Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 25 martie 2024  privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 25 martie 2024 privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 256 din 26 martie 2024
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 7 din 25 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 26 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Mandatarii financiari
    ART. 1
    (1) În intervalul dintre momentul ducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi până la data începerii campaniei electorale, respectiv data de 10 mai 2024, fiecare competitor electoral are obligaţia de a înregistra la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar coordonator.
    (2) În sensul prezentului ghid, prin competitor electoral se înţelege partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală şi organizaţia legal constituită a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, precum şi candidatul independent.
    (3) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se pot asocia între ele în condiţiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, constituind o alianţă electorală.
    (4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 mai mulţi competitori electorali nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în care competitorii electorali fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.
    (5) Fiecare partid politic care face parte dintr-o alianţă electorală care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 desemnează un mandatar financiar coordonator.
    (6) Entităţile membre ale unei alianţe electorale pot desemna un mandatar financiar coordonator al alianţei electorale.

    ART. 2
    (1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar coordonator nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligaţia de a încheia contract de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea serviciilor de contabilitate.
    (3) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.
    (4) Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

    ART. 3
    (1) În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi sau persoanele desemnate de către aceştia depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:
    a) cerere de înregistrare a mandatarului financiar, în trei exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice;
    b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, sau extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;
    c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice, vizate pentru anul 2024;
    d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;
    e) în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2), copii ale contractelor de asistenţă de specialitate încheiate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;
    f) copie a contractului încheiat între partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent şi mandatarul financiar.

    (2) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt depuse de către o altă persoană decât cele prevăzute la alin. (1) sau reprezentantul legal al acestora, la cererea de înregistrare a mandatarului financiar se va anexa şi o împuternicire pentru depunerea documentelor, însoţită de copia actului de identitate al împuternicitului.
    (3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate împreună cu documentele originale şi vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către depunător.
    (4) Orice modificare a datelor de contact furnizate prin cererea de înregistrare a mandatarului financiar va fi comunicată de îndată Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 4
    (1) Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către competitorii electorali care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 3.
    (2) La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarul financiar coordonator primeşte un cod unic de identificare al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau al candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse şi utilizate în campania electorală la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, aparţinând competitorului electoral pe care îl reprezintă.
    (3) Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiari coordonatori vor fi aduse la cunoştinţă publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul paginii de internet www.finantarepartide.ro.
    (4) Mandatarul financiar coordonator răspunde solidar cu partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare aferente campaniei electorale, precum şi de respectarea tuturor celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la finanţarea campaniei electorale.

    ART. 5
    (1) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare derulate prin conturile bancare destinate finanţării campaniei electorale;
    b) la primirea contribuţiei electorale, verifică şi înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice;
    c) avizează angajarea cheltuielilor aferente campaniei electorale;
    d) reprezintă competitorul electoral în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă;
    e) întocmeşte şi depune la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
    f) transmite Autorităţii Electorale Permanente toate celelalte documente şi rapoarte prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice, în scris şi în format electronic deschis;
    g) efectuează plăţi din conturile bancare deschise pentru campania electorală pe baza împuternicirii scrise a partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau a candidatului independent;
    h) notifică la Autoritatea Electorală Permanentă, înainte de efectuarea oricăror operaţiuni, contul bancar sau, după caz, conturile bancare utilizate în campania electorală, în condiţiile legii; notificarea va cuprinde cel puţin codul IBAN al contului bancar şi denumirea băncii unde acesta a fost deschis.

    (2) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale competitorului electoral nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator în condiţiile legii.

    CAP. II
    Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală
    ART. 6
    (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi au obligaţia de a deschide câte un cont bancar până cel târziu la data de 10 mai 2024. În cazul alianţei electorale, partidele politice, alianţele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care fac parte din alianţă vor deschide fiecare câte un cont bancar.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, partidele politice care obţin venituri din subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii, pot deschide un cont bancar distinct destinat sumelor de bani transferate din contul de subvenţii de la bugetul de stat, până cel mai târziu la data de 10 mai 2024.
    (3) Conturile bancare pentru campania electorală se deschid numai prin intermediul mandatarilor financiari coordonatori înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă.
    (4) Conturile bancare pentru campania electorală prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt destinate exclusiv încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale, încasarea sumelor rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi restituirea contribuţiilor candidaţilor, după caz, derularea altor tipuri de tranzacţii fiind interzise.
    (5) Contul bancar pentru campania electorală prevăzut la alin. (1) rămâne deschis până la data restituirii către candidaţi a sumelor de bani rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi/sau a sumelor de bani rămase necheltuite, conform legii.

