Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 22 septembrie 2022  a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 22 septembrie 2022 a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 968 din 5 octombrie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.506 din 22 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 968 din 5 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;
    c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii velo în România prin finanţarea pistelor de biciclete.
    (2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat.
    (3) Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.
    (4) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) L - lungimea totală a pistelor pentru biciclete rezultată în urma implementării programului (km);
    b) R - reducerea cantităţii emisiilor de CO_2 (km). (a se vedea imaginea asociată)
    ,
    unde:
    n - numărul de proiecte finalizate.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, cu rol de gestionare a Programului;
    b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ- teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;
    c) beneficiar - solicitant care a încheiat contract de finanţare cu AFM;
    d) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării, conform anexei nr. 1 la prezentul ghid;
    e) contract de finanţare - document-cadru care reglementează acordarea fondurilor între AFM şi beneficiarul finanţării, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid;
    f) cererea de avans - formular prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanţare;
    g) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare; cererea de decontare constituie anexa nr. 4 la contractul de finanţare;
    h) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;
    i) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului;
    j) contribuţie proprie - valoarea integrală a cheltuielilor necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    k) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
    l) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;
    m) dosar de finanţare - cererea de finanţare însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către AFM;
    n) pistă de biciclişti - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;
    o) solicitant - orice entitate dintre cele prevăzute la art. 7 care transmite dosarul de finanţare;
    p) traseu de piste de biciclişti - ruta pe care se realizează pistele de biciclete şi care asigură conectarea între oricare dintre următoarele: zone rezidenţiale, instituţii de învăţământ, zone industriale, clădiri de birouri, principale noduri de transport public, zone comerciale, zone de agrement, sate componente ale unităţilor administrativ-teritoriale, unităţi administrativ-teritoriale distincte.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) ADI - asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
    c) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare şi sumele alocate pe fiecare categorie de UAT;
    c) comisia de analiză a dosarelor de finanţare depuse de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al AFM;
    d) grile de analiză, proceduri de lucru, instrucţiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.

    (3) Analiza dosarelor de finanţare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora. În această situaţie, aprobarea dosarelor de finanţare se realizează potrivit art. 17.

    ART. 6
    Etapele sesiunii de finanţare
    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
    b) transmiterea dosarelor de finanţare;
    c) etapa I: analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, eligibilităţii proiectului şi stabilirea cheltuielilor eligibile în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1);
    d) publicarea pe pagina de internet a AFM a listei proiectelor respinse, în urma analizei dosarelor de finanţare din etapa I;
    e) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    f) etapa a II-a: analiza eligibilităţii proiectului şi a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (2);
    g) aprobarea proiectelor în vederea finanţării, după parcurgerea etapelor I şi a II-a;
    h) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare din etapa a II-a;
    i) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    j) încheierea contractelor de finanţare;
    k) implementarea proiectului;
    l) monitorizarea proiectului;
    m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuate prin instalarea staţiilor, conform indicatorului calculat.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Categorii de solicitanţi eligibili
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanţi:
    a) unităţile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizate la nivel de judeţ, comună, oraş, municipiu de rang I/II, municipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia;
    b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. b).

    (2) În cadrul aceleiaşi sesiuni de finanţare, UAT în numele cărora ADI depune cerere de finanţare nu au dreptul să depună cerere de finanţare în calitate de solicitant prevăzut la alin. (1) lit. a).

    ART. 8
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile definite la art. 12 în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la alin. (2).
    (2) Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:
    a) UAT - Municipiul Bucureşti - maximum 75.000.000 lei;
    b) subdiviziunea municipiului Bucureşti - maximum 45.000.000 lei;
    c) UAT - municipiu de rang I - maximum 37.000.000 lei;
    d) UAT - municipiu de rang II - maximum 30.000.000 lei;
    e) UAT - oraş - maximum 22.000.000 lei;
    f) comună cu mai puţin de 5.000 de locuitori - maximum 3.700.000 lei;
    g) comună cu mai mult de 5.001 de locuitori - maximum 7.500.000 lei;
    h) UAT - judeţ - maximum 22.000.000 lei.

    (3) Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea care poate fi acordată potrivit alin. (2).
    (4) În cazul solicitanţilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. b), finanţarea care poate fi acordată este valoarea cumulată a sumelor maxime care pot fi finanţate membrilor pentru care ADI solicită finanţare, conform categoriilor prevăzute la alin. (2).
    (5) În cadrul proiectelor, suma maximă care poate fi finanţată pentru realizarea unui km de traseu de piste de biciclişti şi care reprezintă 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile este:
    a) 1.000.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care presupun lucrări pe amplasamente separate de drum, neamenajate ca trotuar sau parte carosabilă;
    b) 350.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care presupun lucrări pe carosabil sau trotuar existent.


