Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 13 iulie 2018  a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane    Twitter Facebook
Cautare document

 GHID DE FINANŢARE din 13 iulie 2018 a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 741 din 13 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 31 iulie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai programului;
    b) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Scopul şi obiectivele programului
    (1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării autovehiculelor mai puţin poluante în transportul public local de persoane.
    (2) Obiectivul programului constă în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a troleibuzelor.
    (3) Obiectul programului îl reprezintă achiziţionarea de autobuze noi electrice, autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNC şi troleibuze noi, prin finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES).

    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.
    (3) Finanţarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat, astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.

    ART. 4
    Indicatorii de performanţă ai programului
    Indicatorul de performanţă al programului îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO_2) redusă, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    i = indicatorul de performanţă al programului (kg CO_2); reprezintă cantitatea de CO_2 care ar fi fost emisă în atmosferă în situaţia în care în loc de autovehicule nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic s-ar fi achiziţionat autobuze cu motor diesel EURO VI;
    n = nr. de autovehicule achiziţionate prin program;
    L_i = total litri diesel consumaţi de un autovehicul achiziţionat prin program;
    D_i = nr. de km parcurşi de un autovehicul achiziţionat prin program (km);
    G_i = cantitatea de gaz natural comprimat consumat de un autovehicul achiziţionat prin program (L);

    Observaţii:
    - Consum mediu de referinţă (C_ref) al unui autobuz echipat cu motor diesel EURO VI = 39 L/100 km;
    – factor_D_CO2: reprezintă factorul de conversie al combustibilului diesel în emisii CO_2;^1)
    ^1) Ghidul naţional de evaluare a proiectelor aferent Master planului general de transport (MPGT) pentru România, volumul 2, partea C.

    – factor_GNC_CO2: reprezintă factorul de conversie al gazului natural comprimat în emisii CO_2;^2)
    ^2) https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting
    ART. 5
    Definiţii
    (1) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele definiţii:
    a) autobuz - autovehicul din categoria M3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând, conform RNTR 2;
    b) autobuz electric - autobuz alimentat electric printr-un sistem de baterii de la bord;
    c) autobuz alimentat cu GNC - autobuz echipat cu un echipament specific care permite utilizarea de gaz natural comprimat în sistemul său de propulsie;
    d) autobuz electric hibrid - autobuz acţionat atât printr-un sistem de propulsie cu ardere internă, cât şi/sau printr-un sistem de propulsie electric, alimentat de baterii electrice;
    e) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    f) beneficiar - solicitantul care a încheiat un contract de finanţare cu Autoritatea;
    g) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului, adresată în scris Autorităţii, prin care se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în baza prezentului ghid; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    h) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    i) cheltuieli eligibile - cheltuieli cu achiziţia de autobuze electrice, electric hibride, alimentate cu GNC şi troleibuze, necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;
    j) cheltuieli neeligibile - cheltuieli ale proiectului efectuate de către beneficiar, altele decât cele eligibile;
    k) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării, precum şi condiţii care trebuie menţinute pe toată perioada implementării şi monitorizării proiectului; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;
    l) dosar de decontare - dosarul care cuprinde cererea de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    m) dosar de finanţare - dosarul care cuprinde cererea de finanţare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizei şi aprobării finanţării de către Autoritate;
    n) operator intern - entitatea cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente;
    o) plan de mobilitate urbană durabilă - document strategic şi instrument de politică de dezvoltare, complementar Planului urbanistic general (PUG), folosind un model de transport (software), având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport;
    p) RNTR 2 - reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;
    q) serviciu de transport public local de persoane - serviciul operatorului intern de transport local, cu un serviciu unic de informaţii, un regim unic de taxare a biletelor şi un orar unic de transport;
    r) solicitant eligibil - unităţi administrativ-teritoriale - municipii reşedinţe de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti, declarate conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, care depun cerere de finanţare însoţită de documentele obligatorii prevăzute în ghid;
    s) troleibuz - autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare, conform RNTR2.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) CIV - cartea de identitate a vehiculului;
    c) COC - certificat de conformitate emis de către producător;
    d) CRLR - certificare a realităţii, legalităţii şi a regularităţii documentelor;
    e) GES - gaze cu efect de seră;
    f) GNC - gaz natural comprimat;
    g) PCA - plan pe calitatea aerului;
    h) PMUD - plan de mobilitate urbană durabilă;
    i) RAR - Registrul Auto Român;
    j) RNTR 2 - reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;
    k) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


    ART. 6
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
    a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare.

    (2) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 15 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

    ART. 7
    Etapele finanţării
    Etapele finanţării sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
    b) depunerea şi înregistrarea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse;
    d) analiza eligibilităţii solicitantului, a proiectului, evaluarea şi selectarea dosarelor;
    e) aprobarea listei dosarelor de finanţare respinse şi avizarea dosarelor de finanţare propuse spre aprobare;
    f) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;
    g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    h) aprobarea finanţării dosarelor avizate;
    i) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;
    j) încheierea contractelor de finanţare;
    k) implementarea proiectelor;
    l) monitorizarea proiectelor;
    m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent.


    CAP. II
    Cuantumul finanţării, eligibilitatea solicitantului, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 8
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 80% din preţul de achiziţie al autobuzului/troleibuzului.
    (2) Suma maximă finanţată în funcţie de numărul de locuitori este:
    - 35.000-200.000 locuitori - buget maxim 20.000.000 lei;
    – 200.001-400.000 locuitori - buget maxim 110.000.000 lei;
    – peste 400.001 locuitori - buget maxim 340.000.000 lei.

