Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE  din 22 decembrie 2022  a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 22 decembrie 2022 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL 3.288 din 22 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    Prezentul ghid de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, denumit în continuare Program.

    ART. 2
    Scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
    (2) Prin Program se vor susţine financiar activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
    (3) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse (I1) şi de numărul de probleme de mediu abordate (I2).
    I1 = ∑^n_i=1 Gi
    I2 = ∑^n_i=1 Pi,
    unde:
    n = nr. de proiecte finanţate în cadrul Programului;
    G = dimensiunea grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse în cadrul fiecărui proiect;
    P = numărul de probleme de mediu abordate.    ART. 3
    Caracterul Programului şi aria geografică de aplicare
    Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

    ART. 4
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

    ART. 5
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid de finanţare, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) solicitanţilor în cadrul Programului;
    b) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanţare a fost aprobat în vederea finanţării şi care a încheiat contract de finanţare cu AFM; în cadrul Programului, beneficiarul derulează proiectul numai în parteneriat cu autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, şi/sau cu unităţi şi instituţii de învăţământ de stat; în cadrul acestor acorduri de parteneriat pot fi adăugate, numai în calitate de parteneri, alte organizaţii neguvernamentale, precum şi instituţii/autorităţi publice din domeniul protecţiei mediului; modalitatea de participare la derularea proiectului, drepturile şi obligaţiile partenerilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor proiectului se stabilesc prin acord de parteneriat, beneficiarul având calitate de lider de proiect;
    c) cerere de avans - formular prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanţare;
    d) cerere de finanţare nerambursabilă - formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid de finanţare, completat şi depus de către solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;
    e) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 4 la contractul de finanţare;
    f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse şi servicii necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului;
    g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse şi servicii necesare implementării proiectului şi care pot fi plătite din Fondul pentru mediu, cu condiţia încadrării acestora în categoriile de cheltuieli eligibile;
    h) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării şi care vizează solicitantul şi proiectul propus;
    i) dosar de decontare - cererea de decontare, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea decontării de către AFM a cheltuielilor eligibile;
    j) dosar de finanţare - cererea de finanţare, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de solicitant în vederea analizării, evaluării, selectării, avizării şi aprobării finanţării de către AFM;
    k) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către AFM a cheltuielilor eligibile realizate de beneficiar cu achiziţia produselor şi serviciilor, în condiţiile prezentului ghid;
    l) grupul-ţintă eligibil - cuprinde persoanele care participă la activităţile proiectului, identificate, după caz:
    1. prin rapoarte de audienţă;
    2. prin rapoarte de flux de trafic;
    3. prin liste de participare întocmite de beneficiarul finanţării, în care se evidenţiază CNP-ul fiecărui participant;

    m) lider de parteneriat - solicitantul care a obţinut finanţare în baza unei cereri de finanţare, în parteneriat cu alte instituţii/organizaţii;
    n) organizaţie neguvernamentală - persoană juridică română, asociaţie sau fundaţie, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) parteneri - unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, şi/sau unităţi şi/sau instituţii de învăţământ de stat care participă la derularea proiectului, în limitele şi condiţiile stabilite în baza acordului de parteneriat;
    p) sesiune de înscriere a solicitanţilor - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, în interiorul căreia solicitantul poate depune dosarul de finanţare;
    q) sesiune de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care cuprinde activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi poate include una sau mai multe sesiuni de depunere a dosarului de finanţare;
    r) solicitant - organizaţie neguvernamentală care a depus cerere de finanţare din Fondul pentru mediu, în condiţiile prezentului ghid.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) ONG - organizaţie neguvernamentală;
    c) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 6
    Etapele Programului
    (1) Etapele Programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;
    b) înscrierea solicitanţilor şi depunerea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, evaluarea şi selectarea proiectelor propuse pentru finanţare;
    d) avizarea şi aprobarea proiectelor selectate pentru finanţare;
    e) comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare;
    f) depunerea contestaţiilor de către solicitanţi şi soluţionarea acestora de către AFM;
    g) încheierea contractelor de finanţare;
    h) implementarea şi monitorizarea proiectelor.

    (2) Pentru desfăşurarea etapelor Programului, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) sesiunile de desfăşurare a Programului şi sumele alocate finanţării;
    b) Comisia de analiză a dosarelor de finanţare transmise de solicitanţi şi componenţa altor structuri/comisii necesare derulării Programului, în cazul în care acestea sunt formate din personalul AFM;
    c) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.

    (3) Dispoziţia preşedintelui AFM prevăzută la alin. (2) lit. a) se publică pe pagina de internet a AFM cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de desfăşurare a Programului.

    ART. 7
    Organizarea sesiunilor de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate potrivit art. 4.
    (2) AFM poate finanţa proiecte în cadrul Programului, în limita bugetului aprobat prin dispoziţia preşedintelui, conform art. 6 alin. (2) lit. a).
    (3) În cadrul unei sesiuni de finanţare, un solicitant ONG poate depune două proiecte în calitate de lider de parteneriat.
    (4) În cadrul unei sesiuni de finanţare, un ONG poate avea calitatea de partener în cel mult două proiecte.
    (5) Analiza, evaluarea şi selectarea dosarelor de finanţare, soluţionarea contestaţiilor, precum şi implementarea proiectelor se realizează de către personalul AFM, cu posibilitatea de externalizare a serviciilor de analiză a dosarelor de finanţare, sau prin cooptarea de personal, din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

    ART. 8
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
    (2) Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect este de 500.000 lei.

    CAP. II
    Eligibilitatea solicitanţilor, a proiectelor şi categoriile de cheltuieli eligibile
    ART. 9
    Categorii de solicitanţi eligibili
    Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale, conform definiţiei de la art. 5 alin. (1) lit. n).

    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a solicitanţilor
    Sunt consideraţi eligibili solicitantul, precum şi partenerii acestuia care îndeplinesc următoarele condiţii la momentul depunerii dosarului de finanţare:
    a) sunt persoane juridice române;
    b) acţionează în nume propriu;
    c) nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/ radiere/insolvenţă/faliment;
    d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;
    e) nu sunt înregistraţi cu obligaţii de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) nu sunt condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    g) nu au beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect;
    h) realizează proiectul în parteneriat cu una dintre entităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. o).


    ART. 11
    Eligibilitatea proiectelor
    (1) Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au ca scop educaţia şi/sau conştientizarea publicului privind protecţia mediului;
    b) minimum 70% din grupul-ţintă al proiectului vizează tineri cu vârsta între 6 şi 18 ani;
    c) vizează probleme de mediu din următoarele domenii:
    1. poluarea aerului;
    2. poluarea apelor;
    3. tăierea ilegală a pădurilor;
    4. poluarea cauzată de deşeuri (plastic, metal, substanţe chimice, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) şi modalităţi de prevenire a efectelor asupra mediului;
    5. circuitul de gestionare a deşeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deşeurilor; compostarea deşeurilor biodegradabile; eliminarea deşeurilor;
    6. exploatarea necontrolată a resurselor pământului şi epuizarea resurselor naturale;
    7. beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile/ importanţa energiei verzi;
    8. protecţia ariilor naturale protejate;
    9. agricultura intensivă şi repercusiunile acesteia asupra mediului;
    10. industrializarea excesivă şi repercusiunile acesteia asupra mediului;
    11. protecţia biodiversităţii;
    12. schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/ inundaţii/secetă/încălzire globală;
    13. efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului;
    14. stimularea utilizării transportului cu emisii scăzute (transport public, transport alternativ, biciclete, autovehicule electrice etc.);
    15. eficienţa energetică a clădirilor;
    16. drepturile şi obligaţiile de mediu care le revin cetăţenilor şi instituţiilor publice locale.


