Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANTARE din 23 octombrie 2008  a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

GHID DE FINANTARE din 23 octombrie 2008 a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 3 noiembrie 2008

    Prezentul ghid de finanţare furnizeazã informaţii privind completarea cererilor de înscriere în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, denumit în continuare Program, a cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi desfãşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie sã fie îndeplinite de cãtre solicitantul finanţãrii, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevãzut şi desfãşurarea programului de finanţare.

    CAP. I
    Generalitãţi

    ART. 1
    Obiectul Programului
    Obiectul Programului îl reprezintã finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, beneficiari fiind operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unitãţile administrativ-teritoriale, unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt, persoanele fizice, asociaţiile de locatari şi organizaţiile neguvernamentale.
    ART. 2
    Scopul Programului
    Scopul Programului îl reprezintã îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzatã de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încãlzire şi obţinerea de apã caldã menajerã, precum şi stimularea utilizãrii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilã, nepoluante.
    ART. 3
    Definiţii
    În sensul prezentului ghid de finanţare, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) beneficiar - solicitantul al cãrui proiect a fost aprobat şi a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea;
    c) condominiu - proprietatea imobiliarã formatã din unitãţi de proprietate individualã, definite ca apartamente sau spaţii cu altã destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comunã indivizã; este inclus acestei definiţii tronsonul cu una sau mai multe scãri din cadrul clãdirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comunã;
    d) energie eolianã - energia cineticã a maselor de aer atmosferic aflate în mişcare relativã faţã de suprafaţa terestrã;
    e) energie geotermalã - energia termicã stocatã în structura geologicã a Pãmântului;
    f) energie solarã - energia emisã de Soare în întreg domeniul spectral al radiaţiei sale;
    g) instalator - operatorul economic specializat, care comercializeazã şi instaleazã sisteme de încãlzire ce utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului;
    h) instalator validat - instalatorul validat de Autoritate;
    i) imobil - clãdirea cu unul sau mai multe niveluri, cu sau fãrã teren aferent, aflatã, dupã caz, în proprietatea, concesiunea, locaţiunea sau administrarea solicitantului;
    j) Manual de operare al Fondului pentru mediu - documentul care conţine procedurile referitoare la depunerea, analiza, evaluarea, selectarea, finanţarea, urmãrirea şi controlul implementãrii proiectelor pentru protecţia mediului;
    k) sistem de încãlzire - complexul de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii/producerii de energie termicã şi apã caldã menajerã;
    l) sistem de încãlzire clasic - sistemul de încãlzire bazat pe arderea lemnului sau a combustibililor fosili: petrol, gaze naturale, cãrbune etc.;
    m) alte sisteme de încãlzire - sistemele de încãlzire bazate pe surse regenerabile de energie, altele decât cea solarã, geotermalã sau eolianã, care pot fi produse în viitor datoritã progresului ştiinţei şi tehnicii;
    n) unitate de proprietate individualã - apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, parte dintr-un condominiu, destinat locuirii sau desfãşurãrii altor activitãţi, împreunã cu cota-parte indivizã din proprietatea comunã;
    o) solicitant - operatorul economic, composesoratul, ocolul silvic, unitatea administrativ-teritorialã, unitatea ori instituţia de învãţãmânt, persoana fizicã, asociaţia de locatari sau organizaţia neguvernamentalã care utilizeazã sisteme clasice de obţinere a energiei termice şi a apei calde menajere şi care solicitã finanţare de la Fondul pentru mediu prin depunerea cererii de finanţare sau a cererii de înscriere.
    ART. 4
    Suma prevãzutã pentru derularea Programului
    (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţãrii Programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu aceastã destinaţie, prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu şi al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
    (2) Pentru anul 2009, suma prevãzutã pentru derularea Programului este de 520.000 mii lei.
    (3) Suma alocatã Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule.
    ART. 5
    Modalitatea de finanţare
    (1) Finanţarea se acordã prin modalitate nerambursabilã, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
    (2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a solicitantului şi este asiguratã din surse financiare proprii.
    (3) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare, şi pe mãsura realizãrii proiectului.
    ART. 6
    Cuantumul finanţãrii
    Finanţarea se acordã:
    a) în cazul operatorului economic, composesoratului sau ocolului silvic, în procent de pânã la 50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru un sistem, cu excepţia proiectelor executate în regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru care finanţarea se face în procent de pânã la 40%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem;
    b) în cazul unitãţii administrativ-teritoriale, unitãţii sau instituţiei de învãţãmânt, în procent de pânã la 60%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem;
    c) în cazul persoanei fizice, asociaţiei de locatari sau organizaţiei neguvernamentale, în procent de pânã la 90%, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem.
    ART. 7
    Modalitatea de participare la Program
    Solicitanţii participã la Program prin douã modalitãţi:
    a) solicitantul prevãzut la art. 6 lit. a) şi b), numai prin modalitate directã, prin depunerea cererii de finanţare la sediul Autoritãţii, în cadrul sesiunilor de finanţare, conform cap. II "Participarea la Program prin modalitate directã";
    b) solicitantul prevãzut la art. 6 lit. c), numai prin modalitate indirectã, prin depunerea cererii de înscriere la un instalator validat de cãtre Autoritate, conform cap. III "Participarea la Program prin modalitate indirectã";
    c) instalatorul depune la sediul Autoritãţii, în cadrul sesiunii de finanţare stabilite de Autoritate, cerere de înscriere în vederea validãrii participãrii la Program, conform cap. III "Participarea la Program prin modalitate indirectã".

    CAP. II
    Participarea la Program prin modalitate directã

    ART. 8
    Eligibilitatea solicitantului
    (1) Pentru a participa la Program prin modalitate directã, solicitantul trebuie sã îndeplineascã cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.
    (2) Solicitantul, operator economic, composesorat sau ocol silvic, trebuie sã întruneascã criteriile prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea I "Generalitãţi" - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Operatori economici.
    (3) Solicitantul, unitate administrativ-teritorialã, trebuie sã întruneascã criteriile prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea I "Generalitãţi" - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Unitãţi administrativ-teritoriale.
    (4) Solicitantul, instituţie de învãţãmânt, trebuie sã întruneascã criteriile prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea I "Generalitãţi" - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Unitãţi şi instituţii de învãţãmânt. În plus, trebuie sã deţinã în proprietate, concesiune sau administrare imobilul pe/în care se implementeazã proiectul.
    (5) Pentru unitãţile de învãţãmânt, cererile de finanţare sunt depuse de cãtre unitãţile administrativ-teritoriale.
    ART. 9
    Suma prevãzutã
    (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţãrii proiectelor solicitanţilor care participã la Program prin modalitate directã se face anual, în limita sumei totale alocate Programului.
    (2) Pentru anul 2009, suma prevãzutã este de 120.000 mii lei.
    ART. 10
    Sesiunea de finanţare
    (1) Solicitantul care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute la art. 8 poate depune cerere de finanţare în cadrul sesiunilor organizate anual de Autoritate.
    (2) Pentru anul 2009, prima sesiune de finanţare se organizeazã în perioada 3-28 noiembrie 2008.
    (3) Cererea de finanţare şi documentaţia anexatã, legatã, paginatã şi opisatã, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritãţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031.
    (4) Documentele prevãzute la alin. (3) pot fi transmise prin poştã, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data de expediere, evidenţiatã prin ştampila poştei, sã nu depãşeascã data-limitã de depunere aferentã sesiunii de finanţare.
    (5) Pe plic trebuie înscrise în mod obligatoriu urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completã a expeditorului (solicitantului);
    b) titlul: "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului";
    c) menţiunea "Participare prin modalitate directã";
    d) sesiunea de finanţare.
    (6) Documentaţia conţinând ştersãturi, ilizibilã, incompletã sau neconformã cu realitatea atrage respingerea cererii de finanţare.
    ART. 11
    Documentele obligatorii care însoţesc cererea de finanţare Solicitantul care participã la Program prin modalitate directã depune alãturi de cererea de finanţare urmãtoarele documente:
    a) solicitantul operator economic, composesorat sau ocol silvic: documentele prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a "Procedura finanţãrii proiectelor - Anexa 1", formular nr. 2 "Documente necesare pentru solicitarea finanţãrii";
    b) solicitantul unitate administrativ-teritorialã: documentele prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a "Procedura finanţãrii proiectelor - Anexa 1", formular nr. 3 "Documente necesare pentru solicitarea finanţãrii";
    c) solicitantul instituţie de învãţãmânt: documentele prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a "Procedura finanţãrii proiectelor - Anexa 1", formular nr. 3 "Documente necesare pentru solicitarea finanţãrii".
    ART. 12
    Procedura finanţãrii proiectelor
    (1) Finanţarea proiectelor se realizeazã în conformitate cu procedura prevãzutã în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a "Procedura finanţãrii proiectelor", şi constã în:
    a) analiza şi evaluarea cererilor de finanţare;
    b) perfectarea, semnarea contractului pentru finanţare şi acordarea finanţãrii;
    c) implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate;
    d) raportul final;
    e) pãstrarea documentelor privind finanţarea proiectelor.
    (2) Contractul-cadru pentru finanţare nerambursabilã pentru beneficiarii care participã la Program prin modalitate directã este prevãzut în anexa nr. 9.
    ART. 13
    Termenul de realizare a proiectului
    Termenul de realizare a proiectului nu poate depãşi 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare cu Autoritatea.
    ART. 14
    Eligibilitatea proiectului şi a cheltuielilor
    (1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încãlzire cu un sistem nou, care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã sau energie eolianã ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului.
    (2) Cheltuielile eligibile care sunt finanţate de Autoritate corespund criteriilor de eligibilitate pentru categoria de proiecte "k - creşterea producţiei de energie din surse regenerabile", în conformitate cu prevederile Manualului de operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea I "Generalitãţi" - Criterii de eligibilitate referitoare la cheltuieli.