    (3) Dacă suma solicitată prin cererea de finanţare depăşeşte pragul maxim permis aferent numărului de locuitori, diferenţa rezultată va fi considerată neeligibilă.
    (4) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
    (5) Contribuţia proprie a solicitantului şi cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.
    (6) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura realizării proiectului.
    (7) În cadrul sesiunii, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare.

    ART. 9
    Tipuri de solicitanţi eligibili
    Sunt eligibile în cadrul programului unităţile administrativ-teritoriale - municipii reşedinţă de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti, declarate conform prevederilor Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    d) va asigura contribuţia proprie în vederea implementării proiectului;
    e) a accesat sau va accesa fonduri comunitare pentru achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante, folosite în transportul public de persoane;
    f) a pus la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane sau îşi ia angajamentul că, în cazul aprobării cererii de finanţare, până la momentul depunerii raportului de finalizare a proiectului, va pune la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport local de persoane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Autovehiculele finanţate prin program vor fi incluse în delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane;
    g) deţine PMUD aprobat potrivit prevederilor legale;
    h) este cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.


    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) autovehiculele solicitate prin cererea de finanţare vor fi din categoria M3: autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC sau troleibuze;
    b) proiectul pentru care se solicită finanţare nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare.


    ART. 12
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Unităţile administrativ-teritoriale - municipii reşedinţă de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti, care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:
    a) cererea de finanţare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată integral prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată;
    b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale, tehnoredactată, semnată şi ştampilată;
    h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte dacă au fost accesate sau urmează a fi accesate alte fonduri comunitare pentru achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante, folosite în transportul public de persoane, complementar solicitării din Fondul pentru mediu, tehnoredactată, semnată şi ştampilată;
    i) extras din planul de mobilitate urbană durabilă, care să conţină informaţii referitoare la mijloacele de transport eligibile în cadrul programului, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat şi ştampilat;
    j) studiul de oportunitate, în copie certificată „conform cu originalul“, care trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute în conţinutul-cadru din anexa nr. 2 la ghid;
    k) hotărârea consiliului local/consiliului general al municipiului Bucureşti, din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii şi cheltuielile neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, în copie certificată „conform cu originalul“;
    l) extras din planul de calitatea aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat şi ştampilat;
    m) extras din studiul integrat pentru aprobarea PCA, referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat şi ştampilat.


    ART. 13
    Cheltuieli eligibile
    Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:
    a) cheltuielile pentru achiziţionarea autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC noi şi a troleibuzelor noi;
    b) TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.


    ART. 14
    Cheltuieli neeligibile
    Sunt considerate cheltuieli neeligibile:
    a) cheltuielile efectuate de solicitant până la semnarea contractului de finanţare;
    b) cheltuielile pentru contractarea creditelor necesare plăţii contribuţiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;
    c) cheltuielile realizate în regie proprie;
    d) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;
    e) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată;
    f) cheltuielile cu mentenanţa;
    g) cheltuielile cu instruirea de personal;
    h) cheltuielile cu omologarea şi înmatricularea autovehiculelor achiziţionate;
    i) cheltuieli devenite neeligibile în urma modificărilor aduse studiului de oportunitate;
    j) cheltuieli cu garanţia extinsă;
    k) cheltuieli pentru realizarea infrastructurii necesare funcţionării autovehiculelor finanţate;
    l) orice cheltuială care este definită altfel decât cea eligibilă.


    ART. 15
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare, conţinând două exemplare, copie şi original, cu toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorităţii, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completă;
    b) titlul programului: „Programul privind îmbunătăţirea aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante, în transportul public local de persoane“;
    c) sesiunea de depunere.

    (2) Documentele depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul“.
    (3) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.

    ART. 16
    Analiza, selectarea, avizarea şi aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) Aprobarea proiectului are la bază analiza şi selectarea cererii de finanţare şi a documentaţiei depuse de către solicitant.
    (2) Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare dacă pe parcursul analizei şi selecţiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 5 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării, documentele şi informaţiile.
    (3) Preşedintele Autorităţii emite o dispoziţie prin care numeşte comisia de analiză şi selectare, precum şi comisia de contestaţii, constituite din personalul Autorităţii.
    (4) După depunerea dosarelor de finanţare, Autoritatea procedează la:
    a) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid;
    b) aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;
    c) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;
    d) soluţionarea contestaţiilor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi postarea celor respinse pe site-ul Autorităţii;
    e) analiza conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului din punct de vedere economic şi tehnic, conform grilelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la ghid;
    f) avizarea dosarelor de finanţare propuse spre selectare şi/sau aprobarea dosarelor de finanţare propuse spre respingere;
    g) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;
    h) aprobarea contestaţiilor respinse şi avizarea contestaţiilor acceptate;
    i) aprobarea finanţării proiectelor avizate;
    j) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate.

    (5) În urma analizei tehnice a proiectului se primeşte un punctaj cuprins între 0 şi 100 de puncte, conform anexei nr. 5 la ghid. Selecţia se face în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita bugetului alocat programului. În caz de egalitate a punctajului între solicitanţi, bugetul alocat se va împărţi în mod egal acestora.
    (6) Fiecare grilă de analiză este completată de către trei evaluatori. În cazul în care opiniile din punct de vedere economic ale evaluatorilor sunt diferite, preşedintele comisiei de analiză va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.
    (7) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) documentele depuse de solicitant care nu sunt legate/îndosariate, numerotate şi opisate;
    b) documentele care conţin ştersături, precum şi cele ilizibile, incomplete, neconforme cu realitatea sau care nu sunt depuse sub forma solicitată de ghid sau în perioada de valabilitate;
    c) netransmiterea documentelor solicitate conform alin. (2).

