Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GHID DE FINANTARE din 17 iunie 2011 a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANTARE din 17 iunie 2011  a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor    Twitter Facebook
Cautare document

GHID DE FINANTARE din 17 iunie 2011 a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 4 iulie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Rolul Ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul şi obiectivele Programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţãrii, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) condiţiile şi termenele de depunere, analizã, evaluare şi selectare, avizare şi aprobare, finanţare şi implementare a proiectului propus.
    ART. 2
    Obiectul, scopul şi obiectivele Programului
    (1) Obiectul Programului îl reprezintã finanţarea nerambursabilã din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizeazã împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor.
    (2) Scopul Programului îl constituie îmbunãtãţirea calitãţii mediului prin extinderea suprafeţei împãdurite la nivel naţional, ameliorarea progresivã a capacitãţii de producţie a terenurilor degradate, menţinerea biodiversitãţii şi dezvoltarea continuã a funcţiilor ecologice şi sociale ale pãdurilor.
    (3) Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
    a) îmbunãtãţirea calitãţii aerului;
    b) refacerea şi îmbunãtãţirea calitãţii solului;
    c) refacerea echilibrului hidrologic;
    d) asigurarea permanenţei şi stabilitãţii biodiversitãţii;
    e) combaterea schimbãrilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea deşertificãrii;
    f) protecţia solului, diminuarea intensitãţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea progresivã a capacitãţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
    g) asigurarea standardelor de sãnãtate a populaţiei şi protecţia colectivitãţilor umane împotriva factorilor dãunãtori, naturali şi antropici;
    h) îmbunãtãţirea aspectului peisagistic.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    Programul se finanţeazã de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevãzute cu aceastã destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 4
    Definiţii
    În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) beneficiar - persoana juridicã eligibilã, al cãrei proiect a fost aprobat în vederea finanţãrii şi care a încheiat contract de finanţare cu Autoritatea;
    c) cerere de finanţare - document completat conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 şi depus în cadrul sesiunii de depunere de cãtre solicitant, în vederea obţinerii finanţãrii din Fondul pentru mediu;
    d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresatã în scris Autoritãţii, în baza cãreia se face decontarea eşalonatã a lucrãrilor;
    e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de cãtre beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrãri necesare implementãrii proiectului şi care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 26, sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrãrii lor în categoriile de cheltuieli eligibile;
    f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de cãtre beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrãri necesare implementãrii proiectului şi care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiţia prevãzutã la lit. e);
    g) contribuţie proprie - parte a cheltuielilor eligibile necesare implementãrii proiectului nefinanţatã din Fondul pentru mediu, susţinutã de cãtre beneficiar din surse financiare proprii;
    h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de cãtre solicitant pentru obţinerea finanţãrii;
    i) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cãrora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizãrii şi aprobãrii finanţãrii;
    j) dosar de finanţare - cererea de finanţare definitã la lit. c), însoţitã de întreaga documentaţie care trebuie depusã de cãtre solicitant în vederea analizãrii, selectãrii, avizãrii şi aprobãrii de cãtre Autoritate;
    k) dosar de decontare - cererea de tragere definitã la lit. d), însoţitã în mod obligatoriu de documentele justificative a cãror listã este prevãzutã în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare;
    l) finanţare nerambursabilã - modalitate de susţinere financiarã a proiectului, caracterizatã prin decontarea de cãtre Autoritate a cheltuielilor eligibile realizate de cãtre beneficiar cu achiziţia serviciilor, produselor sau lucrãrilor, conform art. 26;
    m) sesiune de depunere - perioadã de timp determinatã, etapã a sesiunii de finanţare, pe parcursul cãreia se poate depune la registratura Autoritãţii dosarul de finanţare al solicitantului;
    n) solicitant - persoana juridicã care a depus dosar de finanţare la sediul Autoritãţii;
    o) stare de masiv - definitã conform pct. 44 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    p) teren degradat - definit conform pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, constituit în perimetru de ameliorare potrivit Legii nr. 100/2010 privind împãdurirea terenurilor degradate.
    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevãzute la art. 3.
    (2) Prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii, se aprobã:
    a) sesiunea de depunere;
    b) suma alocatã sesiunii de finanţare;
    c) suma maximã alocatã pe proiect.
    (3) Dispoziţia preşedintelui prevãzutã la alin. (2) se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de depunere.
    (4) Componenţa comisiei de analizã şi selectare a proiectelor, denumitã în continuare Comisia, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobã prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    ART. 6
    Etapele premergãtoare sesiunii de finanţare
    Etapele premergãtoare sesiunii de finanţare sunt urmãtoarele:
    a) întocmirea fişei perimetrului de ameliorare, conform prevederilor legale;
    b) întocmirea studiului de fezabilitate de cãtre persoane fizice şi juridice care efectueazã proiectarea şi/sau executã lucrãri de îmbunãtãţiri funciare din domeniul silvic, atestate de Comisia de atestare formatã din specialişti, numitã în condiţiile legii;
    c) depunerea studiului de fezabilitate, al cãrui conţinut-cadru este prevãzut în anexa nr. 2, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în raza cãruia se aflã terenul degradat, pentru analiza şi avizarea acestuia în comisia tehnico-economicã;
    d) documentaţia tehnico-economicã necesarã realizãrii lucrãrilor de împãdurire a terenurilor degradate se elaboreazã şi se aprobã în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice;
    e) întocmirea dosarului de finanţare de cãtre solicitant, în conformitate cu prevederile art. 27.
    ART. 7
    Etapele sesiunii de finanţare
    Etapele sesiunii de finanţare sunt urmãtoarele:
    a) publicarea ghidului şi a dispoziţiei prevãzute la art. 5 alin. (2) pe pagina de internet a Autoritãţii;
    b) depunerea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii solicitantului/proiectului;
    d) analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentaţiei tehnico-economice;
    e) avizarea proiectelor selectate;
    f) transmiterea scrisorilor de respingere a finanţãrii;
    g) soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;
    h) aprobarea finanţãrii proiectelor avizate;
    i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţãrii;
    j) semnarea contractelor.
    ART. 8
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
    (2) Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, o singurã cerere de finanţare pentru mai multe perimetre de ameliorare.
    (3) Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autoritãţii, într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea completã şi adresa sa completã;
    b) titlul programului: "Program de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor";
    c) titlul proiectului;
    d) sesiunea de depunere.
    (4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigurã confirmarea primirii, cu condiţia ca data înregistrãrii la Autoritate sã nu depãşeascã data-limitã a sesiunii de depunere.
    (5) Cererea de finanţare se completeazã prin tehnoredactare computerizatã. Nu se acceptã cereri de finanţare cu ştersãturi sau completãri fãcute manual.
    (6) Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentatã în art. 27 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie sã fie legate, numerotate şi opisate. Documentele prezentate în copii simple se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre personalul Autoritãţii, anterior semnãrii contractului de finanţare.
    (7) Lipsa unui document aferent cererii de finanţare, prezentarea acestuia sub o altã formã decât cea solicitatã sau ieşirea acestuia din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determinã respingerea dosarului de finanţare.
    (8) Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare referitoare la dosarul de finanţare, dacã se constatã necesitatea furnizãrii lor.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrãtoare de la solicitare, documentele şi informaţiile solicitate.
    (10) Neprezentarea documentului/informaţiei solicitate în termenul prevãzut sau prezentarea sub o altã formã decât cea solicitatã ori ieşirea sa din perioada de valabilitate determinã respingerea dosarului de finanţare.
    ART. 9
    Analiza şi selectarea
    (1) Dupã închiderea sesiunii de depunere, Comisia procedeazã la:
    a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;
    b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
    c) analiza conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii solicitantului/proiectului, pe baza Grilei pentru analiza conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii solicitantului, prevãzutã în anexa nr. 3;
    d) analiza tehnicã a proiectelor propuse spre finanţare, pe baza Grilei pentru analiza tehnicã, prevãzutã în anexa nr. 4.
    (2) Sunt selectate proiectele care, în urma analizei prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d), obţin un punctaj de minimum 71 de puncte inclusiv. Acestea se includ într-un centralizator, în ordinea descrescãtoare a punctajului obţinut, cu indicarea urmãtoarelor: valoarea eligibilã a proiectului, suma propusã spre finanţare şi procentul pe care îl reprezintã din valoarea eligibilã. Proiectele respinse în urma analizei conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii, precum şi cele care nu întrunesc un punctaj de minimum 71 de puncte inclusiv se includ într-un alt centralizator, în ordinea descrescãtoare a punctajului obţinut. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de cãtre 2 sau mai mulţi solicitanţi, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autoritãţii.
    (3) Centralizatorul cuprinzând proiectele selectate şi propuse spre aprobare în limita sumei alocate sesiunii, precum şi centralizatorul cuprinzând proiectele neselectate se înainteazã Comitetului director al Autoritãţii.
    ART. 10
    Avizarea proiectelor
    (1) Comitetul director al Autoritãţii avizeazã proiectele selectate de Comisie şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.
    (2) Comitetul director al Autoritãţii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizãrii proiectelor.
    ART. 11
    Aprobarea finanţãrii proiectelor
