Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 10 octombrie 2014  a Programului privind managementul integrat al zonei costiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 10 octombrie 2014 a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Rolul Ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul şi obiectivele Programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) condiţiile şi termenele de depunere, analiză, evaluare şi selectare, avizare şi aprobare, finanţare şi implementare a proiectului propus.
    ART. 2
    Obiectul, scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează gospodărirea integrată a zonei costiere prin realizarea de lucrări de protecţie şi reabilitare costieră şi de protejare a plajelor şi/sau falezelor adiacente liniei ţărmului, în care ecosistemele de uscat şi marine se întâlnesc şi interacţionează, în vederea:
    a) protejării infrastructurii şi obiectivelor social economice aflate în pericol şi care, în cazul în care nu se intervine imediat, se distrug;
    b) protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în zona litoralului românesc al Mării Negre;
    c) creşterii siguranţei în zona sudică a Mării Negre, prin protejarea arealelor în vecinătatea cărora există clădiri de locuinţe şi alte utilităţi publice care, în lipsa unor intervenţii urgente, vor fi distruse ca efect al eroziunii costiere.
    (2) Scopul Programului îl constituie combaterea fenomenelor de prăbuşire şi de alunecare a falezelor, având drept consecinţă pierderi importante de suprafeţe de teren şi a infrastructurii existente în amplasament şi zonele limitrofe.
    (3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
    a) protecţia şi reabilitarea zonei costiere româneşti şi a factorilor de mediu, prin lucrări inginereşti de combatere a fenomenului de eroziune costieră;
    b) protejarea biodiversităţii marine şi a zonei litorale;
    c) dezvoltarea durabilă a zonei costiere;
    d) realizarea unui program de măsuri structurale şi nestructurale pe termen lung pentru reabilitarea zonei costiere.
    (4) Indicatorul de performanţă este reprezentat de lungimea/suprafaţa zonei costiere reabilitate/realizate în cadrul programului.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 4
    Definiţii
    În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) beneficiar - persoana juridică eligibilă, al cărei proiect a fost aprobat în vederea finanţării şi care a încheiat contract de finanţare cu Autoritatea;
    c) cerere de finanţare - document completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;
    d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor;
    e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 18, sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;
    f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. e);
    g) contribuţie proprie - parte a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar;
    h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
    i) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;
    j) dosar de finanţare - cererea de finanţare definită la lit. c), însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;
    k) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. d), însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare;
    l) eroziune - proces de erodare şi de săpare a scoarţei terestre prin acţiunea unor agenţi externi;
    m) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia serviciilor, produselor sau lucrărilor;
    n) gospodărirea integrată - amenajarea şi utilizarea durabilă a zonei costiere luând în considerare dezvoltarea economică şi socială în strânsă interdependenţă cu marea, în vederea menţinerii, pentru generaţiile prezente şi viitoare, a echilibrului biologic şi ecologic fragil al zonei de coastă şi a peisajului;
    o) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorităţii dosarul de finanţare al solicitantului;
    p) solicitant - persoana juridică care a depus dosar de finanţare la sediul Autorităţii;
    q) zonă costieră - spaţiul geografic situat la contactul mării cu uscatul, incluzând apele de coastă de suprafaţă şi subterane şi terenurile adiacente, inclusiv apele de suprafaţă şi subterane aferente acestora, puternic intercondiţionate şi în imediata apropiere a liniei ţărmului, insule şi lacuri sărate, zone umede în contact cu marea, plaja şi faleza.
    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
    a) sesiunea de depunere;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare.
    (3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de depunere.
    (4) Componenţa comisiei de analiză şi selectare a proiectelor, denumită în continuare Comisia, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    ART. 6
    Etapele sesiunii de finanţare
    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
    a) publicarea ghidului şi a dispoziţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) pe pagina de internet a Autorităţii;
    b) depunerea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;
    d) analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentaţiei tehnico-economice;
    e) avizarea proiectelor selectate şi aprobarea proiectelor respinse;
    f) transmiterea scrisorilor de respingere a finanţării;
    g) soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;
    h) aprobarea finanţării proiectelor avizate;
    i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării;
    j) semnarea contractelor.
    ART. 7
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
    (2) Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, o singură cerere de finanţare care poate include mai multe proiecte (studii de fezabilitate), pentru acelaşi amplasament sau pentru amplasamente diferite. Pentru fiecare proiect se va acorda punctaj separat, iar, în funcţie de punctajul fiecărui proiect, pot fi aprobate unul, mai multe sau toate proiectele aferente cererii de finanţare.
    (3) Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 19 alin. (2), va fi depus la registratura Autorităţii în două exemplare, copie şi original, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:
    a) denumirea completă şi adresa sa completă;
    b) titlul programului: "Programul privind managementul integrat al zonei costiere";
    c) titlul proiectului;
    d) sesiunea de depunere.
    (4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.
    (5) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.
    (6) Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată în art. 19 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate.
    (7) Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare referitoare la dosarul de finanţare, dacă se constată necesitatea furnizării lor.
    (8) Beneficiarul are obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare, documentele şi informaţiile solicitate.
    (9) Neprezentarea documentului/informaţiei solicitate în termenul prevăzut sau prezentarea sub o altă formă decât cea solicitată ori ieşirea sa din perioada de valabilitate determină respingerea dosarului de finanţare.
    ART. 8
    Analiza şi selectarea
    (1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia procedează la:
    a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;
    b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
    c) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 2;
    d) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 2, nu trec în etapa următoare de analiză;
    e) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, pe baza grilelor pentru analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5;
    f) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului nu trec în etapa următoare de analiză;
    g) analiza şi evaluarea tehnică a proiectelor propuse spre finanţare, pe baza grilei pentru analiza tehnică, prevăzută în anexa nr. 5; pentru a fi selectat, proiectul trebuie să obţină minimum 50 de puncte.
    (2) Fiecare grilă de analiză/analiză şi evaluare este completată de către 3 evaluatori; în cazul în care există rezultate diferite ale analizei/evaluării, se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea de două treimi;
    (3) Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului până la convergenţa sumei alocate sesiunii respective şi se includ într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea următoarelor:
    a) valoarea eligibilă a proiectului;
    b) suma propusă spre finanţare;
    c) procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.
    (4) Proiectele respinse în urma analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii, precum şi cele neselectate se includ într-un alt centralizator.
    (5) În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către doi sau mai mulţi solicitanţi, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către două proiecte din aceeaşi cerere de finanţare, Autoritatea va hotărî care proiect va fi finanţat în limita sumei alocate programului.
    (6) În baza grilelor întocmite de evaluator, preşedintele Comisiei înaintează Comitetului director centralizatoarele cu cererile de finanţare propuse spre avizare şi cererile de finanţare propuse spre respingere.
    ART. 9
    Avizarea proiectelor
    (1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele propuse spre selectare în cadrul Comisiei şi le înaintează spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.
    (2) Comitetul director al Autorităţii analizează şi aprobă proiectele propuse spre respingere de către Comisie.
    (3) Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizării/respingerii proiectelor.
    (4) Comitetul director al Autorităţii înaintează Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cu proiectele avizate, în vederea aprobării acestora.
    ART. 10
    Aprobarea finanţării proiectelor
    (1) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu dintre cele propuse de Comitetul director.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.
    ART. 11
    Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare
    (1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face pentru fiecare solicitant, prin transmiterea către acesta a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţării.
    (2) Scrisoarea de aprobare a finanţării se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire, şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) titlul proiectului, suma aprobată în vederea finanţării şi cheltuielile eligibile;
    b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant, în vederea perfectării contractului pentru finanţare cu Autoritatea.
    (3) Scrisoarea de respingere a finanţării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire.
    (4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finanţării se consideră ca fiind data recepţionării acesteia de către beneficiar.
    ART. 12
    Contestaţiile
    (1) Decizia Comitetului director/Comitetului de avizare poate fi contestată în termen de 5 zile de la data recepţionării scrisorii de respingere.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de admitere/respingere a contestaţiei.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei/Comitetului director/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.
    (4) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

    CAP. II
    Eligibilitatea

    ART. 13
    Eligibilitatea dosarului de finanţare
    (1) Este eligibil dosarul care respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;
    b) documentele depuse de solicitanţi sunt legate, numerotate şi opisate;
    c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare, sub forma solicitată de ghid şi în perioada de valabilitate;
    d) depune la registratura Autorităţii un singur dosar de finanţare, pentru unul sau mai multe proiecte, în cadrul sesiunii de depunere.
    (2) Neîndeplinirea oricărei condiţii din cele prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de finanţare.
    ART. 14
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect.
    (2) Suma alocată programului se stabileşte prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii
    ART. 15
    Categorii de solicitanţi eligibili
    Sunt solicitanţi eligibili în cadrul Programului instituţiile publice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale care au în administrare terenul pe care se implementează proiectul.
    ART. 16
    Criterii de eligibilitate ale solicitantului
    Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) deţine în administrare terenul pe care se implementează proiectul; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun;
    c) organele de decizie au adoptat hotărârea privind participarea la Program;
    d) are îndeplinite obligaţiile exigibile de plată, la data depunerii cererii de finanţare, către bugetul de stat, bugetul local şi către Fondul pentru mediu;
    e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;
    f) nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului;
    g) terenul face parte din domeniul public al statului.
    ART. 17
    Criterii de eligibilitate ale proiectului
    (1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) studiul de fezabilitate este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
    b) în conţinutul studiului de fezabilitate se menţionează suprafaţa protejată, obiectivele social-economice protejate; evoluţia suprafeţei de teren protejate, cum ar fi creşterea acesteia, stoparea fenomenelor erozionale sau diminuarea acestora; numărul populaţiei care beneficiază de proiect, rezultatele aşteptate, respectiv dacă lucrările propuse conduc la posibilitatea dezvoltării economice a zonei în anii viitori;
    c) în conţinutul studiului de fezabilitate sunt cuantificate efectele asupra mediului pentru perioada de după implementarea proiectului;
    d) studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic (acesta din urmă se poate depune înainte de semnarea contractului de finanţare) sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare;
    e) indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate sunt aprobaţi conform prevederilor legale în vigoare;
    f) terenul este afectat de procese de eroziune;
    g) proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanţare;
    h) proiectul care, în urma evaluării, obţine un punctaj de minimum 50 de puncte.
    (2) Pentru proiectele la care lucrările au demarat anterior depunerii cererii de finanţare, sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de la alin (1);
    b) sunt prezentate documentele precizate la art. 19 alin. (2) lit. l);
    c) sunt sistate lucrările de execuţie în cadrul contractului de lucrări.
    ART. 18
    Categorii de cheltuieli eligibile
    Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice necesare realizării investiţiilor, cu excepţia detaliilor de execuţie, avizelor şi conţinutului documentaţiei tehnice pentru autorizare construcţie, numai pentru solicitanţii ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finanţării, în limita a maximum 3% din valoarea investiţiei de bază, inclusiv în condiţiile în care cheltuiala a fost angajată anterior depunerii cererii de finanţare şi nu a fost efectuată plata;
    b) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
    c) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în limita a maximum 10% din cheltuielile eligibile aferente investiţiei de bază, stabilite de către comisia de evaluare;
    d) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, în limita a maximum 5% din valoarea investiţiei de bază;
    e) construcţii, instalaţii, echipamente tehnologice, inclusiv montaj, dotări pentru protecţia şi reabilitarea zonei costiere, cu excepţia profitului firmei executante şi TVA aferente acestuia, pentru proiectele ce au început lucrările; pentru proiectele ce nu au început lucrările, cuantumul profitului firmei executante va fi stabilit pe parcursul implementării, după încheierea contractului de lucrări şi prezentarea ofertei câştigătoare şi va fi scăzut din valoarea finanţării;
    f) asigurarea asistenţei tehnice conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în limita a maximum 3% din cheltuielile eligibile aferente investiţiei de bază, stabilite de către comisia de evaluare;
    g) cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea şi întreţinerea panoului de informare;
    h) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor în construcţii, inclusiv în condiţiile în care cheltuiala a fost angajată anterior depunerii cererii de finanţare şi nu a fost efectuată plata;
    i) pentru beneficiarii care au lucrări executate la depunerea cererii de finanţare, organizarea de şantier şi asistenţa tehnică vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