    (8) În baza grilelor întocmite de evaluatori, preşedintele comisiei înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare şi pentru aprobare cererile propuse spre respingere.
    (9) Proiectele selectate vor fi înscrise într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar finanţarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanţare.
    (10) Comitetul director înaintează spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele avizate.
    (11) Comitetul de avizare al Autorităţii aprobă sau respinge proiectele propuse spre aprobare de către Comitetul director.
    (12) Lista solicitanţilor aprobaţi şi lista solicitanţilor respinşi se publică pe site-ul Autorităţii, după finalizarea procedurii de analiză şi avizare/aprobare.

    ART. 17
    Contestarea rezultatelor
    (1) Solicitanţii respinşi prin decizia Comitetului director pot depune o contestaţie la sediul Autorităţii în termen de 5 zile de la data afişării pe pagina de internet a listei proiectelor respinse.
    (2) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (3) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

    ART. 18
    Perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă
    (1) După publicarea pe site-ul Autorităţii a listei cu proiectele aprobate, în termen de 45 de zile, în vederea semnării contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorităţii cu următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;
    b) împuternicirea/actul administrativ prin care reprezentantul legal a mandatat o persoană în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, după caz;
    c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a unui cont distinct de venituri pentru finanţarea acordată, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.

    (2) Cheltuielile aferente proiectului aprobat spre finanţare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final) devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu.
    (3) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării conform graficului prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă şi listei cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Beneficiarul poate depune cererea de decontare la sediul AFM, lunar, la o dată stabilită de comun acord, cu excepţia lunii decembrie.
    (4) Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, fără a fi interzisă modificarea de către Autoritate a acestuia, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor programului.
    (5) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
    (6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia şi îşi încetează valabilitatea odată cu sfârşitul perioadei de monitorizare a proiectului.
    (7) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare nerambursabilă, nu poate depăşi 24 de luni. Prin excepţie, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii. Aceasta se calculează de la data semnării contractului de furnizare bunuri.

    ART. 19
    Acordarea finanţării
    (1) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă.
    (3) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului notificare privind deficienţele constatate în derularea acestuia.
    (4) În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor ce rezultă din contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin notificare de reziliere.
    (5) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub forma plăţii de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

    ART. 20
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică documentele depuse la cererile de decontare de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (2) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul fiind obligat să asigure din surse proprii cheltuielile suplimentare necesare finalizării investiţiei.
    (3) Începând cu cererea de decontare nr. 2, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererile de decontare anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii.
    (4) În termen de 30 de zile de la data ordinului de plată emis de către Autoritate pentru ultima cerere de decontare, beneficiarul este obligat să depună un raport de finalizare a proiectului, în original, întocmit conform anexei nr. 7 la ghidul de finanţare, cu respectarea prevederilor art. 15^3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu şi a contribuţiei proprii aferente ultimei cereri de decontare, precum şi să depună următoarele documente:
    a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul ghid pentru înmatricularea autovehiculelor finanţate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;
    b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanţate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanţei şi a serviciilor asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător, în copie certificată „conform cu originalul“, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a beneficiarului;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanţate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare.

    (6) Responsabilitatea în ceea ce priveşte procedura de achiziţie publică aparţine în integralitate beneficiarului, în sensul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu.

    ART. 21
    Documente obligatorii necesare decontării
    Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Autorităţii cererea de decontare, conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită de documentele obligatorii:
    a) contractele de furnizare şi actele adiţionale ce intervin pe parcursul implementării proiectului - în copie certificată „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul“;
    c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depusă la cererile de decontare, în original, semnată şi ştampilată de către acesta;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;
    e) documente bancare (extrase de cont însoţite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanţate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuţiei proprii, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) procese-verbale de recepţie a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul“, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul şi valoarea facturii fiscale, seriile de şasiu, seriile de motor şi anul fabricaţiei bunurilor solicitate la decontare;
    g) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;
    h) factura fiscală privind achiziţionarea autovehiculelor, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată“, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul“;
    i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în original/copie legalizată, sau emis în spaţiul privat virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante către bugetul de stat, valabil la data depunerii la Autoritate;
    j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în original/copie legalizată, sau emis în spaţiul privat virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;
    k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;
    l) certificat/declaraţie de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul“;
    m) omologarea autovehiculelor de către autorităţile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul“. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;
    n) certificate de calitate şi garanţie emise de către producător din care să reiasă data fabricaţiei autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul“. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;
    o) fotografii ale autovehiculelor care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“ şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);
    p) alte documente relevante.


    ART. 22
    Condiţii generale privind documentele depuse în vederea decontării
    Factura fiscală depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie completată integral şi corect;
    b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    c) să precizeze data şi numărul contractului de achiziţie în baza căruia se emite;
    d) să fie certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată“, conform prevederilor legale.


