Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 29 octombrie 2021  a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 29 octombrie 2021 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.962 din 29 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1080 din 11 noiembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;
    c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.
    (2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.
    (3) Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.
    (4) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;
    b) cantitatea de CO_2 diminuată prin instalarea staţiilor (I). (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    x - indicatorul de performanţă al Programului (kg CO_2). Reprezintă cantitatea de CO_2 evitată, prin parcurgerea unei distanţe de un vehicul electric, în locul unui autovehicul cu combustie internă;
    n - numărul de staţii de încărcare achiziţionate prin Program;
    e_i - energia electrică transferată de o staţie de încărcare (kwh);
    A - consum mediu de energie la 100 km parcurşi (12,7 kwh/100 km);
    B - emisia de CO_2 generată de un autovehicul cu combustie internă (0,130 kg/km).    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Administraţia Fondului pentru Mediu - autoritate care gestionează derularea Programului;
    b) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, cu rol de gestionare a Programului;
    c) beneficiar - solicitant acceptat în cadrul Programului care a încheiat contract cu AFM;
    d) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării;
    e) contract de finanţare - document-cadru care reglementează acordarea fondurilor între AFM şi beneficiarul finanţării din Fondul pentru mediu, conform anexei nr. 2 la ghid;
    f) cererea de avans - formular prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanţare;
    g) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare; cererea de decontare constituie anexa nr. 4 la contractul de finanţare;
    h) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;
    i) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. h);
    j) contribuţie proprie - valoarea integrală a cheltuielilor necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    k) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
    l) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;
    m) dosar de finanţare - cererea de finanţare definită la lit. d), însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către AFM;
    n) punct de reîncărcare - interfaţă care este capabilă să încarce cu energie electrică, pe rând, câte un vehicul electric;
    o) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia solicitantul se poate înscrie şi transmite la AFM dosarul de finanţare;
    p) sesiune de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care cuprinde activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-g) şi poate include una sau mai multe sesiuni de depunere;
    q) solicitant - orice entitate dintre cele prevăzute la art. 9, care transmite dosarul de finanţare;
    r) staţie de reîncărcare - o unitate formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu la o putere ≥ 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate;
    s) staţie de reîncărcare accesibilă publicului - staţie de reîncărcare care oferă tuturor utilizatorilor un acces permanent şi nediscriminatoriu;
    t) vehicul electric - autovehicul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puţin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi încărcat extern; un vehicul electric hibrid reîncărcabil din exterior este considerat ca fiind un vehicul electric;
    u) staţiune turistică - definită conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) zonă metropolitană - definită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde teritoriul administrativ al oraşului centru polarizator şi al unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de navetism a acestuia, la distanţe de până la 30 km, care respectă condiţia de contiguitate spaţială şi în cadrul căruia s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţii ale preşedintelui AFM:
    a) deschiderea sesiunii de finanţare;
    b) perioada sesiunii de depunere a cererilor de finanţare;
    c) suma alocată sesiunii de finanţare din bugetul Fondului pentru mediu.

    (3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a AFM.
    (4) Analiza dosarelor de finanţare se realizează de către personalul AFM, cu posibilitatea de externalizare a serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

    ART. 6
    Etapele sesiunii de finanţare
    (1) Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
    b) înscrierea şi transmiterea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor;
    d) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare;
    e) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    f) încheierea contractelor de finanţare;
    g) implementarea proiectului;
    h) monitorizarea proiectului;
    i) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuate prin instalarea staţiilor, conform indicatorului calculat.

    (2) Pentru desfăşurarea etapelor Programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) comisia de analiză şi selectare a dosarelor de finanţare transmise de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al AFM;
    b) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile definite la art. 12, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la alin. (2). Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile definite la art. 12.
    (2) Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:
    a) instituţie publică - maximum 800.000 lei;
    b) UAT - municipiul Bucureşti - maximum 8.000.000 lei;
    c) subdiviziune a municipiului Bucureşti - maximum 8.000.000 lei;
    d) UAT - municipiu de rang I - maximum 4.000.000 lei ;
    e) UAT - municipiu de rang II - maximum 3.000.000 lei;
    f) UAT - oraş - maximum 2.000.000 lei;
    g) UAT - comună - maximum 1.000.000 lei;
    h) UAT - judeţ - maximum 4.000.000 lei;
    i) instituţie publică/UAT - localizată în staţiuni turistice de interes naţional prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare - maximum 3.000.000 lei;
    j) instituţie publică/UAT - localizată în staţiuni turistice de interes local prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare - maximum 2.000.000 lei;
    k) zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti - maximum 2.000.000 lei.


    ART. 8
    Tipuri de proiecte finanţate prin Program
    (1) Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu la o putere ≥ 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.
    (2) Staţiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).
    (3) Staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.
    (4) Staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză.