    (2) Nu sunt eligibile:
    a) proiecte care vizează exclusiv sau în mod esenţial cercetare academică, studii de fezabilitate, conferinţe şi alte evenimente singulare, infrastructură, sponsorizări;
    b) participarea la seminare, conferinţe şi congrese;
    c) proiecte care presupun numai activităţi de instruire/ formare profesională;
    d) proiecte care presupun activităţi de refinanţare şi/sau acordare de împrumuturi;
    e) proiecte destinate realizării unor activităţi/achiziţiei de echipamente finanţate în cadrul altor programe derulate de instituţii/autorităţi ori finanţate din fonduri publice.

    (3) Punctajul minim necesar pentru obţinerea finanţării unui proiect este de 50 de puncte.

    ART. 12
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli salariale aferente membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicaţi în implementarea proiectului:
    1. salariul, acordat conform salariului mediu pe economie valabil la momentul realizării cheltuielii;
    2. contribuţiile sociale aferente cheltuielilor salariale şi asimilate acestora;

    b) cheltuieli cu deplasarea membrilor echipei de proiect/ instructorilor/colaboratorilor implicaţi în implementarea proiectului, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului, respectiv:
    1. contravaloarea transportului/combustibilului până la locul delegării/locul de cazare/de desfăşurare a activităţilor proiectului, calculată conform prevederilor legale;
    2. biletele pentru deplasările efectuate cu mijloacele de transport în comun, autocare, taxi, tren, avion, vapor etc. până la locul delegării/locul de cazare/de desfăşurare a activităţilor proiectului;
    3. transportul efectuat pentru derularea activităţilor de conştientizare de tipul vizite la muzee, parcuri naturale, staţii de sortare, centre de reciclare etc.;

    c) cheltuieli cu deplasarea participanţilor la activităţile proiectului care alcătuiesc grupul-ţintă, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului, respectiv:
    1. contravaloarea transportului/combustibilului până la locul delegării/locul de cazare/de desfăşurare a activităţilor proiectului;
    2. biletele pentru deplasările efectuate cu mijloacele de transport în comun, autocare, taxi, tren, avion, vapor etc. până la locul delegării/locul de cazare/de desfăşurare a activităţilor proiectului;
    3. transportul efectuat pentru derularea activităţilor de conştientizare de tipul vizite la muzee, parcuri naturale, staţii de sortare, centre de reciclare etc.;

    d) cazarea şi masa membrilor echipei de proiect/ instructorilor/colaboratorilor implicaţi în implementarea proiectului, precum şi a participanţilor la activităţile proiectului care alcătuiesc grupul-ţintă, pe perioada de derulare a excursiilor, taberelor, altor tipuri de activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, în limita a 300 lei/zi/participant;
    e) taxă de campare;
    f) cheltuieli cu servicii pentru organizarea de campanii de informare/conştientizare, evenimente şi cursuri de formare:
    1. cheltuieli necesare pentru organizarea de workshopuri, târguri, seminare ori pentru organizarea de tabere/excursii în cuantum de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
    2. realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind protecţia mediului în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
    3. realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind protecţia mediului în cuantum de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
    4. cheltuieli pentru închirierea sălii şi/sau echipamentelor/ dotărilor în cuantum de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului; închirierea echipamentelor/dotărilor este eligibilă doar în situaţia în care prin proiect nu este prevăzută achiziţionarea acestora;

    g) cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile necesare derulării activităţilor proiectului:
    1. materiale consumabile/obiecte de inventar în limita a maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului; achiziţionarea obiectelor de inventar este eligibilă doar în situaţia în care prin proiect nu este prevăzută închirierea acestora;
    2. achiziţionarea de echipament necesar instalării de tabere/derularea activităţilor de campare (corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne etc.) în limita a maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
    3. achiziţionarea de echipamente/mijloace tehnice necesare derulării activităţilor proiectului în cuantum de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului, inclusiv pentru utilizarea acestora de publicul-ţintă, de exemplu: video/retroproiector, laptop, ecran de proiecţie, tablă interactivă, flipchart; achiziţionarea echipamentelor/ mijloacelor tehnice este eligibilă doar în situaţia în care prin proiect nu este prevăzută închirierea acestora;

    h) cheltuieli cu achiziţia de active necorporale:
    1. achiziţia de licenţe/software necesare activităţilor proiectului în cuantum de maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului, în situaţia în care acestea sunt achiziţionate împreună cu cheltuielile prevăzute la lit. g) pct. 3;
    2. realizarea de aplicaţii informatice în cuantum de maximum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu privire la educaţia şi/sau conştientizarea publicului privind protecţia mediului;
    3. realizarea de pagini web, în cuantum de maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu privire la educaţia şi/sau conştientizarea publicului privind protecţia mediului;

    i) cheltuieli indirecte, respectiv cu utilităţile spaţiilor/ amplasamentelor unde se derulează activităţile proiectului, pe perioada de implementare a acestuia, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
    j) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace.

    (2) În cazul în care în cadrul proiectului se optează pentru achiziţionarea echipamentelor/mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) lit. g) pct. 3, precum şi pentru achiziţionarea licenţelor/software-urilor aferente acestora, beneficiarul le va dona partenerilor.
    (3) Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului efectuate după încheierea contractului de finanţare şi numai pe bază de documente justificative.
    (4) Nu sunt eligibile şi nu vor fi finanţate de AFM cheltuielile care depăşesc valorile maxime prevăzute la alin. (1).

    CAP. III
    Procesul de analiză, selectare şi aprobare a proiectelor
    ART. 13
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi a deschiderii sesiunii de depunere.
    (2) Instrucţiuni cuprinzând modul de înscriere a solicitanţilor în Program şi procesul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.
    (3) Dosarul de finanţare va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare nerambursabilă, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1, completată integral, prin tehnoredactare, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
    b) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului;
    c) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    d) documentele de înfiinţare a solicitantului, respectiv actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; din documentele depuse trebuie să rezulte reprezentantul legal al organizaţiei;
    e) adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    f) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau în SPV;
    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau în SPV;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, eliberat de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    j) fişa proiectului întocmită conform anexei nr. 2 la prezentul ghid de finanţare, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014;
    k) declaraţia privind activitatea economică a solicitantului, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ghid de finanţare, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014;
    l) acordul de parteneriat din care să rezulte obligaţiile partenerilor, semnat de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia şi de partenerii solicitantului cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014;
    m) documentul doveditor al deschiderii, de către solicitant, a contului bancar în care vor fi virate sumele acordate cu titlu de finanţare.


    ART. 14
    Analiza şi selectarea proiectelor eligibile
    (1) Comisia de analiză procedează la verificarea documentelor şi stabilirea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, a cheltuielilor eligibile, precum şi la stabilirea punctajului proiectelor.
    (2) În vederea stabilirii eligibilităţii dosarelor de finanţare, Comisia de analiză poate proceda la solicitarea de clarificări de la solicitanţi, o singură dată, pentru acelaşi motiv, după cum urmează:
    a) solicitări de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute în prezentul ghid;
    b) solicitări de remediere/explicaţii/lămuriri cu privire la erorile sau neconcordanţele constatate în cuprinsul documentaţiei de finanţare;
    c) retransmiterea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (3), în cazul în care se constată că acestea nu au fost recepţionate în integralitatea lor/sunt incomplete sau ilizibile.