    ART. 23
    Monitorizarea
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea raportului de finalizare la registratura Autorităţii.
    (2) Sunt obligatorii înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a acestuia, precum şi asigurarea CASCO a acestuia, pe toată durata de monitorizare.
    (3) Beneficiarul va menţine investiţia realizată, asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător.
    (4) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, în perioada de monitorizare.
    (5) În orice situaţie independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (4).
    (6) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestuia la registratura Autorităţii, raportul de finalizare depus de către beneficiar, în original, însoţit de documentele ataşate acestuia.
    (7) Beneficiarul va întocmi şi va transmite din 6 în 6 luni de la finalizarea proiectului un raport referitor la funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în studiul de oportunitate. În fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului, calculată conform indicatorilor de performanţă ai programului.
    (8) Beneficiarul va permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la sediul acestuia, pe perioada de monitorizare.
    (9) La finalul perioadei de monitorizare, beneficiarul are obligaţia să transmită raportul final de monitorizare privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor, în vederea atingerii scopului definit în proiect.
    (10) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 24
    Reguli de publicitate privind programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    (3) Beneficiarul finanţării este obligat să aplice, într-un loc vizibil, pe autovehiculele achiziţionate în cadrul proiectului, un autocolant de informare inscripţionat cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“. Dimensiunile acestuia vor fi de minimum 1,5 m x 0,5 m.
    (4) Autocolantul prevăzut la alin. (3) va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    (5) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau vânzător cu privire la proiectul propus, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 25
    Păstrarea documentelor de către Autoritate
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant nu se restituie.

    ART. 26
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului pentru finanţare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 27
    Responsabilităţi privind achiziţiile publice
    Responsabilitatea întocmirii documentaţiei de achiziţie, organizării şi derulării procedurii de achiziţie, potrivit prevederilor legislaţiei specifice achiziţiilor publice, revine beneficiarului.

    ART. 28
    Anexe
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    A. Date generale
    Denumirea programului: „Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane“
    Sesiunea de depunere ………...............................................
    Denumirea solicitantului ………….........................................
    Forma juridică de organizare ……………..............................
    Codul de înregistrare fiscală …………...................................
    Adresa solicitantului …………………....................................
    Reprezentant legal (numele şi prenumele), tel.: ……………..
    Responsabil de proiect (numele şi prenumele), tel.: ...............

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ....................., prin reprezentantul legal ................, solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ........................ lei (în litere ............................), reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni, pentru:
    a) un număr de ………….. autobuze electrice;
    b) un număr de ………….. autobuze alimentate cu GNC;
    c) un număr de ………….. autobuze electric hibride;
    d) un număr de ………….. troleibuze.

    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ..................).
    Contribuţia proprie reprezintă ..........................% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar din surse proprii, în cuantum de ............................... lei (în litere ...........................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării proiectului în cuantum de ........................... lei vor fi susţinute financiar din surse proprii.

    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ..................................................., reprezentant legal al solicitantului ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    b) avem îndeplinite obligaţiile exigibile la plată către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul Fondului pentru mediu;
    c) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
    d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu mă aflu în stare de insolvenţă sau faliment, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    f) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţare prin program nu fac obiectul şi nu vor face obiectul unui alt program de finanţare;
    g) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    h) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului;
    i) mă oblig ca până la achiziţionarea autovehiculelor noi să asigur realizarea infrastructurii necesare funcţionării acestora;
    j) am pus la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane/îmi iau angajamentul că, în cazul aprobării cererii de finanţare, până la depunerea raportului de finalizare, voi pune la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport local de persoane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) voi include autovehiculele finanţate prin program în delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane.

    Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal
    ....................................................................................
    Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului
    ......................................................................................

    ANEXA 2

    la ghid
    CONŢINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
    În studiul de oportunitate se vor regăsi, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    1. date generale privind achiziţia propusă;
    2. situaţia existentă relevantă pentru achiziţiile propuse prin proiect (caracteristicile infrastructurii folosite de mijloacele de transport, condiţiile de garare, traseele utilizate, analiza facilităţilor de întreţinere necesare etc). Problemele/Nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul sunt identificate şi detaliate, iar necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei sunt justificate;
    3. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse sunt detaliate. Este prezentată o comparaţie cu o altă soluţie alternativă pentru problema identificată. Sunt descrise avantajele soluţiei recomandate;
    4. în cazul achiziţiei de autobuze/troleibuze se vor analiza şi compara opţiunile privind posibilele tipuri de tehnologie, inclusiv în ceea ce priveşte costurile de operare pe durata ciclului de viaţă generate de fiecare tip şi pentru eventuala infrastructură necesară (analiza comparativă a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor pentru ambele scenarii şi ambele soluţii, analiză care să cuprindă emisiile de gaze cu efect de seră pentru tipul de autovehicule propuse).
    5. este prezentată descrierea funcţională şi tehnologică, după caz, a soluţiei recomandate;
    6. se va estima cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce va fi diminuată ca urmare a implementării proiectului;
    7. traseele existente şi traseele nou-înfiinţate ca urmare a achiziţionării autovehiculelor;
    8. se va menţiona clar dacă există sau nu infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor;
    9. numărul, tipul, autonomia şi capacitatea autovehiculelor să fie adecvat justificate, luând în calcul obiectivele de atins din PMUD;
    10. sunt prezentate caracteristicile şi specificaţiile tehnice ale autovehiculelor ce urmează a fi achiziţionate. Se va ţine cont de faptul că orice constrângeri asupra specificaţiilor tehnice trebuie să fie derivate din limitări tehnice sau operaţionale;
    11. o strategie de întreţinere a noilor autovehicule pe întreaga perioadă de viaţă a acestora, care să identifice problemele şi riscurile aferente şi să propună soluţii pentru acestea.


    ANEXA 3

    la ghid
    GRILĂ
    pentru analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente
    Solicitant: ............................................
    Localitatea/Judeţul: ...................................
    Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanţare: ...................