    (1) Comitetul de avizare adoptã prin vot hotãrârea privind aprobarea/respingerea finanţãrii proiectelor.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei şi/sau Comitetului director al Autoritãţii orice document relevant, în vederea fundamentãrii şi adoptãrii hotãrârii.
    ART. 12
    Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare
    (1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face pentru fiecare solicitant, prin transmiterea cãtre acesta a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţãrii.
    (2) Scrisoarea de aprobare a finanţãrii se transmite solicitantului prin poştã, cu confirmare de primire, şi cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) proiectul, suma aprobatã în vederea finanţãrii şi cheltuielile eligibile;
    b) documentele care trebuie prezentate de cãtre solicitant, în vederea perfectãrii contractului pentru finanţare cu Autoritatea.
    (3) Scrisoarea de respingere a finanţãrii, care cuprinde motivul neselectãrii, se transmite solicitantului prin poştã, cu confirmare de primire.
    (4) Data confirmãrii de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finanţãrii se considerã ca fiind data recepţionãrii acesteia de cãtre beneficiar.
    ART. 13
    Contestaţiile
    (1) Decizia Comitetului director/Comitetului de avizare poate fi contestatã în termen de 5 zile de la data recepţionãrii scrisorii de respingere.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizeazã motivele respingerii şi înainteazã Comitetului director propunerea de aprobare/respingere a contestaţiei.
    (3) În vederea soluţionãrii contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei/Comitetului director/Comitetului de avizare, în mãsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.
    (4) Autoritatea soluţioneazã contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
    ART. 14
    Perfectarea şi acordarea finanţãrii
    (1) Lucrãrile aferente proiectului aprobat spre finanţare, începute înaintea semnãrii contractului de finanţare, sau orice fel de demers (comandã fermã ori contract), precum şi angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrãri devin neeligibile în cadrul finanţãrii din Fondul pentru mediu, cu excepţia cheltuielilor pentru proiectare.
    (2) Reprezentantul legal al beneficiarului se programeazã şi se prezintã la sediul Autoritãţii în vederea semnãrii contractului pentru finanţare, cu urmãtoarele documente:
    a) actul de identitate;
    b) documentul doveditor al deschiderii de cãtre beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilã a proiectelor pentru protecţia mediului;
    c) proiectul tehnic;
    d) documentele solicitate prin scrisoarea de aprobare, dacã este cazul.
    (3) Neprezentarea beneficiarului pentru semnarea contractului pentru finanţare în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a proiectului se considerã renunţare la finanţare.
    (4) Beneficiarul împreunã cu Autoritatea stabilesc planificarea temporalã a implementãrii proiectului şi acordarea finanţãrii, prin întocmirea listei cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevãzutã în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare, precum şi a graficului de finanţare, prevãzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare. Prima cerere de tragere va fi depusã nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare.
    (5) Modelul contractului pentru finanţare este prevãzut în anexa nr. 5. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care este esenţial pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.
    (6) Contractul pentru finanţare se întocmeşte în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    (7) Contractul pentru finanţare intrã în vigoare la data semnãrii acestuia de cãtre pãrţile contractante sau la data prevãzutã în acesta, iar valabilitatea sa se stabileşte pentru fiecare proiect în parte.
    (8) Durata de realizare a proiectului, stabilitã în cadrul contractului pentru finanţare, nu poate depãşi 60 de luni. Prin excepţie, în baza unei motivãri, durata de realizare a proiectului poate fi prelungitã cu acordul Comitetului director al Autoritãţii.
    (9) Valoarea totalã a investiţiei, astfel cum rezultã din proiectul tehnic depus la prima tragere, nu poate fi mai mare decât valoarea totalã a investiţiei, aşa cum a fost prezentatã în studiul de fezabilitate (devizul general) şi în cererea de finanţare.
    ART. 15
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Personalul Autoritãţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verificã modul de implementare a Programului de cãtre beneficiarul finanţãrii, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (2) Suma aprobatã nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind sã asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (3) Autoritatea nu acordã plãţi în avans şi finanţeazã cheltuieli eligibile contractate, angajate şi efectuate dupã semnarea contractului pentru finanţare. Prin excepţie, se vor deconta cheltuielile aferente proiectãrii realizate anterior perfectãrii contractului pentru finanţare. Profitul şi TVA-ul evidenţiate în situaţiile de lucrãri nu sunt eligibile.
    (4) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecãrei cereri de tragere beneficiarul este obligat sã depunã la sediul Autoritãţii dovada achitãrii valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioarã, inclusiv dovada achitãrii contribuţiei proprii (dacã este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrãri.
    (5) Beneficiarul este obligat sã facã dovada achitãrii ultimei tranşe din finanţare, inclusiv dovada achitãrii contribuţiei proprii (dacã este cazul), în termen de 30 de zile de la acordare.
    ART. 16
    Documente obligatorii necesare decontãrii
    Beneficiarul finanţãrii depune la sediul Autoritãţii cereri de tragere, însoţite de urmãtoarele documente obligatorii:
    1. contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrãri şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulãrii acestora - în copie, încheiate în conformitate cu reglementãrile în vigoare. Contractele trebuie sã conţinã prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţãrii a garanţiei de bunã execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bunã execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    2. oferta financiarã ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrãri, prezentatã în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    3. declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice;
    4. documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de platã, bilete la ordin, dispoziţii de platã externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitãrii contribuţiei proprii (dacã este cazul);
    5. certificat de atestare fiscalã privind plata taxelor şi impozitelor locale;
    6. certificat de atestare fiscalã privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat;
    7. proces-verbal de recepţie a lucrãrilor de împãdurire a terenurilor degradate, la care trebuie sã participe obligatoriu deţinãtorul terenului, reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare şi reprezentantul unitãţii specializate de execuţie, potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 100/2010;
    8. proces-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, semnat de o comisie numitã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la ultima cerere de tragere;
    9. situaţii de lucrãri întocmite de executantul lucrãrilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigurã asistenţã tehnicã;
    10. factura fiscalã însoţitã de situaţii de lucrãri, cuantificate valoric - în copie, certificatã din punctul de vedere al realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizatã cu "Bun de platã", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;
    11. alte documente relevante.
    ART. 17
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) În cazul în care intervin modificãri ale soluţiei tehnice faţã de proiectul iniţial, este necesar ca aceste modificãri sã fie avizate de inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare şi sã se realizeze prin dispoziţie de şantier, în care vor fi descrise lucrãrile în detaliu. Totodatã, se va anexa un memoriu justificativ care sã evidenţieze necesitatea modificãrilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de cãtre proiectant. Noua soluţie tehnicã se supune aprobãrii Comitetului director al Autoritãţii.
    (2) Dispoziţia de şantier trebuie însoţitã de:
    a) liste de cantitãţi privind renunţãrile, conform notelor de renunţare;
    b) liste de cantitãţi privind suplimentãrile de lucrãri, conform notelor de comandã suplimentare;
    c) devizul-ofertã pentru lucrãrile suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţialã şi procesul-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrãri; în vederea finanţãrii cantitãţilor suplimentare de lucrãri evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul solicitã Autoritãţii, înaintea realizãrii acestora, analiza oportunitãţii finanţãrii.
    (3) La fiecare cerere de tragere, Autoritatea deconteazã suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificãrii documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile de la tragerile anterioare.
    (4) Ulterior verificãrii şi stabilirii conformitãţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autoritãţii efectueazã o vizitã la punctul de lucru unde se implementeazã proiectul şi întocmeşte o notã de control. Beneficiarul este obligat sã prezinte toate documentele solicitate care au legãturã cu proiectul odatã cu efectuarea controlului. Pe baza documentaţiei depuse şi în urma controlului efectuat se întocmeşte o notã de constatare.
    ART. 18
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publicã, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publicã şi realizarea lucrãrilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie publicã, beneficiarul finanţãrii trebuie sã aibã în vedere faptul cã Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate, conform graficului de finanţare.
    ART. 19
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legãturã cu Programul se publicã pe site-ul Autoritãţii, www.afm.ro, la secţiunea "Informaţii privind «Programul de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor»".
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formã de comunicate de presã din partea Ministerului Mediului şi Pãdurilor.
    ART. 20
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţãrii este obligat sã instaleze în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, un panou de informare inscripţionat cu sintagma "Programul de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu", menţionându-se:
    a) denumirea beneficiarului;
    b) cuantumul finanţãrii;
    c) termenul de finalizare.
    (2) Panoul prevãzut la alin. (1) va fi menţinut şi întreţinut în bunã stare pe toatã durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    ART. 21
    Pãstrarea documentelor de cãtre Autoritate
    (1) Autoritatea pãstreazã documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusã de cãtre solicitant care a fost aprobatã nu se restituie. Pe bazã de solicitare scrisã, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bazã de solicitare scrisã, Autoritatea poate restitui documentaţia depusã, dacã finanţarea a fost respinsã.

    CAP. II
    Eligibilitatea

    SECŢIUNEA 1
    Eligibilitatea solicitantului

    ART. 22
    Cuantumul finanţãrii
    (1) Finanţarea se acordã în proporţie de pânã la 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect.
    (2) Suma solicitatã nu poate sã depãşeascã suma maximã alocatã unui solicitant, în caz contrar proiectul fiind considerat respins.
    ART. 23
    Categorii de solicitanţi eligibili
    Sunt solicitanţi eligibili în cadrul Programului unitãţile administrativ-teritoriale constituite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au în proprietate/administrare terenuri degradate care pot fi ameliorate prin lucrãri de împãdurire, în vederea protejãrii solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu.
    ART. 24
    Criterii de eligibilitate
    Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii:
    a) acţioneazã în nume propriu şi depune la registratura Autoritãţii un singur dosar de finanţare, pentru unul sau mai multe perimetre, în cadrul sesiunii de depunere;
    b) deţine în proprietate publicã sau privatã ori în administrare, dupã caz, terenul degradat constituit în perimetru de ameliorare; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecãtoreşti, nu face obiectul vreunei revendicãri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã şi nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societãţi comerciale;
    c) a adoptat prin autoritatea deliberativã hotãrârea privind participarea la Program;
    d) are îndeplinite obligaţiile exigibile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetul local şi cãtre Fondul pentru mediu;
    e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiarã;
    f) nu a încãlcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi regimul silvic;
    g) proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanţare;
    h) are desemnat un responsabil de proiect.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Eligibilitatea proiectului

    ART. 25
    Criterii de eligibilitate
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii:
    a) studiul de fezabilitate este elaborat în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii adaptat pentru lucrãri de împãdurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice;
    b) studiul de fezabilitate, al cãrui conţinut-cadru este prevãzut în anexa nr. 2, şi proiectul tehnic, al cãrui conţinut-cadru este prevãzut în anexa nr. 6, sunt realizate de cãtre persoane juridice atestate conform legii;
    c) indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate sunt avizaţi de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Eligibilitatea cheltuielilor proiectului

    ART. 26
    Categorii de cheltuieli eligibile
    Sunt eligibile urmãtoarele categorii de cheltuieli:
    a) curãţarea terenului de vegetaţie ierboasã şi lemnoasã prin tãierea manualã şi/sau mecanicã a vegetaţiei existente;
    b) pregãtirea terenului şi a solului în vederea împãduririi: nivelãri, terasãri, drenaje, desecãri, cleionaje, garnisaje, scarificat, arat, discuit, grãpat;
    c) achiziţionarea puieţilor forestieri din surse autorizate şi în conformitate cu standardele de calitate a puieţilor;
    d) cheltuieli privitoare la înfiinţarea plantaţiei;
    e) lucrãri de prevenire şi combatere a bolilor şi dãunãtorilor, executarea controlului anual al regenerãrilor - inventarierea anualã -, confecţionarea şi amplasarea bornelor pentru controlul anual al culturilor, înfiinţarea de gard viu pentru protecţie, conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerãrilor, lucrãri de irigare a culturilor;
    f) lucrãri pedoameliorative: aplicarea de amendamente şi administrarea îngrãşãmintelor organice şi/sau chimice;
    g) lucrãri silvotehnice specifice de întreţinere a plantaţiei (mobilizarea manualã şi mecanizatã a solului, descopleşirea de specii ierboase şi lemnoase) şi completãri curente prevãzute de Normele tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor şi de împãdurire a terenurilor degradate;
    h) elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice necesare realizãrii investiţiilor, numai pentru solicitanţii ale cãror proiecte au fost aprobate în vederea finanţãrii, în limita a maximum 3% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, exclusiv valoarea cheltuielilor cu elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice şi a cheltuielilor prevãzute la literele j)-l);
    i) taxa pe valoarea adãugatã, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilã, rambursabilã sau compensatã prin orice mijloace;
    j) cheltuieli diverse şi neprevãzute, în limita a maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv valoarea cheltuielilor prevãzute la lit. h), k), l);
    k) cheltuieli pentru organizare de şantier, în limita a maximum 5% în valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv valoarea cheltuielilor prevãzute la lit. h), j), l);
    l) asigurarea pazei plantaţiei înfiinţate pe toatã durata implementãrii proiectului;
    m) împrejmuirea perimetrului de ameliorare şi şanţ de minim sanitar;
    n) asigurarea asistenţei tehnice (persoanã fizicã atestatã pentru lucrãri de îmbunãtãţiri funciare în domeniul silvic, conform legii);
    o) cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea şi întreţinerea panoului de informare.

    CAP. III
    Selecţia solicitantului

    ART. 27
    Dosarul de finanţare
    (1) Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare depus de cãtre solicitant la Autoritate, în cadrul sesiunii de finanţare.
    (2) Documente necesare pentru solicitarea finanţãrii, care însoţesc cererea de finanţare:
    a) hotãrârea consiliului local/judeţean privind participarea la Program, în copie certificatã "conform cu originalul" de cãtre secretarul unitãţii administrativ-teritoriale;
    b) copia certificatului de înregistrare fiscalã;
    c) certificat de atestare fiscalã emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizatã;
    d) certificat de atestare fiscalã emis de direcţia taxe şi impozite locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizatã;
    e) certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Autoritate, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizatã;
    f) fişa perimetrului de ameliorare aprobatã conform prevederilor legale, în copie certificatã "conform cu originalul" de cãtre secretarul unitãţii administrativ-teritoriale, însoţitã de: copia schiţei perimetrului şi declaraţia pe propria rãspundere a reprezentantului legal din care sã rezulte cã terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecãtoreşti, nu face obiectul vreunei revendicãri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã şi cã nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societãţi comerciale;
    g) studiul de fezabilitate, însoţit de avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare.
    (3) Hotãrârea consiliului local/judeţean privind participarea la Program trebuie sã cuprindã:
    a) suprafaţa terenului degradat care urmeazã sã fie împãdurit; se vor preciza suprafaţa conform fişei perimetrului de ameliorare, precum şi suprafaţa determinatã în urma ridicãrii topografice, conţinutã în studiul de fezabilitate;
    b) eventualul acord cu privire la asigurarea şi susţinerea financiarã a contribuţiei proprii, cu menţionarea procentului din cheltuielile eligibile;
    c) desemnarea unui responsabil de proiect;
    d) acordul cu privire la susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile.
    ART. 28
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ghid.

    ANEXA 1


    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                              CERERE DE FINANŢARE
                                   - model -

    Antetul solicitantului ..........................................
    nr. de înregistrare la solicitant ......... din data de .........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ...... din data de ..............

    A. Date generale
    Titlul proiectului ..............................................
    Denumirea solicitantului ........................................
    Forma juridicã de organizare ....................................
    Codul de înregistrare fiscalã ...................................
    Adresa sediului: str. .................. nr. ....................
    Localitatea ....../(municipiu/oraş/comunã-sat)...................
    Judeţul ............, cod poştal ................................
    Telefon (fix/mobil) ...../......, fax ........, e-mail ..........
    Website .........................................................
    Reprezentant legal ....../(numele şi prenumele)..................
    Act de identitate: B.I./C.I. seria .... nr. ......,C.N.P. .......
    Telefon (fix/mobil) ...../......, fax ........, e-mail ..........
    Responsabil de proiect ....../(numele şi prenumele) .............
    Act de identitate: B.I./C.I. seria .... nr. ......, C.N.P. ......
    Telefon (fix/mobil) ...../......, fax ........, e-mail ..........

    B. Finanţare solicitatã
    Solicitantul ........, prin reprezentantul legal ........., solicitã o finanţare nerambursabilã în sumã de ...... lei (în litere: .......), reprezentând ....... % din valoarea totalã eligibilã a proiectului, pe un termen de ....... luni, pentru urmãtoarele perimetre de ameliorare:

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Denumirea perimetrului │Suma aferentã perimetrului│
│ de ameliorare │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1. │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│2. │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Total nr. de perimetre │Total sumã │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────┘    Valoarea totalã a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ...... lei (în litere: ....).
    Contribuţia proprie reprezintã ...... % din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinutã financiar, din surse proprii, în cuantum de ...... lei (în litere: .........).

    C. Declaraţie pe propria rãspundere
    Subsemnatul, ......., având datele de identificare menţionate la lit. A "Date generale", reprezentant legal al solicitantului ........, luând cunoştinţã de prevederile Hotãrârii Consiliului Local/Judeţean ...... privind participarea la Programul de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
    a) am depus dosarul de finanţare în numele unitãţii administrativ-teritoriale, fãrã a mã interpune în beneficiul vreunei alte persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat;
    b) unitatea administrativ-teritorialã are îndeplinite obligaţiile exigibile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat şi bugetul local; terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecãtoreşti, nu face obiectul vreunei revendicãri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã şi nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societãţi comerciale;
    c) unitatea administrativ-teritorialã nu este înregistratã cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã sau care privesc disciplina financiarã;
    d) unitatea administrativ-teritorialã nu a încãlcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi regimul silvic;
    e) unitatea administrativ-teritorialã nu se aflã în stare de insolvenţã, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţã;
    f) unitatea administrativ-teritorialã nu susţine activitãţi cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga duratã a contractului pentru finanţare nu va încuraja şi nu va susţine astfel de activitãţi;
    g) unitatea administrativ-teritorialã va asigura şi va susţine contribuţia proprie, în cazul aprobãrii finanţãrii proiectului, în procentul şi prin modalitatea prevãzute la lit. B "Finanţare solicitatã";
    h) activitãţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul ....... nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    i) nu am pus la dispoziţie pentru implementarea proiectului pajişti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului şi al cãror stadiu de degradare se constatã conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    j) confirm cã suprafaţa perimetrului/perimetrelor de ameliorare care urmeazã sã fie împãdurit/împãdurite este de ...... ha, conform datelor din fişa/fişele perimetrului/perimetrelor de ameliorare, şi de ...... ha, potrivit ridicãrii/ridicãrilor topografice cuprinse în studiul de fezabilitate; prin urmare, suprafaţa perimetrului/perimetrelor de ameliorare care urmeazã a fi împãduritã/împãdurite este de ...... ha, terenul constituit în perimetru/perimetre de ameliorare aflându-se în proprietatea/administrarea ......, conform urmãtoarelor documente doveditoare ......., aflate în pãstrarea ......;
    k) am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor Programul de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.726/2011;
    l) sunt de acord cu faptul cã în timpul procesului de analizã şi selectare poate apãrea ca necesarã completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analizã şi selectare a proiectelor propuse spre finanţare, mã oblig sã le depun în termenul prevãzut în cuprinsul ghidului de finanţare a Programului;
    m) taxa pe valoarea adãugatã aferentã cheltuielilor proiectului [] este/[] nu este recuperabilã, rambursabilã sau compensatã;
    n) finanţarea nerambursabilã solicitatã, în situaţia aprobãrii şi acordãrii, va fi utilizatã în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documentele cuprinse în dosarul de finanţare;
    o) am luat cunoştinţã de faptul cã prezentarea eronatã sau falsã a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integralã a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului ......................

    Subsemnatul, ........, înţelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altã naturã este pedepsitã conform legii, declar cã nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, cã datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmãm cã am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

        Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal
        ...................................................
     Semnãtura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului
     ............................................................
        Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect
     ............................................................
                  Semnãtura responsabilului de proiect
                  ....................................

    ANEXA 2


    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                              CONŢINUTUL - CADRU
           al studiului de fezabilitate pentru proiectele de împãdurire a
                             terenurilor degradate
    CAPITOLUL A
    Memoriu tehnic

    1. Date generale
    1.1. Denumirea investiţiei
    1.2. Amplasamentul investiţiei
    1.3. Ordonatorul principal de credite
    1.4. Autoritatea contractantã
    1.5. Beneficiar
    1.6. Elaborator
    1.7. Perioada de execuţie a lucrãrilor
    2. Informaţii generale privind proiectul
    2.1. Situaţia actualã şi informaţii despre entitatea responsabilã cu implementarea proiectului
    2.1.1. Obiectivul proiectului
    2.1.2. Necesitatea acţiunii
    2.1.3. Finalitatea socialã a proiectului
    2.1.4. Entitatea responsabilã cu implementarea proiectului
    2.2. Descrierea investiţiei
    2.2.1. Concluziile studiului de fezabilitate
    2.2.2. Scenarii propuse
    2.2.3. Analiza comparativã a scenariilor
    2.3. Date tehnice ale investiţiei
    2.3.1. Amplasament
    2.3.2. Statutul juridic al terenului ce urmeazã a fi ocupat de lucrãrile propuse
    2.3.3. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosinţã
    2.3.4. Studii de teren
    2.3.5. Elemente generale privind cadrul natural
    2.3.6. Caracterizarea cadrului natural
    2.3.6.1. Geomorfologia
    2.3.6.2. Geologia
    2.3.6.3. Hidrologia
    2.3.6.4. Clima
    2.3.6.5. Raionarea climaticã
    2.3.6.6. Regimul termic
    2.3.6.7. Precipitaţiile atmosferice
    2.3.6.8. Regimul eolian
    2.3.6.9. Concluzii privind condiţiile climatice
    2.3.6.10. Condiţii pedologice (soluri)
    2.3.6.11. Staţiunile de terenuri degradate
    2.3.7. Soluţia tehnicã
    2.3.7.1. Propuneri de lucrãri
    2.3.7.2. Centralizatorul propunerilor de lucrãri de pregãtire a terenului şi a solului pe unitãţi amenajistice şi formule de împãdurire
    2.3.7.3. Centralizatorul investiţiilor
    2.3.7.4. Necesarul de puieţi
    2.3.8. Situaţia existentã a utilitãţilor şi analiza de consum
    2.3.8.1. Necesarul de utilitãţi pentru varianta propusã
    2.3.8.2. Soluţii tehnice de asigurare cu utilitãţi
    2.3.9. Concluziile evaluãrii impactului asupra mediului
    2.4. Graficul de realizare a investiţiei
    3. Costurile estimative ale investiţiei
    3.1. Valoarea totalã a investiţiei
    3.1.1. Centralizatorul cantitativ şi valoric al lucrãrilor
    3.1.2. Deviz general
    3.1.3. Deviz financiar
    3.1.4. Devize obiect
    3.1.5. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei
    4. Analiza cost-beneficiu
    4.1. Descrierea şi evaluarea efectelor
    4.2. Analiza financiarã
    5. Analiza de risc
    6. Surse de finanţare
    7. Estimãri privind forţa de muncã
    7.1. Numãrul de locuri de muncã create în faza de execuţie
    7.2. Numãrul de locuri de muncã create în faza de operare
    8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    8.1. Valoarea totalã, inclusiv TVA (mii lei)
    8.2. Eşalonarea investiţiei (ani)
    8.3. Durata de realizare (luni)
    8.4. Capacitãţi (în unitãţi fizice şi valorice)
    8.5. Alţi indicatori specifici
    9. Acorduri, avize, autorizaţii şi aprobãri
    10. Anexe
    10.1. Rezultatele analizelor de laborator
    10.2. Investiţiile specifice ale lucrãrilor de împãdurire pe un hectar

