Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 3 octombrie 2022  a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 3 octombrie 2022 a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1014 din 19 octombrie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.595 din 3 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 19 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;
    c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.
    (2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice şi vizează dezvoltarea transportului ecologic, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală.
    (3) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;
    b) cantitatea de CO_2 diminuată prin instalarea staţiilor.
    x = Σ^n_i=1 e_i x B/A,
    unde:
    x - indicatorul de performanţă al Programului (kg CO_2). Reprezintă cantitatea de CO_2 evitată, prin parcurgerea unei distanţe de un vehicul electric, în locul unui autovehicul cu combustie internă;
    n - numărul de staţii de încărcare achiziţionate prin Program;
    e_i - energia electrică transferată de o staţie de încărcare (kwh);
    A - consum mediu de energie la 100 km parcurşi (12,7 kwh/100 km);
    B - emisia de CO_2 generată de un autovehicul cu combustie internă (0,130 kg/km).
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, cu rol de gestionare a Programului;
    b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;
    c) beneficiar - solicitantul care a încheiat contract de finanţare cu AFM;
    d) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării, conform anexei nr. 1 la ghid;
    e) contract de finanţare - document-cadru care reglementează acordarea fondurilor între AFM şi beneficiarul finanţării, conform anexei nr. 2 la ghid;
    f) cererea de avans - formular prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanţare;
    g) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare; cererea de decontare constituie anexa nr. 4 la contractul de finanţare;
    h) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;
    i) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului;
    j) contribuţie financiară - valoarea integrală a cheltuielilor necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    k) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
    l) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;
    m) dosar de finanţare - cererea de finanţare însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către AFM;
    n) punct de reîncărcare - interfaţă care este capabilă să încarce cu energie electrică, pe rând, câte un vehicul electric;
    o) sesiune de depunere - perioadă determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia solicitantul se poate înscrie şi transmite la AFM dosarul de finanţare;
    p) sesiune de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care cuprinde activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-j) şi poate include una sau mai multe sesiuni de depunere;
    q) solicitant -
    1. instituţia publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat aşa cum este definită în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau unitatea administrativ-teritorială, astfel cum sunt/este definite/definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti;
    2. localitate care nu este UAT, dar este atestată ca staţiune turistică potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. asociaţie de dezvoltare intercomunitară, astfel cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

    r) staţie de reîncărcare - o unitate formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, care permite încărcarea simultană a vehiculelor electrice în curent alternativ la o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare;
    s) staţie de reîncărcare accesibilă publicului - staţie de reîncărcare care oferă tuturor utilizatorilor un acces permanent şi nediscriminatoriu;
    ş) vehicul electric - autovehicul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puţin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi încărcat extern; un vehicul electric hibrid reîncărcabil din exterior este considerat ca fiind un vehicul electric;
    t) vehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru aşi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă - plug-in;
    ţ) staţiune turistică - localitatea prevăzută în „Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local“ din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) ADI - asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
    b) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţii ale preşedintelui AFM:
    a) deschiderea sesiunii de finanţare;
    b) perioada sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;
    c) suma alocată sesiunii de finanţare din bugetul Fondului pentru mediu.

    (3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a AFM.
    (4) Analiza, evaluarea şi selectarea dosarelor de finanţare, soluţionarea contestaţiilor, precum şi implementarea proiectelor se realizează de către personalul AFM, cu posibilitatea de externalizare a serviciilor de analiză a dosarelor de finanţare, sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

    ART. 6
    Etapele Programului
    (1) Etapele Programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
    b) înscrierea şi transmiterea dosarelor de finanţare;
    c) etapa I: analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1);
    d) publicarea pe pagina de internet a AFM a listei proiectelor respinse, în urma analizei dosarelor de finanţare din etapa I;
    e) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    f) etapa a II-a: analiza eligibilităţii proiectului şi a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (2);
    g) aprobarea proiectelor în vederea finanţării, după parcurgerea etapelor I şi a II-a;
    h) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare din etapa a II-a;
    i) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    j) încheierea contractelor de finanţare;
    k) implementarea proiectului;
    l) monitorizarea proiectului;
    m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuate prin instalarea staţiilor, conform indicatorului calculat.

    (2) Pentru desfăşurarea etapelor Programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) comisia de analiză şi selectare a dosarelor de finanţare transmise de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al AFM;
    b) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi este de:
    a) 20.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 7,3 kW;
    b) 60.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 7,4 kW şi maximum 22 kW.