    ART. 9
    Tipuri de proiecte finanţate prin Program
    (1) Prin Program se finanţează:
    a) realizarea de piste pentru biciclişti pe partea carosabilă sau acostament;
    b) realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, altul decât drum carosabil, acostament sau trotuar;
    c) realizarea de piste pentru biciclişti în cadrul trotuarelor.

    (2) Pistele de biciclete prevăzute la alin. (1) şi care trebuie să asigure deplasarea dus-întors în cadrul unui traseu pot fi:
    a) cu un singur sens, care se amenajează pe ambele părţi ale străzii, câte una pentru fiecare sens de circulaţie, pe toată lungimea traseului;
    b) cu două sensuri, care se amenajează pe o singură parte a străzii, pe toată lungimea traseului.


    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    (1) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a), care:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) sunt proprietari/administratori ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, acesta este eligibil dacă deţine acordul/avizul proprietarului/administratorului terenului, cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
    h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.

    (2) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. b), care:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) deţin un mandat acordat, în condiţiile legii, să exercite, în numele şi pe seama UAT membre, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;
    c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
    h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.

    (3) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depăşesc sumele maxime prevăzute la art. 8 alin. (2), diferenţa este susţinută de solicitant.

    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele cerinţe tehnice:
    a) traseele propuse sunt trasee urbane, comunale şi/sau care fac legătura între unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-g);
    b) în cadrul traseelor urbane sau comunale, pistele de biciclişti asigură conectarea între oricare dintre următoarele: zone rezidenţiale, instituţii de învăţământ, zone industriale, clădiri de birouri, principale noduri de transport public, zone comerciale, zone de agrement, sate componente ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) traseele de biciclişti se realizează cu prioritate pe partea carosabilă, fiind amplasate între fluxul pietonal şi cel motorizat. Acolo unde nu este posibil acest lucru, se pot realiza şi pe acostament, trotuar sau se pot realiza piste pe amplasament nou, separate de drum. În cazul execuţiei acestora pe trotuare, amplasarea pistelor de biciclişti se face pe partea dinspre axul străzii;
    d) traseele pistelor de biciclişti sunt prevăzute obligatoriu cu spaţiu de depozitare pentru biciclete;
    e) traseele pentru biciclişti nu au întreruperi între punctul de plecare şi destinaţie şi nu prezintă obstacole pe calea de rulare;
    f) traseele pentru biciclişti sunt prevăzute cu cel puţin două benzi care să asigure deplasarea dus-întors între punctul de plecare al traseului şi destinaţie; pistele pot avea unul sau două sensuri, în funcţie de spaţiul disponibil pentru amenajare;
    g) traseele de biciclete sunt directe. Criteriul se verifică prin raportarea distanţei traseului la distanţa în linie dreaptă între capetele traseului. Acest raport de ocolire trebuie să fie maximum 1,2 m sau, în mod excepţional, maximum 1,4 m;
    h) pistele de biciclişti sunt, în mod obligatoriu, delimitate cu marcaj/bordură, indicator rutier şi semaforizare;
    i) lăţimea unei benzi a pistelor pentru biciclişti cu un singur sens este de minimum 1,5 m; în cazul pistelor pentru biciclişti cu două sensuri, lăţimea minimă totală a pistei este de 2,5 m; pentru porţiunile care traversează poduri/podeţe, lăţimea benzii/pistei poate fi adaptată corespunzător pentru asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă;
    j) distanţa laterală faţă de obstacolele din vecinătate are o lăţime de minimum 0,5 m;
    k) bordurile care delimitează traseul nu depăşesc înălţimea de 5 cm. Dacă există, bordurile de delimitare trebuie să fie teşite în unghi de 45°;
    l) gabaritul traseelor pentru biciclete asigură o înălţime liberă de trecere de 2,40 m.


    ART. 12
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
    a) cheltuielile privind investiţia de bază (cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare): lucrări de construcţie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru biciclete, inclusiv pasaje şi poduri de-a lungul acestora, şanţuri dalate pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale, culoare pentru biciclete, lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de protecţie, lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de semnalizare, achiziţia şi montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori şi alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru biciclişti, lucrări pentru amenajarea terenului, achiziţia echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de semnalizare;
    b) cheltuielile privind lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (cap. 5 subcap. 5.1 pct. 5.1.1 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);
    c) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente cap. 3 subcap. 3.5, 3.8 şi cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“;
    e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
    f) cheltuielile pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii, respectiv cap. 3 subcap. 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    g) cheltuielile cu consultanţa (cap. 3 subcap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    h) cheltuielile cu taxele pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire, cap. 3 subcap. 3.2 şi cap. 5 subcap. 5.2 pct. 5.2.5 din conţinutul cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.