    (3) Prin excepţie, dacă documentul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. m) nu a fost transmis odată cu documentaţia de finanţare, acesta va putea fi prezentat de solicitant ulterior, în condiţiile alin. (2), sub sancţiunea respingerii cererii de finanţare.
    (4) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. e)-i) şi k), pentru care se solicită clarificări potrivit alin. (2), trebuie să ateste eligibilitatea solicitantului la data depunerii dosarului de finanţare la AFM, sub sancţiunea respingerii cererii de finanţare.
    (5) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. a)-d), j) şi l)-m), pentru care se solicită clarificări potrivit alin. (2), vor putea atesta eligibilitatea solicitantului/proiectului şi la o dată ulterioară depunerii dosarului de finanţare la AFM.
    (6) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale prin publicarea acestora pe pagina proprie de internet, www.afm.ro, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (7) Termenul în care pot fi transmise documentele, în condiţiile alin. (2), este de 10 zile de la data publicării informării privind solicitarea de clarificare pe pagina de internet a AFM.
    (8) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 şi 11;
    b) lipsa unui document prevăzut la art. 13 alin. (3), cu excepţia celui prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. m), care va putea fi prezentat în termenul stabilit potrivit alin. (7);
    c) neprezentarea unui document prevăzut la art. 13 alin. (3) la termenul stabilit potrivit alin. (7) ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
    d) neprezentarea clarificărilor/completărilor solicitate în termenul stabilit potrivit alin. (7) ori prezentarea de documentaţii/ clarificări/explicaţii incomplete;
    d) lipsa întrunirii unui punctaj de minimum 50 de puncte.

    (9) În cadrul procesului de analiză a proiectului, fişa de proiect şi criteriile de punctaj prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul ghid de finanţare stau la baza stabilirii punctajului proiectului.
    (10) Criteriile pe baza cărora se realizează selecţia proiectului au în vedere:
    a) relevanţa proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;
    b) adresabilitatea proiectului, prin raportare la vârsta participanţilor la activităţile proiectului şi dimensiunea grupurilor-ţintă vizate; grupul-ţintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile;
    c) descrierea detaliată a activităţilor necesare realizării proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă; fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului, ca, de exemplu, dimensiuni, cromatică etc.; activităţile proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea de a face corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor solicitate în cadrul proiectului;
    d) claritate şi realism în elaborarea proiectului, respectarea legislaţiei în vigoare;
    e) numărul de probleme de mediu abordate prin proiectul propus;
    f) obiectivele propuse să fie specifice problemelor de mediu, realizabile în perioada declarată;
    g) beneficiile asupra mediului prin realizarea proiectului/ analiza SWOT;
    h) rezultatele proiectului contribuie la educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

    (11) În caz de egalitate a punctajului, departajarea se va realiza în funcţie de ordinea cronologică a depunerii dosarelor de finanţare.
    (12) Proiectele selectate pentru finanţare conform punctajului determinat potrivit alin. (9)-(11) sunt incluse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în funcţie de bugetul alocat sesiunii de finanţare, cu indicarea valorii totale a cheltuielilor eligibile ale fiecărui proiect.

    ART. 15
    Avizarea proiectelor
    (1) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanţare şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.
    (2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse.
    (3) Comitetul director al AFM poate solicita Comisiei de analiză şi selectare orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

    ART. 16
    Aprobarea finanţării proiectelor
    (1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei de analiză şi selectare şi/sau Comitetului director al AFM orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

    ART. 17
    Comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de finanţare
    (1) Listele solicitanţilor acceptaţi/respinşi se publică pe pagina de internet a AFM.
    (2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor prin e-mail.

    ART. 18
    Contestaţiile
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi a hotărârilor Comitetului de avizare, în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, prevăzută la art. 17 alin. (1).
    (2) Contestaţia se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare, după caz;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Încheierea contractului de finanţare
    (1) În vederea încheierii contractului de finanţare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid de finanţare, AFM comunică solicitanţilor admişi informări privind aprobarea acordării finanţării.
    (2) În situaţia în care solicitantul nu a transmis AFM contractul de finanţare în termen de 30 de zile de la informarea prevăzută la alin. (1), se consideră renunţare la finanţare.
    (3) Contractul se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (4) Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 12 luni de la data depunerii, de către beneficiar, a raportului de finalizare a proiectului.
    (5) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de finanţare şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.
    (6) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (7) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (9) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat.
    (10) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    CAP. IV
    Implementarea proiectelor
    ART. 20
    Durata de implementare a proiectului
    (1) Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni de la data încheierii contractului de finanţare.
    (2) În situaţii justificate, pe baza solicitării beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, dar nu mai mult de 6 luni.

    ART. 21
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.
    (2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune la AFM o cerere de acordare avans însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri şi ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate până la sfârşitul anului în care s-au acordat, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la contractul de finanţare, cu privire la stingerea avansului, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la contractul de finanţare.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, nota de stingere avans/cererea de decontare.

    ART. 22
    Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile
    (1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale ghidului de finanţare.
    (2) Finanţarea se face pe baza dosarului de decontare, care este alcătuit din documentaţia prevăzută în anexa nr. 5 la contractul de finanţare.
    (3) Finanţarea se realizează prin virament în contul beneficiarului, pe măsura realizării proiectului.
    (4) AFM analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către beneficiari şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid de finanţare.
    (5) Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Programului demarează prin depunerea la AFM a cererii de decontare, însoţită de documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile efectuate în baza contractului de finanţare.
    (6) Formularul notei de stingere avans/cererii de decontare se semnează de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de către persoana împuternicită de acesta, iar în cazul în care se semnează de persoana împuternicită, se vor transmite la AFM împuternicirea notarială şi copia C.I. a împuternicitului.
    (7) Notele de stingere avans/Cererile de decontare se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    (8) Beneficiarul transmite la AFM notele de stingere avans/cererile de decontare împreună cu documentaţia prevăzută în anexa nr. 5 la contractul de finanţare o dată pe lună, fără a se depăşi un număr de maximum 3 cereri de decontare depuse pe durata de implementare a proiectului.
    (9) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare aferentă facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid de finanţare.
    (10) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare/avans, cu excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate şi efectuate după semnarea contractului.
    (11) Propunerea de finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare/avans/ nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.
    (12) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul beneficiarului, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.
    (13) Cheltuielile eligibile prevăzute la art. 12 alin. (1) se vor finanţa în limita sumei aprobate prin contractul de finanţare.
    (14) În cazul în care beneficiarul depune nota de stingere avans, cererea de decontare şi cererea de avans la aceeaşi dată, ordinea în care acestea se soluţionează şi se aprobă este următoarea:
    1. notă de stingere avans;
    2. cerere de decontare, în condiţiile în care a fost justificat întregul avans acordat;
    3. cerere de avans.

    (15) Odată cu depunerea la AFM a raportului de finalizare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, beneficiarul este obligat să facă dovada plăţii integrale a sumei finanţate, prin ultima cerere de decontare, prin documente financiare legale.

    ART. 23
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontarea/stingerea avansului doar pentru cheltuieli eligibile.
    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, responsabilităţile prevăzute la alin. (1) vor putea fi asumate de liderul de proiect, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat.

    CAP. V
    Monitorizarea proiectelor
    ART. 24
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către AFM pe toată durata de implementare a proiectului şi se încheie la 12 luni calculate de la depunerea, de către beneficiar, a raportului de finalizare a proiectului.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte un raport de finalizare, întocmit conform anexei nr. 6 la ghid, cu prezentarea:
    a) activităţilor derulate în cadrul proiectului;
    b) dimensiunii publicului-ţintă participant pe fiecare activitate a proiectului şi specificarea intervalului de vârstă al participanţilor la activităţile proiectului;
    c) numărului de probleme de mediu abordate prin proiect;
    d) materialelor de promovare/publicitate comandate/utilizate în cadrul proiectului;
    e) cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului;
    f) gradului de realizare a proiectului (procentul cheltuielilor eligibile efectuate).