┌────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Criterii de │Îndeplinire│Observaţii│
│crt.│conformitate│Da/Nu │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Dosarul a │ │ │
│ │fost depus │ │ │
│1. │în cadrul │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │
│ │depunere. │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Au fost │ │ │
│ │depuse două │ │ │
│ │exemplare: │ │ │
│2. │original şi │ │ │
│ │copie │ │ │
│ │„conform cu │ │ │
│ │originalul“.│ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │
│ │depuse de │ │ │
│3. │solicitant │ │ │
│ │sunt legate,│ │ │
│ │numerotate │ │ │
│ │şi opisate. │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │
│ │depuse în │ │ │
│ │original │ │ │
│4. │sunt depuse │ │ │
│ │şi în copie │ │ │
│ │certificată │ │ │
│ │cu │ │ │
│ │originalul. │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┘


    PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
    NOTĂ:
    Neîndeplinirea criteriilor de conformitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    ......................................
        (numele şi prenumele)

    Semnătura: .......................
    Data: .................................
    Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv preşedintele sau secretarul.

    ANEXA 4

    la ghid
    GRILA
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    Solicitant: ..........................................................
    Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanţare: ..............................
    Suma solicitată: ........................................... (lei)

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│administrativă şi ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│criterii de │Evaluator 1 │Evaluator 2 │Evaluator 3 │
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│
├────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│I. Conformitate │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │
├───┼────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formularului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzut în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexa nr. 1 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghidul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1│integral prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnoredactare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştampilată de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legal sau de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru cazul în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnată de către│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │o persoană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împuternicită; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │poate fi depusă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2│împuternicirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │notarială sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orice document │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emis de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legal în acest │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sens, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către organul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3│Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către organul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4│Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │virtual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │taxele locale şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.5│autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în a cărei rază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantul, în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atestare privind│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.6│de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezulte dacă au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fost accesate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau urmează a fi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accesate alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.7│pentru achiziţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puţin poluante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosite în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transportul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │complementar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitării din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnoredactată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştampilată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezulte dacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TVA-ul aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.8│proiectului este│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperabil, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabil sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │este compensat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin orice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloace conform│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale, semnată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi ştampilată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │local/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care rezultă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.9│susţinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii în cazul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectul va fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │selectat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │originalul“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│II. Eligibilitate │
├───┬────────────────┬──┬──┬──────────┬─┬───┬───────────┬─┬──┬──────────┤
│ │Are îndeplinite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată a taxelor,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1│către bugetul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat, bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │local, bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼─┼───┼───────────┼─┼──┼──────────┤
│ │Nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înregistrat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fapte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2│sancţionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscală. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──┼──────────┼─┼───┼───────────┼─┼──┼──────────┤
│ │Conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3│propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pct. 1.8, TVA-ul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │este eligibil. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴──┴──┴──────────┴─┴───┴───────────┴─┴──┴──────────┘┌───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Evaluator │Evaluator │Evaluator │
│economist 1 │economist 2 │economist 3 │
├─────────────┬─┼─────────────┬─┼─────────────┬─┤
│Rezultatul │ │Rezultatul │ │Rezultatul │ │
│analizei │ │analizei │ │analizei │ │
├─────────────┼─┼─────────────┼─┼─────────────┼─┤
│Numele şi │ │Numele şi │ │Numele şi │ │
│prenumele │ │prenumele │ │prenumele │ │
│evaluatorului│ │evaluatorului│ │evaluatorului│ │
├─────────────┼─┼─────────────┼─┼─────────────┼─┤
│Data şi │ │Data şi │ │Data şi │ │
│semnătura │ │semnătura │ │semnătura │ │
└─────────────┴─┴─────────────┴─┴─────────────┴─┘┌────────────────────────────────────┬─┐
│Propunere finală │ │
│SELECTAT/NESELECTAT │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Preşedintele comisiei de analiză │ │
│(numele şi prenumele) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Dată │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Semnătură │ │
└────────────────────────────────────┴─┘


    NOTE:
    1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. Rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele comisiei, conform art. 16 alin. (4) din ghidul de finanţare.


    ANEXA 5

    la ghid
    GRILA
    de evaluare din punct de vedere tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    Solicitant: ................................................................
    Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanţare: ..............................
    Suma solicitată: ........................................... (lei)