    ART. 13
    Conţinutul dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare şi semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanţare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanţare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;
    f) deviz general al obiectivului de investiţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12;
    g) pentru solicitantul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a), hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:
    1. depunerea cererii de finanţare;
    2. devizul general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv;

    h) pentru solicitantul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b):
    1. actul constitutiv şi/sau statutul solicitantului ADI, din care rezultă mandatul acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre să exercite, în numele şi pe seama lor, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;
    2. declaraţia solicitantului ADI din care rezultă că s-a asigurat că fiecare UAT membră, inclusă în cererea de finanţare, are aprobată hotărârea prevăzută la lit. g);
    3. declaraţia unităţilor administrativ-teritoriale incluse în cererea de finanţare de solicitantul ADI, din care rezultă următoarele aspecte:

    a) îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-h);
    b) nu au depus cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni, în calitate de solicitant prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).

    (2) În situaţia în care proiectul depus în etapa I nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (2), solicitantul va transmite documentele din etapa a II-a, respectiv:
    a) studiul de fezabilitate, elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Studiul de fezabilitate va conţine obligatoriu şi studii de trafic/circulaţie care să demonstreze necesitatea şi utilitatea alegerii traseelor pistelor pentru biciclişti propuse prin proiect, în scopul reducerii traficului motorizat pe tronsoanele respective. Studiul de fezabilitate va cuprinde obligatoriu şi certificatul de urbanism şi avizele de principiu solicitate prin documentul respectiv, pentru proiectul propus. Studiul de fezabilitate va demonstra respectarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului menţionate la art. 11. În cazul în care sunt propuse mai multe amplasamente, studiul de fezabilitate va prezenta detalierea costurilor pentru fiecare amplasament. De asemenea, în cazul în care se consideră că anumite capitole din structura-cadru a studiului de fezabilitate nu sunt necesare pentru proiectul propus, proiectantul de specialitate va motiva în scris lipsa acestora (excepţie fac elementele descrise mai sus care sunt elemente obligatoriu de prezentat);
    b) hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/organului de decizie al solicitantului privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:
    1. studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a) şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
    2. acordul privind asigurarea contribuţiei financiare necesare realizării proiectului, pentru cheltuielile care nu sunt finanţate din Fondul pentru mediu;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;
    d) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
    e) pentru solicitantul UAT, documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00; pentru solicitantul ADI, documentul doveditor al deschiderii contului la bancă.

    (3) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanţării proiectului.
    (4) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susţine diferenţa din surse financiare proprii.
    (5) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanţată.

    ART. 14
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) În cadrul sesiunii de depunere, solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1). Solicitantul poate depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate, în situaţia în care deţine toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2); în acest caz, nu trebuie depus şi documentul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. g).
    (2) În situaţia în care dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1), nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (1), solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei II, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care solicitantul depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate.
    (4) Dosarele de finanţare se depun prin intermediul aplicaţiei informatice, pusă la dispoziţie de AFM. Instrucţiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.
    (5) Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.
    (6) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni o singură cerere de finanţare aferentă unei singure categorii dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1).
    (7) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (6), solicitantului îi poate fi aprobată o singură cerere de finanţare, respectiv prima cerere care întruneşte criteriile de eligibilitate.

    CAP. III
    Procesul de analiză a documentelor transmise de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 15
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    (1) Comisia de analiză verifică îndeplinirea conformităţii documentelor, a criteriilor de eligibilitate, completând grilele de analiză a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, şi stabileşte cheltuielile eligibile.
    (2) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la:
    a) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute în ghid;
    b) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanţelor/erorilor constatate în cuprinsul documentaţiei depuse;
    c) completarea documentelor prevăzute la art. 13, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepţie, în situaţia în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c)-e) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.

    (3) Documentele/Informaţiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor la data depunerii dosarului de finanţare. Prin excepţie, pentru documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h) şi la art. 13 alin. (2) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor şi la o dată ulterioară depunerii dosarului.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele, în condiţiile alin. (3), este de 20 de zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (6) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 şi 11;
    b) neprezentarea clarificărilor/remedierilor în termenul indicat de AFM potrivit alin. (5);
    c) neclarificarea/neremedierea situaţiilor semnalate;
    d) nedepunerea documentelor obligatorii potrivit art. 13.

    (7) Sub condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii de eligibilitate, solicitantul poate fi aprobat în situaţia în care, din două sau mai multe amplasamente ale traseelor de biciclişti menţionate în cererea de finanţare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină finanţare. În acest caz, proiectul poate fi implementat doar pentru amplasamentul aprobat.
    (8) Finanţarea proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, calculat după cum urmează:
    a) se acordă până la 35 de puncte pentru lungimea totală a traseelor propuse prin proiect (până la 5 km - 10 puncte, între 5 km-10 km - 20 de puncte, peste 10 km - 35 de puncte);
    b) se acordă până la 35 de puncte pentru amplasamentul pistei (piste amenajate pe trotuare - 10 puncte; piste amenajate pe amplasament nou în afara trotuarelor şi separat de partea carosabilă sau acostament - 20 de puncte; piste amenajate pe partea carosabilă sau acostament - 35 de puncte);
    c) se acordă 20 de puncte pentru traseele de biciclişti care asigură/au asigurat iluminat public nocturn;
    d) se acordă 10 puncte pentru proiectele depuse de ADI şi 5 puncte pentru proiectele depuse de UAT organizată la nivel de judeţ.