    (3) Beneficiarul şi partenerii acestuia au obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale, locaţiile unde se desfăşoară activităţile proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată.
    (4) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective, sub sancţiunea pierderii finanţării.
    (5) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (4), AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, sume care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM poate solicita beneficiarului oricare alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 26
    Reguli de publicitate privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM , www.afm.ro, la secţiunea dedicată Programului.
    (2) Oricare materiale de promovare/publicitate realizate în cadrul proiectelor finanţate prin acest program trebuie să conţină sigla AFM împreună cu textul „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului“, precum şi titlul proiectului. Aceste elemente vor fi plasate pe orice material de promovare/publicitate tipărit şi/sau pe suport electronic (inclusiv filme şi publicaţii electronice).
    (3) Pentru fiecare menţiune a AFM, în cadrul unui text online, pe portalurile aflate în administrare proprie, beneficiarul va include „hyperlink“ către pagina www.afm.ro.
    (4) Beneficiarii vor comunica AFM, cu cel puţin 5 zile înainte, informaţiile legate de invitaţii la diverse evenimente ori activităţi derulate cu public.
    (5) În toate locaţiile unde se desfăşoară activităţile proiectelor derulate din bugetul Fondului pentru mediu, precum şi în timpul evenimentelor publice legate de această finanţare, beneficiarii finanţării sunt obligaţi să instaleze un panou/banner de informare într-un loc vizibil publicului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de derulare a activităţilor/evenimentelor.
    (6) Caracteristicile panoului/bannerului prevăzut la alin. (5) sunt următoarele:
    a) dimensiunea de minimum 1 m x 1,5 m;
    b) fundalul pentru panoul de informare va fi de culoare albă, iar textul scris cu negru, asigurându-se astfel lizibilitatea;
    c) pentru realizarea acestuia se va utiliza fontul Calibri;
    d) mărimea corpului literei variază în funcţie de spaţiul disponibil, cu condiţia asigurării vizibilităţii informaţiilor.

    (7) Elementele obligatorii care vor fi înscrise pe panourile/bannerele de informare prevăzute la alin. (5) sunt:
    a) sigla AFM împreună cu textul „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului“, care trebuie să ocupe cel puţin 25% din suprafaţa panoului de informare;
    b) pagina de internet a Programului - www.afm.ro;
    c) numele beneficiarului şi al partenerilor;
    d) denumirea proiectului;
    e) valoarea finanţării nerambursabile a proiectului;
    f) data începerii şi finalizării investiţiei.


    ART. 27
    Păstrarea documentelor de către AFM
    (1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de solicitant nu se restituie.
    (3) AFM poate solicita transmiterea documentelor în original, în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanţare, cât şi pentru cele prezentate în cererile de avans/decontare şi nota de stingere avans, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 28
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează.
    (2) Prin transmiterea cererii de finanţare şi încheierea contractului de finanţare, solicitantul/beneficiarul proiectului/ partenerii acestuia declară că este/sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 29
    Prevederi privind termenele
    (1) Termenele stabilite prin prezentul ghid de finanţare se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 şi 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin ghidul de finanţare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 30
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 31
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) În cazul în care intervin modificări ale cheltuielilor eligibile, faţă de proiectul aprobat de AFM, se vor parcurge următorii paşi:
    a) beneficiarul proiectului transmite la AFM solicitare motivată, însoţită de documente justificative, înaintea efectuării respectivelor cheltuieli;
    b) AFM analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii şi punctajului aferent proiectului;
    c) în cazul în care modificările presupun cheltuieli suplimentare, AFM le poate aproba în limitele contractului de finanţare, înştiinţând beneficiarul în acest sens;
    d) cheltuielile eligibile aferente modificărilor prezentate, care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract, vor putea fi finanţate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanţare.

    (2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.
    (3) În situaţia în care în urma analizei prevăzute la alin. (1) lit. b) se constată că beneficiarul obţine un punctaj inferior proiectului aprobat, AFM procedează la recuperarea finanţării în cazul în care aceasta a fost acordată, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi la rezilierea contractului.

    ART. 32
    Anexe
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanţare.

    ANEXA 1

    la ghidul de finanţare
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă*
    * Nu se intervine asupra formularului cererii de finanţare decât în spaţiile alocate suplimentării numărului de parteneri ai solicitantului; cererea de finanţare se va completa prin tehnoredactare.
    I. Date generale
    Titlul proiectului: .....................................
    Denumirea solicitantului: ...........................
    Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie: .......................
    Codul de înregistrare fiscală: ......................
    Cont bancar: ............................
    Adresa sediului social: ..........................
    Date de contact sediu: tel. ..........., fax .........., e-mail ..........., prin reprezentant legal/împuternicit ......(numele şi prenumele)......, tel. ........., e-mail ............
    Având calitatea de lider de proiect desemnat în baza Acordului de parteneriat nr. ..................., încheiat cu următorii parteneri:
    - partener**: ...............................................,
    ** Se completează denumirea completă a partenerilor.


    Codul de înregistrare fiscală: .............................................
    Adresa sediului social: ........................................................
    Date de contact sediu: tel. ................, fax ..........., e-mail ....................
    Prin reprezentant legal/împuternicit ..........(numele şi prenumele)..........,tel. ..........., e-mail ...............
    Parteneriatul cu solicitantul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........../Consiliului Local ........./ Consiliului General al Municipiului Bucureşti*** nr. ............. .
    *** Denumirea actului şi a organului de decizie al partenerului.


    II. Finanţare solicitată
    Solicitantul cu datele de identificare de mai sus solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ........ lei, pe un termen de ......... luni.
    Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ........... lei.
    TVA aferent proiectului este/nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale.****
    **** Se va alege una dintre cele două variante.


    III. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, reprezentant al ...................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) nu mă aflu în procedură de dizolvare/lichidare/insolvenţă/faliment ori într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    b) nu sunt condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) nu fac obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    d) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;
    e) nu am beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect;
    f) nu voi desfăşura sau nu voi influenţa vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este prevăzută la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate.

    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, dacă aceasta a fost acordată.
    Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.
    Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    IV. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
    E-mail: dpo@afm.ro
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50, fax: (021) 317.02.89

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.

    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

    d) Destinatarii datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificat de către operator.    Prin prezenta, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului ...............
    Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului ...............

    ANEXA 2

    la ghidul de finanţare
    FIŞA DE PROIECT

    Date generale
    Titlul proiectului ...........................
    Regiunea în care se implementează proiectul .............
    Durata de realizare a proiectului ......................
    Solicitant ........(denumire)..........
    Parteneri în proiect ......(denumire).......
    Finanţare solicitată ................ (lei)

    Partea I. Impact, complexitate şi resurse utilizate - criterii esenţiale de punctaj al proiectului propus*
    * La estimarea punctajului se vor avea în vedere criteriile de punctaj prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul de finanţare. Solicitantul va marca litera corespunzătoare punctajului estimat.
    Criteriul 1. Dimensiunea grupului-ţintă** - punctaj estimat ............ puncte
    ** Dimensiunea grupului-ţintă se determină prin însumarea numărului de persoane estimat a participa la fiecare dintre activităţile propuse în cadrul proiectului.
    a) ≤ 100 persoane
    b) ≥ 101 persoane şi ≤ 500 persoane
    c) ≥ 501 persoane

    Criteriul 2. Specificul grupului-ţintă - punctaj estimat ............ puncte
    100% din grupul-ţintă al proiectului constă din tineri cu vârsta între 6 şi 18 ani.