    CAPITOLUL B
    Piese desenate
    1. Plan de amplasare în zonã (1:25.000 - 1:5.000)
    2. Planşa unitãţilor staţionale (1:5.000 - 1:2.000)
    3. Planşa formulelor de împãdurire (1:5.000 - 1:2.000)
    4. Documentaţia cadastralã întocmitã în sistem stereografic de proiecţie 1970, recepţionatã de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã în a cãrui razã teritorialã sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 100/2010 privind împãdurirea terenurilor degradate.

    NOTĂ:
    Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate respectã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, fiind adaptat lucrãrilor de împãdurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice.


    ANEXA 3
    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                                  GRILĂ
            pentru analiza conformitãţii administrative şi a
                         eligibilitãţii solicitantului

    Solicitant: ..............................
    Localitatea/Judeţul: ............................

    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: .........
    Suma solicitatã: ........................ (lei)


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Conformitate administrativã şi criterii de eligibilitate │Îndeplinirea criteriului│
│ │ de eligibilitate │
│ ├────┬────┬──────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│ I. Conformitate │ │ │ │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│1. │Dosarul de finanţare a fost depus în cadrul sesiunii de │ │ │ │
│ │depunere organizate de Administraţia Fondului pentru │ │ │ │
│ │Mediu, în condiţiile prevãzute în Ghidul de finanţare │ │ │ │
│ │a Programului. │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2. │Dosarul de finanţare cuprinde: │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.1. │- cererea de finanţare, în original; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.2. │- hotãrârea consiliului local/judeţean privind │ │ │ │
│ │participarea la Programul de îmbunãtãţire a calitãţii │ │ │ │
│ │mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, │ │ │ │
│ │reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a │ │ │ │
│ │pãdurilor, în copie certificatã "conform cu originalul" │ │ │ │
│ │de cãtre secretarul unitãţii administrativ-teritoriale; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.3. │- copia certificatului de înregistrare fiscalã; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.4. │- certificat de atestare fiscalã, emis de organele │ │ │ │
│ │teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, │ │ │ │
│ │în original sau în copie legalizatã; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.5. │- certificat de atestare fiscalã emis de direcţia taxe şi │ │ │ │
│ │impozite locale, valabil la data depunerii cererii de │ │ │ │
│ │finanţare, în original sau în copie legalizatã; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.6. │- certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul │ │ │ │
│ │pentru mediu, valabil la data depunerii cererii de │ │ │ │
│ │finanţare, în original sau în copie legalizatã; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.7. │- fişa perimetrului de ameliorare, în copie certificatã │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" de cãtre ecretarul unitãţii │ │ │ │
│ │administrativ-teritoriale, însoţitã de: copia schiţei │ │ │ │
│ │perimetrului şi declaraţia pe propria rãspundere a │ │ │ │
│ │reprezentantului legal din care sã rezulte cã terenul │ │ │ │
│ │constituit în perimetru de ameliorare este liber de │ │ │ │
│ │sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, │ │ │ │
│ │nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare │ │ │ │
│ │la instanţele judecãtoreşti, nu face obiectul vreunei │ │ │ │
│ │revendicãri potrivit unei legi speciale sau dreptului │ │ │ │
│ │comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru │ │ │ │
│ │cauzã de utilitate publicã şi cã nu este adus ca aport │ │ │ │
│ │la capitalul social al vreunei societãţi comerciale. │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│ II. Eligibilitate │ │ │ │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.8. │Cererea de finanţare corespunde formularului prevãzut în │ │ │ │
│ │anexa nr. 1 la ghidul de finanţare. │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.9. │Cererea de finanţare conţine toate elementele, este │ │ │ │
│ │semnatã de reprezentantul legal şi responsabilul de │ │ │ │
│ │proiect şi poartã stampila solicitantului. │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.10. │Cererea de finanţare este lizibilã, este corect completatã│ │ │ │
│ │nu conţine ştersãturi sau modificãri. │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.11. │Hotãrârea consiliului local/judeţean privind participarea │ │ │ │
│ │la Program cuprinde: │ │ │ │
│ │- suprafaţa terenului agricol degradat care urmeazã sã │ │ │ │
│ │fie împãdurit; │ │ │ │
│ │- suprafaţa terenului, conform fişei perimetrului de │ │ │ │
│ │ameliorare, precum şi suprafaţa determinatã în urma │ │ │ │
│ │ridicãrii topografice conţinutã în studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate; │ │ │ │
│ │- responsabilul de proiect; │ │ │ │
│ │- acordul cu privire la susţinerea tuturor cheltuielilor │ │ │ │
│ │neeligibile. │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│2.12. │Solicitantul nu are obligaţii restante la bugetul de stat,│ │ │ │
│ │bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu. │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────┘


    Concluzii:


┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Juridic: │ Economic: │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘    Rezultatul analizei conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii solicitantului:

    ACCEPTAT/RESPINS*)


┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Juridic: │ Economic: │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

____________
    *) Se va preciza denumirea perimetrului de ameliorare acceptat pentru finanţare.

              Consilier juridic,
         ........................
            (numele şi prenumele)

    Data: ...............................

    Semnãtura: ..........................

    ACCEPTAT/RESPINS
          Referent de specialitate,
          .........................
           (numele şi prenumele)

    Data: ..............................

    Semnãtura: ..........................

       Preşedintele Comisiei de analizã şi selectare,
       ..............................................
                 (numele şi prenumele)

    Data: ....................................

    Semnãtura: ..........................

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeazã, dupã caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. Criteriile prevãzute la pct. 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.12 sunt evaluate de cãtre economist.

    ANEXA 4
    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                                 GRILĂ
                           pentru analiza tehnicã

    Solicitantul: .......................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: .........
    Suma solicitatã: ........................ (lei)
    A.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Criterii de eligibilitate │Îndeplinirea criteriului│
│ │ de eligibilitate │
│ ├────┬────┬──────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────┤
│ 1. │Studiul de fezabilitate se încadreazã în cerinţele │ │ │ │
│ │Ghidului de finanţare a Programuluide îmbunãtãţire a │ │ │ │
│ │calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate,│ │ │ │
│ │reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a │ │ │ │
│ │pãdurilor şi este însoţit de avizul inspectoratului │ │ │ │
│ │teritorial de regim silvic şi de vânãtoare. │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────┘    NOTĂ:
    Neîndeplinirea criteriului prevãzut la pct. 1 conduce la respingerea cererii de finanţare.
    B.


┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│Nr. │ │ Condiţii │ Punctaj│
│crt.│ Criterii de punctaj │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ 1. │Poziţia terenului în funcţie de zona │zonã montanã │ 19 │
│ │geograficã*) ├─────────────────┼────────┤
│ │ │zonã de deal │ 22 │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │zonã de câmpie │ 25 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ 2. │Mãrimea totalã a perimetrelor de ameliorare │1-10 ha │ 16 │
│ │care urmeazã a fi împãdurite ├─────────────────┼────────┤
│ │ │10-50 ha │ 19 │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │50-100 ha │ 22 │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │> 100 ha │ 25 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ 3. │Gradul de degradare a terenului (conform │slab degradat │ 19 │
│ │fişei perimetrului de ameliorare)*) ├─────────────────┼────────┤
│ │ │moderat degradat │ 22 │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │excesiv degradat │ 25 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ 4. │Numãrul de specii utilizate în compoziţie │o specie │ 19 │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │douã specii │ 22 │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │mai mult de douã │ │
│ │ │specii │ 25 │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PUNCTAJ OBŢINUT │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


___________
    *) În cazul în care proiectul se încadreazã la douã sau 3 dintre condiţii, punctajul acordat va reprezenta media ponderatã raportatã la valoarea cheltuielilor.

    Lista cheltuielilor eligibile propuse spre finanţare**)


┌───────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Cheltuieli eligibile**)│ Cantitatea │Valoare/unitate│ Valoarea totalã│
├───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │TOTAL: │
└───────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘


__________
    **) Poate fi prezentatã de cãtre evaluator sub formã de anexã.

    Valoarea totalã a cheltuielilor eligibile: ........................
    Suma propusã spre finanţare ......., reprezentând ...... % din totalul cheltuielilor eligibile

    Concluzii:


┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    Rezultatul evaluãrii proiectului:

    ACCEPTAT/RESPINS*)


┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


__________
    *) Se va preciza denumirea perimetrului de ameliorare acceptat pentru finanţare.

            Referent de specialitate,
            .........................
              (numele şi prenumele)

    Data: ............................
    Semnãtura: .......................

       Preşedintele Comisiei de analizã şi selectare,
       ..............................................
             (numele şi prenumele)

    Data: ..............................
    Semnãtura: .........................

    NOTĂ:
    Pentru a fi selectat în vederea avizãrii şi aprobãrii finanţãrii, proiectul trebuie sã obţinã minimum 71 de puncte inclusiv.


    ANEXA 5


    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                            CONTRACT
                        pentru finanţare
                      Nr. ..... din ........

    Între:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în .....,...... nr. ....., sectorul ....., cod fiscal ..., cont nr. ..... deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentatã legal prin ........ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumitã în continuare AFM,
    şi
    ......., cu sediul în ......., cod fiscal ......, cont nr. ....... deschis la ........, reprezentatã legal prin ....... - ......., în calitate de beneficiar, denumitã în continuare beneficiar,
    a intervenit urmãtorul contract:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordã beneficiarului o finanţare nerambursabilã, denumitã în continuare finanţare, în valoare de ...... lei, reprezentând ......% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ......, denumit în continuare proiect, conform Hotãrârii Comitetului de avizare nr. .... din ........ .
    (2) Valoarea totalã a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de .............. lei.
    (3) În toate cazurile, finanţarea se raporteazã doar la valoarea cheltuielilor eligibile.
    (4) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacã sunt îndeplinite urmãtoarele criterii generale:
    a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzãtor, respectiv utilizarea eficientã a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
    c) sunt realizate dupã semnarea contractului pentru finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;
    d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.
    (5) Orice platã excedentarã efectuatã de cãtre AFM constituie platã necuvenitã, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmãrii de primire a notificãrii din partea AFM.
    (6) Beneficiarul acceptã finanţarea şi se angajeazã sã desfãşoare proiectul pe propria rãspundere.
    ART. 2
    Destinaţia finanţãrii
    Finanţarea este acordatã pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţãrii
    (1) Contractul intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi şi înceteazã la ............... .
    (2) Durata de realizare a proiectului este de ..... (nr. de luni) de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract.
    (3) Suma neutilizatã la finalul execuţiei proiectului se considerã anulatã şi finanţarea se diminueazã în mod corespunzãtor.
    ART. 4
    Modalitatea de platã
    (1) Beneficiarul va utiliza finanţarea în mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare prevãzut în anexa nr. 2.
    (2) Utilizarea se efectueazã prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe mãsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ...... deschis de cãtre beneficiar la ......., numai pe bazã de cerere de tragere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, însoţitã de documentele justificative prevãzute în anexa nr. 4.
    (3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţe de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.
    (4) Valoarea acordatã beneficiarului se calculeazã prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecãrei trageri a procentului aprobat.
    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
    1. sã foloseascã finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordatã;
    2. sã asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
    3. sã asigure executarea proiectului cu diligenţa necesarã şi eficienţã, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    4. sã respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrãri din finanţarea acordatã din Fondul pentru mediu;
    5. sã fie singurul rãspunzãtor în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    6. sã asigure înregistrarea în evidenţa contabilã a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementãrilor contabile în vigoare;
    7. sã furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi sã transmitã AFM orice altã/alte informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract solicitate în mod rezonabil de cãtre aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    8. sã plãteascã toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscalã la fiecare tragere şi, semestrial, certificat fiscal;
    9. sã introducã în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza acestui contract, sã le inscripţioneze cu sintagma "Finanţat din Fondul pentru mediu", sã le utilizeze şi conserve cu diligenţele unui bun proprietar şi sã nu le înstrãineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulãrii proiectului şi timp de ............ luni de la data finalizãrii proiectului;
    10. sã nu vândã, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu legate de proiect în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egalã cu cele existente;
    11. sã permitã reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitãţilor care se realizeazã din finanţarea acordatã şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;
    12. sã permitã personalului AFM sã controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului;
    13. sã nu sponsorizeze/finanţeze activitãţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    14. sã notifice AFM şi sã prezinte documentele corespunzãtoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor evenimente cum ar fi criza financiarã sau insolvenţa, precum şi în orice altã împrejurare similarã;
    15. sã suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregãtirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activitãţilor aferente;
    16. sã notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilã pentru acest proiect pe care o primeşte pânã la încetarea contractului pentru finanţare.
    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are urmãtoarele obligaţii:
    1. sã asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;
    2. sã urmãreascã îndeplinirea etapelor prevãzute în contract;
    3. sã verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacã tot ceea ce a declarat beneficiarul este conform cu realitatea înainte de aprobarea cererii de tragere;
    4. sã punã la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare;
    5. sã analizeze şi sã aprobe, dacã este cazul, modificarea de soluţii propusã de beneficiar în condiţiile stabilite la art. 17 alin. (1) din Ghidul de finanţare a Programului de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin împãdurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor.
    ART. 7
    Cazuri de culpã
    (1) Nerespectarea de cãtre beneficiar a oricãreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpã.
    (2) Constituie caz de culpã şi urmãtoarele fapte ale beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevãzutã în contract sau furnizeazã rapoarte ce nu reprezintã realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legãturã cu proiectul, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
    c) împotriva beneficiarului a fost demaratã procedura de insolvenţã;
    d) situaţia economico-financiarã a beneficiarului nu mai asigurã condiţii de realizare a proiectului.
    (3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpã şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlãturate în maximum 30 de zile de la data notificãrii, AFM are dreptul sã ia urmãtoarele mãsuri, fãrã punerea în întârziere şi fãrã nicio altã formalitate prealabilã:
    a) sistarea temporarã a utilizãrii finanţãrii, pânã la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivã şi rezilierea unilateralã a contractului, cu recuperarea sumelor virate cãtre beneficiar, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã.
    ART. 8
    Încetarea contractului
    (1) Contractul înceteazã de drept:
    a) la data prevãzutã în contract;
    b) în cazul imposibilitãţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa mãsurã, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrarã instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţã de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    (2) Contractul înceteazã prin reziliere, la iniţiativa AFM, în urmãtoarele condiţii:
    a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) beneficiarul este în procedurã de insolvenţã, executare silitã sau oricare altã procedurã asemãnãtoare;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpã prevãzute la art. 7 alin. (2).
    (3) Rezilierea contractului pentru finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţã restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de platã de cãtre beneficiar a finanţãrii primite, sub formã de platã de daune-interese în cuantum egal cu suma trasã din finanţarea nerambursabilã acordatã, la care se adaugã dobânda legalã pentru suma acordatã, la nivelul dobânzii de referinţã a Bãncii Naţionale a României, calculatã de la data plãţii.
    (4) Beneficiarul rãmâne direct rãspunzãtor pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorãri de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    (5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    (6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnãrii contractului, acesta se reziliazã fãrã alte notificãri prealabile.
    ART. 9
    Forţa majorã şi cazul fortuit
    (1) Prin forţa majorã se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit dupã încheierea contractului şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocã forţa majorã are urmãtoarele obligaţii:
    a) de a o notifica celeilalte pãrţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) sã transmitã în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţã majorã certificatul de forţã majorã emis de autoritatea competentã;
    c) sã comunice data încetãrii în termen de 5 zile de la încetare;
    d) de a lua orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
    (3) Dacã nu se procedeazã la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevãzute, partea care invocã forţa majorã va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin lipsa notificãrii.
    (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majorã, comunicatã şi doveditã în condiţiile alin. (2), exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
    (6) Daca forţa majorã şi/sau consecinţele acesteia dureazã sau se estimeazã cã va/vor dura mai mult de 3 luni, pãrţile se obligã sã negocieze cu bunã-credinţã în vederea identificãrii soluţiei cele mai bune:
    a) încetarea contractului, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    (7) Prevederile cuprinse la alin. (2)-(6) se aplicã, în mod corespunzãtor, şi în situaţia cazului fortuit.
    ART. 10
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulãrii proiectului, AFM fiind degrevatã integral de orice responsabilitate.
    (2) Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însãrcinat cu implementarea proiectului.
    (3) În nicio circumstanţã şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasã la rãspundere şi obligatã la plata de daune-interese pe durata desfãşurãrii proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despãgubire sau plãţi suplimentare.
    (4) În cazul în care realizarea proiectului genereazã costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (5) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilã beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluatã de succesorii sãi în drepturi, cu aprobarea prealabilã a AFM.
    (6) Beneficiarul va adopta o conduitã adecvatã prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dã naştere sau este posibil sã dea naştere unui astfel de conflict.
    (7) AFM şi beneficiarul se angajeazã sã pãstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autoritãţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe pãrţi numai cu acordul pãrţilor la prezentul contract.
    (8) Drepturile de proprietate intelectualã rezultate în urma implementãrii proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rãmâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi dupã cum considerã necesar informaţia cuprinsã în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a despãgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricãror reclamaţii şi acţiuni în justiţie care rezultã din încãlcarea unor drepturi de proprietate intelectualã (brevete de invenţie, mãrci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitãţile necesare implementãrii proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli, de orice naturã, aferente violãrii dreptului de proprietate intelectualã.
    (10) Beneficiarul este de acord ca AFM sã publice date privind rezultatele implementãrii proiectului.
    (11) Beneficiarul se obligã ca în orice notã, raport, material publicat, conferinţã şi seminar cu privire la proiect sã specifice cã acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (12) Neexercitarea de cãtre AFM a oricãrui drept prevãzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, pânã la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţã de aceasta.
    (13) În situaţia în care, ca urmare a rectificãrii bugetului de venituri şi cheltuieli anual al AFM, finanţarea se diminueazã/eliminã, contractul poate fi prelungit sau încetat, dupã caz.
    (14) În cazul în care referitor la prezentul contract apar modificãri ale legislaţiei aplicabile, pãrţile au obligaţia sã depunã toate diligenţele, conform noilor reglementãri, astfel încât sã nu se abatã de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    (15) Oferta financiarã ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrãri va fi prezentatã în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii", referitoare la listele cu cantitãţile de lucrãri pe categorii de lucrãri (formularul F3).
    (16) Suma aprobatã nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie sã asigure din surse proprii realizarea integralã a proiectului.
    (17) Beneficiarul este obligat sã depunã factura fiscalã însoţitã de situaţii de lucrãri, cuantificate valoric - în copie, certificatã din punctul de vedere al realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizatã cu "Bun de platã", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.
    (18) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecãrei cereri de tragere beneficiarul este obligat sã depunã la sediul AFM dovada achitãrii valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioarã, inclusiv dovada achitãrii contribuţiei proprii pentru realizarea întregului proiect (dacã este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrãri.
    ART. 11
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilã nu este posibilã, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecãtoreşti de drept comun în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul AFM.
    ART. 12
    Notificãri
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la urmãtoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiar: ................... .
    (2) În cazul în care beneficiarul doreşte sã fie notificat la o altã adresã sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicatã în scris AFM.
    (3) Notificãrile fãcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) se considerã a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    (4) Notificãrile se pot transmite şi pe fax, la numãrul ........ pentru AFM şi numãrul ....... pentru beneficiar, cu condiţia sã fie confirmate ulterior.
    ART. 13
    Amendamente
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul pãrţilor, consemnat într-un act adiţional.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesarã întocmirea unui act adiţional pentru modificãrile aduse coloanei 1 din anexa nr. 2 ("Data depunerii cererii de tragere"), dacã acestea nu implicã şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.
    (3) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevãzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin douã zile înaintea momentului la care se doreşte ca aceastã modificare sã intre în vigoare.
    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    (2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    (3) Anexele .......*1), pe care beneficiarul declarã cã le cunoaşte şi acceptã, fac parte integrantã din prezentul contract.
________
    *1) Se va completa identificând corespunzãtor fiecare anexã sau se va elimina dacã nu sunt anexe.

    (4) Prezentul contract s-a semnat la data de ....... la sediul AFM, în douã exemplare, ambele având valoare juridicã egalã, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru beneficiar.

        AFM BENEFICIAR
     Preşedinte,
     ............

    NOTĂ:
    În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
    - se vor completa toate rubricile rãmase libere;
    - se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelãrile corespunzãtoare;
    - se vor elimina, dacã este cazul, toate variantele înscrise cu barã care nu corespund.


    ANEXA 1
    ───────
la contractul pentru finanţare
──────────────────────────────

    Nr. ......../.........

              CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile pentru │
│perimetrul de ameliorare*) ............. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘         AFM BENEFICIAR
     Preşedinte,
     ...........

________
    *) Vor fi evidenţiate separat cheltuielile eligibile aferente fiecãrui perimetru de ameliorare aprobat.


    ANEXA 2


    ───────
la contractul pentru finanţare
───────────────────────────────

    Nr. .........../.............

                                GRAFICUL DE FINANŢARE

┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Suma │
│crt. │ Data depunerii cererii de tragere │ (lei) │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1. │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2. │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│... │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│TOTAL:│ x │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘          AFM BENEFICIAR
        Preşedinte,
        ............


    ANEXA 3


    ───────
la contractul de finanţare
──────────────────────────

                                   CERERE DE TRAGERE
                                   Nr. ...../......
                                        - model -
    Sediul: ........................................................
    C.I.F. .........................................................
    Cont nr. .............. deschis la Trezoreria ..................
    În baza Contractului pentru finanţare nr. ...... din ...../....../....., vã rugãm sã aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de ......... lei (în litere: ........), din finanţarea nerambursabilã în valoare de ......... lei (în litere: ..................).
    Aceasta sumã va fi utilizatã pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitãţilor desfãşurate în perioada ............................
    Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original şi/sau în copie.
    Situaţia finanţãrii la data prezentei cereri de tragere:


┌────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┐
│ Suma totalã │Suma acordatã│Suma solicitatã│Suma aprobatã│ Suma totalã │Suma rãmasã │
│aprobatã conform│pânã la data │prin prezenta │prin prezenta│ trasã din │de tras din │
│ contractului │ prezentei │ cerere de │ cerere de │ finanţare, │finanţarea │
│pentru finanţare│ cereri de │ tragere │ tragere │inclusiv suma │aprobatã │
│ │ tragere │ │ │aprobatã prin │(col. 1-5) │
│ │ │ │ │prezenta cerere│ │
│ │ │ │ │ de tragere │ │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┘    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar cã am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectã şi completã.