    CAP. III
    Participarea la Program prin modalitate indirectã

    ART. 15
    Eligibilitatea solicitantului
    (1) Pentru a participa la Program prin modalitate indirectã, solicitantul trebuie sã îndeplineascã cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.
    (2) Solicitantul, persoanã fizicã, trebuie sã întruneascã urmãtoarele condiţii:
    a) indiferent de cetãţenia, domiciliul sau reşedinţa sa, trebuie sã deţinã în proprietate, concesiune sau locaţiune, în România, imobilul pe/în care se instaleazã sistemul sau unitatea de proprietate individualã în care se instaleazã sistemul;
    b) sã acţioneze în nume propriu;
    c) sã susţinã contribuţia proprie.
    (3) Solicitantul, asociaţie de locatari, trebuie sã întruneascã urmãtoarele condiţii:
    a) membrii asociaţiei de locatari sã deţinã în proprietate sau locaţiune unitãţi de proprietate individualã din condominiul pe/în care se instaleazã sistemul;
    b) sã acţioneze în nume propriu;
    c) sã susţinã contribuţia proprie.
    (4) Solicitantul, organizaţie neguvernamentalã, trebuie sã întruneascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie persoanã juridicã românã;
    b) sã deţinã în proprietate/concesiune/locaţiune/administrare imobilul pe/în care se instaleazã sistemul sau unitatea de proprietate individualã în care se instaleazã sistemul;
    c) sã acţioneze în nume propriu;
    d) sã susţinã contribuţia proprie;
    e) sã nu se afle în procedurã de dizolvare sau lichidare.
    (5) Prin asociaţie de locatari se înţelege şi asociaţia de proprietari.
    ART. 16
    Înscrierea în Program a solicitanţilor
    (1) Solicitantul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevãzute la art. 15 se înscrie la un singur instalator validat, dar numai dupã publicarea pe site-ul Autoritãţii a listei instalatorilor validaţi, completând şi depunând în acest sens o cerere de înscriere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
    (2) Instalatorul validat, care a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea, elibereazã solicitantului nota de acceptare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
    (3) Nota de acceptare eliberatã solicitantului asigurã accesul acestuia la Program.
    (4) Înscrierea solicitantului şi eliberarea notei de acceptare se fac în limita sumei contractate de cãtre instalatorul validat cu Autoritatea.
    (5) Responsabilitatea înscrierii solicitanţilor în Program revine în exclusivitate instalatorului validat.
    (6) Autoritatea nu emite solicitanţilor aprobãri, adeverinţe, acorduri, avize, autorizaţii sau alte documente, în vederea achiziţionãrii şi instalãrii sistemelor în cadrul Programului.
    ART. 17
    Documentele obligatorii care trebuie depuse de solicitanţi
    (1) Solicitantul înscris la un instalator validat pune la dispoziţia acestuia documentele necesare achiziţionãrii sistemului şi desfãşurãrii lucrãrilor de instalare a sistemului.
    (2) Solicitantul, persoanã fizicã, depune:
    a) actul de identitate, în copie;
    b) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locaţiune, dupã caz, a imobilului sau a unitãţii de proprietate individualã, în copie legalizatã;
    c) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator îşi exprimã acordul privind efectuarea lucrãrilor de instalare a sistemului, dacã este cazul;
    d) documentul care atestã o situaţie particularã: cãsãtorie, desfacerea cãsãtoriei, schimbarea numelui şi/sau a prenumelui etc., dacã este cazul, în copie.
    (3) Solicitantul, asociaţie de locatari, depune:
    a) statutul asociaţiei, în copie;
    b) documentul care atestã dobândirea personalitãţii juridice, dacã este cazul, în copie legalizatã;
    c) certificatul de înregistrare fiscalã, dacã este cazul, în copie;
    d) procesul-verbal al adunãrii generale în care a fost ales preşedintele asociaţiei, în original sau copie legalizatã;
    e) hotãrârea adoptatã în adunarea generalã a asociaţiei, cu acordul majoritãţii membrilor, care sã cuprindã: decizia privind participarea la Program, persoana desemnatã sã reprezinte asociaţia în relaţia cu instalatorul, sã semneze contractul cu acesta, sã semneze facturile şi alte documente etc. şi decizia privind susţinerea contribuţiei proprii cu indicarea clarã a surselor financiare, în original sau copie legalizatã;
    f) procura notarialã prin care este împuternicitã persoana care va acţiona şi va încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei de locatari, în vederea achiziţionãrii şi instalãrii sistemului în cadrul Programului, dacã asociaţia nu este reprezentatã de un preşedinte;
    g) lista proprietarilor/locatarilor şi destinaţia spaţiilor, în copie.
    (4) Solicitantul, organizaţie neguvernamentalã, depune:
    a) actul de înfiinţare a organizaţiei, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, în copie;
    b) hotãrârea adoptatã de organul de decizie al organizaţiei, care sã cuprindã: decizia privind participarea la Program, persoana desemnatã sã reprezinte organizaţia în relaţia cu instalatorul, sã semneze contractul cu acesta, sã semneze facturile şi alte documente etc. şi decizia privind susţinerea contribuţiei proprii cu indicarea clarã a surselor financiare, în original sau copie legalizatã;
    c) procura notarialã prin care este împuternicitã persoana, alta decât reprezentantul legal, care va acţiona şi va încheia acte juridice în numele şi pe seama organizaţiei, în vederea achiziţionãrii şi instalãrii sistemului în cadrul Programului;
    d) certificatul de înregistrare fiscalã, în copie;
    e) certificatul eliberat, la cerere, de cãtre instanţa competentã, care atestã cã organizaţia nu a fost radiatã din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în original;
    f) documentul care atestã calitatea de proprietar/ concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/în care se instaleazã sistemul sau al unitãţii de proprietate individualã în care se instaleazã sistemul, în original sau copie legalizatã;
    g) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul-locator sau proprietarul care a dat spre administrare imobilul ori unitatea de proprietate individualã îşi exprimã acordul privind efectuarea lucrãrilor de instalare a sistemului, dupã caz;
    (5) Instalatorul validat garanteazã comercializarea şi instalarea sistemului, numai dacã:
    a) solicitantul prezintã documentele obligatorii;
    b) locaţia şi amplasamentul propuse de solicitant permit instalarea sistemului;
    c) solicitantul achitã contribuţia proprie.
    ART. 18
    Suma prevãzutã
    (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţãrii proiectelor solicitanţilor care participã la Program prin modalitate indirectã se face anual, în limita sumei totale alocate Programului.
    (2) Pentru anul 2009, suma prevãzutã este de 400.000 mii lei.
    ART. 19
    Eligibilitatea instalatorului
    Pentru a se înscrie, în vederea validãrii, în Program, instalatorul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie persoanã juridicã românã şi obiectul de activitate principal sau secundar sã corespundã grupei CAEN 432 - Lucrãri de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrãri de instalaţii pentru construcţii;
    b) sã funcţioneze şi sã aibã activitate economicã de cel puţin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere;
    c) sã aibã îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
    d) sã aibã deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilã a proiectelor pentru protecţia mediului";
    e) sã nu fie insolvabil, în stare de reorganizare judiciarã sau faliment, în încetare de plãţi ori în stare de insolvenţã, sã nu aibã suspendate activitãţile economice sau sã nu se afle în situaţii similare;
    f) sã nu facã obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la lit. e), precum şi pentru orice altã situaţie similarã;
    g) sã nu sponsorizeze activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
    h) sã declare, prin reprezentantul sãu legal, cã sistemele comercializate şi instalate în cadrul Programului corespund reglementãrilor de punere pe piaţã;
    i) sã declare, prin reprezentantul sãu legal, cã îşi asumã responsabilitatea pentru soluţiile tehnice adoptate în cadrul Programului;
    j) sã declare, prin reprezentantul sãu legal, cã acordã garanţie şi asigurã lucrãri de service atât sistemului instalat, cât şi lucrãrilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel puţin 3 ani de la data instalãrii în cadrul Programului.
    ART. 20
    Sesiunea de finanţare
    (1) Instalatorul care întruneşte condiţiile prevãzute la art. 19 poate depune cerere de înscriere în vederea validãrii, în cadrul sesiunii organizate anual de Autoritate.
    (2) Pentru anul 2009, sesiunea de depunere a cererilor de înscriere se organizeazã în perioada 3-28 noiembrie 2008.
    (3) Instalatorul depune un dosar care cuprinde urmãtoarele documente:
    a) cererea de înscriere în vederea validãrii în Program, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, în original;
    b) cererea de finanţare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, în original;
    c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, împreunã cu toate anexele, în copie;
    d) procura notarialã prin care reprezentantul legal al instalatorului împuterniceşte persoana care îl reprezintã în relaţia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnãrii contractului pentru finanţare, dacã este cazul;
    e) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii, din care sã rezulte: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi activitãţile secundare de activitate, administratorii, acţionarii/asociaţii şi situaţia juridicã, în original;
    f) certificatele de atestare fiscalã şi certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care sã ateste faptul cã instalatorul nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, în original;
    g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere, în original;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile de platã la Fondul pentru mediu, în original;
    i) formularul de raportare contabilã la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, însoţit de raportul administratorilor şi al comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupã caz, precum şi formularul de raportare contabilã semestrialã, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, însoţit de ultima balanţã de verificare lunarã, aferentã anului în curs;
    j) declaraţia reprezentantului legal al instalatorului privind zona geograficã unde acesta poate instala sisteme de încãlzire care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului;
    k) proiectul, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5, în original.
    (4) Anterior încheierii contractului pentru finanţare, instalatorul prezintã originalele documentelor depuse în copie la dosar pentru ca acestea sã fie certificate "conform cu originalul" de cãtre personalul Autoritãţii.
    (5) Cererea de înscriere, însoţitã de cererea de finanţare şi documentaţia anexatã, legatã, paginatã şi opisatã, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritãţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031.
    (6) Documentele prevãzute la alin. (5) pot fi transmise prin poştã, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data de expediere, evidenţiatã prin ştampila poştei, sã nu depãşeascã data-limitã de depunere aferentã sesiunii de finanţare.
    (7) Pe plic trebuie înscrise în mod obligatoriu urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completã a expeditorului;
    b) titlul: "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului";
    c) menţiunea "Participare prin modalitate indirectã";
    d) sesiunea de depunere.
    (8) Documentaţia conţinând ştersãturi, ilizibilã, incompletã sau neconformã cu realitatea atrage nevalidarea instalatorului.
    ART. 21
    Validarea instalatorului
    (1) Validarea instalatorului constã în analiza şi evaluarea cererii de înscriere, a cererii de finanţare şi a documentaţiei anexate depuse de cãtre acesta.
    (2) În vederea validãrii instalatorului înscris, prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii, la propunerea directorului Direcţiei proiecte, se numeşte Comisia de validare, constituitã din personal din cadrul Autoritãţii.
    (3) Comisia de validare verificã, pe baza documentelor prezentate, îndeplinirea de cãtre instalator a condiţiilor prevãzute la art. 19 şi art. 20 alin. (3), completând fişa de evaluare a eligibilitãţii, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 6.
    (4) În baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul director al Autoritãţii valideazã instalatorul sau respinge cererea de înscriere a acestuia, în termen de 15 zile de la data închiderii sesiunii de finanţare.
    (5) Instalatorul care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 19 şi art. 20 alin. (3) este validat sã participe la Program.
    (6) Lista instalatorilor validaţi şi suma acordatã fiecãruia se publicã pe site-ul Autoritãţii în termen de 3 zile lucrãtoare de la data închiderii perioadei de validare.
    ART. 22
    Suma acordatã instalatorului
    (1) Un instalator nu poate solicita pentru proiectul propus, sub sancţiunea nulitãţii cererii de finanţare, mai mult decât suma prevãzutã la art. 18 alin. (2).
    (2) În condiţiile în care suma totalã solicitatã prin proiectele propuse de cãtre instalatorii validaţi depãşeşte suma prevãzutã la art. 18 alin. (2), Comitetul director al Autoritãţii va proceda, în termenul prevãzut la art. 21 alin. (4), la distribuirea acesteia între instalatorii validaţi, prin aplicarea unui coeficient de proporţionalitate obţinut din raportul dintre suma prevãzutã la art. 18 alin. (2) şi suma solicitatã de cãtre fiecare instalator validat.
    ART. 23
    Perfectarea şi acordarea finanţãrii
    (1) Contractul-cadru pentru finanţare nerambursabilã încheiat între Autoritate şi instalatorul validat este prevãzut în anexa nr. 7.
    (2) Contractul pentru finanţare este valabil pânã la data de 12 decembrie a fiecãrui an, inclusiv.
    (3) Autoritatea şi instalatorul stabilesc planificarea temporalã a implementãrii proiectului aprobat şi acordarea finanţãrii.
    (4) Finanţarea este utilizatã numai dupã îndeplinirea tuturor condiţiilor de intrare în vigoare a contractului pentru finanţare prevãzute în cuprinsul sãu şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.
    (5) Autoritatea nu acordã plãţi în avans, nu efectueazã plãţi pe baza facturilor proforme emise de cãtre instalatori, nu efectueazã plãţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza convenţiilor/înţelegerilor încheiate între instalatori şi beneficiari.
    (6) Finanţarea acordatã de Autoritate se scade de cãtre instalatorul validat din valoarea cheltuielilor eligibile care urmeazã a fi încasatã de la beneficiar.
    (7) În factura de achiziţie şi instalare a sistemului va fi evidenţiat preţul de comercializare şi instalare a acestuia şi, distinct, se va face menţiunea "Suma de ................. lei se suportã de cãtre Administraţia Fondului pentru mediu, prin Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului". În cuprinsul facturii, sub rubrica "Total de platã" se înscrie textul "Diferenţa de platã beneficiar" şi se menţioneazã suma rãmasã de achitat de cãtre beneficiar.
    (8) Decontarea sumei cãtre instalatorul validat se face în baza contractului pentru finanţare şi a cererii de tragere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8.
    (9) Decontarea sumei cãtre instalatorul validat se face lunar sau trimestrial, prin virament în contul de trezorerie al acestuia, pe baza cererii de tragere prevãzute la alin. (8), care se depune la Autoritate, la care se anexeazã:
    a) lista beneficiarilor şi a sistemelor instalate aferente, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal al instalatorului validat, care conţine datele de identificare a beneficiarilor (persoanã fizicã: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numãrul actului de identitate, domiciliul/reşedinţa, numãrul de telefon; asociaţie de locatari: denumirea şi adresa completã ale asociaţiei, codul de identificare fiscalã, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale preşedintelui asociaţiei, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale persoanei împuternicite; organizaţie neguvernamentalã: denumirea completã, sediul, codul de identificare fiscalã, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale reprezentantului legal, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale persoanei împuternicite) şi datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, variantã, producãtor, an fabricaţie, serie şi numãr de identificare sau codul, seria şi numãrul certificatului de garanţie, seria şi numãrul certificatului de calitate şi conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii în funcţiune);
    b) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionãrii şi instalãrii sistemelor, în copie şi în original (originalul se restituie);
    c) procesele-verbale de recepţie a lucrãrilor de instalare efectuate, semnate şi ştampilate, dupã caz, de beneficiari, în copie şi în original (originalul se restituie).
    (10) Documentele menţionate la art. 17 rãmân spre pãstrare şi arhivare la instalatorul validat.
    (11) Instalatorul validat completeazã lista beneficiarilor cu datele de identificare ale acestora şi datele de identificare ale sistemelor instalate menţionate la alin. (9) şi rãspunde de realitatea datelor înscrise în aceasta; lista se depune la Autoritate, semnatã şi ştampilatã pe fiecare filã de cãtre reprezentantul legal, precum şi în format electronic.
    (12) Autoritatea poate solicita oricând documentele prevãzute la art. 17 pentru verificarea/confruntarea datelor înscrise în lista beneficiarilor şi a sistemelor instalate aferente, prezentatã de cãtre instalatorul validat.
    (13) Ultima cerere de tragere se depune la Autoritate pânã la data de 25 noiembrie a fiecãrui an, inclusiv.
    (14) Pânã la data de 5 decembrie, Autoritatea analizeazã documentele prevãzute la alin. (9) lit. a), iar decontarea sumei cãtre instalatorul validat se face pânã la data de 12 decembrie.
    ART. 24
    Termenul de realizare a proiectului
    (1) Pentru solicitanţii care aplicã prin modalitate indirectã, Programul se desfãşoarã anual, în perioada 5 ianuarie-5 decembrie.
    (2) Pentru instalatorul validat, termenul de realizare a proiectului nu poate depãşi 11 luni, respectiv data de 5 decembrie a fiecãrui an.
    (3) Costurile eligibile ale lucrãrii de instalare neiniţiate sau iniţiate dar nefinalizate la data de 5 decembrie din culpa instalatorului validat sunt suportate în întregime de cãtre acesta, alãturi de costurile eligibile de achiziţie a sistemului, în proporţia în care ar fi fost finanţate de Autoritate.
    ART. 25
    Eligibilitatea proiectului şi a cheltuielilor
    (1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încãlzire cu un sistem nou, care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã sau energie eolianã ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului.
    (2) Sunt considerate cheltuieli eligibile:
    a) costurile privind achiziţia sistemului;
    b) costurile privind instalarea sistemului, inclusiv manopera aferentã;
    c) costurile privind efectuarea verificãrilor, probelor şi încercãrilor, inclusiv manopera aferentã;
    d) costurile privind punerea în funcţiune a sistemului, inclusiv manopera aferentã;
    e) cheltuielile legate de proiectare, antemãsurãtori, expertizã/evaluare tehnicã, energeticã, numai dacã sistemul a fost instalat şi recepţionat, precum şi alte cheltuieli conexe;
    f) taxa pe valoarea adãugatã.
    (3) Nu sunt eligibile:
    a) cheltuielile efectuate anterior încheierii contractului pentru finanţare;
    b) cheltuielile efectuate în regie proprie;
    c) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;
    d) cheltuielile cu orice fel de amendã sau cheltuielile de judecatã generate de lucrãrile de instalare a sistemului;
    e) comisioanele bancare, dobânzile, penalitãţile şi alte cheltuieli similare;
    f) cheltuielile pentru asigurarea utilitãţilor necesare funcţionãrii sistemelor: apã, energie electricã etc.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 26
    Publicarea informaţiilor relevante privind programul (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legãturã cu Programul se publicã pe site-ul Autoritãţii, www.afm.ro, la secţiunea "Informaţii privind Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului".
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formã de comunicate de presã din partea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    ART. 27
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţãrii care a participat la Programul prin modalitate directã este obligat sã inscripţioneze sistemul cu sintagma "FINANŢAT DIN FONDUL PENTRU MEDIU".
    (2) Orice demers publicitar efectuat de cãtre instalatorul validat cu privire la proiectul propus, în orice formã şi în orice mediu, trebuie sã specifice cã acesta este realizat în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, derulat de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.
    ART. 28
    Anexele la ghidul de finanţare
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentul ghid de finanţare.