    Criteriul 3. Experienţa solicitantului în proiecte/campanii de educaţie şi/sau conştientizare - punctaj estimat ................ puncte
    a) 1-2 campanii/proiecte
    b) 3-5 campanii/proiecte
    c) mai mult de 5 campanii/proiecte

    Criteriul 4. Numărul problemelor de mediu abordate de proiect - punctaj estimat ............................................. puncte
    a) 1-4 probleme de mediu abordate
    b) 5-10 probleme de mediu abordate
    c) mai mult de 11 probleme de mediu abordate

    Total punctaj estimat ......... puncte

    Partea II. Proiectul propus (maximum 11 pagini)*
    * În cuprinsul fişei de proiect se va utiliza tipul de font Times New Roman, format A4, dimensiunea fontului 12, spaţiere de 1,15 rânduri şi margini de 2 cm. Orice modificare a acestor parametri (cu excepţia tabelelor, figurilor sau legendelor acestora) este interzisă. Paginile care depăşesc limitele stabilite nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.

    Secţiunea 1. Obiectivele proiectului (maximum 1 pagină)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • scopul şi obiectivul general al proiectului;
    • obiectivele specifice ale proiectului.

    Se va specifica modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen scurt şi mediu în comunitatea în care se va implementa.
    Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate şi în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine.

    Secţiunea 2. Grupul-ţintă (maximum 1 pagină)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • se va descrie cât mai detaliat grupul-ţintă, incluzând obligatoriu dimensiunea grupului-ţintă şi specificul grupului-ţintă;
    • se vor preciza nevoile grupului-ţintă în termeni de protecţie a mediului.


    Secţiunea 3. Contextul în care se va implementa proiectul (maximum 1 pagină)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • aspecte detaliate legate de localizarea proiectului;
    • elemente locale ce influenţează favorabil sau nefavorabil implementarea proiectului;
    • modul în care proiectul contribuie la realizarea unor strategii, politici, decizii adoptate de UAT în ceea ce priveşte problematica de mediu.


    Secţiunea 4. Justificarea necesităţii proiectului (maximum 1 pagină)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • se detaliază principalele probleme de mediu care justifică implementarea proiectului;
    • se detaliază raţiunile pentru care problema/problemele identificată/identificate este/sunt o prioritate pentru comunitate, ce implicaţii negative are/au asupra grupului-ţintă, care sunt consecinţele nesoluţionării problemei/problemelor pentru comunitatea/comunităţile în care se va implementa proiectul, modalitatea în care activităţile şi obiectivele proiectului contribuie la soluţionarea necesităţilor specifice ale grupului-ţintă şi ale comunităţii/comunităţilor în care se va implementa;
    • valoarea adăugată a proiectului, respectiv ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă.


    Secţiunea 5. Metodologie (maximum 4 pagini)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • descrierea activităţilor proiectului, cu precizarea numărului de probleme de mediu abordate de proiect;
    • graficul Gantt al proiectului, cu repartizarea calendaristică a activităţilor proiectului;
    • echipa şi managementul proiectului, repartizarea atribuţiilor, entităţi partenere implicate şi rolul acestora în derularea proiectului; specializări/certificări în domeniile vizate de proiect ale membrilor echipei de proiect/partenerilor/instructorilor/cadrelor didactice/colaboratorilor implicaţi.
    Se va completa pentru fiecare membru al echipei de proiect următoarea diagramă:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Echipa de proiect: │
│• Numele ………………...................., prenumele ………………................... │
│• Telefon de serviciu ……….................., telefon mobil ………………............ │
│• Funcţia ……………………….................. │
│• Studii ……………………….................... │
│• Diploma obţinută …………….................. │
│• Experienţa în muncă*: │
│..........................................................................................│
│• Denumirea angajatorului şi localitatea │
│…………………………............................. │
│• De la ..................... până la ....................... │
│• Funcţia …………….................. │
│• Responsabilităţi/Îndatoriri ………………………………................... │
│• Calificările şi/sau atestate**: ............................................ │
│• Experienţa în managementul/implementarea proiectelor*** │
│........................................................ │
│* Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa │
│proiectului; în cazul instructorilor/colaboratorilor/cadrelor didactice/ │
│personalului administrativ al unităţilor de învăţământ care asigură │
│supravegherea, instruirea, educarea sau formarea publicului-ţintă, se vor │
│preciza calificările şi/sau atestatele în baza cărora vor desfăşura │
│respectivele activităţi. │
│** Se vor prezenta în ordine cronologică, începând cu momentul actual. │
│*** Se vor enumera succint proiectele şi activităţile desfăşurate în cadrul │
│proiectului/proiectelor în care a fost implicat. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    • experienţa solicitantului şi/sau a echipei de proiect în proiecte/campanii de educaţie şi/sau conştientizare: descrierea detaliată a proiectelor, campaniilor de educaţie şi conştientizare la care solicitantul şi/sau membrii echipei de realizare a proiectului au luat parte (descriere activităţi derulate, obiective propuse, rezultate obţinute), însoţite de contracte de colaborare, finanţare, sponsorizare sau alte documente relevante care să certifice acest lucru;
    • prezentarea experienţei solicitantului/echipei de proiect în proiecte/campanii de educaţie şi/sau conştientizare;
    • analiza SWOT; identificarea riscurilor în implementarea proiectului şi propuneri de abordare a acestora.


    Secţiunea 6. Rezultate aşteptate şi relevanţă (maximum 1 pagină)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • descrierea rezultatelor estimate, pe fiecare activitate şi pe ansamblul proiectului;
    • măsura în care proiectul contribuie la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului-ţintă, prin raportare la rezultatele proiectului;
    • măsura în care proiectul contribuie la soluţionarea unor probleme specifice ale comunităţii/comunităţilor în care se va implementa, prin raportare la rezultatele proiectului.


    Secţiunea 7. Buget solicitat şi justificarea acestuia (maximum 2 pagini)
    În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele:
    • se va specifica şi motiva repartizarea bugetului pe tipuri de cheltuieli şi pe ani de implementare la nivelul întregului proiect, luând în considerare plafoanele stabilite;
    • se va specifica şi motiva repartizarea bugetului pe tipuri de cheltuieli şi pe ani de implementare la nivelul fiecărui partener, luând în considerare plafoanele stabilite;
    • se vor justifica achiziţiile de echipamente/servicii cu o valoare mai mare de 30.000 lei (preţ fără TVA), prin raportare la obiectivele proiectului;
    • cheltuielile totale ale proiectului se vor sistematiza potrivit următorului tabel:

┌─────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │Costuri/Surse │
│ │ │ │ │de finanţare │
│ │ │Cheltuieli │ │(lei) necesare │
│ │ │necesare │ │pentru │
│ │Activităţi │realizării │ │realizarea │
│ │necesare │fiecărei │Justificarea│fiecărei │
│Luna │implementării│activităţi │cantităţilor│activităţi │
│ │proiectului │menţionate │solicitate │menţionate │
│ │ │(inclusiv │ ├───────────────┤
│ │ │detaliere │ │Contribuţia │
│ │ │cantitativă)│ │Administraţiei │
│ │ │ │ │Fondului pentru│
│ │ │ │ │Mediu │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────┬───────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────┤
│Total│X │X │X │ │ │
└─────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────┴───────┘    Pentru completarea tabelului se va ţine cont de următoarele condiţii:
    Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; în caz contrar, nu vor fi considerate eligibile.
    Consumabilele se vor justifica din punctul de vedere al cantităţilor şi al utilităţii acestora în cadrul proiectului.
    Formula utilizată pentru calculul transportului realizat cu autovehiculele este următoarea: 7,5 l la 100 km x preţul carburantului, stabilit conform prevederilor legale.
    Pentru plata salariilor membrilor echipei de proiect se va utiliza salariul mediu pe economie/oră, publicat de Institutul Naţional de Statistică la data depunerii dosarului de finanţare.
    Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile şi caracteristicile lor.
    Se va menţiona dacă sumele conţin TVA.

    Secţiunea 8. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus .......................
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
    .............................................
    Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
    .............................................

    ANEXA 3.

    la ghidul de finanţare
    DECLARAŢIE
    privind activitatea economică a solicitantului
    Subsemnatul, .........................., reprezentant legal al Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei ........................, înregistrată la ................., cod fiscal ....................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    I. I_I Nu am înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    I_I Am înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Societăţile comerciale înfiinţate de solicitantul finanţării sunt:
    1. .................................................................
    2. .................................................................
    3. .................................................................

    2) Solicitantul finanţării deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:
    1. .................................................................
    2. .................................................................
    3. .................................................................

    3) Solicitantul finanţării este membru al unei federaţii care deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:
    1. .................................................................
    2. .................................................................
    3. .................................................................


    II. Totodată, societăţile comerciale la care organizaţia deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
    III. Totodată, în cazul în care printre membrii organizaţiei există operatori economici, aceştia nu vor fi angajaţi sub nicio formă în proiectul finanţat de AFM.
    IV. În cazul în care organizaţia, pe perioada derulării proiectului finanţat de AFM, se va afla în una dintre situaţiile stipulate la pct. II şi/sau III, mă oblig să informez AFM cu privire la modificarea survenită. În acest caz, mă oblig să restitui suma încasată din finanţarea acordată, la care se adaugă accesorii, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
    .............................................
    Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
    .............................................

    ANEXA 4

    la ghidul de finanţare
    Criterii de punctaj

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Criteriu │Punctaj│
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │Maximum│
│1. Obiectivele proiectului │10 │
│ │puncte │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1.1. Scopul, obiectivul │ │
│general, obiectivele specifice│ │
│ale proiectului, formularea │ │
│clară, cuantificabilă şi în │ │
│strânsă corelare a │10 │
│obiectivelor specifice cu │puncte │
│activităţile şi rezultatele │ │
│prevăzute a fi realizate/ │ │
│obţinute; claritate şi realism│ │
│în elaborarea proiectului │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │Maximum│
│2. Grup-ţintă │40 │
│ │puncte │
├───────────────┬──────────────┼───────┤
│2.1. │ │10 │
│Dimensiunea │≤ 100 persoane│puncte │
│grupului-ţintă │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │≥ 101 persoane│15 │
│ │şi ≤ 500 │puncte │
│ │persoane │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │≥ 501 persoane│20 │
│ │ │puncte │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │100% din │ │
│ │grupul-ţintă │ │
│2.2. Specificul│al proiectului│20 │
│grupului-ţintă │constă din │puncte │
│ │tineri cu │ │
│ │vârsta între 6│ │
│ │şi 18 ani │ │
├───────────────┴──────────────┼───────┤
│ │Maximum│
│3. Metodologie │35 │
│ │puncte │
├───────────────┬──────────────┼───────┤
│ │1-4 probleme │10 │
│ │de mediu │puncte │
│ │abordate │ │
│3.1. Numărul ├──────────────┼───────┤
│problemelor de │5-10 probleme │15 │
│mediu abordate │de mediu │puncte │
│de proiect │abordate │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │mai mult de 11│20 │
│ │probleme de │puncte │
│ │mediu abordate│ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │1-2 campanii/ │5 │
│3.2. Experienţa│proiecte │puncte │
│solicitantului ├──────────────┼───────┤
│în proiecte/ │3-5 campanii/ │10 │
│campanii de │proiecte │puncte │
│educaţie şi/sau├──────────────┼───────┤
│conştientizare │mai mult de 5 │15 │
│ │campanii/ │puncte │
│ │proiecte │ │
├───────────────┴──────────────┼───────┤
│4. Bugetul solicitat şi │Maximum│
│justificarea acestuia │15 │
│ │puncte │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4.1. Sintetizarea, │ │
│specificarea şi motivarea │ │
│repartizării bugetului pe │15 │
│tipuri de cheltuieli, pe ani │puncte │
│de implementare la nivelul │ │
│întregului proiect │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Total │100 │
│ │puncte │
└──────────────────────────────┴───────┘


    ANEXA 5

    la ghidul de finanţare
    CONTRACT
    de finanţare nerambursabilă
    Nr. ....... din ..............
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), cu sediul în ....................... nr. ...., sectorul ...., cod fiscal .........., cont nr. ...................., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ............., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    Beneficiarul .........................., cu sediul în ......................, cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ................., deschis la ........................., prin reprezentant legal/împuternicit ........(numele şi prenumele)........, tel. ............, email .....................,
    a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract.

    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ......... lei, reprezentând .......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat „..................“, denumit în continuare proiect.
    (2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).
    (3) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:
    a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
    c) sunt contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului;
    d) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de beneficiar.

    (4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 12 luni de la data depunerii, de către beneficiar, a raportului de finalizare a proiectului.
    (2) Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
    (3) În situaţii justificate, pe baza solicitării beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, dar nu mai mult de 6 luni.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    (1) Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract.
    (2) Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar/ Acordarea avansului/Stingerea avansului se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare şi în prezentul contract, prin depunerea anexelor nr. 2-4 la contract.
    (3) Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ......., deschis de către beneficiar la .............., numai pe bază de cerere de avans/decontare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul contract. Cererea de avans/decontare va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea de decontare/avans şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    (4) Cererea de decontare se depune la AFM la data de ............. a fiecărei luni.
    (5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (6) Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    (7) Valoarea cheltuielilor eligibile aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (8) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    b) să depună cererile de decontare/avans în perioada de implementare a proiectului;
    c) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare al Programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
    d) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
    e) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    f) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    g) să furnizeze AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;
    h) să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza prezentului contract, să le inscripţioneze cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“, să le utilizeze şi să le conserve cu diligenţele unui bun proprietar şi să nu le înstrăineze pe perioada derulării proiectului;
    i) să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu a celor existente;
    j) să întocmească şi să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform anexei nr. 6 la ghidul de finanţare, în cuprinsul căruia să detalieze realizarea activităţilor proiectului;
    k) să transmită AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, astfel:
    1. în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei financiare aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare prevăzut în anexa nr. 6 la ghidul de finanţare;
    2. în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare/avans, cu excepţia primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei financiare pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare prevăzut în anexa nr. 6 la ghidul de finanţare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei financiare pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare;

    l) să permită reprezentanţilor AFM pe perioada de monitorizare şi ai instituţiilor/autorităţilor cu atribuţii de verificare şi/sau control accesul la sediile sale/amplasamentul proiectului pentru inspectarea/verificarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată;
    m) să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului;
    n) nu va desfăşura sau nu va influenţa vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    o) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract sau în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;
    p) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    q) să monteze în locaţia/amplasamentele de implementare a activităţilor proiectului un panou informativ inscripţionat conform prevederilor ghidului de finanţare şi să îl menţină pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    r) să respecte obligativitatea de inscripţionare a materialelor de promovare/publicitate realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Program, conform prevederilor ghidului de finanţare;
    s) să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pe care o primeşte până la încetarea contractului de finanţare;
    ş) să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    t) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    2. actele administrative/documentele emise de către beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/ documentele prevăzute la pct. 1, precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    3. date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate de la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau servicii ori alte terţe persoane, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    ţ) anual, pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la lit. u), odată cu raportul de activităţi întocmit conform prevederilor ghidului de finanţare;
    u) să întocmească, pentru fiecare activitate a proiectului, fişe de participare din care să rezulte datele de identificare şi vârsta participanţilor, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; în cazul minorilor, se va obţine acordul părinţilor privind participarea la activităţile proiectului.