    (9) Proiectele vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat în urma analizei AFM, în limita bugetului alocat sesiunii, cu respectarea valorilor maxime prevăzute la art. 8 alin. (2).
    (10) În cazul în care două sau mai multe proiecte obţin acelaşi punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanţarea tuturor acestora, AFM procedează fie la suplimentarea bugetului, fie la departajarea solicitanţilor în funcţie de ordinea înscrierii acestora în aplicaţia informatică.
    (11) În centralizatorul cuprinzând proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu se vor preciza cel puţin următoarele: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare, punctajul obţinut în urma evaluării şi motivul diminuării sumei solicitate, după caz.
    (12) Lista proiectelor propuse spre respingere va conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul cererii de finanţare şi motivul respingerii.
    (13) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.

    ART. 16
    Avizarea proiectelor
    (1) Comitetul director al AFM avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu, după parcurgerea etapei a II-a.
    (2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză în etapa I sau etapa a II-a, după caz.
    (3) Comitetul director al AFM poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

    ART. 17
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanţării proiectelor avizate în etapa a II-a.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei de analiză şi/sau Comitetului director al AFM orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

    ART. 18
    Comunicarea rezultatelor
    (1) Listele proiectelor aprobate/respinse se publică pe pagina de internet a AFM.
    (2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor prin e-mail.

    ART. 19
    Contestaţii
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva rezultatelor analizei evaluării proiectelor, în termen de 30 de zile de la data comunicării realizate în condiţiile art. 18 alin. (1).
    (2) Contestaţia se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului, precum şi împuternicirea avocaţială, acolo unde este cazul;
    b) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    e) documente justificative, după caz.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Perfectarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării
    (1) AFM transmite solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul poştei electronice, contractul de finanţare.
    (2) În termen de 15 zile de la primirea contractului de finanţare, solicitanţii îl vor semna cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 şi îl vor transmite către AFM prin poştă electronică.
    (3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare.
    (4) Modelul contractului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (5) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii primei cereri de avans/decontare.
    (6) În situaţii justificate, termenul de 18 luni aferent duratei de implementare a proiectului poate fi prelungit cu acordul AFM.
    (7) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (8) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului, într-o singură tranşă, în condiţiile legii.
    (9) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract. După semnarea contractului, orice modificare şi/sau completare se realizează prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    (12) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (13) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 21
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.
    (2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor, autorizaţie de construire, dacă este cazul. Cererea de acordare avans se depune la sediul AFM sau electronic.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului în care au fost acordate, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului, prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la contractul de finanţare.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererea/cererile de decontare.

    ART. 22
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale ghidului de finanţare.
    (2) Cererile de decontare/avans se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situaţia în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcţii, proiectul tehnic, dacă acesta nu a fost prezentat la cererea de finanţare, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare şi a contribuţiei financiare - acolo unde beneficiarul a optat în acest sens, aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu
    excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară şi a contribuţiei financiare, după caz.

    (6) AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate după semnarea contractului. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare şi consultanţă, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) şi g), realizate anterior perfectării contractului.
    (7) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la amplasamentele pe care au fost realizate pistele pentru biciclişti.
    (8) Vizitele prevăzute la alin. (7) vor fi realizate prin eşantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanţare care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/proceduri interne ale AFM.
    (9) Propunerea la finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare/ avans/nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.

    ART. 23
    Documente obligatorii necesare decontării/solicitării avansului şi stingerii avansului
    Beneficiarul finanţării depune la sediul AFM sau transmite electronic cererea de decontare ori nota de stingere avans, după caz, însoţită de documentele obligatorii prevăzute în anexa nr. 5 „Lista documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM şi care însoţesc cererea de decontare“ la contractul de finanţare.

    ART. 24
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) La cererea de decontare, AFM finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate, a procentului aprobat şi în urma verificării documentelor justificative.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 25
    Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat
    Pentru proiectele implementate prin Program, beneficiarii vor respecta prevederile legale aplicabile în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 26
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontarea/stingerea avansului doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.