    CAP. III
    Contribuţiile pentru campania electorală
    ART. 7
    (1) Limita maximă a contribuţiilor pentru campania electorală este de 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european.
    (2) Valoarea salariului de bază minim brut pe ţară avută în vedere la determinarea limitei maxime a contribuţiilor pentru campania electorală este de 3.300 lei.
    (3) Numărul maxim de candidaţi care pot fi propuşi pe o listă de către un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, stabilit potrivit legislaţiei electorale, este de 43.
    (4) Raportat la prevederile alin. (1)-(3), valoarea maximă a contribuţiilor pentru campania electorală desfăşurată de un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau de o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale este de 106.425.000 lei.
    (5) Cumulat, contribuţiile electorale depuse de un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi contribuţiile depuse de candidaţii propuşi de către acestea nu pot depăşi limita maximă prevăzută la alin. (4).
    (6) Valoarea maximă a contribuţiilor electorale care pot fi depuse de un candidat independent este de 2.475.000 lei.
    (7) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile bancare notificate Autorităţii Electorale Permanente numai până la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 8 iunie 2024, ora 7.00.

    ART. 8
    (1) Este interzisă finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ- teritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică şi în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice, conform legii.
    (2) Finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română este interzisă conform legii.
    (3) Este interzisă, conform legii, finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română sau a unor persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia persoanelor fizice cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (4) Este interzisă, conform legii, primirea de donaţii pentru campania electorală de către candidaţi din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetăţenia română, cu excepţia celor primite din partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (5) Nu se pot primi donaţii care au alt obiect decât sume de bani şi nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanţarea campaniei electorale, conform legii.
    (6) Împrumuturile şi donaţiile primite pentru campania electorală de către candidaţii aceluiaşi partid politic, aceleiaşi alianţe politice sau organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la o persoană nu pot depăşi plafoanele stabilite de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru împrumuturile şi donaţiile destinate activităţii partidelor politice.

    SECŢIUNEA 1
    Contribuţiile partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală
    ART. 9
    (1) Contribuţiile partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor obţinute din sursele de finanţare a activităţii unui partid politic, respectiv:
    a) cotizaţii ale membrilor de partid;
    b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
    c) venituri provenite din activităţi proprii, conform legii;
    d) subvenţii de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.

    (2) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot contribui cu fonduri proprii la campania electorală până la concurenţa sumei de 106.425.000 lei, determinată potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (4).
    (3) În cazul în care partidul politic, alianţa politică sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale participă la alegeri într-o alianţă, limitele maxime ale contribuţiilor electorale care pot fi transferate în contul/conturile deschis/deschise pentru campania electorală sunt proporţionale cu numărul candidaţilor propuşi de fiecare entitate membră a alianţei.
    (4) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală, partidul politic, alianţa politică sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea provenienţei contribuţiei.
    (5) Declaraţia privind provenienţa contribuţiei trebuie să precizeze tipul sursei de venit, respectiv: transfer provenit din cotizaţii, donaţii, venituri provenite din activităţi proprii, subvenţii de la bugetul de stat, împrumuturi în bani de la persoane fizice şi/sau persoane juridice.
    (6) Contribuţia pentru campania electorală este declarată Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar coordonator, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat, prin transmiterea centralizatorului în format electronic, al cărui model se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentul ghid.

    SECŢIUNEA 2
    Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală
    ART. 10
    (1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:
    a) venituri proprii ale acestora;
    b) donaţii primite de la persoane fizice;
    c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit.