    ANEXA 1
    la ghidul de finanţare

    Nr. de înregistrare ...../......... Nr. de înregistrare ...../........
    (în cazul asociaţiilor de locatari (la instalator)
    şi ONG-urilor)

                      CERERE DE ÎNSCRIERE A SOLICITANTULUI

    Subsemnatul, .........................., posesor al actului de identitate tip........ seria....... nr. ............, eliberat de ........................... la data de .................., C.N.P. ..............................., domiciliat în localitatea ....................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/ sectorul ..........., telefon ................, fax ................, e-mail ....................., în calitate de proprietar/concesionar/locatar al imobilului/unitãţii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ...........................................,
    solicit,
    Asociaţia de locatari/ONG: ............................, cu sediul în localitatea .........................., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., telefon ..................., fax .................., e-mail ........................., C.I.F. ...................., cont deschis la .............................., în calitate de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului/unitãţii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ..................................., reprezentatã de ................................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit, posesor al actului de identitate tip .................. seria ...... nr. ................, eliberat de ........................ la data de ...................., C.N.P. ........................, domiciliat în localitatea ....................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., telefon ....................., fax ..............., e-mail ..................., care se identificã şi prin documentul de atestare a calitãţii invocate: ........................................, solicitã înscrierea în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului la Societatea Comercialã ...................................... şi eliberarea notei de acceptare de cãtre aceasta, în calitate de instalator validat, în vederea achiziţionãrii şi instalãrii unui sistem de încãlzire tip: ......................; model/variantã: .......................; producãtor: ............................................; având urmãtoarele caracteristici tehnice: ..................................... şi compus din:....................................................................... .
    Subsemnatul, .............................., în calitate de solicitant,
    sau
    Subsemnatul, .............................., reprezentant legal/împuternicit al solicitantului ...........................................,
    am luat cunoştinţã de prevederile Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului.
    Declar pe propria rãspundere cã, din momentul eliberãrii notei de acceptare, voi depune toate diligenţele necesare îndeplinirii în timp util a condiţiilor cerute pentru achiziţionarea şi instalarea sistemului de încãlzire, inclusiv consultarea instalatorului validat în ceea ce priveşte soluţia tehnicã optimã care se poate adopta în cadrul proiectului de instalare propus.
    Declar pe propria rãspundere cã nu m-am înscris/asociaţia sau organizaţia pe care o reprezint nu s-a înscris la un alt instalator validat, în vederea achiziţionãrii şi instalãrii unui sistem de încãlzire pe/în acelaşi/aceeaşi condominiu/imobil/unitate imobiliarã individualã.