    ART. 27
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a terenului pe care se realizează pistele pentru biciclete în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (3) În termen de maximum 6 luni de la depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să transmită AFM un extras de carte funciară pentru informare, din care să rezulte intabularea pistei de biciclete, în original, în copie legalizată sau emis în format electronic, care să nu fie mai vechi de 30 de zile de la momentul transmiterii. În cazul proiectelor realizate în baza acordului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b), beneficiarul depune extras de carte funciară, de unde să rezulte intabularea pistei de biciclete pe numele proprietarului/administratorului terenului pus la dispoziţie pentru implementarea proiectului.
    (4) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului şi să asigure accesul permanent şi nediscriminatoriu la pistele de biciclete finanţate, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea sa.
    (5) În perioada de monitorizare, beneficiarul va întocmi şi va transmite rapoarte de monitorizare anuale privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în proiect.
    (6) La finalul perioadei de monitorizare, beneficiarul are obligaţia să transmită un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul proiectului.
    (7) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (8) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (9) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (8), AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării.

    ART. 28
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare la locul de implementare a proiectului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    (2) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“.

    ART. 29
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, şi/sau al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi/sau de către AFM.

    ART. 30
    Păstrarea documentelor de către AFM
    (1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) În condiţiile în care AFM consideră necesar, se poate solicita transmiterea documentelor în original, copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanţare, cât şi pentru cele prezentate în cererile de avans/decontare şi notă de stingere avans.

    ART. 31
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 32
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) Dacă intervin modificări tehnico-economice faţă de proiectul aprobat, este necesară transmiterea către AFM a documentaţiei justificative, întocmite potrivit legislaţiei specifice, înainte de realizarea acestora. AFM analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii.
    (2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

    ART. 33
    Anexe
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghidul de finanţare
    CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    A1. Date generale
    Titlul proiectului ........................................................................
    Denumirea solicitantului ..............................................................
    Statut juridic solicitant (judeţ, comună din zona metropolitană, oraş, municipiu, subdiviziune a municipiului Bucureşti) .....................
    Codul de înregistrare fiscală .........................................................
    Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00) ................................................
    Cod IBAN pentru cont deschis la bancă (pentru solicitant ADI) .........................................
    Denumire bancă/sucursală/filială ...................................................
    Adresa sediului social .................................................................
    Date de contact sediu: tel. ........................, fax ........................, e-mail .............................
    Reprezentant legal ................(numele şi prenumele)............., act de identitate B.I./C.I. .... seria ...... nr. ......., tel.: ..................

    A2. Solicitant ADI*
     * Se completează numai dacă cererea de finanţare este depusă de asociaţia de dezvoltare intercomunitară.
    Subsemnatul, având datele de identificare menţionate la lit. A1, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) Prezenta cerere se depune pentru finanţarea proiectelor pentru următorii membri ai ADI:
    Nr. crt. ……....**
    ** Secţiunea se multiplică şi se completează pentru fiecare membru al ADI inclus în cererea de finanţare.
    Denumirea UAT .........................................................................
    Statutul juridic al UAT ................................................................
    Codul de înregistrare fiscală .........................................................
    Adresa sediului social .................................................................
    Date de contact sediu: tel. .............., e-mail ...............................
    Reprezentant legal ................................., tel. ............................
                                                           (numele şi prenumele)

    b) UAT-urile menţionate la lit. a) m-au mandatat, în condiţiile legii, să exercit, în numele şi pe seama lor, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului.
    c) M-am asigurat că fiecare din UAT incluse în cererea de finanţare are aprobată hotărârea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. g) din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.506/2022 (ghidul de finanţare).
    d) M-am asigurat că UAT menţionate la lit. a):
    1. îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-h) din ghidul de finanţare la data depunerii prezentei cereri;
    2. nu au depus cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni, în calitate de solicitant, prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ghidul de finanţare.    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ................................., prin reprezentantul legal ..............................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .................. lei (în litere .........................), reprezentând ..............% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ......... luni.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ........................ lei (în litere ............................).
    Contribuţia proprie reprezintă ........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar din surse proprii în cuantum de ............................... lei (în litere ........................................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării, în cuantum de ............................... lei, vor fi susţinute financiar din surse proprii.

┌──────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬───────┐
│ │Punct de │ │Punct de │ │ │
│ │plecare │Coordonate│sosire │Coordonate│ │
│ │traseu* │GPS │traseu* │GPS │Lungime│
│Nr. │(denumirea │punct de │(denumirea │punct de │traseu*│
│crt. │localităţii,│plecare │localităţii,│sosire │(km) │
│ │însoţită │traseu │însoţită de │traseu │ │
│ │de punct de │ │punct de │ │ │
│ │reper) │ │reper) │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│..... │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│..... │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│......│ │ │ │ │ │
└──────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┘


    *Se completează pentru fiecare traseu propus prin proiect.
    De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar acesta nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale:
    DA [ ]
    NU [ ]