    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului de finanţare constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită/dizolvare/lichidare/insolvenţă;
    d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

    (3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.


    ART. 8
    Încetarea contractului
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act emis de AFM;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    (3) Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare ori în cazul nerespectării obligaţiilor care îi revin potrivit ghidului de finanţare;
    b) beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

    (4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat.
    (5) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    (7) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări/penalităţi, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 9
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente, în condiţiile legii;
    b) să ia oricare măsuri ce îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la alin. (2), partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 10
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    (3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (5) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; prin excepţie, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de partenerii săi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
    (6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (7) AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    (8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    (10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (11) Beneficiarul se obligă ca, în oricare notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    (13) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    (14) Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 12
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiar: adresă/e-mail/fax ............................, cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    (2) În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    (3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 13
    Amendamente
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional. Cererea de modificare/completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.
    (2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de realizare a proiectului printr-un act adiţional.

    ART. 14
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanţilor părţilor contractante, precum şi ale participanţilor la activităţile proiectului se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    (3) Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    (4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 15
    Publicarea datelor
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, punctajul acordat, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 16
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (2) Anexele nr. 1-5, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    (3) Prezentul contract a fost semnat la data de .........., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


┌────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar │
│Preşedinte, │Prin reprezentant legal/împuternicit al │
│…………………………..│reprezentantului legal, │
│ │………………………….................................│
└────────────┴───────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

    la contractul de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Capitole şi subcapitole de cheltuieli │
│eligibile*) │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│TOTAL │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│AFM │Beneficiar │
│Preşedinte, │Prin reprezentant legal/împuternicit al │
│…………………………..│reprezentantului legal, │
│ │………………………….................................│
└────────────┴───────────────────────────────────────────┘

    *) Vor fi menţionate şi activităţi ca: recepţionarea tipăriturilor, achiziţionarea obiectelor de inventar (aparat foto, binoclu, GPS), echipamentelor de protecţie, materialelor inscripţionate, consumabilelor.

    ANEXA 2

    la contractul de finanţare

┌──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Solicitant │ │
│……………………… │ │
│Sediul │ │
│……………………………… │ │
│C.U.I. │ │
│………………………………..│ │
│Cont nr. │Aprobat │
│……………………………. │Preşedinte AFM, │
│Nr. de │......................................│
│înregistrare │ │
│la AFM │ │
│……………………….. │ │
│Către │ │
│Administraţia │ │
│Fondului │ │
│pentru Mediu │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────────┘

    CERERE DE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ........ din ..../..../............, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans, pentru suma de ............ lei, reprezentând ........% din finanţarea nerambursabilă în valoare de ........... lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Prezenta cerere de avans este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia acordării avansului:

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Suma │ │Suma │ │
│ │ │ │solicitată │ │totală │ │
│ │ │Suma │prin │ │trasă │Suma │
│ │Suma maximă │solicitată │prezenta │Suma │din │rămasă de │
│Suma totală │ce poate fi │prin │cerere, │aprobată│avans, │tras din │
│aprobată │acordată ca │prezenta │reprezentând│prin │inclusiv│finanţarea│
│conform │avans - 30% │cerere, │avans │prezenta│suma │ce poate │
│contractului│din valoarea│reprezentând│(procent din│cerere │aprobată│fi │
│de finanţare│contractului│avans │suma rămasă │de avans│prin │acordată │
│ │de finanţare│(lei) │de tras din │(lei)* │prezenta│ca avans │
│ │ │ │finanţarea │ │cerere │(2 – 5)* │
│ │ │ │aprobată -%)│ │de │ │
│ │ │ │ │ │avans* │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────────┘

    * Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul, .............., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului;
    c) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Beneficiar*) │
│Reprezentant legal/Împuternicit al │
│reprezentantului legal: ……………………. │
│Numele şi prenumele: ……………………… │
│Funcţia: ……………………………….. │
│Semnătura: ……………………………. │
└──────────────────────────────────────┘

    *) În cazul în care cererea este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia CI a împuternicitului.    ANEXA 3

    la contractul de finanţare

┌──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. ………………./ │ │
│……………….. │ │
│Solicitant │ │
│……………………… │ │
│Sediul │ │
│……………………………… │ │
│C.U.I. │ │
│………………………………..│Aprobat │
│Cont nr. │Preşedinte AFM, │
│……………………………. │......................................│
│Nr. de │ │
│înregistrare │ │
│la AFM │ │
│……………………….. │ │
│Către │ │
│Administraţia │ │
│Fondului │ │
│pentru Mediu │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────────┘

    NOTĂ DE STINGERE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ........din ..../..../........... şi a cererii de avans depuse în ...................., vă transmitem documentele justificative, conform prevederilor contractuale, pentru suma de .................. lei, reprezentând ........% din finanţarea nerambursabilă în valoare de ...... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt complete sau conforme, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificarea AFM.
    În cazul în care nu transmit AFM întreaga documentaţie justificativă ori AFM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig la restituirea avansului acordat, cu dobânzile şi penalităţile calculate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţia avansului acordat:

┌────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │Valoarea │ │ │
│Valoarea │ │avansului │Valoarea │ │
│maximă care │ │acordat, │avansului │Valoarea │
│poate fi │ │pentru care │acordat │rămasă de │
│acordată cu │Valoarea │nu au fost │justificată │justificat│
│titlu de │avansului│prezentate │prin │din │
│avans (30% │acordat │documente │documente │avansul │
│din valoarea│ │justificative│justificative│acordat 5 │
│contractului│ │până la data │ataşate la │= 3 – 4 │
│de │ │prezentei │prezenta notă│ │
│finanţare) │ │note de │de stingere │ │
│ │ │stingere │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta notă şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Beneficiar*):
    *) În cazul în care nota este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia CI a împuternicitului.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ...............
    Numele şi prenumele: ...............
    Funcţia: ...........................
    Semnătura: .........................

    ANEXA 4

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu .........................
                                                                                                                                  Aprobat
                                                                                                                              Preşedinte AFM,
                                                                                                                             ...........................................


    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a beneficiarului: .......................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ..............., cont nr. ................, deschis la ..............................
    Adresa: localitatea ......................, str. ................ nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ............., cod poştal, telefon ...(fix şi mobil)......., e-mail ............................., website ............................
    Reprezentat prin:
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......(nume şi prenume)........ , posesor al actului de identitate tip ..........., seria ....... nr. ........, eliberat de către .................... la data de .........., e-mail ........................

    În baza Contractului de finanţare nr. ........../........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ............. lei (în cifre şi litere), aferentă proiectului ........(denumire).......... .
    Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ............... .
    Prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare se prezintă astfel:

┌────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │Suma │ │ │ │totală │ │
│ │acordată │ │ │Suma │trasă din │ │
│ │până la │Suma │Suma │aprobată │finanţare,│Suma │
│Suma totală │data │solicitată│aprobată │prin │inclusiv │rămasă de │
│aprobată │prezentei│prin │prin │cererea de │suma │tras din │
│contractului│cereri de│prezenta │prezenta │avans │aprobată │finanţarea│
│de finanţare│decontare│cerere de │cerere de │depusă │prin │aprobată │
│ │(inclusiv│decontare │decontare*)│împreună cu│prezenta │(1 – 6)*) │
│ │avansuri │ │ │cererea de │cerere de │ │
│ │acordate)│ │ │decontare*)│decontare │ │
│ │ │ │ │ │(2 + 4 + │ │
│ │ │ │ │ │6)*) │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

    *) Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul, ................, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că:
    a) am verificat datele din prezenta cerere, iar, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă, documentele depuse în vederea decontării respectând cerinţele ghidului de finanţare a Programului;
    b) voi păstra toate documentele încărcate în aplicaţia informatică pe întreaga durată de valabilitate a contractului de finanţare;
    c) instructorii participanţi în cadrul proiectului deţin atestate/calificări recunoscute în domeniul protecţiei mediului;
    d) voi introduce în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza prezentului contract, le voi inscripţiona cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“, le voi utiliza, le voi conserva cu diligenţa unui bun proprietar şi nu le voi înstrăina pe perioada derulării proiectului;
    e) nu o să vând, nu o să cesionez, nu o să închiriez sau nu o să disponibilizez active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu a celor existente;
    f) nu desfăşor, nu voi desfăşura sau nu voi influenţa vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    g) mă oblig să montez în locaţia/amplasamentele de implementare a activităţilor proiectului un panou informativ inscripţionat conform prevederilor ghidului de finanţare şi să îl menţin pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
    h) mă oblig să notific AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pe care o primesc până la încetarea contractului de finanţare;
    i) nu voi sponsoriza/finanţa activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului.

    Beneficiar**):
    **) În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia CI a împuternicitului.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ...............
    Numele şi prenumele: ...............
    Funcţia: ...........................
    Semnătura: .........................

    ANEXA 5

    la contractul de finanţare
    LISTA*)
    documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM
    care vor fi transmise odată cu cererea de decontare/nota de stingere avans
    *) În situaţia în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora în limba română.
    Beneficiarul finanţării transmite AFM cererea de decontare/ notă de stingere avans, însoţită de următoarele documente justificative:
    1. facturi fiscale însoţite de documente justificative aferente, după caz: contract de prestări servicii/furnizare produse, oferte financiare, proces-verbal de predare-primire/recepţie. Facturile fiscale trebuie să fie emise înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;
    2. centralizator referitor la cheltuielile cu deplasări, asumat de reprezentantul legal al beneficiarului, care cuprinde următoarele informaţii: persoanele, perioada şi locaţiile în care s-au deplasat, scopul deplasării, mijlocul de transport şi valoarea cheltuielilor efectuate;
    3. centralizator referitor la cheltuieli cu cazare şi masă, asumat de reprezentantul legal al beneficiarului, care cuprinde următoarele informaţii: persoanele care s-au cazat, perioada în care s-au cazat, locaţia în care s-au cazat, scopul cazării şi valoarea cheltuielilor efectuate;
    4. centralizator referitor la cheltuielile cu salariile, asumat de reprezentantul legal al beneficiarului, din care să rezulte suma solicitată aferentă plăţii salariilor echipei de management/ personalului implicat în activităţile proiectului. În centralizator, beneficiarul va declara pe propria răspundere că sumele cuprinse sunt aferente salariilor, indicând persoanele beneficiare, perioada acordării salariilor şi valoarea cheltuielilor efectuate;
    5. raport narativ - descriere a activităţilor derulate până la data depunerii notei de stingere avans/cererii de decontare, a persoanelor implicate în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, a serviciilor prestate, a activelor fixe corporale achiziţionate. Raportul narativ trebuie să fie corelat cu conţinutul documentelor justificative ce stau la baza sumei solicitate la decontare. Acesta trebuie să fie însoţit de cel puţin 15 fotografii realizate în momente relevante ale proiectului, fotografii cu materiale de promovare/ publicitate comandate/utilizate în cadrul proiectului şi prezentarea în format electronic a spoturilor TV (dacă este cazul);
    6. protocol/acord de colaborare, după caz;
    7. declaraţia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (se vor menţiona numărul şi data contractului pentru care se prezintă declaraţia);
    8. declaraţia beneficiarului prin care certifică faptul că echipamentele/bunurile livrate sunt noi. În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării prin chitanţe sau ordine de plată însoţite de extrase de cont a tranşei din finanţare, aferentă facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare prevăzut în anexa nr. 6 la ghidul de finanţare;
    9. în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepţia primei cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării prin chitanţe sau ordine de plată însoţite de extrase de cont a valorii finanţate din Fondul pentru mediu, pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară;
    10. actele de donaţie şi procesele-verbale de predare-primire, pentru bunurile achiziţionate în condiţiile art. 12 alin. (2) din ghidul de finanţare, încheiate între liderul de proiect şi partener/parteneri, asumate de reprezentanţii legali ai părţilor;
    11. alte documente relevante.


    ANEXA 6

    la ghidul de finanţare
    RAPORT DE FINALIZARE*
    * În cazul în care se optează pentru transmiterea raportului de finalizare prin intermediul poştei electronice, documentul se semnează de beneficiar cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.
    Titlul Programului: .............................
    Denumirea proiectului: ...................................
    Elaborat de: ..........................................
    Denumirea beneficiarului: .....................................
    Denumirea completă: .....................................
    Denumirea prescurtată: ..........................................
    Forma de organizare: ..............................
    Adresa: ..........................................
    Tel./Fax/E-mail: ...............................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ............................................
    Durata proiectului (nr. de luni): .................................
    Regiunea de implementare a proiectului: .........................
    Data semnării contractului pentru finanţare: .......................
    Data începerii proiectului: .....................................
    Data finalizării proiectului: .............................

    B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

┌────┬─────────┬───────┬──────┬─────┬───────────┐
│ │ │Factură│ │Ordin│ │
│Nr. │Cereri de│fiscală│Decont│de │Valoare │
│crt.│decontare│nr. │AFM │plată│neeligibilă│
│ │ │ │ │nr. │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│5 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│6 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼───────────┤
│7 │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴───────────┘


    C. Rezultatele proiectului
    C1. Detalierea rezultatelor specifice însoţite de documente justificative (contribuţii ale proiectului în dezvoltarea procesului de educaţie/conştientizare privind protecţia mediului, probleme de mediu abordate, acorduri de colaborare cu alte instituţii/operatori economici, resurse atrase prin participări în cadrul altor programe şi lista activităţilor elaborate în cadrul proiectului):
    ..............................................................................

    C2. Dimensiunea grupului-ţintă (G) atins de acţiunile întreprinse în cadrul proiectului, conform cererii de finanţare

┌────┬───────────┬────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Dimensiunea │ │
│ │ │ │ │grupului-ţintă (G) │ │
│ │ │Probleme│ ├──────────────┬──────┤ │
│Nr. │Activitate │de mediu│Materiale/ │ │Tineri│ │
│crt.│în cadrul │abordate│Echipamente│Dimensiunea │cu │Observaţii│
│ │proiectului│(P) │folosite │grupului-ţintă│vârsta│ │
│ │ │ │ │(G) │între │ │
│ │ │ │ │ │6 şi │ │
│ │ │ │ │ │18 ani│ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┼──────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────────┴──────┴──────────┘

    Total probleme de mediu abordate (P): ….............………..
    Total dimensiune a grupului-ţintă (G): ………………………


    D. Analiza postimplementare
    D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ...................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ........................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ..........
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul ...................................................

    D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    .................................................................................................


    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei …………………………...
    Funcţia: .................................................................
    Semnătura: ...........................................

    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: ...........................................
    Funcţia: ................................................................
    Semnătura: ...........................................................


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016