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Evaluatori │
│Nr. │Criterii ├─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│ │Evaluator│Evaluator│Evaluator│
│ │ │1 │2 │3 │
├────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│I. Conformitate │
├────────────────────────────────────────────────┤
│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:│
├────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │Extras din │ │ │ │
│ │planul de │ │ │ │
│ │mobilitate │ │ │ │
│ │urbană │ │ │ │
│ │durabilă, │ │ │ │
│ │care să │ │ │ │
│ │conţină │ │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │
│ │referitoare │ │ │ │
│1.1 │la mijloacele│ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │eligibile în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │programului, │ │ │ │
│ │în copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, │ │ │ │
│ │semnat şi │ │ │ │
│ │ştampilat │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Studiul de │ │ │ │
│ │oportunitate,│ │ │ │
│ │în copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, │ │ │ │
│1.2 │care trebuie │ │ │ │
│ │să cuprindă │ │ │ │
│ │cel puţin │ │ │ │
│ │datele │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 2 │ │ │ │
│ │la ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘┌────┬─────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Criteriu │Punctaj│Evaluator│Evaluator│Evaluator │
│crt.│ │acordat│1 │2 │3 │
├────┴─────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│II. Eligibilitate │
├────┬───────────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │Autobuz │ │ │ │ │
│ │ │electric/│15 │ │ │ │
│ │Tipul de mijloc│Troleibuz│ │ │ │ │
│2.1 │de transport ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ales* │GNC │5 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Hibrid │5 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Există │Da │10 │ │ │ │
│ │infrastructură │ │ │ │ │ │
│2.2 │pentru ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │troleibuze. │Nu │0 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Există staţii │ │ │ │ │ │
│ │de încărcare │Da │10 │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│2.3 │alimentarea ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │autobuzelor │ │ │ │ │ │
│ │electrice. │Nu │0 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Există staţii │ │ │ │ │ │
│ │de încărcare │Da │5 │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│2.4 │alimentarea ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │autobuzelor tip│ │ │ │ │ │
│ │GNC şi electric│Nu │0 │ │ │ │
│ │hibride. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Numărul de │> 25 │20 │ │ │ │
│ │autobuze/ ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│2.5 │troleibuze │10-24 │10 │ │ │ │
│ │solicitate prin├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │program │< 9 │5 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Rangul │ │ │ │ │ │
│ │localităţii │ │ │ │ │ │
│ │reşedinţă de │Rang 0 │30 │ │ │ │
│ │judeţ, conform │ │ │ │ │ │
│ │Legii nr. 351/ │ │ │ │ │ │
│ │2001 privind ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │aprobarea │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │
│2.6 │amenajare a │Rang I │20 │ │ │ │
│ │teritoriului │ │ │ │ │ │
│ │naţional - │ │ │ │ │ │
│ │Secţiunea a ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │IV-a - Reţeaua │ │ │ │ │ │
│ │de localităţi, │ │ │ │ │ │
│ │cu modificările│Rang II │10 │ │ │ │
│ │şi completările│ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┴┬─────────┤
│ │Există extras │ │ │ │ │ │
│ │din planul de │ │ │ │ │ │
│ │calitate a │ │ │ │ │ │
│ │aerului (PCA) │Da │15 │ │ │ │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │
│ │mijloacele de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │eligibile, │ │ │ │ │ │
│2.7 │aprobat conform├─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Legii nr. 104/ │ │ │ │ │ │
│ │2011 privind │ │ │ │ │ │
│ │calitatea │ │ │ │ │ │
│ │aerului │Nu │0 │ │ │ │
│ │înconjurător, │ │ │ │ │ │
│ │cu modificările│ │ │ │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │ │ │ │
│ │după caz. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Există extras │ │ │ │ │ │
│ │din studiul │ │ │ │ │ │
│ │integrat pentru│ │ │ │ │ │
│ │aprobarea PCA, │Da │5 │ │ │ │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │
│ │mijloacele de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│2.8 │eligibile, ├─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │aprobat conform│ │ │ │ │ │
│ │Legii nr. 104/ │ │ │ │ │ │
│ │2011, cu │ │ │ │ │ │
│ │modificările │Nu │0 │ │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │ │ │ │
│ │după caz. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │A fost depăşită│ │ │ │ │ │
│ │valoarea-limită│ │ │ │ │ │
│ │a nivelului de │ │ │ │ │ │
│ │NO_2 pe anul │Da │5 │ │ │ │
│ │2017, prevăzută│ │ │ │ │ │
│ │în anexa nr. 3 │ │ │ │ │ │
│ │la Legea nr. │ │ │ │ │ │
│2.9 │104/2011, cu ├─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │modificările │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare (40 │ │ │ │ │ │
│ │µg/mc), │ │ │ │ │ │
│ │stabilită │Nu │0 │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │
│ │legale**. │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────┼───────┴─────────┼──────────┼─────────┤
│Evaluatori │Numele şi │Numele şi │Numele şi│
│ │prenumele │prenumele │prenumele│
├──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Punctaj total │ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┘┌────────────────────────────────────┬─┐
│Punctaj total final │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Preşedintele comisiei de analiză │ │
│Numele şi prenumele │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Dată │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Semnătură │ │
└────────────────────────────────────┴─┘


    * În situaţia în care solicitantul optează pentru mai mult de un tip de sistem de propulsie, punctajul final este media aritmetică ponderată a punctajelor aferentă fiecărui punctaj corespunzător tipului de sistem de propulsie, calculată astfel:
    Punctaj total = (a x 15 + b x 5 + c x 5) / (a + b + c), unde:
    a - număr de autobuze electrice şi/sau troleibuze solicitate;
    b - număr de autobuze alimentate cu GNC solicitate;
    c - număr de autobuze electric hibride solicitate.


    ** Imisiile pentru fiecare UAT reşedinţă de judeţ, măsurate la staţiile dispuse în trafic la nivelul anului 2017, se pot consulta pe pagina de internet www.calitateaer.ro.
    PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
    Preşedintele comisiei de analiză,
    .....(numele şi prenumele).....
    Semnătura: .................................
    Data: ........................................
    NOTĂ:
    Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.


    ANEXA 6

    la ghid
    CONTRACT
    de finanţare nerambursabilă
    Nr. ....../N/GES/ din .................
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............................................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ......................................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare Autoritate,
    şi
    ....................................................................................., cu sediul în ....................................................................................., cod de identificare fiscală ........................., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria ......................................, reprezentat legal prin ......................................................., care împuterniceşte pe ................................................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, încheiat în baza Ordinului ministrului mediului nr. ........../...................:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la ..................... lei, reprezentând .............% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziţia unui număr de ...................... autobuze/troleibuze, conform anexei nr. 1 la prezentul contract.
    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
    b) sunt realizate după semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;
    c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.