    (2) Candidaţii pot contribui la campania electorală proprie cu fonduri ce provin din sursele prevăzute la alin. (1) până la concurenţa sumei de 2.475.000 lei, echivalentul valorii a 750 de salarii de bază minime brute pe ţară.
    (3) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile bancare deschise pentru campania electorală numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar împuternicit de candidat în acest sens şi numai între data rămânerii definitive a candidaturilor şi data încheierii campaniei electorale.
    (4) Ordinele de plată aferente contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu menţiunea "contribuţie pentru campania electorală PE", precum şi datele de identificare a candidaţilor (numele, prenumele, codul numeric personal) pentru care se depun contribuţiile pentru campania electorală.
    (5) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală, candidatul are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea provenienţei contribuţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice.
    (6) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală sunt declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar coordonator al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat, prin transmiterea centralizatorului în format electronic, al cărui model se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

    ART. 11
        Donaţiile primite de către candidaţi pentru a fi utilizate drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie primite doar de la persoane fizice;
    b) donaţia primită de la o persoană fizică nu poate depăşi valoarea a 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, respectiv suma de 660.000 lei;
    c) donaţiile cu o valoare mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe ţară, respectiv suma de 33.000 lei, pot fi primite de candidaţi numai prin conturile bancare proprii;
    d) donaţiile primite de către candidaţi care au o valoare mai mare de 25.000 lei se încheie prin înscris autentic.


    ART. 12
    (1) În cazul în care candidatul primeşte mai multe donaţii de la aceeaşi persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, suma de bani care depăşeşte cuantumul a 10 salarii minime brute pe ţară va fi încasată doar prin intermediul conturilor bancare.
    (2) La acceptarea donaţiilor, indiferent de modul şi forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice şi să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor şi provenienţa sumelor care fac obiectul donaţiei, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.

    ART. 13
    (1) Donaţiile primite de candidaţi pentru a fi utilizate drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să fie însoţite de documente justificative.
    (2) Sunt documente justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum şi identitatea părţilor, însoţite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (3) În cazul donaţiilor efectuate prin intermediul unui cont bancar sau prin intermediul sistemelor de plăţi online se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donaţiei şi a acceptării acesteia, însoţite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum şi de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (4) Documentele justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi conform alin. (1) şi care sunt încheiate prin înscrisuri autentice sunt contractele de donaţie.

    ART. 14
        Împrumuturile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală pot fi doar în bani, contractate cu persoane fizice şi/sau instituţii de credit, şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie contractate numai prin acte autentice notariale, însoţite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora; împrumuturile încheiate cu instituţii de credit sunt exceptate de la obligativitatea încheierii prin acte autentice notariale;
    b) să fie efectuate şi restituite doar prin virament bancar.


    CAP. IV
    Cheltuielile electorale
    ART. 15
    (1) Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile aferente campaniei electorale trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;
    b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar coordonator;
    c) să se încadreze în limita maximă de 106.425.000 lei, în cazul partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, şi în limita maximă de 2.475.000 lei, în cazul candidaţilor independenţi;
    d) să fie efectuate numai pentru promovarea candidaţilor şi a programelor electorale proprii.


    ART. 16
        Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decât contribuţiile electorale depuse sau virate în conturile bancare deschise pentru campania electorală.

    ART. 17
    (1) În campania electorală, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi, după caz, candidaţii independenţi pot utiliza contribuţiile pentru campania electorală numai pentru destinaţiile de cheltuieli şi în limitele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
    (2) Limitele stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ghid se determină prin raportare la valoarea maximă de 106.425.000 lei, indiferent de cuantumul total al contribuţiilor depuse în conturile bancare destinate finanţării campaniei electorale.
    (3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidaţii independenţi.

    ART. 18
    (1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin virament bancar din contul bancar deschis pentru campania electorală, notificat în prealabil Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Mandatarii financiari pot realiza operaţiuni financiare aferente campaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor de conducere ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv a candidatului independent; se poate acorda o singură împuternicire pentru toate operaţiunile.
    (3) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală în parte, cu indicarea exactă a destinaţiei cheltuielii, respectiv a tipului de produs/serviciu furnizat.
    (4) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu menţiuni privind numărul facturii şi tipul de material de propagandă electorală sau serviciu aferent campaniei electorale.
    (5) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de către candidatul independent, după caz, mandatarul financiar coordonator aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente valoarea şi destinaţia acesteia, conform centralizatorului al cărui model se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul ghid.

    CAP. V
    Materialele de propagandă electorală
    ART. 19
    (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
    b) este utilizat în perioada 10 mai 2024-8 iunie 2024, ora 7.00;
    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

    (2) În campania electorală, competitorii electorali pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
    a) afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, conform dispoziţiilor art. 40 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură;
    b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală gratuit sau contra cost, în condiţiile art. 38 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru Parlamentul European din anul 2024;
    c) publicitate în presa scrisă;
    d) materiale de propagandă electorală online;
    e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

    (3) Prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi şi altele asemenea.
    (4) Următoarele tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală nu pot fi finanţate în campania electorală:
    a) utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaţilor, precum şi cu orice alte referiri la competitorii electorali;
    b) utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar;
    c) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;
    d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

    (5) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală tipărite prevăzute la alin. (2) lit. a), c) şi e), următoarele date:
    a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei electorale din care acesta face parte, a alianţei politice sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, care le-a comandat;
    b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
    c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator;
    d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi e).

    (6) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audio sau video, mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (5) lit. a)-c).
    (7) Materialele de propagandă electorală online vor fi imprimate cel puţin cu codul atribuit potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2).
    (8) Pe materialele de propagandă electorală ale alianţei electorale se va imprima codul unic de identificare al partidului politic, alianţei politice sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care face cheltuiala.
    (9) În acord cu Recomandarea (UE) 2023/2.829 a Comisiei Europene din 12 decembrie 2023 referitoare la procese electorale incluzive şi reziliente în Uniune şi la consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, competitorii electorali pot lua măsuri suplimentare pentru transparentizarea informaţiilor referitoare la:
    a) utilizarea publicităţii politice, inclusiv cu privire la sumele cheltuite pentru publicitatea politică şi la sursele de finanţare utilizate;
    b) măsurile întreprinse pentru a se asigura că publicitatea politică proprie poate fi identificată în mod clar ca atare;
    c) identitatea partidului politic care finanţează publicitatea politică, precum şi informaţii pertinente cu privire la vizarea unui public-ţintă prin publicitatea respectivă şi la sistemele de inteligenţă artificială utilizate pentru pregătirea conţinutului sau diseminarea publicităţii.


    ART. 20
    (1) Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul ghid sunt interzise.
    (2) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
    (3) În campania electorală, competitorilor electorali le este interzisă efectuarea de cheltuieli în legătură cu oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect, a măştilor, a dezinfectanţilor, a odorizantelor auto, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoşelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleţilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a ţigărilor şi a altor produse din tutun, a calendarelor bisericeşti şi a altor asemenea produse, precum şi a oricăror alte bunuri oferite cu scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat.

    CAP. VI
    Raportări ulterioare campaniei electorale
    ART. 21
    (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, respectiv până la data de 25 iunie 2024, mandatarul financiar coordonator este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic editabil, următoarele documente:
    a) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se întocmeşte, se semnează şi se datează de către mandatarul financiar coordonator;
    b) declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice; declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale se întocmeşte, se semnează şi se datează de către reprezentantul legal al partidului politic, de către persoana împuternicită conform statutului acestuia, după caz, sau de către candidatul independent;
    c) declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice; declaraţia se întocmeşte, se semnează şi se datează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz;
    d) declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 la Normele metodologice; declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se întocmeşte, se semnează şi se datează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice ori organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz;
    e) lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania electorală;
    f) declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice;
    g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al căror model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice, la care se anexează documentele justificative privind provenienţa contribuţiei electorale, excepţie făcând cea provenită din venituri proprii;
    h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidatului;
    i) declaraţia reprezentantului legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale ori a persoanei împuternicite conform statutului acestora, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activităţii curente;
    j) situaţia donaţiilor constând în materiale de propagandă primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 22 la Normele metodologice; situaţia se semnează şi se datează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului.