    (2) Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1, după cum urmează:
    a) instituţie publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat - maximum 400.000 lei;
    b) UAT - municipiul Bucureşti - maximum 10.000.000 lei;
    c) subdiviziune a municipiului Bucureşti - maximum 9.000.000 lei;
    d) UAT - municipiu de rang I - maximum 5.000.000 lei;
    e) UAT - municipiu de rang II - maximum 4.000.000 lei;
    f) UAT - oraş - maximum 2.000.000 lei;
    g) UAT - comună - maximum 1.000.000 lei;
    h) UAT - judeţ - maximum 4.000.000 lei;
    i) UAT atestată staţiune turistică de interes naţional, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare - maximum 3.000.000 lei;
    j) UAT atestată staţiune turistică de interes local, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare - maximum 2.700.000 lei.

    (3) În cazul solicitanţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 2, respectiv localităţi care nu sunt UAT şi sunt atestate staţiuni turistice, finanţarea se poate acorda după cum urmează:
    a) localitate atestată ca staţiune turistică de interes naţional potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare - maximum 3.000.000 lei;
    b) localitate atestată ca staţiune turistică de interes local potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare - maximum 2.700.000 lei.

    (4) Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea aferentă categoriei din care face parte acesta.
    (5) În cazul solicitanţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 3, finanţarea care poate fi acordată este valoarea cumulată a sumelor maxime care pot fi finanţate membrilor pentru care ADI solicită finanţare, conform categoriilor prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (6) La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat sesiunii, aplicaţia informatică nu va mai permite înscrierea solicitanţilor.

    ART. 8
    Tipuri de proiecte finanţate prin Program
    (1) Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare ce îndeplinesc următoarele caracteristici:
    a) sunt formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie;
    b) permit încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în curent alternativ, la o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare;
    c) sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    d) sunt echipate cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule (Type 2), conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;
    e) comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză, în cazul în care are meniu.

    (2) În cadrul unui proiect pot fi finanţate mai multe staţii de reîncărcare, în limita sumelor maxime prevăzute la art. 7 alin. (2).

    ART. 9
    Categorii de solicitanţi eligibili
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului instituţiile publice, unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, localităţile care nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, dar sunt atestate ca staţiuni turistice, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    (2) Pentru solicitarea finanţării potrivit art. 7 alin. (3), cererea de finanţare se depune de către unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a căreia se regăseşte localitatea atestată staţiune turistică.
    (3) Un solicitant unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2) are dreptul să depună o singură cerere de finanţare în cadrul unei sesiuni de finanţare.
    (4) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (3), solicitantului îi poate fi aprobată o singură cerere de finanţare, respectiv prima cerere care întruneşte criteriile de eligibilitate.
    (5) În cadrul aceleiaşi sesiuni de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale în numele cărora ADI depune cerere de finanţare nu au dreptul să depună cerere de finanţare în calitate de solicitant prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1 şi 2.

    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    (1) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1 sau 2 care:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) sunt proprietari, administratori, locatari sau comodatari ai imobilului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    c) nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară;
    d) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
    g) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program.

    (2) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 3 care:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) deţin un mandat acordat, în condiţiile legii, să exercite, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul programului;
    c) nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară;
    d) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
    g) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program.


    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) staţiile de reîncărcare sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    b) staţiile de reîncărcare sunt echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;
    c) staţiile de reîncărcare dispun de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    d) asigură un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare prevăzut la lit. g). Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă şi:
    1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;
    2. elementele de identificare a imobilelor şi staţiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare;
    3. motivarea, în cazul în care se consideră că nu sunt necesare studiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. certificatul de urbanism, acorduri şi avize conforme, prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
    g) prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului*) prezentat cu titlu de exemplu:
    *) Panoul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1. Panou de informare

    h) staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză.


    ART. 12
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
    a) achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
    b) lucrări de construcţii, instalaţii şi montaj aferente staţiilor de reîncărcare;
    c) lucrări pentru asigurarea cu energie electrică necesară funcţionării obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţeaua de energie electrică;
    d) realizarea şi instalarea panourilor de informare;
    e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale;
    f) active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare funcţionării staţiilor de reîncărcare;
    g) achiziţia şi montajul sistemului de panouri fotovoltaice ca soluţie alternativă de alimentare cu energie electrică a staţiilor de reîncărcare;
    h) proiectare, asistenţă tehnică şi studii, respectiv poziţiile 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; acestea sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    i) consultanţă în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază“ (cap. 3.7 din devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);
    j) taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire, poziţiile 3.2 şi 5.2.5 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.
    (3) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depăşesc sumele maxime prevăzute la art. 7, diferenţa este susţinută de solicitant.
    (4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 13
    Conţinutul dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, conform anexei nr. 1 la ghid, completată integral prin tehnoredactare şi semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;
    e) deviz general al obiectivului de investiţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12;
    f) pentru solicitantul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1 sau 2, hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:
    1. depunerea cererii de finanţare;
    2. devizul general prevăzut la lit. e), pentru proiectul respectiv;
    3. punerea la dispoziţie a imobilului pe care se implementează proiectul;