    CAP. III
    Selecţia solicitantului

    ART. 19
    Dosarul de finanţare
    (1) Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare depus de către solicitant la Autoritate, în cadrul sesiunii de finanţare.
    (2) Documentele necesare pentru solicitarea finanţării, care însoţesc cererea de finanţare, sunt:
    a) cererea de finanţare conform anexei nr. 1, în original;
    b) hotărârea organului de decizie al solicitantului privind participarea la Program, în original, care va cuprinde suprafaţa terenului pe care se implementează proiectul cu descrierea vecinătăţilor, indicându-se şi documentele care atestă regimul juridic al terenului pe care se implementează proiectul şi acordul cu privire la asigurarea tuturor cheltuielilor neeligibile, precum şi a contribuţiei proprii, dacă este cazul. În cazul în care solicitantul prin cererea de finanţare solicită finanţarea pentru mai multe proiecte, se va preciza pentru fiecare proiect în parte care este documentul prin care se identifică amplasamentul pe care acesta se va realiza;
    c) certificat de înregistrare fiscală, emis conform legii, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificat de atestare fiscală, privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea public locală pe a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
    f) certificat de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
    g) certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Autoritate, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    h) documentul/documentele din care rezultă faptul că terenul/terenurile pe care se implementează proiectul/proiectele este/sunt proprietate publică şi se află în administrarea solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul";
    i) documentul prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, avizaţi de instituţiile abilitate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificată "conform cu originalul";
    j) studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în original, însoţit de studiile de teren, în original;
    k) declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă că terenul nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, în original;
    l) în cazul în care lucrările prezentate în proiect au fost realizate parţial se vor prezenta:
    1. procesul verbal privind stadiul fizic al lucrărilor semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier şi situaţiile de lucrări executate la data prezentării cererii de finanţare, în copie certificată "conform cu originalul";
    2. contractul încheiat cu executantul lucrării în copie certificată "conform cu originalul";
    3. oferta câştigătoare ce a stat la baza încheierii contractului în copie certificată "conform cu originalul";
    4. proiectul tehnic elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în original;
    5. factura/facturile aferentă/aferente lucrărilor executate şi dovada plăţii acestora în copie certificată "conform cu originalul";
    6. contractul privind serviciile de proiectare în copie certificată "conform cu originalul";
    7. facturile aferente proiectării, asistenţei tehnice şi cotei Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., acordate şi dovada plăţii acestora în copie certificată "conform cu originalul";
    8. centralizator cu lucrările executate verificat, avizat şi aprobat de instituţia care administrează zona costieră.
    ART. 20
    Perfectarea şi acordarea finanţării
    (1) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare realizate înaintea semnării contractului de finanţare devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu, cu excepţia cheltuielilor pentru proiectare.
    (2) În termen de 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare, solicitantul finanţării va transmite la sediul Autorităţii următoarele documente:
    a) documentul doveditor emis de Trezoreria Statului a deschiderii contului de venituri şi cheltuieli al beneficiarului;
    b) proiectul tehnic, în cazul în care nu a fost prezentat la depunerea cererii de finanţare;
    c) documentele solicitate prin scrisoarea de aprobare, dacă este cazul.
    (3) Netransmiterea în termenul stabilit la alin. (2) constituie renunţare la finanţare, solicitantul nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanţare.
    (4) Înainte de semnarea contractului, reprezentanţii Autorităţii fac o vizită la sediul solicitantului, precum şi la locul de implementare a proiectului/proiectelor, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării menţionate în cererea de finanţare şi în anexele la aceasta. Concluziile reprezentanţilor Autorităţii sunt înscrise într-o notă de control. În cazul în care există neconcordanţe între declaraţiile solicitantului şi constatările pe teren, reprezentanţii Autorităţii înştiinţează Comitetul director, care poate propune Comitetului de Avizare retragerea finanţării. Pentru beneficiarii care au lucrări executate înainte de depunerea cererii de finanţare, aceştia vor prezenta la data vizitei autorizaţia de construire valabilă, procesul-verbal de predare-primire amplasament, ordinul de începere a lucrărilor, ordinul de sistare a lucrării, contract de lucrări în termen.
    (5) În vederea încheierii contractului, Autoritatea transmite scrisoare prin care informează solicitantul cu privire la perioada în care trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului.
    (6) Neprezentarea în termen de 30 de zile de la ultima zi a perioadei stabilite în scrisoarea menţionată la alin. (5) constituie renunţare la finanţare, solicitantul nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanţare.
    (7) Beneficiarul, împreună cu Autoritatea, stabileşte planificarea temporală a implementării proiectului şi acordarea finanţării, prin întocmirea listei cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzută în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare, precum şi a graficului de finanţare, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare. Prima cerere de tragere va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare.
    (8) Modelul contractului pentru finanţare este prevăzut în anexa nr. 6. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.
    (9) Contractul pentru finanţare se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    (10) Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante sau la data prevăzută în acesta, iar durata de realizare va fi cea solicitată prin cererea de finanţare.
    (11) Durata maximă de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare, este de 60 de luni. Prin excepţie, în baza unei motivări, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.
    (12) Valoarea aprobată spre finanţare nu va putea fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial.
    ART. 21
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a Programului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea cu privire la verificarea respectării ofertei şi caietului de sarcini, precum şi la verificarea în teren a lucrărilor solicitate la finanţare.
    (2) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (3) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile angajate şi efectuate după semnarea contractului pentru finanţare.
    (4) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrări.
    (5) Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării ultimei tranşe din finanţare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul), în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate.
    ART. 22
    Documente obligatorii necesare decontării
    (1) Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de tragere, însoţite de următoarele documente obligatorii:
    a) contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să conţină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valabile pentru prima cerere de tragere;
    b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări, prezentată în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă pentru prima cerere de tragere;
    c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice;
    d) documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale care însoţesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul);
    e) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original;
    f) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în original;
    g) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în original;
    h) proces-verbal de stadiu fizic al lucrărilor, procese-verbale privind calitatea lucrărilor ce devin ascunse, semnate şi ştampilate de către dirigintele de şantier, executant, beneficiar şi de autoritatea în administrarea căreia se află terenul ce face obiectul implementării proiectului;
    i) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de tragere; acesta va fi asumat şi validat de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul;
    j) situaţii de lucrări întocmite de executantul lucrărilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţă tehnică; acestea vor fi asumate şi validate de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul;
    k) factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se vor menţiona şi numărul şi data contractului de execuţie lucrări în baza căruia se va emite;
    l) centralizatorul situaţiilor de lucrări; acesta va fi asumat şi validat de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul;
    m) alte documente relevante solicitate de Autoritate.
    (2) În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, acestea vor fi analizate şi asumate de către beneficiar şi vor fi finanţate de Autoritate în limita sumei aprobate. Autoritatea va fi informată şi în acest sens se va depune un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant.
    ART. 23
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, se va depune un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant. Pentru noua soluţie tehnică se solicită punct de vedere, cu privire la menţinerea eligibilităţii potrivit prevederilor art. 17, de la Direcţia evaluare proiecte şi strategii programe şi se supune aprobării Comitetului director al Autorităţii.
    (2) Dispoziţia de şantier trebuie însoţită de:
    a) liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare;
    b) liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări, conform notelor de comandă suplimentare;
    c) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială; în vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul solicită Autorităţii, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării.
    (3) La fiecare cerere de tragere, Autoritatea decontează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile de la tragerile anterioare.
    (4) În cazul în care Comitetul director al Autorităţii a acceptat în baza memoriului justificativ modificări, se va solicita şi proces-verbal de negociere pentru aceste categorii.
    (5) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorităţii efectuează o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul şi întocmeşte o notă de control. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. Pe baza documentaţiei depuse şi în urma controlului efectuat se întocmeşte o notă de constatare.
    ART. 24
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie publică, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate, conform graficului de finanţare.
    ART. 25
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, un panou de informare inscripţionat cu sintagma "Programul de gospodărire integrată a zonei costiere, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu", menţionându-se:
    a) denumirea beneficiarului;
    b) cuantumul finanţării;
    c) termenul de finalizare.
    (2) Panoul prevăzut la alin. (1) va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    ART. 26
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea "Informaţii privind "Programul privind managementul integrat al zonei costiere"".
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
    ART. 27
    Păstrarea documentelor de către Autoritate
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia depusă de către solicitant şi care nu a fost deschisă în cadrul Comisiei se poate retrage pe bază de cerere scrisă.
    (3) Documentaţia depusă de către solicitant care se află în procedură de analiză şi evaluare, precum şi cea care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
    (4) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentaţia depusă, dacă finanţarea a fost respinsă.
    (5) Solicitarea de restituire trebuie să cuprindă declaraţia solicitantului de acceptare a respingerii cererii de finanţare.
    (6) Restituirea se face pe bază de proces-verbal.
    ART. 28
    Anexele
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1
    ────────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                                      - model -

                                CERERE DE FINANŢARE

    Antetul solicitantului ................................................
    Nr. de înregistrare la solicitant ........ din data de ................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ......... din data de ................