    4. Cheltuielile prevăzute la art. 14 lit. a)-l) din ghidul de finanţare nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    1. Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    2. Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de trei ani de la data depunerii la Autoritate a raportului de finalizare a proiectului.
    2. Termenul de trei ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. Durata de realizare a proiectului, conform cererii de finanţare, este de .............. ani de la data semnării contractului de furnizare bunuri.
    4. În caz justificat, pe baza solicitării motivate a Beneficiarului, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită, dar numai cu acordul Comitetului director al Autorităţii.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, cu respectarea valorii anuale din Graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria ...................................., numai pe bază de cerere/cereri de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract. Aceasta/Acestea va/vor fi însoţită/însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea/cererile de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    3. Cererea de decontare se poate depune lunar, la registratura AFM, la data de ........................... a fiecărei luni, cu excepţia lunii decembrie a fiecărui an.
    4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.
    5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanţarea se diminuează în mod corespunzător şi rămâne la dispoziţia AFM.

    ART. 5
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, sens în care, începând cu cererea de decontare nr. 2, Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererile de decontare anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii;
    3. să asigure realizarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    4. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri din finanţarea acordată;
    5. să asigure infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate, până la achiziţionarea acestora; în acest sens, Beneficiarul va depune la prima cerere de decontare declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată;
    6. să se asigure că autovehiculele finanţate vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a solicitantului;
    7. să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;
    8. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    9. să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;
    10. să utilizeze şi să conserve autovehiculele finanţate în baza prezentului contract cu diligenţele unui bun proprietar, să respecte prevederile garanţiei recomandate de către producător şi să le menţină în funcţiune în perioada de monitorizare, respectiv minimum 3 ani de la data raportului de finalizare;
    11. să nu înstrăineze sau ipotecheze şi să nu constituie vreo altă sarcină asupra autovehiculelor finanţate în baza prezentului contract, în timpul derulării proiectului şi în perioada de monitorizare;
    12. să înmatriculeze permanent, pe numele său, autovehiculul nou-achiziţionat în cadrul proiectului, în termen de 90 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a acestuia, şi să îl asigure CASCO, pe toată durata de monitorizare;
    13. să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la sediul Beneficiarului; să permită personalului Autorităţii să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de monitorizare;
    14. să întocmească şi să transmită Autorităţii un raport de finalizare privind realizarea proiectului, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, însoţit de dovada achitării acesteia, precum şi a contribuţiei proprii aferente; de asemenea, odată cu raportul de finalizare, Beneficiarul va depune următoarele:
    a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul contract pentru înmatricularea autovehiculelor finanţate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;
    b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanţate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanţei şi a serviciilor asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător, în copie certificată „conform cu originalul“, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele finanţate vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a Beneficiarului;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanţate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare;

    15. să întocmească şi să remită Autorităţii, din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obţinute din funcţionarea autovehiculelor finanţate, în formatul solicitat de Autoritate; în fiecare raport de monitorizare se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului, calculată conform indicatorilor de performanţă ai programului;
    16. să introducă în gestiunea proprie autovehiculele finanţate în baza prezentului contract;
    17. să notifice Autoritatea şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale atributelor de identificare, modificări ale informaţiilor furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) deschiderea procedurii de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, executare silită sau a oricărei altei proceduri similare;

    18. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    19. să aplice, într-un loc vizibil, pe autovehiculele finanţate în cadrul proiectului, un autocolant de informare inscripţionat cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“. Dimensiunile acestuia vor fi de minimum 1,5 m x 0,5 m. În acest sens va depune la fiecare cerere de decontare fotografii ale autovehiculelor finanţate care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“ şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);
    20. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 23 alin. (4) din ghidul de finanţare, în orice situaţie independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului;
    21. să transmită, la finalul perioadei de monitorizare, raportul final de monitorizare privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor, în vederea atingerii scopului definit în proiect, în formatul solicitat de Autoritate.


    ART. 6
    Obligaţiile Autorităţii
    Autoritatea are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu, şi în conformitate cu graficul de finanţare anexă la acesta;
    2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar;
    c) comite acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    d) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale în legătură cu proiectul;
    e) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

    3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării/suspendarea contractului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. De drept contractul încetează:
    a) la data prevăzută sau în termenul stipulat în contract;
    b) în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Prin reziliere, contractul încetează la iniţiativa Autorităţii, în următoarele condiţii:
    a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.

    3. Rezilierea contractului din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea de către acesta a finanţării primite, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte ca AFM să efectueze prima plată către Beneficiar, acesta nu este obligat la plata de daune-interese.
    6. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care autobuzele/troleibuzele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului.

    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că vor/va dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.

    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Autoritatea fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi ca urmare Autoritatea nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat Autoritatea despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    6. Autoritatea şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea Autorităţii, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    9. Beneficiarul este de acord ca Autoritatea să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    10. Neexercitarea de către Autoritate a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul Autoritatea.

    ART. 12
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face, în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru Autoritate: ..............................
    b) pentru Beneficiar: ..............................

    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.
    3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi pe fax, la numerele ............. pentru Autoritate şi la numărul ................................ pentru Beneficiar, cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    ART. 13
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată Autorităţii cu minimum 15 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    3. Anexele nr. 1-4, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    4. În cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    5. Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    6. Prezentul contract a fost semnat la data de .............., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ...........................
    ....................................
    Direcţia juridică
    Director,
    ....................................
    Direcţia economică
    Director,
    ....................................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ....................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ....................................
    Avizat
    Consilier juridic,
    ....................................
    Referent de specialitate,
    ....................................
    Beneficiar,
    ……………
    ANEXA 1

    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ....N/GES/.........
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘


    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ............................
    Direcţia juridică
    Director,
    ...................................
    Direcţia economică
    Director,
    ....................................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ....................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ....................................
    Avizat
    Consilier juridic,
    ....................................
    Întocmit
    Referent de specialitate.
    ....................................
    Beneficiar,
    ……...........