         Data Solicitant,
     .............. ..........................................
                                  L.S. (în cazul asociaţiilor de locatari
                                             sau ONG-urilor)

    Observaţii:
    1. Cererea de înscriere a solicitantului se depune la instalatorul validat, în original, înregistratã, semnatã şi ştampilatã, dupã caz.
    2. În baza celor menţionate în cererea de înscriere a solicitantului, instalatorul validat elibereazã în aceeaşi zi nota de acceptare.


    ANEXA 2
    la ghidul de finanţare

    Datele de identificare a instalatorului validat
    .............................................
    Nr. de înregistrare .............../..................................
          (se completeazã la eliberarea notei de acceptare solicitantului)

                                     NOTĂ DE ACCEPTARE

    I. Înscrierea şi accesul la Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului a solicitantului
    Prin prezenta, confirmãm înscrierea şi accesul la Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului a solicitantului:
    a) domnul/doamna .................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ...... seria ....... nr. .............., eliberat de ................................. la data de ....................., C.N.P................................, domiciliat/domiciliatã în localitatea ....................................., str. ....................... nr. ......., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., telefon ..................., fax ..............., e-mail ......................., în calitate de proprietar/concesionar/locatar al imobilului/unitãţii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ....................................,
    b) asociaţia de locatari/ONG: ......................................, cu sediul în localitatea ........................, str. .................. nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, telefon .............., fax .............., e-mail ................., C.I.F. .................., cont deschis la ......................., în calitate de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului/unitãţii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ......................................, reprezentatã de ................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit, posesor al actului de identitate tip ....... seria ....... nr. ............., eliberat de ...................... la data de ....................., C.N.P. ..............................., domiciliat în localitatea .................................., str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon ................., fax ..................., e-mail ........................., care se identificã şi prin documentul de atestare a calitãţii invocate: ....................................................................................
    II. Condiţii de garantare a achiziţionãrii şi instalãrii sistemului
    Prin prezenta, garantãm solicitantului prevãzut la pct. I lit. a)/b) achiziţionarea sistemului de încãlzire tip: ....................; model/variantã: .......................; producãtor: ...................; caracteristici tehnice: ...........................; compus din: .........................., şi instalarea acestuia la adresa propusã, numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    - a prezentat documentele obligatorii;
    - locaţia şi amplasamentul propuse de cãtre solicitant permit instalarea sistemului;
    - a achitat contribuţia proprie.
    III. Declaraţia pe propria rãspundere a solicitantului
    Subsemnatul, ................................................, în calitate de solicitant/reprezentant legal/împuternicit al solicitantului .................................., am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi declar pe propria rãspundere cã nu m-am înscris sau asociaţia/organizaţia pe care o reprezint nu s-a înscris la un alt instalator validat, în vederea achiziţionãrii şi instalãrii unui sistem pe/în acelaşi/aceeaşi condominiu, imobil sau unitate imobiliarã individualã. Declar cã datele înscrise în prezenta notã de acceptare sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine şi am fost informat cu privire la condiţiile de garantare a achiziţionãrii şi instalãrii sistemului de încãlzire.

       Semnãtura autorizatã a reprezentantului
              instalatorului validat Solicitant,
       ..................................... .............................
                      L.S. L.S. (în cazul asociaţiilor de
                                                     locatari sau ONG-urilor)

    IV. Îndeplinirea condiţiilor de cãtre solicitant
    Confirmãm prezentarea integralã a documentelor obligatorii.
    Data ......................

    Semnãtura autorizatã a reprezentantului instalatorului validat
            ...........................
                      L.S.

    Confirmãm cã locaţia şi amplasamentul propuse de cãtre solicitant permit instalarea sistemului.
    Data .......................

    Semnãtura autorizatã a reprezentantului instalatorului validat
             ...........................
                       L.S.

    Confirmãm achitarea contribuţiei proprii în valoare de ................ lei, drept care a fost emis solicitantului documentul fiscal tip ....... seria .... nr. .................... .
    Data....................

                                                      Am primit documentul
            Semnãtura autorizatã a fiscal indicat mai sus.
      reprezentantului instalatorului validat Solicitant,
      ....................................... .............................
                    L.S. L.S. (în cazul asociaţiilor de
                                                       locatari sau ONG-urilor)

    V. Menţiuni:
    ............................................................................
    ............................................................................

           Semnãtura autorizatã a Am luat cunoştinţã de menţiuni.
     reprezentantului instalatorului validat Solicitant,
       .................................. ..............................
                    L.S. L.S. (în cazul asociaţiilor de
                                                       locatari sau ONG-urilor)

    Observaţie:
    Nota de acceptare se elibereazã solicitantului la înscriere, se pãstreazã de cãtre acesta şi este utilizatã în relaţia cu instalatorul validat.
    La finalizarea lucrãrilor de instalare a sistemului, nota de acceptare este predatã instalatorului validat, care o ataşeazã la dosarul beneficiarului.


    ANEXA 3
    la ghidul de finanţare

       Datele de identificare
          a instalatorului Nr. de înregistrare la Administraţia
    .................................. Fondului pentru Mediu ....../.......
    Nr. de înregistrare ...../........

                     CERERE DE ÎNSCRIERE A INSTALATORULUI

    Denumirea solicitantului (instalatorului) ..................................................................
    Forma juridicã de organizare ...............................................................................
    Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........./........./................., C.I.F....................., cont nr. ............................, deschis la Trezoreria .....................................
    Adresa sediului social:
    str. ................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., localitatea ......................, judeţul/sectorul ......................................., telefon .................., fax ....................., e-mail ..................
    Reprezentant legal/împuternicit, .............................., posesor al B.I./C.I./paşaportului seria ....... nr. .............., eliberat/eliberatã de..................................., CNP ..............................., domiciliat în ...................................
    Solicitãm înscrierea în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului.
    Subsemnatul, ......................, în calitate de reprezentant legal al ................................., declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
    a) societatea comercialã are obiectul de activitate principal/secundar "............................", cod CAEN ................................;
    b) societatea comercialã nu este insolvabilã, în stare de reorganizare judiciarã sau faliment, în încetare de plãţi ori în stare de insolvenţã, nu are suspendate activitãţile economice şi nu se aflã în situaţii similare;
    c) societatea comercialã nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la lit. a), precum şi pentru orice altã situaţie similarã;
    d) societatea comercialã nu are obligaţii exigibile de platã la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
    e) societatea comercialã nu sponsorizeazã activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
    f) societatea comercialã vinde şi instaleazã sisteme de încãlzire care corespund reglementãrilor de punere pe piaţã;
    g) societatea comercialã îşi asumã întreaga responsabilitate pentru soluţiile tehnice adoptate;
    h) societatea comercialã acordã garanţie şi asigurã lucrãri de service atât sistemului instalat, cât şi lucrãrilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel puţin ......... ani de la data instalãrii;
    i) societatea comercialã poate instala sisteme de încãlzire care utilizeazã energie solarã/energie geotermalã/energie eolianã/alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, în urmãtoarele zone: ........................................................................;
    j) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integralã a sumei primite ca finanţare nerambursabilã în cadrul Programului menţionat mai sus, dacã aceasta a fost acordatã.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea societãţii pe care o reprezint.

    Persoanã de contact ............................
    Telefon ........................................
    În calitate de .................................

    Prin semnãtura şi ştampila sa, solicitantul confirmã cã a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii.

    Reprezentant legal/împuternicit,
    Numele şi prenumele ............................
    Funcţia ........................................
    Semnãtura ......................................
    Data ...........................................
    L.S.

    Decizia Comitetului director al Administraţiei Fondului pentru Mediu ..................... (VALIDAT/RESPINS)
    Preşedinte,
    Numele şi prenumele ............................
    Semnãtura ......................................
    Data ...........................................


    ANEXA 4
    la ghidul de finanţare

    Datele de identificare a instalatorului Nr. de înregistrare la
    ...................................... Administraţia Fondului pentru
    Nr. de înregistrare ....../........... Mediu ........./.............

                                CERERE DE FINANŢARE

    Denumirea solicitantului (instalatorului) ..................................
    Forma juridicã de organizare ...............................................
    Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ......../......../..............., C.I.F. .............................., cont nr. ...................... deschis la Trezoreria ........................................
    Adresa sediului social:
    str. .................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., localitatea .................., judeţul/sectorul ..............., telefon ................., fax ...................., e-mail ..............................
    Reprezentant legal/împuternicit, ........................................, posesor al B.I./C.I./paşaportului seria ....... nr. .................., eliberat/eliberatã de .................., CNP ..............................., domiciliat în ................................................., solicit finanţarea nerambursabilã cu suma de ............ lei a proiectului "Îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme".

    Reprezentant legal/împuternicit,
    Numele şi prenumele ............................
    Funcţia ........................................
    Semnãtura ......................................
    Data ...........................................
    L.S.

    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
    Preşedinte,
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura .......................................
    Director economic,
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura .......................................
    Director Direcţia proiecte,
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura .......................................
    Şef serviciu Direcţia proiecte,
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura .......................................
    Economist/Referent,
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura .......................................


     ANEXA Nr. 5
    la ghidul de finanţare

                                      PROIECT
        privind îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului prin
        înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãlzire cu
               sisteme care utilizeazã energie solarã, energie
               geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme

    A. Datele de identificare a societãţii comerciale (instalatorului):
    1. Denumirea completã a societãţii comerciale .........................................
    2. Numãrul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: ........../........../.................
    3. Codul de înregistrare fiscalã .................................................
    4. Forma juridicã de organizare...................................................
    5. Adresa societãţii comerciale:
    - adresa sediului social: str. ......................... nr. ......., localitatea ................., judeţul/sectorul .................., telefon ...................., fax ................, e-mail ....................., persoana de contact ........................., telefon ........................;
    - adresa sediului operaţional: str. ........................ nr. .........., localitatea ....................., judeţul/sectorul ......................, telefon .................., fax .................., e-mail ................, persoana de contact: ......................, telefon ...................;
    - adresele punctelor de lucru care au legãturã cu implementarea proiectului: str. ........................... nr. ........., localitatea ................................., judeţul/sectorul ................................., telefon ............., fax ................, e-mail .................., persoana de contact: ....................., telefon ..............
    6. Forma de proprietate:
    - forma de proprietate: privatã [] publicã [];
    - procentul: privatã .......... %, publicã .......... %.
    7. Domeniul de activitate al societãţii comerciale (descrierea activitãţilor - principalã şi secundarã):


┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Activitatea principalã │ Cod CAEN │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Activitatea secundarã │ Cod CAEN │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ ... │ │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    8. Cifra de afaceri ..........................
    8.1. Cifra totalã de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacã este cazul, şi estimat pe anul curent):
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul curent .........., valoarea ...................... lei.
    8.2. Cifra de afaceri realizatã pe piaţa româneascã (pe ultimii 3 ani, dacã este cazul, şi estimat pe anul curent):
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul curent .........., valoarea ...................... lei.
    9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piaţa româneascã (pe ultimii 3 ani, dacã este cazul, şi estimat pe anul curent):
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul ....................., valoarea ...................... lei;
    - anul curent .........., valoarea ...................... lei.
    10. Total active/pasive:
    - anul precedent .................. lei;
    - anul curent ........................ lei.
    11. Numãrul şi structura personalului:
    Numãrul total de salariaţi ................., din care:
    - personal direct productiv ...........................................;
    - personal administrativ şi alte departamente ..........................;
    - personal de conducere .................................................;
    - personal care participã la realizarea proiectului ....................
    B. Descrierea activitãţii curente a solicitantului:
    1. Istoric al activitãţii solicitantului ............................................................
    1.1. Descrieţi activitatea de bazã desfãşuratã ......................................................
    1.2. Descrieţi pe scurt activitãţile secundare (auxiliare) desfãşurate ..............................
    2. Produsele/serviciile oferite de solicitant (precizaţi şi aria geograficã în care sunt comercializate/prestate): ....................
    3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activitãţi în cifra de afaceri curentã:
    .............................. %;
    .............................. %.
    4. Autorizaţii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacã este cazul:


┌─────┬────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Data eliberãrii/ │ Instituţia emitentã │
│crt. │ │ expirãrii │ │
├─────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │ │ │
└─────┴────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘    5. Piaţa actualã şi piaţa potenţialã a solicitantului:
    Ce procent din piaţã are firma dumneavoastrã? ...................................................
    Care este piaţa-ţintã? ..........................................................................
    6. Alte informaţii şi/sau documente semnificative pentru funcţionarea afacerii şi realizarea proiectului: ..............................
    C. Prezentarea proiectului şi obiectul finanţãrii:
    1. Titlul proiectului: Îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme.
    2. Descrierea şi localizarea proiectului: [descrieţi tema proiectului cu elementele generale şi particulare, fazele şi etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-ţintã cãrora se adreseazã, sursa de poluare şi eforturile (inclusiv financiare) depuse pânã acum pentru reducerea poluãrii) ..................................................................
    3. Obiectul finanţãrii: susţinerea din Fondul pentru mediu prin modalitate nerambursabilã (în procent de 90% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem) a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, beneficiari fiind persoanele fizice, asociaţiile de locatari şi organizaţiile neguvernamentale.
    4. Obiectivele şi rezultatele estimate la finalizarea proiectului: ....................................
    5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se aşteaptã ca implementarea proiectului sã contribuie la reducerea poluãrii şi/sau a consumului de material lemnos şi combustibili fosili): .........................................................
    6. Durata şi graficul estimativ de realizare a proiectului propus:
    - data anticipatã de început: ziua ....... luna ................ anul ............;
    - data anticipatã de finalizare: ziua ......... luna ................ anul ............ .


┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Luna │ Activitatea propusã în cadrul proiectului (instalarea │
│ │ unui numãr de ........... sisteme de încãlzire noi din │
│ │ sursã regenerabilã) │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 1 │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 2 │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 3 │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 4 │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ... │ │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘    7. Riscuri ce pot apãrea în implementarea proiectului (prezentaţi riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacã este cazul): .................................................................
    D. Valoarea proiectului:
    Suma totalã solicitatã de la Administraţia Fondului pentru Mediu ............................ lei
    (numãrul de sisteme de încãlzire noi ce se estimeazã a se comercializa şi instala în cadrul proiectului x valoarea medie estimatã a sistemului).
    E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: ...................................

          Numele, prenumele şi funcţia Numele, prenumele şi funcţia
     reprezentantului legal/împuternicitului responsabilului de proiect
     ........................................ .........................
         Semnãtura reprezentantului legal/ Semnãtura responsabilului
       împuternicitului şi ştampila firmei de proiect
      ...................................... ...........................


    ANEXA 6
    la ghidul de finanţare

                 FIŞA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂŢII INSTALATORULUI

    Instalator: .................................................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de înscriere: .............
    Suma solicitatã prin cererea de finanţare: ............. lei


┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ CRITERIUL DE ELIGIBILITATE │ÎNDEPLINIREA CRITERIULUI│
│ │ DE ELIGIBILITATE │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┬────┬──────────────┤
│A. ELIGIBILITATEA INSTALATORULUI │ DA │ NU │ COMENTARII │
├────────┬────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.1. │A depus documentaţia în cadrul sesiunii de │ │ │ │
│ │finanţare organizat de Administraţia │ │ │ │
│ │Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevãzute de ghidul de finanţare. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.2. │A depus cererea de înscriere în vederea │ │ │ │
│ │validãrii în Program, în original, semnatã │ │ │ │
│ │şi ştampilatã de reprezentantul legal sau │ │ │ │
│ │împuternicitul acestuia. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1. │Cererea de înscriere conţine declaraţia │ │ │ │
│ │reprezentantului legal al instalatorului, │ │ │ │
│ │potrivit cãreia societatea comercialã: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.1.│- are obiect de activitate principal sau │ │ │ │
│ │secundar corespunzãtor grupei CAEN 432 │ │ │ │
│ │(cod: 4321, 4322 sau 4329); │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.2.│- nu este insolvabilã, în stare de reorga- │ │ │ │
│ │nizare judiciarã sau faliment, în încetare │ │ │ │
│ │de plãţi sau în stare de insolvenţã, nu are │ │ │ │
│ │suspendate activitãţile economice şi nu se │ │ │ │
│ │aflã în situaţii similare; societatea comer-│ │ │ │
│ │cialã nu face obiectul unei proceduri legale│ │ │ │
│ │în justiţie pentru astfel de situaţii; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.3.│- nu are obligaţii exigibile de platã la │ │ │ │
│ │bugetul general consolidat, bugetele locale,│ │ │ │
│ │Fondul pentru mediu; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.4.│- nu sponsorizeazã activitãţi cu efect │ │ │ │
│ │negativ asupra mediului; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.5.│- comercializeazã şi instaleazã, în cadrul │ │ │ │
│ │Programului, sisteme care corespund │ │ │ │
│ │reglementãrilor de punere pe piaţã; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.6.│- îşi asumã responsabilitatea pentru │ │ │ │
│ │soluţiile tehnice adoptate în cadrul │ │ │ │
│ │Programului; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.7.│- acordã garanţie şi asigurã lucrãri de │ │ │ │
│ │service atât sistemului instalat, cât şi │ │ │ │
│ │lucrãrilor de instalare a sistemului, pentru│ │ │ │
│ │un termen de cel puţin 3 ani de la data │ │ │ │
│ │instalãrii în cadrul Programului; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.2.1.8.│- poate instala sisteme de încãlzire care │ │ │ │
│ │utilizeazã energie solarã, energie geoter- │ │ │ │
│ │malã şi energie eolianã sau alte sisteme │ │ │ │
│ │care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii │ │ │ │
│ │aerului, apei şi solului, în anumite zone │ │ │ │
│ │geografice. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.3. │A depus cererea de finanţare, în original, │ │ │ │
│ │semnatã şi ştampilatã de reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau împuternicitul acestuia. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.3.1. │Suma solicitatã prin cererea de finanţare │ │ │ │
│ │respectã prevederile art. 22 alin. (1) din │ │ │ │
│ │ghidul de finanţare. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.4. │A depus, în copie, certificatul de înregis- │ │ │ │
│ │trare la Oficiul Naţional al Registrului │ │ │ │
│ │Comerţului, împreunã cu toate anexele. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.5. │A depus procura notarialã prin care repre- │ │ │ │
│ │zentantul legal al instalatorului împuterni-│ │ │ │
│ │ceşte persoana care îl reprezintã în relaţia│ │ │ │
│ │cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnãrii │ │ │
│ │contractului pentru finanţare, dacã este │ │ │ │
│ │cazul. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.6. │A depus, în original, certificatul consta- │ │ │ │
│ │tator emis de Oficiul Naţional al Registrului │ │ │
│ │Comerţului, valabil la data depunerii │ │ │ │
│ │cererii de înscriere, din care rezultã: │ │ │ │
│ │datele de identificare, capitalul social, │ │ │ │
│ │obiectul principal de activitate şi activi- │ │ │ │
│ │tãţile secundare, administratorii, acţio- │ │ │ │
│ │narii/asociaţii, situaţia juridicã. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.7. │A depus, în original, certificatele de │ │ │ │
│ │atestare fiscalã şi certificatul fiscal, │ │ │ │
│ │valabile la data depunerii cererii de │ │ │ │
│ │înscriere, care atestã faptul cã instalatorul │ │ │
│ │nu are datorii la bugetul general consolidat│ │ │ │
│ │şi la bugetele locale. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.8. │A depus, în original, certificatul de cazier│ │ │ │
│ │fiscal, valabil la data depunerii cererii de│ │ │ │
│ │înscriere. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.9. │A depus, în original, certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind obligaţiile de platã la │ │ │ │
│ │Fondul pentru mediu. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.10. │A depus: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.10.1. │- formularul de raportare contabilã la │ │ │ │
│ │încheierea ultimului exerciţiu financiar, │ │ │ │
│ │vizat de organele teritoriale de specialitate │ │ │
│ │ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, │ │ │ │
│ │însoţit de raportul administratorilor şi al │ │ │ │
│ │comisiei de cenzori sau raportul de audit, │ │ │ │
│ │dupã caz; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│A.10.2. │- formularul de raportare contabilã │ │ │ │
│ │semestrialã, vizat de organele teritoriale │ │ │ │
│ │de specialitate ale Ministerului Economiei │ │ │ │
│ │şi Finanţelor, însoţit de ultima balanţã de │ │ │ │
│ │verificare lunarã, aferentã anului în curs. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│A.11. │A depus proiectul, în original, semnat şi │ │ │ │
│ │ştampilat de reprezentantul legal sau │ │ │ │
│ │împuternicitul acestuia. │ │ │ │
├────────┴────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│B. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI │ │ │ │
├────────┬────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│B.1. │Proiectul prevede înlocuirea sau completarea│ │ │ │
│ │sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme │ │ │ │
│ │noi care utilizeazã energie solarã, energie │ │ │ │
│ │geotermalã şi energie eolianã sau alte │ │ │ │
│ │sisteme care conduc la îmbunãtãţirea │ │ │ │
│ │calitãţii aerului, apei şi solului, înca- │ │ │ │
│ │drându-se în cerinţele ghidului de finanţare│ │ │ │
└────────┴────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────┘    NOTĂ:
    În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeazã, dupã caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie, dupã caz, comentariile de rigoare.

    Rezultatul evaluãrii instalatorului:
    1. Juridic: acceptat/respins
    Numele şi prenumele evaluatorului: ....................................... Data: ....... Semnãtura: ..........
    2. Economic: acceptat/respins
    Numele şi prenumele evaluatorului: ....................................... Data: ....... Semnãtura: ..........
    3. Tehnic: acceptat/respins
    Numele şi prenumele evaluatorului: ....................................... Data: ....... Semnãtura: ..........

                Comisia de validare propune comitetului director
                     validarea/invalidarea instalatorului.

                      Preşedintele comisiei de validare,
    Numele şi prenumele: ............................ Data: ........ Semnãtura: ............

    Observaţie:
    Respingerea cererii de înscriere a instalatorului în etapa evaluãrii juridice atrage în mod automat invalidarea instalatorului, documentaţia depusã de cãtre acesta nemaifiind evaluatã din punct de vedere economic sau tehnic.


    ANEXA 7
    la ghidul de finanţare

                                    CONTRACT-CADRU
                            pentru finanţare nerambursabilã

                           Nr. ......... din ..............

    Între:
    Pãrţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ......................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentatã legal prin ......................, preşedinte, în calitate de finanţator, denumitã în continuare AFM,
    şi
    Societatea Comercialã ................................, cu sediul în ......................., înregistratã la oficiului registrului comerţului sub nr. ..............., C.I.F. ........................., cont nr. ....................., deschis la Trezoreria ............................, reprezentatã legal prin domnul/doamna ......................................................................, care împuterniceşte pe domnul/doamna ......................................, în calitate de instalator, denumitã în continuare Beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finanţare nerambursabilã, denumit în continuare contract.

    ART. 1
    Obiectul şi valoarea contractului
    1.1. Prin prezentul contract, AFM acordã Beneficiarului o finanţare nerambursabilã, denumitã în continuare finanţare, în vederea susţinerii proiectului intitulat "Îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã ori alte sisteme", denumit în continuare Proiect, din cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului, denumit în continuare Program, conform Deciziei Comitetului director nr. _..... din ..........................., în temeiul art. 21 şi 22 din ghidul de finanţare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.339/2008.
    1.2. Valoarea totalã a prezentului contract, respectiv finanţarea este de ................ lei pentru comercializarea şi instalarea sistemelor de încãlzire noi, care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã şi energie eolianã sau alte sisteme noi care conduc la îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului în cadrul Programului.
    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi şi este valabil pânã la data de 12 decembrie ......... inclusiv.
    ART. 3
    Modalitatea de finanţare
    3.1. Finanţarea se face în tranşe lunare/trimestriale, în perioada prevãzutã la art. 2 şi în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilã prevãzut în anexa la prezentul contract.
    3.2. Finanţarea se realizeazã prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe mãsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ............................, deschis la ....................... de cãtre Beneficiar, pe bazã de cerere de tragere însoţitã în mod obligatoriu de documentele prevãzute la art. 23 alin. (9) din ghidul de finanţare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.339/2008, în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentã sunt complete şi corect întocmite.
    3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul Beneficiarului se face în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere. Ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 25 noiembrie .............. .
    3.4. Suma neutilizatã de cãtre Beneficiar la data de 5 decembrie ............ se considerã anulatã şi rãmâne la dispoziţia AFM.
    3.5. Orice platã excedentarã efectuatã de cãtre AFM constituie platã necuvenitã, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmãrii de primire a notificãrii din partea AFM.
    ART. 4
    Obligaţiile pãrţilor
    4.1. Beneficiarul se obligã:
    a) sã utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordatã;
    b) sã asigure executarea Proiectului cu diligenţa necesarã şi eficienţã, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
    c) sã fie singurul rãspunzãtor în faţa AFM pentru implementarea Proiectului;
    d) sã asigure înregistrarea în evidenţa contabilã a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementãrilor contabile în vigoare;
    e) sã plãteascã toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale şi în termenele prevãzute de acestea;
    f) sã permitã reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentele Proiectului pentru inspectarea activitãţilor ce se realizeazã din finanţarea acordatã şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, a altor documente relevante în legãturã cu derularea Proiectului;
    g) sã nu sponsorizeze activitãţi cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadã de valabilitate a prezentului contract;
    h) sã informeze AFM şi sã prezinte documentele corespunzãtoare în cazul în care survin modificãri cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentãrii cererii de finanţare ori pe parcursul derulãrii prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificãri;
    i) sã informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciarã ori faliment, executare silitã sau oricãrei alte proceduri similare;
    j) în îndeplinirea prezentului contract, sã nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    k) sã furnizeze, în maximum 5 zile lucrãtoare de la notificarea AFM, orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
    l) sã specifice, în cazul oricãrui demers publicitar efectuat în legãturã cu Proiectul, în orice formã şi în orice mediu, cã acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu;
    m) sã comercializeze şi sã instaleze sisteme de încãlzire care corespund reglementãrilor de punere pe piaţã;
    n) sã acorde garanţie şi sã asigure lucrãri de service atât sistemului instalat, cât şi lucrãrilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel puţin 3 ani de la data instalãrii;
    o) sã punã la dispoziţia solicitanţilor toate informaţiile privind caracteristicile tehnice şi modul de funcţionare a sistemelor comercializate şi instalate;
    p) sã punã la dispoziţia solicitanţilor o linie telefonicã accesibilã sau de tip info-line la care aceştia pot obţine informaţii cu privire la Proiect;
    q) sã justifice în scris solicitantului motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notã de acceptare sau, dacã i-a eliberat notã de acceptare, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a comercializa şi instala sistemul de încãlzire;
    r) sã cearã solicitantului, dacã este cazul, sã deţinã avize, acorduri, autorizaţii şi alte documente necesare executãrii lucrãrilor de instalare a sistemelor de încãlzire şi sã se asigure de existenţa şi valabilitatea acestora.
    4.2. AFM se obligã:
    a) sã asigure finanţarea Proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli;
    b) sã punã la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
    ART. 5
    Rãspunderea contractualã
    5.1. Nerespectarea de cãtre Beneficiar a oricãreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpã.
    5.2. Constituie caz de culpã şi urmãtoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în legãturã cu Proiectul, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
    b) împotriva Beneficiarului a fost demaratã procedura de reorganizare judiciarã ori faliment, executare silitã sau orice altã procedurã asemãnãtoare;
    c) situaţia economico-financiarã a Beneficiarului nu mai asigurã condiţii de realizare a Proiectului.
    5.3. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulãrii prezentului contract, AFM fiind degrevatã în totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru sistemele de încãlzire comercializate, precum şi pentru soluţiile tehnice adoptate în legãturã cu Proiectul.
    5.5. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru efectuarea lucrãrilor de instalare a sistemelor de încãlzire în lipsa acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi a altor documente necesare.
    5.6. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru refuzul de a elibera notã de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa şi instala sistemul de încãlzire solicitantului cãruia i-a fost eliberatã notã de acceptare.
    5.7. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însãrcinat cu implementarea Proiectului.
    5.8. Beneficiarul suportã taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregãtirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activitãţilor aferente.
    5.9. Beneficiarul rãmâne direct rãspunzãtor pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa.
    5.10. Orice caz de culpã şi orice disfuncţionalitate apãrute pe parcursul derulãrii prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de cãtre AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacã deficienţele menţionate nu sunt înlãturate în termen de maximum 15 zile de la data notificãrii, AFM are dreptul de a lua urmãtoarele mãsuri:
    a) sistarea temporarã a utilizãrii finanţãrii, pânã la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivã a finanţãrii şi rezilierea unilateralã a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate cãtre Beneficiar, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã/procedurã civilã.
    ART. 6
    Încetarea contractului
    Prezentul contract înceteazã:
    6.1. de drept:
    a) la data prevãzutã în acesta;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea mãsurã încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrarã AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţã de apariţia unor astfel de circumstanţe;
    6.2. la iniţiativa Beneficiarului, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilitãţii obiective a acestuia de a realiza Proiectul;
    6.3. prin reziliere, la iniţiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiilor contractuale asumate de cãtre Beneficiar; în acest caz, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasã din finanţare, la care se adaugã foloase nerealizate la nivelul ratei dobânzii Bãncii Naţionale a României; în situaţia în care încetarea prezentului contract intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    ART. 7
    Forţa majorã şi cazul fortuit
    7.1. Prin forţã majorã şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit dupã încheierea prezentului contract şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    7.2. Partea care invocã forţa majorã are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã notifice cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) sã transmitã, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţã majorã, certificatul de forţã majorã emis de autoritatea competentã;
    c) sã comunice data încetãrii în termen de 5 zile de la încetare;
    d) sã ia orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
    7.3. Dacã nu se procedeazã la anunţare, în condiţiile şi termenele prevãzute, partea care o invocã va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin lipsa notificãrii.
    7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    7.5. Forţa majorã, comunicatã şi doveditã în condiţiile pct. 7.2, exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
    7.6. Dacã forţa majorã şi/sau consecinţele acesteia dureazã sau se estimeazã ca va/vor dura mai mult de 3 luni, pãrţile se obligã sã negocieze cu bunã-credinţã în vederea identificãrii soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, farã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    7.7. Prevederile de mai sus se aplicã şi în caz fortuit.
    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.
    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilã nu este posibilã, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente în a cãror razã teritorialã îşi are sediul AFM.
    ART. 10
    Dispoziţii finale
    10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM sã publice date privind rezultatele implementãrii Proiectului.
    10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la urmãtoarele adrese:
    Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, sectorul 6;
    Pentru Beneficiar: .......................................
    În cazul în care Beneficiarul doreşte sã fie notificat la o altã adresã sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicatã în scris la AFM.
    Notificãrile fãcute Beneficiarului la adresa menţionatã în cuprinsul prezentului alineat sau la o altã adresã, comunicatã ulterior, se considerã a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    Sub condiţia ca acestea sã fie confirmate ulterior, notificãrile se pot transmite şi prin fax la urmãtoarele numerele telefonice:
    - pentru AFM: .............:
    - pentru Beneficiar: ................. .
    10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit <>art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procurã, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    10.5. Anexa, pe care Beneficiarul declarã cã o cunoaşte şi o acceptã, face parte integrantã din prezentul contract.
    10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul pãrţilor, prin act adiţional.
    10.7. Prin excepţie de la pct. 10.6, nu este necesarã întocmirea unui act adiţional pentru modificãrile din coloana nr. 4 "Data programatã" şi coloana nr. 5 "Suma" din anexa la prezentul contract, dacã acestea nu implicã şi modificarea duratei de realizare a Proiectului sau modificarea valorii totale a Proiectului.
    10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere şi/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puţin douã zile înaintea momentului la care se doreşte ca aceastã modificare sã intre în vigoare.
    10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ...................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridicã egalã, dintre care 3 exemplare pentru AFM şi un exemplar pentru Beneficiar.

     Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar,
                Preşedinte, Societatea Comercialã
       ............................... .............................
              Director economic, Prin reprezentant legal/împuternicit
        .............................. .............................
              Director proiecte,
         .............................
              Consilier juridic,
         .............................


    ANEXĂ
    la Contractul pentru finanţare nerambursabilã nr. ....../.............                                     GRAFIC
                           de finanţare nerambursabilã
┌────┬─────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Eşalonarea finanţãrii│ Sold la │ Acordãri │ Sold la │ │
│crt.├──────────┬──────────┤începutul├────────────┬────────┤sfârşitul│ Obser- │
│ │ Anul │ Luna │perioadei│ Data │ Suma │perioadei│ vaţii │
│ │ │ │ │ programatã │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┘

     Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar,
                Preşedinte, Societatea Comercialã
       ............................... .............................
              Director economic, Prin reprezentant legal/împuternicit
        .............................. .............................
              Director proiecte,
         .............................
              Consilier juridic,
         .............................

                  Întocmit
           Referent de specialitate,
     .......................................
       (numai exemplarele care rãmân la AFM)
    ANEXA 8
    la ghidul de finanţare


    Datele de identificare a instalatorului validat Nr. de înregistrare la
    ........................................... Administraţia Fondului
    Nr. de înregistrare ........./............. pentru Mediu ....../.....

                                 CERERE DE TRAGERE

    Denumirea solicitantului (instalator validat) ........................................
    Forma juridicã de organizare .........................................................

    Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........................, C.I.F. ......................, cont nr. .........................., deschis la Trezoreria .................................. .
    Adresa sediului social:
    str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ......................., judeţul/sectorul ..............., telefon ..................., fax ...................., e-mail ......................
    Reprezentant legal/împuternicit .............................., posesor al B.I./C.I./paşaportului seria ..... nr. ........., eliberat/eliberatã de .................., CNP ............................, domiciliat în .................................., în baza Contractului pentru finanţare nerambursabilã nr. ....../..............., vã rog sã aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de ............... lei din finanţarea nerambursabilã contractatã.
    Prezenta cerere este însoţitã de:
    a) lista beneficiarilor şi a sistemelor instalate aferente, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal al instalatorului validat, care conţine datele de identificare a beneficiarilor (persoanã fizicã: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numãrul actului de identitate, domiciliul/reşedinţa, numãrul de telefon; asociaţie de locatari: denumirea şi adresa completã ale asociaţiei, codul de identificare fiscalã, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale preşedintelui asociaţiei, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale persoanei împuternicite; organizaţie neguvernamentalã: denumirea completã, sediul, codul de identificare fiscalã, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale reprezentantului legal, numele, prenumele şi numãrul de telefon ale persoanei împuternicite) şi datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, variantã, producãtor, an fabricaţie, serie şi numãr de identificare sau cod, seria şi numãrul certificatului de garanţie, seria şi numãrul certificatului de calitate şi conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii în funcţiune);
    b) lista prevãzutã la lit. a), în format electronic;
    c) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionãrii şi instalãrii sistemelor, în copie şi în original;
    d) procesele-verbale de recepţie a lucrãrilor de instalare efectuate, semnate şi ştampilate, dupã caz, de beneficiari, în copie şi în original.
    Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere, în lista persoanelor fizice beneficiare şi a sistemelor de încãlzire instalate, inclusiv documentele financiare şi procesele-verbale de recepţie a lucrãrilor. Garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

    Reprezentant legal/împuternicit,
    Numele şi prenumele ........................................
    Funcţia ....................................................
    Semnãtura ..................................................
    Data .......................................................
    L.S.


    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:

    Preşedinte,
    Numele şi prenumele .......................................
    Semnãtura .................................................

    Director economic,
    Numele şi prenumele .......................................
    Semnãtura .................................................

    Director Direcţia proiecte,
    Numele şi prenumele .......................................
    Semnãtura .................................................

    Şef serviciu (Direcţia proiecte),
    Numele şi prenumele .......................................
    Semnãtura .................................................

    Economist/Referent,
    Numele şi prenumele .......................................
    Semnãtura .................................................


    ANEXA 9
    la ghidul de finanţare

                 CONTRACT-CADRU PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                      Nr. ........ din .................

    Între:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentatã legal prin ............., - preşedinte, în calitate de finanţator, denumitã în continuare AFM,
    şi
    ......................................, cu sediul în ..........................., înregistratã la oficiul registrului comerţului ............... sub nr. ..............., C.I.F. ..................., cont nr. ........................, deschis la ............................, reprezentatã legal prin ...................... - ......................, în calitate de beneficiar, denumitã în continuare Beneficiar,
    a intervenit urmãtorul contract:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. AFM acordã beneficiarului o finanţare nerambursabilã, denumitã în continuare finanţare, în valoare de ... lei, reprezentând ...% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ..., denumit în continuare Proiect, conform Hotãrârii Comitetul de avizare nr. ... din ............................... .
    2. Valoarea totalã a cheltuielilor eligibile este de .............. lei.
    3. În toate cazurile, finanţarea se limiteazã doar la valoarea totalã a cheltuielilor eligibile.
    4. Cheltuielile Proiectului sunt considerate eligibile dacã sunt îndeplinite urmãtoarele criterii generale:
    a) sunt necesare pentru realizarea Proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzãtor, respectiv utilizarea eficientã a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
    b) sunt realizate dupã semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;
    c) sunt efectiv realizate, înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.
    5. Orice platã excedentarã efectuatã de cãtre AFM constituie platã necuvenitã, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmãrii de primire a notificãrii din partea AFM.
    6. Finanţarea acordatã Beneficiarului din Fondul pentru mediu prin prezentul contract constituie ajutor de stat şi este acordatã în baza Hotãrârii Comitetului de avizare nr. ...din ...../ Dispoziţiei preşedintelui AFM nr. ... din ... pentru aprobarea "Proiectului ...".
    Beneficiarul acceptã finanţarea şi se angajeazã sã desfãşoare Proiectul pe propria rãspundere.
    ART. 2
    Destinaţia finanţãrii
    1. Finanţarea este acordatã pentru realizarea Proiectului, Beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţãrii
    1. Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi şi îşi înceteazã valabilitatea în 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor de la data depunerii la AFM a Raportului de finalizare.
    2. Durata de realizare a Proiectului este de ... luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract.
    3. Suma neutilizatã la finalul execuţiei Proiectului se considerã anulatã şi finanţarea se diminueazã în mod corespunzãtor.
    ART. 4
    Modalitatea de platã
    1. Utilizarea finanţãrii de cãtre Beneficiar se poate face numai dupã îndeplinirea de cãtre acesta a tuturor condiţiilor prevãzute în prezentul contract, inclusiv constituirea în favoarea AFM a garanţiei prevãzute la art. 5.
    2. Beneficiarul va utiliza finanţarea în mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilã prevãzut în anexa nr. 2.
    3. Debitarea contului AFM se face în termen de 15 zile de la data întocmirii Notei de control.
    4. Utilizarea se efectueazã prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe mãsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ... deschis de cãtre Beneficiar la ..., numai pe bazã de cerere de tragere, conform modelului prevãzut în anexa nr. .....*1), însoţitã de documentele justificative prevãzute în anexa nr. ........*2), în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentã sunt complete şi corect întocmite.
-------
    *1) Cererea de tragere corespunde modelelor prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu, astfel cã anexa va fi adaptatã în funcţie de beneficiarul finanţãrii.
    *2) Documentele justificative sunt prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu, astfel cã anexa va fi adaptatã în funcţie de beneficiarul finanţãrii.

    5. Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţe de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.
    6. Valoarea acordatã Beneficiarului se calculeazã prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecãrei trageri, a procentului aprobat.
    ART. 5
    Garantarea finanţãrii
    1. Toate obligaţiile Beneficiarului rezultate din prezentul contract, precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea finanţãrii în cazul nerespectãrii clauzelor acestuia, a dobânzilor, a dobânzilor penalizatoare, a cheltuielilor de judecatã, inclusiv a celor de executare silitã, şi a altor cheltuieli, dupã caz, sunt garantate cu bilet la ordin, în alb, cu clauza "fãrã protest", emis de cãtre Beneficiar şi avalizat de cãtre administratori/acţionari/asociaţi sau bancã.
    2. Biletul la ordin se depune la AFM în original, înainte de efectuarea oricãrei trageri din finanţare.
    ART. 6
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul se obligã:
    1. sã foloseascã finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordatã;
    2. sã asigure contribuţia proprie pentru realizarea Proiectului;
    3. sã reînnoiascã, la cererea AFM, biletul la ordin prevãzut la art. 5 pe perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare;
    4. sã asigure executarea Proiectului cu diligenţa necesarã şi eficienţã, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. sã respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrãri din finanţarea acordatã din Fondul pentru mediu;
    6. sã furnizeze AFM documentaţia privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv contractele, pânã la data depunerii cererii de tragere din finanţare;
    7. sã fie singurul rãspunzãtor în faţa AFM pentru implementarea Proiectului;
    8. sã asigure înregistrarea în evidenţa contabilã a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementãrilor contabile în vigoare;
    9. sã furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi sã transmitã AFM orice altã informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de cãtre aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    10. sã plãteascã toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale; în acest sens va depune la fiecare tragere certificat de atestare fiscalã şi, trimestrial, certificat fiscal;
    11. sã introducã în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza acestui contract, sã le inscripţioneze cu sintagma "Finanţat din fondul pentru mediu", sã le utilizeze şi sã le conserve cu diligenţele unui bun proprietar şi sã nu le înstrãineze timp de 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor de la data finalizãrii Proiectului;
    12. sã nu vândã, sã nu cesioneze, sã nu închirieze sau sã nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de Proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egalã cu cele existente;
    13. sã întocmeascã şi sã remitã AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea de cãtre AFM a ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitãţilor;
    14. sã întocmeascã şi sã remitã AFM din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare de 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor, un raport referitor la derularea activitãţii ulterior finalizãrii Proiectului;
    15. sã permitã reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul Proiectului pentru inspectarea activitãţilor ce se realizeazã din finanţarea acordatã şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, legate de Proiect;
    16. sã permitã personalului AFM sã controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele Proiectului, prin monitorizare continuã timp de 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor, pe baza rapoartelor bianuale transmise de cãtre Beneficiar;
    17. sã nu sponsorizeze/sã nu finanţeze activitãţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;
    18. sã notifice AFM şi sã prezinte documentele corespunzãtoare în termen de 7 zile de la apariţia urmãtoarelor evenimente:
    a) modificãri cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentãrii cererii de finanţare sau pe parcursul derulãrii prezentului contract;
    b) în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciarã sau faliment, executare silitã sau oricãrei alte proceduri asemãnãtoare;
    c) orice intenţie de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social;
    19. sã suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregãtirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activitãţilor aferente;
    20. sã notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilã pe care o primeşte pânã la încetarea prezentului contract de finanţare.
    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM se obligã:
    1. sã asigure finanţarea Proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;
    2. sã urmãreascã îndeplinirea etapelor prevãzute în prezentul contract;
    3. sã verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacã tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;
    4. sã punã la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare;
    5. sã întocmeascã Nota de control în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere.
    ART. 8
    Cazuri de culpã
    1. Nerespectarea de cãtre Beneficiar a oricãreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpã.
    2. Constituie caz de culpã şi urmãtoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevãzutã în contract sau furnizeazã rapoarte ce nu reprezintã realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legãturã cu Proiectul, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demaratã procedura de reorganizare judiciarã sau faliment, executare silitã sau orice altã procedurã asemãnãtoare;
    d) situaţia economico-financiarã a Beneficiarului nu mai asigurã condiţii de realizarea a Proiectului.
    3. AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpã şi în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlãturate în maximum 30 de zile de la data notificãrii, AFM are dreptul sã ia urmãtoarele mãsuri, fãrã întârziere şi fãrã nicio altã formalitate prealabilã:
    a) sistarea temporarã a utilizãrii finanţãrii pânã la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivã şi rezilierea unilateralã, fãrã nici o altã formalitate prealabilã, a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate cãtre Beneficiar, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã.
    ART. 9
    Încetarea contractului
    1. Prezentul contract înceteazã de drept:
    a) la data prevãzutã în acesta;
    b) în cazul imposibilitãţii obiective a Beneficiarului de a realiza Proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii prezentului contract şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa mãsurã încât îndeplinirea contractului ar fi contrarã instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţã de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    2. Prezentul contract înceteazã prin reziliere, la iniţiativa AFM, în urmãtoarele condiţii:
    a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
    b) Beneficiarul este în procedura de reorganizare judiciarã sau faliment, executare silitã sau orice altã procedurã asemãnãtoare
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpã prevãzute la art. 8 pct. 2.
    3. În caz de reziliere, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasã din finanţare, la care se adaugã dobânda perceputã de AFM pentru finanţãrile rambursabile, calculatã începând cu prima tragere şi în procentul valabil la acea datã.
    4. Sumele datorate de cãtre Beneficiar în baza pct. 3 vor fi recuperate inclusiv prin executarea garanţiei constituite în favoarea AFM.
    5. Beneficiarul rãmâne direct rãspunzãtor pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorãri de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    6. În cazul în care încetarea prezentului contract intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    ART. 10
    Forţa majorã şi cazul fortuit
    1. Prin forţã majorã şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit dupã încheierea prezentului contract şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocã forţa majorã are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã o notifice celeilalte pãrţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) sã transmitã, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţã majorã, certificatul de forţã majorã emis de autoritatea competentã;
    c) sã comunice data încetãrii în termen de 5 zile de la încetare;
    d) sã ia orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
    3. Dacã nu se procedeazã la anunţare, în condiţiile şi termenele prevãzute, partea care o invocã va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin lipsa notificãrii.
    4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    5. Forţa majorã, comunicatã şi doveditã în condiţiile art. 10 pct. 2, exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
    6. Daca forţa majorã şi/sau consecinţele acesteia dureazã sau se estimeazã cã va/vor dura mai mult de 3 luni, pãrţile se obligã sã negocieze cu bunã-credinţã în vederea identificãrii soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, farã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea prezentului contract.
    Prevederile de mai sus se aplicã şi în caz fortuit.
    ART. 11
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulãrii Proiectului, AFM fiind degrevatã integral de orice responsabilitate.
    2. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însãrcinat cu implementarea Proiectului.
    3. În nicio circumstanţã şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasã la rãspundere şi obligatã la plata de daune-interese pe durata desfaşurãrii Proiectului şi ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despãgubire sau plãţi suplimentare.
    4. În cazul în care realizarea Proiectului genereazã costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    5. Prezentul contract în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilã Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluatã de succesorii sãi în drepturi, cu aprobarea prealabilã a AFM.
    6. Beneficiarul va adopta o conduitã adecvatã prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dã naştere sau este posibil sã dea naştere unui astfel de conflict.
    7. AFM şi Beneficiarul se angajeazã sã pãstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autoritãţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe pãrţi numai cu acordul pãrţilor prezentului contract.
    8. Drepturile de proprietate intelectualã rezultate în urma implementãrii Proiectului, precum şi alte documente legate de Proiect vor rãmâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi dupã cum considerã necesar informaţia cuprinsã în rapoartele Proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    9. Beneficiarul are obligaţia de a despãgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricãror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultã din încãlcarea unor drepturi de proprietate intelectualã (brevete de invenţie, mãrci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitãţile necesare implementãrii Proiectului, şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice naturã, aferente violãrii dreptului de proprietate intelectualã.
    10. Beneficiarul este de acord ca AFM sã publice date privind rezultatele implementãrii Proiectului.
    11. Beneficiarul se obligã ca, în orice notã, raport, material publicat, conferinţe şi seminarii cu privire la Proiect, sã specifice cã acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    12. În cazul modificãrii/revocãrii schemei de finanţare/deciziei de minimis, în baza cãreia s-a incheiat prezentul contract, şi al obligãrii Beneficiarului la rambursarea finanţãrii acordate (dacã este cazul), acesta este singurul rãspunzãtor şi va proceda imediat la restituirea finanţãrii, în condiţiile legislaţiei în vigoare cu privire la rambursarea ajutorului de stat. În aceastã situaţie AFM nu poate fi obligatã, sub nicio formã, la plata de dauneinterese.
    13. Neexercitarea de cãtre AFM a oricãrui drept prevãzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, pânã la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţã de aceasta.
    14. În situaţia rectificãrii bugetului de venituri şi cheltuieli anual al AFM, finanţarea se diminueazã/sisteazã temporar, cu posibilitatea de prelungire a duratei prezentului contract/înceteazã.
    15. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificãri ale legislaţiei aplicabile, pãrţile au obligaţia sã depunã toate diligenţele, conform noilor reglementãri, astfel încât sã nu se abatã de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    ART. 12
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilã nu este posibilã, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecãtoreşti de drept comun în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul AFM.
    ART. 13
    Notificãri
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la urmãtoarele adrese:
    Pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    Pentru Beneficiar: ...
    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte sã fie notificat la o altã adresã sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicatã în scris la AFM.
    3. Notificãrile fãcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se considerã a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificãrile se pot transmite şi pe fax, la numãrul ... pentru AFM şi numãrul ... pentru Beneficiar, cu condiţia sã fie confirmate ulterior.
    ART. 14
    Amendamente
    1. Prezentul contract şi anexele la acesta pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul parţilor, consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a prezentului contract va fi adresatã AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte sã opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de cãtre Beneficiar.
    3. Prin excepţie de la pct. 1, nu este necesarã întocmirea unui act adiţional pentru modificãrile din coloana nr. 1 din anexa nr. 2 ("Data depunerii cererii de tragere"), dacã acestea nu implicã şi modificarea duratei de realizare a Proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.
    4. Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevãzute la pct. 3 se transmite cu cel puţin douã zile înaintea momentului la care se doreşte ca aceastã modificare sã intre în vigoare.
    ART. 15
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit <>art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procurã, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat la cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    3. Anexele ..., pe care Beneficiarul declarã cã le cunoaşte şi le acceptã, fac parte integrantã din prezentul contract.
    4. Prezentul contract s-a semnat la data de ... la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridicã egalã, din care 3 exemplare pentru AFM şi un exemplar pentru Beneficiar.

    Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar,
               Preşedinte, ......................
    ................................... ......................
           Director economic, Prin reprezentant legal/împuternicit
    ................................... ......................
           Director proiecte,
    ...................................
           Consilier juridic,
    ...................................


    ANEXA 1
    la Contractul pentru finanţare
    nerambursabilã nr. .../...               CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar,
               Preşedinte, ......................
    ................................... ......................
           Director economic, Prin reprezentant legal/împuternicit
    ................................... ......................
           Director proiecte,
    ...................................
           Consilier juridic,
    ...................................

                Întocmit
         Referent de specialitate,
    ......................................
     (numai exemplarele care rãmân la AFM)
    ANEXA 2
    la Contractul pentru finanţare
    nerambursabilã nr. ......./...........                      GRAFICUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

┌──────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Nr. │ Data depunerii cererii de tragere │ Suma │
│ crt. │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ ... │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│TOTAL:│ x │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

    Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar,
               Preşedinte, ......................
    ................................... ......................
           Director economic, Prin reprezentant legal/împuternicit
    ................................... ......................
           Director proiecte,
    ...................................
           Consilier juridic,
    ...................................

                Întocmit
        Referent de specialitate,
     .................................
    (numai exemplarele care rãmân la AFM)
                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016