    A. Date generale
    Titlul proiectului ...................................................
    Denumirea solicitantului .............................................
    Forma juridică de organizare .........................................
    Codul de înregistrare fiscală ........................................
    Adresa sediului: str. ............................. nr. ..............
    Localitatea ..........................................................
                (municipiu/oraş/comună-sat)
    Judeţul ........................, cod poştal .........................
    Telefon (fix/mobil) ...../......, fax ......, e-mail .................
    Website ..............................................................
    Reprezentant legal ...................................................
                       (numele şi prenumele)
    Act de identitate: B.I./C.I. seria .... nr. ...., C.N.P. .............
    Telefon (fix/mobil) ...../...., fax ......, e-mail ...................
    Responsabil de proiect ...............................................
                           (numele şi prenumele)
    Act de identitate: B.I./C.I. seria ...... nr. ...., C.N.P. ...........
    Telefon (fix/mobil) ..../....., fax ......, e-mail ...................

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul ........, prin reprezentantul legal ........, solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ......... lei (în litere: ........), reprezentând .....% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........ luni.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ......... lei (în litere: ...........................).
    Contribuţia proprie reprezintă .........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ......... lei (în litere: ............).
    Finanţarea se solicită pentru următoarele proiecte:
    1. Titlul proiectului ......., valoarea cheltuielilor eligibile ..........., valoarea cheltuielilor neeligibile ..........................
    2. Titlul proiectului ......., valoarea cheltuielilor eligibile ..........., valoarea cheltuielilor neeligibile ..........................
    3. Titlul proiectului ......., valoarea cheltuielilor eligibile ..........., valoarea cheltuielilor neeligibile ..........................

    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ........, având datele de identificare menţionate la lit. A "Date generale", reprezentant legal al solicitantului ........., luând cunoştinţă de prevederile Hotărârii ....... nr. ..../........ privind participarea la Programul privind managementul integrat al zonei costiere, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii declar, pe propria răspundere, următoarele:
    a) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    b) instituţia/unitatea administrativ-teritorială are îndeplinite obligaţiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul fondului pentru mediu; terenul pe care se implementează proiectul este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun;
    c) instituţia/unitatea administrativ-teritorială nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală sau care privesc disciplina financiară;
    d) instituţia/unitatea administrativ-teritorială nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului;
    e) unitatea administrativ-teritorială nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă;
    f) instituţia/unitatea administrativ-teritorială nu susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga durată a contractului pentru finanţare nu va încuraja şi nu va susţine astfel de activităţi;
    g) instituţia/unitatea administrativ-teritorială va asigura şi va susţine contribuţia proprie, în cazul aprobării finanţării proiectului, în procentul şi prin modalitatea prevăzute la lit. B "Finanţare solicitată";
    h) activităţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul ......... nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    i) confirm că suprafaţa terenului pe care se implementează proiectul este de ...... ha, conform datelor din .............;
    j) am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor Programului privind managementul integrat al zonei costiere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.732/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere;
    k) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză şi selectare poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor propuse spre finanţare, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere;
    l) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului |_| este/|_| nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;
    m) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    n) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului .............. .
    Subsemnatul, .........., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal
    ........................................................
    Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului
    ........................................................
    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect
    ........................................................
    Semnătura responsabilului de proiect
    ........................................................


    ANEXA 2
    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                                    GRILĂ
           pentru analiza conformităţii modului de depunere a cererii
                   de finanţare şi a documentelor aferente

    Solicitant: .......................................................
    Localitatea/Judeţul: ..............................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare:
    ...................................................................
    Suma solicitată: .................................. (lei)


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ │Îndeplinire criterii│Observaţii│
│crt.│ Conformitate ├─────────┬──────────┤ │
│ │ │ Da │ Nu │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Dosarul a fost depus în cadrul sesiunii de depunere organizată │ │ │ │
│ │de Administraţia Fondului pentru Mediu │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Dosarul conţine două exemplare: original şi copie. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Exemplarul depus în copie este conform cu exemplarul depus în │ │ │ │
│ │original. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Documentele depuse de solicitanţi sunt legate, numerotate şi │ │ │ │
│ │opisate. │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SELECTAT/NESELECTAT

    NOTĂ:
    Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    ..............................................
             (numele şi prenumele)

    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv
    preşedintele şi secretarul.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3
    ─────────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                                       GRILĂ
                pentru analiza conformităţii administrative şi a
                             eligibilităţii solicitantului


    Solicitant: ..................................................
    Localitatea/Judeţul: ....................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare:
    ........................................
    Suma solicitată: ........................ (lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Grilă pentru analiză juridică

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ Evaluator 1│ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
│ ├──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ Solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ I. CONFORMITATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ 1.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.1.│Cererea de finanţare este completată prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnoredactare computerizată, nu prezintă ştersături │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau completări făcute manual. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.2.│Hotărârea organului de decizie privind participarea la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Programul privind managementul integrat al zonei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │costiere, în original. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.3.│Documentul/Documentele din care rezultă faptul că │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenul/terenurile pe care se implementează proiectul/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectele este/sunt proprietate publică şi se află în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrarea solicitantului. În copie certificată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.4.│Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legal din care să rezulte că terenul nu face obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│ │ II. ELIGIBILITATE │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare nerambursabilă corespunde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghidul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare a Programului privind managementul integrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al zonei costiere, aprobat prin Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.732/2014. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│2.2.│Cererea de finanţare nerambursabilă conţine toate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementele, este semnată şi ştampilată de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantul legal şi responsabilul de proiect. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│2.3.│Hotărârea organului de decizie al solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind participarea la Programul privind managementul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrat al zonei costiere cuprinzând: suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului pe care se implementează proiectul cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descrierea vecinătăţilor, indicându-se şi documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care atestă regimul juridic al terenului pe care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementează proiectul şi acordul cu privire la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea tuturor cheltuielilor neeligibile, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a contribuţiei proprii, dacă este cazul. În cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în care solicitantul prin cererea de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicită finanţarea pentru mai multe proiecte, este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precizat pentru fiecare proiect în parte care este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentul prin care se identifică amplasamentul pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care acesta se va realiza, în original. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┘

    Concluzii:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
    Rezultatul analizei
    SELECTAT/NESELECTAT

    Consilier juridic,
    ..................................................
    (numele şi prenumele)

    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Consilier juridic,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Consilier juridic,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Grila este completată integral şi însuşită de consilierii juridici.

    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................


    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.


    ANEXA 4
    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

    Grilă pentru analiză economică


┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ Îndeplinirea criteriului de eligibilitate │
│ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ Evaluator 1│ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
│ ├──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│Da│Nu│Comentarii│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│ Solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ I. CONFORMITATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│ 1.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│1.1.│Certificat de înregistrare fiscală, emis conform legii,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în copie certificată "conform cu originalul" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.2.│Certificat de cazier fiscal, eliberat de organele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Publice, valabil la data depunerii la Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului pentru Mediu, în original sau copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.3.│Documentul prin care se aprobă indicatorii tehnico- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizaţi de instituţiile abilitate în acest sens, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform prevederilor legale în vigoare, în copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │certificată "conform cu originalul" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.4.│Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru mediu, eliberat de Administraţia Fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mediu, valabil la data depunerii cererii de finanţare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în original sau copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.5.│Certificat de atestare fiscală, privind obligaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată la bugetul de stat, emis de organele teritoriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabil la data depunerii cererii de finanţare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original sau copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│1.6.│Certificat de atestare fiscală emis de direcţia taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi impozite locale, valabil la data depunerii cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de finanţare, în original sau copie legalizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┬──┬──┬──────────┤
│2.1.│Indicatorii economici rezultaţi din studiul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate sunt avizaţi de instituţiile abilitate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acest sens, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│2.2.│Solicitantul nu are obligaţii restante, la data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depunerii cererii de finanţare, la bugetul de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│2.3.│Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplina financiară. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┼──┼──┼──────────┤
│2.4.│TVA-ul este eligibil, conform declaraţiei pe propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundere din cererea de finanţare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┴──┴──┴──────────┘

    Concluzii:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
    Rezultatul analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului:
    ACCEPTAT/RESPINS

    Referent de specialitate,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Referent de specialitate,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Referent de specialitate,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura:....................................
    Data:.........................................

    Grila este completată integral şi însuşită de referenţii de specialitate-economişti.

    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
    ...................................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura:...................................
    Data:........................................


    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.


    ANEXA 5
    ───────
la ghidul de finanţare
───────────────────────

                            Grilă pentru analiză tehnică    Solicitantul: ............................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare:
    ...........................
    Suma solicitată: ........................ (lei)
    A. Analiza conformităţii proiectului

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │ Criteriu de eligibilitate │Evaluator 1│Evaluator 2│ Evaluator 3 │
│crt.│ ├──┬──┬─────┼──┬──┬─────┼──┬──┬───────┤
│ │ │Da│Nu│Obs. │Da│Nu│Obs. │Da│Nu│Obs. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│ 1.│Studiul de fezabilitate se încadrează în cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 17 din Ghidul de finanţare a Programului privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │managementul integrat al zonei costiere, aprobat prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1.732/2014. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│ 2.│În cazul în care lucrările prezentate în proiect au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fost realizate parţial sunt prezentate, în copie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- procesul-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiile de lucrări executate la data prezentării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cererii de finanţare, în copie certificată "conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu originalul"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- contractul încheiat cu executantul lucrării, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copie certificată "conform cu originalul"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- oferta câştigătoare ce a stat la baza încheierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractului, în copie certificată "conform cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │originalul"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- proiectul tehnic elaborat conform prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi metodologiei de elaborare a devizului general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru obiective de investiţii şi lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii, în original; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- factura/facturile aferentă/aferente lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate şi dovada plăţii acestora, în copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │certificată "conform cu originalul"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- contractul privind serviciile de proiectare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică, în copie certificată "conform cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │originalul"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- facturile aferente proiectării, asistenţei tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi cotei Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate şi dovada plăţii acestora, în copie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │certificată "conform cu originalul". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────┴──┴──┴─────┴──┴──┴───────┘


    NOTE:
    1. Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 atrage respingerea cererii de finanţare.
    2. Exclusiv pentru proiectele care au realizat parţial lucrările prezentate în proiect, neîndeplinirea criteriului nr. 2 atrage respingerea cererii de finanţare.

    B. Evaluare proiect


┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│Nr. │ │ │ │ │ │ │
│crt.│ Criterii de punctaj │ Condiţii │Punctaj │Ev. 1 │Ev. 2│Ev. 3│
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ 1.│Suprafaţa protejată │Suprafaţă mai mică de 5.000 mp │ 5 │ │ │ │
│ │ │Suprafaţă cuprinsă între 5.000-10.000 mp │ 10 │ │ │ │
│ │ │Suprafaţă mai mare de 10.000 mp │ 15 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ 2.│Obiective social-economice│Terenuri │ 5 │ │ │ │
│ │protejate │Terenuri şi obiective de infrastructură │ 10 │ │ │ │
│ │ │existente │ │ │ │ │
│ │ │Terenuri, obiective de infrastructură │ 15 │ │ │ │
│ │ │existente, obiective de interes strategic│ │ │ │ │
│ │ │şi ansambluri de locuinţe │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ 3.│Numărul populaţiei care │Mai mic de 500 locuitori │ 10 │ │ │ │
│ │beneficiază de proiect ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │500-2.500 │ 15 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │2500-5.000 │ 20 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │Peste 5.000 │ 25 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ 4.│Efecte asupra mediului │Fără efecte asupra mediului raportat la │ │ │ │ │
│ │ │condiţiile de mediu existente │ 10 │ │ │ │
│ │ │Implementarea proiectului determină │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătă-ţirea condiţiilor de mediu │ │ │ │ │
│ │ │existente. │ 15 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ 5.│Fezabilitatea tehnică │Dacă prin soluţia aprobată este diminuat │ │ │ │ │
│ │ │fenomenul erozional │ 5 │ │ │ │
│ │ │Dacă prin soluţia aprobată este stopat │ │ │ │ │
│ │ │fenomenul erozional │ 10 │ │ │ │
│ │ │Dacă prin soluţia aprobată rezultă noi │ │ │ │ │
│ │ │suprafeţe mărind domeniul public al │ │ │ │ │
│ │ │statului │ 15 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ 6.│Rezultate aşteptate │Dacă lucrările propuse conduc la │ │ │ │ │
│ │ │posibilitatea dezvoltării economice a │ │ │ │ │
│ │ │zonei în anii viitori │ 15 │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│PUNCTAJ OBŢINUT │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┘
    Lista cheltuielilor eligibile propuse spre finanţare
    Lista cheltuielilor pentru proiectele la care există lucrări.*)
┌──────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Cheltuieli eligibile *) │ Cantitatea │ Valoare/Unitate │ Valoarea totală │
├──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┘
__________
    *) Pentru situaţiile în care există lucrări executate, cheltuielile eligibile se vor calcula în
       baza ofertei câştigătoare din care se vor scădea sumele aferente listelor cu cantităţi de
       lucrări deja executate.

    Valoarea totală a cheltuielilor eligibile: .............................
    Suma propusă spre finanţare ......., reprezentând ..........% din totalul cheltuielilor eligibile.

    Concluzii:
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │
│ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

    Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
    Referent de specialitate,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Referent de specialitate,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Referent de specialitate,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................

    Grila este completată integral şi însuşită de referenţii de specialitate-tehnicieni.
    Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor,
    ..............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................
    Data: ........................................


    NOTE:
    1. Va fi selectat proiectul care obţine un punctaj minim de 50 puncte.
    2. Evaluarea se va realiza pentru fiecare proiect (studiu de fezabilitate).
    3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite, se va lua în considerare opinia majorităţii.


    ANEXA 6
    ───────
la ghidul de finanţare
──────────────────────

                                              CONTRACT
                                            pentru finanţare

                                      Nr. ........ din ........
    Între:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ......... nr. ..., sectorul ....., cod fiscal ........, cont nr. ........ deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin .......... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    ........., cu sediul în ....., cod fiscal ......, cont nr. ........ deschis la ......, reprezentată legal prin ......... -.........., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ....... lei, reprezentând ..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ..........., denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. .... din ............. .
    (2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ........................... lei.
    (3) În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.
    (4) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
    c) sunt realizate după semnarea contractului pentru finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor cu proiectarea;
    d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.
    (5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (6) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.
    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la 90 de zile de la data depunerii raportului de finalizare. Raportul de finalizare va fi depus în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii aferente ultimei cereri de tragere de către AFM.
    (2) Durata de realizare a proiectului este de ............. (nr. de luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
    (3) Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.
    ART. 4
    Modalitatea de plată
    (1) Beneficiarul va utiliza finanţarea în mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ........ deschis de către beneficiar la ......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţe de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.
    (4) Valoarea acordată beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.
    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, dacă este cazul;
    3. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    4. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
    5. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    6. să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    7. să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă/alte informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    8. să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare cerere de tragere, fără datorii, în original;
    9. să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza acestui contract, să le inscripţioneze cu sintagma "Finanţat din Fondul pentru mediu", să le utilizeze şi conserve cu diligenţele unui bun proprietar şi să le păstreze pe toată perioada de valabilitate a contractului în domeniul public al statului;
    10. să nu vândă, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu legate de proiect în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu cele existente;
    11. să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor care se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;
    12. să permită personalului AFM să controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului;
    13. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    14. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor evenimente cum ar fi criza financiară sau insolvenţa, precum şi în orice altă împrejurare similară;
    15. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    16. să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pentru proiect pe care o primeşte până la încetarea contractului pentru finanţare.
    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;
    2. să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;
    3. să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat beneficiarul este conform cu realitatea înainte de aprobarea ultimei cereri de tragere;
    4. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare;
    5. să analizeze şi să aprobe, dacă este cazul, modificarea de soluţie tehnică propusă de beneficiar conform prevederilor art. 22, în condiţiile stabilite la art. 17 din Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere.
    ART. 7
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de insolvenţă;
    d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.
    (3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8
    Încetarea contractului
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 2 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    (2) Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) beneficiarul este în procedură de executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).
    (3) Rezilierea contractului pentru finanţare din culpa beneficiarului va opera de plin drept şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    (4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    (5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    (6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.
    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    (3) Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei cele mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    (7) Prevederile cuprinse la alin. (2)-(6) se aplică, în mod corespunzător, şi în situaţia cazului fortuit.
    ART. 10
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    (3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (5) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
    (6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (7) AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor la prezentul contract.
    (8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli, de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    (10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţă şi seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    (13) În situaţia în care, ca urmare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli anual al AFM, finanţarea se diminuează/elimină, contractul poate fi prelungit sau încetat, după caz.
    (14) În cazul în care referitor la prezentul contract apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    (15) Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări va fi prezentată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3).
    (16) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii realizarea integrală a proiectului.
    (17) Beneficiarul este obligat să depună factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.
    (18) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii pentru realizarea întregului proiect (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrări.
    ART. 11
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
    ART. 12
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiar: ..................................... .
    (2) În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.
    (3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    (4) Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul ....... pentru AFM şi numărul .......... pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.
    ART. 13
    Amendamente
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările aduse coloanei 1 din anexa nr. 2 ("Data depunerii cererii de tragere"), dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.
    (3) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.
    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    (2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (3) Anexele ..........*), pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
____________
    *) Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

    (4) Prezentul contract s-a semnat la data de ....... la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru beneficiar.

    AFM Preşedinte,
    ........................................
    Director Direcţia generală economică-financiară,
    ........................................
    Director Direcţia generală proiecte,
    ........................................
    Director Direcţia juridică şi resurse umane,
    .......................................
    Consilier juridic,
    ........................................
    Beneficiar,
    ........................................
    Numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului şi ştampila

                          Întocmit,
                  ...........................

    NOTĂ:
    În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
    - se vor completa toate rubricile rămase libere;
    - se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;
    - se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.


    ANEXA 1
    ───────
la contractul pentru finanţare
───────────────────────────────

    Nr. .........../.............

    Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)
    Preşedinte,
    ..........................

    Director Direcţia economică,
    ..........................

    Director Direcţia generală proiecte,
    ..........................

    Consilier juridic,
    ..........................

    Beneficiar,
    ..........................
    Numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului şi ştampila
    ..........................

    Întocmit
    ─────────
    Referent de specialitate,
    .......................
    (numai exemplarele care rămân la AFM)

    ANEXA 2
    ───────
la contractul pentru finanţare
──────────────────────────────

    Nr. .........../.............

                                    GRAFICUL DE FINANŢARE

┌─────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt. │ Data depunerii cererii de tragere │ Suma │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│.... │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Total│ x │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)
    Preşedinte,
    .................................

    Director Direcţia economică,
    .................................

    Director Direcţia generală proiecte,
    .................................

    Consilier juridic,
    .................................

    Beneficiar,
    .................................
    Numele şi funcţia persoanelor menţionate în
    preambulul contractului şi ştampila
    .................................

    Întocmit
    ────────
    Referent de specialitate,

    .................................
    (numai exemplarele care rămân la AFM)


    ANEXA 3
    ───────
la contractul de finanţare
──────────────────────────

                                                 - model -

                                              CERERE DE TRAGERE

    Nr. ......./..........
    Sediul: ..................................................
    C.I.F. ...................................................
    Cont nr. ............. deschis la Trezoreria .............

    În baza Contractului pentru finanţare nr. ..... din ..../....../....., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de ......... lei (în litere: ..........), din finanţarea nerambursabilă în valoare de ......... lei (în litere: ..........).
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ........... .
    Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original şi/sau în copie. Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere:


┌────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│Suma totală │Suma acordată│Suma solicitată │Suma aprobată │Suma totală trasă din│Suma rămasă de│
│aprobată conform│până la data │prin prezenta │prin prezenta │ finanţare, inclusiv │tras din │
│contractului de │ prezentei │cerere de tragere│cerere de tragere│ suma aprobată prin │finanţarea │
│finanţare │ cereri de │ │ │ prezenta cerere │aprobată │
│ │ tragere │ │ │ de tragere │ (col. 1-5) │
├────────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
└────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘


    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

    Reprezentantul legal al beneficiarului
    Numele şi prenumele ..................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ............................
    L.S.

    Aprobat
    ───────
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ...........................................

    Directorul Direcţiei economice,
    ...........................................

    Directorul Direcţiei generale proiecte,
    ...........................................

    Şeful Serviciului implementare,
    ...........................................

    Referent de specialitate,
    ...........................................

    NOTĂ:
    Coloanele 1, 2 şi 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 se completează de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

    ANEXA 4
    ───────
la contractul pentru finanţare
──────────────────────────────

                           LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
            pentru efectuarea decontărilor şi care însoţesc cererea de tragere

    1. Contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării acestora - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să conţină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Oferta financiară care a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări, prezentată în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii şi lucrării de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Centralizator situaţii de lucrări.
    4. Declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice.
    5. Documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul).
    6. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original şi fără datorii.
    7. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat în original şi fără datorii.
    8. Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, în original şi fără datorii.
    9. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de tragere.
    10. Proces-verbal de recepţie a stadiului fizic al lucrărilor.
    11. Situaţii de lucrări întocmite de executanţii lucrărilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţa tehnică.
    12. Factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se va menţiona şi numărul şi data contractului de execuţie lucrări în baza căruia se va emite.
    13. Alte documente relevante.

    NOTĂ:
    Cu excepţia documentelor pentru care se menţionează expres prezentarea acestora în original, documentele justificative se depun în copie certificată "conform cu originalul".
    Se consideră că documentele justificative care însoţesc cererea de tragere sunt asumate, verificate, aprobate şi validate de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul ce face obiectul implementării proiectului.

              ____________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016