    ART. 9
    Categorii de solicitanţi eligibili
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.
    (2) Pentru localităţile atestate ca staţiuni turistice şi pentru localităţile aferente zonelor metropolitane ale municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti, finanţarea se va solicita în funcţie de categoriile enumerate la art. 7 alin. (2) lit. i)-k).

    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    (1) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 9 care:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) sunt proprietari, administratori, locatari sau comodatari ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    c) imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    e) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
    i) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.

    (2) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depăşesc sumele maxime prevăzute la art. 7, diferenţa este susţinută de solicitant.
    (3) Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea aferentă categoriei din care face parte acesta.
    (4) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni o singură cerere de finanţare aferentă unei singure categorii, indiferent dacă acesta se încadrează în mai multe dintre categoriile de solicitanţi prevăzute la art. 9.
    (5) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (4), solicitantului îi poate fi aprobată o singură cerere de finanţare, respectiv prima cerere care întruneşte criteriile de eligibilitate.

    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) staţiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    b) staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;
    c) staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    d) asigură un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare prevăzut la lit. g). Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă şi:
    1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;
    2. elementele de identificare a imobilelor şi staţiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare;
    3. motivarea, în cazul în care se consideră că nu sunt necesare studiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. certificatul de urbanism, acorduri şi avize conforme, prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;

    f) asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
    g) prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu: (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1*). Panou de informare
    *) Figura 1 este reprodusă în facsimil.

    h) staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză.


    ART. 12
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
    a) achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
    b) lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare;
    c) instalaţiile electrice, cu excepţia cheltuielilor aferente instalaţiei de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidenţiate separat în cadrul devizului general;
    d) realizarea şi instalarea panoului de informare conform art. 11 lit. g);
    e) realizarea şi instalarea panoului de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“;
    f) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
    g) active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how);
    h) proiectare (pct. 3.5.3, 3.5.5 şi 3.5.6 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază“;
    i) consultanţă (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază“.

    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.

    ART. 13
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare nerambursabilă, al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completat integral prin tehnoredactare şi semnat cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanţare;
    c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către AFM publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanţare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau a împuternicitului acestuia;
    e) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/organului de decizie al solicitantului privind participarea în cadrul Programului, care va conţine:
    1. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
    2. acordul privind asigurarea contribuţiei proprii necesare realizării proiectului;

    f) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care va conţine şi cerinţele prevăzute la art. 11 lit. e);
    g) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;
    h) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care semnează contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
    i) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma rescoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44.


    ART. 14
    Înscrierea solicitanţilor
    La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, aplicaţia informatică nu va mai permite înscrierea solicitanţilor.

    ART. 15
    Depunerea dosarului de finanţare
    Instrucţiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.

    CAP. III
    Procesul de analiză a documentelor transmise de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 16
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    (1) Comisia de analiză şi selectare procedează la analiza documentelor şi stabilirea eligibilităţii solicitantului.
    (2) În vederea stabilirii eligibilităţii dosarelor de finanţare, comisia de analiză şi selectare poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la:
    a) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute în prezentul ghid;
    b) solicitarea remedierii/clarificării pentru neconcordanţele/ erorile constatate în cuprinsul documentaţiei transmise de solicitant;
    c) completarea documentaţiei prevăzute la art. 13, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepţie, în situaţia în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 13 lit. g)-i) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.

    (3) Documentele sau informaţiile prezentate de solicitant trebuie să ateste eligibilitatea la data prevăzută prin ghid pentru fiecare document. Prin excepţie, pentru documentele prevăzute la art. 13 lit. e)-i) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor la data transmiterii acestora.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele, în condiţiile alin. (3), este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (6) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 şi 11;
    b) neprezentarea clarificărilor/completărilor solicitate în termenul indicat de AFM, potrivit alin. (5), ori prezentarea de documentaţii/clarificări/completări incomplete.

    (7) Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii de eligibilitate, solicitantul poate fi aprobat în situaţia în care, din două sau mai multe amplasamente ale staţiilor de reîncărcare menţionate în cererea de finanţare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină finanţare. În acest caz, proiectul poate fi implementat în integralitate sau doar pentru amplasamentele aprobate.
    (8) Cererile de finanţare care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid sunt respinse; în acest sens sunt supuse aprobării Comitetului director al AFM centralizatoarele cuprinzând aceste proiecte.
    (9) În cazul cererilor de finanţare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se va întocmi de către comisia de analiză şi selectare centralizatorul cererilor de finanţare propuse spre avizare, în cuprinsul căruia se vor preciza următoarele: numărul cererii de finanţare, valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă şi numărul de staţii de reîncărcare.
    (10) Proiectele eligibile în urma analizei, dar neaprobate ca urmare a depăşirii sumei alocate sesiunii de finanţare se includ într-un centralizator distinct, denumit „Proiecte în aşteptare“, care se publică pe pagina de internet a AFM. Acestea vor putea parcurge etapele avizării şi aprobării, cu actualizarea în prealabil a documentaţiei expirate, în cazul în care suma alocată sesiunii se suplimentează sau unul/mai multe dintre proiectele contractate nu mai îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi/sau punctajul care au stat la baza aprobării acestuia/acestora.
    (11) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.

    ART. 17
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) După avizarea centralizatoarelor cu cererile de finanţare propuse spre avizare, Comitetul director al AFM propune Comitetului de avizare al AFM aprobarea finanţării proiectelor.
    (2) Comitetul de avizare aprobă, prin hotărâre, finanţarea unuia sau mai multor proiecte dintre cele propuse de Comitetul director, iar sumele aprobate reprezintă valorile maxime ce pot fi finanţate în cadrul proiectelor şi nu pot fi suplimentate.

    ART. 18
    Comunicarea rezultatelor
    Centralizatoarele cuprinzând proiectele aprobate, proiectele respinse şi proiectele propuse spre respingere cu posibilitatea de remediere se publică pe pagina de internet a AFM şi se transmite către solicitant un e-mail de informare.

    ART. 19
    Contestaţii
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva rezultatelor analizei evaluării proiectelor, în termen de 30 de zile de la data comunicării realizate în condiţiile art. 16.
    (2) Contestaţia se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului, precum şi împuternicirea avocaţială, acolo unde este cazul;
    b) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    e) documente justificative, după caz.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Perfectarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării
    (1) AFM publică pe pagina proprie de internet listele cu solicitanţii aprobaţi, valorile eligibile ale proiectelor, sumele propuse spre finanţare, procentele de finanţare şi punctajele obţinute în urma evaluării acestora.
    (2) Ulterior, AFM transmite solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul poştei electronice, contractul de finanţare.
    (3) În termen de 15 zile de la primirea contractului de finanţare, recepţionat conform alin. (1), solicitanţii îl vor semna cu semnătură digitală calificată şi îl vor transmite către AFM prin poştă electronică.
    (4) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (3) se consideră renunţare la finanţare.
    (5) Modelul contractului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii primei cereri de avans/decontare.
    (7) În situaţii justificate, termenul de 18 luni aferent duratei de implementare a proiectului poate fi prelungit cu acordul AFM până la maximum 24 de luni.
    (8) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (9) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului, în una sau mai multe tranşe, în condiţiile legii.
    (10) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (13) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (14) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 21
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.
    (2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor. Cererile de acordare avans se depun la sediul AFM sau electronic.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului, prevăzute la anexa nr. 2 la contractul de finanţare, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la contractul de finanţare.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererea/cererile de decontare/avans.

    ART. 22
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale ghidului de finanţare.
    (2) Cererile de decontare/avans se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare şi a contribuţiei financiare - acolo unde beneficiarul a optat în acest sens, aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare/avans, cu excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară, şi a contribuţiei financiare, după caz.
    (6) AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate după semnarea contractului. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare şi consultanţă, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. h) şi i), realizate anterior perfectării contractului.
    (7) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la locul în care s-au instalat staţiile de reîncărcare.
    (8) Vizitele prevăzute la alin. (7) vor fi realizate prin eşantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanţare, care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/proceduri interne ale AFM.
    (9) Propunerea de finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare/ avans/nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.
    (10) În cazul în care beneficiarul depune nota de stingere avans, cererea de decontare şi cererea de avans la aceeaşi dată, ordinea în care acestea se soluţionează şi se aprobă este următoarea:
    a) notă de stingere avans;
    b) cerere de decontare, în condiţiile în care a fost justificat întregul avans acordat;
    c) cerere de avans.


    ART. 23
    Documente obligatorii necesare decontării/solicitării avansului şi stingerii avansului
    Beneficiarul finanţării depune la sediul AFM sau transmite electronic cererea de decontare ori nota de stingere avans, după caz, însoţită de documentele obligatorii prevăzute în anexa nr. 5 „Lista documentelor justificative“ la contractul de finanţare.

    ART. 24
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) La cererea de decontare, AFM finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate, a procentului aprobat şi în urma verificării documentelor justificative.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 25
    Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat
    Pentru operarea staţiilor de reîncărcare achiziţionate prin Program beneficiarii vor respecta prevederile aplicabile din legislaţia privind ajutorul de stat.

    ART. 26
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontarea/stingerea avansului doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.

    ART. 27
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul AFM, pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a staţiei de reîncărcare nou-achiziţionate în cadrul Programului pe o perioada de monitorizare de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (3) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a staţiei nou-achiziţionate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (2).
    (4) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea raportul de finalizare a lucrărilor, înaintat de beneficiar în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM.
    (5) În termen de maximum 3 luni de la depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să transmită AFM un extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte intabularea bunului finanţat, în original sau emis în format electronic, nu mai vechi de 30 de zile, precum şi dovada încheierii unui contract de asigurare de bunuri pentru toate riscurile, de răspundere civilă faţă de terţi. Perioada de asigurare va acoperi perioada de monitorizare a investiţiei.
    (6) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea sa, aceasta fiind considerată perioada de monitorizare a proiectului.
    (7) În perioada de monitorizare, stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarul va întocmi şi va transmite rapoarte de monitorizare anuale privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în proiect.
    (8) La finalul perioadei de monitorizare, stipulată în contract, beneficiarul are obligaţia să transmită structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în formatul solicitat de AFM.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (10) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (11) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (10), AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Stingerea creanţelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 28
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare prevăzut în modelul din ghid la locul de implementare a proiectului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    (2) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“.

    ART. 29
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, şi/sau al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi/sau de către AFM.

    ART. 30
    Păstrarea documentelor de către AFM
    (1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate restitui dosarul de finanţare în condiţiile în care acesta a fost respins; în cazul în care dosarul conţine şi cererea de finanţare, aceasta, precum şi declaraţia pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.

    ART. 31
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 32
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) Dacă intervin modificări tehnico-economice faţă de proiectul aprobat, este necesară transmiterea către AFM a documentaţiei justificative, întocmită potrivit legislaţiei specifice, înainte de realizarea acestora. AFM analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii.
    (2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

    ART. 33
    Anexe
    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghidul de finanţare
    CERERE DE FINANŢARE
    A. Date generale
    Titlul proiectului ...................................................................
    Denumirea solicitantului ...................................................................
    Statutul juridic al solicitantului (comună, oraş, municipiu) ................................................................
    Codul de înregistrare fiscală ...................................................................
    Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44): ....................................
    Adresa sediului social ...................................................................
    Adresa la care se implementează proiectul ...................................................................
    Date de contact sediu: tel. ............................, fax .............................., e-mail .............................................
    Informaţii privind contul bancar pentru proiect schemă de ajutor de stat
    1. Denumirea băncii/Denumirea sucursalei/filialei
    2. Adresa băncii/sucursalei
    3. Cod IBAN
    4. Titularul contului bancar

    Adresa la care se implementează proiectul însoţită de coordonatele GPS aferente amplasamentului ................................
    Reprezentant legal, ...............(numele şi prenumele)........, act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ................, tel.: ...........
    Responsabil de proiect, ................(numele şi prenumele)..........., act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ........, CNP ................., tel.: .........

    Solicitantul ......................................., prin reprezentantul legal ..........................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ..................).
    Contribuţia proprie reprezintă ......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ................................... lei (în litere ...........................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării, în cuantum de ........................... lei, vor fi susţinute financiar din surse proprii.

┌──────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Numărul │ │ │
│ │Documentul de │ │Coordonatele │punctelor │Puterea │Numărul de│
│Nr. │identificare a │Adresa │GPS ale │de │fiecărui │locuri de │
│crt. │amplasamentului│amplasamentului│amplasamentului│reîncărcare│punct de │parcare │
│ │staţiei* │staţiei* │staţiei* │aferent │reîncărcare*│asigurate*│
│ │ │ │ │fiecărei │ │ │
│ │ │ │ │staţii* │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│..... │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│..... │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│......│ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    *Se completează pentru fiecare staţie de reîncărcare solicitată.
    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ..................................................., având datele de identificare menţionate la lit. A „Date generale“, reprezentant legal al solicitantului ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) mă încadrez ca solicitant (va fi bifată o singură căsuţă, cea corespunzătoare solicitantului):
    [ ] instituţie publică;
    [ ] municipiul Bucureşti;
    [ ] subdiviziune a municipiului Bucureşti;
    [ ] municipiu de rang I;
    [ ] municipiu de rang II;
    [ ] oraş;
    [ ] comună;
    [ ] judeţ;
    [ ] staţiune turistică de interes naţional prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] staţiune turistică de interes local prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] localitate aferentă zonei metropolitane a unui municipiu reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti;

    b) TVA*) aferent proiectului este/nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
    *) Se va elimina din acest paragraf una dintre variante, în vederea stabilirii cheltuielilor propuse spre finanţare.

    c) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    d) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
    e) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) nu mă aflu în stare de insolvenţă, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    g) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    h) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    i) finanţarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    j) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul proiectului;
    k) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în:

┌──────────────────────────────────┬───┐
│- proprietatea solicitantului │[];│
├──────────────────────────────────┼───┤
│- administrarea solicitantului │[];│
├──────────────────────────────────┼───┤
│- folosinţa solicitantului - │[];│
│contract de comodat │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│- folosinţa solicitantului - │[];│
│contract de locaţiune │ │
└──────────────────────────────────┴───┘    l) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    m) pentru operarea staţiilor de reîncărcare achiziţionate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din legislaţia privind ajutorul de stat;
    n) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului;
    o) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzător cu următorul panou de informare care va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului: (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 2*). Panou de informare
    *) Figura 2 este reprodusă în facsimil.

    p) staţiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    q) staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;
    r) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. g) din ghidul de finanţare. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    s) staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    t) staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi vor dispune de meniu în limba română şi în limba engleză;
    u) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.


    Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    D. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului de Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Prin acest document, Administraţia Fondului de Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului de Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
    E-mail: ...................................
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: ............................................

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului de Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor;

    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului de Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificate de către operator.
    Prin prezenta, declar că am fost informat de către Administraţia Fondului de Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului ....................................
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului ....................................
    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect (dacă este cazul) ..............................
    Semnătura responsabilului de proiect ..............................................

    ANEXA 2

    la ghidul de finanţare
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ......./GES/din ....................
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ....................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ............................. - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM sau Autoritatea,
    şi
    ....................................., cu sediul în ............................................, cod de identificare fiscală ..............., cont nr. .........................., deschis la Trezoreria .............................., reprezentată legal prin ........................................, care împuterniceşte pe ...................................................................., în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la ……………….…..................... lei, reprezentând ……………....% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziţia şi montajul unui număr de ………...................... staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice, denumite în continuare staţii de reîncărcare, la adresa/adresele (locul/locurile de implementare):
    a) ................................................................;
    b) ................................................................;
    c) .................................................................
    (...).


    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare şi consultanţă;
    b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de Beneficiar.

    4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    a) Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    b) Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către Beneficiar a raportului de finalizare a proiectului la AFM.
    2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni şi se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare/ avans.
    4. În situaţii justificate, pe baza solicitării Beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, dar nu poate depăşi 24 de luni.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare şi în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii, pe măsura decontării sumei, şi prin creditarea contului nr. ..........................., deschis de către Beneficiar la Trezoreria ....................................., numai pe bază de cerere/cereri de decontare/şi sau avans, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul contract. Cererea de decontare/avans va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract.
    3. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.
    4. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    5. Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    6. Sumele finanţate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, denumit în continuare Programul, nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Acordarea finanţării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Părţile convin compensarea ca modalitate de stingere a datoriilor reciproce ce izvorăsc din contract şi sunt de acord cu stingerea prin compensare a datoriilor reciproce până la concurenţa valorii celei mai mici dintre ele, cu respectarea următoarelor prevederi:
    a) suma eligibilă rezultată în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse va fi diminuată de AFM cu valoarea pentru care a intervenit compensarea;
    b) compensarea se va evidenţia în contabilitatea părţilor pe baza procesului-verbal de compensare încheiat între părţi, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract;
    c) în situaţia în care, în urma analizei cererii/cererilor de decontare depuse, rezultă sume care pot fi finanţate, Beneficiarul se obligă să se prezinte în termen de 5 zile de la primirea notificării AFM pentru semnarea procesului-verbal de compensare;
    d) în situaţia în care, în urma semnării procesului-verbal de compensare de către ambele părţi, rezultă creanţe rămase neacoperite, se va proceda astfel:
    (i) în cazul în care creanţele rămase neacoperite trebuie recuperate de către AFM, acestea vor putea fi compensate din cererile de decontare care urmează a fi depuse, operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) aplicându-se corespunzător; în această situaţie, la suma rămasă neacoperită se adaugă dobânzile şi penalităţile calculate, potrivit prevederilor contractului, până la data depunerii cererilor de decontare;
    (ii) în cazul în care creanţele rămase neacoperite trebuie recuperate de către Beneficiar, AFM va proceda la finanţarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile;

    e) în cazul aplicării prevederilor referitoare la compensare, utilizarea prevăzută la pct. 2 se consideră efectuată, iar procesul-verbal de compensare reprezintă document justificativ al plăţii; în această situaţie, Beneficiarul nu este exonerat de obligaţia de a prezenta la ultima cerere de decontare documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale finanţate, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract.


    ART. 5
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare nerambursabilă.
    (2) Cererea de acordare avans va fi însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii şi ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui Autorităţii.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere reglementate pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, Beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, Beneficiarul va depune o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, conform anexei nr. 3 la contractul de finanţare nerambursabilă.
    (8) Ulterior stingerii avansului, Beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă, cererea/cererile de decontare.

    ART. 6
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să depună cererile de decontare/avans în durata de implementare a proiectului;
    3. să asigure contribuţia proprie şi eventualele cheltuieli neeligibile pentru realizarea proiectului;
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;
    7. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    8. să utilizeze şi să conserve staţiile de reîncărcare achiziţionate în baza prezentului contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului; să nu înstrăineze, gajeze sau ipotecheze şi să nu constituie vreo altă sarcină asupra staţiilor de reîncărcare finanţate în baza prezentului contract, pe toată durata de valabilitate a contractului;
    9. să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată; să permită personalului Autorităţii să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    10. să întocmească şi să transmită Autorităţii, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la contract;
    11. să transmită Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii şi a eventualelor cheltuieli neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare astfel:
    a) în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare. Modelul de raport este prevăzut în anexa nr. 7;
    b) în cazul în care Beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/notă stingere avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepţia primei cereri de decontare), Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară şi a eventualelor cheltuieli neeligibile. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile;

    12. să întocmească şi să remită Autorităţii, anual, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obţinute prin funcţionarea staţiilor de reîncărcare;
    13. să instaleze un panou de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru Mediu“;
    14. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    15. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) deschiderea procedurii de insolvenţă, executare silită sau a oricărei alte proceduri similare;

    16. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    17. să permită accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin Program;
    18. să semnalizeze, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, staţiile de reîncărcare instalate prin Program, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu: (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 3*). Panou de informare
    *) Figura 3 este reprodusă în facsimil.

    19. să se asigure că staţiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
    20. să se asigure că staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;
    21. să implementeze proiectul, astfel încât să asigure un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice şi marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. g) din ghid. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
    22. să transmită Autorităţii în fiecare an, până la data de 10 a lunii ianuarie, modul de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectului în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării;
    23. să asigure instalarea unui acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
    24. să se asigure că staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză;
    25. să asigure mentenanţă pe perioada de monitorizare, prin terţi;
    26. să încheie o asigurare tip „toate riscurile“ pentru bunurile finanţate;
    27. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    b) actele administrative/documentele emise de către Beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/ documentele prevăzute la lit. a), precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    c) date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate de la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau servicii ori alte terţe persoane, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    28. anual, pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la pct. 24, odată cu raportul anual de monitorizare prevăzut la pct. 12.


    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.
    3. AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării/suspendarea duratei de implementare a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 9
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care Beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    5. În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    7. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

    ART. 10
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente;
    b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la pct. 2, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile art. 9pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    7. Prevederile de la pct. 1-6 se aplică şi în cazul fortuit.

    ART. 11
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    6. AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea Autorităţii, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    12. Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.
    13. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru Beneficiar: adresă/e-mail/fax/ ................................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi transmisă AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
    3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    2. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    3. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la pct. 3 dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea Beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, punctajul acordat, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    2. Anexele nr. 1-7, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    3. Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    ...........................................
    BENEFICIAR
    Prin reprezentant legal,
    ..........................................................
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii financiar-contabilitate
    .............................................
    (nume şi prenume)
    .............................................
    (semnătură)
    Viza CFPP
    Avizat
    Structura AFM juridică
    ................................................
    (nume şi prenume)
    ................................................
    (semnătură)
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ............................................
                  (nume şi prenume)
    ............................................
                     (semnătură)
    Verificat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ...........................................
                 (nume şi prenume)
    ...........................................
                      (semnătură)
    Întocmit
    ..........................................................
    ANEXA 1

    la contractul de finanţare nr. ....../GES/.........
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    AFM
    Preşedinte,
    ...........................................
                        BENEFICIAR
            Prin reprezentant legal,
    ..........................................................
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii financiar-contabilitate
    ..............................................
                     (nume şi prenume)
    ..............................................
                            (semnătură)
    Viza CFPP
    Avizat
    Structura AFM juridică
    ................................................
                     (nume şi prenume)
    ................................................
                           (semnătură)
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ...............................................
                   (nume şi prenume)
    ...............................................
                      (semnătură)
    Verificat
    Conducător structură AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ...............................................
                   (nume şi prenume)
    ...............................................
                       (semnătură)
    Întocmit
    ..........................................................

    ANEXA 2

    la contractul de finanţare nr. ...../GES/..........
    Nr. de înregistrare la AFM ......./.............../...............
    CERERE DE AVANS
    Denumirea completă a Beneficiarului ..................................................
    Forma de organizare ...........................................................................
    Forma de proprietate ................................... (publică/privată)
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ..........................
    Adresa: localitatea ......................................., str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................., fax ..............., e-mail ............, website .............
    Reprezentat/Reprezentată legal de .........., în calitate de .........., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............................ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., cod poştal ......., telefon (fix şi mobil) ................, fax ................., e-mail .....................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....../GES/......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere).
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Documentele justificative sunt următoarele:
    - contracte de achiziţii lucrări/furnizare de produse/servicii - în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    – ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, în copii certificate „conform cu originalul“;
    – dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară, dacă este cazul.

    Acordarea avansului:

┌──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Suma │ │Suma │ │
│ │ │ │solicitată │ │totală │ │
│ │Suma maximă ce│ │prin │ │trasă │Suma │
│Suma totală │poate fi │Suma │prezenta │Suma │din │rămasă de │
│aprobată │acordată ca │solicitată │cerere, │aprobată│avans, │tras din │
│conform │avans - 30% │prin │reprezentând│prin │inclusiv│finanţarea│
│contractului │din valoarea │prezenta │avans │prezenta│suma │ce poate │
│de finanţare │contractului │cerere, │(procent din│cerere │aprobată│fi │
│nerambursabilă│de finanţare │reprezentând│suma rămasă │de avans│prin │acordată │
│ │nerambursabilă│avans (lei) │de tras din │(lei)* │prezenta│ca avans │
│ │ │ │finanţarea │ │cerere │(2–5)* │
│ │ │ │aprobată - │ │de │ │
│ │ │ │%) │ │avans* │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────────┘


    * Se va completa de către personalul AFM.

    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 pct. 8 şi 14 din contract;
    d) nu a intervenit niciuna din situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 15 din contract;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

             BENEFICIAR
    Reprezentant legal ...................
    Numele şi prenumele ...............
    Funcţia .....................................
    Semnătura ...............................
    Avizat
    Conducător structura AFM
    cu atribuţii financiar-contabilitate
    ..........................................
                 (nume şi prenume)
    ..........................................
                      (semnătură)
    Viza CFPP
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ........................
    (nume şi prenume)
    ...................
    (semnătură)
    Verificat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ....................
    (nume şi prenume)
    .....................
    (semnătură)
    Întocmit
    .............................................

    ANEXA 3

    la contractul de finanţare nr. ...../GES/..........
    Nr. de înregistrare la AFM ......./.............../...............
    NOTĂ DE STINGERE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....... din ..../..../............ şi a cererii de avans depuse în ...................., vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ........% din finanţarea nerambursabilă în valoare de .................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    Prezenta notă de stingere avans este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt conforme sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificare.
    În caz contrar, accept restituirea avansului cu dobânzile şi penalităţile aplicabile în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţia avansului acordat:

┌──────────────┬──────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Suma trasă │ │ │
│ │ │din avans │ │ │
│Suma maximă ce│ │pentru care │Suma │Suma │
│poate fi │Suma │nu au fost │justificată│rămasă de │
│acordată ca │totală│prezentate │prin │justificat│
│avans - 30% │trasă │documente │prezenta │din │
│din valoarea │din │justificative│notă de │avansul │
│contractului │avans │până la data │stingere │acordat │
│de finanţare │ │prezentei │avans │(3-4) │
│nerambursabilă│ │note de │ │ │
│ │ │stingere │ │ │
│ │ │avans │ │ │
├──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────┴─────────────┴───────────┴──────────┘    Subsemnatul, ............................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului.
    Administraţia Fondului pentru Mediu
             BENEFICIAR
    Reprezentant legal ...................
    Numele şi prenumele ...............
    Funcţia .....................................
    Semnătura ...............................
    Avizat
    Conducător structura AFM
    cu atribuţii financiar-contabilitate
    ......................................
                 (nume şi prenume)
    ......................................
                      (semnătură)
    Viza CFPP
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ...........................
    (nume şi prenume)
    .......................
    (semnătură)
    Verificat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ............................
    (nume şi prenume)
    .........................
    (semnătură)
    Întocmit
    ..........................................

    ANEXA 4

    la contractul de finanţare nr. ...../GES/..........
    Nr. de înregistrare la AFM ......./.............../...............
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a Beneficiarului ........................
    Forma de organizare ........................................
    Forma de proprietate ................................... (publică/privată)
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ..........................
    Adresa: localitatea ......................................, str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................., fax ..............., e-mail ............, website .............
    Reprezentat/Reprezentată legal de .........., în calitate de .........., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............................ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., cod poştal ......., telefon (fix şi mobil) ................, fax ................., e-mail .....................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....../GES/......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 pct. 8 şi 14 din contract;
    d) nu a intervenit niciuna din situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 15 din contract;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

             BENEFICIAR
    Reprezentant legal ...................
    Numele şi prenumele ...............
    Funcţia .....................................
    Semnătura ...............................
    Avizat
    Conducător structura AFM
    cu atribuţii financiar-contabilitate
    ......................................
                 (nume şi prenume)
    ......................................
                      (semnătură)
    Viza CFPP
    Avizat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    ......................
    (nume şi prenume)
    .......................
    (semnătură)
    Verificat
    Conducător structura AFM cu atribuţii gestionare/implementare proiecte
    .......................
    (nume şi prenume)
    .......................
    (semnătură)
    Întocmit
    .........................................

    ANEXA 5

    la Contractul de finanţare nr. ...../GES/........
    LISTA
    documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM şi care însoţesc cererea de decontare
    a) Proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, la prima cerere de decontare
    b) Contracte de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii care intervin pe parcursul derulării acestora încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare - la depunerea primei cereri de decontare şi/sau avans
    c) Ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, la depunerea primei cereri de decontare şi/sau avans
    d) Facturi fiscale - avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, pe care se vor menţiona numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite. Acestea sunt însoţite de listele de lucrări/echipamente ce fac obiectul decontării.
    e) Certificat de racordare emis de operatorul de reţea de distribuţie a energiei electrice
    f) Autorizaţia de construire, la depunerea primei cereri de decontare şi ori de câte ori apar modificări în cadrul acesteia
    g) Ordin de începere a lucrărilor, la depunerea primei cereri de decontare
    h) Procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate şi a bunurilor montate în cadrul proiectului din care să reiasă că: echipamentele achiziţionate şi montate sunt noi, atestă îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), b), c), h) din ghidul de finanţare, conţin seriile componentelor montate şi beneficiază de termenele şi condiţiile de garanţie date pentru bunurile instalate
    i) Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
    j) Proces-verbal de punere în funcţiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
    k) Alte documente relevante solicitate de AFM

    ANEXA 6

    la contractul de finanţare nr. ...../GES/........
    Nr. de înregistrare AFM ....................
    PROCES-VERBAL DE COMPENSARE
    Nr. ................... din data ......................
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin ............................................... - preşedinte,
    în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ............./........................ (categoria de programe/proiecte:...),
    Beneficiar: .................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ...............,
    părţile constată de comun acord stingerea prin compensarea datoriilor reciproce până la nivelul sumei de ...............
    Obligaţii care se sting prin compensare:

┌─────────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│Valoarea │ │ │ │ │
│cheltuielilor│ │ │Valoarea │ │
│eligibile │ │Valoarea │creanţei │Titularul │
│aferente │Valoarea creanţei│creanţei │rămase │creanţei │
│cererii de │de recuperat de │de │neacoperită│rămase │
│decontare │la Beneficiar │compensat│în urma │neacoperită │
│depuse, care │ │(lei) │compensării│în urma │
│poate fi │ │ │(lei) │compensării**│
│finanţată │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┬───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Debit │Dobânzi│ │ │ │
│ │principal│(lei)* │ │ │ │
│ │(lei) │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────────┘


    Compensaţia se va evidenţia în contabilitatea părţilor conform prezentului proces-verbal de compensare.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Administraţia Fondului │Beneficiar***│
│pentru Mediu*** │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


      * Dobânzile se vor calcula până la data stingerii obligaţiilor prevăzute în coloanele 2 şi 3 şi, după caz, vor face obiectul unui nou proces-verbal de compensare.
     ** Beneficiar al finanţării sau AFM.
    *** Prin reprezentant legal.

    ANEXA 7

    la contractul de finanţare nr. ...../GES/........
    Nr. de înregistrare la AFM ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumire beneficiar: .........................................................
    Denumirea completă: ........................................................
    Forma de organizare: .......................................................
    Adresa: .............................................................................
    Tel./Fax/E-mail: ..................................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ................................................................
    Durata proiectului (nr. luni): ...............................................
    Data semnării contractului pentru finanţare: .....................
    Valoarea contractului pentru finanţare: .............................
    Data începerii proiectului: .................................................
    Data finalizării proiectului: .................................................

┌────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬─────┬───────────┐
│ │ │Factură│ │Contribuţie│Ordin│ │
│Nr. │Cereri de│fiscală│Decont│proprie │de │Valoare │
│crt.│decontare│nr. │AFM │beneficiar │plată│neeligibilă│
│ │ │ │ │ │nr. │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴─────┴───────────┘    B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată
    C. Rezultatele proiectului
    Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în urma implementării proiectului (nr. de autovehicule încărcate sau care se anticipează că se vor încărca etc.)
    Va fi evidenţiată îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din ghidul de finanţare.
    Va fi depus raportul furnizat de software cu privire la cantitatea de energie transferată în perioada supusă monitorizării.
    ........................................................................................

    D. Analiza postimplementare
    D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ..................................................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului .............................................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului .......................................
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul .........................................................................................

    D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ..........................................................................................


    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei .....................................
    Funcţia: ..............................................
    Semnătura şi ştampila: ......................................
    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: ......................................
    Funcţia: ....................................................
    Semnătura: ........................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016