    Reprezentantul legal al beneficiarului
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ...............................................
    Semnãtura .........................................
    L.S.

    Aprobat


    ─────────
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ....................................
    Directorul Direcţiei economice,
    ....................................
    Directorul Direcţiei implementare proiecte,
    ...........................................
    Şeful Serviciului implementare,
    ...........................................
    Referent de specialitate,
    ...........................................

    NOTĂ:
    Coloanele 1, 2 şi 3 se completeazã de cãtre beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 se completeazã de cãtre personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Dupã aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânatã beneficiarului.


    ANEXA 4
    ───────
la contractul pentru finanţare
──────────────────────────────

                LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
     pentru efectuarea decontãrilor şi care însoţesc cererea de tragere

    1. Contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrãri şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulãrii acestora - în copie, încheiate în conformitate cu reglementãrile în vigoare. Contractele trebuie sã conţinã prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţãrii a garanţiei de bunã execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bunã execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    2. Oferta financiarã care a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrãri, prezentatã în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    3. Declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice
    4. Documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de platã, bilete la ordin, dispoziţii de platã externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitãrii contribuţiei proprii (dacã este cazul)
    5. Certificat de atestare fiscalã privind plata taxelor şi impozitelor locale
    6. Certificat de atestare fiscalã privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat
    7. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, semnat de o comisie numitã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la ultima cerere de tragere
    8. Proces-verbal de recepţie a lucrãrilor de împãdurire a terenurilor degradate, întocmit conform legii
    9. Situaţii de lucrãri întocmite de executanţii lucrãrilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigurã asistenţa tehnicã
    10. Factura fiscalã însoţitã de situaţii de lucrãri, cuantificate valoric - în copie, certificatã din punctul de vedere al realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizatã cu "Bun de platã", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice
    11. Alte documente relevante

    NOTĂ:
    Cu excepţia documentelor pentru care se menţioneazã expres prezentarea acestora în original, documentele justificative se depun în copie. La depunerea dosarului de decontare este necesarã prezentarea originalelor documentelor, pentru a fi verificate de cãtre personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. În urma verificãrii, copiile documentelor sunt certificate "conform cu originalul", iar originalele se restituie beneficiarului.


    ANEXA 6
    ───────
la ghidul de finanţare
───────────────────────

                            CONŢINUTUL - CADRU
          al proiectului tehnic pentru proiectele de împãdurire a
                            terenurilor degradate
    Alcãtuire:
    I - Proiectul tehnico-economic
    II - Documentaţie valoricã
    III - Caiet de sarcini
    IV - Documentaţie de licitaţie
    V - Piese desenate
    I. PROIECTUL TEHNICO-ECONOMIC

    CAPITOLUL A
    Memoriu tehnic
    1. Date generale
    1.1. Denumirea investiţiei
    1.2. Proiectant
    1.3. Faza de proiectare
    1.4. Ordonatorul principal de credite
    1.5. Autoritatea contractantã
    1.6. Organizatorul licitaţiei
    1.7. Beneficiar
    1.8. Perioada de execuţie a lucrãrilor
    1.9. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
    1.10. Finanţarea investiţiei
    1.11. Fundamentarea tehnico-economicã a investiţiei
    2. Date tehnice ale studiului
    2.1. Prezentarea proiectului
    2.2. Amplasamentul şi situaţia juridicã a terenului
    2.2.1. Amplasamentul
    2.2.2. Situaţia juridicã a terenului
    2.3. Obiectivele de protejat
    2.4. Elemente privind cadrul natural
    2.4.1. Elemente de geologie şi geomorfologie
    2.4.2. Condiţii pedologice
    2.4.3. Hidrologie
    2.4.4. Condiţii climatice
    2.4.5. Vegetaţia şi fauna din zonã
    2.4.6. Descrierea staţiunilor identificate şi alegerea compoziţiilor de împãdurire
    2.4.7. Descrierea terenului
    2.5. Organizarea de şantier
    2.6. Cãile de acces
    2.7. Sursele de apã, energie electricã, gaze, telefon etc. pentru organizarea de şantier şi definitive
    2.8. Programul de execuţie a lucrãrilor, grafice de lucru, program de recepţie
    2.9. Trasarea lucrãrilor
    2.10. Protejarea lucrãrilor executate şi a materialelor din şantier
    2.11. Mãsurarea lucrãrilor
    2.12. Curãţenia în şantier
    2.13. Serviciile sanitare
    2.14. Relaţiile dintre contractant, consultant şi persoana juridicã achizitoare (investitor)
    3. Soluţii tehnice
    3.1. Descrierea tipului de culturi forestiere propuse
    3.2. Numerotarea unitãţilor de culturã forestierã şi amplasarea bornelor
    3.3. Tehnologii propuse
    3.4. Efecte preconizate
    4. Necesarul de puieţi şi de utilitãţi
    5. Mãsuri de protecţie a muncii
    6. Eşalonarea executãrii lucrãrilor
    7. Bibliografie

    CAPITOLUL B
    Anexe
    1. Scheme de plantare - grafic
    2. Graficul de execuţie a lucrãrilor
    3. Detalii de execuţie
    4. Harta compoziţiilor de împãdurire
    II. DOCUMENTAŢIA VALORICĂ
    1. Date generale
    1.1. Denumirea investiţiei
    1.2. Proiectant
    1.3. Faza de proiectare
    1.4. Ordonatorul principal de credite
    1.5. Autoritatea contractantã
    1.6. Organizatorul licitaţiei
    1.7. Beneficiar
    1.8. Perioada de execuţie a lucrãrilor
    1.9. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
    1.10. Finanţarea investiţiei
    1.11. Fundamentarea tehnico-economicã a investiţiei
    2. Antemãsurãtori
    2.1. Pregãtirea terenului şi solului
    2.2. Instalarea şi întreţinerea culturilor forestiere
    2.3. Irigarea culturilor
    2.4. Instalarea şi întreţinerea gardului viu
    2.5. Organizarea pazei perimetrului
    2.6. Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice
    2.7. Confecţionarea şi instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor
    3. Devize
    3.1. Pregãtirea terenului şi solului
    3.2. Instalarea şi întreţinerea culturilor forestiere
    3.3. Irigarea culturilor
    3.4. Instalarea şi întreţinerea gardului viu
    3.5. Organizarea pazei perimetrului
    3.6. Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice
    3.7. Confecţionarea şi instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor
    3.8. Recapitulaţia devizelor pe obiect
    3.9. Eşalonarea investiţiilor pe ani de execuţie
    4. Consumuri
    4.1. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile
    4.2. Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale
    4.3. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii şi întreţinere
    4.4. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru
    4.5. Lista cuprinzând cantitãţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotãrile
    5. Devize generale
    5.1. Deviz financiar
    5.2. Deviz general
    III. CAIET DE SARCINI
    1. Standarde de referinţã
    2. Scule, dispozitive, utilaje şi mijloace de transport
    3. Executarea lucrãrilor
    4. Terminarea lucrãrilor
    5. Mãsuri de protecţie a muncii
    6. Decontarea lucrãrilor
    IV. DOCUMENTAŢIE DE LICITAŢIE
    Secţiunea: I - Informaţii generale
    II - Fişa de date a achiziţiei
    III - Caiet de sarcini
    IV - Formulare
    V - Contract de execuţie de lucrãri
    V. PIESE DESENATE

    NOTĂ:
    Conţinutul-cadru al proiectului tehnic respectã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, fiind adaptat lucrãrilor de împãdurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice.

                        ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016