    g) pentru solicitantul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 3: 1. actul constitutiv şi/sau statutul solicitantului, din care rezultă mandatul acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre să exercite, în numele şi pe seama lor, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;
    2. declaraţia solicitantului ADI din care rezultă că s-a asigurat că fiecare UAT membră, inclusă în cererea de finanţare, are aprobată hotărârea prevăzută la lit. f);
    3. declaraţia unităţilor administrativ-teritoriale incluse în cererea de finanţare de solicitantul ADI, din care rezultă următoarele aspecte:
    (i) îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-g);
    (ii) nu au depus cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni, în calitate de solicitant prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q)pct. 1;


    h) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului;
    i) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul de finanţare cu AFM este mandatată de către reprezentantul legal al solicitantului în acest sens, dacă este cazul;
    j) pentru solicitantul UAT, documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00; pentru solicitantul ADI, documentul doveditor al deschiderii contului la Bancă.

    (2) Dosarul de finanţare depus în etapa II va cuprinde următoarele documente:
    a) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie să cuprindă şi:
    1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;
    2. elementele de identificare a imobilelor şi staţiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare;
    3. motivarea, în cazul în care se consideră că nu sunt necesare studiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. certificatul de urbanism, acorduri şi avize conforme, prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie, care va conţine:
    1. aprobarea studiului de fezabilitate prevăzut la lit. a) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
    2. acordul privind asigurarea contribuţiei financiare necesare realizării proiectului;

    c) declaraţia solicitantului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 3 din care rezultă că s-a asigurat că fiecare unitate administrativ-teritorială, inclusă în cererea de finanţare, are aprobată hotărârea prevăzută la lit. b).


    ART. 14
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) În cadrul sesiunii de depunere solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1).
    (2) Solicitantul poate depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate, în situaţia în care deţine toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2), nemaifiind obligatorie depunerea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul în care dosarul de finanţare aferent etapei I nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (1), solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei II, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia prevăzută la alin. (2).
    (5) Instrucţiunile cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.
    (6) Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.

    CAP. III
    Procesul de analiză a documentelor transmise de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 15
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    (1) Comisia de evaluare analizează dosarele de finanţare în ordinea depunerii şi stabileşte eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului, cheltuielile eligibile şi suma propusă spre aprobare.
    (2) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la:
    a) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 13;
    b) solicitarea remedierii/clarificării pentru neconcordanţele/ erorile constatate în cuprinsul documentaţiei transmise de solicitant;
    c) completarea documentaţiei prevăzute la art. 13, în cazul în care se constată că nu a fost depusă integral; prin excepţie, în situaţia în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. h)-j) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.

    (3) Documentele sau informaţiile prezentate de solicitant trebuie să ateste eligibilitatea la data depunerii dosarului de finanţare. Prin excepţie, pentru documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e)-j) şi alin. (2) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor inclusiv la data transmiterii acestora.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele, în condiţiile alin. (3), este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (6) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile, stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I, este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanţării proiectului.
    (7) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile, stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate, este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susţine diferenţa din surse financiare proprii.
    (8) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile, stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate, este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanţată.
    (9) Proiectele stabilite ca fiind eligibile după parcurgerea ambelor etape prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) sunt înaintate spre avizare Comitetului director. Prin excepţie, pot fi înaintate spre avizare Comitetului director fără parcurgerea ambelor etape prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) proiectele ale căror dosare de finanţare depuse în etapa I cuprind toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2) şi care sunt declarate eligibile.
    (10) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 şi 11;
    b) lipsa unui document obligatoriu prevăzut la art. 13, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
    c) neprezentarea clarificărilor/completărilor solicitate în termenul indicat de AFM, potrivit alin. (5), ori prezentarea de documentaţii/clarificări incomplete.

    (11) Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii de eligibilitate, solicitantul poate fi aprobat în situaţia în care, din două sau mai multe staţii de reîncărcare menţionate în cererea de finanţare, cel puţin una corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru aceasta să obţină finanţare. În acest caz, proiectul poate fi implementat în integralitate sau doar pentru staţiile aprobate.
    (12) Lista proiectelor eligibile propuse spre avizare/aprobare va conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul cererii de finanţare, valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă, motivul diminuării sumei solicitate şi numărul de staţii de reîncărcare.
    (13) Lista proiectelor propuse spre respingere va conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul cererii de finanţare şi motivul respingerii.
    (14) În situaţia în care din analiza dosarului de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, dosarul va fi respins.

    ART. 16
    Avizarea proiectelor
    (1) Comitetul director al AFM avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu, după parcurgerea etapei a II-a, sau pe cele selectate după parcurgerea etapei I, în situaţia în care dosarul de finanţare a fost depus în integralitate în această etapă.
    (2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză în etapa I sau etapa a II-a, după caz.
    (3) Comitetul director al AFM poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

    ART. 17
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanţării proiectelor avizate în etapa a II-a de Comitetul director al AFM.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita atât Comisiei de analiză, cât şi/sau Comitetului director al AFM orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

    ART. 18
    Comunicarea rezultatelor
    (1) Listele proiectelor aprobate/respinse se publică pe pagina de internet a AFM.
    (2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor prin e-mail.

    ART. 19
    Contestaţii
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi/sau hotărârilor Comitetului de avizare, în termen de 30 de zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 18 alin. (1).
    (2) Contestaţia se transmite la AFM, inclusiv în format electronic, conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe pagina de internet a instituţiei.
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului;
    b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum şi împuternicirea notarială sau avocaţială, după caz;
    c) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare;
    d) obiectul contestaţiei;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Perfectarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării
    (1) AFM pune la dispoziţia solicitanţilor cărora li s-au aprobat proiectele conform art. 17, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de finanţare.
    (2) În termen de 15 zile de la recepţionarea contractului de finanţare, solicitantul îl semnează cu semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi îl transmite AFM utilizând mijloacele electronice.
    (3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare.
    (4) Modelul contractului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (5) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
    (6) Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii cererii de avans sau, dacă nu se depune cerere de avans, de la data depunerii primei cereri de decontare.
    (7) În situaţii justificate, pe baza solicitării beneficiarului, termenul de 18 luni aferent duratei de implementare a proiectului poate fi prelungit cu acordul AFM până la maximum 24 de luni.
    (8) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (9) AFM poate acorda plată reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului, într-o singură tranşă, în condiţiile legii.
    (10) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (13) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (14) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 21
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda o plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    (2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri, precum şi ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor. Cererile de acordare avans se depun la sediul AFM sau electronic.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor aplicabile creanţelor bugetare, în condiţiile legii. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului, prevăzute la anexa nr. 5 la contractul de finanţare, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la contractul de finanţare.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererea/cererile de decontare.

    ART. 22
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale prezentului ghid.
    (2) Cererile de decontare/avans se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare şi a contribuţiei financiare - acolo unde beneficiarul a optat în acest sens, aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare/avans, cu excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară, şi a contribuţiei financiare, după caz.
    (6) AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate după semnarea contractului. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanţă şi cheltuielile pentru documentaţii-suport şi obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-g), realizate anterior perfectării contractului.
    (7) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la locul în care s-au instalat staţiile de reîncărcare.
    (8) Vizitele prevăzute la alin. (7) vor fi realizate prin eşantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanţare, care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/proceduri interne ale AFM.
    (9) Propunerea de finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare/ avans/nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.
    (10) În cazul în care beneficiarul depune nota de stingere avans şi cerere de decontare la aceeaşi dată, ordinea în care acestea se soluţionează şi se aprobă este următoarea:
    a) notă de stingere avans;
    b) cerere de decontare, în condiţiile în care a fost justificat întregul avans acordat.


    ART. 23
    Documente obligatorii necesare decontării/solicitării avansului şi stingerii avansului
    Beneficiarul finanţării depune la sediul AFM sau transmite electronic cererea de decontare ori nota de stingere avans, după caz, însoţită de documentele obligatorii prevăzute în anexa nr. 5 la contractul de finanţare.

    ART. 24
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) La cererea de decontare, AFM finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate, a procentului aprobat şi în urma verificării documentelor justificative.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 25
    Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat
    Pentru operarea staţiilor de reîncărcare achiziţionate prin Program, beneficiarii vor respecta prevederile aplicabile din legislaţia privind ajutorul de stat.

    ART. 26
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontarea/stingerea avansului doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.

    ART. 27
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul AFM, pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a staţiei de reîncărcare nou-achiziţionate în cadrul Programului pe o perioadă de monitorizare de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (3) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a staţiei nou-achiziţionate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (2).
    (4) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea raportul de finalizare a lucrărilor, înaintat de beneficiar în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM.
    (5) În termen de maximum 3 luni de la depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să transmită AFM un extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte intabularea bunului finanţat, în original sau emis în format electronic, nu mai vechi de 30 de zile, precum şi dovada încheierii unui contract de asigurare de bunuri pentru toate riscurile, de răspundere civilă faţă de terţi. Perioada de asigurare va acoperi perioada de monitorizare a investiţiei.
    (6) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea sa, aceasta fiind considerată perioada de monitorizare a proiectului.
    (7) În perioada de monitorizare, stabilită prin contractul de finanţare, beneficiarul va întocmi şi va transmite rapoarte de monitorizare anuale privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în proiect.
    (8) La finalul perioadei de monitorizare, stipulată în contract, beneficiarul are obligaţia să transmită structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în formatul solicitat de AFM.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (10) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (11) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (10), AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Stingerea creanţelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 28
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare prevăzut în modelul din ghid la locul de implementare a proiectului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    (2) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“.

    ART. 29
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, şi/sau al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi/sau de către AFM.

    ART. 30
    Păstrarea documentelor de către AFM
    (1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate restitui dosarul de finanţare în condiţiile în care acesta a fost respins; în cazul în care dosarul conţine şi cererea de finanţare, aceasta nu poate face obiectul restituirii.

    ART. 31
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează.
    (2) Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 32
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) Dacă intervin modificări tehnico-economice faţă de proiectul aprobat, este necesară transmiterea către AFM a documentaţiei justificative, întocmită potrivit legislaţiei specifice, înainte de realizarea acestora. AFM analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii.
    (2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

    ART. 33
    Anexe
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Cerere de finanţare nerambursabilă
    A1. Date generale
    Titlul proiectului .................................................................
    Denumirea solicitantului ....................................................
    Statutul juridic al solicitantului ...........................................
    Codul de înregistrare fiscală .............................................
    Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44) ...................................
    Cod IBAN pentru cont deschis la bancă (pentru solicitant ADI) .............................................
    Denumire bancă/sucursală/filială ...............................................
    Adresa solicitantului ...................................................................
    Date de contact solicitant: tel. ...................., e-mail ......................................
    Reprezentant legal ..................................., tel.: ................
                                              (numele şi prenumele)


    A2. Solicitant ADI*
     * Se completează numai dacă cererea de finanţare este depusă de asociaţia de dezvoltare intercomunitară.
    Subsemnatul, având datele de identificare menţionate la pct. A1, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) Prezenta cerere se depune pentru finanţarea proiectelor pentru următorii membri ai ADI:
    Nr. crt. ......**
    ** Secţiunea se multiplică şi se completează pentru fiecare membru al ADI inclus în cererea de finanţare.

    Denumirea UAT .................................................................
    Statutul juridic al UAT .......................................................
    Codul de înregistrare fiscală .............................................
    Adresa sediului social ...............................................................
    Date de contact sediu: tel. ...................., e-mail ...........................................
    Reprezentant legal ..................................., tel. ................
                                              (numele şi prenumele)


    b) UAT-urile menţionate la lit. a) m-au mandat, în condiţiile legii, să exercit, în numele şi pe seama lor, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;
    c) m-am asigurat că fiecare din UAT incluse în cererea de finanţare are aprobată hotărârea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. f) sau alin. (2) lit. b) din ghidul de finanţare, după caz;
    d) m-am asigurat că UAT menţionate la lit. a):
    1. îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-g) din ghidul de finanţare la data depunerii prezentei cereri;
    2. nu au depus cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni, în calitate de solicitant prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1 din ghidul de finanţare.    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul, cu datele de identificare menţionate la pct. A1/A2, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................ lei (în litere ......................), reprezentând............ % din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ..................).
    Contribuţia financiară reprezintă ........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ............................ lei (în litere ..........................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării, în cuantum de ........................... lei, vor fi susţinute financiar din surse proprii.
    De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace, conform prevederilor legale:
    DA [ ]
    NU [ ]


┌──────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Numărul │ │ │
│ │Documentul de │ │Coordonatele │punctelor │Puterea │Numărul de│
│Nr. │identificare a │Adresa │GPS ale │de │fiecărui │locuri de │
│crt. │amplasamentului│amplasamentului│amplasamentului│reîncărcare│punct de │parcare │
│ │staţiei* │staţiei* │staţiei* │aferent │reîncărcare*│asigurate*│
│ │ │ │ │fiecărei │ │ │
│ │ │ │ │staţii* │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│..... │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│..... │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│......│ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

     * Se completează pentru fiecare staţie de reîncărcare solicitată.

    C. Declaraţie pe propria răspundere

    (1) Subsemnatul, având datele de identificare menţionate la pct. A1, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) mă încadrez ca solicitant (va fi bifată o singură căsuţă, cea corespunzătoare solicitantului):
    [ ] instituţie publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat;
    [ ] municipiul Bucureşti;
    [ ] subdiviziune a municipiului Bucureşti;
    [ ] municipiu de rang I;
    [ ] municipiu de rang II;
    [ ] oraş;
    [ ] comună;
    [ ] judeţ;
    [ ] UAT atestată ca staţiune turistică de interes naţional prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] UAT atestată ca staţiune turistică de interes local prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] localitate care nu este UAT, dar este atestată ca staţiune turistică de interes naţional potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] localitate care nu este UAT, dar este atestată ca staţiune turistică de interes local potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] asociaţie de dezvoltare intercomunitară;

    b) solicitantul a depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    c) solicitantul nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară;
    d) solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) solicitantul nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    f) finanţarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    g) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul proiectului;
    h) imobilul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│- proprietatea solicitantului/ │[ │
│membrului ADI** │];│
├───────────────────────────────────┼──┤
│- administrarea solicitantului/ │[ │
│membrului ADI** │];│
├───────────────────────────────────┼──┤
│- folosinţa solicitantului/ │[ │
│membrului ADI** - contract de │];│
│comodat │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│- folosinţa solicitantului/ │[ │
│membrului ADI** - contract de │];│
│locaţiune │ │
└───────────────────────────────────┴──┘

    ** Numai în cazul cererilor depuse de ADI.

    i) imobilul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    j) pentru operarea staţiilor de reîncărcare achiziţionate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din legislaţia privind ajutorul de stat;
    k) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului;
    l) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzător cu următorul panou*) de informare care va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului:
    *) Panoul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 2. Panou de informare

    m) staţiile de reîncărcare vor fi în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    n) staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;
    o) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. g) din ghid. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    p) staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    q) staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi vor dispune de meniu în limba română şi în limba engleză;
    r) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.


    (2) Subsemnatul, ........................................., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.


    D. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
    E-mail: dpo@afm.ro
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.319.48.49, 021.319.48.50, fax: 021.317.02.89

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.

    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificate de către operator.
    Prin prezenta, declar că am fost informat de către Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului
    ....................................................................................
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului
    .......................................................................................

    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ......./GES/din ..............
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ....................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ........................................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM sau Autoritatea,
    şi

    ......................................................., cu sediul în ............................................., cod de identificare fiscală .........................., cont nr. .........................., deschis la Trezoreria/Banca ............................., reprezentată legal prin ......................., care împuterniceşte pe ........................................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la .............................. lei, reprezentând ........... % din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziţia şi montajul unui număr de ......................... staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice, denumite în continuare staţii de reîncărcare, la adresa/adresele (locul/locurile de implementare):
    a) ................................................................;
    b) ................................................................;
    c) .................................................................
    (...).

    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. h)-j) din ghidul de finanţare;
    b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de Beneficiar.


    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    a) Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    b) Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către Beneficiar a raportului de finalizare a proiectului la AFM.
    2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. În cadrul prezentului contract, beneficiarul poate depune maximum o cerere de avans şi două cereri de decontare în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    4. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni şi se calculează de la data depunerii cererii de avans sau, în cazul în care nu se depune cerere de avans, de la data depunerii primei cereri de decontare.
    5. În situaţii justificate, pe baza solicitării Beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, dar nu poate depăşi 24 de luni.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghid şi în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura decontării sumei, şi prin creditarea contului nr. ............., deschis de către Beneficiar la Trezoreria/Banca ................., numai pe bază de cerere/cereri de decontare şi/sau avans, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul contract. Cererea de decontare/avans va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract.
    3. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    4. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    5. Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    6. Sumele finanţate în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, denumit în continuare Program, nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Acordarea finanţării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Acordarea avansului
    1. AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    2. Cererea de acordare avans va fi însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri, precum şi de ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    3. Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    4. Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor reglementate pentru creanţele bugetare, potrivit legii. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, Beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    5. Punctul 1 nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, Beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    7. Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la prezentul contract.
    8. Ulterior stingerii avansului, Beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanţare, cererea/cererile de decontare.

    ART. 6
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să depună cererile de decontare/cererea de acordare avans în durata de implementare a proiectului;
    3. să asigure contribuţia financiară şi eventualele cheltuieli neeligibile pentru realizarea proiectului;
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare al Programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    7. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    8. să utilizeze şi să conserve staţiile de reîncărcare achiziţionate în baza prezentului contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului; să nu înstrăineze, gajeze sau ipotecheze şi să nu constituie vreo altă sarcină asupra staţiilor de reîncărcare finanţate în baza prezentului contract, pe toată durata de valabilitate a contractului; prin excepţie, activele prevăzute la art. 51 alin. (3^6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în patrimoniul operatorului de distribuţie;
    9. să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată; să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    10. să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ghid;
    11. să transmită AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei financiare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare, astfel:
    a) în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei financiare aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare. Modelul de raport este prevăzut în anexa nr. 3 la ghid;
    b) în cazul în care Beneficiarul depune două cereri de decontare, la data depunerii celei de-a doua cereri de decontare, Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei financiare pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară şi a eventualelor cheltuieli neeligibile. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei financiare pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile;

    12. să întocmească şi să remită AFM, anual, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obţinute prin funcţionarea staţiilor de reîncărcare;
    13. să instaleze un panou de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“;
    14. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    15. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) deschiderea procedurii de insolvenţă, executare silită sau a oricărei alte proceduri similare;

    16. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    17. să permită accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin Program;
    18. să semnalizeze, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, staţiile de reîncărcare instalate prin Program, potrivit panoului*) prezentat cu titlu de exemplu:
    *) Panoul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 3. Panou de informare

    19. să se asigure că staţiile de reîncărcare vor fi în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    20. să se asigure că staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;
    21. să implementeze proiectul, astfel încât să asigure un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice şi marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. g) din ghid. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    22. să transmită AFM, în fiecare an, până la data de 10 a lunii ianuarie, modul de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectului în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării;
    23. să asigure instalarea unui acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate; să se asigure că acest acces permite interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    24. să se asigure că staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză;
    25. să asigure mentenanţă pe perioada de monitorizare, prin terţi;
    26. să încheie o asigurare tip „toate riscurile“ pentru bunurile finanţate;
    27. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    b) actele administrative/documentele emise de către Beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la lit. a), precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    c) date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate de la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau servicii ori alte terţe persoane, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    28. anual, pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la pct. 27, odată cu raportul anual de monitorizare prevăzut la pct. 12.


    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului de finanţare al Programului constituie caz de culpă. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

    2. AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, de îndată, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;
    b) sistarea definitivă a utilizării finanţării, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.


    ART. 9
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi calculate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care Beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat.
    5. În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    7. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

    ART. 10
    Forţa majoră
    1. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forţa majoră, constatată în condiţiile legii, exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celorlalte părţi documentul prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
    3. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    4. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    5. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    6. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 11
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    6. AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    12. Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.
    13. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru Beneficiar: adresă/e-mail/fax/.............................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi transmisă AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
    3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    2. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    3. Părţile contractante se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la pct. 3 dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea Beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    2. Anexele nr. 1-5, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    3. Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    .................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ...........................................
    ANEXA 1

    la contract
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    AFM
    Preşedinte,
    .................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ...........................................

    ANEXA 2

    la contract
    Nr. de înregistrare la AFM ......./.............../...............
    Aprobat
    Preşedintele AFM,
    ...........................................

    CERERE DE AVANS
    Denumirea completă a Beneficiarului ....................................................................................................................................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ....................., cont nr. .................., deschis la Trezoreria/Banca ............................
    Adresa: localitatea ..............................., str. ........................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ......................, fax ............, e-mail ........................................, website ...................................
    Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ............................................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................................, str. ................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................, telefon (fix şi mobil) ...................., e-mail ........................................
    În baza Contractului de finanţare nr. ......../GES/.........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans pentru suma de ...................... lei (în cifre şi litere), reprezentând ........ % din finanţarea nerambursabilă în valoare de ....................... lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Prezenta cerere de avans este însoţită de următoarele documente justificative:
    - contracte de achiziţii lucrări/furnizare de produse/servicii - în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    – ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, în copii certificate „conform cu originalul“;
    – dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară, dacă este cazul.

    Situaţia acordării avansului se prezintă astfel:

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │solicitată │ │
│ │ │ │prin │ │
│ │Suma maximă │Suma │prezenta │Suma │
│Suma totală │ce poate fi │solicitată │cerere, │aprobată│
│aprobată │acordată ca │prin │reprezentând│prin │
│conform │avans - 30% │prezenta │avans │prezenta│
│contractului│din valoarea│cerere, │(procent din│cerere │
│de finanţare│contractului│reprezentând│suma rămasă │de avans│
│ │de finanţare│avans (lei) │de tras din │(lei)* │
│ │ │ │finanţarea │ │
│ │ │ │aprobată - │ │
│ │ │ │%) │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

    *Se va completa de către personalul AFM.

    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 pct. 8 şi 14 din contract;
    d) nu a intervenit niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 15 din contract;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    AFM
    (Personal de specialitate)
    .................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ...........................................

    ANEXA 3

    la contract
    Nr. de înregistrare la AFM ......./.............../...............
    Aprobat
    Preşedintele AFM,
    ...........................................

    NOTĂ DE STINGERE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. .......... din ...../...../............ şi a cererii de avans depuse în ...................., vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ........ % din finanţarea nerambursabilă în valoare de .................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    Prezenta notă de stingere avans este însoţită de documente justificative conform prevederilor contractuale.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt conforme sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificare.
    În caz contrar, accept restituirea avansului cu dobânzile aplicabile în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţia avansului acordat se prezintă astfel:

┌────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │Valoarea │ │ │
│Valoarea │ │avansului │Valoarea │ │
│maximă ce │ │acordat, │avansului │ │
│poate fi │ │pentru care │acordat │Valoarea │
│acordată cu │ │nu au fost │justificată │rămasă de │
│titlu de │Valoarea │prezentate │prin │justificat│
│avans (30% │avansului│documente │documente │din │
│din valoarea│acordat │justificative│justificative│avansul │
│contractului│ │până la data │ataşate la │acordat (5│
│de │ │prezentei │prezenta notă│= 3 – 4) │
│finanţare) │ │note de │de stingere │ │
│ │ │stingere │avans │ │
│ │ │avans │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 pct. 8 şi 14 din contract;
    d) nu a intervenit niciuna din situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 15 din contract;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) cheltuielile solicitate la finanţare sunt efectiv realizate şi recepţionate de către Beneficiar;
    g) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta notă şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    AFM
    (Personal de specialitate)
    .................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ...........................................

    ANEXA 4

    la contract
    Nr. de înregistrare la AFM ......./.............../...............
    Aprobat
    Preşedintele AFM,
    ...........................................

    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a Beneficiarului .............................................................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ........................, cont nr. ....................., deschis la Trezoreria/Banca ..........................
    Adresa: localitatea ..............................., str. ......................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................., fax ..............., e-mail .................................., website ................................
    Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ............................................, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ......................................, str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ........................., telefon (fix şi mobil) ................, e-mail ..............................................
    În baza Contractului de finanţare nr. ....../GES/......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere), aferentă proiectului ........................... .
    Prezenta cerere de decontare este însoţită de documente justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare:

┌────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │Suma │ │ │Suma │totală │ │
│ │acordată │ │ │aprobată │trasă din │ │
│ │până la │Suma │Suma │prin │finanţare,│Suma │
│Suma totală │data │solicitată│aprobată │cererea de│inclusiv │rămasă de │
│aprobată │prezentei│prin │prin │avans │suma │tras din │
│conform │cereri de│prezenta │prezenta │depusă │aprobată │finanţarea│
│contractului│decontare│cerere de │cerere de │împreună │prin │aprobată │
│de finanţare│(inclusiv│decontare │decontare*│cu cererea│prezenta │(1-6)* │
│ │avansuri │ │ │de │cerere de │ │
│ │acordate)│ │ │decontare*│decontare │ │
│ │ │ │ │ │(2 + 4 + │ │
│ │ │ │ │ │6)* │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    *Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 pct. 8 şi 14 din contract;
    d) nu a intervenit niciuna din situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 15 din contract;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) cheltuielile solicitate la finanţare sunt efectiv realizate şi recepţionate de către Beneficiar;
    g) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    AFM
    (Personal de specialitate)
    .................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ...........................................

    ANEXA 5

    la contract
    LISTA
    documentelor justificative care se transmit odată cu cererea de decontare/nota de stingere avans
    Beneficiarul finanţării transmite la AFM cererea de decontare/nota de stingere avans, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, la prima cerere de decontare;
    b) contracte de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii care intervin pe parcursul derulării proiectului încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare - la depunerea primei cereri de decontare şi/sau la depunerea cererii de avans;
    c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, la depunerea primei cereri de decontare şi/sau la depunerea cererii de avans;
    d) facturi fiscale - avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, pe care se vor menţiona numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se emit. Acestea sunt însoţite de listele de lucrări/echipamente ce fac obiectul decontării;
    e) certificat de racordare emis de operatorul de reţea de distribuţie a energiei electrice;
    f) autorizaţia de construire, la depunerea primei cereri de decontare şi ori de câte ori apar modificări în cadrul acesteia;
    g) ordin de începere a lucrărilor, la depunerea primei cereri de decontare;
    h) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate şi a bunurilor montate în cadrul proiectului, din care să reiasă că echipamentele achiziţionate şi montate sunt noi, atestă îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a)-c) şi h) din ghidul de finanţare, conţin seriile componentelor montate şi beneficiază de termenele şi condiţiile de garanţie date pentru bunurile instalate;
    i) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) proces-verbal de punere în funcţiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;
    k) fotografii ale panoului de informare şi publicitate;
    l) dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară; la ultima cerere de decontare, Beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei financiare proprii (după caz);
    m) alte documente relevante solicitate de AFM.


    ANEXA 3

    la ghid
    Nr. de înregistrare la AFM ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumire Beneficiar: .........................................................
    Adresa: ..............................................................................
    Tel./Fax/E-mail: .................................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ................................................................
    Durata proiectului (nr. luni): ...............................................
    Data semnării contractului de finanţare: ............................
    Valoarea contractului de finanţare: ....................................
    Data începerii proiectului: ..................................................
    Data finalizării proiectului: .................................................

┌────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬─────┬───────────┐
│ │ │Factură│ │ │Ordin│ │
│Nr. │Cereri de│fiscală│Decont│Contribuţie│de │Valoare │
│crt.│decontare│nr. │AFM │financiară │plată│neeligibilă│
│ │ │ │ │ │nr. │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴─────┴───────────┘


    B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată
    ...........................................................................................

    C. Rezultatele proiectului
    Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în urma implementării proiectului (nr. de autovehicule încărcate sau care se anticipează că se vor încărca etc.)
    Va fi evidenţiată îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi la art. 2 alin. (3) din ghidul de finanţare.
    Va fi depus raportul furnizat de software cu privire la cantitatea de energie transferată în perioada supusă monitorizării.
    ...............................................................................................................................................................................................


    D. Analiza postimplementare
    1. D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ..............................................................................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ..................................................................................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ..............................................................
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul ............................................................................................................................

    2. D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ................................................................................................................................................................................................


    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului
    ...........................................................................
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului
    ...................................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016