    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, având datele de identificare menţionate la lit. A. „Date generale“, reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) mă încadrez ca solicitant (va fi bifată o singură căsuţă, cea corespunzătoare solicitantului):
    [ ] municipiul Bucureşti;
    [ ] subdiviziune a municipiului Bucureşti;
    [ ] municipiu de rang I;
    [ ] municipiu de rang II;
    [ ] oraş;
    [ ] comună care are sub 5.000 de locuitori inclusiv;
    [ ] comună care are peste 5.001 locuitori inclusiv;
    [ ] judeţ;
    [ ] asociaţie de dezvoltare intercomunitară;

    b) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    c) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) solicitantul nu se află în stare de insolvenţă, în procedură de executare silită, într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    e) activităţile pentru care solicit finanţarea prin proiect nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    f) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    g) finanţarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    h) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul proiectului;
    i) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
    - proprietatea solicitantului/membrului ADI \u-3985?
    – administrarea solicitantului/membrului ADI \u-3985?
    – solicitantul deţine acordul/avizul proprietarului/administratorului terenului privind utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia \u-3985?;

    j) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    k) traseele şi pistele de biciclişti vor respecta criteriile tehnice de eligibilitate menţionate la art. 11 din ghidul de finanţare.

    Subsemnatul, .............................................., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    D. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în str. Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Prin acest document, Administraţia Fondului de Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
    E-mail: ...................
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: ..........................

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    • verificarea cererilor de finanţare;
    • selectarea proiectelor finanţate;
    • stabilirea obligaţiilor contractuale;
    • autorizarea plăţii către beneficiari;
    • efectuarea plăţii către beneficiari;
    • înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    • managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.
    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare, contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    • furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    • operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.

    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    • dreptul de acces;
    • dreptul la rectificarea datelor;
    • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    • dreptul la restricţionarea prelucrării;
    • dreptul la portabilitatea datelor;
    • dreptul la opoziţie;
    • drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    • dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    • dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    • dreptul la o cale de atac judiciară;
    • dreptul de a fi notificat de către operator.    Prin prezenta, declar că am fost informat de către Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicit: .................................................
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit: ...............................................

    ANEXA 2

    la ghidul de finanţare
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ....../GES/......................
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ...................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin .......................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    ........................................, cu sediul în ............................................, cod de identificare fiscală. .............., cont nr. ................., deschis la Trezoreria/Banca .................................., reprezentată legal prin ....................................., care împuterniceşte pe ................................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la .................... lei, reprezentând …………………......% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând realizarea pistelor pentru biciclete, pe următoarele trasee (locul/locurile de implementare):
    a) punct de plecare traseu ............................... - punct de sosire traseu ............................ - lungime traseu ........... km;
    b) punct de plecare traseu ............................... - punct de sosire traseu ............................ - lungime traseu ........... km;
    c) punct de plecare traseu ............................... - punct de sosire traseu ............................ - lungime traseu ........... km.

    (2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).
    (3) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare şi consultanţă;
    b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de Beneficiar.

    (4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    a) Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    b) Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către Beneficiar a raportului de finalizare a proiectului la AFM.
    (2) Termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) constituie perioadă de monitorizare.
    (3) Durata de implementare a proiectului este de 18 luni şi se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare/avans.
    (4) În situaţii justificate, pe baza solicitării Beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    (1) Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare şi în prezentul contract.
    (2) Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura decontării sumei şi prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria/Banca ......................................, numai pe bază de cerere/cereri de decontare şi/sau avans, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul contract. Cererea de decontare/avans va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract.
    (3) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (4) Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    (5) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (6) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare nerambursabilă.
    (2) Cererea de acordare avans va fi însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii şi ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    (3) Suma reprezentând plată în avans, nejustificată prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se va restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere reglementate pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, Beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, Beneficiarul va depune o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, conform anexei nr. 3 la prezentul contract.
    (8) Ulterior stingerii avansului, Beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă, cererea/cererile de decontare.

    ART. 6
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să depună cererile de decontare/cererea de avans în durata de implementare a proiectului;
    3. să asigure contribuţia proprie şi eventualele cheltuieli neeligibile pentru realizarea proiectului;
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    7. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    8. să utilizeze, să întreţină cu diligenţele unui bun proprietar, să asigure accesul permanent şi nediscriminatoriu la pistele de biciclete realizate în baza prezentului contract şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului;
    9. să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată; să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    10. să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ghid;
    11. să transmită AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii şi a eventualelor cheltuieli neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare, astfel: în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare;
    12. în cazul în care Beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/notă stingere avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepţia primei cereri de decontare), Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară şi a eventualelor cheltuieli neeligibile. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare şi a eventualelor cheltuieli neeligibile;
    13. să instaleze un panou de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“;
    14. să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    15. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) deschiderea procedurii de insolvenţă, executare silită sau a oricărei alte proceduri similare;

    16. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    17. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    b) actele administrative/documentele emise de către Beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la lit. a), precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    c) date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate de la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau servicii ori alte terţe persoane, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    18. să nu înstrăineze sau greveze cu sarcini terenul pe care se realizează pistele pentru biciclete în cadrul Programului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;
    19. în termen de maximum 6 luni de la depunerea raportului de finalizare, să transmită AFM un extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte intabularea pistei de biciclete, în original, în copie legalizată sau emis în format electronic, care să nu fie mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii; în cazul proiectelor realizate în baza acordului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.506/2022, Beneficiarul depune extras de carte funciară de unde să rezulte intabularea pistei de biciclete pe numele proprietarului/ administratorului terenului pus la dispoziţie pentru implementarea proiectului;
    20. în perioada de monitorizare, să întocmească şi să transmită rapoarte de monitorizare anuale privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în proiect.


    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

    (3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării/suspendarea duratei de implementare a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare/suspendare;
    b) recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.


    ART. 9
    Încetarea contractului
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul prevăzut la alin (2), contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care Beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    (4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (5) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    (7) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

    ART. 10
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente;
    b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile prevăzute la alin. (2), partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile art. 9 alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 11
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (3) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    (4) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    (5) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (6) AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    (7) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (8) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    (9) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    (10) Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.
    (11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru Beneficiar:
    adresă/e-mail/fax/ .........................................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.


    (2) În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    (3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) sau (2) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.
    (2) Cererea de modificare a contractului va fi transmisă AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
    (3) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    (3) Părţile contractante se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
    (4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, punctajul acordat, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (2) Anexele nr. 1-5, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    (3) Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ..........................................................
    Beneficiar
    Prin reprezentant legal,
    .........................................................
    ANEXA 1

    la Contractul de finanţare nr. ....../GES/.........
    Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

┌──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
└──────────────────┴──────────────────┘


    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ..................................................
    Beneficiar
    Prin reprezentant legal,
    ..................................................

    ANEXA 2

    la Contractul de finanţare nr. ...../GES/..........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ......./.............../...............
    Aprobat
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ..........................
    CERERE DE AVANS
    Denumirea completă a Beneficiarului ........................
    Forma de organizare ........................................
    Forma de proprietate ................................... (publică/privată)
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria/Banca ..........................
    Adresa: localitatea ..........................................., str. ................................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............................, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ......................, fax ...................., e-mail ............................., website ................................
    Reprezentat/Reprezentată legal de ............................................., în calitate de .................., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..................................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .............., telefon (fix şi mobil) .............................., fax ........................, e-mail ............................................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....../GES/......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans pentru suma de ........................................ lei (în cifre şi litere).
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificarea avansului).
    Documentele justificative sunt următoarele:
    - contracte de achiziţii lucrări/furnizare de produse/servicii - în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    – ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, în copii certificate „conform cu originalul“;
    – dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară, dacă este cazul.

    Acordarea avansului:

┌──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Suma │ │Suma │ │
│ │ │ │solicitată │ │totală │Suma │
│ │Suma maximă ce│Suma │prin │Suma │trasă │rămasă de │
│Suma totală │poate fi │solicitată │prezenta │aprobată│din │tras din │
│aprobată │acordată ca │prin │cerere, │prin │avans, │finanţarea│
│conform │avans - 30% │prezenta │reprezentând│prezenta│inclusiv│ce poate │
│contractului │din valoarea │cerere, │avans │cerere │suma │fi │
│de finanţare │contractului │reprezentând│(procent din│de avans│aprobată│acordată │
│nerambursabilă│de finanţare │avans (lei) │suma rămasă │(lei) │prin │ca avans │
│ │nerambursabilă│ │de tras din │ │prezenta│(2–5) │
│ │ │ │finanţarea │ │cerere │ │
│ │ │ │aprobată %) │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────────┘    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului şi solicitate la finanţare;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.506/2022;
    c) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu sponsorizez/nu finanţez activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    e) activităţile pentru care solicit finanţarea prin proiect nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    f) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    g) finanţarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    h) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    i) pentru proiectul implementat prin Program, respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    j) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    Beneficiar
    Reprezentant legal ...................................
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ...........................
    Semnătura .........................

    ANEXA 3

    la Contractul de finanţare nr. ...../GES/..........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ......./.............../...............
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Aprobat
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu
    .................................
    NOTĂ DE STINGERE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....... din ..../..../............ şi a cererii de avans depuse în .................... vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ........% din finanţarea nerambursabilă în valoare de .................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    Prezenta notă de stingere avans este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt conforme sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificare.
    În caz contrar, accept restituirea a avansului cu dobânzile şi penalităţile aplicabile în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţia avansului acordat:

┌──────────────┬──────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Suma trasă │ │ │
│Suma maximă ce│ │din avans │ │ │
│poate fi │ │pentru care │Suma │Suma │
│acordată ca │Suma │nu au fost │justificată│rămasă de │
│avans - 30% │totală│prezentate │prin │justificat│
│din valoarea │trasă │documente │prezenta │din │
│contractului │din │justificative│notă de │avansul │
│de finanţare │avans │până la data │stingere │acordat │
│nerambursabilă│ │prezentei │ │(3–4) │
│ │ │note de │ │ │
│ │ │stingere │ │ │
├──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────┴─────────────┴───────────┴──────────┘


    Subsemnatul, ............................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului.
    Beneficiar
    Reprezentant legal ...................................
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ...........................
    Semnătura .........................

    ANEXA 4

    la Contractul de finanţare nr. ...../GES/..........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ......./.............../...............
    Aprobat
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu
    .............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a Beneficiarului ..............................................
    Forma de organizare .........................................
    Forma de proprietate ......................................... (publică/privată)
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ........................, cont nr. ............................, deschis la Trezoreria/Banca .....................................
    Adresa: localitatea ..........................................., str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..............................., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ...................., fax ......................, e-mail .........................., website .........................
    Reprezentat/Reprezentată legal de ...................................., în calitate de ..............., prin .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......................................, posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. ................., telefon (fix şi mobil) ......................., fax ........................., email ......................................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....../GES/....... vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    Subsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului şi solicitate la finanţare;
    b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.506/2022;
    c) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu sponsorizez/nu finanţez activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    e) activităţile pentru care solicit finanţarea prin proiect nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    f) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    g) finanţarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    h) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    i) pentru proiectul implementat prin Program, respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    j) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    Beneficiar
    Reprezentant legal ...................................
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ...........................
    Semnătura .........................

    ANEXA 5

    la Contractul de finanţare nr. ...../GES/........
    LISTA
    documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM
    şi care însoţesc cererea de decontare
    a) Proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, la prima cerere de decontare
    b) Contracte de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii necesare implementării proiectului, la depunerea cererii de avans sau a primei cereri de decontare
    c) Ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, la depunerea cererii de avans sau a primei cereri de decontare
    d) Facturi fiscale - avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, pe care se vor menţiona numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se emit
    e) Situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată din care să reiasă următoarele:
    - echipamentele achiziţionate şi montate sunt noi;
    – bunurile achiziţionate/echipamentele montate respectă caracteristicile tehnice declarate în SF şi PT;
    – atestă îndeplinirea prevederilor art. 11 din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.506/2022;
    – respectă standardele impuse de ghidul de finanţare;
    – beneficiază de garanţie acordată de executantul lucrării, pe toată perioada impusă de legislaţia în vigoare, în baza termenelor şi condiţiilor de garanţie date de producătorii bunurilor instalate

    f) Dovada plăţii valorii finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) la plata anterioară; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei proprii (după caz)
    g) Autorizaţia de construire, la depunerea primei cereri de decontare şi ori de câte ori apar modificări în cadrul acesteia
    h) Ordin de începere a lucrărilor - la depunerea primei cereri de decontare
    i) Procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate
    j) Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
    k) Proces-verbal de punere în funcţiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
    l) Alte documente relevante solicitate de AFM.

    ANEXA 3

    la ghidul de finanţare
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumirea beneficiarului: ............................................................
    Denumirea completă: .................................................................
    Forma de organizare: .................................................................
    Adresa: ...................................................................................
    Tel./Fax/E-mail: ........................................................................
    A. Date generale ale proiectului

    Titlul proiectului: .................................................
    Durata proiectului (nr. luni): ...............................
    Data semnării contractului pentru finanţare: .............................
    Valoarea contractului pentru finanţare: .....................................
    Data începerii proiectului: .............................
    Data finalizării proiectului: .............................

┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬───────────┬─────┬───────────┐
│ │ │Factură│Decont │Contribuţie│Ordin│ │
│Nr. │Cereri de│fiscală│Administraţia│proprie │de │Valoare │
│crt.│decontare│nr. │Fondului │beneficiar │plată│neeligibilă│
│ │ │ │pentru Mediu │ │nr. │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────────────┴───────────┴─────┴───────────┘


    B. Rezultatele proiectului:
    a) lungimea traseelor pentru biciclete, realizate în urma implementării Programului;
    b) reducerea cantităţii de emisii de CO_2 prin implementarea proiectului (R)
    R = Ri – Rf,
    unde:
    Ri = emisiile de CO_2 evidenţiate în studiul de trafic, înainte de implementarea proiectului;
    Rf = emisiile de CO_2 rezultate în urma implementării proiectului.    C. Analiza postimplementare
    C1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ............................................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ...............................................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ...........................
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul ...........................................................................................

    C2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ............................................................................

    Reprezentant legal autorizat
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei ....................................
    Funcţia .........................................
    Semnătura şi ştampila .................................
    Coordonatorul proiectului
    Numele şi prenumele ........................
    Funcţia .........................................
    Semnătura ....................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016