    (2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale al unei alianţe electorale va fi întocmit, semnat şi datat de către mandatarul financiar coordonator al respectivei alianţe, pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de mandatarii coordonatori ai fiecărei entităţi membre.

    ART. 22
        În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 9 iulie 2024, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora, sub sancţiunea prevăzută de lege.

    CAP. VII
    Rambursarea cheltuielilor electorale
    ART. 23
        Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate, precum şi candidaţii independenţi care obţin cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate au dreptul, în condiţiile legii, la rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale.

    ART. 24
    (1) Rambursarea cheltuielilor electorale efectuate se realizează în termen de 90 de zile de la data alegerilor.
    (2) Dacă pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu 15 zile.
    (3) Personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Electorale Permanente validează cheltuielile electorale efectuate în limita plafoanelor prevăzute de lege şi a prevederilor art. 48 alin. (11)-(13) şi art. 481 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Curtea de Conturi poate controla legalitatea validării sumelor în vederea rambursării către competitorii electorali, în termen de 30 de zile de la data finalizării controlului finanţării campaniei electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    (5) În cazul efectuării de către Curtea de Conturi a controlului prevăzut la alin. (4), termenele pentru rambursarea cheltuielilor electorale se prelungesc cu 30 de zile.

    ART. 25
    (1) Până la data de 10 iulie 2024, mandatarul financiar coordonator al fiecărui partid politic, al fiecărei alianţe politice şi organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi al fiecărui candidat independent care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 23 depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru Parlamentul European, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 27.
    (2) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmeşte şi se depune în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.
    (3) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale şi plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii.
    (4) Cererea de rambursare depusă după data de 10 iulie 2024 nu este luată în considerare.
    (5) În baza deciziei Autorităţii Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate în conturile bancare indicate în cererea de rambursare.
    (6) Lipsa rapoartelor, declaraţiilor şi a documentelor justificative, precum şi încălcarea prevederilor legale privind finanţarea campaniei electorale atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
    (7) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de rambursare de către competitorul electoral care a depus cerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Nu se rambursează:
    a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depăşesc limitele maxime ale contribuţiilor electorale depuse;
    b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanţate din alte surse decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea destinaţiilor şi limitelor maxime prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanţate din subvenţii primite de la bugetul de stat.


    ART. 26
    (1) Rambursarea cheltuielilor electorale se realizează în baza extraselor de cont bancar, a ordinelor de plată, a facturilor fiscale sau bonurilor fiscale, precum şi a următoarelor documente:
    a) pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio şi televiziune: procesele-verbale de recepţie a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse şi declaraţia privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la Normele metodologice, precum şi câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală difuzat;
    b) pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă: declaraţia privind data apariţiei publicaţiei şi tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice, şi câte un exemplar al fiecărei publicaţii;
    c) pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online: declaraţia privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la Normele metodologice, şi câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online;
    d) pentru cercetări sociologice: o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice;
    e) pentru producţia şi difuzarea afişelor electorale: procesele- verbale de recepţie a afişelor electorale, lista de distribuţie a afişelor electorale cuprinzând numărul de afişe electorale din fiecare localitate şi câte un exemplar al fiecărui tip de afiş electoral;
    f) pentru producţia şi difuzarea broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite: procesele-verbale de recepţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite, lista de distribuţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite şi câte un exemplar al fiecărui tip de broşură, pliant şi material tipărit de propagandă electorală;
    g) pentru închirierea de spaţii şi echipamente: fotografii ale spaţiilor şi ale echipamentelor închiriate;
    h) pentru organizarea de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială: declaraţia reprezentantului legal al formaţiunii politice privind numărul de participanţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la Normele metodologice;
    i) pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral: procesul-verbal de recepţie;
    j) pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă: contractele încheiate.

    (2) Extrasele de cont bancar vor conţine menţiuni privind factura plătită.
    (3) Facturile, bonurile fiscale şi ordinele de plată vor fi întocmite cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (3) şi (4).
    (4) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţiile şi documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

    ART. 27
    (1) Documentele justificative pe suport hârtie vor fi depuse în original şi copie. Copiile exemplarelor originale ale documentelor justificative sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituie mandatarilor financiari coordonatori după finalizarea controlului veniturilor şi cheltuielilor electorale.
    (3) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi care nu depun toate documentele justificative pot asigura completarea acestora până cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până la data de 10 iulie 2024.
    (4) Depunerea documentelor şi restituirea exemplarelor originale ale acestora se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.

    ART. 28
        Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin intermediul mandatarilor financiari coordonatori, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi sumele necheltuite, conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.

    CAP. VIII
    Dispoziţii privind finanţarea campaniei electorale de către partidele politice europene
    ART. 29
    (1) Partidul politic european poate cheltui pentru finanţarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European cel mult 3.225 de salarii de bază minime brute pe ţară, respectiv suma totală de 10.642.500 lei.
    (2) Plăţile aferente cheltuielilor efectuate în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se realizează numai cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la data efectuării acestora.
    (3) În termen de cel mult 15 zile de la data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, partidul politic european care a efectuat cheltuieli în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat privind cheltuielile efectuate şi sursele de finanţare a acestora, conform modelului aprobat prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, precum şi documentele justificative aferente.
    (4) Cheltuielile efectuate de partidele politice europene în contextul campaniei electorale pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European nu fac obiectul rambursării prevăzute la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Dispoziţiile prezentului ghid se aplică în mod corespunzător partidelor politice europene care efectuează cheltuieli pentru finanţarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 30
        Prevederile prezentului ghid referitoare la partidele politice se aplică în mod corespunzător alianţelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

    ART. 31
        Prevederile prezentului ghid se aplică în mod corespunzător candidaţilor independenţi.

    ART. 32
        Competitorii electorali care nu îndeplinesc condiţiile pentru rambursarea cheltuielilor electorale depun la Autoritatea Electorală Permanentă toate raportările şi documentele justificative prevăzute de prezentul ghid.

    ART. 33
    (1) Cererile, raportările şi documentele justificative prevăzute de prezentul ghid se vor depune la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente situat în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, sau se vor transmite la adresa de e-mail contact@finantarepartide.ro.
    (2) Documentele care sunt transmise Autorităţii Electorale Permanente prin intermediul poştei electronice vor purta semnătură electronică avansată, în condiţiile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu semnătură electronică calificată, după caz.

    ART. 34
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

        la ghid
             Centralizator declarare contribuţii partide politice, alianţe
       politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

┌────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Partid │ │ │ │
│ │ │ │politic/ │ │ │ │
│ │ │ │Alianţă │ │ │Dată │
│Nr. │Tip │Competitor │politică/ │ │Transfer│virare în │
│crt.│competitor*1)│electoral*2)│Organizaţie a│Suma│provenit│contul de │
│ │ │ │cetăţenilor │ │din*4) │campanie │
│ │ │ │aparţinând │ │ │electorală│
│ │ │ │minorităţilor│ │ │ │
│ │ │ │naţionale*3) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────┼────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────┴────────┴──────────┘

        *1) Se înscrie menţiunea "partid politic", "alianţă politică", "alianţă electorală", "organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale" sau "candidat independent", după caz.
        *2) Se înscrie numele sau denumirea competitorului electoral.
        *3) Se înscrie denumirea entităţii membre a unei alianţe electorale.
        *4) Se înscrie menţiunea "cotizaţii", "donaţii", "venituri provenite din activităţi proprii", "subvenţii de la bugetul de stat" sau "împrumuturi în bani de la persoane fizice şi/sau persoane juridice", după caz.

    ANEXA 2

        la ghid
                  Centralizator declarare contribuţii ale candidaţilor

┌────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────┬────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Partid │ │ │ │ │
│ │ │ │politic/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alianţă │ │ │ │Dată │
│Nr. │Tip │Competitor │politică/ │Nume şi │ │Provenienţa │virare în │
│crt.│competitor*1)│electoral*2)│Organizaţie a│prenume │Suma│contribuţiei │contul de │
│ │ │ │cetăţenilor │candidat│ │electorale*4)│campanie │
│ │ │ │aparţinând │ │ │ │electorală│
│ │ │ │minorităţilor│ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale*3) │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────┴────┴─────────────┴──────────┘

        *1) Se înscrie menţiunea "partid politic", "alianţă politică", "alianţă electorală", "organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale" sau "candidat independent", după caz.
        *2) Se înscrie numele sau denumirea competitorului electoral.
        *3) Se înscrie denumirea entităţii membre a unei alianţe electorale.
        *4) Se înscrie menţiunea "venituri proprii", "donaţii persoane fizice" sau "împrumuturi contractate de la persoane fizice şi/sau instituţii de credit", după caz.

    ANEXA 3

        la ghid
                 Destinaţiile contribuţiilor pentru campania electorală

┌──────────────┬────────────┬─────────────┐
│Tipurile de │ │ │
│cheltuieli │Procent │Valoare │
│permise pentru│maxim │maximă admisă│
│campania │admisibil │- lei - │
│electorală │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│producţia şi │ │ │
│difuzarea │ │ │
│materialelor │ │ │
│de propagandă │40% │42.570.000,00│
│electorală la │ │ │
│radio, │ │ │
│televiziune şi│ │ │
│în presa │ │ │
│scrisă │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│producţia şi │ │ │
│difuzarea │30% │31.927.500,00│
│materialelor │ │ │
│de propagandă │ │ │
│electorală │ │ │
│online │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │30% │31.927.500,00│
│cercetări │ │ │
│sociologice │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru afişe │20% │21.285.000,00│
│electorale │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│broşuri, │ │ │
│pliante şi │50% │53.212.500,00│
│alte materiale│ │ │
│de propagandă │ │ │
│electorală │ │ │
│tipărite │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│aferente │ │ │
│serviciilor de│ │ │
│telefonie şi │ │ │
│internet, │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│transport şi │ │ │
│cazare ale │ │ │
│candidaţilor, │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│hrană, cazare │ │ │
│şi transport │ │ │
│ale │ │ │
│voluntarilor │ │ │
│şi ale │ │ │
│membrilor │ │ │
│partidului │ │ │
│politic, │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│închirierea de│ │ │
│spaţii şi │ │ │
│echipamente, │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│vestimentaţia │30% │31.927.500,00│
│voluntarilor │ │ │
│şi a membrilor│ │ │
│partidului │ │ │
│politic │ │ │
│inscripţionată│ │ │
│cu denumirea │ │ │
│sau numele │ │ │
│competitorului│ │ │
│electoral, │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│protocol │ │ │
│destinate │ │ │
│organizării de│ │ │
│reuniuni │ │ │
│electorale, │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│asistenţă │ │ │
│juridică şi │ │ │
│alte tipuri de│ │ │
│consultanţă, │ │ │
│precum şi │ │ │
│pentru plata │ │ │
│serviciilor │ │ │
│mandatarilor │ │ │
│financiari │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │Nedeterminat│Variabilă │
│comisioane │ │ │
│bancare │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────────────┘


    ANEXA 4

        la ghid
                     Centralizator declarare cheltuieli electorale

┌────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │Partid │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │politic/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alianţă │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Tip │Competitor │politică/ │Tip │ │Nr. │Dată │Valoare│Tipul │
│crt.│competitor*1)│electoral*2)│Organizaţie a│finanţare*4)│Furnizor│factură│factură│factură│cheltuielii │
│ │ │ │cetăţenilor │ │ │ │ │ │electorale*5)│
│ │ │ │aparţinând │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │minorităţilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale*3) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┘

        *1) Se înscrie menţiunea "partid politic", "alianţă politică", "alianţă electorală", "organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale" sau "candidat independent", după caz.
        *2) Se înscrie numele sau denumirea competitorului electoral.
        *3) Se înscrie denumirea entităţii membre a unei alianţe electorale.
        *4) Se înscrie menţiunea "finanţare publică" sau "finanţare privată", după caz.
        *5) Se înscrie unul din tipurile de cheltuieli electorale permise, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 3 la ghid.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016