    ANEXA 2

    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. .....N/GES/..........
    GRAFIC DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

┌─────────────────────┬─────┬──────────┐
│Nr. crt. │An │Sumă │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────┴──────────┘


    Administraţia Fondului pentru Mediu,
    Preşedinte,
    ............................
    Direcţia juridică
    Director,
    ...................................
    Direcţia economică
    Director,
    ....................................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ....................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ....................................
    Avizat
    Consilier juridic,
    ....................................
    Întocmit
    Referent de specialitate,
    ....................................
    Beneficiar,
    ……...........

    ANEXA 3

    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ..... N/GES /..........
    Nr. de înregistrare la Autoritate ......./.............../...............
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a beneficiarului ........................
    Cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria .......................... .
    Adresa: localitatea .................., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................., fax ..............., e-mail ............
    Reprezentat legal de ............................, în calitate de ........................, împuternicit al reprezentantului legal .....................................,
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....../N/GES/......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) contractele de furnizare şi actele adiţionale ce intervin pe parcursul implementării proiectului - în copie certificată „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul“;
    c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de decontare, în original, semnată şi ştampilată de către acesta;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;
    e) documente bancare (extrase de cont însoţite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanţate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuţiei proprii, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) procese-verbale de recepţie a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul“, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul şi valoarea facturii fiscale, seriile de şasiu, seriile de motor şi anul fabricaţiei bunurilor solicitate la decontare;
    g) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;
    h) factura fiscală privind achiziţionarea autovehiculelor, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată“, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul“;
    i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante către bugetul de stat, valabil la data depunerii la Autoritate;
    j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;
    k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;
    l) certificat/declaraţie de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul“;
    m) omologarea autovehiculelor de către autorităţile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul“. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;
    n) certificate de calitate şi garanţie emise de către producător din care să reiasă data fabricaţiei autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul“. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;
    o) fotografii ale autovehiculelor care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru Mediu“ şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);
    p) alte documente relevante.

    Subsemnatul, ............................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane.
    Preşedinte AFM
    ....................................
    ....................................
    Direcţia economică
    ....................................
    ....................................
    Direcţia implementare proiecte
    ....................................
    ....................................
    Serviciul implementare proiecte
    ....................................
    ....................................
    Responsabil de proiect
    ....................................
    ....................................
    Reprezentant legal,
    ……..........……………
    ……..........……………

    ANEXA 4

    la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ...../........
    LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
    pentru efectuarea decontării de către Autoritate şi care însoţesc cererea de decontare
    a) contractele de furnizare şi actele adiţionale ce intervin pe parcursul implementării proiectului - în copie certificată „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul“;
    c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de decontare, în original, semnată şi ştampilată de către acesta;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;
    e) documente bancare (extrase de cont însoţite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanţate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuţiei proprii, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) procese-verbale de recepţie a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul“, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul şi valoarea facturii fiscale, seriile de şasiu, seriile de motor şi anul fabricaţiei bunurilor solicitate la decontare;
    g) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;
    h) factura fiscală privind achiziţionarea autovehiculelor, certificată din punct de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată“, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul“;
    i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante către bugetul de stat, valabil la data depunerii la Autoritate;
    j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;
    k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;
    l) certificat/declaraţie de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul“;
    m) omologarea autovehiculelor de către autorităţile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul“. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;
    n) certificate de calitate şi garanţie emise de către producător din care să reiasă data fabricaţiei autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul“. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;
    o) fotografii ale autovehiculelor care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru Mediu“ şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);
    p) alte documente relevante.

    ANEXA 7

    la ghid
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumire program: Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane
    Elaborat de: ....................................................................................................................
    Denumire beneficiar: ......................................................................................................
    Adresa: ...........................................................................................................................
    Tel/Fax/E- mail: ...............................................................................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: .............................................................................................................
    Durata proiectului (nr. luni): ............................................................................................
    Data semnării contractului pentru finanţare: ..................................................................
    Data începerii proiectului: ..............................................................................................
    Data finalizării proiectului: ..............................................................................................

    B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

┌────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────────────────┬───┬───────┐
│ │Cerere │Factură│Valoare│ │Contribuţie proprie│ │ │
│Nr. │de │fiscală│factură│Decont│beneficiar │OP │Valoare│
│crt.│tragere│nr. │cu TVA │AFM ├────────┬──────────┤nr.│OP │
│ │ │ │ │ │Eligibil│Neeligibil│ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼───┼───────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────────┴───┴───────┘


    Se ataşează prezentului raport următoarele documente:
    a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul ghid pentru înmatricularea autovehiculelor finanţate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;
    b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanţate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanţei şi a serviciilor asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător, în copie certificată „conform cu originalul“, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza teritorial-administrativă a beneficiarului;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanţate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare.

    – dovada înmatriculării, dacă este cazul.

    C. Rezultatele proiectului
    Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în urma implementării proiectului (indicatori de calitate apă, aer, sol etc.):
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................

    Rezultate specifice (acorduri de colaborare cu alte instituţii şi persoane, resurse atrase prin participări în cadrul altor programe şi lista lucrărilor elaborate în cadrul proiectului): .....................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................


    D. Analiza post-implementare
    D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului): ..........................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................

    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului: ...............................................
    .................................................................................
    .................................................................................

    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului: ..................................................
    .................................................................................
    .................................................................................

    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului: ..................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................

    Factori care au influenţat pozitiv proiectul: ...............................................
    .................................................................................
    .................................................................................


    D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.):
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al beneficiarului
    .................................................................
    Funcţia: .......................................................
    Semnătura şi ştampila: ....................................................

    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: ...........................................
    Funcţia: ................................................................
    Semnătura: ......................................................


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice