica Moldova.

    III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:
    a) pentru cheltuielile privind deplasările în ţară şi în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizaţii de deplasare şi altele asemenea, precum şi pentru onorarii, ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcţie de condiţiile specifice şi modul de desfăşurare a programelor, proiectelor sau acţiunilor în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova;
    b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.    ANEXA 3

                                       DECLARAŢIE
                  privind apartenenţa la identitatea culturală română
     Subsemnatul/Subsemnata .................., cetăţean(ă) al(a) ............., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ..............., domiciliat(ă) în .............., declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română. În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române. Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi sancţiunile aplicabile.
        Data ...............
        Semnătura ..........
     Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova/Ambasada României la .........../Consulatul General al României la ............... certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna ............... pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Data ............
        Numele şi prenumele
        Semnătura ..............
        Notă se va completa:
    - doar pentru cei care nu sunt cetăţeni români.
    – la sediul misiunii diplomatice sau la sediul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.


    ANEXA 4

                                DECLARAŢIE ELIGIBILITATE
        (acest model va fi completat de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită de acesta)
        Subsemnatul/a ..................., cu domiciliul în ................., localitatea ................, str. ........... nr. ..., bl. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .............., codul poştal ............, posesor/oare al/a actului de identitate seria ........ nr. .........., codul numeric personal ................, cu reşedinţa în ............, în calitate de reprezentant al ..............
        Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:
    a) în incapacitate de plată;
    b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    c) nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
    d) nu este vinovat/ă de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    e) nu are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale, în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care este stabilită;
    f) nu face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, lichidare sau altele asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    g) nu beneficiază de finanţare publică nerambursabilă din partea altor entităţi/autorităţi, pentru aceleaşi cheltuieli finanţate de Autoritatea Finanţatoare în cadrul proiectului;
    h) nu încalcă nici una din obligaţiile referitoare la eligibilitatea aplicantului, prevăzute în Ghidul de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024.

     Totodată, cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 306 din Noul Cod Penal al României cu privire la obţinerea ilegală de fonduri, mă oblig să nu folosesc sau să prezint documente sau date false, inexacte sau incomplete, pentru primirea aprobărilor necesare acordării finanţării nerambursabile din fonduri publice, având ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod Penal al României pentru infracţiunea de fals, coroborat cu art. 323 din Noul Cod Penal al României al României pentru uzul de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este corectă şi completă.
        Data:
        Semnătura (Reprezentantului legal al solicitantului sau persoana împuternicită)

    ANEXA 5

        (Denumirea solicitantului) ...................
                                       DECLARAŢIE
         cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal
        Subsemnatul/a ...................., CNP ..............., posesor al BI/CI/Paşaport cu seria ........., nr. ..........., eliberat de ............., la data de ............., domiciliat în localitatea .................., adresa ........................... .
        În conformitate cu prevederile legale incidente în materia protecţiei prelucrării datelor cu caracter personal, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal pe care le furnizez, în proiectul finanţat din bugetul alocat pentru Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, în scopul desfăşurării proiectului, scopuri statistice şi studii de cercetare, de către Asociaţia/Fundaţia sau ONG/Societatea comercială/ Instituţia/ Persoana fizică autorizată ..........................
        Titlul proiectului: .........................................
        Am luat la cunoştinţă faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am drept de acces, de opoziţie şi de intervenţie asupra datelor şi pot să-mi exercit aceste drepturi adresându-mă Asociaţiei/Fundaţiei/ONG/Societăţii comerciale/Instituţiei/Persoanei fizice autorizate ..................... conform legislaţiei în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sau, după caz, D.R.R.M.
        De asemenea, declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, conform legislaţiei specifice pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
        De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea ulterioară încheierii programului/proiectului sau acţiunii, a datelor mele personale de către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova în scopuri statistice şi de arhivare.
        Observaţii:
        Subsemnatul/a, ......................, declar că, înainte de semnarea declaraţiei, am citit conţinutul acesteia şi am constatat că acesta corespunde voinţei mele.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data: │Semnătura: │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 6

                                      CONTESTAŢIE

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Date de identificare │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele contestatarului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlu proiect: │
├──────────────────────────────────────┤
│Ţara/localitate: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│2. Motivele contestării │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Reprezentant legal/manager de proiect │
│(coordonator de proiect) │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume/Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie/Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon/Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Contestaţiile se trimit prin e-mail la adresa programe@drrm.gov.ro, poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova;
        Contestaţia se va depune/transmite în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului procesului de evaluare a proiectelor pe pagina de internet www.drrm.gov.ro
        Data:
        Semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite

    ANEXA 7

                          CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                                        (Model)
                                Nr. ....... din data de
        PĂRŢILE:
        Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, denumit în continuare D.R.R.M., cu sediul în Bucureşti, România, Strada Aleksandr Sergheevici Puşkin 11, sector 1, cod poştal 011995, cod fiscal nr. ......., cont bancar număr .............., deschis la ..........., reprezentat prin ............, în calitate de Autoritate Finanţatoare, pe de o parte
        şi

        ..................., cu sediul în ................, cod unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..............., cont bancar număr ............, Cod SWIFT .........., deschis la .................., prin reprezentantul legal, ....................., având funcţia de ................., identificat prin ............. nr. ..........., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte:

        PREAMBUL:
        Având în vedere că:
    - Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova doreşte să îşi îndeplinească scopul pentru care a fost înfiinţat în condiţii optime;

        Contractul de finanţare va putea fi adaptat în funcţie de specificul fiecărui proiect şi a acţiunilor aferente derulate.
    - Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova poate şi doreşte să folosească serviciile unor Beneficiari pentru a-şi îndeplini scopul pentru care a fost înfiinţat;
    – Beneficiarul declară că poate şi doreşte să contribuie la îndeplinirea scopului Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova prin specificul activităţii sale;
    – Beneficiarul declară că îndeplineşte toate condiţiile de fapt şi de drept impuse de reglementările legale incidente pentru a colabora cu Autoritatea Finanţatoare în sensul îndeplinirii scopului acestuia din urmă.


        Părţile au convenit încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă:
    CAP. I.
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1.1.
        Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Finanţatoare, pentru realizarea proiectului ................. pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, conform clauzelor prezentului contract, pe care Beneficiarul declară că le înţelege şi le acceptă.
    Perioada de derulare a proiectului este ............. . Acesta se va desfăşura în ................ şi constă în ..............., conform devizului de cheltuieli anexă la prezentul contract.

    ART. 1.2.
     Beneficiarului i se va acorda finanţare nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 16 iunie 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale a Hotărârii Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova şi a prezentului contract.

    CAP. II.
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2.1.
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2024.

    ART. 2.2.
     Împlinirea termenului de la art. 2.1. nu-l exonerează pe Beneficiar sau pe reprezentanţii acestuia de respectarea obligaţiilor rezultând din aplicarea clauzelor contractuale.

    CAP. III.
    VALOAREA CONTRACTULUI
    ART. 3.1.
        Valoarea totală a proiectului este, conform devizului de cheltuieli, anexă la prezentul contract, de maxim .......... LEI.

    ART. 3.2.
        Valoarea prezentului contract este de maxim ............ LEI, reprezentând totalul finanţării nerambursabile aprobate de Autoritatea Finanţatoare, care va fi utilizată conform devizului de cheltuieli, anexă la prezentul contract, la care se adaugă contribuţia proprie a beneficiarului în cuantum de minim 2% din finanţarea nerambursabilă acordată efectiv, respectiv, de maxim ............ LEI.

    ART. 3.3.
        În cazul în care valoarea totală a proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul contract, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.

    CAP. IV.
    MODALITATEA DE PLATĂ
    ART. 4.1.
        Plăţile către Beneficiar se vor face prin ordin de plată, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data prezentării deconturilor parţiale sau finale şi se vor realiza pe bază de documente justificative considerate eligibile.

    ART. 4.2.
     Plata se va efectua în RON/EURO/USD la cursul de schimb valutar din ziua plăţii de la banca Autorităţii Finanţatoare, în limita menţionată la art. 3.2, în următorul cont:
        Cont IBAN: ............
        Titular cont: ............
        Cod SWIFT: ............
        Denumirea şi adresa Băncii: ............


    CAP. V.
    AVANS
    ART. 5.1.
     Autoritatea Finanţatoare acordă un avans de 50% din finanţarea nerambursabilă aprobată, indicată la articolul 3.2 din prezentul contract, la solicitarea Beneficiarului.

    ART. 5.2.
        Valoarea sumei acordate în avans de către Autoritatea Finanţatoare este de ............ LEI.

    ART. 5.3.
        Pentru avansul primit, Beneficiarul va prezenta în termenele stabilite, documente justificative cu privire la utilizarea acestuia, odată cu transmiterea decontului de cheltuieli parţial sau final.

    CAP. VI.
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 6.1.
        Drepturile şi Obligaţiile Autorităţii Finanţatoare:
    a. să pună la dispoziţia Beneficiarului fondurile aprobate în condiţiile menţionate în contract;
    b. să plătească fondurile alocate în termenul prevăzut la art. 4.1, ulterior primirii, respectiv acceptării documentelor justificative şi a întocmirii decontului parţial sau final;
    c. să furnizeze Beneficiarului elementele de identitate vizuală în vederea utilizării lor pentru promovarea proiectului şi a Autorităţii Finanţatoare, conform prevederilor Anexei nr. 11 din Documentarul aferent acordării de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024 privind elementele de identitate vizuală;
    d. să urmărească, prin responsabilul de proiect, modul în care se derulează proiectul care face obiectul prezentului contract;
    e. să ofere Beneficiarului, prin responsabilul de proiect, consiliere în vederea optimizării scopului asumat prin Proiect.


    ART. 6.2.
        Drepturile şi Obligaţiile Beneficiarului.
        Beneficiarul se obligă:
    a. să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării programului/proiectului sau acţiunii care face obiectul prezentului contract;
    b. să respecte criterii de natură economică, prin utilizarea unui sistem concurenţial şi transparent în cazurile în care nu este prevăzută obligaţia aplicării prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice;
    c. să respecte etapele realizării programului, proiectului sau acţiunii şi să comunice în scris orice modificare intervenită în desfăşurarea proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte devizul de cheltuieli anexă la contract;
    d. să respecte elementele de identitate vizuală ale Autorităţii Finanţatoare şi să le promoveze, plaseze sau afişeze pe materialele elaborate în cadrul proiectului, conform prevederilor Anexei nr. 11 la Documentarul aferent acordării de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024;
    e. să reflecte corect şi la zi şi să păstreze în evidenţele sale contabile pe o perioadă de minimum 5 ani toate operaţiunile economico-financiare ale programului, proiectului sau acţiunii şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare ori de câte ori îi sunt solicitate;
    f. să întocmească corect şi legal şi să prezinte Autorităţii Finanţatoare decontul centralizator împreună cu documentele justificative, conform Documentarului aferent acordării de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024;
    g. să accepte controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate de acesta, în timpul derulării proiectului şi pe o perioadă de 5 ani de la finalizare;
    h. să îşi asume integral răspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate terţilor din culpa sa, Autoritatea Finanţatoare fiind exonerată de orice responsabilitate în acest sens;
    i. să ia toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi să informeze Autoritatea Finanţatoare în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict;
    j. să îşi asume întreaga responsabilitate financiară pentru managementul şi implementarea proiectului;
    k. să pună la dispoziţia Autorităţii Finanţatoare orice document sau informaţie în orice format îi sunt solicitate (original, copie legalizată, traducere autorizată, CD, electronic, etc.);
    l. să nu desfăşoare, în mod direct sau prin intermediul unor terţi, nici o activitate care contravine sau prejudiciază în orice mod scopul proiectului sau politica Autorităţii Finanţatoare;
    m. să nu desfăşoare sub orice formă, acţiuni sau activităţi de defăimare împotriva statului român, a intereselor acestuia şi/sau împotriva Autorităţii Finanţatoare, cetăţenilor din Republica Moldova, comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
    n. să se abţină de la orice act sau acţiune de natură să aducă atingere prestigiului, reputaţiei sau imaginii statului român, Autorităţii Finanţatoare, a românilor şi/sau cetăţenilor din Republica Moldova, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi din afara frontierelor României;
    o. să asigure contribuţia proprie în cuantum de minim 2% din valoarea sumei aprobate la decont.


    CAP. VII. DECONTAREA SUMELOR

    ART. 7.1.
        Pentru decontarea cheltuielilor aprobate prin contractul de finanţare vor fi prezentate documente justificative care să ateste realizarea proiectului, acţiunii după cum urmează:
    a. Decont centralizator de cheltuieli în original, conform modelului din Documentarul aferent acordării de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024.
    b. Documentele justificative, anexă la decont, semnate pentru conformitate de către Beneficiar, conform Ghidului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024.

     Prin raportare la prevederile art. 9 din Legea nr. 321/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Finanţatoare decontează, în condiţiile prevederilor prezentului contract referitoare la decontarea sumelor, inclusiv cheltuielile care se regăsesc în devizul de cheltuieli anexă la prezentul contract, angajate şi/sau plătite de către Beneficiar în perioada cuprinsă între data începerii derulării proiectului, conform articolului 1.1 din prezentul contract şi semnarea contractului de finanţare de către ambele părţi.

    ART. 7.2.
        Pentru a fi considerate eligibile, documentele prezentate la decont vor trebui să facă dovada legăturii directe dintre cheltuieli şi activităţile proiectului şi vor îndeplini următoarele condiţii obligatorii:
    a. sunt emise pe numele Beneficiarului finanţării sau, în cazuri temeinic justificate, pe numele reprezentantului legal sau al unei persoane împuternicite special în acest sens;
    b. documentele privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt emise în perioada de derulare a proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii Raportului final;
    c. sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziţionate pentru activităţile proiectului;
    d. sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul şi data emiterii, emitentul documentului, Beneficiarul, cantitate, preţ unitar, valoare totală);
    e. sunt însoţite de dovada plăţii (chitanţă, extras de cont etc). Plăţile sunt efectuate numai de către Beneficiar sau de către persoana împuternicită special în acest sens, din conturile sau din casieria acestora. De asemenea, Beneficiarul va efectua plăţile în moneda statului de reşedinţă, EURO, USD sau în moneda statului unde se desfăşoară proiectul sau etape ale acestuia;
    f. plăţile care depăşesc suma de 5.000,00 lei/zi sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata, se fac, obligatoriu, prin virament bancar, cu excepţia plăţii onorariilor, indemnizaţiilor, salariilor etc, Beneficiarul prezentând în acest sens documentul doveditor. În cazul în care plăţile sunt efectuate în numerar şi depăşesc suma de mai sus, Autoritatea Finanţatoare decontează în limita a 5.000,00 lei sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata.


    ART. 7.3.
        În cadrul Deconturilor parţiale şi finale, Autoritatea Finanţatoare poate reduce cuantumul sumei aprobate iniţial, acordând finanţarea în limita documentelor justificative legale, prezentate de Beneficiar.

    ART. 7.4.
        În situaţia în care, din motive temeinic justificate, decontul de cheltuieli şi raportul final de activitate nu pot fi prezentate conform termenelor stabilite în contractul de finanţare, Beneficiarul are posibilitatea, o singură dată, să prezinte în scris, o solicitare de modificare a termenelor de raportare către responsabilul de proiect din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, înainte cu cel puţin 10 zile de la expirarea termenelor stabilite.

    CAP. VIII.
    RAPORTUL FINAL DE ACTIVITATE
    ART. 8.1.
        Beneficiarul va transmite prin poştă, la adresa Strada Aleksandr Sergheevici Puşkin 11, sector 1, Bucureşti şi va înregistra, la D.R.R.M., până la data de ............, Raportul final de activitate şi decontul centralizator, completate şi semnate.

    ART. 8.2.
        Raportul trebuie să includă:
    a. partea narativă în care se oferă informaţii cu privire la desfăşurarea proiectului;
    b. documente şi înregistrări despre activităţi (foto, video, audio), dacă e cazul;
    c. materiale promoţionale realizate în cadrul proiectului, dacă e cazul;
    d. informaţii privind reflectarea în mass-media şi social-media a proiectului, dacă e cazul;
    e. liste ale participanţilor implicaţi în proiect (aşa cum sunt definiţi în Glosarul de termeni din Documentarul aferent acordării de finanţare nerambursabilă), cu date de contact ale acestora, dacă este cazul, în funcţie de specificul proiectului.


    ART. 8.3.
        Beneficiarul trebuie să prezinte un dosar complet, conţinând Decontul centralizator şi Raportul de activitate. Nedepunerea documentelor solicitate în termenele stabilite duce la obligaţia de rambursare a avansului acordat şi de plată a penalităţilor aferente şi la nedecontarea cheltuielilor efectuate.

    ART. 8.4.
        Raportul de activitate va conţine şi documentele justificative privind contribuţia proprie a Beneficiarului, de minim 2% din valoarea totală a sumei aprobate la decont, şi modul folosirii acesteia în vederea realizării proiectului.

    CAP. IX.
    TRANSPARENŢA
    ART. 9.1.
     Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.

    ART. 9.2.
        Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a. denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune, district şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;
    b. valoarea totală a finanţării nerambursabile aprobate, totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi a plăţilor efectuate.


    CAP. X.
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 10.1.
     Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu contractul, fiecare parte se obligă să se conformeze legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) şi oricăror norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 10.2.
        Autoritatea Finanţatoare este operator de date cu caracter personal şi va stabili scopurile pentru care datele pot fi prelucrate şi modul în care vor fi prelucrate datele personale ale persoanelor vizate.

    ART. 10.3.
     Fiecare parte solicită celeilalte părţi numai datele cu caracter personal necesare încheierii, executării şi încetării contractului şi, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informaţiile impuse de legislaţia aplicabilă, respectiv de art. 13 -14 din Regulamentul nr. 679/2016 şi/sau de orice articol sau normă care înlocuieşte sau completează aceste prevederi.

    ART. 10.4.
        Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealaltă parte doar pe durata executării contractului în scopul acestei executări şi, ulterior, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare sau cu procedurile interne întocmite în conformitate cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în materie. Orice date cu caracter personal a căror prelucrare nu mai este necesară, conform legilor, ulterior executării contractului precum şi ulterior expirării termenelor legale de păstrare aplicabile sau în lipsa justificării unui interes legitim, vor fi returnate celeilalte părţi sau distruse.

    ART. 10.5.
        Activităţile de prelucrare de către părţi a datelor cu caracter personal vor fi limitate la îndeplinirea scopului contractului şi pot fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziţie, aliniere sau combinare, restricţionare, ştergere sau distrugere.

    ART. 10.6.
        Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de părţi sunt persoanele implicate în derularea Contractului, cum ar fi, dar fără a se limita la: salariaţi ai părţii în cauză, salariaţi ai subcontractanţilor, furnizorilor etc. şi personal de conducere cu contract de mandat.

    ART. 10.7.
        Fiecare parte care divulgă celeilalte părţi date personale ale angajaţilor/reprezentanţilor săi se asigură că a furnizat acestora informaţiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 şi/sau din orice articol sau norma care înlocuieşte sau completează aceste prevederi.

    ART. 10.8.
        În cazul în care apar circumstanţe în care oricare dintre părţi acţionează ca o persoană împuternicită a celeilalte părţi, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu Contractul, Părţile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 26 şi 28 din Regulamentul nr. 679/2016 şi/sau din orice articol sau normă care înlocuieşte sau completează aceste prevederi. Excepţie fac situaţiile în care o astfel de împuternicire este prevăzută în mod expres în cuprinsul Contractului.

    ART. 10.9.
        În cazul în care, în legătură cu acest contract, Beneficiarul prelucrează date personale în numele şi pe seama Autorităţii Finanţatoare, Beneficiarul:
    a) va prelucra şi utiliza datele personale aparţinând reprezentanţilor D.R.R.M., numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate prin prezentul Contract şi nu va utiliza sau reutiliza aceste date personale în niciun alt scop, nici în interes propriu, nici în interesul vreunui terţ;
    b) nu va divulga aceste date cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice, de drept public şi/sau de drept privat, cu excepţia cazului în care este necesar sau permis prin prezentul Contract sau prin consimţământul scris al D.R.R.M., cu respectarea legii; datele personale vor putea fi diseminate şi/sau dezvăluite autorităţilor publice cu competente de anchetă, fără acordul şi/sau notificarea obligatorie a D.R.R.M., în condiţiile legilor în vigoare aplicabile;
    c) va pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice, pentru a proteja aceste date personale împotriva încălcării securităţii acestora, respectiv împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi împotriva oricăror alte forme ilegale de prelucrare;
    d) va asigura intern, în condiţii organizatorice optime, confidenţialitatea datelor personale transmise de D.R.R.M.; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre Părţi, pe durata transmisei, va putea fi în sarcina Beneficiarului sau a D.R.R.M., după caz, în condiţiile stabilite conform Contractului dintre părţi.


    ART. 10.10.
    Părţile convin să îşi notifice reciproc, fără întârziere, orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, în mod prompt, imediat ce este constatată respectiva încălcare, şi să comunice în privinţa oricărei încălcări sau suspiciune de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, folosind adresele de email convenite.

    CAP. XI.
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 11.1.
     Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 9.2 referitor la transparenţă să fie publicate de către Autoritatea Finanţatoare.

    CAP. XII.
    PUBLICITATEA
    ART. 12.1.
        Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru a face public faptul că D.R.R.M. a asigurat finanţarea proiectului. În acest scop, Beneficiarul va face referire la proiect şi la contribuţia financiară în informaţiile oficiale şi în orice relaţie cu mass-media.

    ART. 12.2.
        În cazul în care Beneficiarul nu va asigura vizibilitatea proiectului, Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă dreptul de a aplica o penalizare de 10% din valoarea aprobată la decontul final de cheltuieli.

    CAP. XIII.
    PROPRIETATEA ŞI FOLOSINŢA REZULTATELOR
    ART. 13.1.
        Beneficiarul acordă Autorităţii Finanţatoare dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia şi materialele rezultate din implementarea proiectului, oricare ar fi forma acestora, pe o perioadă nedeterminată.

    ART. 13.2.
        Beneficiarul este de acord cu utilizarea gratuită şi neexclusivă de către Autoritatea Finanţatoare a "operei" obţinute în cadrul proiectului finanţat prin prezentul contract, fără a putea opune eventuale drepturi de autor sau drepturi de proprietate intelectuală, pe o perioadă de 3 ani, în ţară şi în străinătate. Beneficiarul va informa toţi participanţii la proiect cu privire la utilizarea gratuită şi neexclusivă a "operei" de către Autoritatea Finanţatoare.

    CAP. XIV.
    CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI
    ART. 14.1.
        Beneficiarul nu poate transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract fără a obţine acordul scris, în prealabil, de la Autoritatea Finanţatoare.

    CAP. XV.
    MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    ART. 15.1.
     Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor prin act adiţional. Prin excepţie de la această prevedere şi în baza unei notificări scrise, transmise responsabilului de proiect cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de raportare precizat la art. 8.1, poate fi acceptată modificarea datelor bancare ale solicitantului.

    ART. 15.2.
        Încetarea Contractului poate interveni, ca urmare a solicitării scrise din partea Beneficiarului, caz în care Beneficiarul va restitui sumele încasate ca urmare a finanţării nerambursabile.

    ART. 15.3.
        În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, Autoritatea Finanţatoare poate dispune rezoluţiunea sau rezilierea unilaterală a acestuia.

    ART. 15.4.
        Înaintea rezoluţiunii sau rezilierii contractului, Autoritatea Finanţatoare poate suspenda plăţile, ca o măsură de precauţie fără o notificare prealabilă.

    ART. 15.5.
        În cazurile de nerespectare a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul are obligaţia să restituie fondurile primite până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în curs împreună cu penalităţile şi dobânzile aferente.

    ART. 15.6.
        Prezentul contract încetează pe deplin drept, fără a mai fi nevoie de nicio notificare sau intervenţia unui tribunal arbitral sau instanţă de judecată (pact comisoriu), în cazul în care:
    a. Beneficiarul nu transmite documentele justificative şi raportul final de evaluare în termenul prevăzut în contract;
    b. Beneficiarul nu acceptă controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate de acesta;
    c. una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată;
    d. a fost declanşată procedura de reorganizare judiciară sau faliment a Beneficiarului, înainte de începerea executării prezentului contract;
    e. Beneficiarul transferă total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract fără a obţine acordul scris, în prealabil, de la Autoritatea Finanţatoare.
    f. Beneficiarul utilizează fondurile primite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract;
    g. Beneficiarul face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea.


    CAP. XVI.
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 16.1.
        În situaţia în care Beneficiarul trebuie să returneze Autorităţii Finanţatoare orice sume rezultate din neexecutarea prevederilor prezentului contract, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere la suma de restituit, conform prevederilor din Codul de procedură fiscală, de la data primirii Notificării Autorităţii Finanţatoare până la data îndeplinirii efective a obligaţiei.

    ART. 16.2.
        Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea Finanţatoare pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor), legate de activităţile necesare implementării proiectului precum şi pentru daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente încălcării dreptului de proprietate intelectuală sau prejudiciilor de natura civilă, contravenţională, penală sau de dreptul muncii suferite de terţi prin activitatea desfăşurată de Beneficiar în procesul de implementare a proiectului.

    ART. 16.3.
     Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate în condiţiile prevederilor prezentului contract, vor fi recuperate de către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, calculate pentru perioada de când au fost acordate şi până la recuperare.

    CAP. XVII.
    NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
    ART. 17.1.
        Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte va fi socotită valabil îndeplinită dacă este transmisă în scris la adresa/sediul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova din Aleksandr Sergheevici Puşkin 11, sector 1, Bucureşti sau prin poşta electronică.

    ART. 17.2.
        În cazul în care notificarea/comunicarea se face prin poştă, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor.

    ART. 17.3.
     Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la art. 17.1 şi art. 17.2.

    CAP. XVIII.
    FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT
    ART. 18.1.
        În sensul prezentului contract, orice eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după semnarea prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerat forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care îl invocă, pe durata existenţei cazului de forţă majoră.

    ART. 18.2.
        Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la încetare şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    ART. 18.3.
        Dacă părţile nu procedează la notificare, în condiţiile şi termenele prevăzute, a începerii şi a încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

    ART. 18.4.
        Dacă, în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

    ART. 18.5.
        Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă a statului.

    ART. 18.6.
        Prin caz fortuit se înţelege un eveniment irezistibil şi imprevizibil privind persoana sau activitatea uneia din părţi, neimputabil acestuia, care îl pune în imposibilitate de a-şi executa obligaţia.

    ART. 18.7.
        Părţile contractante decid ca anumite împrejurări să fie asimilate cu efectele cazului fortuit prevăzut de legislaţia civilă. Aceste împrejurări sunt: intervenţii fortuite asupra căilor de comunicaţii şi de acces, fenomene meteorologice grave şi/sau de mare intensitate (cutremure, inundaţii, alunecări de teren etc.), război, revoluţie, embargo, boală gravă a reprezentantului legal al Beneficiarului, în cazul în care nu există o altă persoană care să poată prelua atribuţiile acestuia, precum şi orice altă situaţie adusă la cunoştinţa Autorităţii Finanţatoare, care poate fi asimilată cazului fortuit.

    ART. 18.8.
     Prevederile art. 18.2, art. 18.3 şi ale art. 18.4 se aplică în mod corespunzător şi cazului fortuit.

    CAP. XIX.
    LITIGII
    ART. 19.1.
        Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi.

    ART. 19.2.
        Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă sau dacă acest lucru nu este posibil, de către instanţele române competente.

    ART. 19.3.
        Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea română.

    CAP. XX.
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 20.1.
     Anexele la contractul de finanţare sunt Cererea de finanţare (Anexa nr. 1) şi Devizul de cheltuieli (Anexa nr. 2), parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 20.2.
        Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare, incidente în materie precum şi cu cele din Ghidul de finanţare nerambursabilă 2024 şi din Documentarul aferent acordării de finanţare nerambursabilă 2024.

    ART. 20.3.
        În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări în legislaţie, acestea se vor aplica în consecinţă.

    ART. 20.4.
        Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, unul pentru Beneficiar şi unul pentru Autoritatea Finanţatoare.

    ANEXA 2

        la Contractul de finanţare nerambursabilă nr.
                   Deviz de cheltuieli privind finanţarea proiectului
                            ...............................
        Beneficiarul finanţării: ...........................
        Perioada de derulare: ..............................
        Locul de derulare al proiectului: ..................
        Programul de finanţare: ............................

┌──┬────────────────────────┬──────────┐
│ │Categoria de cheltuieli │Total RON │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│1.│ │ │
├──┼────────────────────────┼──────────┤
│2.│ │ │
├──┴────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Contribuţia proprie 2% │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL PROIECT │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


┌────────────┬────┬─────────┬──────┬─────┐
│ │ │ │Cost │Cost │
│Subcategoria│U.M.│Cantitate│unitar│total│
│ │ │ ├──────┼─────┤
│ │ │ │RON │RON │
├───────────┬┼────┼─────────┼──────┼─────┤
│1. ││ │ │ │ │
├───────────┼┼────┼─────────┼──────┼─────┤
│2. ││ │ │ │ │
├───────────┴┴────┴─────────┴──────┼─────┤
│SUBTOTAL I │ │
├──────────────────────────────────┼─────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────┴─────┘


┌─────────────────────────┬────────────┐
│AUTORITATE FINANŢATOARE, │BENEFICIAR, │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 8

                           Decont centralizator parţial/final

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiarul finanţării ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contractul de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contul în care se va efectua plata ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│CATEGORIE │TIP DOC.│ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │(ex. │ │ │ │SUMĂ DEVIZ│VAL. │
│(denumire │factură,│NR. │ │ │DE │CHELT. │
│cheltuieli │OP, │DOCUMENT│EMITENT│EXPLICAŢII│CHELTUIELI│EFECTUATE│
│conform │chitanţă│/ DATA │ │ │(RON) │(VALUTA/ │
│devizului │fiscală)│ │ │ │ │RON) │
│contractului)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┘

        Se va folosi cursul mediu al BNR din luna anterioară depunerii decontului.
        Beneficiar
        Nume şi Prenume
        (Semnătură)

    ANEXA 9

                              Raportul final de activitate

    SOLICITANT

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    PROIECT

┌──────────────────────────────────────┐
│Titlu │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Locul şi perioada de derulare │
├──────────────────────────────────────┤
│Locaţie │
├─────────────────┬┬──────────────────┬┤
│Luna începerii ││Luna încheierii ││
│proiectului: ││proiectului: ││
└─────────────────┴┴──────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Contract de finanţare │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul şi data: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Manager de proiect (Coordonator de │
│proiect) │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume şi Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie/Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Etape premergătoare pentru realizarea │
│proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi modul în care a fost │
│efectuată pregătirea pentru realizarea│
│proiectului. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Modul de realizare a proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi etapele parcurse, │
│activităţile încheiate în perioada de │
│derulare a proiectului, precum şi │
│progresul realizat în atingerea │
│obiectivelor propuse (conform planului│
│de activitate din Cererea de │
│finanţare). │
├──────────────────────────────────────┤
│Rezultatele obţinute │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentaţi rezultatele proiectului, │
│cantitativ şi calitativ (ex: efecte │
│sociale etc.). │
├──────────────────────────────────────┤
│Impactul proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi impactul pe care l-a avut │
│proiectul asupra participanţilor │
│implicaţi în proiect. │
│Precizaţi dacă aţi reuşit să obţineţi │
│un impact de durată. │
├──────────────────────────────────────┤
│Continuitatea proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Explicaţi modul în care intenţionaţi │
│să continuaţi iniţiativa propusă în │
│proiect (de exemplu, prin proiecte noi│
│care să susţină acelaşi demers, prin │
│contacte permanente cu participanţii │
│etc.). │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Vizibilitatea şi promovarea │
│proiectului şi a Autorităţii │
│Finanţatoare │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi cum aţi promovat proiectul │
│(ataşaţi articole mass-media, poze, │
│înregistrări video, audio etc.). │
│Precizaţi cum aţi respectat elementele│
│de identitate vizuală ale Autorităţii │
│Finanţatoare (ataşaţi poze). │
│În cazul în care aţi realizat │
│materiale promoţionale, indicaţi cum │
│au fost distribuite şi care au fost │
│criteriile de distribuire. │
├──────────────────────────────────────┤
│Schimbări faţă de planificarea │
│iniţială │
├──────────────────────────────────────┤
│Evidenţiaţi diferenţele faţa de │
│obiectivele, rezultatele şi resursele │
│prevăzute în planul de acţiune al │
│proiectului. Indicaţi rezultatele │
│obţinute în raport cu cele prevăzute │
│iniţial. Prezentaţi dificultăţile │
│apărute pe parcursul realizării │
│proiectului şi cum au fost depăşite. │
├──────────────────────────────────────┤
│Cooperare/parteneri │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi modul în care au fost │
│implicate organizaţiile partenere. │
├──────────────────────────────────────┤
│Colaborarea cu Departamentul pentru │
│Relaţia cu Republica Moldova │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi interacţiunea cu │
│responsabilul de proiect. │
└──────────────────────────────────────┘

        Confirm că informaţiile incluse în acest raport de activitate şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar proiectul s-a desfăşurat conform descrierii.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Nume şi Prenume: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Completaţi prenumele, numele şi │
│ │funcţia reprezentantului legal/ │
│ │persoanei împuternicite, cu │
│ │majuscule. │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│Data:│/persoanei împuternicite │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Nume şi Prenume: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Completaţi prenumele, numele şi │
│ │funcţia coordonatorului de │
│ │proiect, cu majuscule. │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Semnătura coordonatorului de │
│ │proiect. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 10

              Documente justificative în funcţie de tipurile de cheltuieli
        Cheltuielile vor fi decontate în limitele prevăzute în devizul de cheltuieli, anexă la contract.
    I. Cazare:
    - factură fiscală cu menţionarea perioadei, a numărului de persoane, a tarifului, a numărului de camere închiriate şi dovada plăţii - chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont
    – în situaţia în care serviciul de cazare este asigurat de o agenţie de turism, pe factură se specifică şi denumirea unităţii de cazare;
    – lista/diagrama cu persoanele cazate, semnată de unitatea care a asigurat cazarea/agenţia de turism.

    II. Diurnă sau masă
    1. Pentru masă:
    - factură fiscală cu menţionarea datelor privind perioada, numărul de persoane, tariful/persoană/masă, valoarea alimentelor achiziţionate şi dovada plăţii - chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont -;
        Nu se decontează băuturi alcoolice şi tutun.

    2. Pentru diurnă - ordinul de deplasare sau decontul de cheltuieli în cazul deplasărilor externe. Ordinul de deplasare trebuie să conţină obligatoriu viza conducătorului/reprezentantului entităţii la care se efectuează deplasarea, cu indicarea datei şi a orei sosirii şi plecării. Ordinul de deplasare va fi conformat la destinaţie, după caz.
    3. Declaraţia pe propria răspundere privind data şi ora de intrare-ieşire din ţară, dacă este cazul.
        Nu pot fi acordate în acelaşi timp pentru aceleaşi persoane atât diurnă, cât şi cheltuieli de masă.


    III. Transport persoane
    1. Transport cu avionul
    - boarding-pass-uri (inclusiv varianta electronică),
    – factura fiscală şi dovada plăţii - chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont.

    2. Transport prin închiriere de mijloace de transport (microbuz, autocar etc.)
    - contractul sau comanda pentru închirierea mijlocului de transport.
        În costul transportului vor fi incluse toate cheltuielile aferente prestaţiei - tarif/km, inclusiv TVA; pentru transportul efectuat cu microbuz sau autocar etc. se vor prezenta şi documente justificative din care să reiasă ruta, nr. de km parcurşi şi lista persoanelor transportate, confirmate prin semnătură (foi de parcurs, foi de activitate zilnică etc.).

    – factură fiscală şi dovada plăţii - chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont.;

    4. Transport cu mijloace proprii (autoturism, microbuz etc.)
    - bonuri fiscale privind combustibilul;
    – document din care să reiasă ruta, nr. de km parcurşi, lista persoanelor transportate sau declaraţie pe propria răspundere privind ruta, nr. de km parcurşi, lista persoanelor transportate;
        Decontarea transportului cu mijloace proprii se face în baza consumului a 7,5 litri carburant/100 km.

    5. Transport cu trenul, autobuz etc.
    - bilete de călătorie;
    – factură fiscală şi dovada plăţii - chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de plată, extras de cont.


    IV. Participare la acţiuni, confecţionare paşapoarte, cheltuieli vize, taxe vamale, asigurare medicală etc.:
    - Factură, însoţită de dovada plăţii (chitanţă fiscală, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont) privind plata taxelor;
    – copie paşaport;
    – copie asigurare medicală;
    – alte documente (declaraţii etc.).

    V. Editarea, achiziţia şi distribuţia de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, CD-uri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;
        Redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi alte asemenea;
        Realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;
        Achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;
        Achiziţia de software;
        Publicitatea în mijloace de comunicare în masă;
        Achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare video şi audio, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri, din ţară şi din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, şcolilor, grădiniţelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi de televiziune, centrelor educaţionale şi sediilor organizaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova;
        Achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;
        Realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru cetăţenii din Republica Moldova;
        Realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;
        Abonamente la publicaţii româneşti şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru cetăţenii din Republica Moldova;
        Acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;
        Dezvoltarea de site/platformă online, hosting server site/platformă online, domeniu online (.ro, .eu, .org etc.), servicii de promovare (de tipul SEO, Facebook Ads, Google Ads etc.); Achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor cetăţenilor din Republica Moldova;
        Construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe etc.
    1. Achiziţii de bunuri:
    - factură fiscală, însoţită de dovada plăţii (chitanţă fiscală/ dispoziţie de plată/Ordin de plată/extras de cont,);
    – documente privind intrarea în gestiunea beneficiarului a bunurilor achiziţionate;
    – în cazul achiziţiilor care au o valoare estimată egală sau mai mare de 9000 RON, fără TVA, pe lângă documentele menţionate anterior sunt necesare şi următoarele:
    i) dovada achiziţiei pe baza unei singure oferte valabile în cazul achiziţiilor de bunuri cu o valoare estimată cuprinsă între 9.000 RON, fără TVA -140.000 RON, fără TVA;
    ii) dovada consultării a minim 3 operatori economici (minim 3 oferte) pentru achiziţiile de bunuri care depăşesc valoarea estimată cuprinsă între 140.000 RON, fără TVA şi 200.000 RON, fără TVA şi documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;
    iii) dovada publicării unui anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/Catalogul electronic al achiziţiilor publice însoţit de descrierea bunurilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 RON, fără TVA, dar nu mai mult de 270.000 RON, fără TVA, însoţită de documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;

        NOTĂ: Nu este necesară depunerea de documente privind intrarea în gestiunea beneficiarului, în cazul consumabilelor, precum şi a materialelor promoţionale, ziarelor, revistelor şi a altor asemenea bunuri care sunt achiziţionate în vederea distribuirii în cadrul proiectului.

    2. Achiziţii de servicii:
    - contract de achiziţie/comandă/;
    – factură fiscală, însoţită de dovada plăţii (chitanţă fiscală, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont,);
    – document de recepţie a serviciilor achiziţionate;
    – în cazul achiziţiilor care au o valoare estimată egală sau mai mare de 9000 RON, fără TVA, pe lângă documentele menţionate anterior sunt necesare şi următoarele:
    i) dovada achiziţiei pe baza unei singure oferte valabile în cazul achiziţiilor de servicii cu o valoare estimată cuprinsă între 9.000 RON, fără TVA -140.000 RON, fără TVA;
    ii) dovada consultării a minim 3 operatori economici (minim 3 oferte) pentru achiziţiile de servicii care depăşesc valoarea estimată cuprinsă între 140.000 RON, fără TVA şi 200.000 RON, fără TVA şi documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;
    iii) dovada publicării unui anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/Catalogul electronic al achiziţiilor publice însoţit de descrierea serviciilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 RON, fără TVA dar nu mai mult de 270.000 RON, fără TVA, însoţită de documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare.


    3. Achiziţii de lucrări:
    - contract de achiziţie/comandă;
    – factură fiscală, însoţită de dovada plăţii (chitanţă fiscală, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont);
    – proces verbal de recepţie a lucrărilor executate;
    – în cazul achiziţiilor care au o valoare estimată egală sau mai mare de 9000 RON, fără TVA, pe lângă documentele menţionate anterior sunt necesare şi următoarele:
    i) dovada achiziţiei pe baza unei singure oferte valabile în cazul achiziţiilor de lucrări cu o valoare estimată cuprinsă între 9.000 RON, fără TVA -300.000 RON, fără TVA;
    ii) dovada consultării a minim 3 operatori economici (minim 3 oferte) pentru achiziţiile de lucrări care depăşesc valoarea estimată de 300.000 RON, fără TVA şi documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;
    iii) dovada publicării unui anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/Catalogul electronic al achiziţiilor publice însoţit de descrierea lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 560.000 RON, fără TVA, dar nu mai mult de 900.000 RON, fără TVA şi documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;


    4. Distribuţia/transportul bunurilor achiziţionate:
    - document care să facă dovada distribuţiei bunurilor achiziţionate (în funcţie de situaţie: contract/avize de expediere/documente vamale/confirmarea de primire de la destinatarii finali/factură fiscală şi dovada plăţii - chitanţă fiscală, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont - dacă distribuţia nu este gratuită etc.)
    – în cazul în care distribuţia/transportul este asigurat de terţi, iar valoarea estimată a achiziţiei este egală sau mai mare de 9000 RON, fără TVA, pe pe lângă documentele menţionate anterior sunt necesare şi următoarele:
    i) dovada achiziţiei pe baza unei singure oferte valabile în cazul achiziţiilor de servicii cu o valoare estimată cuprinsă între 9.000 RON, fără TVA -140.000 RON, fără TVA;
    ii) dovada consultării a minim 3 operatori economici (minim 3 oferte) pentru achiziţiile de servicii care depăşesc valoarea estimată cuprinsă între 140.000 RON, fără TVA şi 200.000 RON, fără TVA şi documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;
    iii) dovada publicării unui anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/Catalogul electronic al achiziţiilor publice însoţit de descrierea serviciilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 RON, fără TVA, dar nu mai mult de 270.000 RON, fără TVA, însoţită de documentul de adjudecare a ofertei câştigătoare;

        NOTĂ
        Dacă în urma consultării operatorilor economici (în situaţiile în care există obligativitatea consultării a minim 3 operatori economici), beneficiarul primeşte o singură ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată în baza acesteia. În acest caz, beneficiarul are obligaţia de prezenta dovada acceptării ofertei unice valabile.
        Nu se solicită consultarea a 3 operatori economici în cazul achiziţionării de bunuri/servicii/lucrări în baza unui contract în derulare, cu executare succesivă, încheiat de beneficiar anterior depunerii dosarului de finanţare.
        De asemenea, face excepţie de la prevederile de mai sus achiziţia de lucrări, produse sau servicii, care pot fi furnizate de către un singur operator pentru crearea sau achiziţionarea unei opere de artă, a unei reprezentaţii artistice unice, în lipsa concurenţei din motive tehnice sau pentru protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.
    VI. Onorarii, indemnizaţii, salarii
        În cadrul unui proiect se poate deconta o singură indemnizaţie/salariu/onorariu pentru aceeaşi persoană, exceptând contractul individual de muncă.
        Pentru reprezentanţii legali, membri fondatori, membri în structurile de conducere ale Beneficiarului remunerarea se va face doar în baza contractelor de muncă.
    - contracte de muncă/prestări servicii/contracte civile/altele asemenea;
    – centralizator sau stat de plată cu înscrierea sumelor de plată şi a impozitelor şi taxelor datorate şi semnătura de primire a sumelor;
    – factură, după caz, însoţită de dovada plăţii (chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de plată sau extras de cont, declaraţii pe propria răspundere privind încasarea onorariilor), care să certifice achitarea sumelor;
    – copia documentelor de identitate;
    – declaraţie privind transmiterea şi prelucrarea datelor cu caracter personal;
    – CV.

        Pentru onorariul - managerului de proiect (coordonator de proiect):
    - Pe lângă documentele mai sus menţionate, sunt necesare şi următoarele documente:
    – actul de numire în funcţia de manager de proiect (coordonator de proiect) emis de organele de conducere ale beneficiarului, cu precizarea atribuţiilor în cadrul proiectului, a perioadei şi a onorariului ;
    – raport de activitate a managerului de proiect (coordonatorului în cadrul proiectului);

        Vor fi decontate
        sumele reprezentând onorariile brute, inclusiv taxele şi impozitele aferente, cu condiţia prezentării documentelor justificative privind plata acestora.

        În cazul neprezentării documentelor justificative privind plata taxelor şi impozitelor, se vor deconta doar sumele nete corespunzătoare.

    VII. 1. Cheltuieli privind chiria:
    - contract;
    – factura fiscală şi dovada plăţii (chitanţă ordin de plată sau extras de cont).

    2. Cheltuieli de întreţinere (energie electrică, telefon, fax, internet etc.)
    - factura fiscală şi dovada plăţii (chitanţă, ordin de plată sau extras de cont).


    VIII. Săpături arheologice, studii, cercetare, sondaje etc.
    - contract de muncă/prestări servicii/civile;
    – centralizator/stat de plată cu înscrierea sumelor de plată şi a impozitelor şi taxelor datorate;
    – factură şi dovada plăţii (chitanţă, ordin de plată sau extras de cont.);
    – copia documentului de identitate;
    – rezultatele studiului, cercetării, sondajului etc.
        NOTĂ
        Plăţile care depăşesc suma de 5.000,00 lei/zi, cu excepţia plăţii onorariilor, indemnizaţiilor, salariilor etc., sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata, se fac, obligatoriu, prin virament bancar, beneficiarul prezentând în acest sens documentul doveditor. în cazul în care plăţile sunt efectuate în numerar şi depăşesc suma de mai sus, Autoritatea Finanţatoare decontează în limita a 5.000,00 lei/zi sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata.
        În cazul în care beneficiarul a făcut economii la una sau mai multe categorii, la solicitarea acestuia şi cu aprobarea ordonatorului de credite, este permisă:
    - redistribuirea la o altă categorie/categorii de cheltuieli, conform devizului aprobat, din valoarea uneia sau mai multor categorii, a unor sume de maxim 20% din valoarea acestora, cu condiţia ca valoarea totală a contractului să nu fie depăşită, iar cantităţile agreate în cadrul devizului de cheltuieli să nu sufere modificări;
    – transferul unor sume între subcategoriile aceleiaşi categorii a devizului aprobat, fără a depăşi valoarea acestei categorii şi fără modificarea cantităţilor agreate conform devizului de cheltuieli.

        La întocmirea decontului centralizator de cheltuieli, în situaţiile în care cheltuielile vor fi efectuate în alte valute, transformarea acestora în leul românesc se va face la cursul mediu din luna anterioară prezentării acestuia, comunicat de BNR.
        Beneficiarul se angajează în deschiderea unui cont bancar în RON, EURO sau USD, indiferent de moneda naţională.    ANEXA 11

                  Elemente de identitate vizuală şi comunicare publică
        Pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile din partea Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.
    1. Identitate vizuală
    1.1. Reguli generale:
        Beneficiarii proiectelor şi programelor finanţate de către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova au obligaţia:
    - de a face referire la faptul că Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova asigură finanţarea acestora;
    – de a face cunoscute activităţile care beneficiază de finanţare;
    – la utilizarea siglei Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, aceasta va fi însoţită obligatoriu de textul: "Proiectul - numele proiectului - este finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova".
    – se va folosi denumirea întreagă a instituţiei (Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova); acronimul DRRM se utilizează imediat după prima folosire a denumirii întregi a instituţiei, dar nu în titlu. Ex: Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova (DRRM)


    1.2. Reguli specifice:
        Beneficiarul are obligaţia de a transmite Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova pe e-mail (programe@drrm.gov.ro) spre aprobare propunerile pentru toate materialele unde intenţionează să utilizeze sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova;
        Conţinutul următoarelor materiale necesită informarea prealabilă şi acordul responsabililor din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova (Proiecte şi Comunicare):
    - Conceptul pentru campaniile publice;
    – Site-uri Internet;
    – Materiale video/audio;
    – Publicaţii (cărţi, ziare, reviste, manuale, etc.);
    – Bannere, afişe şi alte materiale publicitare.

        Pentru pagini Internet (website):
    - Pagina de deschidere trebuie să conţină obligatoriu Sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova (descărcabilă de pe site-ul drrm.gov.ro la secţiunea Media) şi un link către site-ul web al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.
    – Site-ul va conţine obligatoriu următorul mesaj: "Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova".

        Pentru comunicatele de presă:
    - Comunicatele de presă vor fi emise cel puţin la momentul lansării şi încheierii unui program/proiect/acţiune.
    – Beneficiarul trebuie să dovedească transmiterea Comunicatului către presă, fără a obliga, în niciun fel, entităţile mass-media să publice Comunicatul de presă în formatul transmis, cu elementele vizuale prevăzute, potrivit Legii 544/2001.
    – Un comunicat de presă va conţine obligatoriu răspunsul la întrebările CINE? CE? UNDE? CUM? CÂND? DE CE?, precum şi date de contact ale persoanei însărcinate cu comunicarea proiectului şi următoarele elemente grafice:
        ● Sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova în stânga sus;
        ● Sigla Beneficiarului în dreapta sus.


        Pentru pagini oficiale de social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok):
    - În postări se va utiliza următorul hashtag: #DRRMRomania.
    – Pe reţelele sociale se vor eticheta conturile oficiale ale Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova România:
        https://www.facebook.com/drrmromania/.,
        https://twitter.com/DRRMGOV,
        https://instagram.com/drrmromania.


        Pentru clipuri video/audio:
    - În cazul clipurilor video pregătite pentru difuzare publică, se vor insera sigla DRRM şi textul "Proiectul - numele proiectului - este finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova" astfel încât să poată fi citite complet.
    – Textul "Proiectul - numele proiectului - este finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova" va fi citit şi în cazul clipurilor video, şi în cazul celor audio.
    – De asemenea, va fi obligatoriu inserat şi următorul text: "Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova".

        În cazul publicaţiilor beneficiare de finanţare DRRM:
        În cuprinsul publicaţiei vor apărea sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova şi următoarele texte:
    - "Această carte/revistă/publicaţie etc. a fost tipărită cu finanţarea Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova" şi trimitere la site-ul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova: www.drrm.gov.ro.
    – "Conţinutul acestei publicaţii/cărţi/reviste etc. nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova".
    – Un exemplar din publicaţia respectivă va fi transmis Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.

        Pentru afişe, bannere şi alte materiale publicitare:
    - Materialele publicitare vor conţine, ca elemente de identitate, sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova însoţită de textul: "Proiectul - numele proiectului - este finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova", alături de mesajul proiectului.
    – Bannerele vor avea dimensiuni care să asigure vizibilitatea elementelor de identitate ale DRRM şi al mesajului proiectului.
    – În cazul produselor cu o suprafaţă foarte mică de expunere (ex. pixuri), se va utiliza sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.
    – În cazul execuţiei de lucrări, se va instala o placă/banner care să specifice numele proiectului şi menţiunea "Proiectul - numele proiectului - este finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova". Placa va fi instalată într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului. Beneficiarul are obligaţia de a transmite Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova spre aprobare, propunerile privind dimensiunile plăcii/bannerului.

        Sigla Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova se regăseşte pe site-ul www.drrm.gov.ro, la secţiunea MEDIA.
    ANEXA 12

                                   Glosar de termeni
        În înţelesul prezentului documentar şi al ghidului, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
     Sprijinul acordat cetăţenilor din Republica Moldova - totalitatea activităţilor întreprinse şi finanţate de România pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 din legea nr. 321/2006, republicată sau în alte acte normative privind sprijinul acordat cetăţenilor din Republica Moldova;
        Acorduri de finanţare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat cetăţenilor din Republica Moldova, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, indiferent de denumire sau formă: contract de finanţare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare, încheiate în condiţiile legii;
        Program în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova - setul de acţiuni şi proiecte destinate consolidării, protecţiei sau promovării identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a cetăţenilor din Republica Moldova, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare în limba română, stabilirea şi menţinerea, dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a cetăţenilor din Republica Moldova, de contacte libere cu persoane fizice şi juridice din România;
        Proiect în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova - setul de acţiuni specifice interconectate vizând realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea cetăţenilor din Republica Moldova;
        Acţiune în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova - activităţi în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova, derulate pe o perioadă de cel mult un an;
        Implementarea indirectă - derularea unor activităţi prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanţare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova.
        Monitorizarea - o funcţie continuă care foloseşte colectarea sistematică de date privind anumiţi indicatori specifici, în vederea punerii la dispoziţia proiectului sau acţiunii şi a părţilor interesate de la nivelul unei intervenţii în curs de desfăşurare a indicatorilor care arată evoluţia şi nivelul de îndeplinire a activităţilor, precum şi evoluţia în utilizarea fondurilor alocate;
     Cheltuieli eligibile - tipuri de cheltuieli conforme cu Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii cetăţenilor din Republica Moldova şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul alocat Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, pentru această activitate, cu modificările şi completările ulterioare, care respectă criteriile eficacităţii utilizării fondurilor publice.
        Criterii de eligibilitate - criterii vizând condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, respectiv proiectul.
        Co-finanţare - contribuţia financiară sau în natură a beneficiarului sau a altei organizaţii într-un program, proiect sau acţiune;
        Auditul - activitatea funcţional independentă şi obiectivă de analiză a veniturilor şi cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect, de verificare a conformităţii acestora cu activităţile şi bugetul stabilite în proiect.
        Activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică autorizată sau juridică.
        Avans - sumele transferate de către Autoritatea Finanţatoare Beneficiarului conform legii, în baza contractului încheiat.
        Beneficiar - solicitantul care a semnat un contract de finanţare cu Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova şi care îşi asumă responsabilităţile privind punerea în aplicare a cererii de finanţare.
        Cerere de finanţare - formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din fondurile alocate pentru DRRM.
        Conflict de interese - reprezintă orice situaţie în care o persoană care exercită o anumită funcţie sau care deţine o anumită calitate, în cadrul beneficiarului, are un interes personal de natură patrimonială care poate influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor conferite de funcţia exercitată sau calitatea deţinută, pe de o parte, dar şi de situaţia în care persoana care exercită o funcţie sau deţine o calitate are posibilitatea de a anticipa faptul că, o decizie a entităţii din care face parte şi la care aceasta contribuie sau poate contribui, poate reprezenta un beneficiu pentru sine, rude sau afini, inclusiv, pe de altă parte.
        Conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect, dar care dă aparenţa de incorectitudine şi care subminează încrederea în persoana sau organizaţia aflată în această postură.
        Continuitatea proiectului - set de activităţi/proiecte derulate după ce proiectul s-a încheiat, în scopul exploatării rezultatelor proiectului şi amplificării impactului acestuia.
        Decont centralizator - înscris care cuprinde enumerarea şi descrierea tuturor documentelor justificative, necesare decontării sumelor ce reprezintă cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
        Documente justificative - documente pe baza cărora pot fi efectuate plăţile în cadrul unui Contract de finanţare.
        Dosar de finanţare nerambursabilă - totalitatea documentelor în baza cărora se acordă finanţarea nerambursabilă.
        Perioada de derulare a proiectului - reprezintă perioada cuprinsă între începerea activităţilor pregătitoare şi finalizarea activităţilor prevăzute în cadrul proiectului.
        Participanţi - acele persoane care sunt implicate activ în proiect şi care beneficiază, direct sau indirect, de o parte a finanţării nerambursabile.
        Raport final de activitate - formular ce trebuie completat şi transmis în termenul stipulat în Contractul de finanţare, ce cuprinde descrierea modului în care a fost desfăşurat proiectul
        Reprezentant legal al solicitantului - persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinte şi să semneze în numele solicitantului finanţării.
        Responsabil de proiect - persoană din cadrul DRRM desemnată cu elaborarea documentaţiei necesare pe parcursul procedurii de contractare, derulare şi decontare a proiectelor, precum şi cu urmărirea executării obligaţiilor contractuale prin menţinerea legăturii permanente cu beneficiarul.


    ANEXA 13

                      Documente necesare pentru proiecte specifice
        În etapa de evaluare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, solicitanţii vor depune următoarele documente, în funcţie de specificul activităţilor cuprinse în proiectele depuse:
    a) creare şi dezvoltare de site-uri/platforme online
    1. dovada de înregistrare a domeniului pentru site-urile deja existente;
    2. specificaţiile tehnice minimale (descrierea conţinutului site-ului, structura site-ului, grupul ţintă, periodicitatea actualizării informaţiilor), un concept de design grafic minimal (homepage) şi strategia de promovare, în cazul creării unor site-uri noi.

    b) înfiinţare radiodifuzori
    1. deţinerea documentelor necesare înfiinţării unui post de radio/televiziune, în conformitate cu legislaţia în domeniu din statul respectiv;
    2. descriere generală a viitoarelor programe de radio sau televiziune, timpi de emisie etc.

    c) execuţie de lucrări
    1. titlul de proprietate/extras de carte funciară (care atestă calitatea de proprietar) asupra terenului şi/sau infrastructurii (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească definitivă);
    2. un alt act care atestă dreptul de folosinţă al bunului imobil (ex: contract de concesiune, folosinţă gratuită sau închiriere, pentru o perioadă minimă de 5 ani), însoţit de acordul din partea titularului de drept cu privire la execuţia lucrărilor de construcţie;
    3. avizul sau autorizaţia de construire sau documentul emis de autorităţile competente din care să rezulte că potrivit legislaţiei nu este necesar un astfel de aviz/autorizaţie (cu excepţia lucrărilor de pictură, reparaţii şi întreţinerii de spaţii).

    d) restaurare imobile
     La documentele menţionate la litera c) se adaugă şi dovada stării de degradare a imobilului ce urmează a fi restaurat (fotografii sau alte dovezi care atestă/confirmă starea de degradare a imobilului).
     NOTĂ: Pentru situaţiile prevăzute la punctele c) şi d) este necesar ca solicitanţii să facă dovada că imobilul:
    - nu este grevat de sarcini;
    – nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare;
    – nu face obiectul vreunei revendicări din partea unui terţ.


    e) dotare de spaţii

    Dovada folosinţei spaţiului (contract de închiriere, contract de comodat, contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească).
    NOTĂ: Nu este necesară dovada folosinţei spaţiului în cazul proiectelor care nu au ca obiectiv dotarea efectivă de spaţii, iar achiziţia de aparatură diversă, consumabile şi altele asemenea este necesară strict în scopul realizării proiectului şi a obţinerii rezultatelor scontate.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016